№ 685 (2010)

УДК 519.6:621.396

М.І. Андрійчук

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МОДЕЛЮВАННЯ СЕРЕДОВИЩ ІЗ ЗАДАНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ЗАЛОМЛЕННЯ НА ОСНОВІ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

 Андрійчук М.І., 2010

Для створення середовища із заданим коефіцієнтом заломлення пропонується поєднання асимптотичного підходу до розв’язання відповідної дифракційної задачі та числового розв’язування отриманих інтегральних рівнянь. Близький до заданого коефіцієнт заломлення формується за рахунок зміни електрофізичних і геометричних параметрів малих включень у задане середовище. Початкову дифракційну задачу розв’язано за припущення , , де – розмір окремого включення, а – відстань між ними. На поверхні малих включень задано граничні умови імпедансного типу. Результати числового моделювання збігаються із теоретичними положеннями, що уможливлює числову реалізацію методу створення середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення.
Ключові слова: асимптотичний підхід, коефіцієнт заломлення, числове моделювання.

Combination of the asymptotical approach for solving the initial diffraction problem and numerical solution of the received integral equations is applied to creating the media with desired refraction coefficient. The obtained refraction coefficient, close to the desired one, is created by change of electrophysical and geometrical parameters of small particles embedded in given media. The initial diffraction problem is considered under the assumptions , , where is the size of the particle and is the distance between the neighboring particles. Impedance boundary conditions are assumed on the boundaries of small particles. The results of numerical simulation show good agreement with the theory. They open a way to numerical implementation of the method for creating media with a desired refraction coefficient.
Keywords: asymptotical approach, refraction coefficient, numerical modeling.

Кількість посилань - 14

УДК 621.373.54

С.Р. Бікташева, Л.В. Мороз, М.Ю. Стахів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

CORDIC-МЕТОД ОБЧИСЛЕННЯ КВАДРАТНОГО КОРЕНЯ

© Бікташева С.Р., Мороз Л.В., Стахів М.Ю.,, 2010

Проведено дослідження CORDIC-методу обчислення квадратного кореня.
Ключові слова – CORDIC, квадратний корінь.

CORDIC-method for square root calculating has been researched in this paper.
Keywords – CORDIC, square root.

Кількість посилань - 8

УДК 004.652

О.М. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИДИ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Верес О.М., 2011

Описано архітектуру системи підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз видів архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних.
Ключові слова – архітектура, децидент, СППР, сховище даних.

Description of architecture of the system of support of decision-making is offered in the article. The analysis of types of architecture is conducted, architecture of informative resource of the systems of support of decision-making, which is based on principles of construction of depository of information is considered.
Keywords – architecture, detsident, DSS, Data Warehouse.

Кількість посилань - 10

УДК 004.942

Ю.О. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗПОДІЛ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

© Верес Ю.О., 2010

Проаналізовано та описано основні моделі та методи розподілу обмежених ресурсів в управлінні проектами. Розглянуто методи розподілу обмежених ресурсів із застосуванням календарного планування, пріоритетів і конкурсів. Також розглянуто основні методи розподілу обмежених ресурсів між проектами портфеля проектів.
Ключові слова: методи розподілу, проект, ресурс, управління.

In the article are analyzed and described basic models and methods of division limited resources in a management projects. The methods of division limited resources are considered with application of the calendar planning, priorities, and competitions. The basic methods of division limited resources are also considered between the projects of brief-case of projects.
Keywords: methods of division, project, resource, management.

Кількість посилань - 20

УДК 621.391

В.Б. Дудикевич1, Г.В. Микитин1,2, Ю.Р. Гарасим1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
2Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ «ЗАХИСТ АУДІОІНФОРМАЦІЇ»: РЕЄСТРАТОРИ, КАНАЛИ ВИТОКУ, ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

© Дудикевич В.Б., Микитин Г.В., Гарасим Ю.Р., 2010

Розроблено автоматизовану систему обробки інформації з обмеженим доступом «Захист аудіоінформації» на основі концептуальної моделі: реєстратори – канали витоку – засоби захисту аудіоінформації; інформаційної моделі реляційної бази даних; технологій Apache Tomcat – MSSQL Server – Hibernate – Java.
Ключові слова – захист аудіоінформації, канали витоку, засоби захисту аудіоінформації, автоматизована система обробки інформації.

Information processing automated system «Audio information protection» with restricted access was designed based on receptionist conceptual model – diversion channels – audio information protection tools, relational database informational model, Apache Tomcat – MSSQL Server – Hibernate – Java technologies.
Keywords – audio information protection, diversion channels, audio information protection tools, information processing automated system.

Кількість посилань - 6

УДК 004.021

В.І. Каркульовський, Ю.Р. Дарнобит

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АЛГОРИТМ РОЗМІЩЕННЯ ФІГУР НА ПЛОЩИНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСОРА

© Каркульовський В.І., Дарнобит Ю.Р., 2010

Розроблено алгоритм розміщення з використанням графічного процесора. Спроектовано та реалізовано систему, яка використовує шейдерний блок графічного процесора для прискорення розрахунків у задачах розміщення.
Ключові слова – алгоритм розміщення, графічний процесор, шейдерний блок, комп’ютерна графіка.

In research it was developed placement algorithm with usage of graphic processor. Also it was designed and realized system that uses shader domain of graphic processor for speeding-up of placement tasks computations.
Keywords – placement algorithm, graphic processor, shader domain, computer graphics.

Кількість посилань - 8

УДК 681.322

А.Б. Керницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ У САПР ТП ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОРІВНЕВИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ

© Керницький А.Б., 2010

Наведено інкрементаційний метод для побудови динамічного опису виробу та процесів його виготовлення у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі для інтеграції знань, поданих у вигляді продукційних правил і фреймів. Запропоновано методику вирішення конфліктів у моделях, побудованих із використанням високорівневих мереж Петрі.
Ключові слова – інтеграція знань, високорівневі мережі Петрі, САПР ТП.

The work presented incremental method for dynamic description of the product and its manufacturing processes in CAD TP using high-level Petri nets for integration of knowledge represented as production rules and frames. The method of resolving conflicts in models has been built using high-level Petri nets.
Keywords – knowledge integration, high-level Petri nets, CAD, CAM.

Кількість посилань - 13

УДК 004.852; 004.94

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АДАПТИВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ХОДИ РОБОТА-АНІМАТА

© Кравець П.О., 2010

Досліджується проблема розподіленого керування рухом шестиногого робота-анімата на основі моделі стохастичної гри. Виконано формулювання ігрової задачі, розроблено адаптивний рекурентний метод та алгоритм для її розв’язування. Побудовано комп’ютерну програмну модель ритмічної зміни станів ніг анімата для забезпечення його переміщення. Досліджено вплив параметрів ігрової моделі на ефективність керування рухом робота-анімата.
Ключові слова: шестиногий анімат, розподілене керування, стохастична ігрова модель, адаптивний рекурентний метод.

The problem of the distributed control of the hexapod animat moving on the basis of stochastic game model is investigated. The formulation of a game problem is executed, the adaptive recurrent method and algorithm of its decision are developed. The computer program model of rhythmic change of states of animat feet for the organisation of its moving is constructed. Influence of parameters of model on a control efficiency of animat movement is investigated.
Keywords: hexapod animat, distributed control, stochastic game model, adaptive recurrent method.

Кількість посилань - 20

УДК 004.021

Р.З. Кривий, М.М. Лобур, С.П. Ткаченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ПРЯМОКУТНОГО РОЗМІЩЕННЯ ДЛЯ ГІЛЬЙОТИННОГО РОЗКРОЮ

© Кривий Р.З., Лобур М.М., Ткаченко С.П., 2010

Розглянуто особливості розкрою матеріалу на прямокутні заготовки. Описано розроблений генетичний алгоритм, за допомогою якого можна поліпшити результат гільйотинного розкрою на прямокутні заготовки.
Ключові слова – генетичний алгоритм, задача розміщення, хромосома.

The algorithm for solving location of arbitrary shape blanks based on the theory of genetic algorithms is used for cut problem solving.
Keywords – genetic algorithms, cut problem, chromosome.

Кількість посилань - 20

УДК 536.248

К. Кужидловський1, М.М. Лобур2, І.В. Фармага2, О.М. Матвійків2

1Варшавський технологічний університет,
факультет матеріалознавства;
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Кужидловський К., Лобур М.М., Фармага І.В., Матвійків О.М., 2010

Розроблено методику визначення теплофізичних характеристик, зокрема коефі¬цієнта теплопровідності, питомої теплоємності та густини на основі моделювання розподілу температурного поля в неоднорідних матеріалах.
Ключові слова: термофізичні параметри, композитні матеріали, теплопередача, математична модель.

The work is devoted to the development of applied methodology for determination of thermophysical parameters of composite materials.
Keywords: thermophysical parameter, composite material, heat transfer, mathematical model.

Кількість посилань - 5

УДК 004.896, 004.75

О.О. Лебедєва

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МОДИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВНИМИ ПРОЕКТАМИ

 Лебедєва О.О., 2010

Вдосконалено модель управління розподіленим колективним проектом для концептуального рівня проектування, яка на відміну від існуючих, через більшу кількість вхідних даних та кінцевих результатів, забезпечує розподіл ресурсів і робіт між учасниками проектування та підтримку спільної роботи в гетерогенному розподіленому середовищі.
Ключові слова – колективне проектування, модель управління розподіленим колективним проектом, індекс узгодженості, відношення узгодженості.

Distributed project model for conceptual design level is improved. Such model, which unlike existing ones, through more input data and final results, provides resources and work distribution between design participants and collaborative work support in distributed heterogeneous environments.
Keywords – collaborative design, distributed collaborative project model, consistency index, coherence relation.

Кількість посилань - 17

УДК 004.9

М.В. Лобур, О.М. Матвійків, Б.Б. Дмитришин, О.І. Файтас

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОПОТОКОВИХ МЕМС ТИПУ LAB-CHIP

© Лобур М.В., Матвійків О.М., Дмитришин Б.Б., Файтас О.І., 2011

Запропонована модель динаміки потоку для рідинних МЕМС. Розглянуто методи і засоби автоматизованого проектування рідинних мікропотоків. Проаналізовано можливості САПР для моделювання та оптимізації потоку рідини в мікроканалах.
Ключові слова – мікропотоки, МЕМС, проектування, моделювання.

In the article a hydrodynamic flow model for microfluidic MEMS is presented. Methods and tools for design automation of microfluidic flows were applied. The possibilities of modern CAX tools for the simulation and optimization of fluid flow in microchannels were analyzed.
Keywords – Microfluidics, MEMS, design, simulation.

Кількість посилань - 4

УДК 681.3:656.1

В.В. Мазур

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА

© Мазур В.В., 2011

Розглянуто потокові моделі для аналізу транспортної мережі міста і планування розподілених транспортних потоків.
Ключові слова: транспортна мережа міста, потокові моделі, розподілені транспортні потоки.

Thе flow models for the analysis of the city transport network and distributive transport flows planning are considered in this paper.
Keywords: city transport network, flow models, distributive transport flows.

Кількість посилань - 2

УДК 621.382; 548.4

У.Б. Марікуца1, Б.М. Березюк2, Р.Д. Іванців2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра систем автоматизованого проектування,
2кафедра захисту інформації

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ В ДОВКІЛЛІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

 Марікуца У.Б., Березюк Б.М., Іванців Р.Д., 2010

Розроблено теоретичні засади створення інформаційно-вимірювальних систем оперативного виявлення у повітряному середовищі отруйних хімічних речовин.

Theoretical basics are developed for creating an environmental-measuring system for the operational exposure in aerial environment of poisoned chemical matters.

Кількість посилань - 5

УДК 004.415.532:004.942:004.415.5:004.4'23

О.Е. Маркелов, М.В. Лобур

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МОДЕЛЮВАННЯ ДОСВІДУ КОРИСТУВАЧА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР НАКОПИЧЕННЯМ ДІАЛОГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Маркелов О.Е., Лобур М.В., 2011

Представлені підходи до збору та накопичення параметрів інформаційної діяльності з користувацькими інтерфейсами програмного забезпечення САПР (на прикладі САПР мікроелектромеханічних систем (МЕМС) з метою подальшої систематизації та проектної оцінки для удосконалення якості програмних користувацьких інтерфейсів.
Ключові слова – зручність користування, юзабіліті, користувацький інтерфейс, модель віконного інтерфейсу, діалог, САПР, програмне забезпечення.

Approaches to the collection and accumulation of information parameters from user interface software CAD Software (on MEMS example) presented to further systematize and project evaluation to improve the quality of software user interfaces.
Keywords – usability, user interface, screen model, interactivity, CAD, software.

Кількість посилань - 7

УДК 534.629

М.Р. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШУМОЗАХИСНИХ БАР’ЄРІВ

© Мельник М.Р., 2010
Наведено результати дослідження точності методів визначення ефективності шумозахисних бар’єрів. Розроблено і реалізовано підсистему порівняння методів визначення ефективності шумозахисних бар’єрів.
Ключові слова: шумозахисний бар’єр, число Френеля, методи визначення ефективності шумозахисних бар’єрів.

The results of the study of accuracy determining methods of the noise control barriers performance. Subsystem for comparing the effectiveness of noise control barriers was developed and implemented methods.
Keywords: noise barriers, Fresnel number, noise barriers efficiency methods.

Кількість посилань - 12

УДК 004.9

М.Р. Мельник, П.Ю. Денисюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ГРАФІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ANSYS

© Мельник М.Р., Денисюк П.Ю., 2010

Розроблено алгоритм автоматизованої побудови графіків у системі ANSYS з використанням постпроцесорів POST1 та POST26.
Ключові слова – автоматизація, ANSYS, постпроцесор, POST1, POST26.

Presented algorithm automation of graphical dependencies in ANSYS environment using the postprocessor POST1 and POST26.
Keywords – automation, ANSYS, postprocessors, POST1, POST26.

Кількість посилань - 5

УДК 621.396.69.002

І.І. Мотика1, Л.А. Недоступ2, Н.І. Нестор2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра систем автоматизованого проектування,
2кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

© Мотика І.І., Недоступ Л.А., Нестор Н.І., 2010

Розглянуто можливості моделювання статистичних характеристик технологічних процесів на етапах їх проектування. Моделі дають змогу формувати достатньо складні схеми технологічних процесів, орієнтовані на обчислення статистичних характеристик із застосуванням апарату характеристичних функцій.
Ключові слова: технологійний процес, статистичні характеристики, характеристичні функції.

Possibility of modeling statistical characteristics of technological processes at the syages of their design is considered in the paper. Models of technological operations enabling formation of difficult schema of technological processes are examined. Models are oriented to calculation of statistical characteristics with application of characteristic functions.
Keywords: technological process, statistical characteristics, characteristic functions.

Кількість посилань - 7

УДК 004.4’232

О.В. Овсяк

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв

РОЗШИРЕННЯ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ АКСІОМАМИ ОПЕРАЦІЙ ЦИКЛІВ

© Овсяк О.В., 2010

У розширення класичної алгебри алгоритмів, отримане введенням операції багатозначного елімінування, впроваджено нове розширення. На рівні алфавіту нововведеннями є впровадження в алфавіт спеціальних унітермів, якими є унітерм ознаки повернення у цикл та умовний унітерм циклу. На рівні означень операцій нововведеннями є аксіома введення і виносу унітерма в область дії операції циклічного секвентування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного елімінування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного паралелення.
Ключові слова: алгебра, алгоритм, аксіома, унітерм, операція, цикл.

In expanding the known classical algebra algorithms received meaningful input operations elimination, introduced a new extension. At the level of innovation is the introduction of the alphabet in special unitermiv, what are the signs uniterm return cycle and conditional uniterm cycle. At the level of innovation definitions of operations is an axiom uniterma input and output in the region of the operation cyclic sequencing, axiom input and output uniterma in scope and with the operationcyclic elimination, input and output axioms uniterma in scope and operation cyclic paralleling.
Keywords: algebra, algorithm, axiom, uniterm, operation cycle.

Кількість посилань - 14

УДК 004.932

М.В. Олексів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

ЦИФРОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО ВІДДІЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВІД ФОНУ

© Олексів М.В., 2011

Розглянуто спосіб цифрового опрацювання візуальних зображень з метою ефективного відділення об’єктів від фону. Спосіб полягає у специфічному поєднанні операцій фільтрації і вирівнювання гістограми зображення. Полегшено відділення об’єктів від фону на зображеннях, отриманих за різних природних умов.
Ключові слова – цифрове опрацювання зображень, відділення об’єктів від фону, фільтрація зображень.

The digital visual images processing method for effective objects extraction from the background is considered. The method consists in a specific combination of filtering operations and histogram equalization. It facilitates objects extraction from background in the images, which are obtained in different environmental conditions.
Keywords – digital image processing, objects extraction, image filtration.

Кількість посилань - 2

УДК 004.942

В.В. Пасічник1, Н.М. Іванущак2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ДОСЛІДЖЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ МЕРЕЖ

© Пасічник В.В., Іванущак Н.М., 2010

Здійснено огляд емпіричних та теоретичних результатів досліджень складних мереж. Наведено основні характеристики, на основі яких вивчаються топологія та еволюція у часі мереж, що виникли в результаті життєдіяльності людини. Зосереджено увагу на динамічних властивостях Інтернету та на аналізі поведінки в часі його основних характеристик. Досліджено топологію локальної комп’ютерної мережі BW-Star & Fox Net в місті Чернівці.
Ключові слова: складні мережі, топологія, локальна мережа.

There was given review of empirical and theoretical research results of complex networks. There are the main characteristics by which we study the topology and evolution of networks in time, which are the result of human activity. Focus on the dynamic properties of the Internet and on analysis of behaviour in time of its basic characteristics. There was investigated the topology of local computer network BW-Star & Fox Net in Chernivtsy.
Keywords: complex networks, topology, local network.

Кількість посилань - 17

УДК 681.324

У.В. Поліщук1, Ю.В. Цимбал1, І.Ю. Юрчак 2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра автоматизованих систем управління,
2кафедра систем автоматизованого проектування

МЕТОД КАСКАДНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСУЮЧОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕТОДІВ КОНТЕКСТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Поліщук У.В., Цимбал Ю.В., Юрчак І.Ю., 2011

Розглянуто варіант послідовного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання для ефективного ущільнення даних, зокрема зображень та аудіосигналів. Запропонований метод оснований на поданні проміжного архіву зберігання даних у форматі чисел з фіксованою комою та забезпечує покращення характеристики щодо коефіцієнта компресування та якості відтворення первинних даних.
Ключові слова: нейронна мережа, компресія даних, відтворення первинних даних

A variant of consistent application of the compressive neural network and context modeling techniques for efficient data compression, including images and audio signals is being viewed. The method is based on the representation of intermediate storage archive in a fixed-point format and provides improved performance of compression coefficient and quality of primary data reproduction.
Keywords: neural network, data сompression, primary data reproduction

Кількість посилань - 10

УДК 534.782.001:621.39

А.М. Продеус, В.О. Клімков

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра акустики та акустоелектроніки

ПРО ВПЛИВ РЕВЕРБЕРАЦІЙНОЇ ПЕРЕШКОДИ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ РІВНІВ МОВНОГО СИГНАЛУ

© Продеус A.М., Клімков В.О., 2010

Виконано аналітичні й експериментальні дослідження впливу ревербераційної перешкоди на точність вимірювання функції розподілу рівнів мовного сигналу.
Ключові слова: ревербераційна перешкода, функція розподілу, мовний сигнал.

Analytical and experimental investigations of influence of reverberation disturbances on measuring exactness of speech signal levels distributing function has been made.
Keywords: reverberation disturbances, distributing function, speech signal.

Кількість посилань - 6

УДК 004.421.2:517.443

І.О. Процько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНИХ ДИСКРЕТНИХ ГАРМОНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ ЦИКЛІЧНИХ ЗГОРТОК ДЛЯ ОБСЯГІВ 2n

 Процько О.І., 2010

Розглянуто узагальнений підхід ефективного обчислення дискретних гармонічних перетворень для обсягів цілого степеня два на основі циклічних згорток. Проаналізовано твірний масив дискретної базисної матриці для гармонічних перетворень. Визначено взаємозв’язок твірних масивів та структур базисних матриць між дискретними гармонічними перетвореннями.
Ключові слова – дискретні гармонічні перетворення, Твірний масив, циклічна згортка.

The general method of efficient computation discrete harmonic transforms for size the integer power of two on base of circular convolutions is considered. Hash array discrete basis matrixes of harmonic transforms are analysed. Interconnection hash arrays and structures of basis matrix between harmonic transforms are determined.
Keywords – discrete harmonic transform, hash array, cyclic convolution.

Кількість посилань - 7

УДК 681.3:519.15

В.В. Різник1, Д.Ю. Скрибайло-Леськів1, О.В. Ляхович1, І.Ю. Юрчак2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра автоматизованих систем управління,
2кафедра систем автоматизованого проектування

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ

© Різник В.В., Скрибайло-Леськів Д.Ю., Ляхович О.В., Юрчак І. Ю., 2010

Досліджено різновиди завадостійких циклічних кодів, побудованих за допомогою незвідних поліномів та нестандартних математичних конструкцій з унікальними комбінаційними властивостями – «ідеальних кільцевих в’язанок» (ІКВ). Розглянуто методи оптимального синтезу за допомогою ІКВ циклічних кодів з поліпшеними можливостями щодо виправлення багаторазових помилок.
Ключові слова – циклічні коди, ідеальні кільцеві в’язанки, ІКВ, оптимальний синтез.

Various types of correcting cyclic codes design using the primitive multinomial and non- standards mathematical constructions with special combinative properties, namely the “ideal ring bundles” (IRB)s are studied. The techniques for optimum synthesis of the cyclic codes with improved possibilities for correcting the multiple errors are regarded in this paper.
Keywords – cyclic codes, ideal ring bundles, IRB, optimum synthesis.

Кількість посилань - 4

УДК 81.374

А.Б. Романюк, М.М. Романишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МОДЕЛЬ СЕМАНТИКИ В ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТЕОРІЇ FUNCTIONAL DISCOURSE GRAMMAR

© Романюк А.Б., Романишин М.М., 2010

Проаналізовано семантичну модель у лінгвістичній теорії Functional Discourse Grammar і запропоновано алгоритм її практичної реалізації.
Ключові слова: Functional Discourse Grammar, дискурсивний акт, представлення значення, семантичні категорії.

This paper deals with semantic model analysis in the Functional Discourse Grammar linguistic theory and the algorithm of its practical implementation.
Keywords: Functional Discourse Grammar, discourse act, meaning representation, semantic categories.

Кількість посилань - 15

УДК 681.322

Ю.В. Стех, Файсал М.Е. Сардіх, А.Б. Керницький, М.С. Домброва

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АЛГОРИТМІЧНА ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЗА КРИТЕРІЄМ ВІДСТАНІ

© Стех Ю.В., Файсал М.Е. Сардіх, Керницький А.Б., Домброва М.С., 2010

Заропононовано алгоритмічний підхід до оцінки оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані. Підхід ґрунтується на розв’язанні двокритеріальної оптимізації за допомогою побудови та оцінювання критеріїв оптимальності у вигляді індексних функцій.
Ключові слова – кластер, образ, індексна функція.

The algorithmic approach to the evaluation optimality of clustering results by distance criterion is proposed. The approach is based on solving two-criterion optimization by building and evaluating the optimality criteria in the form of index functions.
Keywords – cluster, pattern, index function.

Кількість посилань - 9

УДК 004.9

В.М. Теслюк, Б.В. Каркульовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра cистем автоматизованого проектування

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЙ АНКЕРІВ НА РОБОТУ ЄМНІСНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ

© Теслюк В.М., Каркульовський Б.В., 2010

Досліджено вплив конструктивних особливостей анкерів на вихідні параметри ємнісних конструкцій інтегральних акселерометрів.
Ключові слова: ємнісний акселерометр, МЕМС, анкер.

The article analyzes anchors influence of structural features on capacitive accelerometers integral structures output parameters.
Keywords: capacitive accelerometer, МЕМS, anchor.

Кількість посилань - 4

УДК 004.032.026

П.В. Тимощук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЇ СХЕМИ ТИПУ “K-WINNERS-TAKE-ALL” ОБРОБКИ ДИСКРЕТИЗОВАНИХ СИГНАЛІВ

© Тимощук П.В., 2010

Пропонується математична модель нейронної схеми типу “K-winners-take-all” (KWTA), призначеної для ідентифікації К максимальних серед N невідомих дискретизованих сигналів, де . Від аналогів модель відрізняється високою роздільною здатністю, обчислювальною простотою, здатністю обробляти сигнали з довільного скінченного діапазону, властивістю збереження упорядкованості сигналів.
Ключові слова: нейронна схема типу “K-winners-take-all”.

Mathematical model of discrete-time K-winners-take-all (KWTA) neural circuit that can identify K maximal from N unknown signals, where is proposed. In contrast to existing analogs the model has high resolution, calculation simplicity, it can process signals located in arbitrary finite range and possesses signal ordering preserving property.
Keywords: K-winners-take-all (KWTA).

Кількість посилань - 17

Syndicate content