№ 688 (2010)

УДК 004.032.32:004.925

Т.С. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АЛГОРИТМ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МУЛЬТИТЕРМІНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

© Іващук Т.С., 2010

Розглянуто алгоритм ефективного використання ресурсів мультитермінальної системи в режимі реального часу.
Ключові слова – мультитермінальна система, реальний час.

An algorithm of efficacious use of multiterminal system resources in real-time mode is considered
Keywords – multiterminal system, real time.

Кількість посилань - 3

УДК 004.031.6

О.І. Акимишин, В.М. Сокіл

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АРХІТЕКТУРА НОВІТНІХ ПРОГРАМОВАНИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛІ СYPRESS SEMICONDUCTOR

© Акимишин О.І., Сокіл В.М., 2010

Програмовані системи на кристалі є відносно новим напрямком проектування вбудованих систем, орієнтованих на інтеграцію різнотипних структур на одному кристалі. Здійснено огляд та аналіз сучасних програмованих систем на кристалі компанії Cypress Semiconductor, що належить до числа світових лідерів у цій галузі.
Ключові слова: програмована система на кристалі, конфігуровні цифрові блоки, конфігуровна аналогова система.

Programmable system-on-chip is quite new area in development of embedded systems that are oriented in integration of various structures on a single chip. The article presents survey and analysis of modern programmable system-on-chip of Cypress Semiconductor Corporation that is one of the world leaders in this industry.
Keywords: programmable System-on-Chip, configurable digital block, configurable analog system.

Кількість посилань - 5

УДК 681.31

І.Б. Албанський

Карпатський державний центр інформаційних засобів і технологій

СПЕЦПРОЦЕСОРИ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В РІЗНИХ ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВИХ БАЗИСАХ

© Албанський І.Б., 2010

Наведено архітектуру мультибазисних процесорів та математичну основу теоретико-числових базисів Радемахера, Крестенсона. Показано переваги та функціональні обмеження процесорів обчислення автоковаріаційних функцій у базисі Радемахера. Обгрунтовані перспективи застосування базису Крестенсона для побудови кореляційних спецпроцесорів.

Present multybazysnyh architecture processors and mathematical foundation of theory-theoretic bases Rademacher Krestensona. The advantages of functional limitations and processor computing functions in the basis avtokovariatsiynyh Rademacher. Reasonable prospects of building a basis for correlation Krestensona special processors.

Кількість посилань - 5

УДК 004.31, 004.056.55, 003.26

Аль Равашдех Д.Х.

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ПАМ’ЯТІ З ВПОРЯДКОВАНИМ ДОСТУПОМ

 Аль Равашдех Д.Х., 2010

Отримано аналітичні вирази для розрахунку характеристик пам’яті з впорядкованим доступом, а саме: затрат обладнання, швидкодії та ефективності. На основі цих виразів проведено розрахунки та побудовано графіки залежності затрат обладнання та ефективності від ємності за різних розрядностей даних та за різних кількостей каналів поступлення даних. Проведено порівняльний аналіз розроблених типів ПВД. Визначено області доцільного використання різних типів пам’яті.

The analytical expressions for calculation of an ordered access memory characteristics, such as equipment volume, performance and efficiency, are received. Based on these expressions, the calculations are performed and charts which show dependence of equipment volume and efficiency from capacity at various data length and at various number of input channels are built. The comparative analysis of developed types of ordered access memory is performed. The areas of reasonable use of different types of memory are defined.

Кількість посилань - 10

УДК 681.3, 621.3

О.Ю. Бочкарьов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

СТРУКТУРНА АДАПТАЦІЯ АВТОНОМНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

© Бочкарьов О.Ю., 2010

Розглянуто проблему структурної адаптації автономних розподілених вимірювально-обчислювальних систем. Запропоновано узагальнений опис задачі автономних розподілених досліджень та розроблено відповідний метод структурної адаптації.

The problem of structural adaptation of autonomous distributed sensing and computing networks is considered. The generalized approach to description of the problem is proposed. The method of structural adaptation is developed.

Кількість посилань - 21

УДК 681.3, 621.3

О. Ю. Бочкарьов, В. А. Голембо

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

САМООРГАНІЗАЦІЯ АВТОНОМНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ У ЗАДАЧАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

© Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., 2010

Розглянуто проблему самоорганізації автономних розподілених систем у задачах прийняття рішень в умовах невизначеності. Запропоновано узагальнений підхід до вирішення цієї проблеми та способи опису і моделювання відповідних алгоритмів самоорганізації автономних розподілених систем.

The problem of organization of joint coordinated actions of a collective formed by itelligent autonomous agents is considered. The generalized approach to solve the problem and methods of specification and modelling of the corresponding algorithms of itelligent autonomous agents’ collective behaviour are proposed.

Кількість посилань - 19

УДК 658.562

Т.З. Бубела, Т.В. Рябкова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

АЛГОРИТМ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ

© Бубела Т.З., Рябкова Т.В., 2010

Здійснено аналітичне дослідження проблем оперативного контролю ґрунтів. Запропоновано алгоритм оцінювання стану їх забруднення шляхом використання імітансних методів.

Analytical research of problems of operative control of soils is carried out. The algorithm of evaluation of the state of their contamination is offered by the use of imitansnikh methods.

Кількість посилань - 6

УДК: 004.056.3

Є.Я. Ваврук, В.В. Грос

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТА

© Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2010

Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію.

Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object based on FFT comparative analysis are performed. Quantitative indicators of overheads on their implementation are introduced.

Кількість посилань - 13

УДК 004.75

Є.Я. Ваврук, М. Дутка

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра електронних обчислювальних машин

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ У ГАРАНТОЗДАТНИХ СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ

 Ваврук Є., Дутка М., 2010

Проаналізовано особливості завантаження пам’яті мікроконтролерів, розроблені програмні засоби завантаження через робочі інтерфейси системи CAN та ETHERNET, проведено дослідження системи.

It is analysed features of microcontrollers’ memory loading, software of loading via CAN and ETHERNET interfaces are developed, system research is carried out.

Кількість посилань - 8

УДК 681.325

Н.Я. Возна

Карпатський державний центр інформаційних засобів та технологій

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ РУХУ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ КС

© Возна Н.Я., 2010

Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень методів формування та організації потоків даних у розподілених комп’ютерних системах.

In this work the results of theoretical and experimental researches of methods of forming and organization of data flows in distributed computing systems.

Кількість посилань - 5

УДК 681.31

О.І. Волинський

Карпатський державний центр інформаційних засобів і технологій

МЕТОДИ МІЖБАЗИСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ РОЗМЕЖОВАНОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ

© Волинський О.І., 2010

Викладено інформаційну технологію реалізації методу міжбазисних перетворень (Радемахера – Крестенсона) на основі розмежованої системи числення залишкових класів. Наведено схемотехнічні рішення базових модульних операцій представлення двійкових чисел у цілочисловій системі залишкових класів.

Information technology of realization of method is expounded between base transforma¬tions (Rademakhera – Krestensona ) on the basis of the delimited scale of notation of remaining classes. The schematic-technical decisions of base module operations of presentation of binary numbers are resulted in the whole-numeral system of remaining classes.

Кількість посилань - 9

УДК 004.725.5

Г.С. Гайворонська, О.І. Котова, С.В. Сахарова

Одеська державна академія холоду

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ЛІНІЙ ДОСТУПУ ДЛЯ РІЗНОМАНІТНИХ КОНФІГУРАЦІЙ ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ

© Гайворонська Г.С., Котова О.І., Сахарова С.В., 2010

Запропоновано метод визначення довжини ліній доступу для прямокутної та радіальної конфігурацій території обслуговування мережею доступу.
Ключові слова – мережа доступу, характеристики ліній доступу.

This paper is devoted to the method for determining the length of the access lines for radial and rectangular configuration area network access service
Keywords - access network, characteristics of the access lines

Кількість посилань - 4

УДК 004.382

В.С. Глухов, Р. Еліас

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ЗАСОБИ ВІДЛАГОДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ІЗ ВБУДОВАНИМ КОНТРОЛЕМ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІВ ГАЛУА GF(2M)

© Глухов В.С., Еліас Р., 2010

На сучасному етапі математичною основою цифрових підписів є поля Галуа GF(2m). Розрядність елементів поля m може сягати понад 2000 бітів. Апаратна реалізація процесора для таких полів вимагає більш ніж мільйона транзисторів. Для збільшення надійності процесора він доповнюється вузлами вбудованого контролю. Перевірка роботи таких вузлів вимагає додаткових технологічних засобів. Особливості проектування цих засобів розглянуто у статті. Головною рисою таких засобів є можливість внесення помилок в VHDL-описи процесора з метою перевірки реакції на помилки вузлів вбудованого контролю.

Galois field is the mathematical basis for modern digital signatures. Field elements width may reach 2048 bits. Hardware realization of processor for such fields requires more than a million transistors. Processor is supplemented by concurrent error detection units to increase reliability. Testing of such units require additional technological tools. This article describes the design features of such tools. Tools main feature is ability to making mistakes in the VHDL-description of the processor.

Кількість посилань - 14

УДК 681.3, 621.3

В.А. Голембо, А.В. Гребеняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

НАВІГАЦІЯ В КОЛЕКТИВІ АВТОНОМНИХ АПАРАТІВ

© Голембо В.А., Гребеняк А.В., 2010

Розглянуто проблему навігації робототехнічних агентів. Надано увагу агентам які працюють в колективах. Розглянуто існуючі варіанти вирішення проблеми навігації агентів у середовищі і у середині колективу.

The problem of robotic navigation agents. Attention is given to agents who work in groups. Existing solutions to the problems of navigation agents in the environment and in the mid team.

Кількість посилань - 10

УДК 536.521.2

Н. Гоц

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

АНАЛІЗ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МЕТОДАМИ ДВОКАНАЛЬНОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ ВИПРОМІНЕННЯ

© Гоц Н., 2010

Розглянуто особливості застосування двоканальних методів вимірювання температури об’єктів за випромінення. На основі математичного моделювання проаналізовано інструментальну та методичну складові похибки вимірювання температури різними методами.
Ключові слова: температура за випроміненням, похибка вимірювання.

In the article the features of application of twochannel methods of measuring of temperature of objects are considered for a radiation. On the basis of mathematical design the analysis of errors of measuring of temperature is conducted by different methods.
Keywords: radiation temperature, measurement error.

Кількість посилань - 14

УДК 681.3

П.В. Гуменний

Карпатський державний центр інформаційних засобів та технологій

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАМ’ЯТІ НА ОСНОВІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

© Гуменний П.В., 2010

Досліджено архітектуру ОЗП і ПЗП у теоретико-числовому базисі (ТЧБ) Радемахера. Наведено порівняльну характеристику кодових матриць у різних базисах. Запропоновано структуру зв’язків процесора на основі вертикально-інформаційної технології та його компонентів, адресного дешифратора у базисі Галуа.

Conducted research of RAM and ROM architecture in theoretical-digital basis (TDB) Rademacher. The comparative characteristics of code matrixes in differents bases. The structure links the processor-based in vertical information technology and its components, the address decoder in Galois.

Кількість посилань - 8

УДК 681.325

А.Я. Давлетова

Карпатський державний центр інформаційних засобів та технологій

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ У БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМАХ

© Давлетова А.Я., 2010

Розглянуто інформаційні технології формування, перетворення та опрацювання інформації у банківських системах, питання моделювання інформаційних процесів. Наведено класифікацію та математичну формалізацію моделей джерел інформації, вимоги до системи безпеки інформаційних технологій обробки даних у банківській системі.

We consider the role of information resources, the question of modeling information processes, which must meet the requirements of information technology and system security of information technology data processing in the banking system. Reduced models of classification of information sources and their mathematical formalization.

Кількість посилань - 10

УДК 004.713, 004.27

Р.Б. Дунець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТІВ У МЕРЕЖАХ НА КРИСТАЛІ З МАТРИЧНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ

© Дунець Р.Б., 2010

Описано метод маршрутизації передачі пакетів даних у матричних топологіях мереж на кристалі, що ґрунтується на введенні у заголовок пакета поля інформації про елементи мінімальних шляхів топології та застосуванні булевих операцій над цією інформацією.

The method of routing packet data in a matrix topology networks on a chip, based on the type of packet header field information about the elements of minimal paths topology and applying Boolean operations on the information.

Кількість посилань - 13

УДК 004.382

Р. Еліас

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ВБУДОВАНИЙ КОНТРОЛЬ СЕКЦІОНОВАНИХ ПОМНОЖУВАЧІВ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІВ ГАЛУА GF(2M)

© Еліас Р., 2010

Розглядається секціонований помножувач елементів полів Галуа GF(2m). Помножувач обробляє 521-бітні елементи поля Галуа GF(2521), представлені з використанням гауссівського нормального базису типу 2 і формує 521-бітний добуток порціями по 16 бітів. Якщо під час обчислення добутку виникає помилка, помножувач формує відповідну ознаку. Помножувач використовується в процесорах оброблення цифрових підписів, які ґрунтуються на використанні еліптичних кривих.

Scalable multiplier for Galois field GF(2m) elements is examined. The multiplier processes presented with the use of type 2 Gaussian normal basis 521-bit Galois field GF(2521) elements and forms 521-bit result by 16 bits portions. The multiplier forms the error sign in case error during the calculation. The multiplier is used in the processors for digital signatures which are based on the use of elliptic curves.

Кількість посилань - 5

УДК 004.35

О.О. Карпін, В.М. Сокіл, В.А. Ряжська *

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин,
*кафедра обчислювальної математики і програмування

АНАЛІЗ ЛІНІЙНОСТІ ТА РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СЕНСОРІВ СИЛИ

© Карпін О.О., Сокіл В.М., Ряжська В.А., 2010

Наведено результати аналізу лінійності та роздільної здатності наявних на ринку сенсорів сили провідних фірм-виробників (IEE, Interlink, Click Touch). Запропоновано схеми вимірювання сили на базі програмованої системи на кристалі (ПСнК) фірми Cypress. Наведено числові результати досліджень.

In this article the linearity and resolution analyzes of different force sensors presented on market (by IEE, Interlink, Click Touch, Algra) is represented. The different measuring schemes of such sensors with Cypress PSoC microcontrollers are designed and the tests results are shown.

Кількість посилань - 12

УДК 681.31

М.М. Касянчук, Я.М. Николайчук, І.З. Якименко

Інститут проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем КД ЦІЗІТ НАН України

ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ ПЕРЕТВОРЕНЬ КИТАЙСЬКОЇ ТЕОРЕМИ ПРО ЗАЛИШКИ В МАТРИЧНО–РОЗМЕЖОВАНОМУ БАЗИСІ РАДЕМАХЕРА–КРЕСТЕНСОНА

© Касянчук М.М., Николайчук Я.М., Якименко І.З., 2010

Оисано принципово новий метод виконання перетворень при застосуванні Китайської теореми про залишки та пошуку оберненого елемента, уникаючи громіздких операцій ділення з остачею, факторизації та піднесення до степеня багаторозрядних чисел. Здійснено порівняльний аналіз обчислювальних складностей класичного та запропонованого алгоритмів.

The paper describes crucially new method due to performance of transformation under the implementation of Chinese reminder theorem and inverse elements finding, without the bulky operations of division with remainder, factorization and exponentiation of multibit numbers. The comparative analisys of computational complexity of classical and the proposed algorithms was performed.

Кількість посилань - 11

УДК 004.031

Л.С. Квурт

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

РОЗРОБКА БЛОКІВ КЕРУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

© Квурт Л.С., 2010

Розглянуто особливості будови блоків керування багатофункціональних пристроїв, залежність необхідних ресурсів від режимів роботи, можливості використання мікропроцесорів для створення блоків керування.
Ключові слова: пристрої багатофункціональні, керування, режими роботи.

We consider the problem of design to build the ruling block of maneyfunctional models, dependent necessary resources of trading, and to use microprocessors to build ruling block.
Keywords: maneyfunctional models, ruling, trading.

Кількість посилань - 5

УДК 621.395.74

Н.О. Князєва, О.Л. Нєнов

Одеська державна академія холоду

ОЦІНКА СТРУКТУРНОЇ НАДІЙНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

 Князєва Н.О., Нєнов О.Л., 2010

Представлено метод ймовірнісної оцінки структурної надійності телекомунікаційної мережі на основі урахування кількості вузлів і гілок, ймовірностей безвідмовної роботи гілок, значустостей пар вузлів, що тяжіють. В основу методу покладено обчислення загальної кількості шляхів заданого рангу або рангів в мережі. Проаналізовано застосовність методу в інженерній практиці.
Ключові слова: надійність, структура, мережа, телекомунікації, зв’язок, шлях, гілка, ймовірність.

The method of probabilistic estimation of TCN structural reliability on the basis of knots and branches numbers account, probabilities of faultless work of branches, importance of gravitating pairs of knots is presented. The calculation of common number of some rank or ranks ways in a network is found of method. The analysis of applicability of method in engineering practice is given.
Keywords: reliability, structure, network, telecommunications, connection, path, branch, probability.

Кількість посилань - 6

УДК 621.317.7.089.6

Р.В. Кочан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІСТОГРАМНОГО МЕТОДУ ОЦІНКИ НЕЛІНІЙНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ АЦП

© Кочан Р.В., 2010

Проведено аналіз доцільності використання гістограмного методу для дослідження інтегральної нелінійності прецизійних АЦП.

There is done the analysis of the expediency of histogram method of integral nonlinearity testing of precision ADC.

Кількість посилань - 16

УДК 681.31

О.Д. Круцкевич

Карпатський державний центр інформаційних засобів і технологій

МЕТОД ТА АЛГОРИТМ МНОЖЕННЯ У ДВОВИМІРНІЙ СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ МАТРИЧНОГО РАДЕМАХЕРА

© Круцкевич О.Д., 2010

Представлено теоретичні основи матричної системи числення. Здійснено порівняння швидкодії операції множення над векторним та матричним Радемахером. Подано алгоритм міжбазисного переходу матриця-вектор, вектор-матриця, а також дослідження, які показують альтернативне представлення кодів чисел у матричному Радемахері. Розроблено інформаційну технологію виконання операції множення, яка може бути ефективно використана для створення високопродуктивного, мультибазисного процесора.

In this article the theoretical principles of matrix calculus system are presented. The comparison of rapid multiplication operation with vector and matrix Rademacher is accomplished. Also there is an algorithm of interbases transition “matrix-vector”, “vector-matrix”. The research that show the alternative number codes representation in matrix Rademacher. The informational technology of multiplication operation processing is developed which can be efficiently used for making the highly-productive, multi-bases processor.

Кількість посилань - 6

УДК 621.3

М.М. Кузьо

Національний універсистет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

РЕКОНФІГУРОВАНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ НА ОДНОРІДНІЙ СТРУКТУРІ

© Кузьо М.М., 2010

Розглянуто побудову реконфігурованих обчислювальних систем на пульсуючих інформаційних решітках (пульсіри) як обчислювальних структур з однорідною архітектурою середовища. Пульсіри – це обчислювальне поле з матрицею однобітових процесорів та зв’язків між ними. Особливістю пульсірів є те, що вони мають змінність конфігурації обчислювального поля через її структурну зміну на рівні команд та послідовності самих обчислень.

Are considered pulsing information grates (pulsing), as computing structures with homogeneous architecture of environment. Pulsing represent computing with a matrix of one-bit processors, which are connected among themselves. Сharacteristic property of pulsing are modification of computing field by means programming of computing homogeneous environment and hardware realization of computing problem.

Кількість посилань - 6

УДК 510.52

А.О. Мельник, І.Д. Яковлєва*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин;
*Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра комп’ютерних систем та мереж

ПОБУДОВА УСІЧЕНИХ НА ВИХОДІ АЛГОРИТМІВ

© Мельник А.О., Яковлєва І.Д, 2010

Запропоновано метод побудови усічених на виході алгоритмів, який полягає у врахуванні факту відсутності операцій за зменшення кількості отримуваних вихідних даних та передбачає зміну правила обробки даних модифікацією структурної матриці, за допомогою якої подано структуру потокового графа алгоритму та побудову нового алгоритму меншої складності.

This paper describes the design method of truncated on output algorithm, which takes into account the lack of operations when is used the reduced number of output data and supposes changing the rule of data processing by modifying the structural matrix which presents the algorithm flow graph and further synthesis of a new algorithm of less complexity.

Кількість посилань - 7

УДК 004.31, 004.383

В.А. Мельник*, З. Сарайрех**

Національний університет “Львівська політехніка”,
* кафедра безпеки інформаційних технологій,
** кафедра електронних обчислювальних машин

САМОКОНФІГУРОВНІ АПАРАТНІ ПРИСКОРЮВАЧІ ОБЧИСЛЕНЬ У КОМП’ЮТЕРАХ

© Мельник В.А., Сарайрех З., 2010

Запропоновано новий клас прискорювачів обчислень у комп’ютерах – самоконфігуровні апаратні прискорювачі та концепцію їх побудови, яка передбачає поєднання процесів автоматичної генерації програмних моделей спеціалізованих процесорів та конфігурування прискорювачів, враховуючи вхідні параметри прискорювача та високорівневий опис алгоритму його функціонування.

A new class of hardware accelerators – self-configurable hardware accelerators, and the concept of self-configurable hardware accelerators design are proposed in the paper. Proposed concept combines processes of the soft-cores automatic generation and accelerators configuring without operator’s participation according to the input parameters of the hardware accelerator and the high-level description of its algorithm.

Кількість посилань - 12

УДК 004.031.43

А.М. Миц

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЗА МЕТОДОМ ЦЕНТРА МАС

© Миц А.М., 2010

Розглядається апаратно-програмна реалізація алгоритму обчислення координат об’єкта методом центра мас. А саме: обробка вхідного аналогового сигналу, бінаризація кадру, який взято з відеоряду шляхом кадрування, та визначення координат об’єкта методом центра мас.
Ключові слова: метод центра мас, визначення координат, бінаризація, візуальний контроль.

In the article the hardware and software implementation of algorithm used to calculate the coordinates using the objects center of weight method. Namely, the incoming analog signal processing, binarization frame take video by cropping, and determining the coordinates of the object by its center of weight.
Keywords: method of centre-of-mass, determination of co-ordinates, binarization, visual control.

Кількість посилань - 2

Syndicate content