№ 23 (2011)

УДК: 321.74:94

Ольга Івасечко

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ УНР У ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Р. ЛАЩЕНКА

© Івасечко О., 2011

Проаналізовано кілька важливих напрямів міжнародної співпраці виділених українсь¬ким вченим, представником народницько-демократичного напряму української політичної думки Р. Лащенком. На основі аналізу праць дослідника розглянуто чотири вектори зовнішньої політики: 1) Україна – Балкани; 2) Україна – Московська держава – більшовицька Росія; 3) Україна – Польща; 4) українсько-німецькі взаємини, які в добу національно-визвольних змагань українського народу 1917–1920 рр. набули особливого значення для реалізації державницької ідеї українського народу.
Ключові слова: національно-визвольні змагання, зовнішньополітичні орієнтири, державотворчі ідеали.

Olga Ivasechko

FOREIGN-POLICY GUIDELINES OF THE DEVELOPMENT OF UPR IN POLITICAL SCIENCE RESEARCH OF R. LASHCHENKO

In the article a few important directions of international cooperation of distinguished are analyzed by the Ukrainian scientist representative of populist-democratic trend of Ukrainian political opinion. On the basis of analyses of labours a researcher is considered four vectors of foreign policy: 1) Ukrainian – Balkans; 2) Ukrainian – Moscow state – Bolshevist Russia; 3) Ukraine is Poland; 4) Ukrainian – German mutual relations which in time of national liberation competitions of the Ukrainian people 1917-20 purchased the special value for realization of state idea the Ukrainian people.
Keywords: the national liberation competitions, the foreign-policy reference-points, a state-creative ideals.

Кількість посилань - 6

УДК: 327 (477)+(4)+(5)

Олег Івахів

Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОАЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ

© Івахів О., 2011

Досліджуються зовнішньополітичні аспекти співпраці незалежної України з країнами євроазійського регіону. Визначено основні чинники, які визначають геополітичне положення України. Проаналізовано перспективи розвитку взаємин України із євроазійськими країнами через призму концепції євразійства та позиції провідного гравця на теренах євроазійського простору – Російської Федерації.
Ключові слова: Україна, євразійство, співпраця, євроазійський регіон, простір.

Oleg Ivahiv

GEOPOLITIKAL ASPECTS OF COLLABORATION OF UKRAINE WITH THE COUNTRIES OF EUROASIAN REGION

The foreign-policy aspects of collaboration of independent Ukraine with the countries of Euroasian conception region are explored. Define basic factors which determine the geopolitics position of Ukraine. The perspectives of development of Ukraine mutual relations with the Euroasian countries through the prism of Euroasian conception and position of leading player on the walks of life of space are analysed – Russian Federation.
Keywords: Ukraine, еvraziystvo,. collaboration, Euroasian region, space.

Кількість посилань - 14

УДК: 328.36

Уляна Ільницька

Національний університет "Львівська політехніка"

ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ

© Ільницька У., 2011

Аргументовано доведено, що через функціонування парламентської опозиції та сформований нею опозиційний уряд («тіньовий кабінет міністрів») реалізується функція парламентського контролю. Досліджено політико-правовий статус парламентської опозиції в країнах з різними формами державного правління; визначено цілі та завдання; розглянуто права парламентської опозиції, зокрема – право на формування опозиційного уряду («тіньового кабінету міністрів»); проаналізовано моделі парламентської опозиції, які реалізуються у сучасних країнах. Розглянуто досвід функціонування парламентської опозиції в Україні; наголошено на необхідності формування нормативно-правової бази; проаналізовано окремі законопроекти, які регламентують діяльність парламентської опозиції та опозиційного уряду.
Ключові слова: парламентський контроль; парламентська опозиція; опозиційний уряд («тіньовий кабінет міністрів»); моделі парламентської опозиції.

Uljana Ilnytska

PARLIAMENTARY OPPOSITION AS AN INSTITUTIONAL ASPECT OF PARLIAMENT’S CONTROL FUNCTION

It is argued well-proven that through functioning of parliamentary opposition and set up by it an opposition government («shadow cabinet of ministers») the function of parliamentary control will be realized. In the article investigational political-legal status of parliamentary opposition in countries with the different forms of state rule; certainly aims and tasks; rights for parliamentary opposition are considered, in particular is a right on setting up an opposition government («shadow cabinet of ministers»); the models of parliamentary opposition, which will be realized in modern countries, are analysed. Experience is considered in the article functioning of parliamentary opposition is in Ukraine; it is marked a forming necessity normatively legal bases; separate bills which regulate activity of parliamentary opposition and opposition government are analysed.
Keywords: parliamentary control; parliamentary opposition; opposition government («shadow cabinet of ministers»); models of parliamentary opposition

Кількість посилань - 17

УДК: 324:342.843

Микола Бучин

Національний університет “Львівська політехніка”

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ГОЛОСУВАННЯ ЯК ЧИННИК, ЩО СПРИЯЄ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА ГРОМАДЯН

© Бучин М., 2011

Аналізуються альтернативні способи голосування як чинники, що сприяють реалізації виборчих прав громадян: дострокове голосування, голосування поштою, голосування поза межами виборчої дільниці, голосування за довіреністю тощо. Досліджуються особливості голосування таких категорій громадян, як інваліди, військові та громадяни, які знаходяться за кордоном.
Ключові слова: вибори, демократія, демократичні принципи виборів, голосування, альтернативні способи голосування, дострокове голосування, голосування поштою.

Мykola Buchyn

ALTERNATIVE METHODS OF VOTING AS A FACTOR THAT PROMOTES THE REALIZATION OF ACTIVE ELECTORAL CITIZEN RIGHT

The article observes the alternative methods of voting as the factors that promote the realization of active electoral citizen right. To alternative methods relates prescheduled voting, post voting, voting out of election bay, voting by proxy etc. Also exam the voting peculiarities of the citizens: invalids, military men and citizens, who stay abroad.
Keywords: election, democracy, democratic election principles, voting, alternative voting methods, prescheduled voting, post voting.

Кількість посилань - 9

УДК: 32.01

Дмитро Виговський

Львівський національний університет імені Івана Франка

МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ГРУПОВИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

© Виговський Д., 2011

Закцентовано увагу на новій та недостатньо дослідженій в українській політичній науці темі захисту групових інтересів на державному рівні. Проаналізовано наявний у політологічній літературі дискурс із цього питання, розглянуто класифікацію, позитивні та негативні ознаки, визначено відмінності між різними моделями захисту групових інетерсів на державному рівні.
Ключові слова: групи інтересів, групи тиску, політичний вплив, центр політичного впливу, групові інтереси, плюралізм.

Dmytro Vyhovskyy

MODELS OF THE GROUP INTERESTS REPRESENTATION AND ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

In the article the author concentrates mainly on pretty new and not very well researched in the literature on the political science category of interest group and its representation. The author analyses existing definitions of this category, defines its drawbacks and positives, compares and states the differences between interest groups and pressure groups, provides thorough explanation of the models to represent interests in different countries, gives examples.
Keywords: interest groups, pressure groups, political influence, center of the political influence, political parties, and pluralism.

Кількість посилань - 10

УДК: 261.6

Оксана Волинець

Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ У ПРАЦЯХ БЕНЕДИКТА ХVІ

© Волинець О., 2011

Досліджуються праці Папи Бенедикта ХVІ, присвячені аналізу основних тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; ролі держави, особи та Церкви у подоланні кризових явищ, притаманних еволюції суспільно-політичних процесів в умовах глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, держава, благо, цінності, мораль, людина, Церква, знак часу.

Oksana Volynets

THE ANALISIS Of CIVILISANSON PROGRESS IN THE WORKS OF BENEDICT XVI

In the article are revised works of the Pope Benedict XVI, about basic tendency of contemporary civilization progress this opinion about the role of state, person and Church in fight with crisis phenomenon in social and political processes in globalize world.
Keywords: globalization, state, values, morale, human, the Church, sing of time.

Кількість посилань - 13

Микола Гетьманчук, Наталя Гайворонюк

Львівський державний університет внутрішніх справ

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ В УКРАЇНІ

© Гетьманчук М., Гайворонюк Н., 2011

Mykola Hetmanchuk, Natalia Haivoronyk

Рецензія на монографію: Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні / М.А. Бучин. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 231 с.

УДК: 94(44):[316.648.4+159.22:159.922.27].000.32

Сергій Дорошенко

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ПІДСТАВА ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ФРАНЦУЗІВ

© Дорошенко С., 2011

Розглянуто позиції французьких науковців, у яких зроблено аналіз теоретичних аспектів дослідження ментальності. Окреслено особливості поглядів антропологів, філософів, істориків, соціологів, політологів країни. Зроблено висновок про те, що ментальність становить важливий аспект методологічної бази сучасних досліджень політки.
Ключові слова: теорія та історія політичної науки, ментальність, Франція, політичне мислення французів, Сімона Вейль, Антуан Прост.

Sergij Doroshenko

THE MENTALITY FROM THE POINT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS OF ANALYSIS OF POLITICAL THOUGHT OF FRENCH’S

Positions of the French research workers are considered in relation to the analysis of theoretical aspects of research of mentality. The features of looks of anthropologists, philosophers, historians, sociologists, political scientists of country are outlined. A conclusion is done that mentality is made by the important aspect of methodological base of modern researches of policy.
Keywords: the Theory and the History of political Science, the Mentality, France, political thought of French’s, Simone Weill, Antoine Prost.

Кількість посилань - 37

УДК: 32.001 + 355. 48 “1914 – 1920”

Оксана Зелена

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

ПОГЛЯДИ ОСИПА НАЗАРУКА НА ДЕРЖАВОТВОРЧУ ФУНКЦІЮ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ (1914 – 1920 рр.)

© Зелена О., 2011

На основі теоретичної спадщини О. Назарука досліджуються умови реалізації державницької ідеї, важлива складова якої полягає у формуванні дисциплінованих, патріотичних і національно свідомих Збройних сил. Аналізуються погляди політика на основні характеристики, притаманні міцній армії. Процес організації останньої передбачав національне і патріотичне загартування українських вояків, високоосвіченість офіцерського складу, чітку військову ієрархію та військовий однострій, який мав відповідати національній ідентичності.
Ключові слова: О. Назарук, державотворча функція, військові угруповання, національна ідентичність.

Oksana Zelena

JOZEPH NAZARUK’S VIEW ON STATEMAKING FUNCTION OF MILITARY UNITES IN UKRAINE (1914 – 1920)

On the basis of the theoretical heritage of J. Nazaruk we research conditions of the public idea, part of which involves creating a disciplined, patriotic and nationally conscious armed forces. We analyze politician’s view on the basic characteristics peculiar to strong army. The process involves the organization of army foresee national and patriotic quenching Ukrainian soldiers, highly educated officers, a clear military hierarchy and military uniform, who had to meet national identity.
Keywords: Jozeph Nazaruk, the statemaking function, the military unites, the national identity.

Кількість посилань - 20

УДК: 327.58’8(1-1)

Олег Качан

Національний університет "Львівська Політехніка"

КОНФЛІКТОГЕННІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ЗМІН В ЕТНІЧНОМУ БАЛАНСІ КРАЇН ТА РЕГІОНІВ

© Качан О., 2011

Розглянуто зміни в етнічному балансі країн та регіонів як конфліктогенний чинник умов, за яких ці зміни набувають конфліктного значення. Показано геополітичний вимір проблеми.
Ключові слова: політична демографія, етнічний баланс, конфлікти, міжнародна стабільність, геополітика.

Oleg Kachan

CONFLICT-INDUCING AND GEOPOLITICAL CONSEQUENCES OF SHIFTS IN ETHNIC BALANCES OF STATES AND REGIONS

The article examines changes in ethnic balance of countries and regions as conflict-inducing factor as well as conditions needed for this changes to acquire a conflict importance. Also the geopolitical dimension of the problem is considered.
Keywords: political demography, ethnic balance, conflicts, international stability, geopolitics.

Кількість посилань - 18

УДК: 342

Ольга Кравчук

Чорноморський державний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

© Кравчук О., 2011

Вперше здійснено системне дослідження політичної сфери національної безпеки України. Подано концептуальні засади політичної безпеки як цілісної системи політичних інтересів особи, суспільства, держави. Розглянуто загрози політичній безпеці України, місце і роль у системі національної безпеки країни.
Ключові слова: політична безпека, державна влада, національна безпека, система інтересів, політичні загрози.

Olga Kravchuk

THE SPECIALITY OF NATIONAL SAFETY OF UKRAINE

System research of political sphere of national safety of Ukraine is first carried out in the article. Conceptual principles of political safety are given as an integral system of political interests of person, society, state. Threats political safety of Ukraine, place and role, are considered, in the system of national safety.
Keywords: political safety, state power, national safety, system of interests, political threats.

Кількість посилань - 9

УДК: 3.327

Малгожата Кузьбіда

Інститут міжнародних відносин, Вища державна східноєвропейська школа, Перемишль, Польща

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

© Кузьбіда М., 2011

Праналізовано розвиток української міжнародної доктрини на фоні глобальних світових змін. Обґрунтовано основні положення міжнародних доктрин, які мають відношення до української реальності. Показано їх еволюцію від початку XX ст. до сьогоднішнього дня.
Ключові слова: політична доктрина, глобалізм, державність.

Malgorzata Kuzbida

CONCEPTIONS OF THE UKRAINIAN POLITICAL DOCTRINE IN THE GLOBAL THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS

This article deals with the development of the Ukrainian international doctrine against global world changes. It discusses main tenets of international doctrines with respect to the Ukrainian reality. The article also shows their evolution from the beginning of the XX-th century up to nowadays.
Keywords: political doctrine, globalism, statehood

Кількість посилань - 20

УДК: 321.01

Олег Кукарцев

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА РЕГІОНІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

© Кукарцев О., 2011

Розглянуто механізми політичного представництва регіонів на загальнонаціональному рівні у контексті оптимізації відносин «центр-регіони» в Україні. Досліджено місце й роль виборчої системи та парламенту у забезпеченні доступу регіонів до загальнодержавного центру прийняття політичних рішень.
Ключові слова: регіон, відносини «центр-регіони», регіональна участь, територіальне представництво, парламент, бікамералізм, виборча система.

Oleg Kukarcev

REFORMING OF THE MACHINERY OF PARLIAMENTARY REPRESENTATION OF REGIONS IN CONTEMPORARY UKRAINE

The machinery of political representation of regions on national level are viewed in context of optimization of “center – regions” relations in Ukraine. The place and the role of electoral system and parliament in ensuring of region’s access to national center of political decision-making are investigated.
Keywords: region, “center – regions” relations, regional participation, territorial representation, parliament, bicameralism, electoral system.

Кількість посилань - 25

УДК: 324:342.843

Оксана Кулеба, Микола Бучин

Національний університет “Львівська політехніка”

АБСЕНТЕЇЗМ ЯК ФОРМА НИЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ

© Кулеба О., Бучин М., 2011

Розглядається абсентеїзм як різновид низької політичної участі громадян. Аналізуються фактори, що визначають рівень абсентеїзму під час виборчих кампаній, та розглядаються особливості їхнього впливу на електоральну участь. Значна увага приділяється політичним факторам, які найістотніше впливають на рівень явки громадян в день виборів.
Ключові слова: абсентеїзм, вибори, демократія, фактори абсентеїзму, демократичні принципи виборів, голосування.

Oksana Kuleba, Mykola Buchyn

ABSENTEEISM AS THE FORM OF LOW POLITICAL ACTIVITY

The paper considers the absenteeism as the variety of low political activity of citizens. The authors analyze factors that define the absenteeism level during the election period and observe peculiarities of their influence upon the electoral activity. It is greatly noticed the political factors which have the most essential influence upon the level of citizens’ presence in Election Day.
Keywords: absenteeism, election, democracy, absenteeism factors, democratic election principles, voting.

Кількість посилань - 9

УДК: 32:159.922

Леся Кучма

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ТА ЇЇ РОЛЬ У КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЮВАННЮ

© Кучма Л., 2011

Розглянуто роль політичної освіти та компетентності у процесі подолання політичного маніпулювання. Проаналізовано основні стратегії опору маніпулятивним технологіям у політичному процесі. Осмислено специфіку становлення «адекватного громадянина» і його ознаки, що відповідають стандартам громадської компетентності.
Ключові слова: політичний процес, політичне маніпулювання, стратегії протидії маніпулюванню, адекватний громадянин, політична освіта, громадянська компетентність.

Lesja Kuchma

POLITICAL EDUCATION AND ITS ROLE IN THE MAIN STRATIGIES OF AN OVERCOMING OF THE MANIPULATION

In the article is considered the role of political education and competence in the process of overcoming of the political manipulation. It is analyzed the main strategies of resistance to the manipulatory techniques in the political process. An author comprehends the specifics of development of adequate citizen and its features, which answer the purpose of citizen competence.
Keywords: political process, political manipulation, strategies of resistance to the manipulation, adequate citizen, political education, citizen competence.

Кількість посилань - 8

УДК: 323.1

Галина Луцишин

Національний університет "Львівська політехніка”

ЧИННИКИ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

© Луцишин Г., 2011

Проаналізовано питання національної консолідації, яка проявляється у внутрішній єдності нації на основі спільних національних інтересів, цінностей та історичного минулого. Особлива увага приділена чинникам консолідації української нації, зокрема наголошується, якими способами і в яких ситуаціях консолідацією можна управляти, як здійснювати вплив на ті чи інші національні процеси і попереджати негативні тенденції, які назрівають всередині суспільства.
Ключові слова: національна консолідація, політична нація, етнічна нація, національні меншини, етнічна батьківщина, етнополітика.

Halyna Lutsyshyn

FACTORS OF CONSOLIDATION OF UKRAINIAN NATION

The article analyzes the issue of national consolidation, which shows up in internal unity of nation on the basis of common national interests, values and the historical past. The special attention is paid to the factors of consolidation of Ukrainian nation. It is stressed, by what methods and in what situations it is possible to manage consolidation, how to influence on certain or national processes and prevent negative tendencies which ripen in a midst of society.
Keywords: national consolidation, political nation, ethnic nation, national minorities, ethnic homeland, ethno politics.

Кількість посилань – 7

УДК: 32.001:165.191

Наталя Мельникова

Львівський національний університет імені Івана Франка

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ: МІФОЛОГІЧНИЙ ЧАС І ПРОСТІР

© Мельникова Н., 2011

Міфологічна свідомість – складова колективної психіки, що забезпечує зв’язок несвідомого зі свідомим. Вона сприймає і конструює світ в координатах міфологічного часу і простору: час виражається в зміні порядку і хаосу під час розгортання соціально-політичних процесів; простір – в структуризації соціального простору на “ми”- і “вони”-групи, формуванні політичної ідентичності і соціально-політичних поділів тощо. Міфологічна свідомість проявляється у символізації політичної дійсності, відтворює архетипні образи.
Ключові слова: міфологічна свідомість, архетипний образ, міфологічний час і простір, символ.

Natalja Melnykova

THE FUNCTIONING OF MYTHOLOGICAL CONSCIOUSNESS IN THE POLITICAL REALM: MYTHOLOGICAL TIME AND SPACE

Mythological consciousness is the part of collective psyche, connect irconsciousness and consciousness. It apprehend and design world in co-ordinates of mythological time and space: time manifest itself at alternation of order and chaos in development of socio-political processes; space – at division of social space on “we”- and “they”-groups, forming of political identity, socio-political divisions and others. Mythological consciousness express itself in symbolism of political reality, reproduce arkhetipic offenses.
Keywords: mythological consciousness, arkhetipic offense, mythological time and space, symbol.

Кількість посилань - 14

УДК: 342]

Ірина Моспаненко

Чорноморський державний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ПОГЛЯДАХ ДЖ.СТ. МІЛЛЯ

© Моспаненко І., 2011

Вивчено погляди французького дослідника Джона Стюарта Мілля на сутність представницької демократії та проблему розподілу повноважень і функцій між центральною та місцевою владою. Охарактеризовано принципи, за якими слід здійснювати вибори до місцевих зборів. Розкрито роль місцевих органів влади як інструмента виховання членів суспільства.
Ключові слова: представницька демократія, центральна влада, місцева влада, муніципальна рада, місцеве самоврядування.

Iryna Mospanenko

REPRESENTATIVE DEMOCRACY AND LOCAL GOVERNMENTS IN J. S. MILL’S VIEWS

The article is sanctified to the analysis of looks of the French researcher John Stuart Mill on essence of representative democracy and problem of distribution of plenary powers and functions between central and local power. Principles on which it is necessary to carry out elections in local collection are in-process described also, and the role of local authorities is exposed as an instrument of education of members of society.
Keywords: representative democracy, central power, local-authority, city council, local self-government.

Кількість посилань - 10

УДК: 321.01 (075.8)

Дмитро Неліпа

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В ПОЛІТОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ)

© Неліпа Д., 2011

Висвітлюється сутність системного аналізу в політології та виокремлюються основні принципи його застосування (на прикладі дослідження системи національної безпеки). Розглядаються можливості використання цього методу під час вивчення національної безпеки, аналізу її елементів та підсистем.
Ключові слова: системний аналіз, принцип, система національної безпеки.

Dmytro Nelipa

BASIC PRINCIPLES OF USE OF SYSTEM ANALYSIS IN POLITICAL SCIENCE (FOR EXAMPLE THE STUDY OF NATIONAL SECURITY SYSTEM)

The article is focused on essence of systems analysis in political science. Main principles of its implementation are discussed (national security system is used as an example). Possibilities of the usage of this method during the study of national security system, analysis of its elements and subsystems are examined.
Keywords: systems analysis, principle, system of national safety.

Кількість посилань - 9

УДК: 332.142.6:332.021(477)

Ольга Олефіренко

ЛРІДУ НАДУ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

© Олефіренко О., 2011

Досліджено особливості формування і функціонування системи національної екологічної політики. Отримано висновок, що екологічна криза є наслідком недосконалості механізмів соціально-економічної системи. Визначено роль екологічної складової у вирішенні політичних та економічних проблем. Проаналізовано проблеми реалізації сучасної національної екологічної політики та її значення у становленні постіндустріального суспільства. Обґрунтовано необхідність її подальшого удосконалення і визначено пріоритетні напрями її подальшого розвитку.
Ключові слова: екологія, стратегія, екологічна політика, екологічна криза, сталий розвиток.

Olga Olеfirenko

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY

The article researches the features of formation and functioning of system of national environmental policy. It was concluded that environmental crisis is the result of imperfections in the mechanisms of socio-economic system. The role of the environmental component in solution of political and economic problems is disclosed The problems of current national environmental policy and its importance in the formation of post-industrial societ are analyzed. The necessity of its further improvement and priority directions of its further development is grounded.
Keywords: environment, strategy, environmental policy, environmental crisis, sustainable development.

Кількість посилань - 8

УДК: 328.18

Наталя Панчак-Бялоблоцка

Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАДУ ВЕРХНІХ ПАЛАТ У ПАРЛАМЕНТАХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

© Панчак-Бялоблоцка Н., 2011

Проаналізовано особливості сучасного бікамералізму в країнах Центральної та Східної Європи на підставі порівняння процедур формування й атрибутів складу верхніх палат національних парламентів. Запропоновано історичний огляд розвитку двопалатності в країнах Центральної та Східної Європи. Оцінено представництво жінок у верхніх палатах, а також професійність складу останніх.
Ключові слова: бікамералізм, двопалатність, верхня (друга) палата, Сенат, Рада Федерації, Національна Рада, спікер верхньої палати, президія верхньої палати, представництво жінок, професійний склад палати парламенту.

Natalja Panczak-Bialoblocka

FEATURES OF UPPER HOUSES’ FORMATION AND COMPOSITION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN PARLIAMENTS

The article is dedicated to analyzing the features of modern bicameralism in states of Central and Eastern Europe on the basis of comparison of formation procedures and the upper chambers of national parliaments attributes. The author made a historical review of bicameralism in Central and Eastern Europe. The article examines the evaluation of women’s representation in the upper houses of Central and Eastern European states, and also researched the level of upper houses professionalism.
Keywords: bicameralism, the upper (second) chamber, Senate, Federation Council, National Council, speaker of upper house, presidium of upper chamber, representation of women, professional staff.

Кількість посилань - 21

УДК: 177.7:004.7:329.17:329.18:329.26(477)

Роман Пасічний

Національний університет “Львівська політехніка”

АКТИВІЗАЦІЯ ПРАВОРАДИКАЛЬНИХ РУХІВ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

© Пасічний Р., 2011

Розглядаються основи ідеології та рівень активності праворадикальних рухів та організацій України. Вивчаються Інтернет-ресурси цих рухів та організацій як засіб залучення нових членів, зокрема з середовища футбольних вболівальників. Досліджуються причини участі в нетолерантних діях чи висловлюваннях. Робиться висновок, що гармонійна злагода громадян в Україні має забезпечуватися на основі правового захисту.
Ключові слова: праворадикальні рухи й організації, моби, футбольні фанати, Інтернет-простір, націонал-соціалізм, екстремізм, скінхеди.

Roman Pasichnyy

REVITALIZATION OF THE RADICAL RIGHTMOVEMENTS IN UKRAINE: CAUSES AND CONSEQUENCES

Consider the basis of ideology and the level of activity right radical movements and organizations of Ukraine. Studed links of these movements and organizations as a means of attracting new members, including the environment of football fans. Investigate the causes of participation in intolerant acts or statements. The conclusion is that the harmony of citizens in Ukraine must be provided on the basis of legal protection.
Keywords: tolerance, rightmovements and organizations, internet, nationalism, nacional-socializm, extremism, skinhead.

Кількість посилань - 7

УДК: 321.022 (477”1994/1939”)

Тетяна Плазова

Національний університет “Львівська політехніка”

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У 1894–1939 рр. У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

© Плазова Т., 2011

Досліджується та аналізується питання суспільно-політичної діяльності молодіжних об’єднань у 1894–1939 рр. у Західній Україні, які були втіленням духовної культури українського народу, джерелом утвердження національної свідомості, свободи особистості та свободи нації. Саме у цей період молодіжні об’єднання, які формувались переважно із студентської молоді та учнів старших класів, разом із суспільством проходили складний шлях свого внутрішнього розвитку: від невеличких громадських організацій до дієвих національно-свідомих об’єднань.
Ключові слова: молодіжні об’єднання, суспільно-політична діяльність, національна свідомість, громадянське суспільство.

Tetyana Plazova

SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH ASSOCIATIONS IN WESTERN UKRAINE IN 1894-1939

Іnvestigated and analyzed the issue of socio-political activities of youth association in the years 1894-1939 in Western Ukraine, which were the embodiment of spiritual culture of the Ukrainian people, the source of the development of national consciousness, individual liberty and freedom of the nation. During this period the youth association, which formed mostly of students and senior students, along with the public were complicated way of its internal development: from small NGOs to effective national-conscious associations.
Keywords: youth association, socio-political activities, national consciousness, civil society.

Кількість посилань - 11

УДК: 159.947.23

Наталя Подвірна

Львівський національний університет імені Івана Франка

УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

© Подвірна Н., 2011

Вплив держави на суспільні відносини та раціоналізація взаємодії владних структур і суспільних груп становлять сьогодні основний зміст державного управління в Україні. Проблема підвищення рівня ефективності прийняття управлінських рішень зберігає свою актуальність. Аналіз існуючого характеру, структури та механізмів прийняття управлінських рішень може показати цілі суб’єктів суспільної взаємодії, їх намагання до змін, систему зв’язків, що забезпечують визначеність та послідовність державно-політичного курсу, інноваційний характер державно-управлінських рішень.
Ключові слова: управлінське рішення, ефективність управлінських рішень, раціональність, ірраціональність, бюрократія.

Natalja Podvirna

TERMS OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT DECISIONS

State influence on social relations and streamlining of government bodies and community groups are now the essence of governance in Ukraine. The problem of improving the efficiency of decision making remains relevant. Analysis of the existing character of the structure and mechanisms of decision making can show business objectives of social interaction, their attempts to change the system of relationships that provide certainty and consistency of public policy, innovative nature of managerial decisions.
Keywords: managerial, decision-making efficiency, rationality, irrationality, bureaucracy.

Кількість посилань - 10

УДК: 328.181

Ганна Рутар

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗВИНЕНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

© Рутар А., 2011

Аналізується сукупність чинників (правових, фінансових і організаційних), які забезпечують вплив громадськості на ефективність політичного управління. Увагу закцентовано на конституційних нормах, які сприяють розвитку громадянської активності через такі правові механізми, як конституційна та законодавча ініціативи, законодавчі референдуми, відкликання депутатів та вищих посадових осіб на регіональному рівні.
Ключові слова: громадянське суспільство, громадянські інститути, політичне управління, ефективність політичного управління, критерії ефективності політичного управління.

Anna Rutar

DEVELOPED CIVIL SOCIETY AS FACTOR OF EFFICIENCY OF POLITICAL MANAGEMENT

In the article analyzed aggregate of factors (legal, financial, organizational), what provide influence of public on efficiency of political management. In the context of illumination of this problem the special attention is accented on constitutional norms, which assist development of civil activity through such legal mechanisms as constitutional and legislative initiatives, legislative referendums, recalls of deputies and higher public servants at regional level.
Keywords: civil society, civil institutes, political management, efficiency of political management, political case frame.

Кількість посилань - 17

УДК: 35.08:35.071:35.074](430) “ІX-ХХ”

Юрій Тишкун

Національний університет “Львівська політехніка”

ҐЕНЕЗА ДЕРЖАВНОЇ БЮРОКРАТІЇ В НІМЕЧЧИНІ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

© Тишкун Ю., 2011

Розглядається генеза державної бюрократії в Німеччині від моменту її появи до краху німецької державності внаслідок Другої світової війни. Обґрунтовується, що формування державної бюрократії та її раціоналізація відбувались передусім під впливом правлячої політичної еліти і верхівки державного апарату, переважно у відповідь на зовнішньополітичні виклики, які ставили завдання побудови ефективної “державної машини”.
Ключові слова: державна бюрократія, раціоналізація бюрократії, модернізація, державне будівництво.

Jurij Tyshkun

THE GENESIS OF STATE BUREAUCRACY IN GERMANY: HISTORICAL AND POLITICAL SCIENCE ANALYSIS

In this article reviewed a genesis of the state bureaucracy in Germany since its introduction to the collapse of the German state as a result of World War II. The conclusion is that the formation of the state bureaucracy in this country and its rationalization took place primarily under the leadership of the ruling political elite and the leadership of the state apparatus, mainly in response to the foreign policy challenges that set the task of building an effective state.
Keywords: state bureaucracy, bureaucracy’s rationalization, modernization, state-building.

Кількість посилань - 13

УДК: 321.011:341.231

Ірина Троян

Національний університет “Львівська політехніка”

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

© Троян І., 2011

Досліджено трансформацію державного суверенітету в умовах глобалізаційних процесів. Охарактеризовано причини трансформації державного суверенітету у сучасній міжнародній системі; наведено класифікацію держав М. Ільїна та прослідковано можливості різних за статусом держав реалізовувати свій суверенітет у міжнародній практиці.
Ключові слова: Вестфальська міжнародна система, державний суверенітет, економічна глобалізація, політична взаємозалежність, міжнародна легітимність та суб’єктність, політична лояльність та ідентичність.

Iryna Troyan

TRANSFORMATION OF STATE SOVEREIGNTY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Transformation of state sovereignty is investigation in the conditions of processes of globalization. Reasons of transformation of state sovereignty are described in the modern international system; classification over of the states of M. Ilin and possibilities of different after status of the states to realize the sovereignty in international practice are certain.
Keywords: Westphalia international system, state sovereignty, economic globalization, political loyalty and identity.

Кількість посилань – 21

УДК 321.01: 323.1

Ярина Турчин

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРИНЦИП САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ У ПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ О. ЕЙХЕЛЬМАНА

© Турчин Я., 2011

Розглянуто політичні погляди О. Ейхельмана – відомого науковця, громадсько-політичного діяча та ідеолога українського національно-визвольного руху 1917–920 рр. Проаналізовано його підхід до розуміння змісту принципу самовизначення націй та можливості його використання у вирішенні українського питання. Акцентовано увагу на механізмах реалізації принципу територіальної цілісності держави і захисту національних меншин, вироблених О. Ейхельманом. Доведено актуальність політологічних розробок ученого.
Ключові слова: О. Ейхельман, принцип самовизначення націй, принцип територіальної цілісності держави, захист національних меншин.

Yaryna Turchyn

PRINCIPLE OF SELF-DETERMINATION OF PEOPLES IN THE POLITICAL CONCEPT OF O. EIHELMANN

Political views of O. Eihelmann a famous scholar, public and political figure and ideologist of Ukrainian national liberation movement of 1917–1920 are considered. His approach to declassification of the principle of national self-determination and its possible application for resolution of Ukrainian question is analyzed. The focus is on mechanisms of realization of the principle of territorial integrity of the state and protection of national minorities, worked out by O. Eihelmann. Relevance of political working-outs of the scientist is proved.
Keywords: O. Eihelmann, principle of national self-determination, principle of territorial integrity, protection of national minorities.

Кількість посилань - 16

УДК 32.001”19”

Лариса Четверікова

Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОЛІТИЧНА НАУКА ТА ПРОБЛЕМА ІДЕОЛОГІЇ

© Четверікова Л., 2011

Коротко розглянуто специфіку розвитку політичної науки в епоху Модерн та постмодерну добу. Досліджено роль та значення ідеології в житті суспільства, а відтак і особливості та детермінанти її впливу на політичну науку на кожному з етапів.
Ключові слова: політична наука, ідеологія, теорія інтересу, теорія напруження, Модерн, постмодерн, політичний імідж

Larysa Chetverikova

POLITICAL SCIENCE AND PROBLEMS OF IDEOLOGY

The paper briefly analyzes specific features of political science development in the Modern and Post-Modern Ages. Role and importance of ideology in the society’s life, as well as particularities and determinants of its influence on political science on each stage, are studied.
Keywords: political science, ideology, theory of interest, Modern Age, Post-Modern Age, political image.

Кількість посилань - 10

Syndicate content