№ 692 (2011)

УДК 165+165.6:14

Олександр Беднарський

Львівський національний університет імені Івана Франка

АНТИЧНИЙ СПОРТ ЯК АТРИБУТ ДОЗВІЛЛЯ (СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ)

© Олександр Беднарський, 2011

Вільний час за умов життя грека в полісі ставав чинником, який окреслював особливості та спосіб поведінки громадянина, гарантував задоволення його життєвих потреб, серед яких поступово виокремлювалася необхідність у заняттях спортом. Спорт, як форма проведення дозвілля, сприяв формуванню моральних чеснот, дарував людині почесті, славу, публічне визнання й ставав атрибутом цивілізаційних координат, у яких жила антична людина.

Ключові слова: дозвілля, спорт, поліс, цивілізація.

Oleksandr Bednarskyi. Ancient sport as indispensable feature of leisure (Ancient Greece).

Annotation. Upon those existing living conditions free time of an average Greek was considered to be the factor that determined peculiarities and the way the citizen was to behave. At the same time it guaranteed the satisfaction of his vital needs, among which the necessity of goig in for sports has gradually established. As a means of leisure time spending, sport has contributed to the formation of moral features and endowed people with honour, fame, public acknowledgement. Sport has eventually turned into the feature of civilization coordinates the ancient person was existing.

Keywords: leisure, sport, polis, civilization.

Кількість посилань – 6.

Євгеній Бразуль-Брушковський

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕРМІНАТОР, ФІЛОСОФІЯ І КІНО

Відгук на книги:
The Routledge Companion to Philosophy and Film / edited by Paisley Livingstone and Carl Plantinga. – N.Y. : Routledge, 2009. – XX, 672 p. Index. Routledge Philosophy Companions Series. ISBN: 0203879325.

Terminator and philosophy: I’ll be back, therefore I am / edited by Richard Brown and Kevin Decker. – Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2009. – VII, 294 p. : ill. Includes indexes. The Blackwell philosophy and pop culture series. ISBN: 9780470447987.

© Євгеній Бразуль-Брушковський

Олена Гошко

Українська академія друкарства

ФІЛОСОФІЯ У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

© Олена Гошко, 2011

УДК 101+167/168

Андрій Кадикало

Національний університет “Львівська політехніка”

ВІДНОСНІСТЬ ЯК ПОНЯТТЯ У ФІЛОСОФІЇ ТА НАУЦІ: ІСТОРИЧНА ПАНОРАМА ТА СУЧАСНІСТЬ

© Андрій Кадикало, 2011

Проаналізовано зміст поняття “відносність” та його смислове наповнення залежно від змін наукових і філософських парадигм. Автор звертає увагу на те, що поняття “відносність” сьогодні має для науки і філософії фундаментальніше значення, ніж у класичній парадигмі, оскільки репрезентація дійсності у ХХІ ст. описується такими характеристиками, як нелінійність, біфуркації, складність, неоднотипність тощо.

Ключові слова: відносність, постмодернізм, реальність, нелінійність, парадигма.

Andriy Kadykalo. The notion of relativity in philosophy and science: a historical view and the present.

The article is analyzes the essence of relativity and in historical-philosophical context it. The author draws attention to the concept of relativity that helps to understand a new reality. The concept of relativity associated with nonlinearity, bifurcation and complexity.

Keywords: relativity, postmodern, reality, nonlinearity, paradigm.

Кількість посилань – 12.

УДК 141.132+165.24

Ігор Карівець

Національний університет “Львівська політехніка”

АВТОНОМНИЙ ГЛУЗД ЯК ДЖЕРЕЛО КОНФЛІКТІВ ТА ЧИННИК ОПОВСЯКДЕНЕННЯ

© Ігор Карівець, 2011

Проаналізовано функціонування автономного глузду та шляхи його приходу до абсолютної влади над усіма сферами людського життя. Крім цього, розглянуто можливість синтезу розуму, глузду та чуттів у феномені sensus communis як такого, що виводить людину у трансперсональну та надособистісну площину.

Ключові слова: автономний глузд, інтенціональність, розум, синтез, філософія глузду, sensus communis.

Ihor Karivets’. The Autonomous Common Sense as the Source of Conflicts and Everydayness.

In this article the author analyzes the functioning of autonomous common sense and considers common sense’ ways of dominance over all domains of human life. In addition to this, the author considers the possibility of new synthesis of reason, autonomous common sense and senses in the phenomenon of sensus communis, which helps human being to enter transpersonal and superpersonal sphere.

Keywords: autonomous common sense, intentionality, reason, philosophy of common sense, sensus communis, synthesis.

Кількість посилань – 13.

Ігор Карівець
Національний університет “Львівська політехніка”

ЩО ТАКЕ ПОЛЬСЬКА АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ?

Рецензія на книгу проф. Я. Ядацького “Польська аналітична філософія. Дослідження її спадщини” (Jacek Jadacki. Polish Analytical Philosophy. Studies on Its Heritage. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Semper”, 2009. – 384 pp.)

© Ігор Карівець, 2011

УДК 17.023.1 : 216 “16”

Лариса Квасюк

Національний університет “Острозька академія”

РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ВИПРАВДАННЯ ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ НАСТАНОВ ТРИДЕНСЬКОГО СОБОРУ (1545–1563): КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

© Лариса Квасюк, 2011

На основі декрету Триденського собору (1545–1563) “Про перворідний гріх та виправдання” досліджується римо-католицьке вчення про виправдання як прощення гріхів, освячення й оновлення внутрішньої людини посередництвом прийняття Божої благодаті та активної діяльності самої людини; здійснюється компаративний аналіз католицького розуміння виправдання з православним, у якому виправдання розглядається як загальний дар Бога, та з протестантським (лютерівським), у якому віра є основою виправдання.

Ключові слова: виправдання, гріх, Триденський собор, людина, церква, віра, Божа благодать.

Kvasyuk Larysa. Rome Catholic Teaching about Justification in the Context of Trydenskyy Cathedral (1545–1563): comparative aspect.

The article deals with the Decree adopted by Trydenskyy Cathedral (1545–1563) About Sin and Justification. On the basis the above mentions Decree Rome Catholic teaching about justification as the forgiveness of the sins, the sacred and reunion of the internal person with the mediation of the acceptance of the God`s grace and the activities of the human by itself; it is made the comparative analysis of the catholic understanding of the justification with the Christian, I which the justification is described as the general God`s gift and with the protestant(Lutheran), where the faith is the base of the justification.

Keywords: the justification, the sin, Trydenskyy Cathedral, the human, the church, the faith, God grace, the catholic.

Кількість посилань – 6.

УДК 1:572+130.2:141.7

Надія Лазарович

Львівський національний університет ім. Івана Франка

ЛЮДИНА У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

© Надія Лазарович, 2011

Проаналізовано погляди теоретиків інформаційного суспільства на людину, що зумовлюють раціоналізацію людського буття та трансформацію сутнісних вимірів людської природи (інформаційно-технічний детермінізм), появу нових типів спілкування та форм комунікацій (інформаційно-комунікативна сфера), гармонійне поєднання людини, технічної й природної сфер (інформаційний екогуманізм). Знання й інформація визначаються як домінанти аксіосфери особи у смислових вимірах інформаційного суспільства, котрі постулюють модуси мобільності, гнучкості, втрати буттєвої вкоріненості тощо.

Ключові слова: людина, інформаційне суспільство, технологія, технічне середовище, концепції інформаційного суспільства.

Nadiya Lazarovych. Human being in the light of informational society’ concepts.
In the article the views of theorists of the Information Society on a human being is analized: the rationalization of human life and the transformation of the essential measurements of human nature (information-technical determinism), a new types and forms of communication (information-communication sphere), a harmonious combination of human, technical and natural factors (ecology of information sphere). Knowledge and information are defined as dominant values of the Information Society, which postulate modes of mobility, flexibility, loss deep of being etc.

Keywords: human being, Information Society, technology, technical environment, the concept of Information Society.

Кількість посилань – 21.

УДК 165.12+291.12

Віра Лімонченко

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ЛОГІКО-СМИСЛОВА ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ДИСКУРС” ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРІЗНЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ТА ФІЛОСОФСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

© Віра Лімонченко, 2011

Виявлено зміст, що привносить застосування слова “дискурс” до завдання розрізнення філософської та релігійної свідомості. Вживання поняття “дискурс” вважаємо виправданим, коли у поле уваги потрапляє проблема зіткнення різних позицій і бажання встановити між ними взаєморозуміння, а не придушення-примус однієї позиції іншою. Отже, коли йдеться про зіставлення філософської і релігійної свідомості, то у поле уваги потрапляють не лише ідеально-сутнісні риси-характеристики декотрих інтелектуальних побудов, але вони постають у якості буттєвих феноменів, що обґрунтовують і аргументують свою присутність.

Ключові слова: дискурс, дискурсивне, філософська свідомість, релігійна свідомість, комунікативна дія, мовлення.

Vira Limonchenko. Logical-semantic explication the concept of "discourse" as a methodological principle of distinction between religious and philosophical consciousness.
The article revealed the content bringing the application of the word "discourse" in applying it to the task of distinguishing philosophical and religious consciousness. Use of the term "discourse" seems to be justified when there is a problems of different positions and a desire to establish mutual understanding between them, not suppression, coercion another one position. So when it comes to comparing philosophical and religious consciousness, we notice not only perfect-essential features-characteristics of some intellectual constructs, but they appear as ones expressing different phenomena that argue and justify their presence.

Keywords: discourse, discursive, philosophical consciousness, religious consciousness, communicative action, speech.

Кількість посилань – 13.

УДК 1:572+130.2:141.7

Ольга Липка

Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка

ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

© Ольга Липка, 2011

Проаналізовано особливості інформаційного суспільства, стан його розбудови в Україні. Автор осмислює можливості гуманізації людини у нових умовах та стверджує, що ці умови не сприяють поглибленню гуманності у відносинах між людьми.

Ключові слова: інформаційне суспільство, гуманізація, інформація.

Olga Lypka. The problem of humanization in the information society.

The author analyses the special features of the information society, the condition of its construction in Ukraine. The author estimates the possibilities of humanization of person in the new conditions. The author claims these conditions do not contribute to deepening the humaness in relations between people.

Keywords: the information society, humanization, information.

Кількість посилань – 13.

УДК 1:572 (091)

Любов Мазур

Національний університет “Львівська політехніка”

“ТУРБОТА ПРО СЕБЕ” ЯК ПРАКТИКА СТАНОВЛЕННЯ САМОІДЕНТИЧНОСТІ В АНТИЧНУ ЕПОХУ

© Любов Мазур, 2011

Розкрито значення “практик себе” в становленні самоідентичності, зокрема роль старості, волі, Іншого, свободи мовлення тощо. Здійснено порівняльний аналіз класичної і елліністичної моделі “турботи про себе” і виявлено, що в основу останньої покладено розуміння самоідентичності як динамічного процесу співвіднесення індивідуальної самості і автономного розуму.

Ключові слова: турбота про себе, практики себе, самоідентичність, самість, самодостатність.

Lyubov Mazur. “Anxiety about itself” as practice of becoming of self-identity in ancient epoch”.

The value of “practices of itself” is exposed in becoming of self-identity, in particular role of old age, will, Other, broadcasting freedom and others like that. The comparative analysis of classic and hellenism model of “anxiety about itself” is carried out and it is educed that in the basis of last is lie understanding of self-identity of as a dynamic process of correlation of individual self and autonomous mind.

Keywords: anxiety about itself, practices of itself, self-identity, self, all-sufficientness.

Кількість посилань – 9.

УДК 1.215.17.

Марія Мазурик

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕЦЕПЦІЯ АВТОНОМНОЇ ЕТИКИ І. КАНТА В РОСІЙСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ століття

© Марія Мазурик, 2011

З’ясовано причини неприйняття І. Канта російськими релігійними мислителями. Звертається увага на той факт, що в І. Канта людина, як емпірична особистість, є лише об’єктом, а не суб’єктом етичної діяльності. Началом, яке пов’язує дві сфери в ній, виступає почуття обов’язку або безумовна відданість категоричному імперативові. Тобто, якщо кантівський ідеалізм був виключно раціоналістичним, то російські філософи відчували свою спорідненість з ідеалізмом містичним. Це і стає причиною несумісності більшості ідей автономної етики німецького філософа з ідеями російських релігійних мислителів кінця ХІХ – початку ХХ ст., етика яких є зразком „теономної етики любові”.

Ключові слова: автономна етика, російська релігійна філософія, “теономна етика”.

Mariyа Mazuryk. Reception of the Kant’s autonomous ethics in the Russian religious philosophy of the end of 19th – the beginning of 20th century.

The article is devoted to the research of a problem of devoted to the consideration the Kant’s philosophy and its influence on the establishment ethical thought of the Russian philosophers of the end of 19th – the beginning of 20th century, his autonomous ethics provoked ambiguous reaction from the side of religious philosophers in Russia, who understood the autonomy is first of all the connection of the person with spiritual origin, in fact with God (“theonomical ethics of love”).

Keywords: autonomous ethics, Russian religion philosophy, “theonomical ethics”.

Кількість посилань – 14.

Тетяна Марусенкова

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ(Тези)

© Тетяна Марусенкова, 2011

УДК 81’246.2: 316.323.3

Ірина Пантелєєва

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

“ДЕВАРВАРИЗАЦІЯ” АНТИЧНОГО СОЦІУМУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

© Ірина Пантелеєва, 2011

Стверджується, що процес “деварваризації”, притаманний римському суспільству, зумовлений соціокультурними детермінантами римської культури; визначаються причини, що спричинили “деварваризацію” римського суспільства зокрема і античного соціуму загалом.

Ключові слова: античний соціум, греко-римська цивілізація, “деварваризація”, соціокультурний феномен.

Pantelyeyeva Iryna. “Debarbarisation” of Antique Society as Social and Cultural Phenomenon.

In article to analyze socio-cultural phenomenon typical for Roman society – process of “debarbarisation”; this process is proved to be caused by socio-cultural determinants of Roman culture; the reasons defining “debarbarisation” of the Roman society, in particular, and antique socium, in general, are defined.

Keywords: antique socium, Сreek and Roman civilization, “debarbarisation”, socio-cultural phenomenon.

Кількість посилань – 9.

Олеся Паньків

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЛЬ СЛОВА У РАННІЙ ГРЕЦЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ(наукове повідомлення)

© Олеся Паньків, 2011

Кількість посилань – 5.

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

(До виходу українською мовою праці: Мондін Баттіста. Підручники систематичної філософії: Том 3. Онтологія і метафізика. Пер. с італ. Б.Завідняка. – Жовкла: Місіонер, 2010. – 284 с.)

© Віктор Петрушенко, 2011

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

СИНТЕЗ ХУДОЖНЬОГО БАЧЕННЯ СВІТУ ТА НАПРУГИ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

(Круглий стіл, присвячений 100-річчю з дня смерті Л.Толстого)

© Віктор Петрушенко, 2011

УДК 111:316.4.06

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

ФІЛОСОФІЯ СОЦІАЛЬНОГО: ОНТОЛОГІЧНІ ТА МЕТАФІЗИЧНІ ОКРЕСЛЕННЯ

© Віктор Петрушенко, 2011

Розглянуто проблему визначення природи та онтологічних засад соціального явища. Соціальність, що утворюється в результаті перетворення природного матеріалу та створення артефактів, розглядається як така, що існує на межі фізичного і метафізичного. Імперативи соціального передбачають функціонування рефлексивного простору суспільної життєдіяльності.

Ключові слова: соціальність, соціальна якість, артефакт, рефлексія, межа буття і небуття.

Victor Petrushenko. Philosophy of the social: ontological and metaphysical description.
The article is dedicated to definition of nature and ontology bases of the social’s phenomena. The social is understood as board between physical and metaphysical, that is formed as a result of natural material’s transformation and creation of artifacts. Imperatives of the social suppose functioning of social activity’s reflective space.

Keywords: social being, artifacts, reflection, a board between being and non-being.

Кількість посилань – 15.

УДК 168.522 : 504.03 : 008

Едуард Семенюк

Національний лісотехнічний університет України

ЯКИМ БУДЕ ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ ЛЮДСТВА?

© Едуард Семенюк, 2011

Спроба зазирнути у майбутнє людства тісно пов’язана з усвідомленням та аналізом кризових виявів цивілізації, які спостерігаються нині. Системну відповідь на питання про надійні перспективи суспільства дає лише ноосферна стратегія сталого розвитку.

Ключові слова: соціальна екологія, зміни клімату, демографічні проблеми, збройні конфлікти, протистояння цивілізацій, сталий розвиток, Екологічна конституція Землі.

Eduard Semenyuk. What tomorrow of humanity will be?
An attempt to look in the future of mankind is closely connected with realization and analysis of civilization crisis manifestations which are observed now. The noospherical strategy of sustainable development only gives a systematic reply to the question about society reliable prospects.

Keywords: social ecology, climate changes, demographic problems, armed conflicts, clash of civilizations, sustainable development, World Environmental Constitution.

Кількість посилань – 16.

УДК 504.75.

Михайло Скалецький

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

© Михайло Скалецький, 2011

Розглянуто вплив інформатизації суспільного життя на стан довкілля, зокрема екологію людини. Ставиться мета привернути увагу до проявів негативного впливу інформатизації на екологію взагалі та екологію людини зокрема. Робиться висновок, що, незважаючи на негативні моменти, з переходом до інформаційних технологій енергетичні затрати значно зменшуються, оскільки інформаційна діяльність – це діяльність із створення порядку. Тому завдяки інформатизації реально може початися зворотний процес подолання кризи, зокрема й екологічної.

Ключові слова: екологія, екологічна та енергетична криза, інформаційне суспільство, інформаційний вибух, комп'ютеризація, віртуальна реальність.

Mikhaylo Skaletskiy. Ecology of a human being in the formation of information society.
In this article the author examines the influence of informatisation of social life on the state of environment, in particular human being's ecology. The author aims to attract attention to manifestations of negative influence of informatisation on ecology in general and human being's ecology in particular. The author comes to conclusion that in spite of negative moments of transition to IT-technologies energetique expenses becomes lesser, because information activity is activity that creates the order. So, thanks to informatisation may begin the reverse process, which helps to overcoming the crisis in general and ecological crisis in particular.

Keywords: ecology, environmental, and energy crisis information society, information explosion, сomputerization, virtual reality.

Кількість посилань – 24.

УДК 291.13: 168.2: 211.8

Зиновій Тіменик

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИНЦИП ПОСТУПОВОСТІ-ПОСЛІДОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФОРЕЛІГІЙНІЙ СПАДЩИНІ (40-ві роки ХІХ – 40-ві роки ХХ ст.). КОНТЕКСТ ІДЕЇ БОГА

© Зиновій Тіменик З., 2011

Уперше зроблено спробу системно розкрити значення принципу поступовості-послідовності щодо ідеї Бога у контексті української філософії релігії (40-ві роки ХІХ ст. – 40-ві роки ХХ ст.). Обґрунтовано закономірність тенденцій у використанні елементів кордоцентризму і барокової філософії.

Ключові слова: ідея, Бог, пізнання, кордоцентризм, барокова філософія, філософія релігії.

Zynovij Timenyk. The principle of gradualness-succession in the Heritage of Ukrainian philosophy of religion (40 years ХІХ – 40 years ХХ с.). The Context of the Idea of God.

The author attemps systematically to expose the meaning of principle of gradualness-succession concerning of God’s idea in context of Ukrainian philosophy of religion (40-years ХІХ–40-years ХХ century) at the first time. The author proves the regulavity of tendencies in using of the element of cordocentrism (derives from cardis, Lat. – heart) and baroque philosophy.

Keywords: idea, God, cognition, baroque philosophy, philosophy of religion.

Кількість посилань – 15.

УДК 100.7:165.21

Любомир Федорів

Національний університет “Львівська політехніка”

АПЕЛЯЦІЯ ДО ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО ТА ЇЇ МІСЦЕ У ПІЗНАННІ

© Любомир Федорів, 2011

Розглянуто відношення до трансцендентного як характеристику людського буття. На основі аналізу внутрішніх механізмів та структури пізнавального процесу зроблено висновок про те, що відношення до трансцендентного найвиразніше виявляється cаме у пізнавальній діяльності людини, постає її вихідною умовою та необхідним складовим елементом.

Ключові слова: пізнання, відношення, апеляція, трансцендентне, ідеальне, абсолютне.

Lyubomyr Fedoriv. The Appeal Towards the Transcendent and Its Place in Cognition

In the article relation between a man and the transcendent is examined. It’s displays in the different spheres of human’s vital activity are inquired. Interior mechanisms and structures of cognitive process are analysed here. Under this conditions the author summered that the relation to the transcendent occurs in its’ significance in human’ cognitive activity, and stays as its’ outlet point and the necessary part.

Keywords: cognition, relation, appeal, the transcendent, ideal, absolute.

Кількість посилань – 11.

УДК 340.12 (492) “15/16”

Христина Хвойницька

Національний університет “'Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА ГОЛЛАНДСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ (Ю. ЛІПСІЙ, Г. ГРОЦІЙ)

© Христина Хвойницька, 2011

Проаналізовано концепцію природного права голландських учених Ю. Ліпсія та Г. Гроція. Розглянуто специфіку формування та розвитку природно-правових ідей XVI–XVII століть та виявлено, що природне право у творчості голландських мислителів ототожнене з розумною людською природою і зумовлене прагненням людини до спілкування.

Ключові слова: природне право, розумна природа, здоровий глузд, спілкування.

Khrystyna Khvoynytska. The Concept of Natural Law by Netherlands Thinkers (Justus Lipsius, Hugo Grotius).

The article analyzes the concept of natural law by Netherlands scientists J. Lipsius and H. Grotius. Is examined the specific character of formation and development naturally of the lawful ideas XVI–XVII of centuries. Natural law in the works of Netherlands thinkers identified with reasonable human nature and caused by human desire to communicate.

Keywords: natural law, reasonable nature, common sense, communication.

Кількість посилань – 7.

УДК 101:316:32

Дмитро Шевчук

Національний університет “Острозька академія”

ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ ТА ІМАНЕНЦІЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ТЕОРІЇ Й ПРОБЛЕМА БУТТЯ ЛЮДИНИ В ПОЛІТИЧНОМУ СВІТІ

© Дмитро Шевчук, 2011

Проаналізовано проблему трансценденції та іманенції в політичній теорії, а також зумовлені цим феномени, а саме політичну теологію та політичне месіанство. Автор звертає увагу на сутність цих феноменів та їх вияви в політичному світі. Крім того, розглянуто вплив політичної теології та політичного месіанства на буття людини в політичному світі, а також визначено способи подолання негативних наслідків такого впливу.

Ключові слова: трансценденція, іманенція, політична теологія, політичне месіанст¬во, політичний світ.

Dmytro Shevchuk. Transcendence and Immanence in Political Theory and the Problem of Human’s Being in Political Light.

In the present article the problem of transcendence and immanence in political theory is analyzed. There are also investigated phenomena of political theology and political messianism that are resulted by transcendence and immanence. The Author pays attention to the essence of these phenomena and to their manifestations in the political world. Moreover, it is examined the influence of political theology and political messianism on the human being in political world, and presented possibilities of overcoming of the negative consequences of such influence.

Keywords: transcendence, immanence, political theology, political messianism, political world

Кількість посилань – 17.

УДК 18:001.12

Катерина Шевчук

Рівненський державний гуманітарний університет

ЕСТЕТИЧНИЙ ВИМІР ІНТЕРАКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ У ПРОСТОРІ НОВИХ МЕДІА

© Катерина Шевчук, 2011

Проаналізовано естетичний вимір інтерактивного переживання у контексті сучасного мультимедійного мистецтва. Потреба осмислення проявів електронного мистецтва є важливою для сучасної естетичної теорії. Ключовим питанням постає проблема естетики інтерактивного переживання, яке пов’язане зі сприйняттям художніх об’єктів у кіберпросторі. Для кращого розуміння основних моментів інтерактивного естетичного сприйняття автор статті звертається до концепції польського феноменолога Романа Інґардена, відомого дослідника проблематики естетичного переживання.

Ключові слова: інтеракція, транскодування, мультимедіа, електронне мистецтво, естетичне сприйняття, інтерактивне переживання.

Kateryna Shevchuk. Aesthetical Dimension of Interactive Experience in the Space of New Media.

The author analyzes the aesthetical dimension of interactive experience in the context of contemporary media-art. The necessity of comprehension of electronic art’s phenomena is important for the contemporary aesthetical theory. The key questions concerns of the problem of interactive aesthetical experience, which is connected to the perception of artistic works in cyberspace. The methodological means, used by Author for understanding of the main aspects of interactive aesthetical perception, are aesthetical concepts of Polish phenomenologist Roman Ingarden, who was the famous researcher of problem of aesthetical experience.

Keywords: interaction, transcoding, multimedia, electronic art, aesthetical perception, interactive experience.

Кількість посилань – 15.

УДК 122/129+008:002

Марина Яковенко

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (м. Луганськ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ

© Марина Яковенко, 2011

Розглянуто процес становлення поняття "інформаційний простір" у межах парадигм філософського знання. Систематизовано визначальні для сьогодення уявлення про простір. Розглянуто головні характеристики інформаційного простору. Надано робоче визначення зазначеного поняття.

Ключові слова: простір, інформація, культурні зміни, інформаційний простір.

Maryna Yakovenko. Information Space: Philosophical Aspects of Formation of the Concept
In this article the process of becoming of a concept "information space" in the limits of philosophical paradigms is considered. Ideas of space which are defining for nowadays are systemized. Key features of information space are obzerved. Working definition of this concept is given.

Keywords: space, information, cultural changes, information space.

Кількість посилань – 14.

Syndicate content