№ 691 (2010)

УДК 65.012.1:658:621

М.Є. Адамів

Національний університет “Львівська політехніка”

СТРУКТУРНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ СИСТЕМИ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 Адамів М.Є., 2010

Розглянуто та проаналізовано позиції науковців щодо послідовності здійснення антисипативного управління на підприємствах. За результатами аналізування літературних джерел уточнено трактування поняття „система антисипативного управління”. Здійснено структурну декомпозицію системи антисипативного управління на машинобудівних підприємствах та розкрито сутність її базових елементів. Уточнено послідовність реалізації управлінського процесу у системі антисипативного управління.
Ключові слова: система антисипативного управління, структурна декомпозиція, технологія, методи, рішення, керівництво, комунікації.

THE STRUCTURAL DECOMPOSITION OF THE SYSTEM OF ANTICIPATORY MANAGEMENT ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

The positions of scientists for a sequence of realization of anticipatory management on the enterprises are viewed and analyzed. It is supplemented the determination of a concept “system of anticipatory management” on the base of analyzing of literature sources. A structural decomposition of the system of anticipatory management on the machine-building enterprises is performed and the essence of its basic elements is opened. A sequence of realization of management process in the system of anticipatory management is clarified.
Keywords: system of anticipatory management, structural decomposition, technology, methods, decisions, leadership, communications.

Кількість посилань - 17

УДК 621

О.В. Акіншина, Л.І. Третьякова

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

© Акіншина О.В., Третьякова Л.І., 2010

Розглянуто питання щодо необхідності впровадження на підприємствах України пріоритетної політики енергозбереження, досліджено основні напрями, елементи і програми національної політики енергозбереження деяких країн Європи і Азії, наведено алгоритм вирішення проблеми енергозбереження з огляду на комплексний системний підхід, характеризуються національні стандарти з управління енергією.
Ключові слова: політика енергозбереження, енергозберігаючі заходи, енергоменеджмент, стандарти з управління енергією, алгоритм вирішення проблеми енергозбереження.

MAIN PRINCIPLES OF AN INTEGRATED APPROACH TO ENERGY SAVING PROBLEMS

The article deals with the issue of implementing energy saving policies across Ukrainian industries as a matter of priority; national energy saving policies of several European and Asian countries are being investigated with a focus on main directions and structural elements; an energy saving algorithm based on composite, systematic approach is introduced; the national energy management standards are presented.
Keywords: energy saving policy, energy conservation, energy management, energy management standards, energy saving algorithm, conservation of energy.

Кількість посилань - 11

УДК 338.23:3384 (075.8)

О.М. Ананьєв, В.О.Івашків

Навчально- науковий ІППТ при Національному університеті “Львівська політехніка”

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Ананьєв О.М., Івашків В.О., 2010

Розглянуто і сформульовано методичний підхід до оцінювання економічної безпеки торговельного підприємства (ТП). Визначено і описано інструментарій його реалізації у складі функціонального забезпечення автоматизованої інформаційної системи (АІС) управління ТП.
Ключові слова: економічна безпека, торговельне підприємство, автоматизована інформаційна система управління, методичний підхід.

THE METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF COMMERCIAL ESTABLISHMENT ECONOMIC SECURITY

Methodical approach is considered and formulated to the estimation of economic safety of auction enterprise (ТП). Certainly and the tool of his realization is described in composition of the functional providing of the automated management information (АІС) ТП.
Keywords: economic security, commercial establishment, automated management information system, methodical approach.

Кількість посилань - 12

УДК 330.

С.С. Арутюнян, Р.Р. Арутюнян

Одеський державний економічний університет

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА НОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

© Арутюнян С.С., Арутюнян Р.Р., 2010

Розглядаються проблеми інвестиційної діяльності, глобалізації в галузі інвестицій, визначаються шляхи переходу до нової моделі економічного зростання України на умовах розвитку науково-технічної та інноваційної сфери у посткризовий період в контексті впливів та викликів інвестиційної глобалізації. Окреслено заходи щодо підвищення ефективності національної інноваційної системи.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційна глобалізація, інноваційна сфера.

INNOVATIVE ELEMENT OF THE NEW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE POST-CRISIS PERIOD

The problems of investment activity and globalization in the sphere of investments are examined, the ways of transition to the new model of economic evaluation of Ukraine on the conditions of development of scientific and technical and innovational spheres in postcrisis period in the context of influence of globalization are determined. The ways for increasing the efficiency of national innovational system are underlined.
Keywords: investment activities, investment globalization, innovation.

Кількість посилань - 7

УДК 334.722.24

О.Б. Баник

Інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

© Баник О.Б., 2010

Досліджено й визначено основні проблеми безробіття в Україні, які виникли внаслідок світової економічної кризи. Обґрунтовано необхідність застосування дієвих методів та механізмів, які допоможуть відновити ринок праці, створять нові робочі місця, повернуть віру населення в краще майбутнє. Запропоновано певні шляхи покращення існуючої ситуації на ринку праці, наведено конкретні заходи з боротьби з безробіттям.
Ключові слова: безробіття, світова економічна криза, ринок праці, робочі місця, соціально-трудова політика держави на ринках праці.

THE UNEMPLOYMENT PROBLEM IN UKRAINE AND THE WAYS OF ITS RESOLVING

In the article investigated and identified the main problems motivations of labour which arise up on modern enterprises. Grounded necessity of application of motivational stimuli, as one of the most effective methods and ways of increase of competitiveness of domestic production. Certain ways which will help to promote the trust of worker to guidance are offered, will be instrumental in fruitful and high-quality work, will provide development and prosperity of business.
Keywords: unemployment, world economic crisis, labor market, workplaces, social and employment policy on the labor markets.

Кількість посилань - 9

УДК 658:621:330.131.7

О.Р. Беднарська

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ЗАПЛАНОВАНИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Беднарська О.Р., 2010

Розглянуто проблему урахування запланованих ризиків у прийнятті управлінських рішень. Подано принципи впливу ризиків на процес прийняття управлінських рішень. Визначено типові ризики на етапах прийняття управлінських рішень та методи їх оптимізування. Розроблено підхід до формування групи експертів для прийняття стратегічних раціональних рішень.
Ключові слова: управлінське рішення, економічний ризик, планування економічного ризику, машинобудівне підприємство, оптимізування ризику, ризик-менеджмент, оцінювання економічного ризику.

BUSINESS DECISION TAKING PROCESS WITH THE MANAGING OF EXPECTED RISKS OF ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

This article deals with the managing of expected risks in the business decision taking process. It discloses the fundamentals of risk effects on decision taking. The author of the research describes the typical risks and the methodology of risk optimization. The article also determines the ways the expert group is formed for strategic decision making.
Keywords: management decision, economic risk, planning of economic risk, machine-building enterprise, risk optimization, risk-management, evaluation of economic risk.

Кількість посилань - 9

УДК 658. 14

М.К. Бондарчук, О.І. Кобилецька

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ РОЛІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ФІНАНСУВАННІ ПФГ

© Бондарчук М.К., Кобилецька О.І., 2010

Проаналізовано роль банків у структурі ПФГ. Досліджено функції банку-учасника ПФГ як фінансового центру групи та як одного з дочірніх банків об’єднання. Наведено переваги ПФГ як ефективної організації взаємодії фінансово-кредитних і промислових підприємств, а також причини відсутності в Україні офіційних промислово-фінансових груп та способи стимулювання створення та регулювання діяльності цих угрупувань.
Ключові слова: промислово-фінансова група, інтеграція, фінансування, функції комерційних банків.

THE PROBLEM OF THE ROLES OF BANKING INSTITUTIONS IN FINANCING THE INDUSTRIAL-FINANCIAL GROUPS

The role of the banks in the structure of the financial-industrial groups is analyzed. The functions of the participating bank of FIG as the financial centre of the group and as one of the filial banks is investigated. The advantages of FIG as the efficient means of interaction of financial, credit and industrial companies, as well as the reasons of absence of official financial-industrial groups and the ways to stimulate their creation and regulation are exemplified.
Keywords: industrial-financail group, integration, financing, functions of the commercial banks.

Кількість посилань - 8

УДК 658.5.011/.811:339.56

А.О. Босак, Р.З. Дарміць, В.А. Босак

Національний університет “Львівська політехніка”

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА УМОВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

 Босак А.О., Дарміць Р.З., Босак В.А., 2010

Розроблено процедуру формування та розвитку організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Виділено фактори, які впливають на вибір типу організаційної структури управління. Розвинуто класифікацію організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.
Ключові слова: організаційна структура управління, фактори впливу на вибір організаційної структури управління, класифікація організаційних структур управління

CATEGORIZATION OF ORGANIZING STRUCTURES FOREIGN ECONOMIC ENTERPRISE ACTIVITY AND THEIR IMPLEMENTATION

In the article is designed procedure of shaping and developments of organizing structures foreign economic enterprise activity. Chosen factors, influence upon the choice of type of the organizing structure of management. Categorization of organizing structures foreign economic enterprise activity is developed.
Keywords: organizing structures, foreign economic enterprise activity, categorization of organizing structures.

Кількість посилань - 17

УДК 330.854

А.З. Бріскін, В.І. Шевченко-Марсель

Інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету “Львівська політехніка”

ЕКСПОРТНІ МОЖЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

© Бріскін А.З., Шевченко-Марсель В.І., 2010

Досліджені та проаналізовані стан і основні тенденції можливого розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на базі використання науково-технічного потенціалу оборонно-промислового комплексу.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, науково-технічний потенціал, оборонний промисловий комплекс.

EXPORT OPPORTUNITIES IN SCIENTIFIC-TECHNICAL POTENTIAL OF UKRAINIAN DEFENSE INDUSTRY

In the article the state and main tendency of possible development Ukraines international active are researohed and analysed by usind the scientific technical potential of military industrial complex.
Keywords: sustainable development concept, economic development, environmental safety, the stages of policy implementation of sustainable environmental-economic development in EU countries, strategic goals.

Кількість посилань - 10

УДК 338:658

Л.Я. Ванькович

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ

© Ванькович Л.Я., 2010

Розглядається і уточнюється поняття матриці і матричних методів, класифікуються матричні методи, зазначаються критерії управлінської інформації з метою ефективного застосування в матричних методах, пропонується впровадження і використання матричних методів на окремих етапах дослідження діяльності підприємства.
Ключові слова: інформація, управління інформацією, важливість інформації, матриця, матричний метод, критерій.

THEORETICAL AND CONCEPTUAL FOUNDATIONS of MATRIX METHODS In MANAGEMENT Of ENTERPRISES INFORMATION

Examined and refined the concept of matrix and matrix methods, matrix methods are classified, specified criteria for management information to effectively use matrix methods offer implementation and use matrix methods to study specific stages of the enterprise.
Keywords: information, information management, the importance of the information, matrix, the matrix method, criterion.

Кількість посилань - 7

УДК 364.22

Г.Л. Вербицька

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ ТА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 Вербицька Г.Л., 2010

Досліджено поняття “бідність” у сучасній науці, визначено особливості бідності в Україні, сформовано загальні пропозиції щодо заходів державної політики з метою скорочення масштабів бідності в Україні та підвищення рівня життя українського населення.
Ключові слова: бідність, рівень життя, межа бідності, рівень бідності, глибина бідності.

PROBLEMS OF POVERTY AND STANDARD OF LIVING OF POPULATION OF UKRAINE

In the article investigational concept “poverty” in modern science, the features of poverty are certain in Ukraine, general suggestions are formed in relation to the measures of public policy with the purpose of reduction of scales of poverty in Ukraine and increase of standard of living of the Ukrainian population.
Keywords: poverty, standard of living, limit of poverty, level of poverty, depth of poverty.

Кількість посилань - 19

УДК 338.264

О.М. Вермінська, П.А. Гориславець

Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

© Вермінська О.М., Гориславець П.А., 2010

Проаналізовано основні тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку України, рівень інноваційності вітчизняної економіки згідно з Міжнародними рейтингами. Досліджено основні проблеми інноваційної діяльності в Україні, виявлено недоліки інвестиційно-інноваційної політики та запропоновано способи її удосконалення.
Ключові слова: інвестиції, інновації, інноваційний розвиток, інноваційна політика, фінансування інновацій.

PROBLEMS AND PROSPECTS INVESTMENT-INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

The article analyzed the main trends of investment and innovation development of Ukraine, the level of innovativeness of the national economy according to international ratings. The problems of innovation activity in Ukraine, found flaws investment and innovation policies and the ways of its improvement.
Keywords: investments, innovations, innovative development, innovative policy, financing of innovations.

Кількість посилань - 11

УДК 330.320.656.13

В.М. Глібчук

Інститут менеджменту та економіки „Галицька академія”

МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 Глібчук В.М., 2010

Розроблено комплексний підхід до оцінювання ризику машинобудівних підприємств в умовах невизначеності за допомогою статичного теоретико-ігрового моделювання, який дає змогу інвестору оптимізувати інвестиційні проекти за визначеними ним самим принципами оптимальності. Розроблено чітку систему методичних положень, придатних та зручних для використання на практиці.
Ключові слова: ризик, умови невизначеності, теоретико-ігрове моделювання, інвестиційні проекти, принцип оптимальності, система методичних положень/

THE MODELLING AND OPTIMIZATION OF INVESTMENT RISK ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISES UNDER UNCERTAINTY

In the article the complex going is developed near the estimation of risk of machine-building enterprises in the conditions of vagueness by a static game-theoretical design, which allows an investor to optimize investment projects after certain them by principles of optimum. The clear system of methodical positions of suitable is developed and user-friendly in practice.
Keywords: risk, conditions of uncertainty, theory-game modelling, investment projects, principle of optimality, the system of methodical positions

Кількість посилань - 15

УДК 517.977

О.М. Гончаренко

Одеський державний економічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Гончаренко О.М., 2010

Розглянуто теоретико-методологічні й прикладні основи управління стійкістю економічних систем на основі оптимізації прогнозних характеристик.
Ключові слова: стійкий розвиток, прогнозування стійкого розвитку підприємства, управління стійкістю економічних систем.

PREDICTION OF SUSTAINABLE ENTERPRISE

In the article is examined methodological and applied government bases stability of the economic systems on the basis of optimization of prognosis descriptions.
Key words: sustainable development, forecasting of sustainable development companies, controlling the stability of economic systems.

Кількість посилань - 4

УДК 338.241.2

Н.І. Горбаль, О.І. Дорош, Л.В. Іванець

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

© Горбаль Н.І., Дорош О.І., Іванець Л.В., 2010

Проаналізовано сутність поняття “конкурентоспроможність (КСП) країни” та описано рівень КСП України в 2008–2010 рр. за рейтингами різних міжнародних організацій. Констатовано, що протягом останніх років згідно з рейтингами КСП України є низькою.
Ключові слова: конкурентоспроможність країни, конкурентоспроможність національної економіки, рейтинг конкурентоспроможності.

ESTIMATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY COMPETITIVENESS

In the article the definition of the term “competitiveness of the country” is analyzed and the level of competitiveness of Ukraine in years 2008-10 as to the different international organization estimation is analyzed. It’s stated that accordingly to these ratings competitiveness of Ukraine during last years was low.
Keywords: competitiveness of the country, competitiveness of the national economic, ratings of the competitiveness.

Кількість посилань - 9

УДК 657.423

С.М. Гоцуляк

Одеський державний економічний університет

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

© Гоцуляк С.М., 2010

Розглянуто теоретико-методичні й прикладні основи дослідження джерел фінансу¬вання оборотного капіталу на прикладі підприємств виноробної галузі.
Ключові слова: оборотний капітал підприємств, джерела фінансування оборотного капіталу, виноробна галузь.

SOURCES WORKING CAPITAL FINANCING

Theoretical-methodical and applied bases of researching sources of financing of working capital on an example of the enterprises of winemaking branches are considers in article.
Keywords: working capital of enterprises, sources of financing working capital, the wine industry.

Кількість посилань - 4

УДК 504.03 (075.8)

І.М. Грабинський, Ю.Б. Федунь

Львівський національний університет імені Івана Франка

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

© Грабинський І.М., Федунь Ю.Б., 2010

Досліджуються шляхи та етапи реалізації політики сталого еколого-економічного розвитку країн ЄС та можливість використання їхнього досвіду для України.
Ключові слова: концепція сталого розвитку, економічний розвиток, екологічна безпека, етапи реалізації політики сталого еколого-економічного розвитку країн ЄС, стратегічні цілі.

THE POLICY IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL-ECONOMIC DEVELOPMENT IN EU COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Ways and implementation of policy of the sustainable ekological-economic development of countries of EU and possibility of the use of their experience for Ukraine are explored.
Keywords: sustainable development concept, economic development, environmental safety, the stages of policy implementation of sustainable environmental-economic development in EU countries, strategic goals

Кількість посилань - 10

УДК 338.658

О.Ю. Григор’єв, О.І. Дума

Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

© Григор’єв О.Ю., Дума О.І., 2010

Розкрито сутність категорії ділової активності страхової компанії як основного орієнтира при визначенні ступеню досягнення поставлених цілей та визначених завдань. Розроблено модель аналізу ділової активності страхової компанії, та описано послідовність етапів проходження яких є необхідною і достатньою умовою об’єктивної оцінки стану, перспектив та можливостей страхової компанії.
Ключові слова: ділова активність, фінансові показники, страхова компанія, методика дослідження ділової активності, рентабельність, фінансова стійкість, страхові премії, ділові контакти.

MANAGING BUSINESS ACTIVITY OF INSURANCE COMPANY

The article explores the essence of insurance company business activity category as a primary guide in determining the degree of achievement of objectives and specific tasks. Developed the model of activity analysis of insurance company, and describes the sequence of steps passing which is a necessary and sufficient condition for an fair assessment prospects and opportunities for the insurance company.
Keywords: business activity, financial performance, insurance company, business activity research procedure, profitability, financial stability, insurance pаyments, business ties.

Кількість посилань - 14

УДК 330

Ю.П. Гуменюк

Тернопільський національний економічний університет

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК УНІКАЛЬНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ: ПЕРСПЕКТИВИ МІГРАНТІВ

© Гуменюк Ю.П., 2010

Досліджено феномен сегменту унікальної робочої сили на міжнародному ринку праці. Окреслені умови, значення, місце та перспективи іноземної робочої сили в системі розвитку ринків шоу-бізнесу та професійного спорту.
Ключові слова: шоу-бізнес, рівень людського капіталу, ринок професійного спорту, міжнародна міграція робочої сили, мерітократія, багатовимірний комунікаційний простір, соціальні системи, фінансове дослідження, інтелектуальний капітал, маргінальне середовище високої кінетичної соціальної енергії.

INTERNATIONAL MARKET OF UNIQUE LABOUR FORCE: MIGRANTS PROSPECTS

Іn the article the phenomenon of segment of unique labor force is explored on international labor-market. Terms, role, place and prospects of foreign labor force, are outlined in the system of development of markets of show-business and professional sport.
Keywords: showbiz, level of human capital, market of professional sport, international migration of labour force, meritocraty, multidimensional of communication space, social systems, financial research, intellectual capital, marginal environment of high kinetic social energy.

Кількість посилань - 12

УДК 630*6:339.9:339.5

Н.В. Гунчак

Інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету “Львівська політехніка”

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛІСОПРОДУКЦІЄЮ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ ООН ТА ОСНОВИ РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ

© Гунчак Н.В., 2010

На основі дослідження проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність країн регіону Європейської економічної комісії(ЄЕК) ООН. Визначено основні проблеми та чинники, які зумовили цю ситуацію. Запропоновано першочергові заходи щодо стабілізації та покращення експортних можливостей субрегіонів.
Ключові слова: лісова торгівля, ринок лісопродукції, попит, імпорт, експорт, країни-члени ЄЕК ООН, споживання лісових товарів, зовнішньоекономічна діяльність.

CURRENT TRENDS IN THE TIMBER TRADE OF ECE COUNTRIES AND THE PRINCIPLES OF EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY EXTENSION IN THE FORESTRY SECTOR

The article based on research analyzed foreign trade of the region the United Nations Economic Commission for Europe. The main issues and factors that led to this situation are defined. An immediate measures to stabilize and improve export opportunities subregions are offered.
Keywords: timber trade, timber market, demand, import, export, member countries of the UNECE, the consumption of forest products, foreign trade activities.

Кількість посилань - 5

УДК 339.137

М.Л. Данилович-Кропивницька

Національний університет “Львівська політехніка”

ЯКІСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КЛАСТЕРІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ПЕРЕВАГ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

© Данилович-Кропивницька М.Л., 2010

Описано сучасний стан досліджень кластерної теорії; висвітлено питання конкурентоздатності та загальної теорії регіональної конкурентоспроможності, яка спрямована як на добробут окремих регіонів, так і на підприємницький успіх загалом. Наведено схему якісного аналізу, яка є першим кроком для кількісного аналізу кластера і опису регіональної стратегії, стратегічних дій підприємства, громадськості й наукового обґрунтуваня кластерної ініціативи.
Ключові слова: теорія переваг регіональної конкуренції, стратегії конкуренції, кластери, продуктивність, інновативність.

QUALITY APPROACHES TO CLUSTER EVALUATION ON THE BASIS OF REGIONAL COMPETITION ADVANTAGE THEORY

The article describes the modern state of cluster theory studies. It analyses the issue of competitiveness and the general theory of regional competitiveness, which is aimed at both the prosperity of separate regions, and entrepreneurship success on the whole. It presents the scheme of quality analysis that is the first step to cluster quantity analysis and describes a regional strategy, strategic activities of a company and a community, as well as scientific reasoning for cluster initiatives.
Keywords: regional competition advantage theory, competition strategies, clusters, productivity, innovation.

Кількість посилань - 13

УДК 005.591.4(043.3)

С.В. Денисенко

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний Інститут”

ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РЕІНЖИНІРИНГУ НА БАЗІ СТАНДАРТІВ IDEF ТА UML-МОДЕЛЮВАННЯ

© Денисенко С.В., 2010

Сформульовано рекомендації для зручного відображення моделі аналізованого бізнес-процесу на базі поетапного представлення процесу за стандартом IDEF, і моделювання на базі UML. Пропонується вирішення проблеми схематичної формалізації бізнес процесу через уточнення нотацій IDEF методу. Обґрунтовується доцільність проведення реінжинірингових заходів на підприємствах будь-яких типів з метою оптимізації функціонування в умовах економічної кризи.
Ключові слова: бізнес процес, IDEF методологія, UML моделювання, реінжиніринг.

PROBLEMATIC ASPECTS OF BUSINESS PROCESSES MODELING WITH THE PURPOSE OF ITS FURTHER REENGINEERING ON THE BASIS OF IDEF AND UML MODELING STANDARDS

As part of this work we presented recommendations for convenient display of business process models analyzed on the basis of gradual representation of process by means of IDEF standard method and UML principles. We also solved problem of a schematic depiction of business process by means of a formal specification of IDEF method notations. We proved the necessity of a BPR activities in enterprises of any type to optimize its functioning in the conditions of economic crisis.
Keywords: business process, IDEF methodology, UML-modeling, reengineering.

Кількість посилань - 15

УДК 33.621

Г.С. Домарадзька, Т.М. Гладун

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

© Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., 2010

Проаналізовано економічний стан підприємств машинобудівної галузі Львівської області. Визначено найважливіші регіональні чинники розвитку машинобудування Львівщини. Зроблено висновки про можливість практичного застосування отриманих результатів та рекомендацій.
Ключові слова: регіональні чинники розвитку, машинобудування, приладобудування, автобудування, структурна перебудова промисловості, цільова програма розвитку, торгова марка, бренд, франчайзинг.

REGIONAL FACTORS OF THE MACHINE DEVELOPMENT (BASED ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION)

Analyzed the economic situation of enterprises of machine building industry in Lviv region. Determined the most important regional factors of engineering in Lviv. Conclusions are done about the possibility of practical application of the results and recommendations.
Keywords: regional factors of development, engineer, instrument-making, motor industry, structural alteration of industry, having a special purpose program of development, trade mark, brand, franchising.

Кількість посилань - 10

УДК: 330.342.3.621

Г.С. Домарадзька, Н.С. Русина

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ “КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”

© Домарадзька Г.С., Русина Н.С, 2010

Розглянуто проблеми розвитку машинобудівної галузі України та пошук можливих напрямів для вирішення завдань реструктуризації машинобудування в Україні з позицій відповідності цілям та пріоритетам сталого розвитку, оскільки істотних змін в українському машинобудуванні за останні роки не відбулось. Запропоновано системи економічних, адміністративних та соціально-психологічних методів для реалізації в Україні цілей і пріоритетів концепції сталого розвитку.
Ключові слова: концепція сталого розвитку, реструктуризація машинобудівних підприємств, система економічних, адміністративних та соціально-психологічних методів

THE PROBLEMS OF MACHINE-BUILDING DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF ‘SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT’ REALIZATION

Problems of mechanical engineering branch Ukraine restructuring are observed and search for possible directions to solv the task from the position according to conformity of aims and priorities of constante development concept, so fire as the haven been assenciale changes in Ukraine mechanical engineering resently. System of economic, administrative and socio-psychological methods are suggested for realisations goals and priorities constante development concept.
Keywords: sustainable development concept, the restructing of machine-building enterprises, the system of economical, administrative and psychosocial methods

Кількість посилань - 7

УДК 338.12:65.011.1

І.І. Жигало

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

© Жигало І.І., 2010

Розглядають формат і концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення як економічний інструментарій в системі управління підприємством. Аналізуються систем економічних інструментів стратегічного спрямування та параметри їх показників, можливості їх практичного застосування в управлінні вітчизняними підприємствами.
Ключові слова: економічний інструментарій, система управління, моделі, показники, індикатори, чинники діяльності підприємства

ECONOMIC TOOL IN SYSTEM MANAGEMENT BY ENTERPRISE

A format and conceptual principles of the informaciyno-analitichnogo providing is examined as an economic tool in control system by an enterprise. The systems of economic instruments of strategic direction and parameter of their indexes, possibility, are analysed them practical application in a management domestic enterprises.
Keywords: economic tool, control system, model, indexes, indicators, factors of activity of enterprise

Кількість посилань - 13

УДК 338.47: 656

М.В. Кіндій, М.М. Мамчин, Б.Д. Гречин

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

 Кіндій М.В., Мамчин М.М., Гречин Б.Д., 2010

Наведено рекомендації щодо вдосконалення управління проблемами транспортної логістики в Україні, обґрунтовано умови розвитку транспортної логістики в умовах глобалізації бізнесу та спрогнозовано наслідки її діяльності; охарактеризовано вплив на навколишнє середовище і опрацьовано дані з функціонування автотранспорту, на прикладі Львівської області; на сучасному етапі визначено перспективи розвитку та заходи для покращення транспортної логістики в Україні.
Ключові слова: глобалізація бізнесу, транспортна логістика, стандарти "Євро", автотранспорт, система управління транспортом, логістика в Україні, екологічна логістика, шкідливі викиди.

THE PROBLEMS LOGISTIC OF TRANSPORT IN UKRAINE IN BUSINES GLOBALIZATION ENVIOREMENT

Presented recommendations to improve logistics management problems in Ukraine, favorable conditions for development of transport logistics in global business conditions and predicted consequences of its activities; the influence of the environment and developed data on the functioning of transport, land use area, at the present stage of development and perspectives measures to improve transport logistics in Ukraine.
Keywords: globalization of business, logistic of transport, standards of "Euro", vehicles, Transportation Management System, logistics in Ukraine, environmental logistics, emissions.

Кількість посилань - 8

УДК 330.1 : 338.4

О.С. Кіндзюр

Національний університет “Львівська політехніка”,
Техніко-економічний коледж

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 Кіндзюр О.С., 2010

Розглянуто сучасний стан підприємств житлово-комунального господарства як муніципальних природних монополістичних структур у вітчизняній ринковій економіці. Визначено основні проблеми ефективності їх діяльності та розвитку. Запропоновано напрямки адаптивності житлово-комунальної сфери до умов ринкового господарства та шляхи забезпечення цих умов.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, муніципальні природні монополії, реформування, тарифи, дотації, пільги, субсидії.

HOUSING AND PUBLIC UTILITIES AS PART OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

The current status of housing and municipal utilities as natural monopoly structures in the domestic market economy. The main problem of their performance and development. An aligning the housing sector to a market economy and ways to ensure these conditions.
Keywords: housing, utilities, municipal natural monopoly reform, tariffs, subsidies, allowances, subsidies.

Кількість посилань - 9

УДК 336.71:330.131.7

О.В. Ковальчук

Львівська комерційна академія

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ ТА РОЗРАХУНОК ЙОГО ВЕЛИЧИНИ ПІД ОКРЕМІ ВИДИ РИЗИКІВ

© Ковальчук О.В., 2010

Розглянуто модель визначення економічного капіталу банку. Проаналізовано залежність величини капіталу банку від імовірних збитків. Досліджено методи розрахунку економічного капіталу для покриття кредитного, ринкового та операційного ризиків банківських установ.
Ключові слова: економічний капітал, економічний капітал брутто, економічний капітал нетто, експозиція під ризиком, довірчий інтервал, імовірність дефолту, кредитний ризик, операційний ризик, ринковий ризик, стандартна вартість ризику, часовий горизонт ризику, частота втрат.

FEATURES METHODOLOGY USE OF ECONOMIC CAPITAL IN BANK AND ITS VALUE IN THE CALCULATION SOME TYPES OF RISKS

Consider the model definition of economic capital. The size dependence of the bank's capital from potential losses is analyzed. We investigate methods for calculating economic capital for covering credit, market and operational risks of banking institutions.
Keywords: economic capital, economic capital gross, net economic capital, exposure at risk, confidence interval, the probability of default, credit risk, operational risk, market risk, the standard value at risk, time horizon risk, the frequency of losses.

Кількість посилань - 11

УДК 330.341.1(477+100)

В.Я. Козаченко, Н.Г. Георгіаді

Національний університет “Львівська політехніка”

СУЧАСНИЙ СТАН МЕРЕЖ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА КОРДОНОМ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

© Козаченко В.Я., Георгіаді Н.Г., 2010

Розглянуто проблеми функціонування мереж трансферу технологій в Україні. Досліджено структуру та принципи діяльності існуючих мереж. Проаналізовано досвід організування трансферу технологій за кордоном. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення та створення ефективної системи комерціалізації технологій в країні.
Ключові слова: трансфер технологій, центр трансферу технологій, мережа трансферу технологій, технологічні профілі, технологічні запити та пропозиції, технологічні брокери.

THE CURRENT STATE OF TECHNOLOGY TRANSFER NETWORKS ABROAD AND PROBLEMS OF THEIR DEVELOPMENT IN UKRAINE

In this article the problems of functioning of technology transfer networks in Ukraineare considered.Thestructure and activity principles of the existing networks are explored.Foreign experience of the technology transferorganizing is analyzed. Recommendations for improve¬ment and creationof effective system of technology commercialization in the country are formulated.
Keywords: technology transfer, technology transfer center, technology transfer network, technology profiles, technology requests and offers, technology brokers.

Кількість посилань - 15

Syndicate content