№ 697 (2011)

УДК 519.711.8

Я.Ф. Андрусик, П.Д. Черняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИМІЩЕННЯ НА ТРАВМАТИЗМ НАТОВПУ, ЯКИЙ ПАНІКУЄ

© Андрусик Я.Ф., Черняк П.Д., 2011

Проведено аналітичне дослідження поведінки натовпу, який панікує, у разі втечі з приміщення. Результати чисельного моделювання дають можливість розробити практичні рекомендації на стадії проектування громадських приміщень, які дозволяють істотно зменшити кількість жертв тисняви, що виникає у результаті паніки.
Ключові слова: складні системи, панікуючий натовп, модель поведінки.

We done an analytical study of panicking crowds escape from the room. Results of numerical simulation to give a possibility to develop practical recommendations on the stage of designing public room that allow to significantly reduce a number victims of crowding that occurs as a result of panic.
Key words: complex systems, panicking crowd, behavior model.

Кількість посилань - 7

УДК 658.382.3

Б.О. Білінський, О.А. Гаврилко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ТРАВМАТИЗМУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНИХ НАВЧАНЬ

© Білінський Б.О., Гаврилко О.А., 2011

Наведено методику багатофакторного регресійного аналізу випадків службового травматизму серед працівників пожежно-рятувальної служби. Застосування цієї методики дасть змогу врахувати важливість окремих чинників травматизму і формувати оптимальний план заходів з запобігання травматизму.
Ключові слова: службовий травматизм, пожежно-рятувальної служба, запобігання травматизму.

In clause the procedure multiple regression analysis service of injury among the firemen is given. Use of this procedure will allow to take into account importance of the separate injury factors and to generate the optimum plan of measures of the injury prevention.
Key words: official traumatism, fire-rescue service, injury prevention.

Кількість посилань - 3

УДК 614.84

Б.О. Білінський, О.А. Гаврилко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАХОДІВ З ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ У ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

© Білінський Б.О., Гаврилко О.А., 2011

Розглянуто заходи з запобігання виробничого травматизму, що викладені в наказі МНС України № 312. Проведено рангування їх коефіцієнтів за певними ознаками залежно від його значення: ефективності, обов’язковості, можливості, тривалості реалізації. Отже комплексно оцінюємо впровадження кожного заходу з метою оптимізації планування.
Ключові слова: виробничий травматизм, пожежно-рятувальні підрозділи.

The row of the facilities of the prevention production traumatic, which is specified in order ministry of internal affairs № 312. It is organized division of these factors on determined sign depending on their importance’s: efficiency, obligations, possibility, time of realization. Thereby we give complex estimation to introduction of each facility for the reason optimization of the planning.
Key words: production traumatism, fire-rescue subsections.

Кількість посилань - 3

УДК. 624.014.2

М.Р. Більський, Р.І. Кінаш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва,
кафедра архітектурних конструкцій

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПІДСИЛЕННЯ СТАЛЕВИХ КАРКАСІВ

© Більський М.Р, Кінаш Р.І., 2011

У порівняльному аспекті наведені результати аналізу способів перспективного підсилення сталевих каркасів будівель і споруд у зв’язку зі зміною карт районування території України за характеристичними значеннями снігового навантаження та вітрового тиску. Наведені приклади регулювання зусиль в елементах конструкцій зі збільшенням просторової жорсткості.
Ключові слова: сталевий каркас, підсилення, просторова жорсткість, регулювання зусиль.

The article deais wieth in the light of comparative degree the news and old standarts results of perspectives for works of change area maps Ukrainian territory for characteristies of snow covers and wind pressure stregtehning of steel building frame poles on the basis. Inproduced the results of the artificial control regulation of forces in the design element with the increases the spaces crueltys.
Key words: steel building, reinforced, pressure stregtehning, regulation of forces

Кількість посилань - 12

УДК.624.014.2

М.Р. Більський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

СТІЙКІСТЬ СТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, ПІДСИЛЕНИХ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

© Більський М.Р., 2011

Викладені результати досліджень особливостей роботи сталевих каркасів, підсилених під експлуатаційним навантаженням з врахуванням пружно-пластичної стадії їх роботи та деформативності. Показано вплив початкових деформацій, напружень та регулювання зусиль на стійкість стиснутих стрижнів каркасів у результаті їх підсилення.
Ключові слова: сталеві каркаси, підсилення, експлуатаційне навантаження.

Here are stated the results of steel building work research which were strengthen under operating loading effect subject to elastic and plastic phase of their work and deformability. Here are showing results of initial deformations, intensity of stress, control of stress and how it influence to the constancy of struct bars from this building after it were strengthen.
Key words: steel building, strengthening, operating loading.

Кількість посилань - 7

УДК.624.014.2

М.Р. Більський, М.Р. Котів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

РОБОТА СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ РАМ, ПІДСИЛЕНИХ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

© Більський М.Р., Котів М.Р., 2011

Викладені результати досліджень роботи статично невизначених сталевих рам, підсилюваних під навантаженням, а також аналіз основних результатів теоретичних та експериментальних досліджень. Показаний ефект регулювання.
Ключові слова: сталеві рами, регулювання, підсилення.

In this article deals wieth the results of research of steel frames work stability intensified uder the loading and main results of theoretical and experimental researchs are giwen. Show the quantitative best effect of the artifical control regulation of forces.
Key words: steel frames, regulation, stability.

Кількість посилань - 5

УДК 697.1 (075.8)

Д.В. Басист

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ДВОТРУБНІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ З ПРОМІЖНИМ РОЗМІЩЕННЯМ МАГІСТРАЛЕЙ ТА ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОТИ

© Басист Д.В., 2011

У результаті дослідження запропонованої системи водяного опалення з проміжним розміщенням магістралей встановлена залежність визначення раціонального розташування джерела теплоти по висоті будівлі. Знижується вплив гравітаційного тиску, підвищується теплогідравлічна стійкість системи опалення, зменшується питома вартість засобів автоматики.
Ключові слова: тепловий режим, теплоізоляційний шар, чергове опалення, тепловтрати.

In this article results of the calculations of the heating regime enclosures at the different parameters of the periodical heating system work and at the different schemes of the heating isolation material allocation are presented.
Key words: heating regime, heating isolation material, periodical heating system, heating losses.

Кількість посилань - 5

УДК 624.012:620.193

З.Я. Бліхарський, Р.Є. Хміль, Р.В. Вашкевич, Я.З. Бліхарський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З МІСЦЕВИМИ КОРОЗІЙНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ

© Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В., Бліхарський Я.З., 2011

Досліджено корозію залізобетонних конструкцій з одночасним ефектом місцевого впливу сірчаної кислоти і силового вантаження. Таке кислотне агресивне середовище характерне для більшості промислових будівель. Наведено експериментальні результати несучої здатності, напружено-деформованого стану залізобетонних зразків, який залежить від ефекту впливу локального агресивного середовища і часу. Також наведено методику дослідження зразків на одночасний вплив локального агресивного середовища і навантаження.
Ключові слова: конструкції, агресивне середовище, корозія, локальний вплив, сумісна дія, методика досліджень.

The paper is devoted to the investigation of the reinforced concrete corrosion procedure with the simultaneous effect of the local impact of the sulfuric acid and power loading. There is the aggressive acid environment in the most industrial buildings. The article presents the experimental results of the load capacity, stress-strain state of the reinforced concrete specimens, which depends on the effect of the local aggressive environments and time.
The methodic of investigation on co-influences of the local aggressive environment and the power effect is also presents.
Key words: constructions, aggressive environment, corrosion, local impact, co-influences, methodic of investigation.

Кількість посилань - 8

УДК 528.21

Т.В. Бобало, З.Я. Бліхарський, Б.М. Ільницький, А.П. Крамарчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК АРМОВАНИХ СТЕРЖНЕВОЮ ВИСОКОМІЦНОЮ АРМАТУРОЮ РІЗНИХ КЛАСІВ

© Бобало Т.В., Бліхарський З.Я., Ільницький Б.М., Крамарчук А.П., 2011

Наведено результати натурного випробування сталебетонних балок, армованих пакетом арматур. Основною ідеєю є здешевлення собівартості залізобетонних конструкцій за допомогою використання високоміцної стержневої арматури в поєднанні з стрічковою, що має зчеплення з бетоном.
Ключові слова: сталебетонні балки, залізобетонні конструкції, змішане армування, зовнішнє армування, напружено-деформований стан.

In the article the results of model test of beams of steel concrete of reinforced are given by a package armature. A basic idea is reduction of prices of prime price of reinforce-concrete constructions by means of the use of the high durability cored armature in combination with band, that has coupling with a concrete.
Key words: beams of steel concrete, reinforce-concrete constructions, mixed re-enforcement, external re-enforcement, tensely deformed the state.

Кількість посилань - 9

УДК 624.042.5

С.С. Була, А.Б. Пелех

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІСЛЯ ДІЇ МІСЦЕВОГО НАГРІВАННЯ

© Була С.С., Пелех А.Б., 2011

Описано результати досліджень залишкових деформацій залізобетонних елементів під час дії місцевого нагрівання. Досліджені особливості їх формування.
Ключові слова: залишкові деформації, місцевий нагрів.

This article describes the results of investigating the remaining deformation in reinforced concrete elements during local heating. The features of their forming were investigated.
Key words: remaining deformation, local heating.

Кількість посилань - 5

УДК 624.012

І.В. Васільєв

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ЗА ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ ОБОЙМОЮ З БЕТОНУ

© Васільєв І.В., 2011

Наведені результати досліджень згинальних залізобетонних елементів, підсилених за дії навантаження. На підставі отриманих результатів проведено порівняння експериментальних та теоретичних величин міцності балок.
Ключові слова: залізобетонні елементи, міцність, підсилення.

The results of research reinforced-concrete bending elements reinforced under loading are presented. Based on these results the comparison of experimental and theoretical values of strength is conducted.
Key words: reinforced concrete element, strength, reinforcing.

Кількість посилань: 7.

УДК 628.356 : 628.1.032

О.В. Вербовський, Х.П. Качан, В.В. Іванів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ВПЛИВ АЕРАЦІЇ НА ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ЗАЛІЗА У ПРИРОДНІЙ ВОДІ

© Вербовський О.В., Качан Х.П., Іванів В.В., 2011

Проаналізовано форми існування заліза у природних водах та методи знезалізнення води. Доведено застосування методу спрощеної аерації для зниження вмісту заліза у воді. Спроектовано лабораторний стенд та досліджено кінетику знезалізнення природної води.
Ключові слова: аерація, знезалізнення води, кінетику знезалізнення природної води.

The forms of existence of iron in natural waters and methods of deferrization are analysed. Application of method of the simplified aeration is well-proven for the decrease of content of iron in water. An experimental device is designed and kinetics of the deberriration process is investigated.
Key words: aeration, methods of deferrization, kinetics of the deberriration process.

Кількість посилань - 6

УДК 697.9:621;697:621

О.Т. Возняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТРУМИННИХ ТЕЧІЙ

© Возняк О.Т., 2011

Розглянуті математичні моделі струминних течій у прямому та зворотному потоках повітря. Розглянуті осьові параметри вільної та обмеженої неізотермічної струмини в точках, зміщених від осі, а також коефіцієнти обмеження, взаємодії та неізотермічності.
Ключові слова: математичні моделі струминних течій, осьові параметри, коефіцієнти обмеження, взаємодії та неізотермічності.

In this article mathematical models of jets flows in direct and reverse air flow have been regarded. There are regarded both axial parameters of free and enclosured non izothermal air jet and in points, that are situated out the axis as well enclosure, interaction and non izotherming coefficients.
Key words: mathematical models of jets flows, axial parameters, enclosure, interaction and non izotherming coefficients.

Кількість посилань - 4

УДК 697.9:621;697:621

О.Т. Возняк, І.Є. Сухолова, Х.В. Миронюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПОВІТРОРОЗПОДІЛ ЗАКРУЧЕНИМИ СТРУМИНАМИ У ПРИМІЩЕННЯХ МАЛОГО ОБ’ЄМУ

© Возняк О.Т., Cухолова І.Є., Миронюк Х.В., 2011

Висвітлено розроблення, результати дослідження та практичне застосування повітророзподілювача із утворенням закручених струмин у системах припливної вентиляції.
Ключові слова: закручена струмина, повітророзподілювач, припливна струмина.

In this article presented the design, results of research and practical use of air supply device, which creates swirl air jet.
Key words: swirl air jet, air supply device, supply air jet.

Кількість посилань - 9

УДК 697.329

О.Т. Возняк, М.Є. Янів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ “СТІНИ ТРОМБА”

© Возняк О.Т., Янів М.Є., 2011

Доведено ефективність встановлення в пасивну сонячну систему додаткових елементів, можливість зменшення розміру акумулятора тепла. Підтверджено можливість запобігання замерзанню системи теплового насоса. Наведено реальну зміну інтегрального значення холодильного коефіцієнта. Досліджено тепловіддачу грунту залежно від його типу і глибини залягання.
Ключові слова: сонячна енергія, енергоефективність, енергозбереження, пасивні сонячні системи.

This article discusses the effectiveness of installing additional items for passive solar system. The possibility of reducing the size of the battery warm. Confirmed the possibility of preventing freezing of the heat pump. Shown a real difference integral value coefficient. Study of soil heat depending on the type and depth.
Key words: solar energy, energy efficiency, energy conservation, passive solar systems.

Кількість посилань - 12

УДК 624.04, 539.3

Д.Г. Гладишев, Г.М. Гладишев*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
* кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСВІД ОБСТЕЖЕННЯ, ПІДСИЛЕННЯ ТА РЕМОНТУ ОБОЛОНКИ ЗБІРНОЇ РЕБРИСТОЇ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БІКОНІЧНОЇ ГРАДИРНІ

 Гладишев Д.Г., Гладишев Г.М., 2011

Наведено результати обстеження та технологія підсилення та ремонту зовнішньої поверхні оболонки градирні. Подані конструктивні рішення з введенням попереднього напруження нової кільцевої арматури по висоті градирні.
Ключові слова: градирня, обстеження, підсилення, ремонт.

Presented results of inspection and technology of strengthening and repair of external surface of shell of cooling tower. Structural decisions are given with introduction of previous tension of new circular armature on the height of cooling tower.
Key words: cooling tower, inspection, strengthening, repair.

Кількість посилань - 6

УДК 624.014

М.В. Гоголь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Гоголь М.В., 2011

Показані результати аналітичних досліджень розрахункового регулювання НДС в комбінованих конструкціях і переваги і сфера використання розрахункового методу. Наведено фізичну і математичну моделі для розрахунку балки жорсткості з врахуванням її деформованого стану, а також приклади впровадження під час проектування металевих конструкцій.
Ключові слова: комбіновані конструкції, фізична і математична моделі, металеві конструкції.

The results of analytical researches of adjusting of stress deformation state (SDS) are expounded in the combined constructions. Advantages and area of the use of calculation method are shown. It is shown physical and mathematical models for the calculation of beam of inflexibility including its deformed state, and also examples of introduction at planning of metallic constructions.
Key words: combined constructions, physical and mathematical models, metallic constructions.

Кількість посилань - 6

УДК 697.922.2

Б.І. Гулай, C.С. Жуковський, О.Т. Возняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В ВЕНТИЛЯЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ВИРІВНЮВАННЯМ НАГНІТАЛЬНОГО ПОТОКУ РАДІАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

© Гулай Б.І., Жуковський C.С., Возняк О.Т., 2011

Подано результати експериментальних досліджень підвищення тиску повітря в вентиляційній системі внаслідок розміщення після вихідного патрубка радіального вентилятора вирівнювача потоку, при різному його розташуванні та зміні розмірів. Встановлено, що на збільшення повного тиску в нагнітальному повітропроводі найбільше впливає заглиблення вирівнювальної пластини в вихідний патрубок радіального вентилятора збільшенням її довжини, а також виявлено проміжок оптимального розміщення пластинчастого вирівнювача нагнітального потоку та оптимальне збільшення одного з його змінних розмірів.
Ключові слова: радіальний вентилятор, вихідний патрубок, пластинчастий вирівнювач (пластинка), гнучка вставка, несиметричний диффузор, тиск.

Results of experimental research on improving the air pressure in the ventilation system owing after issuance radial fan straighteners flow at different location and its size changed. It was stated that increasing pressure in the full discharge airways has the greatest impact plate in the cavity output coupling radial fan increases its length, and also the period of optimal allocation straighteners discharge flow, and increase the optimal one of its variable size.
Key words: radial fan, the original pipe, straighteners (plate), insert a flexible, asymmetric diffuser, pressure.

Кількість посилань - 11

УДК 624.011.17

Б.Г. Демчина, Т.Й. Бляхар, А.Р. Кравз, Д.О. Орешкин*, М.І. Сурмай**

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*ТзОВ “Технологічна група “Екіпаж”,
**Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів та будівельної механіки

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДОЩАТОКЛЕЄНИХ БАЛОК, АРМОВАНИХ МЕТАЛЕВОЮ ТА НЕМЕТАЛЕВОЮ АРМАТУРОЮ

© Демчина Б.Г., Бляхар Т.Й., Кравз А.Р., Орешкин Д.О., Сурмай М.І., 2011

Наведено методику та результати дослідження роботи дерев’яних дощатоклеєних балок армованих металевою та неметалевою арматурою.
Ключові слова: дощатоклеєні конструкції, склопластикова та базальтопластикова арматура, методика випробовування.

This article presents the method and results of research the wooden beams, made with plankglue elements with metal and non-metal fittings.
Key words: plankglue konstruktions, fiberglass and fiberbazalt fittings, test methods

Кількість посилань - 5

УДК 697.92

В.М. Желих, Н.А. Сподинюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ПТАШНИКА

© Желих В.М., Сподинюк Н.А., 2011

Наведено результати техніко-економічного порівняння запропонованої системи теплозабезпечення пташника модульного утримання птиці з повітряною опалювальною системою при клітковому розміщенні птиці.
Ключові слова: інфрачервоний випромінювач, витяжний зонт, модуль утримання птиці.

The results of technique-economycal comparison of the offered poultry house`s heat providing system with the modules of bird`s maintenance are resulted with the air heated system at the cellular placing of bird.
Key words: infra-red emitter, drawing outlet, module of bird`s maintenance.

Кількість посилань - 4

УДК 628.21

В.М. Жук, І.І. Матлай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

РОЗРАХУНКОВА ВИТРАТА ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ЛІНІЙНИХ У ПЛАНІ БАСЕЙНІВ СТОКУ З ПОСТІЙНИМ ПОЗДОВЖНІМ НАХИЛОМ

© Жук В.М., Матлай І.І., 2011

Наведено огляд сучасних методів обчислення розрахункової витрати дощових стічних вод. Отримано залежність для визначення розрахункової витрати для лінійних у плані басейнів стоку з постійним поздовжнім нахилом для дощів постійної в часі інтенсивності при врахуванні змінної швидкості течії поверхневого потоку та зворотного зв’язку між часом концентрації і розрахунковою інтенсивністю дощу.
Ключові слова: розрахункова витрата, інтенсивність дощу, коефіцієнт стоку.

The review of methods for peak discharge runoff calculation is presented. There are obtained formulas for the peak discharge calculation for linear watershed with the constant longitudinal slope for the constant rainfall intensity, taking into account the variable overland flow velocity and cross-dependence of the time of concentration and rainfall intensity.
Key words: peak discharge, rainfall intensity, runoff coefficient.

Кількість посилань - 11

УДК 628.334

В.М. Жук, В.Г. Павлишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ВИКОРИСТАННЯ НАФТОВЛОВЛЮВАЧІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ

© Жук В.М., Павлишин В.Г., 2011

Проаналізовано відомі конструктивні особливості нафтовловлювачів різних типів, які використовуються для очищення поверхневого стоку. Визначено основні переваги та недоліки цих споруд. Окреслено проблеми щодо наукової обґрунтованості методів гідравлічного розрахунку нафтовловлювачів новітніх конструкцій.
Ключові слова: сепаратор нафтопродуктів, коалесцентний модуль.

The analysis of structural features of the oil separators of different types which are used for the stormwater treatment is presented. Basic advantages and lacks of these structures are defined. Main problems of the scientific substantiation of methods of oil separator hydraulic calculation are discussed.
Key words: oil separator, coalescing cartridge.

Кількість посилань - 16

УДК 629.113.06:628.83

С.С. Жуковський, О.М. Довбуш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ТЕРМІЧНО-ТИСКОВІ ВПЛИВИ В ГАЗОПОВІТРЯНОМУ ТРАКТІ ТЕПЛОГЕНЕРУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ І ДИМОПРОВІДНІЙ ТРУБІ

 Жуковський С.С., Довбуш О.М., 2011

Обґрунтовано визначення величини перепаду термоспонуканих тисків у газоповітряному тракті теплогенерувального устаткування і біля верхівки димопровідної труби.
Ключові слова: перепад термоспонуканих тисків, конвекційний струмінь, газоповітряний тракт.

In the article the method of determination the calculation size of overfall thermal pressures (TP) in gas tract of heat equipment and near the top of gas pipe is grounded.
Key words: overfall of thermal pressures, convective stream, gas tract.

Кількість посилань - 5

УДК 629.113.06:628.83

С.С. Жуковський, О.М. Довбуш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ТИСКОВІ ВПЛИВИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

 Жуковський С.С., Довбуш О.М., 2011

Розглянуто основні схеми перетікання повітря через приміщення та проаналізовано тискові впливи на ефективність вентилювання приміщень.
Ключові слова: термічна та гігієнічна ефективність, схеми перетікання повітря.

In the article there are considered the basic charts of apartments ventilation and analised the pressures influence on efficiency of ventilation.
Key words: thermal and hygienical efficiency, charts of ventilation.

Кількість посилань - 9

УДК 628.4.02

А.Ю. Зигун

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

© Зигун А.Ю., 2011

Проаналізовано основні проблеми системи управління відходами в Європейському Союзі.
Ключові слова: тверді відходи, побутові відходи, утилізація, регенерація, сортування, розміщення

The article is devoted to the analysis of the main problems in the system of management of waste in European Union.
Key words: solid wastes, domestic wastes, recycling, recovery, separation, disposal.

Кількість посилань - 5

УДК 691.328

І.І. Кіракевич, О.Р.Позняк, У.Д. Марущак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНІ БЕТОНИ З ВИСОКИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

© Кіракевич І.І., Позняк О.Р., Марущак У.Д., 2011

Встановлено закономірності формування мезоструктури самоущільнювальних бетонів, що містять добавку полікарбоксилату та мікронаповнювачі і характеризуються покращеними експлуатаційними властивостями, зокрема високою марочною міцністю, низькими показниками усадки в повітряно-сухих умовах тверднення, підвищеною водонепроникністю та корозійною стійкістю.
Ключові слова: мезоструктура, самоущільнювальний бетон, полікарбоксилат, мікронаповнювач, рухливість, міцність, деформації зсідання.

The principles of methostructure formation of self-compacting concretes with polycarboxylate admixtures and microfillers, which are characterized by improved exploitive properties such as high strength, corrosion resistance and decreasing shrinkage in air condition of hardening were stated.
Key words: methostructure, self-compacting concrete, polycarboxylates, microfiller, flowability, strength, shrinkage.

Кількість посилань - 7

УДК 624.004:0125

В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук, А.А. Тузяк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів і будівельної механіки

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ З ПРОЛЬОТНИМИ БУДОВАМИ ІЗ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПУСТОТНИХ ПЛИТ

© Кваша В.Г., Салійчук Л.В., Тузяк А.А., 2011

Описано результати випробувань, методику розрахунку, технічний стан та ефективні способи реконструкції прольотних будов із збірних залізобетонних попередньо напружених пустотних плит.
Ключові слова: попередньо напружені залізобетонні пустотні плити, збірні плитні прольотні будови, випробування, методика розрахунку, реконструкція.

Тhe test data, calculation methodology, technical state and effective refurbishment methods of prestressed RS redy mix plates are described.
Key words: reinforced-concrete pretension emptiness flags, precast flags span structures, tests, method of calculation, reconstruction.

Кількість посилань - 11

УДК 624.132.3:621.879

Я.Й. Коцій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ВИБІР ОБМЕЖЕНЬ КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБЛЕННЯ КОТЛОВАНІВ

© Коцій Я.Й., 2011

Проаналізовано фактори, що визначають потрібний рівень якості робіт при влаштуванні котлованів і запропоновано обмеження критерію оптимальності економіко-математичного моделювання процесів влаштування різних за складністю геометрії котлованів.
Ключові слова: економіко-математичного моделювання, котлован.

In the articles analysed factors which determine the necessary level of quality of works at arranging of foundation pits and limitations of criterion of economic and mathematical design of processes of arranging of different after complication of geometry foundation pits are offered.
Keywords: ekonomiko mathematical design, foundation pit.

Кількість посилань - 3

УДК 666. 943

Т.М. Круць, Т.Є. Марків, М.А. Саницький, О.В. Ушеров-Маршак*, О.В. Кабусь*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів,
*Харківський державний технічний університет
будівництва і архітектури

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТІВ, ОДЕРЖАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА

© Круць Т.М., Марків Т.Є., Саницький М.А., Ушеров-Маршак О.В., Кабусь О.В., 2011

Досліджено будівельно-технічні властивості цементів, одержаних з використанням альтернативного палива та показано їх взаємозв`язок з хіміко-мінералогічним складом портландцементного клінкеру.
Ключові слова: будівельно-технічні властивості, хіміко-мінералогічний склад, клінкер, теплота гідратації.

Technical properties of cements, got with the use of alternative fuel, are investigated and their intercommunication with chemical and mineralogical composition of Portland cement clinker is shown.
Key words: technical properties, chemical and mineralogical composition, clinker, heat of hydration.

Кількість посилань - 5

Syndicate content