№ 698 (2011)

УДК 502.5:303.732.4

Ю.І. Cоха

Львівський коледж архітектури, будівництва та дизайну

ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РАЗВИТКУ І ПРОБЛЕМА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

© Соха Ю.І., 2011

Визначення базових принципів сталого розвитку у контексті вирішення проблем природно-техногенної безпеки допоможе мінімізувати вплив еколого-економічних ризиків на соціально-економічний розвиток, сформувати науково обґрунтовану стратегію захисту суспільства і природи від природно-техногенних катастроф.
Ключові слова: сталий розвиток, економіка, безпека, ризик, збитки.

Determination of the basic principles of sustainable development in addressing the problems of the natural technological security will minimize the impact of environmental and economic risks on the socio-economic development, form a scientifically based strategy for the protection of society and nature of natural disasters.
Keywords: sustainable development, economy, safety, risk, loss.

Кількість посилань – 15.

УДК 658.014.1:331.109

М.І. Іоргачова

Одеський державний економічний університет

КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ВИДИ ТА ЇХ ЗНАЧУЩІСТЬ

© Іоргачова М. І., 2011

Розглянуто основні види порушень прав акціонерів в Україні та в інших країнах з ринками цінних паперів, що розвиваються. Проведено аналіз наявності ризиків цих порушень у певних країнах. Визначено унікальність такого ризику для України, як розкриття інформації. Надано рекомендації щодо зменшення імовірності виникнення корпоративних ризиків та поліпшення корпоративного управління. Запропоновані напрями дають змогу удосконалити корпоративні відносини в Україні та в інших країнах світу.
Ключові слова: корпоративне управління, акціонери, менеджери, корпоративний конфлікт, корпоративний ризик.

The article examines the main types of violations of shareholder rights in Ukraine and other countries with developing securities markets. The analysis the risks of emergence of these violations in certain countries. Determined the uniqueness of this risk for Ukraine as disclosure. Recommendations to reduce the probability of corporate risks and improve corporate governance. Proposed areas allow to improve corporate relations in Ukraine and other countries.
Key words: corporate governance, shareholders, managers, corporate conflict, corporate risk.

Кількість посилань – 11.

УДК 332.122:330.322:005 (477.8)

С. О. Іщук, Т. В. Кулініч*

Інститут регіональних досліджень НАН України,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

© Іщук С. О., Кулініч Т. В., 2011

Описано рейтингове оцінювання інвестиційної привабливості регіону з вияв¬ленням особливостей його загальноекономічного розвитку, фінансового забезпечення його економіки, інноваційного і соціального розвитку, а також розвитку регіональної інфраструктури, ефективності використання виробничих ресурсів і ділової активності. За запропонованою методикою оцінено інвестиційну привабливість семи областей західного регіону України (Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької) за 2002–2009 рр. Спрогнозовано зміни рейтингів інвестиційної привабливості названих областей у посткризовий період.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, західний регіон України, оцінка, рейтинг.

There are shown the possibilities of rating evaluation of region investment attractiveness for opening of particularity of its overall economic development, financial support of its economy, its innovation, social and infrastructure development, efficient use of production resources and business activity. After proposed methodic there are evaluated the investment attractiveness of seven regions of Western Ukraine (Volyn, Transcarpathian, Ivano-Frankivsk, Lviv, Rivne, Ternopil and Chernivtsi) for the period of 2002-2009. There are purchased the changes of rating of investment attractiveness of named regions at post-crisis period.
Key words: of investment attractiveness, Western Ukraine, evaluation, rating.

Кількість посилань – 18.

УДК 330.3: 330.15: 332.12 (1-21) (477): 338.14: 368.01/.04: 368.1/.9: 504.05:657.92:347.214(075.8)

М.І. Бублик, Т.О. Коропецька*

Національний університет “Львівська політехніка”
*Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

НЕЧІТКІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНУ З МЕТОЮ ВІДШКОДУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ

© Бублик М.І. , Коропецька Т.О. , 2011

Проаналізовано методи, що застосовують для розв’язання задач оцінювання техногенних збитків, завданих господарською діяльністю та надзвичайними ситуаціями. Обґрунтовано доцільність використання нечіткої логіки, нечітких множин для визначення комплексної величини техногенних збитків. Запропоновано економіко-математичну модель оптимізації фінансових ресурсів регіону, що спрямовуються на відшкодування техногенних збитків, на основі нечітких мір та нейро-фазі мереж.
Ключові слова: техногенні збитки, методи оцінки збитків, природоохоронна діяльність, надзвичайні ситуації, нечітка міра, нечіткі множини, нейро-фазі мережі.

The analysis of the known methods, which are used for the decision of tasks of evaluation of size of technogenic losses, inflicted economic activity and as a result of extraordinary situations, is conducted in the article. Grounded expedience of application of fuzzy logic, fuzzy plurals, for determination of complex size of technogenic losses. The economic-mathematical model of optimization of financial resources of region, which head for reimbursement of technogenic losses on the basis of fuzzy measures and the neyro-fazi networks, is offered.
Key words: technogenic losses, methods of estimation of losses, nature protection activity, extraordinary situations, fuzzy measure, fuzzy plurals, neyro-fazi networks.

Кількість посилань – 19.

УДК 330.32.35

Ю.В. Войцеховська1, В.В. Войцеховська2

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій,
кафедра економіки підприємств та інвестицій

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ

© Войцеховська Ю.В., Войцеховська В.В., 2011

Розглянуто проблему розподілу фінансування інвестиційних програм між окремими регіонами країни. Окрім ефективності інвестицій, враховано аспекти їхньої регіональної диверсифікації. Для раціонального розподілу інвестицій запропоновано використати нелінійну оптимізаційну економіко-математичну модель, яка інтерпретується на конкретних статистичних даних.
Ключові слова: регіон, інвестиції, оптимізація, модель.

The problem of total investment’s distribution between different regions is considered. Thus in addition to the investments efficiency, regional diversification aspects are taken into account. For the rational distribution of investments non-linear optimization of economic and mathematical model is proposed, which is interpreted by concrete statistic data.
Key words: region, investments, optimization, model.

Кількість посилань – 3

УДК 330.341.001.76

Г.М. Востров, М.П. Тимощук

Одеський національний політехнічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Востров Г. М., Тимощук М. П., 2011

Розглянуто особливості впровадження революційних нововведень та проблеми, що виникають в ході їх реалізації. Описано різноманітні види інноваційних розробок залежно від швидкості та характеристик їх впровадження. Також обґрунтовано доцільність державного регулювання впровадження нововведень. Показано особливості виникнення специфічного ринку венчурного капіталу.
Ключові слова: революційні нововведення, стрімкі інновації, “підривні” інновації, державне регулювання, венчурне фінансування.

In this article are discussing the features of revolutionary innovations introduction and the problems arised during its implementation. Adduced the variety of innovation types depending on the speed and characteristics of its implementation. Also the expediency of state regulation of innovation was grounded. The features of creation of the specific venture capital market were shown.
Key words: revolutionary innovations, rapid innovation, “disruptive” innovation, state regulation, venture capital

Кількість посилань – 6

УДК 351.84+346.548+658.5

Х. Р. Гальчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

© Гальчак Х. Р., 2011

Висвітлено деякі питання соціальної відповідальності бізнесу в ринкових умовах господарювання, розглянуто підходи до сутності поняття “соціальна відповідальність”. Запропоновано концептуальний підхід до формування принципів соціальної відповідальності бізнесу та розроблено науково-практичні рекомендації щодо їх реалізації.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, принципи, громадянське суспільство.

The article highlights some issues of social responsibility in market conditions, considered approach to the notion of “social responsibility”. Conceptual approach to the formation of corporate social responsibility and development of scientific and practical recommendations for their implementation.
Key words: social responsibility, principles, civil society.

Кількість посилань – 7.

УДК 330.341.1: 336.5.02

О.І. Грицай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Грицай О. І., 2011

Розглянуто напрями аналізування витрат на інноваційні процеси підприємств. Ідентифіковано визначення витрат на інноваційні процеси. Запропоновано систему показників, які доцільно використовувати для аналізування вказаних витрат машинобудівного підприємства. Виділено основні завдання аналізу витрат на інноваційні процеси підприємств.
Ключові слова: витрати на інноваційні процеси, показники аналізу витрат на інноваційні процеси, управління, завдання.

The article reviews existing trends of analyzing costs of the enterprise’s innovative processes. The definition of costs of innovative processes is identified. The system of indicators which can be used while analyzing costs of machine-building enterprise is offered. The main tasks of analyzing costs of innovation processes are accentuated.
Key words: costs of innovative processes, index of analyses costs of innovative processes, management, tasks.

Кількість посилань – 8.

УДК 338.24: 621

І. М. Дашко, О. Ю. Ємельянов, І. З. Крет

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ТА ЙОГО ВРАХУВАННЯ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Дашко І.М., Ємельянов О.Ю., Крет І.З., 2011

З’ясовано сутність інвестиційного ризику діяльності підприємства. Визначено основні чинники, які зумовлюють інвестиційний ризик промислових підприємств. Виконано класифікацію видів інвестиційного ризику. Запропоновано методичний підхід до обґрунтування критерію прийняття оптимальних інвестиційних рішень в умовах невизначеності. Подано формалізований вигляд критерію вибору найкращого інвестиційного проекту з урахуванням ризику.
Ключові слова: ризик, невизначеність, інвестиції, інвестиційний ризик, проект, чинники ризику, критерій оптимальності.

The essence of the investment risk of the enterprise. The main factors which determine the investment risk of industrial enterprises. Classification of types of investment risk. A methodical approach to study the criterion of optimal investment decisions under uncertainty. The formalized criteria for choosing the best view of the project in view of risk.
Key words: risk, uncertainty, investment, investment risk, project risk factors, optimality criterion.

Кількість посилань – 11.

УДК338.2:658.0(477)

І. Б. Дашковська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

© Дашковська І. Б., 2011

Визначено роль та основні напрями державного регулювання інноваційної активності підприємств. Вивчено й узагальнено досвід розвинених країн та способи його адаптації відповідно до реалій української економіки. Розглянуто основні законодавчі акти і стратегії, на яких ґрунтується інноваційна діяльність і шляхи її активізації.
Ключові слова: державне регулювання, інноваційна діяльність, інноваційна активність, національна інноваційна система, стратегія інноваційного розвитку.

Determination of role and basic directions of government control of innovative activity of enterprises. A study and generalization of experience of the developed countries and ways of its adaptation are in accordance with realities of the Ukrainian economy. Basic legislative acts and strategies on the basis of that innovative activity is founded and the ways of her activation are foreseen are considered.
Key words: government control, innovation activity, innovative activity, national innovative systems, strategy of innovative development.

Кількість посилань – 20.

УДК 658:001.895

Я. В. Демків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ НА РИНКАХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

© Демків Я. В. , 2011

Проаналізовано, як вітчизняні підприємства використовують методи дослідження споживчих потреб під час розроблення нових високотехнологічних товарів. Розглянуто сучасні методи ринкових досліджень, зорієнтовані переважно на розуміння потреб споживача через його взаємодію зі світом. Розроблено порядок вибору методу ведення маркетингового дослідження споживчих потреб на ринку високотехнологічних товарів залежно від низки чинників.
Ключові слова: високотехнологічні товари, інновація, маркетингове дослідження, споживчі потреби.

The use of research methods of consumer needs by domestic enterprises in the process of new high-technological products development is analysed. The modern methods of market researches, orientated mainly on understanding consumer needs through his co-operating with the world, but not through their direct putting them into words, are considered. The order of choice of consumer needs marketing research method for high-technological products’ market is developed.
Key words: high-technological products, innovation, marketing research, consumer needs.

Кількість посилань – 18.

УДК 338.242:658.14.012.22

О. І. Дорош

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Дорош О. І., 2011

Досліджено систему функціональних стратегій конкурентоспроможності підприємства – технологічну, виробничу, маркетингову, фінансову, стратегію досліджень і розвитку, організаційну та стратегію людських ресурсів. Описано особливості, види, значення маркетингової стратегії підприємства.
Ключові слова: маркетингова стратегія, конкурентоспроможність підприємства.

The system of functional strategies of the enterprise’s competitiveness is inverstigated. Among them there are technological, production, marketing, financial, research and development, organizational and staff strategies. The specific, types and role of firm’s marketing strategy are described.
Key words: marketing strategy, enterprise’s competitiveness.

Кількість посилань – 10.

УДК 658.3:65.013

Л. В. Доскуч

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

КОНЦЕПЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Доскуч Л. В., 2011

Розглянуто підходи до визначення поняття менеджменту знань, описано об’єкт менеджменту знань та його принципові характеристики, на які слід звернути увагу в процесі управління знаннями на підприємстві. Охарактеризовано переваги впровадження системи управління знаннями на підприємстві та її місце в системі управління кадровим потенціалом промислового підприємства.
Ключові слова: менеджмент знань, кадровий потенціал.

In this article are considered the ways to determination of concept of knowledge management, determined the object of knowledge management and it’s principle descriptions, which are followed to pay attention in the process of knowledge management on an enterprise. Advantages of introduction of knowledge management system on an enterprise and its place in skilled potential management system of industrial enterprise are also considered.
Key words: knowledge management, skilled potential.

Кількість посилань – 5.

УДК 628.62

А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець, М.М. Федорів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Дубодєлова А.В., Юринець О.В., Федорів М.М., 2011

Проаналізовано тенденції техногенного впливу вітчизняної промисловості на довкілля і динаміку капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів. Розглянуто сучасні підходи, виокремлено ключові групи мотивів і складові організаційно-економічних механізмів екологізації вітчизняного виробництва та на державному рівні підприємств.
Ключові слова: екологізація, природокористування, мотивація, природоохоронна діяльність, екологічний менеджмент, навколишнє середовище.

In article analyzed tendencies of the technological influence of the domestic industry on the environment and the dynamics of capital investment and operating costs for the protection and rational use of natural resources. Considered modern approaches, founded the most important groups of motives and the components of organizational-economic mechanisms of ecological domestic production at the state and enterprise level.
Key words: ecologization, environmental management, motivation, environmental protection, ecological management, environment.

Кількість посилань – 16.

УДК 631.158:65.24

Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

© Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., 2011

Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади концепції мотивування персоналу підприємства. Виділено основні тенденції розвитку суспільства, які впливатимуть на мотиваційну політику вітчизняних підприємств. Охарактеризовано основні принципи, покладені в основу концептуальних підходів до формування мотиваційної політики.Запропоновано алгоритм реалізації концепції мотивування персоналу підприємства.
Ключові слова: концепція, мотивування, стимулювання, принципи, мотиваційна політика

Teoretiko-metodologісаl and applied principles of conception of reason of personnel of enterprise is reflected.Basic progress trends are selected societies which will influence on the motivational policy of domestic enterprises. Basic principles, fixed in basic of conceptual approaches to forming of motivational policy, are described.The algorithm of conception of reason of personnel of enterprise is offered.
Key words: conception, reason, stimulation, principles, motivational policy

Кількість посилань – 7.

УДК 338.658

А.В. Катаєв, М.В. Гербут

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ

© Катаєв А.В., Гербут М.В., 2011

Запропонований алгоритм формування бізнес-плану виробництва інноваційних товарів з різним ступенем інноваційності. Дотримання алгоритму уможливить підвищити достовірність та реалістичність обґрунтування життєздатності бізнес-ідеї у процесі бізнес-планування завдяки врахуванню специфіки розробки і виробництва інноваційних товарів та аналізу альтернативних варіантів маркетингових, виробничих і фінансових рішень з відслідковуванням численних взаємозв'язків між результатами цих рішень.
Ключові слова: інновації, інноваційний товар, бізнес-планування, технічна підготовка виробництва, технологічна підготовка виробництва, інвестиції, маркетингові дослідження, маркетингова підтримка товару

The article suggests the algorithm of the creation of business plan of innovative goods production with different levels of innovation. Keeping to algorithm will allow raising trustworthiness and reality of argumentation of vitality of business idea in the process of business planning by virtue of taking into account the specificity of the development and production of innovative goods and the analysis of the alternative variants of marketing, productive and financial decisions with the observation of numerous interconnections with the results of these decisions.
Key words: innovations, innovative goods, business planing, technical preparation of the production, technological preparation of the production, investments, marketing research, marketing support of the commodity

Кількість посилань – 15.

УДК 339.138:330.341.1

Л.М. Коваль

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

РОЛЬ МАРКЕТОЛОГА В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
© Коваль Л.М., 2011

Розглянуто роль маркетингу у підприємницькій діяльності, особливості розвитку малого підприємництва в Україні та вплив на його інноваційну діяльність ділових якостей маркетолога, висвітлено незрілість інформаційної інфраструктури, що має надавати різні послуги.
Ключові слова: мале підприємництво, маркетинг, інновації, економіка, малі та середні підприємства.

The article is devoted to the role of marketing in entrepreneurial activity, peculiarities of development of small entrepreneurship in Ukraine and its influence on innovative activity of professional qualities of marketing specialist, immaturity innovative infrastructure that has to provide different services.
Key words: small enterprise, marketing, innovations, economy, small and middle enterprises.

Кількість посилань – 7.

УДК 338.48

Г.Р. Копець, А.А. Сергатюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

КЛУБНИЙ ВІДПОЧИНОК У ТУРИЗМІ УКРАЇНИ

© Копець Г.Р., Сергатюк А.А., 2011

Проаналізовано недоліки і перспективи розвитку туристично-рекреаційної сфери та клубного туризму за технологією таймшеру, розглянуто способи удосконалення управління туристично-рекреаційною сферою, управлінські підходи та фінансові механізми у туризмі. Запропонований підхід дасть змогу підвищити розвиток та прибутковість туристично-рекреаційної сфери.
Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера, клубний відпочинок, таймер, управлінські підходи, фінансові механізми.

In this article the lacks and prospects of development tourism-recreation orb, club tourism-timeshare are analyzed and the ways of the decision of problems of improvement of management of development tourism-recreation orb are considered. The management methods, financial mechanism in tourism are considered. This approach provides development and profitability tourism-recreation orb.
Key words: tourism-recreation orb, club tourism-timeshare, management methods, financial mechanism.

Кількість посилань – 6.

УДК 658.589

В. І. Костевко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Костевко В.І., 2011

Проаналізовано та обґрунтовано загальні засади оцінювання ефективності інновацій з наведенням визначень понять “методичний підхід”, “методологія”, “критерій”, “показник”, “оцінювання”, “моніторинг” для забезпечення всебічного та об’єктивного оцінювання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методології наукових досліджень та всієї інноваційної сфери. Виконане теоретичне дослідження таких аспектів інноваційної діяльності проводиться для удосконалення показників оцінювання, гармонізації методологічних підходів та відпрацювання методичних основ оцінювання їх ефективності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, ефективність, методологія, показник, критерій, оцінювання.

Analysis and ground of general principles of evaluation of efficiency of innovations with aiming of determinations of concepts “methodical approach”, “methodology”, “criterion”, “index”, “evaluation”, “monitoring” for providing of comprehensive and objective evaluation taking into account modern progress of methodology of scientific researches and all innovative sphere trends. Theoretical research of such aspects of innovative activity is conducted for the improvement of indexes of estimation, harmonization of methodological approaches and working off methodical bases of evaluation of their efficiency.
Key words: innovative activity, efficiency, methodology, index, criterion, evaluation.

Кількість посилань – 15.

УДК 658

М.М. Красуляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій,
кафедра загально-економічної підготовки та маркетингу

СТРАТЕГІЯ МАСОВОЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 Красуляк М.М., 2011

Розглянуто теоретичні основи масової індивідуалізації попиту, проаналізовано характеристики різних видів виробництва: масове, індивідуальне та масової індивідуалізації, описано стратегії масової індивідуалізації попиту, їх переваги та недоліки.
Ключові слова: масова індивідуалізація, масове виробництво, стратегії масової індивідуалізації.

The theoretical foundations of mass individualization of demand are explored the characteristics of different species are analyzed: mass, individual and mass customization, mass customization strategies of demand are described, their advantages and disadvantages.
Key words: mass customization, mass production, mass customization strategy

Кількість посилань – 12.

УДК 330.322.3

А.В. Крушинська

Хмельницький університет управління та права

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

© Крушинська А.В., 2011

Розкрито сутність поняття “інвестиційна привабливість галузі та регіону” та досліджено основні методики її оцінювання. Запропоновано визначення інвестиційної привабливості туристичного комплексу та розроблено методику визначення її рівня.
Ключові слова: туристичний комплекс, інвестиції, інвестиційна привабливість, оцінювання інвестиційної привабливості, туризм.

The article discovers the essence of concepts of investment attractiveness of sector and region and it investigates the main methods of estimation. On the base of the made analysis the investment attractiveness of the tourist complex is proposed and the method of determining its level is developed.
Key words: tourist complex, investments, investment attractiveness, estimation of investment attractiveness, tourism.

Кількість посилань – 15.

УДК 338.246.025.2

Л.С. Лісовська, Л.В. Іванець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ У СИСТЕМІ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ

© Лісовська Л.С., Іванець Л.В., 2011

Визначено поняття якості та особливості сучасного етапу розвитку менеджменту якості. Особливу увагу приділено питанням кваліметрії та формування системи показників якості продукції. Проаналізовано ознаки продуктової інновації та досліджено показники якості продукції через типи продуктових інновацій.
Ключові слова: якість, якість продукції, продуктова інновація, показники якості продукції.

Certainly concept of quality and feature of the modern stage of development of management of quality. The special attention is spared in the article the questions of qualimetry and formings of the system of indexes of quality of products. The signs of food innovation and investigational indexes of quality of products are analysed through the types of food innovations.
Key words: quality, quality of products, food innovation, indexes of quality of products.

Кількість посилань – 8.

УДК 331.101.3

М.Р. Леськів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ В МОТИВУВАННІ ПЕРСОНАЛУ

© Леськів М.Р., 2011

Досліджено виникнення мотивації як психологічного стану індивіда і проаналізовано його взаємозв’язок з потребами особистісного розвитку працівника за допомогою анкетування. Встановлено напрями розвитку для різних психотипів, розглянуто особливості мотивування кожного з них.
Ключові слова: мотивація, розвиток, потреби розвитку.

In this study the motivation as a psychological state of an individual is analyzed and also made a correlation with the personal development needs through employee surveys. Established lines of development for various psychological, considered especially motivating for them.
Key words: motivation, development, development needs.

Кількість посилань – 9.

УДК 334:658

І.Є. Матвій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АУТСОРСИНГУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

© Матвій І.Є., 2011

З’ясовано причини необхідності передачі функцій з управління проектами на аутсорсинг, розглянуто види аутсорсингових послуг в сфері управління проектами. Визначено користі, які отримує організація під час використання аутсорсингу в проектному управлінні, та проаналізовано проблеми, що стосуються використання аутсорсингу в Україні.
Ключові слова: аутсорсинг, проект, управління проектами, аутсорсинг фахівців, аутсорсинг функцій.

The necessity of project management functions outsourcing is ascertained. The types of outsourcing services in management projects’ field are considered. The benefits that organization receives using outsourcing in project management are defined. Problems of outsourcing use in Ukraine are analyzed.
Key words: outsourcing, project, project management, specialists outsourcing, functions outsourcing.

Кількість посилань – 5.

УДК 338.246.025 : 330.44

Л.І. Мороз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРЯМИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ І ТРУДОВИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

© Мороз Л.І., 2011

Проведений аналіз та узагальнення теоретичних і прикладних робіт, які розглядають питання управління прямими матеріальними і трудовими витратами, внаслідок чого розглянутий інноваційний підхід до виробничих процесів з регенерацією, для яких побудована економіко-математична модель, встановлені залежності якої дають змогу визначати нормативні матеріальні та трудові витрати кожного напівфабриката на одиницю (кінцевої) продукції або на одиницю напівфабриката вищого порядку з врахуванням коефіцієнтів технологічних втрат і коефіцієнтів регенерації.
Ключові слова: управління витратами, прямі витрати, матеріальні витрати, трудові витрати, моделювання, виробничий процес, регенерація, коефіцієнт технологічних втрат, коефіцієнт регенерації, коефіцієнт запуску.

Analysis and generalization of the theoretical and applied works, which consider the problems of management of direct material and labour inputs, are carried out. A result of this, the innovative approach to the production processes with the regeneration is considered and the economic-mathematical model is built for them. The installed dependencies allow to determine the normative material inputs and the labour inputs of any half-finished product per the unit (final) product or per the unit of semi-finished product of higher order taking into account the factors of technological losses and the regeneration factors.
Key words: management of inputs, direct costs, material inputs, labour inputs, modelling, production process, regeneration, factor of technological losses, regeneration factor, input factor.

Кількість посилань – 11.

УДК 658

І.В. Неуров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕЛИЧИНИ ПАРТІЇ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ГРУПОВИХ ЗАКУПІВЛЯХ У ОДНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА

© Неуров І.В., 2011

Виконано завдання оптимізації управлінських рішень щодо закупівлі товару, а також управлінське завдання щодо оптимізації величини партії матеріалів під час групових закупівель у одного постачальника. За об’єкт дослідження обрано машинобудівне підприємство. Розроблено і розв’язано оптимізаційну задачу, враховуючи два критерії, а саме: мінімізацію витрат транспортування та витрат складування і утримання запасів.
Ключові слова: оптимальна партія закупівлі, машинобудівне підприємство, групові закупівлі, оптимальне рішення, критерій оптимізації, сукупні логістичні витрати, модель лінійного програмування.

The task of optimization of management decisions on procurement of goods is decided in the article. Machine building company was selected as the object of research. The optimization problem is developed and solved. The author took two criteria of optimization, such as the minimization of transportation costs and costs of warehousing and stock-holding.
Key words: economic order quantity, machine building enterprise, the optimal decision criterion optimization, total logistics costs, the model of linear programming.

Кількість посилань – 3.

УДК 334.01 658.012

І.І. Новаківський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ

© Новаківський І.І., 2011

Головною метою дослідження є формування якнайповнішого інструментарію для аналізування, модифікування та розроблення раціональних моделей організаційних систем управління. Основними завданнями в перерізі управління сучасними організаційними системами управління є: уточнення основних цільових вимог до їх розвитку; формування системи принципів існування і розвитку; визначення бази соціально-економічних законів для їх оптимізації.
Ключові слова: організаційна система управління, принципи та закони розвитку, теорія складних систем, синергетика, управління розвитком, еволюція.

The primary objective of this research is forming of the most complete tool for an analysis, retrofitting and development of rational models of organizational control system. Basic tasks in the cut of management of management the modern organizational systems became: clarification of the basic having a special purpose requirements to their development; forming of the system of principles of existence and development; determination of base of society-economics laws is for their optimization.
Key words: organizational control system, principles and laws of development theory of the difficult systems, synergetic, management, evolution, development.

Кількість посилань – 8.

УДК 339.944

Г.В. Нямещук

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ КРАЇН НА СВІТОВОМУ РИНКУ КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Нямещук Г.В., 2011

Дослідження сучасних умов господарювання, організаційної структури та основних напрямів діяльності учасників світового ринку космічних технологій дасть змогу визначити особливості конкурентних позицій Сполучених Штатів Америки, Європейського космічного агентства, Російської Федерації і Китайської Народної Республіки та спрогнозувати їх зміну на перспективу.
Ключові слова: світовий ринок космічних технологій, національні космічні програми, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, Європейське космічне агентство, Федеральне космічне агентство, Китайська національна космічна адміністрація.

Analysis of actual business environments, organizational structures, main activities of world space market major operators, will create an opportunity to determine and predict changes competitive positions of United States of America, European Space Agency, Russian Federation, People's Republic of China.
Key words: the world market of space technology, national space programs, National Aeronautics and Space Administration, European Space Agency, Federal Space Agency, China National Space Administration.

Кількість посилань – 17.

УДК: 338.24

І.Б. Олексів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИМУЛЬТАТИВНОЇ МОДЕЛІ ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРУП ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Олексів І.Б., 2011

Проаналізовано проблеми формування симультативних моделей врахування інтересів груп економіко-управлінського впливу для українських підприємств. З використанням стандартних статистичних процедур тестується можливість використання таких моделей у практичній діяльності.
Ключові слова: групи економіко-управлінського впливу, симультативна модель, верифікація моделі.

In the article the problems of development of simultaneous equation models for stakeholder interests consideration are reviewed. Using standard statistical approaches the possibility to use models in practical activities were tested.
Key words: stakeholders, simultaneous equation model, model verification.

Кількість посилань – 10.

Syndicate content