№ 701 (2011)

УДК 621.833

В.В. Іванов1, Н.В. Чумак1, Я.Я. Данило2

1Одеський національний політехнічний університет,
кафедра теоретичної механіки і машинознавства,
2Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра деталей машин,

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЦИКЛОЇДАЛЬНОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ

Ó Іванов В.В., Чумак Н.В., Данило Я.Я., 2011

Проаналізовано методи розрахунку циклоїдального зачеплення – геометричні та на міцність. Розроблено математичну модель циклоїдального зачеплення, яка дала змогу знайти раціональні співвідношення геометричних параметрів, що забезпечують підвищення продуктивності насоса за рахунок збільшення об’єму рідини в міжзубовій западині, за умови забезпечення достатньої контактної та згинальної міцності зубів. Знайдена чутливість геометричних входів математичної моделі щодо об’єму рідини міжзубової западини.

The methods of geometrical and strength calculationof the cycloid gearing are analysed. The mathematical model of the cycloid gearing, whichallowed to find rational correlations of geometrical parameters which providethe increaseof the productivity a pump due to the increase of volumeof liquid in teeth gash, is developed, on condition of providingof sufficient contact and bend strength of teeth. The sensitiveness of geometrical entrancesof mathematical model is found in relation to the volumeof liquid of teeth gash.

Кількість посилань – 7.

УДК 621.825.5

В.М. Гелетій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

РОЗРАХУНОК ДОВГОМІРНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ КРАНІВ З УРАХУВАННЯМ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ

© Гелетій В.М., 2011

Розглянуто питання комп’ютерного моделювання механічних систем з довгомірними металоконструціями значної податливості, навантаженими стискаючими зусиллями. Такі системи описуються нелінійними рівняннями рівноваги. На прикладі баштового крана запропоновано процедуру деформаційного розрахунку і розрахунку на стійкість таких систем.

The question of computer design of the mechanical systems is considered with long-length metallic constructions of considerable pliability, by the loaded squeezing efforts. Such systems are described by nonlinear equalizations of equilibrium. On the example of tower faucet the offered procedure of deformation calculation and calculation is on firmness of such systems.

Кількість посилань – 4.

УДК 629.341.02

О.З. Горбай, К.Е. Голенко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМУ КРУЧЕННЯ КАРКАСА КУЗОВА МІСЬКОГО АВТОБУСА ТИПУ LOW-ENTRY

© Горбай О.З., Голенко К.Е., 2011

Описано режим кручення каркаса кузова міської моделі автобуса типу Low-entry з визначенням зон можливих перевантажень та місцезнаходження недопустимих значень напружень та деформацій в них. За допомогою комп’ютерного моделювання проаналізовано особливості поведінки варіанта поєднання класичної задньої та низькопідлогової передньої частини автобуса середнього класу типу Low-entry при крайових умовах навантажень.

A twisting of body framing of low-entry city bus model with determination of areas of possible overloads and location of impermissible values of tensions and deformations in them was calculated. Computer simulation has allowed to define features of common behaviour of bus body framing combined of a classic part on the back and the low floor on the front under action of boundary conditions.

Кількість посилань – 8.

УДК 621.01

В. М. Гурський, Я. В Шпак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

СТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПРУЖНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОЧАСТОТНИХ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 Гурський В. М., Шпак Я. В., 2011

Розглянуто задачу встановлення заданих двочастотних резонансних режимів роботи вібраційної системи з розрахунком жорсткостей її пружних ланок та номінального зусилля електромагнітного збурення.

This article describes the set of twofrequency resonance modes of operations of the oscillation system by the calculation of inflexibilities of it resilient system and nominal effort of electromagnetic indignation.

Кількість посилань – 7.

УДК 621.01

Б.М. Дівеєв1, І.С. Керницький2, В.М. Лебіга3

1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра транспортних технологій,
2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa,
3Державний університет безпеки життєдіяльності, Львів

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ДИНАМІЧНИХ ГАСНИКІВ КОЛИВАНЬ РІЗНИХ ТИПІВ

© Дівеєв Б.М., Керницький І.С., Лебіга В.М., 2011

Розглянуто методи розрахунку й оптимізації конструкції динамічних гасників коливань (ДГК). Подано дискретно-континуальні моделі динамічних систем: обертових машин, віброзахисних платформ, подовгастих елементів колісних машин – ДГК. Описано малопараметричні схеми аналізу вібрації та генетичних алгоритмів оптимізації. Показано приклади оптимальних конструкцій ДГК.

The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions with the dynamic vibration absorbers (DVA). The discrete-continue models of dynamic systems: rotating machines, vibro protection plates, wheel machines elongated elements – DVA’s are offered. Few parameters numerical schemes of vibration analysis and genetic optimization algorithms are under discussion. Examples of optimal DVA’s designs are presented.

Кількість посилань – 13.

УДК 621.01

Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, М.Г. Пастернак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

РОЗРАХУНОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ШУМОПОГЛИНАЛЬНИХ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН З ДОДАТКОВИМИ МАСАМИ

© Дівеєв Б.М., Коник І.В., Пастернак М.Г., 2011

Запропоновано нову процедуру для отримання звукоізолюючих параметрів плит типу «сендвіч» з додатковими дискретними елементами типу динамічних гасників коливань (ДГК). Основна перевага цього методу в тому, що він не ґрунтується на жорстких припущеннях щодо моделі плити. Для акустичних розрахунків розглядається еквівалентна “сендвічу” балка Тимошенка.

The present paper is an attempt at proposing a novel procedure to derive the sound isolation parameters for sandwich plates with the presence of an additional discrete elements as dynamic vibration absorbers (DVA). The main advantage of the present method is that it does not rely on strong assumptions about the model of the plate. For acoustic calculations Timoshenko beam equivalent to sandwich is under discussion.

Кількість посилань – 12.

УДК 621.825.5

А.О. Кичма, В.М. Гелетій, Я.М. Новіцький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

ОЦІНКА МІЦНОСТІ НАДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Ó Кичма А.О., Гелетій В.М., Новіцький Я.М., 2011

Розглянуто методику комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану надземних переходів магістральних газопроводів при їх підйомі над опорами під час робіт з обслуговування опорних елементів таких переходів за різних експлуатаційних умов.

The methods of computer design of the tensely-deformed state of above-ground transitions of main gas pipelines are considered at their getting up above supports at conducted works on maintenance of supporting elements of such transitions at different operating terms.

Кількість посилань – 4.

УДК 629.114.5.001

Л.В. Крайник, М.Ф. Боднар*

ВАТ “Укравтобуспром”,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування

АЛГОРИТМ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ АВТОБУСІВ У ТИПОВИХ ЇЗДОВИХ ЦИКЛАХ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЛІНІЙНОЇ ВИТРАТИ ПАЛИВА

© Крайник Л.В., Боднар М.Ф., 2011

Наведено алгоритми імітаційного моделювання руху автобусів II та III класів у типових приміському, міжміському та магістральному їздових циклах (тестах) для оцінки лінійних норм витрати палива та паливно-швидкісної характеристики.

There are presented algorithms of simulation drive of the II and III classes buses in a typical suburban, intercity and long way cycles (tests) to measure linear norms of fuel consumtion.
Кількість посилань – 4.

УДК 629.114.3

І.В. Кузьо, О.В. Житенко, Р.В. Зінько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РУХУ ДВОЛАНКОВОГО АВТОВОЗА

© Кузьо І.В., Житенко О.В., Зінько Р.В., 2011

Досліджено динаміку руху дволанкового автовоза за допомогою математичної моделі, що враховує особливості компонування такого транспортного засобу, пружне закріплення транспортованих вантажів, умови експлуатації та руху.

The mathematical model of the motion dynamics of joint arthrous two sections autocart is offered. A model takes into account the features of arrangement of transport vehicle, resilient fixing of the transported loads, condition of exploitation and motion.

Кількість посилань – 9.

УДК 621.548

І.В. Кузьо, В.М. Корендій, Н.І. Прокопець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ АЕРОДИНАМІЧНИХ ТА ІНЕРЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТИХОХІДНОГО ВІТРОКОЛЕСА

 Кузьо І.В., Корендій В.М., Прокопець Н.І., 2011

Поставлено задачу аналізу динаміки тихохідного вітроколеса, розроблення методики розрахунку його конструктивних елементів з урахуванням аеродинамічних, відцентрових, гіроскопічних, коріолісових сил та сил тяжіння, реалізації розробленої методики для конструювання лопатей вітроколеса вітроенергетичної установки потужністю 0.5 кВт.

The article raised the problem of dynamics analysis of low-speed wind-wheel, developing methods of calculation of its structural elements including aerodynamic, centrifugal, gyroscopic, gravitational and Coriolis forces, implementing the developed technique for constructing blades of the wind-wheel for wind-power installation with a capacity of 0.5 kW.

Кількість посилань – 6.

УДК 621.9.048.6

Я.М. Кусий, В.Г. Топільницький*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
* кафедра електронного машинобудування

ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОГО ЗМІЦНЮВАЧА

 Кусий Я.М., Топільницький В.Г., 2011

Розроблено алгоритм визначення амплітудно-частотних характеристик вібраційно-відцентрового зміцнювального пристрою. Наведено принципову схему устави та вібровимірювального комплексу для дослідження амплітудно-частотних характеристик вібраційного зміцнювача, описано їхню будову та принцип роботи. Проаналізовано результати експериментальних досліджень.

The gain-frequency characteristics determination algorithm of vibrational-centrifugal strengthening treatment is worked out. A fundamental chart over of setting and vibromeasuring complex for gain-frequency characteristics research of vibrational-centrifugal strengthening treatment is brought. Structure and work’s principle of setting it is described. The experimental researches results are analysed.

Кількість посилань – 5.

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

НАРІЗАННЯ ЗУБЦІВ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЗАДАНОГО ПРОФІЛЮ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КОПІЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ СПОСОБОМ РАДІАЛЬНО-КОЛОВОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ

© Литвиняк Я.М. 2011

Відображено результати розробленої методики проектування основних елементів технологічного копіювального оснащення для нарізання зубчастих коліс способом радіально-колового формоутворення зубців дисковим інструментом з безперервним діленням для умов серійного виробництва нових виробів або їх ремонту.

A design technique fist is developed in a technological device. A device is used for cutting of gear-wheels. The production is a gear-wheels of frequent wheels serial. A method is carried out the disk instrument. The gear-wheel is revolved continuously. Indents form at moving of instrument in radial direction to the gear-wheel.

Кількість посилань – 2.

УДК 621.880

В.О. Малащенко1, О.Р. Стрілець1, В.М. Стрілець2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин,
2Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра теплоенергетики та машинознавства

НАВАНТАЖЕННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ПРИЗМАТИЧНИХ ШПОНОК З ПРУЖНИМИ ВСТАВКАМИ

© Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М., 2011

Розглянуто призматичні шпонки з пружними вставками у вигляді циліндричних або тороподібних пружин з прорізами. Отримані аналітичні залежності навантаження таких шпонок від їхніх деформацій та геометричних розмірів.

The prismatic keys with resilient elements in form of cylinder or toroidal spring are considered. Analytical dependences of such keys loadings from their deformations and geometrical sizes are obtained.

Кількість посилань – 9.

УДК 629.113:65

Т.Г. Миськів1, Н.Р . Янчик2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки,
2група ААГ

РЕКУПЕРАЦІЯ ЕНЕРГІЇ ГАЛЬМУВАННЯ ЛЕГКОВОГО АВАТОМОБІЛЯ

© Миськів Т. Г., Янчик Н. Р., 2011

Розглянуто проблеми, пов’язані з рекуперацією енергії гальмування в гібридному приводі за допомогою стиснутого повітря. Запропонована система рекуперації енергії із періодичною трансформацією традиційного поршневого чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння у двотактний компресор чи пневматичний двигун залежно від режиму роботи.

Problems associated with energy braking recovery in a hybrid drive using compressed air were considered. The energy recovery system through the periodic transformation of traditional four-stroke internal combustion engine in two-stroke compressor or pneumatic engine depending on the mode operation was proposed.

Кількість посилань – 5.

УДК 629. 113. 07

С.В. Нємий1, Я.Я. Данило2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки
2кафедра деталей машин

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОЛІСНИХ ВУЗЛІВ АВТОМОБІЛЯ ЗА ПАРАМЕТРАМИ КОЛИВАНЬ НЕПІДРЕСОРЕНИХ МАС

© Нємий С. В., Данило Я.Я., 2011

Досліджено вплив непідресорених мас на вібраційне навантаження кузова автомобіля. Наведено теоретичні викладки, що обґрунтовують можливість оцінювання технічного стану коліс автомобіля та ланок їхнього привода за параметрами власних коливань непідресорених мас.

The impact of sprung mass on the oscillating load of the cab of the car is explored. Theoretical computes which ground of possibility of marc of technical state of wheels of the car and links of it occasion by parameters of oscillation of not sprung mass are adduced.

Кількість посилань – 6.

УДК 621.852.001.24

В.Т. Павлище, Р.Я. Предко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

МЕТОД РОЗРАХУНКУ КЛИНОПАСОВИХ ПЕРЕДАЧ ЗА КОЕФІЦІЄНТАМИ ЗАПАСУ МІЦНОСТІ ПРИВОДНИХ ПАСІВ

© Павлище В.Т., Предко Р.Я., 2011

Запропонований метод дає змогу обґрунтовано вибирати тип перерізу клинового паса і призначати конструктивні параметри пасової передачі для повного використання навантажувальної здатності приводних пасів. Метод ґрунтується на сучасних теоретичних положеннях забезпечення витривалості клинових пасів для заданих умов експлуатації пасових передач і дає результати, які узгоджуються з чинними стандартами.

Method of calculation makes it possible to rationally choose the v-belt and the design parameters of belt transmission. This method allows full use of load carrying capacity of v-belts. Method is based on the modern theory of fatigue fracture belts and agreed with the standard.

Кількість посилань – 4.

УДК 539.3

О.М. Римар

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

НАПРУЖЕННЯ, ЗОНА ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ТЕРТЯ В КОНТАКТІ ДВОХ ТІЛ ПОДВІЙНОЇ КРИВИНИ

Ó Римар О.М., 2011

Одержано та доведено до інженерного рівня формули для обчислення нормальних напружень і параметрів зони зчеплення та тертя в контакті двох тіл подвійної кривини. Знайдено формули для обчислення та досліджено параметри тертя кочення в повному діапазоні значень ексцентриситету еліпса поверхні контакту.

It is got and well-proven to the engineering level of formula for the calculation of normal tensions and parameters of area of tripping and friction in the contact of two bodies of bicurvature. Formulas are found for a calculation and investigational parameters of friction of woobling in the complete range of values of ексцентриситета ellipse of surface of contact.

Кількість посилань – 8.

УДК 621.825.5

О.І. Сороківський1, Ю. Є. Носов2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки,
2кафедра опору матеріалів

МІЦНІСТЬ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУЛЬКОВОЇ МУФТИ ВІЛЬНОГО ХОДУ ВЕЛОСИПЕДА

© Сороківський О.І., Носов Ю.Є., 2011

Розглянуто теоретичні дослідження кулькової муфти вільного ходу задньої втулки велосипеда. Побудовано тривимірну модель муфти та виконано розрахунок на міцність основних її елементів. Для перевірки теоретичних досліджень виготовлено дослідний зразок, і перевірено його працездатність у реальних умовах експлуатації. В результаті досліджень виявлено ділянки, де виникають значні контактні напруження.

In article the theoretical researches of a overrunning ball clutch of a back cartridge of a bicycle is considered. The volumetric model clutch is created and the account on durability of its basic elements is carried out. For check of theoretical researches the skilled sample is made, and its serviceability in real conditions of operation is checked up. As a result of the carried out researches it is revealed places, where there are significant contact pressure.

Кількість посилань – 4.

УДК 621.825.5

Є.В. Харченко, Ю.Я. Новіцький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

ВПЛИВ ЛОКАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКОСТІННОГО ТРУБОПРОВОДУ

Ó Харченко Є.В., Новіцький Ю.Я., 2011

Виконано дослідження напружено-деформованого стану наземних переходів магістральних газопроводів при їх підйомі над опорами з урахуванням локальних навантажень від взаємодії опорних елементів підіймального пристрою з трубопроводом. Здійснео порівняльний аналіз напружень у тонкостінному трубопроводі без урахування впливу локальних навантажень та з урахуванням їхнього впливу на напружено-деформований стан труби.

Research of the tensely-deformed state of surface transitions of main gas pipelines is executed at their getting up above supports taking into account the local loading from co-operating of supporting elements of jeck with a pipeline. The comparative analysis of tensions is conducted in the thin-walled pipeline without the account of influence of the local loading and taking into account their influence on the tensely-deformed state of pipe.

Кількість посилань – 6.

УДК 534.1

О.І. Хитряк1, М.Б. Сокіл2,

1Академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного;
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра

АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД У ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ПЕРІОДИЧНИХ СИЛ НА НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВОДА

© Хитряк О. І., Сокіл М. Б., 2011

Для дослідження коливних процесів у двовимірних гнучких тілах, які характеризуються сталою швидкістю поздовжнього руху, розроблено методику визначення впливу нелінійних та періодичних сил на основні параметри коливань. Розглянуто нерезонансний і резонансний випадки.

It is developed the technique of determination the influence of nonlinear and periodic forces on the main parameters fluctuations to study the oscillatory processes in two-dimensional flexible elements, which are characterized by constant speed of longitudinal motion. They are considered non-resonant and resonant cases.

Кількість посилань – 11.

УДК 621.9.048.6

М.П. Ярошевич, В.М. Тимощук, А.В. Силивонюк

Луцький національний технічний університет

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАТНОЇ САМОСИНХРОНІЗАЦІЇ ДЕБАЛАНСНИХ ВІБРОЗБУДНИКІВ

 Ярошевич М.П., Тимощук В.М., Силивонюк А.В., 2011

Здійснено експериментальну перевірку можливості отримання стійких режимів кратної самосинхронізації дебалансних збудників вібраційних машин з тримким тілом, що здійснює плоскі коливання.

The experimental testing of possibility of gaining the multiple self-synchrozation stable modes disbalance exciters of vibration machines containing carrying body that makes plane vibration is carried out.

Кількість посилань – 9.

Syndicate content