№ 705 (2011)

УДК 519.6:621.396

М.І. Андрійчук1, В.П. Ткачук2

1Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
2Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ЗВОРОТНЄ РОЗСІЯННЯ МАЛИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ У АКУСТИЧНОМУ ПОЛІ

© Андрійчук М. І., Ткачук В. П., 2011

Поєднання асимптотичного підходу і числового моделювання використовується для розв’язання задачі про зворотне розсіяння малими включеннями, розміщеними у рідинному середовищі. Початкова дифракційна задача розглядається за припущень , , де – радіус включень, а – відстань між ними. Довжина хвилі співмірна з розміром декількох включень. На поверхні включень задаються граничні умови імпедансного типу. Результати числового моделювання узгоджуються з теоретичними результатами. На базі отриманих числових розрахунків сформульовано низку конструктивних висновків, які дають можливість використовувати отримані результати під час моделювання вимірювальних і пошукових систем у радіо- та комунікаційних застосуваннях.
Ключові слова: акустичне поле, мале включення, асимптотичний підхід, числове моделювання.

A combination of asymptotic approach and computational modeling is used for solution of problem to investigate the backscattering of several small particles embedded in fluid medium. The initial diffraction problem of wave scattering by many small particles is developed under the assumption , , where is radius of particles and is the distance between the neighboring particles. On the wavelength one may have many small particles. Impedance boundary conditions are assumed on the boundaries of small particles. The results of numerical simulation show good agreement with the theory. A series of constructive conclusions on the basis of received numerical results open a way to engineering realization of measurement and search systems in the communication applications.
Key words: acoustic field, small particle, asymptotic approach, computational modeling.

К-сть джерел: 14

УДК 621.372

Бобало Ю.Я., А.П. Бондарєв, І.П. Максимів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

ВИЯВЛЕННЯ ОБЛАСТІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МОДИФІКОВАНОГО ДЕТЕКТОРА QPSK СИГНАЛІВ

© Бобало Ю.Я., Бондарєв А.П., Максимів І.П., 2011

Здійснено імітаційне моделювання приймання QPSK сигналу модифікованим фазовим детектором. Експериментально встановлено область значень параметрів детектора, за яких приймання сигналу відбувається належно під час впливу на сигнал високого рівня шуму.
Ключові слова: QPSK, детектування, 8PSK.

This work presents the simulation of QPSK signal receiving by modified phase detector. The area of detector's parameters values at which the receiving of signal works properly during high ratio noise influence was experimentally determined.
Key words: QPSK, 8PSK

К-сть джерел: 3

УДК 004.75

О.В. Бойченко

Кримський юридичний інститут
Одеського державного університету внутрішніх справ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Бойченко О.В., 2011

Розглядається питання моделювання оброблення інформації складної інформаційної системи для підвищення ефективності інформаційного забезпечення правоохоронних органів. Запропоновано застосування кластеризації обчислювальних вузлів для моделювання планування оброблення інформації в розподіленій гетерогенній обчислювальній системі.
Ключові слова: оброблення інформації, розподілена інформаційна система, модель кластеризації.

The article deals with the matter of modeling of information processing of the sophisticated information system for the improvement of effectiveness of information support of the law enforcement authorities. It was suggested to use the clusterization of computational nodes to simulate the planning of data processing within the distributed heterogeneous computing system.
Key words: information processiоn, distributed information system, clusterization model.

К-сть джерел: 12

УДК 621.372

А.П. Бондарєв, О.П Борсук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

АНАЛОГОВО-ІМПУЛЬСНИЙ ПРИСТРІЙ ФАЗОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ З АСТАТИЗМОМ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПОРЯДКУ

© Бондарєв А.П., Борсук О.П., 2011

Із використанням методу лінеаризації проаналізовано роботу пристрою фазової синхронізації першого та другого порядку. Використано логарифмічні амплітудно-частотні характеристики для визначення основних параметрів експериментальної моделі. Побудовано експериментальну модель для перевірки результатів досліджень.
Ключові слова: метод лінеаризації, АЧХ.

The PLL device with of first and second order are investigated the linearization methods. To determine the parameters of the model used log-linear frequency response. Implemented an experimental model for verify of the research results.
Key words: linearization methods, AFC.

К-сть джерел: 3

УДК 691

З.Ю. Готра, С.Д. Галюк, М.Я. Кушнір, Л.Ф. Політанський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних приладів

ПЕРЕДАВАННЯ І ПРИЙМАННЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СИМВОЛІЧНОЇ ДИНАМІКИ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ХАОТИЧНОЇ СИСТЕМИ

© Готра З.Ю., Галюк С.Д., Кушнір М.Я., Політанський Л.Ф., 2011

Символічне зображення контрольованих хаотичних орбіт, що генеруються хаотичними осциляторами, можуть бути використані для зв’язку. У цій статті наведено спосіб зв’язку, що використовує контроль хаосу для генерування хаотичних траєкторій, які в символічному зображенні містять передаване повідомлення. Інформаційний сигнал кодується, надходячи на вхід хаотичної системи. Пропонується два способи передавання повідомлення: передавання контрольованого хаотичного сигналу та контрольованого параметра. Придатність пропонованого алгоритму для зв’язку досліджується на прикладі логістичного відображення.
Ключові слова: хаотичний зв'язок, символічна динаміка, кодування і декодування повідомлення.

The symbolic representation of controlled chaotic orbits generated chaotic oscillator can be used for communication. This article representsa method of communication that uses chaos control to generate chaotic trajectories, which is in a symbolic representation of the message containing the upload. Information Coming signal is encoded to the input chaotic system. It is proposed two ways to send the message: the transfer of controlled chaotic signal and the transfer of controlled parameter. Suitability of the proposed algorithm for communication is studied on the example of logistic mapping.
Key words: chaotic communication, symbolic dynamics, coding and decoding messages.

К-сть джерел: 24

До 80-річчя професора Анатолія Федоровича Чапліна

УДК 621.372.8

Й.А. Захарія

Національний університет “ Львівська політехніка”
кафедра радіотехнічних пристроїв і систем

ВЛАСТИВОСТІ ВІБРАТОРНО-СМУЖКОВОГО ЕЛЕМЕНТА ЗВ’ЯЗКУЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ НВЧ

© Захарія Й.А., 2011

За допомогою числового електродинамічного аналізу підтверджено, що вибором геометричних параметрів вібраторно-смужкового елемента зв’язку ліній передачі можна встановлювати вхідний реактанс, заданий у порівняно широких межах. Крім того, залежність вхідного реактансу має майже лінійний характер в широкій смузі робочих хвиль, що також сприяє розширенню смуги узгодженості вузлів з’єднань ліній на таких елементах зв’язку.
Ключові слова: елемент зв’язку.

It is by simplified numerical electrodynamic analysis confirmed, that by choice of vibrator-strip juction element (waveguide exciter) geometrical sizes it is possible in relative broad range the given input reactance to establish. Moreover, the dependence of junction element input reactance from wavelength is nearly linear, what the widening of matching band for junction (transducer) with such junction element provide.
Key words: juction element, transmission line.

К-сть джерел: 6

УДК 621. 3. 012. 3

П.М. Заярнюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

НОМОГРАФІЧНИЙ ОПИС (λ, Р)-МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ РАДІОАПАРАТУРИ

© Заярнюк П.М., 2011

Досліджено (λ, Р)-модель на придатність до побудови номограми. Проаналізовано можливі варіанти побудови номограми, та побудовано номограму зв’язку для (λ, Р)-моделі.
Ключові слова: інтенсивність відмов, ймовірність, пропуск дефектів, функціо¬нальні шкали, номограма, абак Декарта, анаморфози абака.

Fitness of (λ, P)-model to build nomographs have been investigated. Possible variants of nomographs have been analyzed and nomograma due to (λ, P)-model have been built.
Key words: abort rate, probability, functionality scale.

К-сть джерел: 6

УДК 69.395.75

М. І. Кирик, Н. М. Плесканка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КОДЕКА Н264 НА ЯКІСТЬ ВІДЕОСИГНАЛУ

© Кирик М. І., Плесканка Н. М., 2011

Досліджено вплив параметрів Н264 кодека на якість відеосигналу та завантаженість системи, яка здійснює кодування. Запропоновано підбір оптимальних параметрів, яким відповідає задовільна якість відеосигналу та середня завантаженість системи.
Ключові слова: IPTV, MPEG-TS, кодування, Н264.

Reseached impact of parameters of the Н264 videocodec on quality of video signal and load system, which performs encoding. A selection of optimum parameters, which correspond to satisfactory quality video and average load of system.
Key words: IPTV, MPEG-TS, encoding, H264.

К-сть джерел: 7

УДК 621.39

М.М. Климаш, І.В. Горбатий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

МЕТОД ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІЙ СИСТЕМІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ВОСЬМИФАЗНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ ОПТИЧНОЇ ХВИЛІ

© Климаш М.М, Горбатий І.В., 2011

Запропоновано метод та структурну схему волоконно-оптичної системи передавання інформації (ВОСПІ) за допомогою сигналу, сформованого на основі двополяризаційної диференційної восьмифазної маніпуляції (ДП Д8-ФМн) оптичної хвилі. Показано можливість реалізації такої системи з максимальною швидкістю передавання інформації 150 Гбіт/с.
Ключові слова: щільне спектральне ущільнення каналів, двополяризаційна квадратурна фазова маніпуляція, оптичні телекомунікаційні системи.

The method and flow diagram of fiber optic telecommunication system (FOTS) by means the signal that formed on the basis of dual polarization differential 8-phase shift keying (DP D8-PSK) of optical wave was offered. The possibility of realization of such system thigh maximal speed of information transmission 150 Gbps was shown.
Key words: DWDM, DPQPSK, FOTS.

К-сть джерел: 6

УДК 621.3

М.М. Климаш, О.В. Корецький, М.І. Бешлей, В.Б. Янишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікації

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОБУДОВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ У КОНВЕРГЕНТНІЙ МЕРЕЖІ НА БАЗІ МОБІЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ TRIPLE PLAY

© Климаш М.М., Корецький О.В., Бешлей М.І., Янишин В.Б., 2011

Запропоновано новий спосіб надання послуги Triple Play абонентам мережі мобільного оператора, який полягає в заміні сегменту доступу. Вдосконалено структуру фемтосоти, як основного конвергентного пристрою на рівні доступу. Розроблено методику планування конвергентних мереж. Запропоновано спосіб підвищення ефективності використання магістральних каналів між базовими стаціями та контролером в мережі мобільного оператора. Набули подальшого розвитку методи імітаційного статичного моделювання мультисервісного трафіку.
Ключові слова: мультисервісна мережа, фемтосота, мультимедійна підсистема.

A new mode of providing such a service as Triple Play was offered the consumers of the net of mobile operator, which leads to the commutation of the access segment. The femtosota framework was improved as the main converged device on the access level. It was exploited the framework of converged net planning. It was offered the way of increasing the effectiveness of using the long-distance channels between base stages and the control in the net of mobile operator. The methods of modeling the multiservice traffic were greatly developed.
Key words: multiservice net, femtosota, IP Multimedia Subsystem.

К-сть джерел: 4

УДК 691.394

М.М. Климаш, О.А. Лаврів, Б.А. Бугиль, Р.І. Бак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ТРАФІКУ

© Климаш М.М., Лаврів О.А., Бугиль Б.А., Бак Р.І., 2011

Запропоновано модель забезпечення параметрів якості обслуговування системи розподілу мультисервісного трафіку на основі вибору структурно-функціональних параметрів обслуговувального пристрою. Проведено дослідження залежності якості обслуговування вузла мережі від його структурно-функціональних параметрів та від параметрів вхідного потоку.
Ключові слова: якість обслуговування, імітаційне моделювання, самоподібний трафік.

This paper has proposed a model of quality of service provision for a multiservice traffic distribution system on the basis of its structural and functional parameters optimizing. The investigation of QoS dependence from structural and functional parameters of network node and input traffic parameters had been considered.
Key words: Quality of Service, Simulation, Self-Similar Traffic.

К-сть джерел: 4

УДК 621.391.822

З.О. Колодій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

ФЛІКЕР-ШУМ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ

© Колодій З.О., 2011

Проведено експериментальні дослідження флікер-шуму резисторів типу МЛТ-0,125 та С-2-23 з різною потужністю розсіяння та діодів типу 2D503А. Виявлено зростання рівня шумів на низьких частотах із зменшенням потужності розсіяння резисторів. На основі експериментальних результатів визначено час релаксації τ резисторів та діодів. За відомим значенням τ можна визначити рівень власних шумів елементів електроніки в практичному діапазоні частот від f1 → 0 до f2 =1·109 Гц.
Ключові слова: флікер-шум, спектральна густина потужності шумів, час релаксації.

Experimental researches of flicker-noise of resistors such as MLT-0,125 and С-2-23 with different power dispersion and diodes of 2D503А type were performed. It was found the growth of noises level on low frequencies with diminishing of resistors dispersion power. Relaxation time τ of resistors and diodes was found based on the experimental results. Based on known value of τ it is possible to figure out the level of own noises of electronic elements in the practical range of frequencies from f1 → 0 to f2 =1·109 Hz.
Key words: flicker-noise, noise poneer spectral density.

К-сть джерел: 6

УДК 681.3

П.О. Кондратов, В.І. Шклярський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

МОДИФІКОВАНІ СТРУКТУРИ ПРОЦЕСОРІВ ДВОКАДРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛУ ПІРОВІДИКОННОЇ КАМЕРИ

 Кондратов П.О., Шклярський В.І., 2011

Пропонуються розроблені структури процесорів двокадрової обробки сигналу для автономної неохолоджуваної тепловізійної камери на базі піровідикону, які дають змогу оптимізувати одержання результуючого піросигналу за допомогою застосування його різницевої аналого-цифрової обробки і, як наслідок, істотного зменшення впливу розбіжностей п’єдесталу на якість теплового зображення об’єкта моніторингу.
Ключові слова: ТПК, АЦП, ЦАП.

The developed structures of processors of processing of a shot for independent not cooled thermovision chambers on base pyroelectric vidicons which allow to optimize reception process in final signals by application difference its analogue-digital processing and, as consequence, essential reduction of influence nonuniform a pedestal on quality of the thermal image of object of monitoring are offered.
Key words: TIC, ADT, DAT.

К-сть джерел: 6

УДК 621.372.85

І.Ю. Кравцов, В.М. Кичак, К.В. Огородник

Вінницький національний технічний університет

БАЛАНСНИЙ АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИЙ ДЕТЕКТОР НВЧ ДІАПАЗОНУ З КВАДРАТУРНИМ ВИХОДОМ

© Кравцов І.Ю., Кичак В.М., Огородник К.В., 2011

У результаті проведених досліджень схем балансних амплітудно-фазових детекторів НВЧ діапазону була розроблена схема БАФД з квадратурним виходом, яка покращує параметри розв'язків між входами та дає змогу використовувати транзисторні детекторні секції для підвищення чутливості.
Ключові слова: БАФД, транзисторні детекторні секції.

As a result of research schemes of balance amplitude and phase detectors UHF scheme was developed with BAFD quadrature output, which improves the solution parameters between inputs and allows the use of transistor detectors used for sensitization.
Key words: BAFD, transistor detectors.

К-сть джерел: 3

УДК 681.32.03

О.В. Красько, О.В Корецький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ

© Красько О.В. Корецький О.В., 2011

Роботу присвячено аналізу методів розрахунку параметрів якості оптичних мереж та дослідженню проблем, що виникають під час переходу до фотонних мереж.
Ключові слова: оптична мережа, фотонна мережа, DWDM, SDM, MPLS.

The work devoted to research of methods for calculating the quality parameters of optical networks and research issues that arise during the transition to photonic networks.
Key words: optical networks, photonic networks, DWDM, SDM, MPLS.

К-сть джерел: 6

УДК 621.396.4

А.О. Кузик , М.М. Сумик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

ПРО ОДИН КЛАС СКЛАДНИХ СИГНАЛІВ З ДИСКРЕТНОЮ ЗМІНОЮ ЧАСТОТИ

© Кузик А.О., Сумик М.М., 2011

Подані результати моделювання складних сигналів з дискретною зміною частоти. Проаналізовано вплив параметра р на кореляційні та частотні властивості радіоімпульсних сигналів з кількістю частотних сходинок N = 10.
Ключові слова: радіоімпульс, кореляційна властивість.

The given results of design of difficult signals are with the discrete change of frequency. It is analysed influence of some parameter of р on cross-correlation and frequency properties of radiopulse signals with the amount of frequency steps of N = 10.
Key words: radiopulse, cross-correlation properties.

К-сть джерел: 1

УДК 621.396.96

1Є.С. Лєнков, 2І.Т. Когут

1Вінницький національний технічний університет,
2Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

МЕТОД СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ВИХІДНОГО СИГНАЛУ КОРЕЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПАСИВНОЇ ПЕЛЕНГАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАНЬ ІЗ НЕСТАЦІОНАРНИМ ФЛЮКТУЮЮЧИМ СПЕКТРОМ

© Лєнков Є.С., Когут І.Т., 2011

Наведено результати розроблення методу статистичної оцінки параметрів вихідного сигналу систем пасивної пеленгації з алгоритмом кореляційної обробки квазінеперервних сигналів з нестаціонарним флюктуюючим за формою спектром. Отримані розрахункові вирази, що дозволяють оцінити результуючу пеленгаційну характеристику системи пеленгації, й наведено приклад використання методу.
Ключові слова: система пеленгації, джерело випромінювання, діаграма направленості.

Представлены результаты разработки метода статистической оценки параметров выходного сигнала систем пассивной пеленгации с алгоритмом корреляционной обработки квазинепрерывных сигналов с нестационарным флюктуирующим по форме спектром. Получены расчётные выражения, позволяющие дать оценку результи¬рующей пеленгационной характеристике системы пеленгации и приведен пример использования метода.
Ключевые слова: система пеленгации, источник излучения, диаграмма направ¬ленности.

К-сть джерел: 3

УДК 62.507

В.В. Мінзюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

СПОСІБ СОРТУВАННЯ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ЗАДАЧ МІНІМІЗАЦІЇ БУЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ

© Мінзюк В.В., 2011

Запропоновано модифікацію методу низхідного побітового сортування цілих чисел. Метод доповнено процедурою підрахунку потужності підмножин, одержаних на етапах сортування, для виявлення таких підмножин, що можуть бути представлені у вигляді кон’юнктерма із поглинутими молодшими розрядами.
Ключові слова: сортування, мінімізація, булова функція, кон’юнктерм.

In this paper modification of most significant digit binary-radix sort has been considered. The method is supplemented by procedure of cardinality counting for subsets, wich are derived on steps of sorting. This procedure helps to detect such sets wich can be represented by conjuncterms with absorbed low-order bits.
Key words: sort, minimization, boolean function, conjuncterm.

К-сть джерел: 2.

УДК 621.396.6.019.3+519.87

Б.А. Мандзій, Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський, М.М. Змисний, І.В. Кулик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ВІДМОВОСТІЙКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ МАЖОРИТАРНОЇ СТРУКТУРИ З ВРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ СТРАТЕГІЇ АВАРІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

© Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Змисний М.М., Кулик І.В., 2011

Об’єктом розгляду є відмовостійкі системи з комбінованим структурним резервуванням, яке містить мажоритарну структуру та ковзне резервування її робочих модулів. Таку відмовостійку систему використовують у практиці проектування програмно-апаратних радіоелектронних систем відповідального призначення та довготривалої експлуатації з аварійним відновленням. Розроблення моделей відмовостійкої системи здійснено з використанням технології аналітичного моделювання. Показано можливості використання розроблених моделей відмовостійкої системи для розв’язання задач її надійнісного проектування.
Ключові слова: надійність, відмовостійка система, мажоритарна структура, технічне обслуговування, аварійне відновлення.

The fault-tolerant systems with a combined structural redundancy, which includes the majority structure and sliding redundancy, are the object of consideration. Such systems in the practice of designing hardware and software of radio-electronic systems important purpose and long-term operation with disaster recovery are used. The development of models of fault-tolerant system implemented using the technology of analytical modeling is carried out. The possibilities of the developed models of fault-tolerant system for solving problems of reliability designing are shown.
Key words: reliability, fault-tolerant system, majority structure, maintenance, disaster recovery.

К-сть джерел: 8

УДК 621.785.375

М.Д. Матвійків, А.О. Мельничук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

ВПЛИВ ЧАСТОТИ СИГНАЛУ НА ТОЧНІСТЬ ПРИСТРОЇВ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ

© Матвійків М.Д, Мельничук А.О., 2011

Досліджено вплив частоти сигналу, що обробляється, на точність параметрів пристроїв на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ). Показано, що внаслідок наявності різниці величини приповерхневих та внутрішніх механічних напружень у разі збільшення частоти сигналу зменшується точність пристроїв на ПАХ. Запропоновано методи збільшення точності високочастотних пристроїв на ПАХ.
Ключові слова: частота сигналу, точність приладів.

In this paper effect of signal frequency, which is processed by surface acoustic wave (SAW) device, on precision of SAW device parameters is investigated. It was found that due to difference between values of internal mechanical and near-surface stresses with rising of signal frequency precision of SAW devices will be reduced. Methods for rising of high frequency SAW devices precision where suggested.
Key words: signal frequency, devices precision.

К-сть джерел: 7

УДК 621. 319.

М.Д. Матвійків, А.І. Петрушка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАТОРІВ ВНУТРІШНІХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ НА АДГЕЗІЮ ТА КОГЕЗІЮ ПОВЕРХНЕВИХ ПОКРИТЬ

© Матвійків М.Д., Петрушка А.І., 2011

Висвітлено основні джерела виникнення концентраторів внутрішніх механічних напружень та їхній вплив на деформаційні зміни когезії та адгезії поверхневих покрить деталей.
Ключові слова: концентратор, деформаційні зміни.

This paper describes the main sources of internal mechanical tensions concentrators and their influence on deformation changes of cohesion and adhesion of details surface coatings.
Key words: concentrator, deformation changes.

К-сть джерел: 6

УДК 621.3

Я.М. Матвійчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АПРОКСИМАЦІЙ У МАТЕМАТИЧНИХ МАКРОМОДЕЛЯХ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

© Матвійчук Я.М., 2011

Наведено результати порівняльного макромоделювання трьох електронних пристроїв з використанням апроксимацій у евклідовій та чебишевській метриках.
Ключові слова: макромоделювання, евклідова метрика.

The results of comparative macromodelling of the three electronic devices using approximations in Euclidean and Chebyshev metrics.
Key words: macromodelling, Euclidean metric.

К-сть джерел: 3

УДК 321.396.6:658.018.2

О.В. Надобко, Л.А. Недоступ, Л.В. Чирун*, Т.В. Шестакевич*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань,
*кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РЕА НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ

© Надобко О.В., Недоступ Л.А., Чирун Л.В., Шестакевич Т.В., 2011

Наведено результати дослідження трьох методів оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення – методу покрокової оптимізації, методів “золотого січення“ та Хука-Дживса. За результатами досліджень та апробації цих методів сформульовані висновки та рекомендації щодо їх практичного застосування.
Ключові слова: технологічні процеси виготовлення РЕА, оптимізація технологіч¬них процесів, методи оптимізації процесів забезпечення якості РЕА.

The results of three optimization methods of quality assurance processes of radio electronic equipment at the stage of production were researched – incremental optimization method, golden section search, and the Hook-Jeeves method. The research and testing of these methods have formulated conclusions and recommendations for their practical application.
Key words: technological processes of radio electronic equipment production, techno¬logical processes optimization, optimization methods of quality assurance processes of radio electronic equipment.

К-сть джерел: 8

УДК 621.396.

Л.А. Недоступ, М.Д. Кіселичник, П.М. Заярнюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

ОЦІНЮВАННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ РЕА ЗА РІВНЕМ ПАРЦІАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ДЕФЕКТНОСТІ

© Недоступ Л.А., Кіселичник М.Д., Заярнюк П.М., 2011

Розглянуто процес формування парціальної виробничої дефектності. Наведені результати експериментально-статистичних досліджень відмов радіоелектронної апаратури з причин виробничої дефектності і отримані аналітичні залежності показників надійності виробів від допущеної дефектності. Результати можуть бути використані для розроблення математичних моделей процесів формування надійності.
Ключові слова: надійність, безвідмовність, дефектність, інтенсивність відмов, імовірність безвідмовної роботи, імовірність пропуску дефектів.

In this paper the process of partial manufacturing defect are given. Results of experimental and statistical studies of failures of electronic equipment production by these defections. Analytical products depending on the reliability of assumed defect received. Results can be used to develop a mathematical models of processes forming of reliability.
Key words: defect, forming of reliability, process, failures.

К-сть джерел: 1

УДК 621. 391

М.Й. Николишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

ПРО КОНЦЕПЦІЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ АЛФАВІТІВ

© Николишин М.Й., 2011

Розглянуто концепцію інформаційних алфавітів, відповідно до якої наявність інформації нерозривно пов’язана з існуванням адекватного їй інформаційного алфавіту – множини структурних елементів, за посередництвом якої інформація існує, трансформується, зберігається, відтворюється.
Ключові слова: інформаційний алфавіт, впорядковуючо-векторизуючий потенціал, інформаційний текст, хаотичне середовище.

The concept of information alphabets is investigated, in corers pondence with which the existence if its adequate information alphabet-the set of structural elements, with intermediary of which information does exist, is transporting, is storing and is reproducing.
Key words: information alphabet, ordering-vectorizing potential, chaotic medium, information text.

К-сть джерел: 36

УДК 621.395.7

М.Й. Павликевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОПРОВІДНОГО КАБЕЛЯ ТИПУ “СКРУЧЕНА ПАРА”

© Павликевич М.Й., 2011

Наведено спосіб побудови математичної моделі неекранованого багатопровідного кабеля типу “скручена пара”, розташованого над провідною площиною, на основі моделі багатопровідної лінії з паралельними провідниками та застосування методів теорії багатополюсних кіл.
Ключові слова: багатопровідний кабель, метод теорій багатополюсних кіл.

This article presents the model a multiconductor transmission UTP cable over ground plane. The model is based on the model of multiconductor transmission line with parallel wires and methods of theory of multiport networks.
Key words: multiconductor transmission cable, methods of theory of multiport networks.

К-сть джерел: 6

УДК 621.396.6:621.373:621.375

Б.О. Павлов, М.В. Мелень

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

ВИБІР ПРОМІЖНОЇ ЧАСТОТИ У РАЗІ АВТОДИННОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

© Павлов Б.О., Мелень М.В., 2011

Розглядається однотранзисторна схема, яка одночасно виконує функції переда-вача на основі автогенератора, регенеративного підсилювача високої частоти і гете-родина-змішувача в радіоприймальному тракті. Наведена методика розрахунку оптимальної проміжної частоти, яка забезпечує спряження частоти генерування з резонансною частотою регенеративного підсилювача. Досліджуються зміни характе-ристик автодина у разі перестроювання автогенератора по частоті.
Ключові слова: АЧХ, автогенератор, регенеративний підсилювач.

A one-transistor scheme, which simultaneously serves as a transmitter-based oscilla-tor, regenerative amplifier of high frequency and the heterodyne-mixer in a receiver path. The technique of calculating the optimum intermediate frequency, which provides the conjugation frequency generation with the resonant frequency of the regenerative amplifier is carried out. The changes of characteristic of autodine at retune of frequency oscillator by is researched.
Key words: AFR, self-oscillator, regenerative amplifier.

К-сть джерел: 2

УДК 621.385.832.82

А.Д. Педан, Б.І. Любинецька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ БІОЛОГІЧНИХ МІКРООБ’ЄКТІВ В УЛЬТРАФІОЛЕТОВОМУ СКАНУВАЛЬНОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНО-ОПТИЧНОМУ МІКРОСКОПІ

© Педан А.Д., Любинецька Б.І., 2011

Розглянуто використання в ультрафіолетовій сканувальній оптичній мікроскопії стереограмметричних методів визначення рельєфу поверхні. Для побудови цифрових моделей рельєфу мікрооб’єктів опорними точками стереопари слугують люмінесцентні наночастки.
Ключові слова: сканувальний оптичний мікроскоп, конфокальна мікроскопія, лазерне сканування, стереограмметрія, цифрова модель поверхні, люмінесцентні наночастки.

Use in ultra-violet scanning microscopy stereogrammetria methods of definition of a relief of a surface is considered. At construction of digital models of a relief of microobjects by reference points of stereo pair serve luminescent nanoparticle.
Key words: Scanning optical microscope, confocal microscopy, laser scanning, stereogrammetria, digital model of a surface, luminescent nanoparticle

К-сть джерел: 5

Syndicate content