№ 72 (2011)

УДК 536.66:53.058

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

 Мотало Андрій1, Мотало Василь2, 2011

1 ГПУ “Львівгазвидобування”, вул. Рубчака, 27, Львів, 79026, Україна,
2 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С.Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Розглянуті чинні у сучасній газометрії методи вимірювання питомої теплоти згоряння (теплотворної здатності) природного газу. Запропоновано і проаналізовано методику оцінювання точності вимірювання питомої теплоти згоряння природного газу калориметричним методом за допомогою визначення непевності отриманих результатів вимірювань.

Рассмотрены действующие у современной газометрии методы измерения удельной теплоты сгорания (теплотворной способности) природного газа. Предложена и исследована методика оценивания точности измерения удельной теплоты сгорания природного газа калориметрическим методом путем расчета неопределенности полученных результатов измерений.

The methods of natural gas specific calorific value (calorific power) measurements which are valid in the up-to-date gasometry are considered. The methodology of evaluation of precision of natural gas specific calorific value measurements by a calorimetric method is proposed and analyzed. The methodology is based on determining of uncertainty of received results of measurements.

Література 12

УДК 536.532

ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ОПОРУ З МЕТАЛЕВИХ СТЕКОЛ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗТОПІВ МЕТАЛІВ

© Стадник Богдан, Скоропад Пилип, Маньковська Емілія, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Доведено перспективність застосування як чутливих елементів термоперетворювачів серії ТПР/ТВР-2085 термоперетворювачів опору з металевих стекол.

Доказана перспективность применения в качестве чувствительных элементов термопреобразователей серии ТПР/ТВР-2085 термопреобразователей сопротивления из металлических стекол.

It is proved an availability of using resistance thermoconvertor made of metallic glasses as sensors for thermoconvertors of TPR/TWR-2085 series.

Література 3

Віктор Прохоренко. Слово до друга

УДК 622.323+614.7+665.7

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЛІКВІДАЦІЄЮ ПОШКОДЖЕНЬ НАФТОГАЗОТРУБОПРОВОДІВ

© Степник Вікторія, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Встановлено порядок розрахунку витрат, які виникають під час ліквідації пошкодження трубопроводів систем підтримання пластового тиску, нафтозбірних колекторів, нафтопроводів, газопроводів. Виконано калькулювання витрат, необхідне для цього розрахунку з відновлення екосистеми.

Установлен порядок расчета затрат, возникающих при ликвидации повреждения трубопроводов систем поддержания пластового давления, нефтесборочных коллекторов, нефтепроводов, газопроводов. Выполнено калькуляции расходов, что необходимо для этого расчета по восстановлению экосистемы.

The costs which incurred during the liquidation of damaged pressure maintenance systems, oil reservoir, oil and gas pipelines are calculated.
Література 11

УДК 621.317.39

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ОХОРОННИХ СИСТЕМ

© Погребенник Володимир, Політило Роман, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра захисту інформації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Подано рекомендації щодо вибору параметрів комп’ютеризованих ультразвукових охоронних систем.

Даны рекомендации, касающиеся выбора параметров компьтеризированных ультразвуковых охранных систем.

Recommendations in for choosing the parameters of ultrasonic computerized security systems is filed.

Література 4

УДК 004:620:621.317

АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ ДАНИХ ПРО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Микитин Галина1, 2, Іваницький Ярослав1, Штаюра Степан1, Дмитрів Зіновій1, 2011
1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка,
79601, м. Львів, вул. Наукова, 5
2Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра захисту інформації,
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12

Розроблено ідеологію визначення параметрів напружено-деформованого стану (НДС) конструкційних матеріалів. Створено методологію вимірювання параметрів НДС засобами інформаційної технології відбору даних про об’єкт дослідження. Запропоновано системну модель метрологічного забезпечення вимірювання параметрів НДС матеріалів тензометричним методом.

Разработано идеологию определения параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкционных материалов. Создано методологию измерения параметров НДС средствами информационной технологии отбора данных об объекте исследования. Предложено системную модель метрологического обеспечения измерения параметров НДС материалов тензометрическим методом.

Parameters determination ideology of the stress-strain state (SSS) structural materials was worked out. Measuring parameters methodology of the SSS per information technology data selection test subject was created. System model of measurement assurance of the SSS materials parameters measurement by strain method was introduced.

Література 23

УДК 536.53

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ НОМІНАЛЬНОЇ СТАТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ У АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

 Маньковська Емілія, Скоропад Пилип, Микитин Ігор, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розвинено методику визначення типу корозії чутливого елемента термоперетворювача опору в агресивному середовищі. Запропоновано моделі рівномірної та пітингової корозії.

Развито методику определения типа коррозии чувствительного элемента термопреобразователя сопротивления в агрессивной среде. Предложено модели равномерной и питтинговой коррозии.

The methodology of corrosion type definition of sensing element of resistive thermal converter in corrosive medium is developed. The models of even and pitting corrosion are suggested.

Література 10

Кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету “Львівська політехніка” – 90 років!

УДК 621.397

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПАРОВМІСТУ СИСТЕМОЮ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ

© Маловік Костянтин, Нікішин Володимир, 2011

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості,
кафедра теорії методів отримання метрологічної інформації,
вул. І. Курчатова, 7, Севастополь, Україна

Розглянуто оцінювання достовірності результатів вимірювального контролю параметрів теплоносія за допомогою системи технічного зору на основі аналізу помилок першого та другого родів.

Рассмотрено оценивание достоверности результатов измерительного контроля параметров теплоносителя с помощью системы технического зрения на основе анализа ошибок первого и второго рода.

In the article is shown estimation of measurement control reliability during using a machine system vision by analyze errors of first and second type.

Література 12

УДК 621.317

Удосконалений метод «плаваючого навантаження» вимірювання параметрів імітансної матриці чотириполюсника

 Ліщинська Л.Б., 2011

Вінницький національний технічний університет

Розроблено удосконалений метод “плаваючого навантаження” вимірювання параметрів імітансної матриці чотириполюсника, що забезпечує підвищення точності вимірювань та стійкості вимірювальної установки під час вимірювання імітансних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників.

Разработан усовершенствованный метод “плавающей нагрузки” измерения параметров имитансной матрицы четырехполюсника, что обеспечивает повышение точности измерений и стойкости измерительной установки при измерении имитансных параметров потенциально неустойчивых четырехполюсников.

The improved method of the floating loading of measuring of parameters of immitance matrix of quadripole which provides the increase of exactness of measurings and firmness of the measuring setting at measuring of immitance parameters potentially unsteady quadripoles is developed.

Література 7

УДК 621.396.96

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНКИ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ

 Сопільник Любомир1, Заяць Р.2, Бударецький Ю.2, Підвірний Ю.2, 2011

1ДНДЕККЦ ГУМВС України у Львівській області,
2Львівський університет бізнесу та права

Досліджено вплив похибок механічних одометрів на точність оцінки параметрів руху, запропоновано методи реалізації неконтактних вимірювачів.

Исследовано влияние погрешностей механических одометров на точность оценки параметров движения, предложены методы реализации неконтактных измерителей.

Influence of errors of mechanical odometers on accuracy of an estimation of parametres of movement is investigated, methods of realisation of non-contact measuring instruments are offered.

Література 4

УДК 006.015.8+628.1+621.37/.39; 621.317; 621.37/39.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МОЛОКА ТА МОЖЛИВОСТЕЙ БАКТЕРИЦИДНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

© Міхалєва Марина, Кутенська Ольга, 2001

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Проаналізовано результати експериментальних досліджень щодо впливу електромагнітного поля високої частоти на загальний вміст мікробіологічного забруднення сирого молока (при 1 фазі розвитку мікрофлори). Значення цього показника порівняно з результатами апробованого методу. Запропонований метод бактерицидного контрольного заходу, що належить деяким нормативним документам країн ЄС і новий метод контролю ефективності цього заходу.

Проанализировано результаты экспериментальных исследований по влиянию электромагнитного поля высокой частоты на общее содержание микробиологического загрязнения сырого молока (при 1 фазе развития микрофлоры). Значение этого показателя сравнено с результатами апробированного метода. Предложен метод бактерицидного контрольного мероприятия, принадлежащего некоторым нормативным документам стран ЕС и новый метод контроля эффективности этой меры.

The results of experimental research of the high-frequency electromagnetic field influence on the general content of microbiological pollutants in the unboiled milk (at the 1-st phase of micro-flora evolution) as compared to those of the approbated method are considered in the article. The method of bactericidal control measure represented in some regulatory documents of EU countries and a new method of this measure efficiency control are proposed.

Література 8

УДК 536

ПОХИБКИ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ, ЯКІ ПОБУДОВАНІ ЗА МЕТОДАМИ SUGENO ТА MAMDANI

 Микитин Марта, Стадник Богдан, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто можливість створення інтелектуальних вимірювальних приладів з використанням принципу технології «plug and play», робота яких основана на математичному апараті нечіткої логіки. Досліджено відтворення функціональних залежностей методами нечіткої логіки.
Рассмотрена возможность создания интеллектуальных измерительных приборов с использованием технологии «plug and play», работа которых базируются на основе математического аппарата нечеткой логики. Исследовано воссоздание функциональных зависимостей методами нечеткой логики.

It was considered the opportunity of making intelligent measurement devices using the technology of «plug and play», whose work is based on mathematical fuzzy logic. It was performed the investigation of recreating the functional dependences of fuzzy logic methods.

Література 5

УДК 621.317.38

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ПОТУЖНОСТІ У ВИСОКООМНИХ КОМПЛЕКСНИХ ОПОРАХ МЕТОДОМ ЗМІЩЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ЗА НАПРУГОЮ

© Грибок Микола, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

На основі математичної моделі вимірювального кола за допомогою імітаційного моделювання одержано залежності похибок вимірювання складових потужності від впливних факторів.

Исходя из математической модели измерительной цепи, путем имитационного моделирования получены зависимости погрешностей измерения составляющих мощности от влияющих факторов.

Based on the mathematical model of measuring circle by imitation design, depends of errors influences on measuring of active and reactive power are got.

Література 7

УДК. 620.179

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИХ ВИМІРЮВАЧІВ ТИСКУ ЗА ДИНАМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

© Тихан Мирослав, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, вул. С. Бандери, 12

На підставі аналізу динаміки пружних елементів тензорезистивних вимірювачів тиску запропоновано методику розрахунку та оптимізації параметрів цих елементів з погляду мінімуму динамічної похибки під час вимірювання нестаціонарних процесів.

На основе анализа динамики упругих элементов тензорезистивных датчиков давления предложена методика расчета и оптимизации параметров этих элементов с точки зрения минимума динамической погрешности при измерении нестационарных процессов.

On based of analysis of dynamics of pressure piezoresistive sensors elastic elements the method of calculation and optimization of parameters of these elements from the point of view minimum of dynamic errors minimum at measuring of nonstationary process has been proposed.

Література 3

УДК 536

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРОВІДНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ ТОМОГРАФІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОБЕРНЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

© Дорожовець Михайло 1,2, Пригродський Антон1, 2011

1Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
dorozhovets@polynet.lviv.ua
prygrodsky.anton@gmail.com
2Ряшівська політехніка, вул. В. Поля, 2В, 35-959, Ряшів, Польща
michdor@prz.rzeszow.pl

Наведено алгоритм відтворення розподілу провідності. який ґрунтується на використанні обернених результатів виміряних напруг. Ефективність досліджуваного алгоритму порівняна із прямим та непрямим алгоритмами реконструкції. Результати моделювання показують, що досліджуваний алгоритм забезпечує кращу збіжність ітераційних процедур розв’язання оберненої задачі томографії.

Представлен алгоритм воспроизведения распределения проводимости, который базируется на использовании обратных результатов измерённых напряжений. Эффективность исследованного алгоритма сравнена с прямым и непрямым алгоритмами реконструкции. Результаты моделирования показывают, что исследованный алгоритм обеспечивает лучшую сходимость итерационных процедур решения обратной задачи томографии.

In this paper the conductivity distribution reconstruction algorithm based on usage of inverse measured voltage is presented. Efficiency of the investigated algorithm compared with direct and indirect reconstruction algorithms. Modeling results shows that investigated algorithm provide better convergence of the iteration process of solving the inverse tomography problem.

Література 5

УДК 536.532

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ В УСТАНОВКАХ РЕАКТИВНОГО ІОННО-ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОМЕТРА ВИПРОМІНЕННЯ

© Гоц Наталія1, Кривенчук Юрій2, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
2кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна
natana@lp.edu.ua, рroffesional@meta.ua

Процес виготовлення елементів мікроелектроніки на основі процесу іонно-плазмового напилення потребує неперервного контролю температури кремнієвої підкладки. Запропоновано використовувати для цього термометр випромінення. Розглянуто особливості вимірювання температури підкладки термометром випромінення у процесі іонно-плазмового напилення.

Процесс создания элементов микроэлектроники на основе процесса ионно-плазменного напыления требует непрерывного контроля температуры кремниевой подкладки. Предложено использовать для этого термометра излучения. Рассмотрены особенности измерения температуры подкладки терметром излучения в процессе ионно-плазменного напыления.

The process of creation of elements of microelectronics on the base of process of ion – plasma spraying process needs continuous control of lining temperature. In the article the use is offered for this thermometer of radiation. The features of measuring of temperature of lining of radiation thermometer are considered in the process of spraying process.

Література 8

УДК 658.562.012.7

ОЦІНЮВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИРОБЛЕННЯ СПОСОБІВ Я ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

© Козак Ореста, Бойко Оксана, Гунькало Алла, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. С.Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розроблено порядок оцінювання міри задоволеності споживачів якістю продукції з використанням алгоритму нечіткого логічного виведення Мамдані, який дає змогу спрогнозувати вплив зміни показників якості на якість продукції загалом і задоволеність нею споживачів.

Разработан порядок оценивания меры удовлетворенности потребителей качеством продукции с использованием алгоритма нечеткого логического вывода Мамдани, который позволяет спрогнозировать влияние изменения показателей качества на качество продукции в целом и удовлетворенность ею потребителей.

Developed the assessment order of consumers satisfaction by product quality using fuzzy inference algorithm of Mamdani, which enables to predict the impact of quality indicators changes on quality of product in general and customer satisfaction of product quality.

Література 3

УДК 536.5

ШУМОВА ТЕРМОМЕТРІЯ. АНАЛІЗ ПОХИБОК

 Павло Гамула, Ігор Микитин, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано похибки шумового методу вимірювання температури.

Проведен анализ погрешностей шумового метода измерения температуры.

The analysis of errors of the noise method of the measuring temperature is conducted.

Література 7

УДК 621

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ ТА ЇХНІХ ПОХИБОК

 Паракуда Василь, Наталюк Михайло, Лисий Богдан, 2011

Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (ДП НДІ “Система”)
Висвітлено методику оцінки поточних результатів непрямих вимірювань фізичних величин, які реалізуються вимірювальними каналами (ВК) вимірювальних інформаційних систем (ВІС) та автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП) безпосередньо в робочих умовах за одночасної дії низки впливних величин (ВВ). Методика дає змогу об’єктивно в поточний момент часу підтвердити фактичне значення вимірювальної величини. Описану методику рекомендують враховувати, розробляючи програми та методики державної метрологічної атестації та інструкцій про перевірку ВК.

Изложено методику оценки текущих результатов косвенных измерений физических величин, которые реализуются измерительными каналами (ВК) измерительных информационных систем (БИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) непосредственно в рабочих условиях при одновременном действии ряда влияющих величин (ВВ). Методика позволяет объективно в текущий момент времени подтвердить фактическое значение измеряемой величины. Описанную методику рекомендуется учитывать, разрабатывая программы и методики государственной метрологической аттестации и инструкций о проверке ВК.

State enterprise Scientifically is an experimental institute metrologii instrumentation and managers of the systems (DP of NDI is «System»). The methods of estimation of current results of the nepryamikh measurings of physical sizes which will be realized the measurings ductings (VK ) of measurings informative by the systems (ENCORE) and automated control the system by technological processes (ASKTP) directly in workings terms at the simultaneous action of row of vplivnikh sizes(VV) are lighted up in this work. These methods allow, objectively, presently. It is recommended to take into account the described methods at program and methods of state metrology attestation and instructions development about verification of VK.

Література 3

УДК 658.562

ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

© Столярчук Петро, Шпак Оксана, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С.Бандери, 12, 79013, м.Львів, Україна

Наведено класифікацію і стадії контролю показників дизельного палива, а також класифікацію методів контролю показників якості дизельного палива. Означено основні вимоги до методів оцінювання якості дизельного палива.

Приведены классификация и стадии контроля показателей дизельного топлива. Также приведена классификация методов контроля показателей качества дизельного топлива. Указаны основные требования к методам оценки качества дизельного топлива.

The classification and stages of diesel fuel index control are notified. The classification of methods of diesel fuel quality index control is also proposed. The main requirements to the methods of diesel fuel quality assessment are defined.

Література 6

УДК 621. 317. 765. 9

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ НА ВИХІДНУ ЧАСТОТУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА РЕЗОНАНСНОГО СЕНСОРА

 Байцар Роман, Рак Володимир, Зеліско Юлія, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації ,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Здійснено експериментальні дослідження впливу дестабілізувальних факторів на вихідну частоту вимірювального генератора. За експериментальними даними створено математичні моделі цього впливу та запропоновано методи його зменшення.

Проведены экспериментальные исследования влияния дестабилизирующих факторов на выходную частоту измерительного генератора. По экспериментальным данным созданы математические модели этого влияния и предложены методы его уменьшения.

Experimental researches of influencing of destabilizing factors are conducted on initial frequency of measuring generator. From experimental data the mathematical models of this influencing are created and the methods of his diminishing are offered.

Література 7

УДК 504.75:681.2.543

CИСТЕМA ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНИХ ДЕФЕКТІВ

 Джала Роман, Юзевич Володимир, Мельник Мар’ян, Семенюк Оксана, 2011

Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України, вул. Наукова, 5, 79060, Львів, Україна

Запропоновано збалансовані показники для діагностування корозійних дефектів на поверхні металу з урахуванням параметрів міжфазного шару.

Предложены сбалансированные показатели для диагностирования коррозионных дефектов на поверхности металла с учетом параметров межфазного слоя.

The balanced indexes of diagnosticating of corrosive defects on the metal surface taking into account parameters of interface layers are offered.

Література 9

УДК 537.311.322

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МАГНЕТОНЕЧУТЛИВИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ТЕРМОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ Zr1-XLuXNiSn

© Крайовський Роман1, Ромака Володимир1,2, 2011

1Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна,
2Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України,
вул. Наукова, 3б, 7960, Львів, Україна

Досліджено температурні та концентраційні залежності питомого опору, коефіцієнта термо-ЕРС, а також енергетичні характеристики магнетонечутливого Zr1-xLuxNiSn у діапазоні Т = 80 ÷ 400 К.

Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления, коэффициента термо-ЭДС, а также энергетические характеристики нечувствительного к магнитному полю Zr1-xLuxNiSn в диапазоне Т = 80 ÷ 400 К.

The temperature and concentration dependencies of resistivity, thermopower and also power descriptions of Zr1-xLuxNiSn semiconductor in range, T = 80  400 K, were investigated.

Література 4

УДК 536.5

ТЕПЛОЧУТЛИВІ КОМПОЗИТИ З ФЕРОМАГНІТНИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ (ОГЛЯД УСТАВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТІВ)

© Самченко Ростислав, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Магнітну гіпертермію із використанням теплочутливих композитів з феромагнітними наночастинками широко досліджують вчені всього світу як новітній та перспективний метод лікування раку, який практикується і в Україні. Магнітні та кополімерні матеріали різняться властивостями, важливе місце серед яких посідають теплові (нижня критична температура розчину, максимальна температура нагрівання, зміни розмірів, питомий коефіцієнт поглинання тощо) та магнітні характеристики (петля гістерезису, магнітна проникність та магнітна сприйнятливість тощо). У статті подано огляд устав для дослідів над композитами з різними феромагнітними наночастинками, спеціалізацією яких є визначення теплових характеристик композитів.

Магнитную гипертермию с использованием термочувствительных композитов с ферромагнетическими наночастицами широко исследуют учёные всего мира как новый и перспективный метод лечения раковых заболеваний, который также практикуется и в Украине. Магнетические и кополимерные материалы отличаются своими свойствами, среди которых важнейшими являются тепловые и магнитные характеристики. Статья посвящена анализу установок для исследований композитов с различными ферромагнетическими наночастицами, специализацией которых является определение термических свойств композитов.

Magnetic hyperthermia using thermosensitive composites of ferromagnetic nanoparticles is nowadays researching around the world due its non-toxicity and efficiency killing tumor cells. This method of cancer therapy is also developing in Ukraine. Magnetic and copolymer materials have different properties. Major for this application are thermal and magnetic properties. Purpose of this paper is the analysis of systems for research of thermal parameters such as maximum temperature related to the strength and frequency of an applied AC magnetic field, volume changes related to the temperature etc.

Література 14

УДК 536.532

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПОХИБКИ КОРІОЛІСОВОГО ВИТРАТОМІРА ТА МЕТОДІВ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ

 Яцишин Святослав1, Яцишин Богдан2, 2011
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна
2Львівська комерційна академія, кафедра хімії і фізики,
вул. Туган-Барановського, 10, 79008, Львів, Україна

На підставі вивчення функції перетворення коріолісового витратоміра з температурною корекцією показів розглянуто можливість застосування термоелектричних перетворювачів як сенсорів температури цього витратоміра; оцінено інструментальну похибку і визначено її складові.

На основе исследования функции преобразования кориолисового расходомера с температурной коррекцией показаний рассмотрена возможность применения термоэлектрических преобразователей как сенсоров тем¬пе¬ратуры; произведено оценку инструментальной погрешности измерения и определены ее составляющие.

Basing on the investigations of transformation function for coriolis flow meters with temperature correction and analysis of the metrological characteristics divergence , it was discussed the possibility of thermoelectric sensors applying. It was estimated the instrumental error and defined its basic components.

Література 7

Богдану Івановичу Стадникові – 75

УДК 658.562

ОТРИМАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВАГОМОСТІ ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА СКЛАДОВИМИ НЕПЕВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ

© Бойко Тарас, Гриневич Богдан, 2011

Національний університет “Львівська політехніка ”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Запропоновано спосіб визначення коефіцієнтів вагомості з урахуванням специфічної складової точності результатів оцінювання, кількісна оцінка якої відображає неоднорідність об’єкта досліджень та нестабільність його показників властивостей. Для цього використано поняття кваліметричної непевності, розмір якої встановлюють на основі розкиду результатів, пов’язаного з дослідженням різних вибірок зразків продукції або тієї самої вибірки різними лабораторіями.

Предложен способ определения коэффициентов весомости на основе учета специфической составляющей точности результатов оценивания, количественная оценка которой отображает неоднородность объекта исследований и нестабильность его показателей свойств, для чего использовано понятие квалиметрической неопределенности, размер которой определяется на основе разброса результатов, связанного с исследованием разных выборок образцов продукции или той же выборки разными лабораториями.

The way of weight coefficient determination based on the considering the specific component of measurement result accuracy, whose quantitative estimation reflects the inhomogeneity of research object and instability of its index properties, is proposed. For this purpose the notion of qualimetric uncertainty whose scope could be determined on the basis of the result scattering related to the research of various selections of production samples or the same selection by the different laboratories is employed.

Література 16

УДК 621.3; 536.53

КОРИГУВАННЯ ПОХИБОК ДІОДНИХ ЦИФРОВИХ ТЕРМОМЕТРІВ

 Яцук Юрій1, Тимчук Олександр2, 2011

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, jurgen.jazuk@gmail.com,
2кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, sairex.ua@gmail.com

Проаналізовано джерела похибок, змодельовано їх залежності від декількох найважливіших параметрів генератора струмів та запропоновано способи коригування похибок цифрових діодних термометрів із кодово змінюваними значеннями вимірювальних струмів.

Проанализированы факторы погрешностей, смоделированы их зависимости от нескольких наиболее важных параметров генератора токов и предложены пути коррекции погрешностей цифровых диодных термометров с изменяемыми кодом значениями измерительных токов.

The digital diode thermometer error factors and error modelling results as multiarguments function are provide in this paper. The some ways of digital diode thermometer errors correction are discussed also.

Література 10

Syndicate content