№ 713 (2011)

УДК 621.01

В.М. Боровець, Б.М. Савчин, Я.В. Боровець
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ВIБРАЦІЙНЕ ОБРОБЛЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ

 Боровець В.М., Савчин Б.М., Боровець Я.В., 2011

На основі аналізу існуючих технологічних процесів обробки заусенців на плоских тонкостінних деталях запропоновано вібраційну абразивну обробку. Обґрунтовано технологічні процеси та режими обробки деталей у різноманітних робочих середовищах в машинах з інерційним приводом і циліндричним контейнером.

Based on the analysis of existing technological processes produce burrs on flat thin-walled parts offered vibrating abrasive treatment. Grounded processes and modes of processing parts in a variety of working environments in the inertia-driven machines and a cylindrical container.

Кількість посилань 5

УДК 628.91

І.І. Брощак, І.В. Луців
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПАРАМЕТРИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ ТА СОБІВАРТОСТІ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ МАШИН

© Брощак І.І., Луців І.В., 2011

Подано характеристики функціонально-параметричних обмежень та собівартості обмежувальних механізмів машин. Описано основні функціональні параметри обмежувальних механізмів за допомогою множиною дискретних параметрів у формалізованому вигляді залежно від можливості виконання визначеної функції у визначений спосіб. Запропоновано визначення показника собівартості обмежувальних механізмів з використанням коефіцієнтів приведення.

The characteristics of functional parametric restrictions and restrictive mechanisms cost machines are presented. Described the basic functional parameters of restrictive mechanisms using a set of discrete parameters in a formalized form depending on the capabilities of a particular function in a defined manner. A determination of the cost of restrictive mechanisms using the coefficients of adjustment.

Кількість посилань 8

УДК 621.9

В.А. Витренко, Б.С. Воронцов, М.Н. Кузнецова, В.В. Черноволов

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля (г. Луганск)

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ЗУБЬЕВ МНОГОЗАХОДНЫХ ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

© Витренко В.А., Воронцов Б.С., Кузнецова М.Н., Черноволов В.В., 2011

Розглянуто актуальну проблему – розроблення принципово нового зубообробного інструменту, отриманого відповідно до схеми формоутворення третього класу.

The article is devoted to the solution of the actual problem of development of the principally new teeth-treating instrument obtained according to the third class form shaping scheme.

Кількість посилань 7

УДК 621.002.3:621.89

А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЯКІСТЬ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ КОМПОЗИТНИХ ПІДШИПНИКІВ ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ

© Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю., 2011

Наведені результати дослідження шорсткості поверхні, величини наклепу при новому способі магнітно-абразивної обробки нових високообертових композитних підшипників поліграфічних машин на основі нікелевого сплаву ЭИ929 та міді ДН5М3КФ9, що містять тверде мастило CaF2. Економічний ефект від впровадження розробки у виробництво склав 41,6 тис. грн. на рік.

In article the research results of surface roughness, values of work hardening at new method of magnetic abrasive finishing of new high-speed composite bearings printing machines based on nickel ЭИ929 and copper ДН5М3КФ9 containing a solid lubrication CaF2 have been presented. The economic effect of implementing the development of production amounted to 41.6 ths year.

Кількість посилань 9

УДК 621.941

Б.М. Гевко, А.Є. Дячун, О.Л. Ляшук, В.М. Клендій
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЗРАХУНОК ПАТРОНА ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАГОТОВОК

© Гевко Б.М., Дячун А.Є., Ляшук О.Л., Клендій В.М., 2011

Представлено конструкцію центрувально-затискного патрона з пружним гвинтовим затискним елементом для затискання тонкостінних циліндричних заготовок. Визначено осьову силу затиску на передавальній ланці пристрою, силу деформації гвинтового елемента та співвідношення деформацій гвинтового елемента в радіальному і осьовому напрямках.

Construction of centering-clamping device with a resilient spiral clamping element for clutching of the thin-walled cylinder billets is presented. Axial force of clamping on the transmission link of device, force of deformation of spiral element and correlation of deformations of spiral element in radial and axial directions are definite.

Кількість посилань 4

УДК 621.9

Н.С. Григор’єва
Луцький національний технічний університет

МОДУЛЬНІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НОВИЙ НАПРЯМ У ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

© Григор’єва Н.С., 2011

З позицій системного аналізу розглянуто основні положення науково-технологічних основ модульного автоматизованого гнучкого складального виробництва, зокрема теоретичні підходи до їх формування, моделювання деяких процесів. Описано результати аналізу останніх досягнень, розроблено структуру синтезу гнучкого модульного складання виробів, системи модульного складання, забезпечення їх гнучкості. Наведено методику розроблення модульних технологічних процесів автоматизованого гнучкого складання виробів.

From the standpoint of system, analysis considered the main provisions of scientific and technological bases of flexible modular automated assembly production, including theoretical approaches to their formation, modelling of some processes. The results of the analysis of achievements developed a flexible modular structure synthesis assembly of products, modular assembly systems, to ensure their flexibility. The above method of modular technological processes automated flexible assembly of products.

Кількість посилань 2

УДК 621.914.5:621.9.015

І.Є. Грицай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ СУМАРНОЇ ПОХИБКИ ПРОЦЕСУ НАРІЗАННЯ СИНУСОЇДАЛЬНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС В УМОВАХ ОБКОЧУВАННЯ

© Грицай І.Є., 2011

Наведені закономірності утворення зрізів зубцями дискового інструмента встановленого з ексцентриситетом на інструментальній оправці при нарізанні прямозубих зубчастих коліс методом обкочування для теоретичного визначення складових сил різання при прогнозуванні впливу конструктивно-технологічних факторів процесу на параметри стійкості інструмента та точності зубчастих коліс.

Conformities to the law of formation of cuts are resulted by the indents of disk instrument set with an eccentricity on instrumental setting at cutting of directing tooth’s of gear-wheels by the method of rolling for theoretical determination of component forces of cutting at prognostication of influence of structurally technological factors of process on the parameters of firmness of instrument and exactness of gear-wheels.

Кількість посилань 6

УДК 621.787

І.В. Гурей, Т.А. Гурей*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
* кафедра транспортних технологій

ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ВУГЛЕЦЮ В СТАЛЯХ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНОВОГО ШАРУ ПРИ ФРИКЦІЙНОМУ ЗМІЦНЕННІ

 Гурей І.В., Гурей Т.А., 2011

Показано, що при фрикційному зміцненні сталей підвищення метастабільності структури металу, збільшення вмісту вуглецю, легування нікелем, хромом, марганцем, іншими карбідотвірними елементами, а також застосування поверхнево активного полімервмісного технологічного середовища значно покращують умови утворення білих шарів.

It is show, that the increase metastability of the structure of the metal, the magnification of the contents of carbon, doping by a nickel, chromium, other carbide form elements, and also use is the surface active polymer contain technological medium essentially improves conditions of formation of white layers for frictional hardening of steels.

Кількість посилань 7

УДК 621.302:621.314.1

Б.М. Дівеєв, І.А. Вікович, І.М. Височан, І.Р. Дорош
Національний університет “Львівська політехніка

МІНІМІЗАЦІЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ШТАНГАХ ОБПРИСКУВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНИХ ГАСНИКІВ КОЛИВАНЬ

© Дівеєв Б.М., Вікович І.А., Височан І.М., Дорош І.Р., 2011

Розглянуто методи розрахунку й оптимізації конструкції динамічних гасників коливань (ДГК) для штанг штангових обприскувачів. Наведено дискретно-континуальні моделі динамічних систем, подовгастих елементів колісних машин – ДГК. Розглядаються малопараметричні схеми аналізу вібрації та генетичних алгоритмів оптимізації. Наведено приклади оптимальних конструкцій ДГК.

The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions of the dynamic vibration absorbers (DVA ) for the boom-sprayers frames. The discrete-continue models of dynamic systems elongated elements – DVA’s are offered. Few parameters numerical schemes of vibration analysis and genetic optimization algorithms are under discussion. Examples of optimal DVA’s designs are presented

Кількість посилань 16

УДК 669.017:621.73

С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, І.В. Пономаренко, І.С. Татаркіна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ПІДВИЩЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ МІЦНОСТІ ВИРОБІВ ТА ДЕФОРМІВНОСТІ СТАЛЕЙ ІОННИМ БОМБАРДУВАННЯМ

© Дяченко С.С., Дощечкіна І.В., Пономаренко І.В., Татаркіна І.С., 2011

Показано, що іонне бомбардування низькоенергетичними іонами значно впливає на поведінку зразків при розтяганні, що приводить до зміни міцності та пластичності зразка загалом, хоча властивості металу у серцевині не змінюються. Така обробка також значно підвищує опір втомі і деформівність сталей. Іонне бомбардування рекомендується як ефективний і дуже простий метод підвищення конструктивної міцності виробів при статичних та циклічних навантаженнях, а також як спосіб обробки листових сталей перед операціями обробки тиском. Явище пояснюється поверхневим наноструктуруванням під час іонного бомбардування.

The paper shows that the ion bombardment by low-energy ions influences very essentially on the behavior of a specimen under tensoni testing changing strength and ductility of the item as a whole in spite of remaining the same properties of metal in its core. Such treatment also sufficiently increases fatigue strength and deformability of steels. Ion bombardment is recommended as an effective and very simple method of improving items structural strength under static and cyclic loading and also as a treatment of sheet steels before forming. The phenomenon is explained by surface nanostructuring during ion bombardment.

Кількість посилань 6

УДК 621.74.04:669.112.22

Ю.Ю. Жигуц, В.Ю. Талабірчук
Ужгородський національний університет

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ НЕМАГНІТНИХ ТЕРМІТНИХ ЧАВУНІВ

© Жигуц Ю.Ю., Талабірчук В.Ю., 2011

Проаналізовано технологію отримання немагнітних термітних чавунів. Запропоновано використання складу шихти, який дає змогу не тільки отримувати заданий хімічний склад сплаву, але і прогнозовану структуру, механічні та службові властивості. При цьому використано переваги металотермічного синтезу: отримувати виливки у місцях, віддалених від джерел електроенергії, промислового обладнання. Розроблену технологію можна використовувати для термінового зварювання заготовок, ремонту деталей і нанесення покриттів.

In this papers was analyzed the technology of receipt of unmagnetic thermite cast-irons. The composition of reactions is used and allows not only to get the inflicted chemical composition of alloy is offered but also the forecast structure, mechanical and official properties. Thus taken advantage metallothermic synthesis, namely to get founding’s in places, remote from the sources of electric power, industrial equipment. This technology can be used for the urgent welding of purveyances, component overhaul and causing сoverage of surface.

Кількість посилань 6

УДК 621.923:621.891

І.М. Забродський, М.В. Лучка, М.В. Кіндрачук1, А.О. Корнієнко1, Н.М. Стебелецька2
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАНУ,
1Національний авіаційний університет
2Бережанський агротехнічний інститут

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ГРАДІЄНТНИХ ГАЛЬВАНОПОРОШКОВИХ ПОКРИТТІВ

© Забродський І.М., Лучка М.В., Кіндрачук М.В., Корнієнко А.О., Стебелецька Н.М., 2011

Виконано комп’ютеризацію технології нанесення композиційних електролітичних покриттів шляхом розроблення електролізеру для нанесення гальванопорошкових градієнтних композиційних покриттів з комп’ютерним керуванням режимами електролізу.

The computerization of technology of composite electrolytic coatings by developing the electrolyzer for galvanic powder gradient composite coatings with a computer-controlled modes of electrolysis is completed

Кількість посилань 5

УДК 621.375.3

М.С. Когут, В.В. Буртак
Львівський національний аграрний університет

ВИБІР ТЕРМІЧНО ЗМІЦНЕНИХ ЗА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЮ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МОЛОТКІВ ДРОБАРОК

© Когут М.С., Буртак В.В., 2011

Досліджено термічно зміцнені сталі 30ХГСА, 65Г, 60С2А за ударно-втомною міцністю Nцикл./хв. та статичною тріщиностійкістю К1с після випробувань балкових зразків з боковим концентратором напружень. Для виготовлення молотків дробарки ударно-перетиральної дії запропоновано сталь 30ХГСА з найвищими параметрами Nцикл./хв. та К1с відповідно, після її гартування із нагріванням 950 0С і відпусканням при 450 0С.

Investigational thermally-fixed to steel of 30ХГСА, 65Г, 60С2А after knock-tiredness durability of Ncycle of min. and static crackstable of К1с after the tests of beam standards with the lateral concentrator of tensions. For making of hammers of crusher of knock-gfate action steel of 30ХГСА is offered with the greatest parameters of Ncycle of min. and К1с accordingly, after her tempering from heating of 950 0С and weakening of 450 0С.

Кількість посилань 4

УДК 621.548

В.М. Корендій, Н.І. Прокопець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ВІТРОКОЛЕСА

 Корендій В.М., Прокопець Н.І., 2011

Проаналізовано існуючі системи стабілізації кутової швидкості тихохідних вітроколіс, обґрунтовано доцільність їх використання та удосконалення, подано результати твердотільного моделювання у системі SolidWorks механізмів повороту лопатей навколо власних осей та механізмів типу “Парасолька”, розроблених авторами на кафедрі механіки та автоматизації машинобудування, зазначено переваги, недоліки та можливості застосування спроектованих механізмів.

The existent systems of stabilization of angular velocity of low-speed wind-wheel are analyzed in the article, the expediency of their using and improvement is proved, the results of solid simulation in the system of SolidWorks of mechanisms of turn of blades round own axes and mechanisms of type “Umbrella”, developed by authors on the department of mechanics and automation of machine building, are given, the preferences, drawbacks and possibilities of application of the designed mechanisms are indicated.

Кількість посилань 7

УДК 629.113.001

І.В. Кузьо1, О.В. Житенко, Г.В. Костельніцька
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
кафедра транспортних технологій

МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ MATLAB SIMULINK ДИНАМІКИ АВТОМОБІЛЯ З УРАХУВАННЯМ ТІЛА ЛЮДИНИ

© Кузьо І.В., Житенко О.В., Костельніцька Г.В., 2011

Описано процес моделювання та імітації руху автомобіля в системі MATLAB/SIMULINK та наведено його математичну модель з урахуванням тіла людини.

This paper describes the process of modeling vehicle movement in MATLAB/SIMULINK and its mathematical model taking into account the human body.

Кількість посилань 10

УДК 621.548

І.В. Кузьо, В.М. Корендій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ЛОПАТЕЙ ТИХОХІДНОГО ВІТРОКОЛЕСА

 Кузьо І.В., Корендій В.М., 2011

Поставлено задачу аналітичного визначення та комп’ютерного моделювання узагальнених сил, що входять до правої частини диференціальних рівнянь Лагранжа руху вітроколеса та діють на елементарну ділянку лопаті під час її складного руху – нерівномірного обертання навколо трьох осей: башти, вітроколеса і лопаті, тобто з використанням для стабілізації кутової швидкості вітроколеса механізму повороту лопатей навколо власних осей.

The task of analytical determination and computer modeling of the generalized forces which are included in the right part of differential equalizations of Lagrange of motion of wind-wheel and operate on the elementary area of blade at its difficult motion – unsettled rotation round three axes – tower, wind-wheel and blade, when the mechanism of turn of blades round own axes is used for stabilizing of angular velocity of wind-wheel, is put in the article.

Кількість посилань 5

УДК 621. 787

А.М. Кук, І.С. Дерефінка1
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
1кафедра транспортних технологій

РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ РІЗЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУРОВИХ КОЛОН ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОЮ ОБРОБКОЮ

© Кук А.М., Дерефінка І.С., 2011

Наведено основні засади розроблення пристроїв для зміцнення поверхневим пластичним деформуванням конструктивних елементів бурових колон, зокрема з конічною замковою різзю, методом вібраційно-відцентрової обробки, та рекомендації щодо раціонального проектування технологічного спорядження.

The basic principles of developing devices to strengthen the surface plastic deformation of structural elements of drill strings, including the lock with conical threaded by vibration-centrifugal processing, and recommendations for the rational design of technological equipment.

Кількість посилань 6

УДК 621.9.048.6

Я.М. Кусий, В.Г. Топільницький1, Х.Б. Василів2
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
1кафедра електронного машинобудування,
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОРЕЛЬЄФУ ВІБРОЗМІЦНЕНИХ ВТУЛОК БУРОВИХ ПОМП

 Кусий Я.М., Топільницький В.Г., Василів Х.Б., 2011

Досліджено рельєф поверхневого шару втулок бурових помп, оброблених вібраційно-відцентровим зміцненням. Показано, що у процесі віброоброблення деталі висотні параметри її поверхні зменшуються у 3–5,8 разів, середній крок нерівностей по вершинах S зменшується в 1,5–2,4 раза за практично незмінного середнього кроку нерівностей профілю Sm твердосплавного покриття порівняно із відправною поверхнею. У процесі віброзміцнення форма кривої опорної поверхні стає пологішою, що свідчить про наближення рельєфу поверхні до плосковершинного. Це сприяє створенню сприятливих умов для пружного контакту поверхонь та формування плівки змащувального матеріалу у трибоспряженнях.

In this article the superficial layer’s relief of borings pumps hobs, treated by the vibratory-centrifugal strengthening, is explored. The analysis of the last researches and publications is conducted. The researches methods are suggested. Results over of experimental researches are brought. Got results it is analysed.

Кількість посилань 8

УДК 621.952.5

П.А. Лінчевський

Одеський національний політехнічний університет,
кафедра технології машинобудування

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЗНОШУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ

 Лінчевський П.А., 2011

Наведено новий спосіб управління операціями лезової обробки, який заснований на використанні динамічної моделі зношування різального інструменту і розрахункових залежностей граничного зношування від режимів різання.

A new method over of management is brought by the operations of chisel treatment, that is based on the use of dynamic model of wear of toolpiece and calculation dependences of maximum wear from the modes of cutting.

Кількість посилань 5

УДК 621.793.7:539.213

Г.М. Лукіна, Ю.М. Мазур

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ІМПУЛЬСНО-ПЛАЗМОВИХ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ

© Лукіна Г.М., Мазур Ю.М., 2011

Досліджено вплив конструкції плазмотрону та складу плазмоутворювального газу на формування покрить при імпульсно-плазмовому напиленні. Експериментально встановлено, що плазмотрон модернізованої конструкції та використання суміші Ar + (20…25 об. %) Н2 як плазмотвірного газу дають змогу отримувати однорідні якісні покриття з нанокристалічною структурою.

An influence of the plasmatron construction and plasma gas content on the coating formation has been investigated. It has been experimentally established that modern design of impulse plasmatron and using the mixture Ar + (20…25 об. %) Н2 as a plasma gas allows to obtain the homogeneous and qualitative coating with nanocrystalline structure.

Кількість посилань 2

УДК 621.822

Ю.А. Лук’янчук, І.В. Марчук, В.В. Мережа
Луцький національний технічний університет

ПРО ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ КОЧЕННЯ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ

© Лук’янчук Ю.А., Марчук І.В., Мережа В.В., 2011

Розглянуто вплив технологічних чинників на якість поверхневого шару під час шліфування поверхонь кочення роликопідшипників з метою його аналізу. Визначено безпосередню залежність утворення шорсткості поверхні деталі від характеристик шліфувального круга. Наведено приклади правки шліфувального круга для підвищення його характеристик.

In this work the influence of technological factors on the quality of the surface layer during polishing roller rolling surfaces to its analysis. Determined the direct dependence of the formation of surface roughness details on the characteristics of the grinding wheel. Examples of edits grinding wheel to improve its characteristics.

Кількість посилань 3

УДК 621.923:621.891

М.В. Лучка, А.В. Деревянко, И.M. Забродский, В.А. Евдокимов, А.И. Райченко
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ

© Лучка М.В., Деревянко А.В., Забродский И.M., Евдокимов В.А., Райченко А.И., 2011

Під час виробництва алмазвміщуючих елементів за традиційною технологією виконується стадія змішування алмазного порошку разом із металічним порошком. Ми змінили цю ситуацію, бо розробили плаковані порошки з металічним покриттям застосувавши технологію коппозиційних електролітичних покриттів (КЕП). На базі методу КЕП розроблена новітня технологія покриття крупнозернистого чи мілкодисперсного порошків.

At obtaining of diamond containing elements for traditional technology in initial stage one has to make mixing of diamond powder with metallic powder. We have outlet from this situation – the creation of cladded powders with metal coating by technology of composition electroplating coating (CEC). On the base of CEC method the new technology of cladding coarse-graineds or fine-dispersed powders is offered.

Кількість посилань 5

УДК 621.822

В.І. Марчук, Ю.А. Лук’янчук, І.В. Марчук, В.В. Мережа
Луцький національний технічний університет

ВПЛИВ РЕЖИМІВ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ СТАН ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ

© Марчук В.І., Лук’янчук Ю.А., Марчук І.В., Мережа В.В., 2011

Проведено аналіз впливу режимів механічного оброблення на фізико-механічний стан поверхонь обертання роликопідшипників з метою його зменшення. Виявлено основні причини впливу на фізико-механічний стан поверхонь обертання роликопідшипників..

This article analyzes the impact of modes of mechanical processing on the physic-mechanical state of rotation of the roller surface with a view to reduce it. The basic causes of effects on physical and mechanical condition of surfaces of rotation of roller

Кількість посилань 3

УДК 621.9

А.Н. Михайлов, Е.А. Михайлова, Д.А. Михайлов
Донецкий национальный технический университет

ОСНОВЫ СИНТЕЗА КОМПОЗИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

© Михайлов А.Н., Михайлова Е.А., Михайлов Д.А., 2011

Разработаны общие основы синтеза композиционных технологий. Они базируются на композиции основных особенностей и принципов синтеза комбинированных (гибридных). макро-, микро- и нанотехнологий, функционально-ориентированных технологий. Эти технологии относятся к новому классу организационно-технологических форм технологий. На базе этих технологий обеспечивается качественно новая совокупность свойств изделий.

In presented work is designed general bases of the syntheses special technology. They are based on compositions of the main particularities and principle of the syntheses multifunction (hybrid); macro-, micro- and nanotechnology; function-oriented technology. These technologies pertain to new class organizing-technological forms technology. On the base these technology is provided qualitative new collection characteristic product.

Кількість посилань 9

УДК 621.787

Я.М. Новіцький, В.І. Гурей*
Національний університет “Львівська політехніка”,
* Тернопільський національний технічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

 Новіцький Я.М., Гурей В.І., 2011

Розроблено динамічну модель процесів, що перебігають за фрикційного зміцнення деталей машин інструментом з перервною робочою частиною.

The dynamic model of processes that flow at the friction strengthening of machines details an instrument with intermittent working part is worked out.

Кількість посилань 2

УДК 631.33.024.2

В.М. Палаш, І.Б. Назар, А.Я. Куцяба
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЗЕМЛЕОБРОБЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

© Палаш В.М., Назар І.Б., Куцяба А.Я., 2011

Запропоновано технологічний процес відновлення дисків зернових сівалок методом електродугового автоматичного зварювання порошковим дротом. Технологія передбачає зварювання без застосування енергомістких операцій попереднього підігрівання та подальшої термічної обробки.

A process recovery disks grain drills by electric automatic welding flux cored wire. The technology involves welding without the use of energy-intensive operations preheating and subsequent heat treatment.

Кількість посилань 7

УДК 621.791

Р.В. Палаш, А.Р. Дзюбик, Р.І. Михальський
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЦНОСТІ З’ЄДНАНЬ ІЗ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ

 Палаш Р.В., Дзюбик А.Р., Михальський Р.І., 2011

Представлено результати забезпечення технологічної та експлуатаційної надійності зварних з’єднань термічно зміцненої сталі бейніто-мартенситного класу без використання термообробки. Показана доцільність застосування багатошарового зварювання з отриманням високомарганцевого аустенітного шва. Запропоновано хімічний склад порошкового зварювального дроту для забезпечення міцності таких сталей.

The results of technological and operational reliability of welded joints of heat-strengthened martensitic steel beynito class without heat treatment. Expediency of the use of multilayer welding of high manganese austenitic receiving suture. A chemical composition for powder welding wire to ensure the strength of such steels.

Кількість посилань 10

УДК 622.242+658.511

Ю.Д. Петрина, М.І. Квас, Р.С. Яким
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ШТОКІВ БУРОВИХ НАСОСІВ

© Петрина Ю.Д., Квас М.І., Яким Р.С., 2011

Встановлено, що за забезпечення найкращих експлуатаційних показників хромовані штоки бурових насосів як односторонньої, так і двосторонньої дії дають середнє статистичне напрацювання, яке не має різкої якісної відмінності від об’ємно- і
СВЧ-гартованих згідно з типовими технологічними процесами. Сформульовані заходи щодо введення кардинальних змін в технологічний процес застосуванням кращої зміцнювальної обробки і оптимальної фінішної операції.

It is determined that in the case of the best operation indices maintaining the chrome-plated rods of unilateral and bilateral acting boring pumps guarantee the statistical average operating time which does not sharply distinguish in kind from that of rods which are volume and microwave hardened according to the standard technological processes. Measures directed at principal changes making into the technological process by using of better strengthening treatment and optimum finishing operation are formulated.

Кількість посилань 11

УДК 658. 517

О.Ю. Повстяной, Г.А. Герасимчук
Луцький національний технічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАТИСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

© Повстяной О.Ю., Герасимчук Г.А., 2011

Показана ефективність статистичного контролю точності обробки виробів машинобудування, а також ефективність контролю точності якості продукції за допомогою засобів комп’ютеризації та автоматизації із застосуванням обчислювальної техніки для обробки результатів вимірювань та перетворення їх в керуючі дії.

The effectiveness of statistical control precision machining of mechanical engineering products. Shown efficiency accuracy quality control by means of computerization and automation, the use of computers for processing measurement results and their transformation into control steps.

Кількість посилань 8

Syndicate content