№ 721 (2012)

УДК 657.1

Bogusława Bek-Gaik, PhD1, Joanna Turlej, MSc1, Iryna Borshchuk, PhD2

1Faculty of Management, AGH University of Science
and Technology, Cracow, Poland
2Institute of Economics and Management,
Lviv Polytechnic National University, Lvіv, Ukraine

KIERUNKI ZMIAN SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

© Bek-Gaik B., Turlej J., Borshchuk I., 2012

Досліджено сучасну концептуальну спрямованість розвитку моделі фінансової звітності, її функціональну роль на фінансових ринках та об’єктивність характеристики бізнесу. Наведено адаптивні підходи до підвищення прозорості і суттєвості інформації фінансової звітності, досягнення тісних взаємозв’язків між її елементами.

The growing requirements for financial statements and expectations the users resulted in the evolution of financial reporting model. This article describes a change in the presentation of financial statements proposed by the IASB / FASB. These changes concern the increasing range of information about the achievements of those handed users and a form of communication between the company and its owners.

Кількість посилань - 6

K. Gawron

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
Department of Accounting

BALANCE SHEET EVALUATION OF ASSETS IN RELATION TO EVALUATION OF THE BANCRUPT ENTERPRISE ESTATE

© Gawron K., 2012

Розглянуто проблеми оцінки активів підприємства, охопленого процесом банкрутства в Польщі, згідно з положеннями балансного закону, закону про банкрутство i рекомендаціями міжнародних стандартів рахунку. Вказано відмінності в правових підходах, які можуть вплинути на достовірність та об'єктивність оцінювання.

The article was devoted to problems of assets evaluation in situation of bankruptcy in accordance of regulations of the Polish balance law and recommendations according to IAS. Article is pointing out differences in legal solutions, projecting onto the credibility and the objectivity of assessed value.

Кількість посилань - 10

M. Kamieniecka

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Department of Accounting

RECOGNITION AND VALUATION OF REVENUES ACCORDING TO THE POLISH ACCOUNTANCY ACT AND IAS/IFRS – COMPARATIVE APPROACH

© Kamieniecka M., 2012

The article is devoted to recognition and valuation of revenues in financial report as an important economic category in every enterprise. Differences between principles applying in IAS/IFRS and the Polish Accountancy Act were addressed.

The article is devoted to recognition and valuation of revenues in financial report as an important economic category in every enterprise. Differences between principles applying in IAS/IFRS and the Polish Accountancy Act were addressed.

Кількість посилань - 12

A. Kister

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Department of Accounting

PROVISIONS AND ACCRUED LIABILITIES IN THE LIGHT OF THE POLISH BALANCE LAW AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

© Kister A., 2012

Розмір резервів підприємства є однією з основних категорій виміру фінансового стану та рентабельності. Їх формування повинно відповідати принципу достовірної й об'єктивної оцінки підприємства. Розглянуто сутність резервів, подано їх класифікацію. Докладно окреслено резерви і реструктуризацію та поточні розрахунки. Метою є також порівняння резервів у польському законодавстві та в Міжнародних стандартах фінансової звітності № 37.

Provisions in accounting are one of basic categories of measurement of the financial situation and profitability. Creating them must be in accordance with the principle of accurate and reliable image of the enterprise. In the article the essence of provisions and their classification was described. In detail provisions were discussed to provisions for restructuring and accruals. The purpose of the article is to present provisions in perspective of the Polish balance law and IAS 37.

Кількість посилань - 10

J. Narkiewicz

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Department of Accounting

SYNTHETIC ANALYSIS OF THE BALANCE SHEET IN ACCORDANCE WITH POLISH ACCOUNTANCY ACT AS THE TOOL OF ASSESSING RISK OF OPERATION OF THE ENTERPRISE

© Narkiewicz J., 2012

Розглянуто можливість попередньої оцінки ризику діяльності підприємства на основі балансу, складеного згідно з польським законом про бухоблік. Аналіз процесу складається з трьох основних етапів: аналіз динаміки і структури активів, аналіз структури капіталу й аналіз співвідношення між капіталом і майном фірми. Особливо важливим питанням оцінки ризику є взаємозв’язок між стратегією фінансування оборотних засобів і ризиком, що виникає відповідно до зовнішніх обставин функціонування підприємства.

The article of methodological character introduces a framework of preliminary assessment of risk on the basis of balance sheet data in accordance with Polish Accountancy Act. The process of analysis was divided in three basic stages: analysis of dynamics and structure of assets, analysis of capital structure and analysis of capital-property relations. The essential problem recognized in assessing the financial risk was the analysis of the connection between current assets financing strategy and market risk.

Кількість посилань - 11

А. Nóźka

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Department of Accounting

ESSENCE OF HEDGING ACTIVITIES IN THE LIGHT OF POLISH BALANCE LAW AND IAS/IFRS

© Nóżka A., 2012

Сутність проблеми ризику в діяльності підприємства підвищує зацікавленість до інструментарію, який слугує його зниженню. Одним з таких засобів є похідні фінансові інструменти, які у відповідних умовах можуть бути ефективним інструментом зниження ризику (хеджування). Метою статті є представлення і порівняння основних принципів обліку хеджування відповідно до польського облікового законодавства та МСФЗ, використовуваних в Україні.

Growing risk of business activity of enterprises triggered interest in tools helping limit risk. In conditions of uncertainty derivative instruments can serve as effective instrument of limiting risks (hedging instrument). The purpose of this article is to present and compare basic bookkeeping rules of hedging instrument according to Polish balance law and IAS/IFRS also practised in the Ukraine.

Кількість посилань - 7

O. Szołno

University of Mary Curie - Skłodowskiej
Department of accountancy

ENTERPRISE FINANCIAL LIQUIDITY RATING BASED ON FINANCIAL STATEMENTS

© Szołno O., 2012

Наведено опис одного із фундаментальних інструментів фінансового управління компанією, яким є грошовий потік. Аналіз ліквідності в системі дає змогу виявити сильні і слабкі сторони компанії. Надійний аналіз і оцінка фінансового стану оператора вимагає необхідної інформації з надійних фінансових звітів.

This article was devoted to characterize one of basic financial tools - financial liquidity. Analysis of the financial liquidity in the static and dynamic layout allows for identifying strengths and weaknesses of the enterprise in the course of timely repayment of current liabilities. Credible analysis and assessment of financial situation of an economic entity require essential information from diligent financial reporting.

Кількість посилань - 11

УДК 334

Е.Е. Ібрагімов

Кримський факультет Запорізького національного університету

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Ібрагімов Е.Е., 2012

Обґрунтовано необхідність трансформації організаційних знань у стратегічному плануванні розвитку підприємства. Визначено основні способи трансформації знань та запропоновані сучасні технології та інструментарій для соціалізації, екстерналізації, комбінації та інтерналізації знань на фазах та етапах стратегічного планування.

In the article grounded a necessity of transformation of organizational knowledges is for the strategic planning of development of enterprise. Certainly basic methods of transformation of knowledges and modern technologies and tool are offered for socialization, eksternalizacii, combination and internalizacii knowledges on phases and stages of the strategic planning.

Кількість посилань – 7

УДК 657.1.012

О. В. Адамик

Тернопільський національний економічний університет,
кафедра обліку в бюджетній та соціальній сфері

ДОХОДИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗА МЕТОДОМ НАРАХУВАННЯ В УМОВАХ УНІФІКАЦІЇ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

© Адамик О.В., 2012

Надано критичний аналіз способів запровадження методу нарахування в облікових системах бюджетних установ України для обліку доходів від бюджетних асигнувань з урахуванням вітчизняного законодавства та економічних реалій.

There is provided critical evaluation of ways of introducing accrual basis for accounting systems of Ukrainian budgetary institutions to account for revenue allocations, considering the national legislation and economic realities.

Кількість посилань - 12

УДК 338.465.2 : 37

І.В. Алєксєєв, О.П. Волошин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фінансів ІППТ

АНАЛІЗУВАННЯ СКЛАДУ І РОЛІ ПЕРВИННИХ ЛАНОК ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРІВ

© Алєксєєв І.В., Волошин О.П., 2012

Розкрито сутність взаємодії підприємств як замовників підготовки кадрів і навчальних закладів як виконавців зазначеного замовлення на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях. Аналізування виявило асиметрію у підготовці кадрів та їх використанні, зокрема щодо впровадження інновацій на підприємствах. Зроблено висновок про необхідність розроблення принципів формування та організування співпраці підприємств та ВНЗ через механізм їхньої інтеграції як первинних ланок підготовки та використання кадрів.

Interaction of enterprises as customers of personnel training and educational institutions as agents of this order at different education qualificational level is analyzed. Asymmetry in personnel training and personnel use particularly concerning innovation adoption in enterprises is revealed. The conclusion about the necessity to develop enterprises and universities collaboration through the mechanism of their integration as primary units of personnel training and use is made.

Кількість посилань – 2

УДК 005.52:502(075.8)

А.И. Белоусов1, Е.М. Кожушко2

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»,
1кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита,
2кафедра экономической теории

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕТА

© Белоусов А. И., Кожушко Е. М., 2012

Розглянуто питання еволюції бухгалтерського екологічного обліку, що відображають як національні, так і загальносвітові тенденції. Нині необхідний інтегрований підхід, що підвищує якість екологічного обліку, зокрема мікроекономічної складової. Запропоновано модифіковану методику оцінки ефективності бізнес-процесів в природокористуванні на основі кривих поведінки витрат, доходу та обсягу природних ресурсів, що дає змогу пов'язати ефективність з критеріями сталого розвитку, основаними на збільшенні сукупного капіталу.

The questions of the evolution of environmental accounting, bookkeeping, reflecting both national and global trends. Currently, an integrated approach that ensures quality of environmental accounting, including the micro-economic component. We propose a modified method of estimating the efficiency of business processes in environmental management, based on the behavior of the curves of costs, income and the amount of natural resources, which can be linked to the performance criteria of sustainable development based on the increment of aggregate capital.

Кількість посилань - 10

УДК 657.471.65

Т.М. Бойчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ»

© Бойчук Т.М., 2012

На підставі економічної літератури та нормативно-правових актів України з оподаткування і бухгалтерського обліку досліджено еволюцію формування поняття «адміністративні витрати» і його використання в сучасному бухгалтерському обліку.

On the basis of economic literature and normatively-legal acts of Ukraine from taxation and accounting; forming evolution of concept administrative charges and it use in a modern accounting are investigatied.

Кількість посилань - 20

М.І. Бондар

ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”,
кафедра обліку підприємницької діяльності

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

© Бондар М.І., 2012

Визначено основні проблемні аспекти теорії та методології бухгалтерського обліку. Окреслено коло питань, що потребують вирішення на основі регулювання бухгалтерського обліку.

The main problematic aspects of the theory and methodology of accounting. The range of problems to be solved on the basis of accounting.

Кількість посилань - 8

УДК 338.2:[330.34:001]

Н.А. Букало

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
кафедра обліку та аудиту

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ТА ЗАХОДИ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ У ПОСЛУГАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

© Букало Н.А., 2012

Досліджено сутність категорії “економіка знань”, розглянуто одну із сфер економіки знань – освіту, запропоновано заходи щодо задоволення потреб споживачів у освітніх послугах вищих навчальних закладів.

The article examines the essence of the category of “knowledge economy”, considered one of the areas of the knowledge economy - education, the proposed measures to meet the needs of consumers in the educational services of higher education.

Кількість посилань – 6

УДК 657:336.741.242.1

Г.В. Веріга

Донецький державний університет управління,
кафедра обліку і аудиту

ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ

© Веріга Г.В., 2012

Розкрито основні принципи відображення у бухгалтерському обліку операцій підприємств в іноземній валюті відповідно до міжнародних і національних стандартів, проведено їх порівняльну оцінку.

The basic accounting principles of the reflection of enterprises operations in foreign currency according to international and national standards are exposed, their comparative estimation is conducted.

Кількість посилань - 10

УДК 657

О.О. Височан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

© Височан О.О., 2012

Розглянуто основні джерела фінансування витрат інноваційної діяльності, запропоновано методику відображення в обліку фінансування витрат інноваційної діяльності.

The main sources of financing costs of innovation, proposed method of recording the financing costs of innovation.

Кількість посилань - 5

УДК 657

Н.М. Воськало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

© Воськало Н.М., 2012

Деталізовано методику виконання аналізу власного капіталу підприємства через визначення показників фінансової стійкості та платоспроможності. Показано вплив складових власного капіталу на фінансову стійкість та співвідношення рівнів ліквідності з черговістю виплат кредиторам.

The method of conducting of analysis of property asset of enterprise is gone into detail by determination of indexes of financial firmness and solvency. Influence of constituents of property asset is shown on financial firmness and correlation of levels of liquidity with the order of payments to the creditors.

Кількість посилань - 7

УДК 657.1:330.341

В.В. Гик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

© Гик В.В., 2012

Обґрунтовано передумову та потребу відображення у бухгалтерському обліку витрат на інновації. З метою ефективного управління та здійснення аналізу і контролю витрат на інновації запропоновано ввести в калькуляції окрему статтю.

The article presents the need, background and needs reflected in the accounting cost of innovation. In order to effectively manage and analyze and control the cost of innovation prompted a separate article in the calculation.

Кількість посилань - 7

УДК 378:657

О.В. Грищенко, В.О. Коцюбинська

Первомайський політехнічний інститут НУК імені адмірала Макарова,
кафедра обліку і економічного аналізу

МІСЦЕ ТА РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН

© Грищенко О.В., Коцюбинська В.О., 2012

Розглянуто сутність, елементи, функції, принципи та завдання самостійної роботи студентів під час вивчення облікових дисциплін.

It was dealed the essence, elements, functions, principles and tasks of solitary work of the students during learning of the Accounts’ subjects.

Кількість посилань – 13

УДК 657.375.6

О.М. Гурська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

КОНСОЛІДОВАНА ТА ЗВЕДЕНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ГРУП ПІДПРИЄМСТВ

© Гурська О.М., 2012

Узагальнено підходи до визначення понять «об’єднання підприємств» та «група підприємств», виокремлено та описано основні види фінансової звітності, яку вони складають.

In the article are generalized current approaches for definitions of "enterprise association" and "group of companies" allocated and described basic types of financial statements that they make.

Кількість посилань - 9

УДК: 631.162:657.411.8

Л.В. Гуцаленко

Вінницький національний аграрний університет,
кафедра аудиту та державного контролю

СИСТЕМНИЙ ОБЛІКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

© Гуцаленко Л.В., 2012

Розкрито системний обліковий підхід до визначення прибутку сільськогосподарськими підприємствами та впливу на нього інформаційних потоків внутрішнього та зовнішнього середовища.

The article reveals a systematic approach to determining of income in agricultural enterprises and solved the influenced by information flows internal and external environment.

Кількість посилань - 3

УДК 657.62: 658.29

А.Г. Загородній

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

КОНСОЛІДАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

© Загородній А.Г., 2012

Досліджено проблему консолідації інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства, рівні, форми та методи такої консолідації.

The problem of information consolidation in the accounting and analysis system for enterprise, management support, levels, forms and methods of such consolidation had bun investigated.

Кількість посилань - 29

УДК 657.1

Л.М. Кіндрацька

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,
кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЇХ ВПЛИВ НА ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВНЗ

© Кіндрацька Л.М., 2012

Виокремлено основні тенденції вдосконалення теорії бухгалтерського обліку; роз¬крито підходи до підготовки конкурентоспроможних спеціалістів за напрямом “Облік і аудит”.

The basic tendencies of perfection of theory of record-keeping are selected; going is exposed near preparation of competitive specialists after direction "Account and audit"

Кількість посилань – 9

УДК 657.6

Я.С. Карп’як, Л.І.Ріжко, О.Я. Карп’як

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Карп’як Я.С., Ріжко Л.І., Карп’як О.Я., 2012

Розглянуто та узагальнено систему об’єктів аудиту, організацію проведення аудиторської перевірки нематеріальних активів. Проведені теоретичні дослідження є основою для визначення нових напрямів в обліку, та аудиті, зокрема розроблення рекомендацій з удосконалення обліку, формування моделей аудиту та вигідності використання нематеріальних активів.

The objects of audit system, the organization of intangible assets audit were considered and generalized. Conducted theoretical studies are the basis for identifying new areas of accounting and auditing, in particular the development of recommendations to improve accounting, audit models formation and utility of intangible assets.

Кількість посилань - 13

УДК:658

Н.М. Клим1, Т.Р. Хомяк2

1НЛТУ України,
кафедра обліку та аудиту
2Львівська комерційна академія,
кафедра аудиту

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

© Клим Н.М., Хомяк Т.Р., 2012

Досліджено особливості формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств лікеро-горілчаної промисловості з урахуванням галузевої специфіки виробництва. Визначено чинники впливу на формування собівартості продукції та організацію обліку витрат підприємств лікеро-горілчаної промисловості.

In the article the features of forming of the registration-analytical providing of management the charges of enterprises of liquer-vodka industry are explored taking into account the of a particular branch specific of production. Certainly factors of influence on forming of unit cost and organization of account of charges of enterprises of liquer-vodka industry.

Кількість посилань - 6

УДК 331.101.3: 338.47

Т.Л. Коваленко

Первомайський політехнічний інститут НУК ім. адм. Макарова,
кафедра обліку та аналізу

МЕТОДИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ

© Коваленко Т.Л. 2012

Розкрито суть методичних пропозицій щодо стимулювання праці працівників на основі комплексної оцінки якості праці та сертифікації, що є своєрідним важелем мобілізації працівників на досягнення індивідуальних результатів праці та підвищення їх кваліфікації.

Reveal the essence of teaching suggestions for stimulating employees on the basis of a comprehensive quality assessment and certification work that is a kind of lever to mobilize people to reach the results of individual labor, and improve their skills.

Кількість посилань – 6

УДК 657.1

С.Л. Коротаев

Белорусский государственный экономический университет,г. Минск,
кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА НА МСФО В БЕЛАРУСИ

© Коротаев С.Л., 2012

Рассмотрено принципиальные отличия системы бухгалтерского учета и отчетности Беларуси от подходов, определенных Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Определено основные проблемы перехода на МСФО, текущие и перспективные задачи субъектов и объектов управления, обусловленные гармонизацией белорусской системы учета и отчетности с МСФО.

The main differences of the accounting and reporting system in Belarus are examined with reference to the approaches, defined by International Accounting Standard (IAS). The main problems of transition to IAS standards are defined, as well as current and prospective goals of agents and objects of management, determined by the harmonization of Belarussian accounting and reporting system with IAS.

Кількість посилань - 18

УДК 657.1:331.1

М.В. Корягін, О.О.Попкова

Львівська комерційна академія,
кафедра бухгалтерського обліку

СТРУКТУРА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

© Корягін М.В., Попкова О.О., 2012

Розглянуто основні підходи щодо формування структури фонду оплати праці як основи організації бухгалтерського обліку. Запропоновано класифікацію видів виплат, які входять до фонду оплати праці.

There is viewing of the main approaches to structure formation payroll as a basis of accounting. It was suggested the classification of types of payments that are included in payroll.

Кількість посилань - 7

УДК 657.1:630.68

Н.С. Котляревська

Національний університет ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

© Котляревська Н.С., 2012

Визначено галузеві особливості ведення бухгалтерського обліку щодо об’єктів, характерних для підприємств лісового господарства. Розглянуто важливі елементи облікової політики, які рекомендовано визначати під час формування облікової політики.

In the article defines the branch features of аccounting for objects specific to the enterprises of forestry. The important elements of the аccounting policy, which is recommended to determine the formation of аccounting policy, are considered.

Кількість посилань - 8

Syndicate content