№ 723 (2012)

Степан Іваник
Школа суспільних наук Інституту філософії і соціології Польської академії наук

СЕМАНТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЕСТЕТИКИ СТЕПАНА ОЛЕКСЮКА (СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ)

© Іваник Степан, 2012

На основі архівних матеріалів реконструйовано естетичну концепцію Степана Олексюка. Показано, що центральне значення для цієї концепції має погляд на естетичний предмет як єдність певних об’єктивних і суб’єктивних передумов.
Ключові слова: естетичний предмет, комунікат, матеріальна основа.

Stepan Ivanyk. Semantic concept of Stepan Oleksiuk’s aesthetics

The aesthetic concept of Stepan Oleksiuk is reconstructed on the base of archival materials. It is demonstrated that the view on the aesthetic object as a unity of some objective and subjective conditions was central to this concept.
Key words: aesthetic object, communication, material foundation.

Література – 8

УДК 1(091) (44)

Катерина Батаєва
Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”

ПОГЛЯД НАГЛЯДАЧА: КОНЦЕПЦІЯ РЕПРЕСИВНОГО БАЧЕННЯ

© Батаєва Катерина, 2012

Досліджуються три модуси концепції репресивного бачення (теорія дисциплінарного нагляду у суспільстві Паноптікона; концепція клінічного погляду та концепція догляду за безумцями), а також описана дія насильницького погляду, що перетворює людей та речі на відчужені об’єкти. Створена М. Фуко філософська концепція репресивного погляду отримала подальший розвиток у феноменології погляду Ж.-П. Сартра, в якій досліджується стан людини, що опинилася під наглядом, – людини, за якою стежать.
Ключові слова: наглядач, безумний, погляд, бачення, стеження, репресія, паноптікон.

Kateryna Batayeva. Overseer’s look: the concept of repressive vision.

The paper deals with studying three modes of the concept of repressive vision (theory of disciplinizing observation in Panopticon society; concept of clinical look and concept of crazy person observation). The action of forcible look which transforms humans and things into alienated objects is described as well. Created by M.Foucault, the philosophical concept of repressive look has got further development in the phenomenology of J.-P.Sartre that explores the state of a surveyed human.
Key words: overseer, crazy, look, vision, surveillance, repression, panopticon.

Література – 10

УДК 340.112

Галина Боровська
Львівський державний університет внутрішніх справ

ЗНАЧУЩІСТЬ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ СПАДЩИНИ П. ЮРКЕВИЧА ДЛЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ

© Боровська Галина, 2012

Розглядається одна з актуальних тем сучасної гуманітарної парадигми: розуміння цивілізації та цивілізаційного процесу. Вперше пропонується концепція цивілізаційного поступу вітчизняного філософа середини XIX ст. Памфіла Юркевича. Основу цієї концепції становить ідея права і закону, захист прав людини, виховання правосвідомого громадянина.
Ключові слова: правова цивілізація, права людини, правова культура, “громадянський мир”, “правильне виховання”, “закони права”.

Halyna Borovska. Importance of philosophical-legal legacy of P.Yurkevich

One of the actual topics containing a new humanitarian paradigm based on the understanding of the civilization process and civilization on the whole is considered. The civilization advancement concept of the XIX-century Ukrainian philosopher P. Yurkevich is suggested. The idea of law and human rights is exposed as the main constituent of the concept.
Key words: legal civilization, human rights, legal culture, “civic peace”, “correct upbringing”, “principles of law”.

Література – 5

Євгеній Бразуль-Брушковський

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕПІСТЕМОЛОГІЯ: ПІДСУМКИ І РЕЗУЛЬТАТИ (До виходу з друку колективної монографії “Эпистемология: перспективы развития” / отв. ред. В.А. Лекторский; отв. секр. Е.О. Труфанова. – М.: “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2012. – 536 с. ISBN 978-5-88373-280-4)

© Бразуль-Брушковський Євгеній, 2012

УДК 111.1/.852:17

Вікторія Головей
Волинський національний університет ім. Лесі Українки

ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ДОСВІДУ СВЯЩЕННОГО

© Головей Вікторія, 2012

Висвітлюється онтологічний вимір сакрального досвіду як основоположного елемента досвіду релігійного, ширше – духовного. Стверджено, що досвід священного вирізняється онтологічним змістом і характером. Це досвід символічних актів трансцендування, які утворюють онтологічний горизонт буття. Водночас – це досвід культуротворення і самотворення, в якому формуються смисложиттєві засади людського існування, розкривається й утверджується людська сутність.
Ключові слова: досвід, сакральне, культура, релігійний, містичний.

Victoriya Golovey. The ontological status of the experience of the sacred

The paper explores the ontological dimension of the experience of the sacred as the fundamental element of the experience of the religious, and more generally, of the spiritual one. The author asserts that the experience of the sacred has a distinguished ontological content and nature. This is an experience of symbolic acts of transcendence which create the ontological horizon of Being. At the same time this is an experience of creation of culture and self-creation which forms the foundations of the meaning of human existence, reveals and confirms the human essence.
Key words: experience, sacred, culture, religious, mystical.

Література – 14

УДК 130.31

Андрій Кадикало
Національний університет “Львівська політехніка”

ФІЗІКАЛІСТСЬКІ ПРИНЦИПИ МАТЕРІАЛІСТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРИРОДИ СВІДОМОСТІ

© Кадикало Андрій, 2012

Аналізується матеріалізм, що претендує на статус “найбільш” наукової теорії природи свідомості, аргументуючи свої претензії шляхом застосування фундаментальних понять природничих наук. Оскільки сучасне науково-природниче знання переживає період переосмислення та трансформації класичних уявлень про дійсність, то це безпосередньо впливає на інтерпретаційні потенції матеріалістичного розуміння природи свідомості.
Ключові слова: свідомість, матеріалізм, каузальність, об’єктивність, просторовість, квантова теорія.

Kadykalo Andriy. The physicalist principles of materialistic interpretation of the nature of consciousness.
The paper is dedicated to the analysis of materialism which pretends to have a status of ‘the most’ scientific theory of the nature of consciousness supporting its claims by the usage of the fundamental notions of the natural sciences. Since contemporary natural-scientific knowledge endures the time of reconsideration and transformation of classical ideas about reality, it influences directly the interpretational capacities of materialistic understanding of the nature of consciousness.
Key words: consciousness, materialism, causality, objectivity, spatiality, quantum theory.

Література – 10

УДК 115.4

Максим Карповець
Національний університет “Києво-Могилянська академія”

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ПЕРЕЖИВАННЯ У СВІТІ МІСТА

© Карповець Максим, 2012

Проаналізована амбівалентність людського переживання у світі міста, де останнє окреслюється як зовнішня культурна реальність, що спрямовує суб’єкта як до конструктивних, так і деструктивних стратегій життя. Доведено, що переживання міста є трансгресивним етапом, а тому завжди пов’язане із межею людських можливостей, тілесною та духовною чутливістю. Зроблено висновок, що людське буття у місті неможливе без переживання, що зумовлює актуалізацію антропокультурних практик і структур.
Ключові слова: людське переживання, світ міста, антропологія міста, структура, культурна реальність.

Maksym Karpovets. Ambivalence of human emotional experience in the urban world.

In the paper the ambivalence of human experience in the urban world is analyzed. The urban world is traced as external reality that directs subjective constructive and destructive strategies of life as well. It’s proved that the emotional experience of the city is a transgressive phase. Therefore, it depends on the limits of human abilities, corporeal and mental sensitivity. We conclude, that a human’s being in the city is impossible without emotional experience, which determines actualization of athropo-cultural practices and structures.
Key words: human emotional experience, urban world, anthropology of city, structure, cultural reality.

Література – 15

УДК 173

Ольга Липка
Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка

ХРИСТИЯНСЬКА РОДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: РЕАКЦІЯ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ

© Липка Ольга, 2012

Представлено виклики, які висуває інформаційний простір перед християнською родиною. Проаналізовано вчення католицьких богословів та філософів ХХ ст. про подружжя. Стверджується, що вони обґрунтовують його неминущу цінність та відповідність людській природі навіть у сучасних умовах. Пропаговані мас-медіа вседозволеність та гедонізм у сексуальній сфері провокують подружню невірність, розлучення та руйнують інститут родини.
Ключові слова: християнська родина, подружня любов, самовідданість, інформаційний простір.

Olga Lypka. Christian Family in the Information space: a response to the challenges of our time

The paper reveals challenges of informational which informational space raises before Christian Family. The author analyzes teachings of Catholic theologians and philosophers of XX century about family and states that they prove its everlasting value and congruity to the human nature in modern conditions too. Propagated by the media permissiveness and hedonism in the sexual sphere provoke misconduct, divorce and destroy the institution of the family.
Key words: Christian Family, conjugal love, self-denial, Information space.

Література – 14

УДК 1:572 (091)

Любов Мазур
Національний університет “Львівська політехніка”

САМОІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

© Мазур Любов, 2012

Розкрито вплив процесів глобалізації на зміну антропологічних меж людини: розмивання онтичної границі внаслідок психологічної експлуатації бажання і розширення віртуальної в результаті застосування технік конструювання соціальної реальності і практик самоконструювання. Виявлено специфіку віртуальної самоідентичності та спрогнозовано її вплив на трансформацію онтології особистості.
Ключові слова: глобалізація, віртуальна реальність, бажання, антропологічні межі людського існування, самоідентичність проекту, конструювання себе.

Lyubov Mazur. The self-identity of personality in the face of globalization.
The influence of globalization processes on the changes of man’s anthropological limits are being examined in the paper, i.e., the blurring of ontic boundary as a result of psychological exploitation of desire and expansion of virtual reality as a result of application of techniques of social reality’ construction and practices of self-construction. The specific character of virtual self-identity and its influence on transformation of ontology of personality are demonstrated.
Key words: globalization, virtual reality, desire, anthropological limits of human existence, self-identity of project, construction of the self.

Література – 8

УДК 21+17.036

Марія Мазурик
Національний університет “Львівська політехніка”

МОРАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ В. СОЛОВЙОВА

© Мазурик Марія, 2012

Досліджується моральна філософія В. Соловйова та його спроби вирішити проблему добра і зла. Зазначається, що російський філософ переносить акцент з етичного світогляду на моральну діяльність людини, сутністю якої стає втілення абсолютного добра. Відбувається переміщення точки тяжіння від розуміння Абсолюту як онтологічної реальності до його розуміння як ідеалу. Саме на нього повинна орієнтуватись будь-яка людська діяльність. Внаслідок нереалізованості ідеалу добра та досконалості у нашому світі виникає необхідність “виправдання” добра, що і намагається здійснити В. Соловйов.
Ключові слова: В. Соловйов, моральна філософія, добро, зло.

Mariyа Mazuryk. Moral philosophy of V. Solovyov.

Exploring the moral philosophy of V.Solovyov and his attempts to resolve the problem of good and evil we point out that the Russian philosopher shifts the accent from the ethical outlook onto the moral activity of a human; the essence of the latter being the incarnation of absolute goodness. He simulatenously shifts the centre of gravity from understanding the Absolute as ontological reality onto its understanding as the ideal which every human activity should take the hold at. Because the ideal of goodness and perfection remains unrealized in our world the necessity to “justify” goodness emerges and this is precisely what V.Solovyov attempts to achieve.
Key words: V. Solovyov, moral philosophy, goodness, evil.

Література – 14

УДК 101+159.923 (091)

Оксана Онищук
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ У КОНТЕКСТІ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

© Онищук Оксана, 2012

Досліджується проблема кризи самоідентифікації людини у сучасному глобальному інформаційному просторі. Стверджується значення й необхідність усвідомленого вибору як основного інструмента самоідентифікації. Визначаються основні деструктивні чинники, які впливають на вибір людини. Перспективною бачиться самоідентифікація на основі традиційних цінностей сім'ї.
Ключові слова: вибір, споживацькі цінності, ідентифікація, інформаційне суспільство, фрагментарність, сім'я.

Oksana Onyshchuk. The issue of choice in context of human self-identification in information society.
The paper deals with a problem of crisis of human self-identification in information society. The necessity of conscious choice as the basic instrument of self-identification is asserted. The main destructives factors which have an influence on choice are determined. Self-identification based on traditional family values is considered to be a good perspective.
Key words: choice, consumer values, identification, information society, fragmentation, family.

Література – 11

УДК 091: 81’01

Олеся Паньків
Національний університет “Львівська політехніка”

СМИСЛОВІ АСПЕКТИ СЛОВА У ГРЕЦЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ

© Паньків Олеся, 2012

Розглянуто основні аспекти розуміння слова в епоху античності. У цей час слово і мислення не були чітко відокремлені, а розглядались як єдиний Логос. З огляду на відмінні способи осмислення слова грецькими мислителями, можна виділити кілька підходів до його тлумачення: реалістична, конвенціальна, номіналістична та концептуальна.
Ключові слова: слово, Логос, ім’я.

Olesia Pankiv. Semantic aspects of a word in Greek philosophy.

Review of the main aspects of a word in the age of Antiquity is the subject matter of the paper. Word and thought were not clearly devided at that time but were rather considered to be the integral Logos. Proceeding from the different ways of understanding the Logos we can single out several approaches to its interpretation: realistic, conventional, nominalistic and conceptual ones.
Key words: word, Logos, name.

Література – 16

УДК 17.02

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

ПІСЛЯ МАКІНТАЙРА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

© Петрушенко Віктор, 2012

Окреслено причини втрати традиційною етикою впливу на життєдіяльність сучасної людини. Запропоновано нове бачення моральності на основі ідей “нової антропології”, що подає людину в єдності та взаємній зумовленості природного та соціально-культурного начал та “нового гуманізму”, що ґрунтується на принципах моральної сингулярності та осмисленні людини як космічного послання.
Ключові слова: етика, моральність, моральний релятивізм, новий гуманізм.

Victor Petrushenko. After MacIntyre: the problems and ways of contemporary moral philosophy’s development.
In the article the causes of the loss of traditional ethic’s influence over the vital activity of contemporary man are drawn. The new vision of morality is proposed on the basis of ideas of “new anthropology” that represents a human being through unity and codetermination of natural and social-cultural origins as well as proceeding from the “new humanism” that is based on the principles of moral singularity and understanding of human being as a cosmic message.
Key words: ethics, morality, moral relativism, new humanism.

Література – 16

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

ПАНОРАМА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ (До виходу із друку видання “Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь” / под ред. Ю.М. Резника. – М.: Академический Проект, Культура; Киров: Константа, 2012. – 1000 с. – (Summa, Энциклопедия культурологии)

© Петрушенко Віктор, 2012

УДК 141.81

Оксана Петрушенко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

УТОПІЯ ТА ФУТУРОЛОГІЯ: РІЗНІ СПОСОБИ ПЕРЕДБАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

© Петрушенко Оксана, 2012

Дано основні характеристики утопії та футурології. Коротко описано історію виникнення як утопії, так і футурології, окреслено їхні основні напрямки. Спільними ознаками утопії та футурології, на думку автора, є опис очікуваних соціальних змін; визначення та узагальнення певних тенденцій соціального розвитку; визначення як позитивних, так і негативних тенденцій соціального розвитку; попередження суспільства про можливі негативні результати, до яких може привести суспільний розвиток. Відмінності між утопією та футурологією полягають у часових характеристиках змальованого суспільства; трактуванні поняття належного; зацікавленості у механізмі та кінцевому результаті очікуваних змін, у стратегічних завданнях створюваних проектів.
Ключові слова: утопія, футурологія, майбутнє, прогноз, соціальні зміни.

Oksana Petrushenko. Utopia and Futurology: the Different Ways of Foresight of the Future

In the paper the main characteristics of utopia and of futurology are given. Author describes historical development both of them, writes about their main trends. According to the idea of author the common features of utopia and futurology are the next: description of the future social changes; definition and generalization of certain tendencies of social development; description of both positive and negative tendencies in social development; warning about the able negative results of given social development. Differences between utopia and futurology are connected with time characteristics of the depicted societies; understanding of notion of appliance; interest to the mechanism and final result of the future changes, in strategic tasks of created projects.
Key words: utopia, futurology, future, prognosis, social changes.

Література – 8

Світлана Повторева

Національний університет “Львівська політехніка

ОБРАЗНІСТЬ У ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕКСТАХ І ФІЛОСОФІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ (роздуми над творами В.Л. Петрушенка)

© Повторева Світлана, 2012

Література – 6

УДК 128+038.6

Світлана Повторева
Національний університет “Львівська політехніка”

ФЕНОМЕН СМЕРТІ У ДИСКУРСІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

© Повторева Світлана, 2012

Аналізуються методологічні аспекти поняття “смерть” у контексті постмодерністської філософії і художньої літератури. Доведено, що поняття “смерть людини (автора, поета, суб’єкта)", а також опозиції “смерть-життя”, “смерть-безсмертя” тощо є лінгвістичними конструктами, що формують дискурсивні практики сучасної європейської культури.
Ключові слова: деконструкція, дискурс, життя, методологія, “смерть авторa”, “смерть людини”, “смерть поета”, “смерть суб’єкта”, постмодернізм.

Svetlana Povtoreva. The Phenomenon of Death in the Postmodernist Discourse.

Methodological aspects of the concept of death in the context of Postmodernist philosophy and literature are analysed. It is argued that the concept “death of a human (author, poet, subject)” as well as oppositions “death- life”, “death- immortality” and so on are the linguistic constructs which form the practices of discourse of contemporary European culture.
Key words: deconstruction, discourse, life, methodology, “death of author”, “death of a human”, “death of poet”, “death of subject”, postmodernism.

Література – 18

УДК 141.32+821.161.1

Віктор Савельєв
Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського МАУП

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Л. ШЕСТОВИМ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ Л. ТОЛСТОГО

© Савельєв Віктор, 2012

На основі докладного аналізу текстів Л. Шестовим досліджено його рецепцію філософських ідей літературно-художньої та публіцистичної спадщини Л. Толстого. Доведено, що обом мислителям властиве споріднене ставлення до релігії та подібне відчуття релігійності.
Ключові слова: життя, мистецтво, моральність, проповідь, релігійність.

Viktor Savelyev. L. Shestov's interpretations of the philosophical ideas of Leo Tolstoy

The author of the paper investigates the reception of L.Shestov of the philosophical ideas of literary-artistic and sociopolitical heritage of Leo Tolstoy on the basis of the circumstantial analysis L. Shestov’s texts. It’s been demonstrated that both authors share similar attitude to religion and religiosity.
Key words: life, art, morality, preaching, religiosity.

Література – 12

УДК 130.2:7.01](4) (09)

Наталя Саноцька
Національний університет “Львівська політехніка”

ФІЛОСОФІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ ПРО ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ

© Саноцька Наталія, 2012

На основі історико-філософського аналізу ключових положень про справжнє існування людини, висунутих у філософії екзистенціалізму, відтворено цілісну картину формування поглядів цього філософського напряму щодо феномену творчості. Розкрито зміст феномену творчості як іманентно-духовного виміру людського буття, виявлено його світоглядні детермінанти прояву та значення у становленні, самоздійсненні й самоствердженні особи. Встановлено, що особливість осмислення творчості пов’язується із найважливішими аспектами людського самовизначення, особистісним пошуком та конституюванням власного Я, а також пошуком моделей взаємовідносин зі світом. Творчість є способом самоствердження людини всупереч зовнішній детермінації та постійного подолання власної обмеженості.
Ключові слова: творчість, буття, суще, екзистенція, бунт.

Nataliya Sanotska. Existential philosophy on the phenomenon of creativity.

The holistic picture of formation of views of this school of thought as to the creative phenomenon has been reproduced on the basis of historical and philosophic analysis of the key notions on the real human existence, represented in the existential philosophy. The content of the phenomenon of creativity as immanent spiritual dimension of human existence has been revealed; its vision determinants of manifestation and meaning in the achievement, self-actualization and self-affirmation of a person have been manifested. It has been determined that the peculiarity of comprehension of the creativity is connected with the most important aspects of human self-determination, personal search and affirmation of the self, as well as with the search for models of relationships with the world. The creativity demands the self-affirmation from a person notwithstanding the outer determination and constant overcoming of the own narrow-mindedness.
Key words: creativity, Being, the existent, existence, rebellion.

Література – 24

УДК 101.1: 370: 008: 001.8

Едуард Семенюк
Національний лісотехнічний університет України

СЬОГОДЕННЯ: НОВІ ПРІОРИТЕТИ ТА АКЦЕНТИ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

© Семенюк Едуард, 2012

Філософія освіти є дуже важливим розділом філософської теорії, оскільки сфера освіти визначає майбутнє суспільства. Велике значення для розвитку сучасної освіти мають антропоцентрична парадигма, екологізація та інформатизація суспільства, формування творчого мислення, концепція навчання впродовж усього життя тощо.
Ключові слова: філософія освіти, антропоцентрична парадигма, екологізація освіти, філософія сталого розвитку, екологічна філософія, інформатизація освіти, формування творчого мислення, навчання впродовж усього життя.

Eduard Semenyuk. Nowadays: the New Prioritities and Accents in Philosophy of Education

Philosophy of education is a very important of philosophical theory so long as the sphere of education determines the future of society. Anthropocentric paradeigma, ecologization and informatizion of society, forming of the creative thinking, concept of education during one’s life-time et cetera are of great importance for the modern education development.
Key words: philosophy of education, anthropocentric paradeigma, ecologization education, sustainable development philosophy, environmental philosophy, informatizion of education, forming of the creative thinking, education during one’s life-time.

Література – 10

УДК 1(091): 167.2

Андрій Синиця
Львівський державний університет фізичної культури

СУЧАСНА АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ПРО РОЛЬ ПРАВИЛ У ПРОЦЕСІ ФІКСАЦІЇ МОВНОГО ЗНАЧЕННЯ

© Синиця Андрій, 2012

Проведено компаративно-критичний аналіз основних поглядів представників сучасної аналітичної філософії на співвідношення понять правил і значення мовних виразів та запропоновано вирішення проблеми слідування правилу шляхом введення у наукову термінологію поняття “опосередкована пресупозиція”.
Ключові слова: правила, проблема слідування правилу, значення мовного виразу, прагматичний аспект мови, індивідуальна мова.

Andriy Synytsya. Contemporary analytic philosophy on the role of rules in the process of language meaning fixation.
A comparative and critical analysis of the basic views of representatives of contemporary analytic philosophy on correlation between the concepts of rules and meaning of language expressions is considered. It is proposed to introduce to scientific terminology the notion of “indirect presupposition” in order to solve the rule-following problem.
Key words: rules, rule-following problem, meaning of language expression, pragmatic aspect of language, private language.

Література – 12

УДК 165

Михайло Торохтій
Херсонський інститут МАУП

ФОРМАЛЬНА НЕПОВНОТА КЛАСИЧНИХ ВИЗНАЧЕНЬ

© Торохтій Михайло, 2012

На прикладі закону тотожності критикується класичний спосіб формально-логічної експлікації теоретичних положень. Обґрунтовується необхідність впровадження до технічного арсеналу логіки відповідних негативних конструкцій і форм.
Ключові слова: тотожність, визначення, МТО, генеральне твердження, додаткове твердження.

Mykhaylo Torokhtiy. Formal incompleteness of classical definitions.

In the paper, on the example of the principle of identity, the classic method of formal-logical explication of theoretical positions is criticized. The necessity of introduction to the technical arsenal of logic of corresponding negative constructions and forms is substantiated.
Keу words: identity, determination, LTD, general statement, additional statement.

Література – 15

УДК 165.322

Любомир Федорів
Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО У КЛАСИЧНІЙ ТА НЕКЛАСИЧНІЙ ГНОСЕОЛОГІЇ

© Федорів Любомир, 2012

Розкрито особливості класичного та некласичного підходів до розуміння суб’єкта пізнання, об’єкта пізнання та пізнавального процесу загалом. Проаналізовано форми виявлення трансцендентного у контексті розгляду цих питань. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що під час переходу від класичної до некласичної філософії трансцендентне втрачає статус вихідного чинника та основної форми фіксації і здійснення пізнавальних актів.
Ключові слова: пізнання, гносеологія, трансцендентне, іманентне, суб’єкт, об’єкт, мислення.

Lubomyr Fedoriv. Forms of manifestation of the transcendent in classical and non-classical gnoseology.

Particularities of classical and non-classical understanding of the subject of knowledge, object of knowledge and the cognitive process in whole are explored in the paper. Forms of manifestation of the transcendent are analyzed in this context. Proceeding from the analysis made we conclude that in transition from classical to non-classical philosophy the transcendent loses it status of the initial cause and basic form of fixation and realization of cognitive acts.
Key words: cognition, gnoseology, transcendent, immanent, subject, object, thinking.

Література – 12

УДК 14:340.12] (100+477) “17”

Христина Хвойницька
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗВИТОК ЮСНАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКИМИ МИСЛИТЕЛЯМИ XVIII ст.

© Хвойницька Христина, 2012

Досліджено концепцію природного права у творчості українських мислителів доби Просвітництва. Проаналізовано значну роль юснатуралістичних ідей у становленні їхніх філософських доктрин. Це поняття вони трактують як справедливість, добро, милосердя, свобода, спільне благо та культурне самовизначення.
Ключові слова: природне право, справедливість, Я. Козельський, С. Десницький, П. Лодій, свобода, спільне благо, культурне самовизначення.

Khrystyna Khvoynytska. Development of jusnaturalistic theory by the Ukrainian thinkers of the XVIII cent

The concept of natural law in creative legacy of Ukrainian thinkers of Enlightenment is explored. The role of jusnaturalistic ideas within their respective philosophical doctrines is analysed. They interpret this concept as justice, goodness, charity, freedom, welfare and cultural self-determination.
Key words: natural law, justice, Y.Koselskyi, S.Desnytskyi, P.Lodiy, freedom, welfare, cultural self-determination.

Література – 5

УДК 1:001;001.8

Оксана Чурсінова
Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВИ ТЕХНІКИ НА ЛЮДИНУ І СУСПІЛЬСТВО: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

© Чурсінова Оксана, 2012

З філософських позицій осмислюються взаємовпливи техніки і людини, що у кібернетиці та у філософії техніки отримали назву прямого та зворотного зв’язку між технічними системами і людським фактором (людино-машинні системи). Основний наголос робиться на малодосліджених аспектах зворотного зв’язку (зокрема, негативного), тобто на проблемі впливу сучасної техніки, пов’язаної з інформаційними процесами, на розвиток людського суспільства.
Ключові слова: негативний (від’ємний) зворотний зв’язок, позитивний (додатний) зворотний зв’язок, філософія техніки.

Oksana Chursinova. Influences of technology on human being and society: a philosophical analysis

Proceeding from the philosophical position the paper explores mutual influences of technology and human being that acquired in cybernetics and philosophy of technology the name of direct and reverse correlation between the technological systmes and human factor (man-machine systems). The main accent is made on scantily investigated aspects of the reverse correlation (particularly, the negative one), i.e., on the problem of influence of modern technology linked to the information processes onto the development of human society.
Key words: negative reverse correlation, positive correlation, philosophy of technology.

Література – 15

УДК 122

Юрій Шадських
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕВОЛЮЦІЯ СМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ”

© Шадських Юрій, 2012

Досліджується питання генезису та розвитку ідеї віртуальності, віртуальної реальності в історії філософії. Стверджується необхідність створення загальної теорії віртуальної реальності.
Ключові слова: віртуальність, віртуальна реальність, можливість, комп’ютерна віртуальна реальність.

Yuriy Shadskikh. Evolution of semantic value of the concept of virtual reality.

The question of genesis and development of idea of virtuality, virtual reality in history of philosophy is scrutinized. The necessity of creation of the general theory of virtual reality becomes firmly established.
Key words: virtuality, virtual reality, possibility, computer virtual reality.

Література – 16

УДК 101.2:32

Дмитро Шевчук
Національний університет “Острозька академія”

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА У ПОЛІТИЧНІЙ ТЕОРІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

© Шевчук Дмитро, 2012

Проаналізована можливість застосування феноменологічного підходу до осмислення проблем політики. Досліджено феноменологічну політичну філософію як результат “відкритості” феноменологічного руху. Розглянуто найзначущіші ідеї феноменологічної політичної філософії, що випливають із феноменологічної концепції історії, онтології політичного, феноменології політичного світу.
Ключові слова: феноменологія, політичне, політична теорія, політичний світ, історія.

Dmytro Shevchuk. Phenomenological perspective in political theory: methodological aspect

In the present paper the possibility of using the phenomenological approach for investigation of political problems is analyzed. The author pays attention to the phenomenological political philosophy as a result of “openness” of phenomenological movement. Main ideas of phenomenological political philosophy originating from the phenomenological concept of history, ontology of the political, and phenomenology of political world are also explored.
Key words: phenomenology, political, political theory, political world, history.

Література – 10

Syndicate content