№ 724 (2012)

УДК 94(477)"13/17"

Т.М. Білущак
Національний університет “Львівська політехніка”

ОБОРОННІ СПОРУДИ ЛЬВОВА XIV–XVIII СТ. ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕНІ ПАМ’ЯТКИ

© Білущак Т.М., 2012

Проведено класифікації джерел стосовно укріплень Львова. Визначено етапи вивчення оборонних укріплень міста, з’ясовано внесок кожного із дослідників у вивчення проблеми.

In the article classification of researches about the fortifications of the city is conducted. The stages city’s defensive fortifications studying the are determined. The contribution of each of the researchers in the study of the problem is defined.

Кількість посилань 19

УДК: 94(477)”1914/1915”

І.В. Баран1, О.Я. Мазур2
1Львівський національний аграрний університет,
2Національний університет “Львівська політехніка”

НИЩЕННЯ РОСІЙСЬКИМИ ВЛАСТЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ШКОЛИ ТА ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Баран І. В., Мазур О. Я., 2012

Проаналізовано політику урядових кіл Російської імперії до українського питання, діяльність окупаційної адміністрації у Галичині з російщення українців, знищення рідної мови, шкільництва та освіти.

The policy of governmental circles of the Russian empire isanalysed to the Ukrainian question, activity of occupation administration in Galychina on rusufication of Ukrainians, elimination of the mother tongue, schools and education.

Кількість посилань 30

УДК 94 (477) «1917/1918»

Н.М. Барановська
Національний університет “Львівська політехніка”

АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ АВТОНОМІЗМУ ТА ФЕДЕРАЛІЗМУ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. ЯК ШЛЯХ ВІДСТОЮВАННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

© Барановська Н.М. 2012

Розглядаються генезис і процеси втілення ідей автономізму та федералізму в умовах Української революції 1917–1921 рр. у контексті легітимного проекту державності української нації.

In the article genesis and processes of autonomy and federalism ideas embodiment in the conditions of Ukrainian revolution (1917–1921) in the context of legitimate project of the Ukrainian nation statehood are considered.

Кількість посилань 27

УДК 94:355.25

І.В. Буковський
Національний університет “Львівська політехніка”

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД БУДІВНИЦТВА ПРОФЕСІЙНИХ АРМІЙ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

© Буковський І.В., 2012

Розглянуто деякі особливості будівництва професійних армій провідних країн світу.

It is considered some peculiarities of construction of professional armies of leading world’s countries.

Кількість посилань 10

УДК 355.359.08:355.16

Ю.В. Бураков
Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

© Бураков Ю.В., 2012

Аналізується проблема інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах України на прикладі Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

The problem of information support of research and scientific and technical work at the military schools for higher education on the model of Army Academy named after hetman Petro Sahaydachyi is investigated.

Кількість посилань 17

УДК 37:93/94-057.875

П.В. Вербицька,
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЕКЦІЇ НА ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

© Вербицька П.В., 2012

З’ясовано можливості історичної освіти у подоланні конфлікту історичної пам’яті, що дестабілізує сучасне українське суспільство та перешкоджає його інтеграції і консолідації.

The article is devoted to topical problem – finding out the possibilities of history education in overcoming of history memory conflict which makes modern Ukrainian society unstable and interfere with its integration and consolidation.

Кількість посилань 22

УДК 94: 323.325 ( 477.8/ 162.1) “919/1925”

В.С. Виздрик
Національний університет “Львівська політехніка”

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ СЕЛЯНСЬКИХ ПАРТІЙ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-х рр. ХХ ст. НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

© Виздрик В.С., 2012

Досліджено ставлення представників поміркованого та радикального крила польського селянського руху до українського питання. Проаналізовано діяльність польських селянських партій щодо національної та економічної політики держави на Західній Україні.

In the article investigational attitude of representatives of moderate and radical wing of Polish peasant motion is toward the Ukrainian questions. Activity of Polish peasant parties is analyzed in rotation to the national and economic policy of the state on Western Ukraine.

Кількість посилань 18

УДК 94(477) „13/14”:623.446.4

І.П. Возний, А.В. Федорук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІВДЕННОЇ ПЕРИФЕРІЇ ГАЛИЦЬКОЇ РУСІ З ВИКОРИСТАННЯМ КАМЕНЕМЕТАЛЬНИХ МАШИН

© Возний І.П., Федорук А.В., 2012

Проаналізовано відповідні археологічні знахідки, які дають змогу говорити про використання великих метальних технічних знарядь різних типів на території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром у XIII – першій половині XV ст. Подано типологію кам’яних ядер, проведено їх систематизацію та зроблено порівняння з подіб¬ними артефактами з інших середньовічних пам’яток України і близького зарубіжжя. Висвітлено вплив появи «пороков» на розвиток оборонного зодчества у регіоні.

The appropriate archaeological findings which allow to discuss the using of the big projectile technical war’ implements of different patterns, on the territory between the Upper Siret and the Middle Dniester’s area in the XIII th – the first part of the XV centuries, are elucidated here. The author giver the typology of the stone balls, conducts their classification and makes the comparison with similar artifacts’ of another medieval monuments of Ukraine and foreign countries. The influence of the appearance of «porokov» over the development of the defensive building in this region is cleared up too.

Кількість посилань 81

УДК 621.64.000.32 “1914/1921”(477.82)

С.В. Гаврилюк
Волинський національний університет імені Лесі Українки

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛИНІ У ДОБУ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 1914–1921 рр.

© Гаврилюк С.В., 2012

Дем’янюк О.Й. Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії у 1914–1921 роках: монографія / О.Й. Дем’янюк. – Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2011. – 320 с.

УДК 94(477)“192/193”

Б.М. Галайко
Національний університет “Львівська політехніка”

СУДОВІ ПРОЦЕСИ НАД ЧЛЕНАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ СУСПІЛЬНИЙ РЕЗОНАНС

© Галайко Б.М., 2012

Проаналізовано судові процеси над членами Української військової організації та озвучення ними ідейних переконань та заяв УВО про продовження визвольної боротьби українців за здобуття власної держави.

Trials against the members of the Ukrainian military organization and delivering by them ideological persuasions and statements of UMO about the continuation of the liberation fight of the Ukrainians for the obtaining of their own state have been analyzed.

Кількість посилань 21

УДК 94(477)"09/12":355.66

В.Д. Греков
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХИСНОГО ОБЛАДУНКУ ВОЇНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ X – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII СТ.

© Греков В.Д., 2012

Розглянуті питання, пов’язані з розвитком захисного обладунку на території Південно-Західної Русі X – першої половини XIII ст. Дано загальну характеристику основним напрямам розвитку обладунку у цей період. Особливе місце у дослідженні посідає спроба математичного обчислення основних характеристик кольчуг. Проведено обчислення ваги та кількості кілець у кольчузі для реальних параметрів кольчуг (площа кольчуги, діаметр кільця та товщина дроту). Отримані результати дають можливість розширити межі традиційних уявлень про параметри кольчуг і можливості їх використання.

Some aspects of the development of armour in South-Western Rus in the the 10th – second half of the 13th centuries are covered in the article. The main directions of the development of armour during the given period are characterized. An attempt to calculate the main parameters of chain armors mathematically takes a particular place within the research. The weight and the number of rings were calculated based on the real parameters of chainmails (chainmail square, ring diameter and wire gauge). The obtained results provide a possibility to expand the borders of the traditional apprehension of the chainmail characteristics and the ways of chainmail usage.

Кількість посилань 20

УДК 930.2: 623.444.2 (4) "08/14"

Б.В. Гринчишин
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ І ДАТУВАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ МЕЧІВ

© Гринчишин Б.В., 2012

Розглянуто різні типології мечів, виявлено типологічні ознаки класифікації каролінгських та романських мечів, з’ясовано недоліки та переваги існуючих типологічних систем, показано переваги типології Е. Окшотта для описання матеріалу з українських теренів.

This article examines various typologies of swords, reveals typological features of classifications of Carolingian and Romanesque swords, elucidates advantages and disadvantages of existing typological systems, shows the benefits of E. Oakeshott typology for describing the material from Ukrainian territory.

Кількість посилань 49

УДК 94(477):(477:48)”1917”

О.Й. Дем’янюк

Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”

БОРОТЬБА ЗА УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ПЕРШІ МІСЯЦІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

© Дем’янюк О.Й., 2012

Визначаються особливості розвитку Волинської губернії у перші місяці діяльності Української Центральної Ради. Аналізуються основні складові державотворчого процесу на Волині, включаючи формування місцевих органів влади, боротьбу за вплив на волинське населення, діяльність різних політичних сил. Охарактеризовано новостворені військові комітети, ради робітничих і солдатських депутатів. Проаналізовано комплекс подій, які істотно впливали на соціально-економічний та військово-політичний розвиток волинських земель.

In the article peculiarities of Volyn’ regions development in the first monthes of Ukrainian Central Councils activity are determined. The major components of countrymaking process at Volyn, including forming of local authorities, fight for influence at Volynian population, work of different political forces are analysed. In the researching takes place characteristic of newmade military committees, councils of workers and soldiers deputies, analyze of events range, which had a big influence at socialy-economical and military-political development of Volynian lands.

Кількість посилань 26

УДК 94 (477)

Л.Є. Дещинський
Національний університет “Львівська політехніка”

ВІДНОВЛЕННЯ ПОБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 – КВІТЕНЬ 1918 рр.)

© Дещинський Л.Є., 2012

Розглянуто відновлення побудови Української держави та встановлення дипломатичних відносин в період Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.).

In this article the foreign activity of Ukraine during the Tcentralna Rada is analyzed.

Кількість посилань 38

УДК 94(477)”1917/1918”

Р.Д. Зінкевич
Національний університет “Львівська політехніка”

УКРАЇНСЬКО-БІЛЬШОВИЦЬКА КОНФРОНТАЦІЯ НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ТА РУМУНСЬКОМУ ФРОНТАХ У КІНЦІ 1917 р. – НА ПОЧАТКУ 1918 р.

© Зінкевич Р.Д., 2012

Досліджено та проаналізовано становище, яке склалося на Південно-Західному і Румунському фронтах після приходу більшовиків до влади в Росії, ставлення до цих подій Центральної Ради та початок більшовицької військової агресії проти УНР у кінці 1917 р. – на початку 1918 рр.

The state which took place at the South-West and Rumanian fronts after Bolsheviks had come to power in Russia, the attitude of Tsentralna Rada to these events and the beginning of Bolshevik military aggression against Ukrainian People’s Republic at the end of 1917 – beginning 1918 have been investigated and analyzed.

Кількість посилань 34

УДК 355.48 (73)”ХХ”:1599

І.М. Каретнік
Черкаська академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДРОЗДІЛАХ РЯТУВАЛЬНИКІВ МНС УКРАЇНИ

© Каретнік І.М., 2012

Проаналізовано історичний досвід та комплекс практичних заходів щодо морально-психологічного забезпечення професійної діяльності у підрозділах рятувальників МНС України.

The article is devoted to actual questions regarding peculiarities of moral and psychological ensuring of professional occupation of rescue units of Ministry of Emergencies of Ukraine. The conditions required for fruitful mutual service and education as well as dedicated and coordinated actions of subordinates to be engaged in educational process are clarified in the article.

Кількість посилань 5

УДК 930.1:94(477)

С.В. Конюхов
Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРАЙОНОВОЇ ГРУПИ ОУН НА ЖОВКІВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

© Конюхов С.В., 2012

Досліджено важливе питання про участь ОУН у Другій світовій війні. Вказано на те, як була організована мережа ОУН, яку мету ставила перед собою ця організація та в який спосіб реалізовувала цю мету. Проаналізована діяльність членів ОУН на Жовківщині з 1 вересня 1939 р. до 22 червня 1941 р.

The article is devoted to investigating the important issue of OUN’s part in the Second World War. It is pointed out the way the network of OUN was organized, its aim and ways of achieving this aim. It is analyzed the activity of the members of OUN in Zhovkva region from the 1st of October 1939 till the 22nd of June 1941

Кількість посилань 14

94:357(=131.1)(477.75) «14/15»

А.І. Кузь
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД ГЕНУЕЗЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН В КРИМУ У XIV–XV ст.

© Кузь А.І., 2012

Досліджуються етнічний склад та міжетнічні взаємини серед особового складу постійних військових гарнізонів і підрозділів ополчення генуезьких колоній Криму у XIV–XV ст. Значну увагу приділено соціальному статусу «milites» і їх правовим відносинам. Розкрито деякі важливі причини соціального невдоволення і виступів найманців у 50–70-х роках XV ст.

We investigate the ethnic composition and ethnic relations among the personnel of the permanent military garrisons and militia units Genoese colonies in the Crimea XIV - XV centuries. Also, considerable attention is paid to social status «milites» and their legal relations. The author reveals some of the important causes of social unrest and demonstrations of mercenaries that have occurred in the 50-70 - ies of the XV century.

Кількість посилань 19

УДК 97/477 (1918)

А.Ф. Куций

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМАЦІЇ НАДДНІПРЯНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У 1918 р. (НА ПРИКЛАДІ ОСОБИСТОЇ ДОЛІ КУРІННОГО РОМАНА СУШКА)

© Куций А.Ф., 2011

Розглянуто маловідому сторінку національно-визвольних змагань українського народу, коли внаслідок державного перевороту був розформований полк січових стрільців Є. Коновальця. Показано поневіряння військового старшини Р. Сушка та формування одного з підрозділів, опозиційних до Гетьманату, Збройних сил.

In this article the little-known page of the national – liberation of the Ukrainian people, because when the coup was disbanded regiment of riflemen E. Konovalets. It is shown wandering military ruler R. Sushko drying and forming one of the units Hetmanat opposition, the armed forces.

Кількість посилань 31

УДК 94(477)”1929/1939”(06): 930.22

С.О. Лісіна
Національний університет “Львівська політехніка”

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ВІЙСЬКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОУН (1929–1939 рр.)

© Лісіна С.О., 2012

Проаналізовано праці українських та зарубіжних дослідників, які висвітлюють військово-організаційну діяльність ОУН у 1929–1939 рр., та з’ясовано стан наукової розробки проблеми.

The article has analyzed the works of Ukrainian and foreign researchers, which describe military and organizational activity of the United Nations Organization in 1929–1939 and explains the state of scientific development of the problem.

Кількість посилань 85

УДК 356.35(477)

Б.С. Левик
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗАХИЩЕНИХ РОБОТАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ к 35.052.15 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 20.02.22. – ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ (ІСТОРИЧНІ НАУКИ) НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” (1992–2011 рр.)

© Левик Б.С., 2012

Проведено аналіз захищених докторських та кандидатських робіт спеціалізованої ради Національного університету “Львівська політехніка” в період 1991–2011 рр., з питань військової безпеки України.

The article analyzes the research results of Doctorate thesis submitted and approved by the Sientific council of the Lviv Polytechnic National University within 1991–2011 time period, which concentrated upon various components of Ukrainian military security.

Кількість посилань 34

УДК 94 (477) «17»+355.232(477)

Я.Б. Лисейко
Національний університет “Львівська політехніка”

ІСТОРІОГРАФІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ ГРУП СЯНОЦЬКОЇ ЗЕМЛІ (2-га половина XIV – XVII ст.)

© Лисейко Я.Б., 2012

Вивчено стан історичних досліджень, які стосуються військових аспектів життя привілейованих груп у другій половині XIV – XVII ст. на українських землях та в Сяноцькій землі зокрема. Це група досліджень, які висвітлюють проблеми, пов’язані з участю привілейованих груп у військових діях та кампаніях, військовою організацією шляхти, заходами, до яких вона вдавалася, з метою налагодження обороноздатності краю.

In this article is highlighted the state of historical research concerning the military aspects of the lives of privileged groups in the second half of XIV – XVII centuries on the Ukrainian lands and particularly Sanok lands. This set of studies makes an emphasis on the problems connected with the participation of privileged groups in military operations and campaigns, military organization of nobility, some actions which it used in order to establish the defence of that area.

Кількість посилань 39

УДК 94:351.858 (477.83/86) ,,18/19"

О.Г. Макарчук
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИХІД НА ПОЛІТИЧНУ АРЕНУ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РОБІТНИЦТВА (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

© Макарчук О.Г., 2012

Розглянуто початки формування робітництва Західної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та процеси створення перших робітничих організацій – професійного, культурного, релігійного, спортивного, а також політичного спрямування.

Considered the beginning of a working class in Western Ukraine in late XIX – beg. of the XX century. and processes of creation of the first labour organizations – professional, cultural, religious, sports and political orientation.

Кількість посилань 10

УДК 94(477.8)(092),,18/19»

В.М. Мельник
Львівський Національний університет імені Івана Франка

ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕОФІЛА ТА ЯРОСЛАВА ОКУНЕВСЬКИХ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА В РОКИ ОКУПАЦІЇ ГАЛИЧИНИ ПОЛЬЩЕЮ

© Мельник В.М., 2012

Досліджується участь Теофіла та Ярослава Окуневських у національно-визвольній боротьбі українського народу під час Першої світової війни та в роки окупації Галичини Польщею.

Study is part Teofil and Yaroslav Okunevsky in the national liberation struggle of Ukrainian people during World War II and during the occupation of Galicia, Poland.

Кількість посилань 18

УДК 94(477)“1920/1939”

Р.П. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ (1920–1939 рр.).

© Мельник Р.П., 2012

Розглянуто теоретичні основи проектування української національної воєнної доктрини у науково-теоретичних і мемуарно-аналітичних праціях військових дослідників міжвоєнної доби.

Theoretical Fundamentals of the national military doctrine in the scientific and theoretical and analytical work memoir military researchers inter-war era.

Кількість посилань 20

УДК 355.48 (477.099) “1918–1920”

Ж.В. Мина
Національний університет “Львівська політехніка”

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ТА РЕГУЛЯРНІ ЗАСАДИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АРМІЇ УНР (ЛИСТОПАД 1919–БЕРЕЗЕНЬ 1920 рр.)

© Мина Ж.В., 2012

На основі історіографічного та джерельного матеріалу аналізуються цілеспрямовані національно-демократичні та регулярні засади реорганізації Армії УНР після розпаду Директорії

The article, based on the historiographical and source materials analyzes purposeful national and democratic organization principles of army of the Ukrainian People’s Republic after the collapse of Directoria

Кількість посилань19

УДК 94(477)”1917/1920”

М. В. Моргун, Р.Л. Лиса

Львівський державний університет внутрішніх справ

БРОНЬОВІ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ У 1917 – 1920 РР. ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

© Моргун М.В., Лиса Р.Л., 2012

Розглянуто історіографію броньових частин Української Центральної Ради, Української держави та Директорії у 1917–1920 рр. Проаналізовано стан дослідження історії броньових підрозділів українських Збройних сил цього періоду.

The considered historiography armoured subdivision of Ukrainska Centralna Rada, Ukrainska Derzhava and Dyrektoriya in 1917-1920. The analysed condition of the studies to histories armoured subdivisions Ukrainian armed power of this period.

Кількість посилань 28

УДК 94 (488)

О.О. Морушко

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДОКУМЕНТОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

© Морушко О. О., 2012

Розглянуто основні документальні джерела, що стосуються позиції провідних польських партій напередодні Першої світової війни стосовно вирішення польського питання. Наведено короткий аналіз цих джерел.

In the article has been considered main documental sources, which concern position the leading Polish Parties on the eve of the First World War, touching upon the problem of decision the Polish question. Directed the short analysis of this problem.

Кількість посилань 45

УДК 930(474): [329:355.016(477.83(86)"18/19"

А.Я. Нагірняк

Національний університет “Львівська політехніка”

ПАРАМІЛІТАРНИЙ РУХ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

© Нагірняк А.Я., 2012

Показано основні здобутки української історіографії з проблеми еволюції парамілітарних рухів Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в українських військових з’єднаннях.

The article outlines the main achievements of Ukrainian historiography of evolution of paramilitary movements into Ukrainian military union in Galicia at the end of ХІХ th century and at the beginning of ХХ th century.

Кількість посилань 59

Syndicate content