№ 729 (2012)

УДК 621.914

М.Л. Білявський, І.В. Кузьо, Ю.П. Шоловій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

MОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НЕОБХІДНОГО РЕЛЬЄФУ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ЕНЕРГООЩАДНИХ МАШИН КОМБІНОВАНИМ ТОРЦЕВИМ ФРЕЗЕРУВАННЯМ

© Білявський М.Л., Кузьо І.В., Шоловій Ю.П., 2012

Запропонована математична модель, яка розв’язує задачу формування необхідного рельєфу поверхні, обробленої комбінованим торцевим фрезеруванням, з метою забезпечення необхідних експлуатаційних властивостей виробу.

Mathematical model which allows to solve a problem necessary relief formation the surface processed by the combined face milling for the purpose of maintenance of necessary operational properties of a product is offered.

Література – 23.

УДК 666.940.41

І.В. Бельмас

Дніпродзержинський державний технічний університет,
кафедра обладнання переробних і харчових виробництв

РОЗРОБКА СПОСОБУ ДІАГНОСТИКИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ДЕФЕКТІВ БАГАТООПОРНОЇ ПЕЧІ

© Бельмас І.В., 2012

Запропоновано методи визначення викривлень осі корпусу обертової печі. Як діагностичний параметр використовується значення сил, що діють на опори. Отримано аналітичні залежності для визначення величин відхилень осі корпусу печі від прямої лінії.

The methods of determination of curvatures of axis of corps of circulating stove are offered in the article. In quality diagnostic a parameter used the values of forces which operate on supports. Analytical dependences are got for determination of sizes of rejections of axis of corps of stove from a straight line.

Література –5.

УДК 620.178.1: 621.891

Л.І. Богун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СТАНУ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ У ПАРАХ ХРОМОВАНІ ПОКРИТТЯ–ЧАВУН СЧ30

© Богун Л.І., 2012

Досліджено структурно-фазовий стан поверхонь хромованих покриттів, проаналізовано механізми зношування для підбору або розробки інших покриттів, які б забезпечили такі самі або й кращі триботехнічні характеристики вузлів тертя, що працюють в умовах граничного мащення. На основі аналізу структури поверхневих шарів та поверхонь зношування встановлено, що за всіх навантажень домінує абразивний механізм зношування. На поверхні зношування після випробувань за питомого навантаження 1 та 5 МПа сформувалися ділянки впровадження матеріалу покриття та перекочування з налипанням ділянок поверхні зношування, що свідчить про проходження адгезійних процесів під час тертя. Більша частка адгезійної складової у загальному процесі зношування є причиною більшої інтенсивності зношування пар тертя.

The structural-phase statesurfaceschrome finish, analyzedthe mechanisms of wearfor selectionordevelopment of other coatings,which would providethe sameor even bettertribotechnical characteristics offriction units, operatingunderboundarylubrication.Based onanalysis of the structureof surfacelayers andwearsurfacesrevealed thatforallloadsis dominated byabrasivewearmechanism.On the surfaceafter theweartestforunit load1 and5 MPaformedareaof coverage andimplementationof materialstickingtorollinglandsurfacewear, indicating the passage adheziythese processesduring friction. Most of the adhesion component in the overall mechanism of wear is the cause of greater intensity of wear of friction pairs.

Література – 9.

УДК 621.867

Е.М. Гуліда

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра фундаментальних дисциплін

РОЗРАХУНОК ЗАТИСKНИХ МЕХАНІЗМІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ ОДНОСТОРОННЬОЇ ТА ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ З ПЛУНЖЕРАМИ

© Гуліда Е.М., 2012

Розглянуто методику проектування технологічних верстатних пристроїв односто¬ронньої та двосторонньої дії з плунжерами. Наведено залежності для визначення передаточних відношень затискних механізмів, а також залежності для визначення сили затиску і сили на приводі. Крім того, отримано залежності для визначення розмірів затискної площини плунжера залежно від допустимих напружень зминання заготовки, яку встановлюють в пристрій, що дає змогу отримати оптимальні розміри елементів конструкції пристрою.

The design technique of technological machine-tool devices of one-sided and bilateral action is considered with piston. Dependences over are brought for determination of transmission relations of clamping mechanisms, and also dependence for determination of force of clamp and force on an occasion. Except for it, dependences are got for determining size of clamping plane of piston depending on possible tensions of crumpling of purveyance which is set in a device, that allows to get the optimal sizes of elements of construction of device.

Література – 4.

УДК 621.787

І.В. Гурей

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,

ДОСЛІДЖЕННЯ ФРЕТИНГ-КОРОЗІЇ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХНОВИХ ШАРІВ, ОТРИМАНИХ ФРИКЦІЙНОЮ ОБРОБКОЮ

 Гурей І.В., 2012

Показано, що фрикційне зміцнення поверхневого шару істотно підвищує довговічність сталі при фретинг-корозії. Так, під час дослідження без мащення пар сталь 40Х – БрА10Ж4Н4 та сталь 40Х – сталь 30ХГСА опір зношуванню зріс у 1,7 раза, а при дослідженні у оливі МС-20 у 3,3 і 4,6 раза відповідно. При цьому зміцнювали лише зразок, контрзразок був шліфований.

It’s show, that the friction hardening essentially increases durability of steel in the fretting- corrosion. So, the wear resistence increases in 1.7 times after research without lubrication pares steel 40H – BrA10G4N4 and steel 40H – steel 30HGSA and in 3.3 and 4.6 times respectively after research with oil MS-20. Only the first specimen of pare had hardened, the second specimen had grinded.

Література – 27.

УДК 621.787

Т.А. Гурей

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХОНЬ ПІД ЧАС ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ

 Гурей Т.А., 2012

Для дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків між параметрами обробки та якістю поверхневого шару у процесі фрикційного зміцнення деталей машин використано діаграму Ісакави.

Diagram Isakavy used to investigate causal relationships between processing parametersand quality of the surface layer during frictional hardening of machine parts.

Література – 8.

УДК 621.01

В.М. Гурський, Я.В. Шпак, В.І. Лозинський*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
*кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНИХ СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ

 Гурський В.М., Шпак Я.В., Лозинський В.І., 2012

Проведена оптимізація маси і конструктивних параметрів дискретно-континуальної стрижневої системи за заданими частотними характеристиками на основі введення частотно-масового показника як критерію оптимізації.

This article describes the optimization of mass and structural parameters of discrete-continuous cored system on the basis of introduction of frequency-mass index, as to the criterion of optimization after the set frequency descriptions.

Література – 8.

УДК 666.940.41

Л.В. Дзюбик, А.Р. Дзюбик, Г.Т. Шевченко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
*Академія Cухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра інженерної механіки

ВРАХУВАННЯ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОПОР ПІД ЧАС РЕМОНТУ КОРПУСУ ОБЕРТОВОГО АГРЕГАТА

© Дзюбик Л.В., Дзюбик А.Р., Шевченко Г.Т., 2012

Запропоновано методику виконання ремонтних робіт із заміни дефектних ділянок корпусу обертового агрегата із врахуванням податливості опор. Отримано вирази для визначення необхідних переміщень опор. Проведено обчислення силових навантажень на корпус для восьмиопорного агрегата  5  185 м. Розроблено рекомендації щодо проведення ремонту агрегата.

The method of repair of replacement of defective parts of the body rotating unit with regard to compliance towers. The expressions for displacements necessary supports. A calculation of power loads on the building for eight basic aggregates  5  185 m. Recommendations for the repair aggregates.

Література – 9.

УДК 621.548

В.М. Корендій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ДИНАМІКА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ВІТРОКОЛЕСА

 Корендій В.М., 2012

На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки та з використанням рівнянь Лагранжа другого роду побудовано диференціальне рівняння обертального руху вітроколеса за дії на нього аеродинамічного моменту та моменту опору (навантаження). Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводилися з урахуванням змінної у часі швидкості повітряного потоку.

The differential equation of wind-wheel rotational motion under the influence of aerodynamic and resistance moments was built on the basis of the simplified kinematic scheme of horizontal axis wind turbine and with the help of Lagrange second-order equations. The determination of motion parameters and the construction of appropriate time diagrams were realized taking into consideration time dependencies of wind-flow speed.

Література – 6.

УДК 621.548

В.М. Корендій, Р.В. Зінько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ І НЕДОЛІКІВ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЬОВИХ ВІТРОУСТАНОВОК

 Корендій В.М., Зінько Р.В., 2012

Проаналізовано характерні відмінності між горизонтально- і вертикально-осьовими вітроустановками за різними критеріями, вказано на переваги і недоліки кожної конструкції та обґрунтовано доцільність їх розвитку і використання для зростання енергетичної незалежності нашої країни.

Typical differences between horizontal and vertical axis wind turbines are analyzed after various eligibility criteria; the advantages and faults of each construction are indicated; the expediency of their development and exploitation in order to increase energy independence of our country are substantiated.

Література – 8.

УДК 528.498

І.В. Кузьо, Г.Т. Шевченко*, Л.В. Дзюбик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
*Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра інженерної механіки

ДІАГНОСТИКА ФОРМИ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ КОРПУСІВ ОБЕРТОВИХ АГРЕГАТІВ БЕЗКОНТАКТНИМИ МЕТОДАМИ

© Кузьо І.В., Шевченко Г.Т., Дзюбик Л.В., 2012

Запропоновано виконувати контроль форми поперечного перерізу та прямолінійності геометричної осі корпусів обертових агрегатів електронними приладами. Їх застосування підвищує оперативність та точність вимірювань.

It is proposed to execute control of transverse cutting form and linearity of geometrical axis of rotary kilns’ frame by electronic devices. Use of them enhance operativeness and accuracy of measurement.

Література – 3.

УДК 621.01

О.В. Ланець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ РУХУ КОЛИВАЛЬНИХ МАС ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З АЕРОІНЕРЦІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ COSMOSMOTION

 Ланець О.В., 2012

З використанням програмного продукту COSMOSMotion 2006 проаналізовано рухи коливальних мас та маси дебалансу в білярезонансних режимах роботи вібраційної машини з аероінерційним збуренням. Проаналізовано узгодженість отриманих результатів твердотілого моделювання з математичним моделюванням ідентичної системи у програмному продукті MathCAD 12.

The motions of oscillation masses and unbalanced mass in the near resonances mode of behaviour of the vibratory machine with an aeroinertia drive are resulted in the article with the use of software product COSMOSMotion 2006. The analysis of the got results coordination of solid-state design with the mathematical design of the identical system in the software product of MathCAD 12 is conducted.

Література – 8.

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РАДІАЛЬНО-КОЛОВОГО НАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС З ДИНАМІЧНОЮ ЗМІНОЮ ШВИДКОСТІ РІЗАННЯ

© Литвиняк Я.М., 2012

Наведено результати моделювання операції нарізання евольвентних зубчастих коліс середніх та великих модулів дисковими фрезами завдяки комплексному поєднанню процесів копіювання та радіально-колового зубонарізання з безперевним діленням. Це дає змогу підвищити продуктивність зубонарізання з одночасним забезпеченням необхідної точності евольвентного профілю зубців колеса з застосуванням дискової фрези, різальні зубці якої спрофільовані по евольвенті.

The results of the technological providing cutting operations of involutes the middle and large modules gear-wheels. Are resulted by disk milling cutters to due to complex combination of processes of copying and radial and rotating cutting with a continuously division.

Література – 5.

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

КОМПЛЕКСНЕ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НОВИХ СПОСОБІВ ЗУБОНАРІЗАННЯ – РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ВЕЛИКИХ МОДУЛІВ

© Литвиняк Я.М., Грицай І.Є., 2012

Наведено характеристику та обґрунтування комплексного застосування під час виготовлення зубчастих коліс з великими модулями нового способу радіально-колового формоутворення зубців дисковою фрезою і традиційного зубонарізання стандартною черв’ячною фрезою для виконання відповідно чорнового та чистового переходів зубооброблення, що забезпечує підвищення продуктивності, дотримання вимог точності зубчастих коліс та підвищення технологічної гнучкості.

Description and ground of the combined application of new and traditional method of treatment of gear-wheels is resulted. The new or traditional methodes of treatment are representing a disk milling cutter wich continuously rotating of gear-wheel or worm milling cutter. A new method is utillized for draft treatment of gear-wheel. A traditional method is for eventual treatment of geares. Exactness and productivity are providing.

Література – 4.

УДК 519.3; 629.7

В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич, Ю.В. Ловейкін*

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
*Київський національний університет імені Тараса Шевченка

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ВАРІАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

© Ловейкін В.С., Ромасевич Ю. О., Ловейкін Ю.В., 2012

Проаналізовано прямі варіаційні методи, які використовуються для розв’язування задач оптимального керування. Запропоновано наближений прямий варіаційний метод, який дає змогу значно спростити розв’язки задач оптимального керування і отримати достатню точність розв’язків під час практичного використання у реальному часі керування механічними системами.

Direct variation methods which are used for the decision of optimum controlproblems have been analyzed. The confidant a direct variation method which allows to simplify considerably the decision of optimum controlproblem is offered and to receive sufficient accuracy of the decision in practical use in real time of mechanical systemscontrol.

Література – 20.

УДК 621.9.048.6

Лясковська С.Є., Велика О.Т.

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронного машинобудування

ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІД ЧАС РОЗРАХУНКІВ ДЕТАЛЕЙ У СЕРЕДОВИЩІ CAD/CAE AutoCAD-Mechanical

© Лясковська С.Є., Велика О.Т., 2012

Розглядаються питання щодо оптимізації геометричних засобів евклідового простору у методі скінченних елементів із залученням комп’ютерних засобів під час розрахунків деталей в середовищі CAD/CAE AutoCAD – Mechanical.

The problems of geometric optimization of Euclidean space іn finite element method with involvement of computer means in the calculation of details in the environment of CAD/CAE AutoCAD – Mechanical.

Література – 6.

УДК 621.9

Н.В. Ступницька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра охорони праці

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

 Ступницька Н.В., 2012

Наведено класифікацію заходів з охорони праці на машинобудівному виробництві. Розроблено математичну оптимізаційну модель планування заходів запобіганню виробничого травматизму.

In the article the brought classification over of measures on a labour protection on a machine-building production. The mathematical optimization model planning of measures as prevention of productive traumatism is worked out.

Література – 6.

УДК 004.942:621.9(075.8)

В.В. Ступницький

Національний університет “Львівська політехніка”,

АНАЛІЗ ТА ВИБІР КРИТЕРІЮ ЛОКАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ ПІД ЧАС ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ У СИСТЕМІ DEFORM 2D

 Ступницький В.В., 2012

Проаналізовані найрозповсюдженіші критерії руйнування матеріалів у реологічних САЕ-моделях різання. Наведено результати імітаційного моделювання процесу різання з використанням різних критеріїв. Подано рекомендації щодо доцільності їх використання під час механічного оброблення різних матеріалів

In the article the conducted analysis of the most widespread criteria of materials destruction is in reological САЕ cutting models. The brought results over of imitation design of cutting process with the use of different criteria. The given recommendations are about expedience of the use of criteria during treatment of different materials.

Література – 13.

УДК 621.9(075.8)

В.В. Ступницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

МЕХАНІКА ДИСЛОКАЦІЙ ПІД ЧАС РІЗАННЯ ТА ЇЇ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДАМИ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 Ступницький В.В., 2012

Проаналізовано основні положення теорії дислокацій з точки зору використання у реологічних моделях різання. Наведено результати імітаційного моделювання критерію Бюргерса. Наведено математичну модель, яка описує поведінку термопружнопластичної заготовки у процесі її нарізання.

In the article the analysed bases of theory of distributions are from the point of view of the use in the reologycal models of cutting. Given results over of imitation design of Burgers criterion. Described mathematical model over that describes behavior of the thermal and tense state of plastic purveyance in the cutting process.

Література – 8.

УДК 621.002

Я.О. Шахбазов, А.Є. Стецько

Українська академія друкарства,
кафедра технології матеріалів і поліграфічного машинобудування

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

© Шахбазов Я.О., Стецько А.Є., 2012

Подано технологічний процес відновлення деталей машин. Проведено комплексний метод, який полягає у попередній чорновій механічній обробці заготовки, хімічній та хіміко-термічній обробці та фінішній механічній обробці, що застосовуються для відповідальних деталей машин з виконавчими поверхнями високої точності та низької шорсткості.

Filed recovery process machine parts. A comprehensive method, which is preliminary roughing machining wood, chemical and chemical-heat treatment and finish machining. Used for critical machine parts with high accuracy executive surfaces and low roughness.

Література – 11

УДК 534.29:66.084

Л.І. Шевчук, І.С. Афтаназів, О.І. Строган, П.П. Волошкевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ВІБРОРЕЗОНАНСНОЇ КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ РІДИН

© Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І., Волошкевич П.П., 2012

Описано спосіб віброрезонансної кавітаційної обробки рідинних субстанцій та прилад для визначення резонансних частот власних коливань наявних в оброблюваних рідинах зародків кавітації. Доведено, що оптимальними є режими, за яких частоти коливань збурювачів кавітації кратні частотам власних коливань зародків кавітації.

The method of vibration of cavitation treatment of substances of liquids and device is described for determination of frequencies of resonances of own vibrations of present in the processed liquids embryos of cavitation. It is proved that optimum are the modes which frequencies of vibrations of cavitation are multiple frequencies of own vibrations of embryos of cavitation at.

Література – 7.

Syndicate content