№ 736 (2012)

УДК 621.315:62-781

Т.В. Бінкевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОВОДІВ НОВИХ МАРОК

© Бінкевич Т.В., 2012

Розглянуто проблеми підвищення пропускної здатності повітряних ліній електропересилання та використання проводів нових марок.
Ключові слова: повітряні лінії електропересилання, пропускна здатність, проводи нових марок.

The problems of increasing bandwidth overhead lines and the use wires of new brands.
Key words: Transmission line, the bandwidth, the wires of new brands.

Кількість посилань - 6

УДК 621.316.925

Ю.О. Варецький, Р.І. Павлишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СИЛОВИХ ФІЛЬТРІВ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

© Варецький Ю.О., Павлишин Р.І., 2012

Наведено результати дослідження режимів роботи силових фільтрів гармонік у діючій системі електропостачання гірничого підприємства, яка містить потужні приводи постійного струму для витягу шахтних скіпів. Показано, що під час проектування силових фільтрів гармонік, котрі призначені для компенсації реактивної потужності та зниження несинусоїдності в системі електропостачання, необхідно здійснювати ретельний аналіз можливих режимів і конфігурацій системи електропостачання з врахуванням технологічних відхилень параметрів фільтрів.
Ключові слова: електроприводи постійного струму, силові фільтри гармонік, компенсація реактивої потужності, технологічні відхилення параетрів фільтрів.

The paper presents the study results on power filters operation within real mining power supply system. The system includes powerful DC drives for skip hoisting. It is shown that during procedure of designing power harmonic filters used for reactive power compensation and harmonic mitigation in a power supply system the careful analysis of possible system operating conditions and configurations considering technological filter parameter deviations should be carried out.
Key words: DC drives, power harmonic filters, reactive power compensation, technological filter parameters deviations

Кількість посилань - 8

УДК 621.313

В.М. Гладкий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

МАГНІТНО-МЕХАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ СКОСУ ПАЗІВ

 Гладкий В.М., 2012

Опрацьовано магнітно-механічну характеристику асинхронного двигуна з урахуванням скосу пазів ротора. Рівняння характеристики ґрунтуються на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола. Алгебризація рівнянь за просторовою координатою здійснюється за методом тригонометричної колокації.
Ключові слова: асинхронний двигун, магнітно-механічна характеристика, скіс пазів ротора, насичення основного магнітного кола, вищі гармоніки МРС.

A magnetic-mechanical characteristic for asynchronous motor taking into account rotor teeth skew has been developed. The equations are based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics. The trigonometric collocation method is used to algebrization of equations.
Key words: asynchronous motor, magnetic-mechanical characteristic, rotor tooth skew, core saturation, MMF spatial harmonics.

Кількість посилань - 5

УДК 621.3.021

Л.Й. Глухівський
Українська астрономічна асоціація, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ДИФЕРЕНЦІЙНИМ ГАРМОНІЧНИМ МЕТОДОМ

 Глухівський Л.Й., 2012

Розглянуто можливість використання диференційного гармонічного методу для чисельного розрахунку перехідних процесів у нелінійних електричних колах з періодичними електрорушійними силами, з метою прискорення моделювання.
Ключові слова: нелінійні електричні кола, перехідні процеси, диференційний гармонічний метод, прискорення моделювання.

In the article possibility of the use of differential harmonic method is considered for the numeral calculation of transients in nonlinear electric circles with periodic electromotive forces, with the purpose of acceleration of simulation.
Key words: nonlinear electric circles, transients, differential harmonic method, acceleration of simulation.

Кількість посилань - 5

УДК 621.09

В.М. Гурський, О.С. Ланець, Я.В. Шпак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра МАМ

МОДЕЛЮВАННЯ ПУСКУ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДВИЩЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ З РЕАКТИВНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПРИВОДАМИ

 Гурський В.М., Ланець О.С., Шпак Я.В., 2012

Змодельовано пуск тримасової вібраційної системи підвищеної ефективності з електромагнітним приводом за реактивною схемою живлення. Встановлюються умови розбігу вібраційної системи за миттєвого вмикання та плавного пуску.
Ключові слова: вібраційна система, електромагнітний привід, рівняння Лагранжа-Максвела, перехідний процес, пуск вібраційної системи.

The article describes the modelling of starting of the three-mass vibratory system of enhanceable efficiency with an electromagnetic drive with the reactive chart of feed. The terms of running approach of the vibratory system at the sudden including and at the smooth starting are set.
Key words: вібраційна система, електромагнітний привід, рівняння Лагранжа-Максвела, перехідний процес, пуск вібраційної системи.

Кількість посилань - 5

УДК 007:681.516.4

Л.І. Демків
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ПМ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ З ДВОМА КОРЕНЯМИ В ПРАВІЙ ПІВПЛОЩИНІ

© Демків Л.І., 2012

Розглянуто динамічну систему, що складається з двох підсистем, одна з яких нестійка. Досліджено вплив вигляду функції належності на якісні показники функціонування системи. Визначено оптимальні значення параметрів функцій належності.
Ключові слова: нечітка логіка, функція належності, динамічна система, оптимальне керування

A dynamic system that consists of two subsystems, one of which is unstable is considered. The influence of type membership function on quality indicators of the system is investigated. The optimum values of membership functions parameters are found.
Key words: fuzzy logic, membership function, dynamical system, optimal control

Кількість посилань - 11

УДК 621.314.224.8

А.В. Журахівський, Б.М. Кінаш, А.Я. Яцейко, Р.Я. Ференсович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВТОРИННИХ КІЛ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ ЗА ЇХ РОЗКОРОЧЕННЯ

© Журахівський А.В., Кінаш Б.М., Яцейко А.Я., Ференсович Р.Я., 2012

Розроблено метод обчислення основних показників безпечної роботи трансформаторів струму, який базується на застосуванні теореми повної ймовірності. Метод дозволяє враховувати миттєві значення змінного первинного струму трансформатора струму, а також добові, річні та перспективні графіки діючих значень первинного струму.
Запропонована принципова схема уникнення крахових подій шляхом закорочення вторинної обмотки трансформатора струму в аварійних ситуаціях.
Ключові слова: трансформатор струму, крахова подія, рівень безпечної роботи, ймовірність, захист.

The basic indicators calculation method of current transformers safety operation, based on the consistent application of the full probability theorem was developed. The method allows to take into account the instantaneous values of AC primary current of current transformer, as well as daily, annual and future schedules of existing values of primary current.
The basic scheme for avoiding of crash events through short circuit of current transformer secondary winding in emergency situations was proposed. Byblos 6, fig. 5.
Key words: current transformer, crash event, the level of safety operation, probability, protection.

Кількість посилань - 6

УДК 612.335.43 – 501.72

Л. Карплюк, Б. Панченко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНОКЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ДЛЯ ТЯГОВИХ МЕХАНІЗМІВ

© Карплюк Л., Панченко Б., 2012

Проаналізовано побудову електромеханічної системи тягового електропривода. Наведено результати дослідження. Результати можуть бути використані під час розроблення тягових електроприводів.
Ключові слова: тяговий електропривід, система керування, паралельне ввімкнення регуляторів.

The control system of drive electric trains has been analysed. The conclusions have been drawn from the results of the research. The result may be used during the designing electric drives.
Key word: train electric drive, control system, parallel connect of regulator.

Кількість посилань - 6

УДК 621.3

А.І. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ КОНТРРОТОРНОЇ ВІТРОУСТАНОВКИ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

© Ковальчук А.І., 2012

Для безконтактної передачі та регулювання виробленої електричної енергії з рухомих частин контрроторної вітроустановки з вертикальною віссю обертання використано спеціальний трансформатор з обертовими частинами. Розглянуто особливості проектного розрахунку такого трансформатора. Результати розрахунків подані у вигляді зовнішніх та робочих характеристик.
Ключові слова: трансформатор з обертовими частинами, дискретне регулювання, контрроторна вітроустановка.

For contactless transmission and regulation of electricity produced from moving parts contra rotor wind turbine with vertical axis a special transformer with rotating parts is used. The features of the design calculation of such transformer are also considered. Calculation results are presented in the form of external and work design characteristics.
Key words: transformer with rotating parts, discrete control, contra rotor wind turbine.

Кількість посилань - 6

УДК 681.5.01

А.І. Ковальчук, М.В. Хай, Б.М. Харчишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедри ЕАП, ЕМА, СКБ ЕМС

МОДЕРНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ВАКУУМНОЇ ПЕЧІ ДЛЯ ВИПАЛЮВАННЯ МЕТАЛОКЕРАМІКИ

© Ковальчук А.І., Хай М.В., Харчишин Б.М., 2012

Запропоновано розв’язання задачі здешевлення автоматизованих вакуумних печей з електроприводом на базі вентильних електродвигунів через заміну системи керування електропривода.
Ключові слова: автоматизована вакуумна піч, система керування електроприводу.

Offered solution to reduse the price of avtomatic vacuum oven with electrical drive, based on Brushless DC motors, by means of changing electrical drive’s control system.
Key words: avtomatic vacuum oven, electrical drive’s control system.

Кількість посилань - 3

УДК 621.316.1.052

В.С. Коновал, А.Ю. Кучинський, О.І. Горак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ
ТзОВ “ЕЛЕКС”
ДП “Кримські енергосистеми” НЕК “Укренерго”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІТРОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА РЕЖИМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

© Коновал В.С., Кучинський А.Ю., Горак О.І., 2012

Розглянуто вплив вітрових електростанцій на режими роботи електричної мережі, а також особливості вибору місця приєднання за допомогою програмного комплексу ДАКАР.
Ключові слова: вітрова електростанція, електрична мережа, втрати потужності, рівні напруг

The effect of wind farms on electric network and features to choose their accession by means of software DAKAR.
Key words: wind power, electric network, power losses, voltage levels

Кількість посилань - 6

УДК 621.313.333

А.С. Куцик, Р.Р. Курка, В.Є. Ішкеєв
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП
Національний лісотехнічний університет України,
кафедра АВПЕТ

РЕАЛІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА МІКРОКОНТРОЛЕРАХ

 Куцик А.С., Курка Р.Р., Ішкеєв В.Є., 2012

Описано застосування методу середньокрокових напруг для формування цифрових динамічних моделей елементів електромеханічних систем (на прикладі двигуна постійного струму) та їх реалізацію на мікроконтролері.
Ключові слова: цифрова модель, електромеханічна система, мікроконтролер.

The application of method of middle-step voltages for forming of digital dynamic models of elements of the electromechanics systems (on the example of d.c. motor) and their realization on a microcontroller is described in the article.
Key words: digital model, electromechanical system, microcontroller.

Кількість посилань - 3

УДК 551.594.21:62:781

І.В. Ліщак, Т.В. Бінкевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

СУЧАСНИЙ ГРОЗОЗАХИСТ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 6, 10 КВ ДОВГО-ІСКРОВИМИ РОЗРЯДНИКАМИ (РДІ)

© Ліщак І.В., Бінкевич Т.В., 2012

Розглянуто проблеми грозозахисту розподільчих повітряних ліній 6, 10 кВ та проведено аналіз захисту таких ліній довго-іскровими розрядниками .
Ключові слова: Грозозахист, довго-іскровий розрядник, лінія електропересилання із захищеними проводами, ОПН.

The problem of lightning protection of distribution routes 6.10 kV and the analysis of the protection of such lines of long-spark gap.
Key words: Lightning protection, long-spark gap, the transmission line with protected cables, surge arrester non-linear.

Кількість посилань - 5

УДК 631. 365.17

І.В. Ліщак, М.М. Борецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

Ю.М. Жовнір, О.П. Жовнір
Державне підприємство “Львівський проектно-вишукувальний інститут
залізничного транспорту України “Львівтранспроект””

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ ДЛЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 6–35 КВ ІЗ ЗАХИЩЕНИМИ ПРОВОДАМИ

© Борецький М.М., Жовнір Ю.М., Жовнір О.П., Ліщак І.В., 2012

Розглянуто особливості встановлення пристрою захисту від перенапруг на фазний провід на опорі для надійного захисту повітряних ліній 6–35 кВ із захищеними проводами від атмосферних перенапруг.
Ключові слова: обмежувач перенапруг нелінійний, індуковані перенапруги, розподільчі мережі, повітряні лінії з захищеними проводами, ізолятор.

The features of establishment of device of protecting are considered from overstrains on a phase wire on support for reliable defence of open-wires of 6–35 kV with the protected send-offs from atmospheric overstrains.
Key words: Terminator of overstrains nonlinear, induced overstrains, distributive networks, air-tracks with the protected send-offs, insulator.

Кількість посилань - 9

УДК 621.3.013.62 УДК 621.314.21 УДК 621.314.222.8

А.А. Маліновський, Р.В. Бучковський, О.Л. Никонець, Є.Ю. Гущин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ПМС

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ОБМОТКАХ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРУГИ НОМ-10 ЗА ДІЇ ВІЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕНАПРУГ МЕРЕЖІ

 Маліновський А.А., Бучковський Р.В., Никонець О.Л., Гущин Є.Ю., 2012

За аварійних режимів у мережі з частотами вільних складових в діапазонах 350 – 700 Гц, 3600 – 3800 Гц, 20000 Гц, 37000 Гц, 70000 Гц можливе пошкодження трансформаторів напруги НОМ-10 внаслідок явища внутрішнього резонансу. Масове впровадження в мережах 10 кВ вакуумних вимикачів, процес вимикання яких зумовлює високочастотні перенапруги, може стати додатковим фактором зростання аварійності трансформаторів напруги.
Ключові слова: трансформатор напруги, обмотки трансформатора, перенапруга, ізоляція електрообладнання, внутрішній резонанс, вхідний опір, частотна характеристика, частота вільної складової струму, функція передачі, кратність перенапруг, вакуумний вимикач.

During network faults with frequencies of free current components in the ranges 350 – 700 Hz, 3600 – 3800 Hz, 20000 Hz, 37000 Hz, 70000 Hz damages to voltage transformers are possible due to phenomenon of internal ferroresonance. Mass introduction of vacuum circuit breakers (shutdown process of which causes high-frequency overvoltages) in 10 kV networks may become an additional factor in the growth of voltage transformer faults.
Key words: voltage transformer, transformer winding, overvoltage, insulation of electrical equipment, internal resonance, internal impedance, frequency characteristic, frequency of free current component, overvoltage ratio transfer function, vacuum circuit breaker (vacuum switch)

Кількість посилань - 6

УДК 62-83-52

А.В. Маляр, Б.С. Калужний, А.С. Андреїшин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАПОВНЕННЯ ГЛИБИННОЇ ПОМПИ

© Маляр А.В., Калужний Б.С., Андреїшин А.С., 2012

Розглядається питання використання нейромережі для визначення коефіцієнта заповнення глибинної помпи. Показано, що за допомогою сформованої нейромережі можна на основі знятих струмограм привідного двигуна розпізнавати з достатньою точністю коефіцієнт заповнення, не використовуючи при цьому давача зусилля в полірованому штоці.
Ключові слова: розпізнавання образів, нейронна мережа, динамограма, верстат-гойдалка.

The issue of neural networks use for estimating the coefficient of the pump filling is considered. It is shown that on the basis of current diagrams of the driving motor, a formed neural network enables a fair accurate recognition of the coefficient of the pump filling without involving the force sensor in the polished rod.
Key words: pattern recognition, neural network, dynamogram card, pumping unit.

Кількість посилань - 6

УДК 621.32

В.С. Маляр, І.А. Добушовська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

ПУСКОВІ ВЛАСТИВОСТІ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ЄМНІСНОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ ІНДУКТИВНОГО ОПОРУ ОБМОТКИ ЗБУДЖЕННЯ

© Маляр В.С., Добушовська І.А., 2012

Розглядається вплив конденсаторів в обмотці збудження на пускові властивості синхронних двигунів. Виконано дослідження впливу величини ємності конденсаторів на характер перебігу асинхронного пуску. В основу алгоритму покладено математичну модель явнополюсного синхронного двигуна, в якій враховується насичення магнітопроводу як основним магнітним потоком, так і потоками розсіювання стержнів пускової обмотки.
Ключові слова: синхронний двигун, пускові характеристики, ємнісна компенсація.

The influence of capacitors in excitation winding on the starting characteristics of synchronous motors is discussed. The investigation of the influence of capacitance value on the character of the course of asynchronous starting is performed. Mathematical model of salient-pole synchronous motor is set as base for the algorithm, and considers saturation of magnet wire as main magnetic flux and scattering fluxes of cores of starting winding.
Key words: synchronous motor, starting characteristics, capacitive compensation.

Кількість посилань - 6

УДК 519.711.3 : 621.311.243

В.І. Мороз, О.В. Турич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ

© Мороз В.І., Турич О.В., 2012

Проаналізовано відомі моделі елементів сонячних батарей. Визначено основні математичні рівняння, що описують фотоелектричні модулі. Також наведено основні переваги використання однодіодної схеми заміщення.
Ключові слова: комп'ютерне моделювання, сонячні батареї, напівпровідникові фотоелектричні системи.

The analysis of the existing models of solar cells is presented. The basic mathematical equations that describe the photovoltaic modules are given. The major advantages of the single diode equivalent circuit are shown.
Key words: Computer simulation, Photovoltaic cells, Solar power generation.

Кількість посилань - 7

УДК 621.314.222.8

Л.О. Никонець., І.Р. Бучковський, М.Б. Сабат,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРИФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ВІЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕНАПРУГ МЕРЕЖІ

 Никонець Л.О., Бучковський І.Р., Сабат М.Б., 2012

Синтез математичних моделей з використанням частотних характеристик, як вхідної інформації об’єкта, – один з пріоритетних напрямів електроенергетичної науки. Це дасть змогу розробити рекомендації для підвищення надійності роботи електрообладнання з обмотками високої напруги.
Ключові слова: трансформатор, математична модель, внутрішні перенапруги, вимірювання, частотна характеристика.

The synthesis of mathematical models with using frequency response as the input data object is one of the priorities for electricity science. It will help to develop recommendations to improve the reliability of the electrical windings of high voltage, whose reliability is insufficient.
Key words: transformer, mathematical model, internal overvoltage, measurement, frequency response.

Кількість посилань - 10

УДК 621.314.222.8

М.Б. Сабат, І.Р. Бучковський, О.Л. Никонець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРИФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ВІЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕНАПРУГ МЕРЕЖІ

 Сабат М.Б., Бучковський І.Р., Никонець О.Л., 2012

Вперше в електроенергетиці одержала інструмент для оцінювання кількісних показників електромагнітних процесів у довільній точці обмотки ВН трансформатора за дії на нього з боку мережі вільної складової внутрішніх перенапруг.
Ключові слова: трансформатор, математична модель, внутрішні перенапруги, функція передачі, частотна характеристика.

First power obtained a tool to assess the quantitative indications of electromagnetic processes at any point winding high voltage of the transformer for the actions against it by the network component of the free internal over voltages.
Key words: transformer, mathematical model, internal overvoltage, transfer function , frequency response.

Кількість посилань - 15

УДК 621.311

Ю.Л. Саенко, А.С. Попов
Государственное высшее учебное заведение
Приазовский государственный технический университет,
кафедра ЭПП

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫХ ПРОЦЕССОВ С УЧЕТОМ ВАРЬИРОВАНИЯ ВЕБЕР-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

© Саенко Ю.Л., Попов А.С., 2012

Рассмотрено влияние погрешности представления вебер-амперной характеристики на результаты исследований феррорезонансных процессов. Оценено влияние варьирования характеристика намагничивания трансформаторов напряжения на диапазон существования феррорезонанса.
Ключові слова: феррорезонансный процесс, трансформатор напряжения, перенапряжение, характеристика намагничивания.

The influence of infelicity of representation saturable characteristic on results of the investigation of ferroresonance processes is considered. The effect of varying of the magnetization characteristic of voltage transformer on the range of existence of ferro¬resonance is estimated.
Key words: ferroresonance processe, voltage transformer, overvoltage, magnetiza¬tion characteristic.

Кількість посилань - 15

УДК 631:331.4; 63:658.34; 63:331.34

В.М. Степанишин, Л.О. Тисовський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ОП
Національний лісотехнічний університет України

ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОФАКТОРНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ

© Степанишин В.М., Тисовський Л.О., 2012

Наведено основні показники і процедуру застосування методів множинного кореляційно-регресійного аналізу для дослідження багатофакторних процесів і явищ. Отримані результати, зокрема, будуть використані для побудови математичної моделі оптимального планування охорони праці на підприємствах лісової галузі України з метою зменшення рівня травматизму.
Ключові слова: кореляційно-регресійний аналіз, множинна регресія, коефіцієнт множинної кореляції, парні і часткові коефіцієнти кореляції, коефіцієнт еластичності, бета-коефіцієнт, дельта-коефіцієнт, довірчі інтервали для параметрів регресії.

Given the basic parameters and the procedure using the methods of multiple correlation-regression analysis to study multifactor processes and phenomena. The results, in particular, are used to construct mathematical models of optimal planning of work for the forestry sector of Ukraine in order to reduce injuries.
Key words: correlation and regression analysis, multiple regression, the coefficient of multiple correlation, paired and partial correlation coefficients, coefficient of elasticity, the beta coefficient, delta ratio, confidence intervals for regression parameters.

Кількість посилань - 8

УДК 62-83:621.314.632:621.879

В.Б. Цяпа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З ОБМЕЖЕННЯМ ПРИСКОРЕННЯ

 Цяпа В.Б., 2012

Наведена система електроприводу з дворазово інтегрувальним контуром струму з підсистемами регулювання швидкості і прискорення.
Ключові слова: прискорення, інтегрування, контур струму, збурення, технічний оптимум.

Present system of electric double integrating circuit current of the subsystems of speed control and acceleration.
Key words: acceleration of the integration circuit current perturbation technical optimum.

Кількість посилань - 5

УДК 62-83:621.313.32

І.З. Щур, Ю.О. Білецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ В КЕРУВАННІ НЕЛІНІЙНИМИ СИСТЕМАМИ (НА ПРИКЛАДІ СИНХРОННОЇ МАШИНИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ)

© Щур І.З., Білецький Ю.О., 2012

Розглянуто енергетичні підходи до синтезу систем керування, зокрема: пасивне керування, використання демпфування та формування взаємозв’язків, а також особливості використання лагранжіану, гамільтоніану і функції накопичення до опису об’єктів та синтезу систем керування. Показано процедуру синтезу системи керування на основі поєднання різних енергетичних підходів. Синтезовано систему енергоформуючого векторного керування синхронною машиною з постійними магнітами та подано результати її порівняльних досліджень з системою підпорядкованого керування.
Ключові слова: енергетичні підходи, нелінійні системи, пасивне керування, демпфування, взаємозв’язки, гамільтоніан, синхронна машина з постійними магнітами.

We present the energy approaches for control system design, in particular: passivity-based control, damping injection and interconnection assignment, features of Lagrangian, Hamiltonian and storage function in system description and controller design. Procedure of control system design based on energy approaches combination is shown. Energy-shaping vector controller of permanent magnet synchronous motor is synthesized and results of it compare researches with system of slave control are presented.
Key words: energy approaches, nonlinear systems, passivity-based control, damping, interconnection, Hamiltonian, permanent magnet synchronous motor.

Кількість посилань - 8

УДК 621.311.24:621.548

І.З. Щур, В.І. Щур
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ВІТРОУСТАНОВКАМИ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНИХ ВІТРІВ

 Щур І.З., Щур В.І., 2012

За допомогою імітаційного комп’ютерного моделювання досліджено ефективність відбору енергії від вітру вітроустановками різної малої потужності за умови їх роботи на турбулентних вітрах з різною невисокою середньою швидкістю. Показано, що механічна стала часу вітроротора зростає зі зниженням потужності вітроустановки та швидкості вітру. Відповідно зі збільшенням цієї сталої часу знижується і енергетична ефективність роботи вітроустановок за оптимального керування їх роботою.
Ключові слова: вітроустановка, турбулентний вітропотік, енергетична ефективність, оптимальне керування.

Through computer simulation the efficiency of taking off of energy from wind by wind turbines of various low power if they work in turbulent winds with different low average speed was carried out. It is shown that mechanical time constant of wind rotor increases with decreasing power of wind turbine and wind speed. In accordance with the increase of time constant is reduced the energy efficiency of wind turbins in the optimal control of their work.
Key words: wind turbine, turbulent wind, energy efficiency, optimal control.

Кількість посилань - 9

Syndicate content