№ 737 (2012)

doc. Ing. Renáta Bašková, PhD., Ing. Marek Krajňák

Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

OPTIMIZATION OF DEPLOYMENT AUXILIARY STRUCTURES IN IMPLEMENTATION OF BUILDING THERMAL INSULATION

© Bašková R., Krajňák M., 2012

Показана графічно розроблена математична модель, що полегшує і прискорює процес прийняття рішень у виборі допоміжних споруд для ізоляції фасадів житлових будинків. Це дало змогу оптимізувати розміщення допоміжних споруд у специфічний процес ізоляції будівель, порівнюючи графічно чи генеруються значення ефективності розгортання ешафот.
Ключові слова: будівельні риштування, витрати, ефективність використання допоміжних споруд.

The paper presents graphically elaborated mathematical model which facilitates and accelerates decision making in the choice of auxiliary structures for insulation implementation of the residential home facades. It is possible to optimize deployment of the auxiliary structures in the specific process of building insulation, comparing graphically generated values of the deployment scaffold effectiveness.
Key words: scaffold, costs, effectiveness, auxiliary structures.

Кількість посилань 13.

Ing. Vladimír Geletka, doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.

Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

IMPACT OF SHAPE OF BUILDINGS ON ENERGY CONSUMPTION

© Geletka V., Sedláková A., 2012

Наведено аналіз форми будівель (план фундаменту і вертикальний розподіл) і їх вплив на коефіцієнт форми / аеродинамічний коефіцієнт/ FT будівель. Для деяких будівель запроваджений параметричний аналіз, отриманий з вичерпного відтворення енергетичних потоків цілої будівлі. Параметричний аналіз стосується орієнтації будівлі і пропорційно процентності скління конкретної стіни.
Ключові слова: форма будівель. Коеффіціент форми (аеродинамічний коеффіціент), орієнтація, процентність скління.

This paper provides analysis of buildings shape (ground plan and vertical division) and their impact of shape factor – FT of buildings. For some shape is provide a parametric analysis obtained from a comprehensive whole building energy simulation. Parametric analysis regards orientation of buildings and ratio % glazing to the wall.
Key words: shape of buildings, shape factor, orientation, % of glazing.

Кількість посилань 5.

Dušan Katunský et al., Ing. Miloslav Bagoňa, PhD., Ing. Jana Katunská,PhD.,
Ing. Martin Lopušniak, PhD., Ing. Róbert Rudišin, PhD.,
Ing. Stanislav Tóth, PhD., Ing. Marián Vertaľ, PhD.
Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

MEASUREMENTS OF PHYSICAL PARAMETERS OF ENVELOPE STRUCTURES IN REAL CONDITIONS IN SITU

© Katunský D., Bagoňa M., Katunská J., Lopušniak M., Rudišin R., Tóth S., Vertaľ M., 2012

Наведено результати експериментального вимірювання фізичних параметрів у виробничих приміщеннях влітку та взимку. Багато вимірювань проводилось у численних приміщеннях. У роботі викладено характеристики та цілі дослідницького проекту “Центр підтримки досліджень високої якості для інтегрованих досліджень прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і технологій”. Особливим завданням № 2 цього проекту є “Підтримка досліджень конструкцій систем “інтелектуальних – розумних будівель”, зосереджуючись на якості життя стосовно енергетичної ефективності і прийнятності по відношенню до довкілля”.
Ключові слова: обгорткові структури, тепловий мікроклімат і зволожування, оптичні параметри, коефіцієнт денного освітлення, поверхневі температури, експериментальні вимірювання, фізичні умови, проблеми, викликані сирістю.

The article shows the experimental measurements of physical parameter results in production halls in winter and summer periods. Many measurements were conducted in numerous halls on site until recently. The article expresses the characteristics and goals of the research project „Research support centre of excellence for integrated research of progressive building structures, materials and technologies". Specific goal No. 2 of this project is to "Support the research of structures of intelligent - smart buildings by focusing on the quality of life by orienting towards energy efficiency and environmental acceptability.
Key words: envelope structures, thermal and humidity microclimate, optical parameters, daylight lighting coefficient, surface temperatures, experimental measurements, physical conditions, moisture problems.

Кількість посилань 8.

Ing. Lucia Kidalova, Ing. Jozef Junak, PhD., prof. RNDr. Nadezda Stevulova, PhD.
Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

HEMP AS UNCONVENTIONAL MATERIALS FOR A SUSTAINABLE CONSTRUCTION

© Kidalova Lucia, Junak Jozef, Stevulova Nadezda, 2012

У контексті питань, пов’язаних з навколишнім середовищем, рівень зацікавленості дослідників у біоматеріалах швидко зростає завдяки їх перевагам, як в поновлюваність ресурсів, низька вартість, біорозкладання тощо. Є багато можливостей використання природних сировинних матеріалів для виготовлення біокомпозитів. Описано експериментальні дослідження композитів на основі прядива (пеньки) з метою визначення фізико-механічних властивостей цих композитів. Часткові результати вказують на можливість використання бетонів на основі прядива (пеньки) як не несучих навантаження будівельних матеріалів.
Ключеві слова: волокна, композит, міцність на стиск.

In the context of environmental issues, bio-based materials are attracting increasing levels of research interest, because of their numerous advantages: renewable resource, low cost, biodegradability and so on. Natural raw materials have a lot of possibilities utilization in biocomposites preparing. This paper describes in an experimental study of hemp composites with regard to physico-mechanical properties of composites. Partial results indicate the potential using of hemp concrete such as non-load bearing building materials.
Key words: hemp shives, composite, compressive strength.

Кількість посилань 8.

doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD., Ing. Pavol Beke, PhD.
Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF “T”- JOINTS COMPOSED OF RHS, CHS AND HEA SECTIONS

© Kvočák V., Beke P., 2012

Зосереджено увагу на порівнянні результатів вимірювання, одержаних в лабораторних експериментах на з'єднаннях прямокутних і дугових порожніх секцій. Експериментальні результати порівнюються з результатами, одержаними від теоретичних моделей і обчислень. Особливу увагу звернено на T-з’єднаннях, які складаються з єдиних членів акорду і дужки. Процедура оцінки контролює опори і деформації таких з’єднань.
Ключові слова: з’єднання, прямокутна пустотна секція, дугова пустотна секція, відкрита секція, експериментальний аналіз.

The article presented focuses on the comparison of the measurement results obtained in laboratory experiments on joints composed of rectangular and circular hollow sections. The experimental results are compared with the results obtained from theoretical models and calculations. Special attention is paid to T–joints that consist of single chord and brace members. The evaluation procedure monitors the resistances and deformations of such joints.
Key words: joints, rectangular hollow section, circular hollow section, open section, experimental analysis.

Кількість посилань 7.

doc. Cornel Muntea, PhD1, Ing. Domnita Florin, PhD1.
Ing. Peter Kapalo, PhD2, Ing. Richard Nagy, PhD2.
1Technical University of Cluj-Napoca,
Faculty of Building Services,
2Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Department of Building Services

AIR QUALITY AND EFFECT OF VENTILATION IN BUILDINGS

© Muntea C., Florin D., Kapalo P., Nagy R., 2012

Розкрито проблему якості повітря у деяких приміщеннях, зокрема у конференцзалі, офісних та класних кімнатах. Основною вимогою утворення здорового оточуючого середовища всередині приміщення і оптимальної інтенсивності праці людей є адекватна кількість свіжого повітря без фізичних чи хімічних забруднень. Фізичні та хімічні забруднення оточуючого середовища всередині приміщення часто продукуються працюючими там людьми. Діоксид вуглецю (CO2) як хімічний забруднювач виділяється працюючими людьми через їх діяльність. Виділення CO2 становить 4 % від усього повітря в приміщенні за температури від 34 до 36 °C.
Ключові слова: діоксид вуглецю, інфільтрація повітря, якість повітря, норми вентилювання.

The paper is concerned with air quality in selected ventilated rooms: conference room, office and classroom. The basic assumption for a healthy indoor environment and optimum occupant performance is adequate fresh air amount without the physical and chemical pollutants. The physical and chemical pollutants in indoor environment are also produced by occupants. The carbon dioxide (CO2) as chemical pollutant is produced by occupants respecting human activities. The carbon dioxide production is 4 percents of the total air exhaled amount at the temperature of 34°C to 36°C.
Key words: carbon dioxide, air infiltration, air quality, ventilation rate.

Кількість посилань 4.

Ing. Marcela Ondova, PhD., prof. RNDr. Nadežda Stevulova, PhD., Ing. Adrian Harcar
Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

UTILIZATION OF COAL FLY ASH INTO CEMENT CONCRETE ROADS

© Ondova М., Stevulova N., Harcar A., 2012

Представлено результати випробовувань щодо придатності часткової заміни цементу золою (0 – 15 %) в бетонованих дорогах. Проведено випробування бетонів із вмістом золи на стиск і на згин у віці 7, 28 і 90 діб, а також на морозостійкість і хімічну стійкість і отримані результати були порівнянні з відповідними результатами випробовувань контрольних зразків (C 30/37). На основі отриманих даних було встановлено, що ці бетони відповідають вимогам STN 73 6123 для побудовидорожнього покриття і альтернативне використання FA для бетонного дорожнього покриття є перевагою як у будівельній галузі, так і в галузі економіки і захисту довкілля.
Ключові слова: бетонне дорожнє покриття, зола, міцність на стиск, міцність на згин.

The summary of results of fly ash exploitability testing as a partial cement replacement (0 - 15 %) into the concrete road were presented in this paper. Compressive and tensile flexural strengths at ages of 7, 28, 90 days, frost and chemical resistance of fly ash concrete composites were measured and compared with reference specimen (C 30/37). Based on the results assements it can be stated that the requirements of STN 73 6123. Building of pavement were satisfied and the alternative utilization of FA in the concrete cover of pavements has significant benefits in building. in environmental as well as in economic area.
Key words: concrete road, coal fly ash, compressive strength, tensile flexural strength

Кількість посилань 9.

Ing. Peter Podmanický, doc. Ing. František Mesároš, PhD
Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

BUILDING INFORMATION MODELING SOFTWARE AS A SUPPORT TOOL OF FACILITY MANAGEMENT

© Podmanický Р., Mesároš F., 2012

Інформаційне моделювання у будівництві (BIM) для менеджерів – це більш ніж просто раціональний спосіб досягнення цілі, а новий інструмент покращення характеристик будівель і ефективніше управління операціями протягом його життєвого циклу. Що таке програмне забезпечення BIM? У той час, коли визначення змінюються, BIM може розглядатися як одна величезна база інформаційних даних. Програмне забезпечення BIM включає 3D-інформацію. В додаток до інформації з архітектурім. Повна версія BIM включає усю інформацію з будівельних конструкцій і структурних систем, обладнання для обігрівання, вентиляції і кондиціювання повітря (HVAC), санітарно-технічного обладнання будівель, дверних і віконних панелей тощо. Істотним моментом є те, що це стосується конкретного виробника і постачальника систем і компонентів, що є значною перевагою для сприятливого менеджменту. Показано сприятливі можливості, які відкриваються у сфері менеджменту під час використання BIM-технологій.
Ключові слова: інформаційне моделювання у будівництві, сприятливий менеджмент, життєвий цикл, 3D-модель.

For facility managers, Building Information Modeling (BIM) is more than a shortcut. It is a new tool for enhancing the performance of building and more efficient management of operations throughout its life cycle. What is BIM software? While definitions vary, BIM can be seen as a one large database of informations. BIM software is designed to share the information of the building. BIM software includes 3D model of building. In addition to information architecture, complete BIM contains all information about building construction and structural system, Heating, Ventilating, and Air conditioning (HVAC) equipment, plumbing fixtures, door and window panes, and many others. Essential is that should refer to a particular manufacturer and supplier of systems and components, which can be a significant benefit to the area of facility management. Aim of this article is to highlight the opportunities that offer us in the field of facility management with using BIM technology.
Key words: building information modeling, facility management, life cycle, 3D-model.

Кількість посилань 7.

Ing. Eva Singovszká, doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD
Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

FACTOR ANALYSIS AS A WAY OF WATER QUALITY ASSESSMENT IN THE SMOLNIK CREEK

© Singovszká Е., Bálintová М., 2012

Багатоваріантні статистичні методи, включаючи факторний аналіз, успішно використовуються в гідрохіміі вже багато років. Мультиваріантні статистичні допуски дають змогу одержувати приховану інформацію з даних, які стосуються можливого впливу навколишнього середовища на якість води. Факторний аналіз дає змогу пояснити кореляцію між результати спостережень з точки зору закладених тут чинників, які немає можливості спостерігати безпосередньо. Представлено оцінку ризиків, пов’язаних з впливом навколишнього середовища. Ця оцінка зосереджена на аналізі якості поверхневих вод, пов’язаних з кислотним дренажем рудників (AMD), що утворюються у закинутих сульфатних рудниках Смолника (Словацька Республіка). Переповнені рудники Смолніка утворюють (AMD) з високою концентрацією металів і низьким значенням рН (близько 3_4) у результаті хімічного окислення сульфідів та інших хімічних процесів. Метою оцінки цих ризиків є внесок цього джерела забруднення у забруднення поверхневих вод і перевищення допустимих законодавством рівнів.
Ключові слова: кислотний дренаж рудників, оцінка ризику, факторний аналіз, важкі метали.

Multivariate statistical methods including factor analysis have been used successfully in hydrochemistry for many years. Multivariate statistical approaches allow deriving hidden information from the data set about the possible influences of the environment on water qual¬ity. Factor analysis attempts to explain the correlations between the observations in terms of the underlying factors, which are not directly observable. The paper deals with environmental risk assessemnt focused on evaluation of the surface water The paper deals with environmental risk assessemnt focused on evaluation of the surface water quality relate to acid mine drainage (AMD) producing from abandoned sulphide mine in Smolnik (Slovak Republic).Overflowed mine Smolnik produces AMD with high metal concentrations and low value of the pH (about 3-4) as a result of chemical oxidation of sulphides and other chemical processes. The aim of risk assessement is to find a contribution of the polution source on contamination of surface water and sediment over legislative limits.
Key words: acid main drainage, risk assessment, factor analysis, high metal.

Кількість посилань 13.

Ing. Miroslav Stajanča, doc. RNDr. Adriana Eštoková, PhD
Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF CEMENT PRODUCTION

© Stajanča М., Eštoková А., 2012

Будівельна промисловість є одним з лідерів щодо забруднення довкілля внаслідок вичерпування ресурсів і затрат енергії або утворення відходів. Крім того, спостерігається значна емісія від парників, кислотних газів від будівельної промисловості. Цемент належить до одного із найвикористовуваніших будівельних матеріалів у світі, а його виробництво невпинно зростає. А цементна індустрія є дуже енергомісткою. А також продукує велику кількість викидів, отруйних запахів і є дуже шумною. Пил, вуглекислота CO2, оксиди (NOx) азоту і двоокис (SO2) є основними складовими викидів від цементних заводів, що створює великі проблеми. Представлено огляд стану екологічних проблем, пов’язаних з виробництвом цементу в Європі.
Ключові слова: цемент, цементна промисловість, екологія.

Building industry is one of the leaders in deterioration of environment by depleting resources and consuming energy or creation of waste. Also a considerable amount of emissions of greenhouse and acidifying gasses has the origin in building industry. Cement belongs to the most often used building materials and its production is increasing over the world. But the cement industry is an energy enormous intensive and products many emissions, odors and noise. The emissions from cement plants which cause greatest concern and which need to be dealt with are dust, carbon dioxide CO2, nitrogen oxides (NOx) and sulphur dioxide (SO2). This paper deals with the review of the main environmental issues related to the cement production in Europe.
Key words: cement, cement industry, emissions.

Кількість посилань 6.

Ing. Frantisek Vranay, PhD., doc. Ing. Zuzana Vranayova, PhD
Technical University of Košice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

RES ADDITIONAL APPLICATION IN CONTEMPORARY BUILDINGS

© Vranay F., Vranayova Z., 2012

Теплові насоси і сонячна система надають нам найефективніший шлях забезпечення нагрівання і охолодження у багатьох напрямках застосування, оскільки вони використовують поновлювальні джерела довкілля. Експериментальні виробничі приміщення нашого факультету “Центр економічних досліджень з поновлювальних джерел енергії і систем розподілу” був заснований з метою досліджень можливості зменшення енергетичних витрат на будівництво, пов’язаних з економією. Реалізований проект цього Центру створює реальне навколишнє середовище для ефективного проведення технологічних досліджень в лабораторії у режимі експлуатації: технології співгенерируючих елементів, теплові насоси, фотогальваніка, теплові капіляри і польові технології вимірювань і регулювання.
Ключові слова: поновлювані джерела енергії, прогресивні технології для закритих приміщень, HVAC.

Heat pumps and solar systems offer the most energy-efficient way to provide heating and cooling in many applications, as they can use renewable heat sources in our surroundings. The experimental workplace of our Faculty “Economic Research Centre for Renewable Energy Sources and Distribution systems” was founded with the purpose of investigating possibilities to reduce the energetic costs of buildings tied to economy. The realized project of the Centre creates real environment for effective implementation research of technologies in laboratory and operative conditions: technologies of co-generative elements, heat pumps, photovoltaic, thermal capillaries, and technologies in field of measurement and regulation.
Key words: renewable energy sources, progressive indoor technologies, HVAC.

Кількість посилань 3.

УДК 624.014.2

М.Р. Більський1, Р.І. Кінаш2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра будівельного виробництва,
2кафедра архітектурних конструкцій

РОЗРАХУНОК РЕГУЛЮВАННЯ ЗУСИЛЬ У ПРОЦЕСІ ПІДСИЛЕННЯ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАЛЕВИХ КАРКАСІВ

© Більський М.Р., Кінаш Р.І., 2012

Наведено результати досліджень процесу підсилення елементів сталевих каркасів, способи регулювання зусиль під навантаженням. Описано комбінований метод такого регулювання. Показано, що розрахунок раціонального значення регулюючого попереднього напруження визначається відносно найменшого значення критичної сили.
Ключові слова: сталеві каркаси, підсилення, регулювання, стиснутий елемент, експлуатаційне навантаження.

Abstract.In the article here are stated the results of steel rolles of building work research under loading, and stress regulation metods. The combined regulation metod of such regulation is dscribed.It is shown that rational value for preliminary regulative stressing defind acordingly to the least value of critical force.
Key words: steel building, strengthening, regulation, stresst element, operating loading.

Література – 16

УДК 624.042.5

С.С. Була, Р.О. Бойко, П.Ф. Холод
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій і мостів

РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДІЇ МІСЦЕВОГО НАГРІВАННЯ

© Була С.С., Бойко Р.О., Холод П.Ф., 2012

Описано основні розрахункові методи визначення міцності залізобетонних елементів, запропоновані в нових нормах. Їх було застосовано для отримання теоретичних результатів і порівняння з експериментальними даними за дії місцевого нагрівання.
Ключові слова: місцеве нагрівання, розрахункові методи.

This article describes the basic calculating methods for determining fire resistance offered by the new norms. They were used to obtain theoretical results and to compare them with experimental data in case of local heating.
Key words : local heating, calculating methods.

Література – 6

УДК 697.34:.620.92:696.4

В.І. Венгльовський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ДОБОВЕ АКУМУЛЮВАННЯ ТЕПЛОТИ З МОЖЛИВИМ ДОГРІВАННЯМ ВБУДОВАНИМИ АБО ЗОВНІШНІМИ ТЕПЛООБМІННИКАМИ

© Венгльовський В.І., 2012

Наведено результати дослідження бака акумулятора як ємнісного теплообмінника. Догрівання води в баках акумуляторах здійснюється гвинтовими, пластинчастими або іншими рекуперативними теплообмінниками. Запропоновано ємності баків-акумуляторів із різними формами днищ, знайдено їхні розміри.
Ключові слова: бак, акумулятор, теплообмінник.

In this article the results of research of tank of accumulator are resulted as capacity heat exchangers. Нeating of water in tanks accumulators carried out spiral, plate type or rekuperations heat exchangers. Offered capacities of tanks of accumulators with the different forms of bottoms, their sizes are found.
Key words: tank, accumulator, heat exchangers.

Література – 11

УДК 629.113.06:628.83

О.Т. Возняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ У ЗМІННОМУ ЗА ПЕРІОДИЧНИМ ЗАКОНОМ РЕЖИМІ

© Возняк О.Т., 2012

Розглянуто повітророзподілення у змінному за періодичним законом режимі. Визначено динамічні параметри струмин при їх витіканні в режимі зміни за періодичним законом витрати та початкової швидкості та створенні при цьому динамічного мікроклімату у приміщенні.
Ключові слова: повітророзподілення, повітряна струмина, динамічний мікроклімат, періодичний режим, швидкість руху повітря, витрата.

Air distribution at variable regime in order to periodical law has been regarded. Air jets dynamic parameters have been determined at regime of their leakage of change in order to periodical law both of flow rate and initial velocity and creation of dynamic microclimate in a room.
Key words: air distribution, air jet, dynamic mocroclimate, periodical regime, air velocity, flow rate.

Література – 6

УДК 697.9:621;697:621

О.Т. Возняк, І.Є. Сухолова, Х.В. Миронюк
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

КОЕФІЦІЄНТИ ЗАГАСАННЯ ШВИДКОСТІ І ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКА, ЩО УТВОРЮЄ ЗАКРУЧЕНУ СТРУМИНУ

© Возняк О.Т., Cухолова І.Є., Миронюк Х.В., 2012

Наведено результати експериментальних досліджень подавання припливного повітря в приміщення повітророзподільником з утворенням закрученої струмини для створення інтенсивнішої турбулізації повітряного потоку. Було проведено експериментальні дослідження для визначення швидкості повітряного потоку за складеною матрицею планування трифакторного експерименту та отримано графічні залежності для коефіцієнтів загасання швидкості і температури. Одержані результати цих досліджень дають змогу проводити інженерні розрахунки повітророзподілу із використанням закручених струмин.
Ключові слова: закручена струмина, повітророзподільник, турбулізація.

In this article results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device which creates twisted air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix were carried out; graphycal dependences have been obtained as well 3-factor chart has been designed. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with twisted air jets.
Key words: swirl air jet, air distribution device, turbulization.

Література – 12

УДК 629.113.06:628.83

О.Т. Возняк1, Д.М. Білонога2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра теплогазопостачання і вентиляції,
2кафедра вищої математики

ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗУСТРІЧНИХ НЕСПІВВІСНИХ СТРУМИН У ПУЛЬСУЮЧОМУ РЕЖИМІ

© Возняк О.Т.,Білонога Д.М., 2012

Розглянуто повітророзподілення взаємодією зустрічних не співвісних струмин у пульсуючому режимі. Визначено динамічні параметри повітряного потоку, утвореного взаємодією зустрічних не співвісних плоских струмин, при їх витіканні в пульсуючому режимі та створенні динамічного мікроклімату в приміщенні.
Ключові слова: повітророзподілення, плоска струмина, пульсуючий режим, динамічний мікроклімат, взаємодія струмин, зустрічні неспіввісні струмини, швидкість руху повітря, витрата.

Air distribution by interaction of opposite non axial jets at variable regime has been regarded. Dynamic parameters of air flow that is created due to interaction of opposite non axial flat air jets at their leakage at variable regime and creation of dynamic microclimate in a room has been determined.
Key words: air distribution, flat jet, variable regime, dynamic microclimate, jets interaction, opposite non axial jets, air velocity, flow rate.

Література – 6

УДК 622.807

О.В. Герасимчук, О.М. Голишев, С.І. Задорожній
Криворізький технічний університет,
кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції
ВИПРОБУВАННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

РІВНЯ ОСІЛОГО ПИЛУ В АСПІРАЦІЙНОМУ ТРУБОПРОВОДІ

© Герасимчук О.В., Голишев О.М., Задорожній С.І., 2012

Розглянуто можливості контролю рівня осілого пилу у повітропроводах аспіраційних систем фабрик гірничо-збагачувальних комбінатів для запобігання його осадженню та нормалізації роботи систем аспірації.
Ключові слова: аспіраційна система, пил, контроль осідання пилу.

The question concerning level control settled a dust in air lines aspiration systems of factories of mountain-concentrating industrial complexes for prevention of its sedimentation and normalization of work of systems aspiracion is considered.
Key words: aspiration system, dust, control of settling of dust.

Література – 6

УДК 666.395

М.М. Гивлюд, Н.П. Холод, І.В. Маргаль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ВПЛИВ ОБРОБЛЕННЯ БЕТОНУ СИЛІЦІЙОРГАНІЧНИМИ ПОКРИТТЯМИ НА ЙОГО ДОВГОВІЧНІСТЬ

 Гивлюд М.М., Холод Н.П., Маргаль І.В., 2012

Вивчено вплив оброблення бетону силіційорганічними покриттями на атмосферостійкість, гідрофобність та циклічну дії знакозмінних температур. Доведено, що розроблені склади захисних покриттів можуть значно збільшувати довговічність бетону, який експлуатується в умовах агресивних середовищ.
Ключові слова: бетон, силіційорганічні покриття, довговічність.

Influence of treatment of concrete by silicorganic coatings on weatherability, hydrophobicity and cyclic the action of alternating temperatures is studied. It is well-proven that compositions of sheeting are developed can considerably increase the durability of concrete which is exploited in the aggressive environments.
Key words: concrete, silicorganic coatings, longevity.

Література – 7

УДК 624.04

Д.Г. Гладишев1, Г.М. Гладишев2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1ІАРХ, кафедра архітектурних конструкцій,
2ІБІД, кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДІАГНОСТИКА БЕТОНУ РОСТВЕРКУ ФУНДАМЕНТУ ТА ПІДГОТОВКИ ПІД МЕТАЛЕВУ РАМУ КОМПРЕСОРА

 Гладишев Д.Г, Гладишев Г.М., 2012

Наведено методи діагностики і результати досліджень міцності бетону ростверку фундаменту під компресор. Описано причини виникнення та розвитку тріщин у підготовці під металеву раму компресора. Наведено рекомендації із забезпечення надійної роботи фундаменту.
Ключові слова: ростверк, компресор, технічний стан.

In-process the resulted methods of diagnostics and results of researches of durability of concrete to the grillage of foundation are under a compressor. The described reasons of origin and development of cracks are in a sauce under the metallic frame of compressor. The resulted recommendations are from providing of reliable work of foundation.
Key words: the grillage, compressor, technical state.

Література – 7

УДК 624.21

Б.Г. Гнідець1, Р.Б. Гнідець2, З.Б. Гнідець3
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра мостів і будівельної механіки,
2кафедра реставрації і реконструкції архітектурних комплексів,
3ТзОВ “Барком”, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підбірці

ЛЕГКОМОНТОВАНА УНІВЕРСАЛЬНА КАРКАСНА СИСТЕМА ДЛЯ МАЛОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО ТА ІНШОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

© Гнідець Б.Г. Гнідець Р.Б, Гнідець З.Б., 2012

Наведено результати розроблення нових конструктивно-технологічних систем для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва із застосуванням легкомонтованих збірно-розбірних каркасів.
Ключові слова: каркас, система, житлове будівництво, універсальний, легко монтований, вузли, мобільний.

The article is devoted to elaborated a new constructive - technological systems for the little-stories housing and others individual construction with applied the simple-mounting prefabricated and disassembling frameworks of building.
Key words: frame, system, housing, universal, easy-mounting, node, mobile.

Література – 11

УДК 532.54.013.2

Р.М. Гнатів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО НЕУСТАЛЕНИЙ РУХ РІДИНИ ПРЯМИМ МЕТОДОМ КАНТОРОВИЧА ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСИПАТИВНОЇ МОДЕЛІ

© Гнатів Р.М., 2012

На основі аналізу наукових робіт про нестаціонарний рух рідини в циліндричних трубах запропоновано розв’язувати прикладні задачі за ламінарного неусталеного руху прямим методом Канторовича за допомогою дисипативної моделі.
Ключові слова: неусталений, нестаціонарний, ламінарний.

On the basis of analysis of the advanced studies about unstationary motion of liquid in cylinder pipes, solution of the applied tasks is suggested at an unwithstand motion of laminar to conduct the direct method of Kantorovicha by a dissepative model.
Key words: unwithstand, unstationary, laminar.

Література – 10

УДК 624.014

М.В. Гоголь, М.Р. Більський, С.І. Віхоть, М.М. Гоголь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

РЕГУЛЮВАННЯ ЗУСИЛЬ У МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ

 Гоголь М.В., Більський М.Р., Віхоть С.І., Гоголь М.М., 2012

Показано результати аналітичних досліджень розрахункового регулювання НДС у комбінованих конструкціях і переваги та галузь використання розрахункового методу. Запропонвано нові конструктивні форми комбінованих систем шпренгельного типу, що використовуються в будівлях і спорудах. Наведено приклади впровадження при проектуванні металевих конструкцій.
Ключові слова: комбіновані конструкції, регулювання зусиль, конструктивна форма, односторонні і несиметричні навантаження.

Showing results analyzes current stress-strain state regulationsin combined structures and advantages and areacalculatedusingthe method. Proposed new design shapes combined shprenhelnyh type systems used in building sand structures.The examplesofimpl ementation in the design of metal structures.
Key words: combined structures, management effort, constructive form, unilateral and asymmetrical loads.

Література – 7

УДК 691.327.333

І.Б. Горніковська, В.О. Каганов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТОВЩИНИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО ПРОШАРКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НЕЖОРСТКОГО ТИПУ

© Горніковська І.Б., Каганов В.О., 2012

Проаналізовано методики розрахунку товщини теплоізоляційного прошарку конструкції дорожнього одягу для забезпечення морозостійкості земляного полотна, розглянуто існуючі методики розрахунку товщини теплоізоляційного шару дорожнього покриття та запропоновано новітні підходи і методику виконання таких розрахунків з врахуванням природно-кліматичних умов.
Ключові слова: дорожній одяг, морозозахисний шар, земляне полотно, зимове здимання, термічний опір, коефіцієнт теплопровідності.

This article presents analysis techniques for calculating the thickness of the insulation layer construction of pavement and subgrade of resistance, reviewed existing methods of calculating the thickness of the insulation layer of pavement and proposed new approaches and methods of this type of calculation taking into account the climatic data.
Key words: paving, frost-protective layer, road level, winter heave, temperature lag, coefficient of thermal conductivity.

Література – 9

УДК 692.5

Б.Г. Демчина1, О.Я. Литвиняк1, Ю.М. Кунанець2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра будівельних конструкцій та мостів,
2кафедра мостів та будівельної механіки

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОТКИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПІНОБЕТОНУ

© Демчина Б.Г., Литвиняк О.Я., Кунанець Ю.М., 2012

Наведено результати експериментальних досліджень коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону під час випробування на згин. Пропонується використовувати такі плити перекриття для житлового та громадського будівництва. Припускається, що застосування збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону дасть змогу зменшити власну вагу перекриття, навантаження на фундамент, забезпечить добру звукоізоляцію між поверхами.
Ключові слова: збірно-монолітне перекриття, короткі залізобетонні плити перекриття, пінобетон, випробування на згин залізобетонних плит перекриття.

The results of experimental reseaches of short of collapsible-monolithic reinforced-concrete flags of ceiling with utilization of foam beton in test to crook. Propose utilization these flags of ceiling in apartment building and civil building. Intend that utilization of collapsible-monolithic reinforced-concrete flags of ceiling with utilization of foam beton enable reduce own weight of ceiling, load on foundation, provide good soundinsulation between floor.
Key words: collapsible-monolithic ceiling, short reinforced-concrete flags of ceiling, foam beton, test to crook reinforced-concrete flags of ceiling.

Література – 3

УДК 624.011.6

Б.Г. Демчина1, Г.М. Олексин1, М.І. Сурмай2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра будівельних конструкцій та мостів,
2кафедра мостів та будівельної механіки

ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ДЕРЕВ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ З НЕМЕТАЛЕВОЮ АРМАТУРОЮ

© Демчина Б.Г., Олексин Г.М., Сурмай М.І., 2012

Запропоновано методи анкерування та випробування попередньо напруженої неметалевої арматури в дерев’яних балках. Наведено основні моделі та рекомендації.
Ключові слова: склопластик, базальтопластик, дерев’яні конструкції, попередньо напружена арматура.

In the article is proposed a methods of anchoring and testing of prestressed nonmetallic reinforcement in timber beams. Offer examples of principal model and recommendations.
Key words: fiberglass plastic, fiberbasalt plastic, structural timber works, prestressed reinforcement

Література – 6

УДК 614.841.33

Б.Г. Демчина1, А.П. Половко2, О.О. Василенко2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра будівельних конструкцій і мостів,
2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛОМАГНІЄВИХ ЛИСТІВ В ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

© Демчина Б.Г., Половко А.П., Василенко О.О., 2012

Проаналізовано застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів в огороджувальних конструкціях будівель та споруд та розглянуто питання щодо можливості застосування скломагнієвих листів як теплоізоляційного матеріалу в сендвіч-панелях.
Ключові слова: огороджувальні конструкції, скломагнієві листи, теплоізоляційні матеріали, сендвіч-панелі.

In the article the use of current heat-insulating materials in building envelopes is implemented and the question about the possibility of application of magnesite plates as heat-insulating material in sandwich panels is examined.
Key words: building envelopes, magnesite plates, heat-insulating materials, sandwich panels.

Література – 2

УДК 624.012.45.044

Л.О. Дорошкевич, С.Б. Максимович, Б.Г. Демчина, Б.Ю. Максимович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

НОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Дорошкевич Л.О., Максимович С.Б., Демчина Б.Г., Максимович Б.Ю., 2012

Запропонований метод розрахунку ґрунтується на диференційній залежності теорії згину - . Прийнявши кут нахилу розрахункового перерізу 45о до поздовжньої осі балки, розрахунок поперечної арматури виконується на приріст згинального моменту . Невідповідність зміни розтягуючого зусилля в поздовжній арматурі і епюри згинальних моментів враховується коефіцієнтом зміщення епюри моментів . Для практичних розрахунків складено номограми, за допомогою яких визначають.
Ключові слова: міцність похилих перерізів, коефіцієнт зміщення епюри моментів, приріст згинального моменту.

The calculation method proposed is based on differential dependence of the bending moment theory . Assuming the obliquity angle with respect to the longitudinal axis of the beam to be constant and equal 45о, lateral reinforcement is calculated on the increment of the bending moment . The inconsistency in the change of the stretching force in the longitudinal reinforcement and in the bending moment diagram is taken into account by the coefficient of bending moment diagram shift. For practical calculations, nomograms for determining were constructed.
Keywords: oblique planes, displacement coefficient of bending moment diagram, bending moment’ increment.

Література – 16

УДК 625.841

І.Ю. Думич, В.Ю. Сало, Н.О. Балаян
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННИХ ШЛЯХОВИХ ПОКРИТЬ НА УКРІПЛЕНИХ ЦЕМЕНТОМ ОСНОВАХ

© Думич І.Ю., Сало В.Ю., Балаян Н.О., 2012

Наведено результати випробувань моделей бетонних покриттів на укріплених цементом основах за різної товщини нежорсткого прошарку між плитами покриття та основи. Встановлена можливість дробового резонансу за певної товщини цього прошарку.
Ключові слова: цементобетонне покриття, динамічні прогини, амплітуди коливань, частоти коливань.

The article shows the results of testing concrete coverage models on bases strengthened with cement with different thickness of a non-rigid layer between a cover plate and a plate of a base. It is determined that there is a possibility of a fractional resonance at a certain thickness of this layer.
Key words: cement coating, dynamic deflection, amplitude, frequency fluctuations.

Syndicate content