№ 738 (2012)

УДК 004.9

M. Aleksander, B. Borowik, P. Evtukh, V. Karpinskyi, M. Karpinski
State Higher Vocational School in Nowy Sacz, Poland,
University of Bielsko-Biala, Poland
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ukraine
Evatronix SA, Bielsko-Biala, Poland

REALIZATION OF THE METHOD OF ATTACKS VISUALIZATION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

© Aleksander M., Borowik B., Evtukh P., Karpinskyi V., Karpinski M., 2012

Розглянуто реалізацію методу візуалізації атаки червоточини в безпровідній сенсорній мережі (БСМ). Метод дає змогу зменшити похибку вимірювання відстані між сенсорами, підвищити точність згладжування реконструйованої топологічної поверхні БСМ та розширити функціональні можливості візуалізації форми згладженої реконструйованої топологічної поверхні БСМ.
Ключові слова: візуалізація, безпровідна сенсорна мережа (БСМ), атака, безпека.

Method can reduce the distance error measuring between sensors improve the accuracy of the smoothed reconstructed WSN topological surface and extend the analysis functionality of visualized shape of smoothed reconstructed WSN topological surface.
Key words: visualization; WSN (Wireless Sensor Network); attack; security.

Література – 2

UDK 004.7: 62-519: 621.391

S. Rajba
University of Bielsko-Biala, Poland,
Department of Electrical Engineering and Automatic

A WIRELESS SENSOR NETWORK WITH A RANDOM CONTROL

© Rajba S., 2012

Наведено метод випадкового керування передаванням у безпровідній сенсорній мережі. Інноваційність роботи полягає в концепції безпровідної сенсорної мережі (БСМ) з випадковою в часі односторонньою передачею, використовуючи одну радіочастоту. Застосовуючи середнє значення за час спостереження надходження пуассонівського потоку PASTA (Poisson Arrival See Time Averages) для моделювання БСМ, проаналізовано виникнення колізії під час передавання для керування нею.
Ключові слова: безпровідна сенсорна мережа (БСМ), середнє значення за час спостереження надходження пуассонівського потоку (система PASTA), ймовірність колізії, випадкове керування.

This work presents a method for random control transmission in Wireless Sensor Network (WSN) Innovativeness of this work lies in the concept of WSN with random times of one-way transmission using one single radio frequency. Using Poisson Arrivals See Time Averages (PASTA) for modeling WSN, the probability of transmission collision occurrence has been analyzed for transmitting control.
Key words: Wireless Sensor Network (WSN), Poisson Arrivals See Time Averages (PASTA system), probability of collision, random control.

Література – 22

УДК 321.396.6:658.018.2

Ю.Я. Бобало, А.П. Бондарєв, М.Д. Кіселичник, О.В. Надобко, Л.А. Недоступ, П.В. Тарадаха, Л.В. Чирун, Т.В. Шестакевич
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РЕА НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ

©, Бобало Ю.Я., Бондарєв А.П., Кіселичник М.Д., Надобко О.В., Недоступ Л.А., Тарадаха П.В., Чирун Л.В., Шестакевич Т.В., 2012

Проаналізовано основні етапи розроблення прикладного програмного забезпечення для розв’язання задач моделювання, дослідження та оптимізації процесів виготовлення РЕА. Дано рекомендації щодо його практичного використання та впровадження.
Ключові слова: технологічні процеси виготовлення РЕА, оптимізація технологічних процесів, програмно-методичний комплекс ОПТАН.

The applied software was worked out to solve tasks of modeling, research, and optimization of radio-electronic equipment manufacturing. The main stages of its development were analyzed and recommendations for its practical use were given.
Key words: technological processes of radio-electronic equipment production, technological processes optimization, program-methodical complex OPTAN.

Література – 9.

УДК 621.384.3

В.І. Боженко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних приладів та систем

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕПЛОВІЗІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

© Боженко В.І., 2012

Проаналізовано шляхи розширення можливостей тепловізійної системи для визначення теплофізичних характеристик теплових об’єктів під час дистанційного моніторингу та запропоновано схему реалізації розширеної тепловізійної системи.

The ways of the Thermal System expansion possibilities are analyzed for the Thermal Objects thermal characteristic detection by the remote monitoring. Also the expanded Thermal System Scheme realization is offered.

Література – 17

УДК 621.372

А.П. Бондарєв, О.П. Борсук
Національний університет “Львівська політехніка”

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИСТРОЮ СТЕЖЕННЯ ЗА ЗМІННОЮ НЕСУЧОЮ ЧАСТОТОЮ

© Бондарєв А.П., Борсук О.П., 2012

Використовуючи передавальні характеристики пристрою стеження класичної структури, визначено оптимальні параметри за умов зміни частоти на вході та впливу гауссівського шуму. Отримані оптимальні параметри пристрою були використані у імітаційній моделі модифікованого пристрою стеження.

With use the transfer model of classical PLL, defined the optimal parameters at the dynamic frequency on the input with the Gaussian noise. The main parameters were used in the simulation PLL device modify model.

Література – 4

УДК 621.372

А.П. Бондарєв, І.П. Максимів
Національний університет “Львівська політехніка”

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ У СИСТЕМАХ КОМІРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

© Бондарєв А.П., Максимів І.П., 2012

Здійснено імітаційне моделювання приймання OQPSK сигналів модифікованим фазовим детектором. Експериментально встановлено область значень параметрів детектора, за яких приймання сигналу відбувається належно під час впливу на сигнал високого рівня шуму, та знайдено відношення BER до SNR.
Ключові слова: 8PSK, OQPSK, відношення сигнал/шум, AWGN, Simulink, Matlab.

This work presents the simulation of OQPSK signals receiving by modified phase detector. The area of detector's parameters values at which the receiving of signal works properly during high ratio noise influence was experimentally determined and BER-to-SNR ratio illustrated.
Key words: 8PSK, OQPSK, signal-to-noise ratio, AWGN, Simulink, Matlab.

Література – 2.

УДК 004.056.55; 004.051

Р.А. Бурачок, Гуськов П.О., Р.І. Бак
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ СИМЕТРИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ПРИ ПЕРЕДАВАННІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ

© Бурачок Р.А., Гуськов П.О., Бак Р.І., 2012

Проаналізовано можливості передавання мультимедійних даних, представлених у різних форматах, через мережу зв’язку з використанням деяких видів симетричних алгоритмів шифрування.
Ключові слова: криптографічний алгоритм, мультимедійний трафік, часові затримки, алгоритми: DES, 3DES, IDEA, AES, CAST-128, режими роботи алгоритму: ECB, CBC, OFB, CFB.

The analysis of the multimedia capabilities of data presented in various formats via the network communication when using some types of symmetric encryption algorithms.
Key words: cryptographic algorithm, multimedia traffic, time delay, algorithms: DES, 3DES, IDEA, AES, CAST-128, modes of encryption algorithm: ECB, CBC, OFB, CFB.

Література – 7.

УДК 621.375 026:681 327

В.Я. Василюк, В.І. Шклярський
Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГА-СТРУМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СТРУМУ В КОМПЛЕКСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

* Василюк В.Я., Шклярський В.І., 2012

Наведено основні області застосування перетворювачів напруга–струм (ПНС) та вимоги до їх параметрів. Розглянуто характерні особливості реалізації ПНС при комплексному (індуктивно-активному) характері навантаження. Запропоновано класифікацію ПНС відповідно до різних класифікаційних ознак. Визначено подальші шляхи дослідження ПНС з комплексним навантаженням.
Ключові слова: перетворювач напруга–струм, класифікація, комплексне навантаження, швидкодія, точність, стійкість.

In this paper is given major areas of application voltage to current (VTC) converters and the requirements their settings. The characteristic features of VTC converters in the complex (inductively-active) nature of load. The classification of VTC converters according to different classification criteria to proposed. Defined further ways of learning the VTC converters with a complex load.
Key words: voltage-current converter, classification, complex loads, converter speed, accuracy and stability.

Література – 35

УДК 620.179.14+681.5.015.75

Л. Ващишин1, В. Нічога2, І. Сторож2
1Фізико-механічний інститут НАН України ім. Карпенка,
2Національний університет “Львівська політехніка”,

ВИКОРИСТАННЯ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ШВИДКІСНОЇ МАГНІТНОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ

© Ващишин Л., Нічога В., Сторож І., 2012

Досліджено можливість застосування дискретного вейвлет-перетворення для попередньої обробки та аналізу дефектоскопічних сигналів.
Ключові слова: тріщина, рейка, ДВП, вейвлет.

This paper is intended to investigate the possibility of using discrete wavelet transform for preprocessing and analize of flaw detection signals.
Key words: crack, rail, DWT, wavelet.

Література – 6

УДК 621.328.52

О.С. Воєца, К.С. Семенистий, Л.А. Сніцарук
Львівський коледж Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій,
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ЗГЛАДЖУВАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ ІМПУЛЬСНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ НАПРУГИ

© Воєца О.С., Семенистий К.С., Сніцарук Л.А., 2012

Досліджена залежність коефіцієнта пульсацій на виході згладжувального фільтра імпульсного стабілізатора постійної напруги від коефіцієнта заповнення напруги, яка керує ключовим елементом стабілізатора. Отримано вирази, які дають змогу раціонально вибрати елементи згладжувального LC-фільтра та визначити амплітуду напруги пульсацій на його виході.
Ключові слова: амплітуда напруги пульсацій, згладжувальний LC-фільтр.

Voltage ripple factor dependence at the impulse stabilizer output smoothing filter on the mark-to-space voltage ratio, which controls the key element of the stabilizer is investigated. Expressions, which allow to provide rational selection of the smoothing LC-filter elements and size up the amplitude of the ripple voltage at its output are obtained.
Кеу words: amplitude of the ripple voltage, smoothing LC-filter.

Література – 5.

УДК 621.311.68

Б.Ю. Волочій, Д.С. Кузнєцов
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОЕКТУВАННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ СИСТЕМ З КОНФІГУРАЦІЯМИ N+M ТА 2×(N+M) ДЛЯ ДЖЕРЕЛ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

© Волочій Б.Ю., Кузнєцов Д.С., 2012

Запропоновано моделі відмовостійких систем для джерел безперебійного електроживлення з конфігураціями N+M та 2×(N+M), призначені для їх надійнісного проектування. Можливості моделей у розв’язанні задач надійнісного проектування продемонстровано на прикладі визначення параметрів технічного обслуговування джерела безперебійного електроживлення для забезпечення заданих вимог до надійності та вибору з двох конфігурацій відмовостійких систем кращої за критерієм мінімуму економічних затрат за однакових значень показника надійності.
Ключові слова: джерело безперебійного електроживлення, комбіноване струк¬турне резервування, відмовостійка система, надійнісне проектування.

In this paper models of fault-tolerant systems with N+M and 2×(N+M) redundant configurations for an uninterruptible power supply with intention for their design for reliability are given. The opportunities of the models in solving problems of a design for reliability by the example of determination of the parameters of a repair service for uninterruptible power supply to meet the dependability requirements and the problem of determination of the better configuration of a fault-tolerant system between two ones on the criterion of the minimum economic cost with the same dependability parameter values are demonstrated.
Key words: uninterruptible power supply, combined structure redundancy, fault-tolerant system, design for reliability.

Література – 9.

УДК 621.396.6.019.3+519.87

Б.Ю. Волочій, Л.Д. Озірковський, М.М. Змисний, О.В. Муляк
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛІ ВІДМОВОСТІЙКОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЬОХ МАЖОРИТАРНИХ СТРУКТУР, ВКЛАДЕНИХ У МАЖОРИТАРНУ СТРУКТУРУ, ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НАДІЙНІСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

© Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Змисний М.М., Муляк О.В., 2012

Розглянуто відмовостійку систему з використанням трьох мажоритарних структур, вкладених у мажоритарну структуру, граничну працездатність яких визначають два правила: в першому випадку відмовостійка система зберігає працездатність, якщо залишились справними 2 ядра з 3; в другому випадку відмовостійка система зберігає працездатність, коли залишилось справним 1 ядро з 3. Така відмовостійка система використовується в практиці проектування необслуговуваних програмно-апаратних радіоелектронних засобів відповідального призначення. Продемонстровано можливості використання розроблених моделей відмовостійкої системи для розв’язання задач надійнісного проектування.
Ключові слова: надійність, відмовостійка система, мажоритарна структура, програмно-апаратні засоби.

This paper is considered the fault-tolerant system with using three majority structures nested in the majority structure, the limiting efficiency of which define two rules: the first case a fault-tolerant system have efficiency when the two cores of 3 are operable; in the second case a fault-tolerant system has efficiency when one core of 3 is operable. This fault-tolerant system is useing in the practice of designing of without maintenance hardware and software radioelectronic systems of responsible appointment. The possibilities of using the developed models of fault tolerant systems for solving problems of reliability designing are demonstrated.
Key words: reliability, fault-tolerant system, majority structure, hardware and software systems.

Література – 10.

УДК 621.391

С.В. Гаркуша
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДКАНАЛОВ В БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ СТАНДАРТА IEEE 802.16

© Гаркуша С.В., 2012

Представлена математическая модель распределения подканалов в широкополосных беспроводных сетях стандарта IEEE 802.16. Сформулированы требования, выдвигаемые к математическим моделям распределения подканалов. Проведен анализ получаемых решений при использовании различных критериев оптимальности.
Ключевые слова: подканал, поднесущая, математическая модель, IEEE 802.16, критерий оптимальности.

The article presents a mathematical model of the distribution of sub-channels in the broadband wireless standard IEEE 802.16. Formulated the requirements for mathematical models of the distribution of subchannels. The analysis of the solutions obtained by using different optimality criteria.
Key words: subchannel, subcarrier, the mathematical model, IEEE 802.16, optimality criterion.

Література – 10.

УДК 528.8+621.37+621.39

І.В. Горбатий
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД АДАПТИВНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ, СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ, РАДІОРЕЛЕЙНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАВАННЯ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ

 Горбатий І.В., 2012

Запропоновано метод адаптивного передавання даних у системах дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), супутникових системах зв’язку, радіорелейних системах передавання прямої видимості та інших аналогічних системах із використанням амплітудної модуляції багатьох складових (АМБС). Показано можливість застосування такого методу для підвищення ефективності розглянутих систем.
Ключові слова: супутникові системи зв’язку, зондування Землі.

The method of adaptive data transmission in the remote sensing of Earth (RSE) systems, satellite telecommunication systems, radio-relay line-of-sight transmission systems and others similar systems with the use of amplitude modulation of many components (AMMC) was offered. The possibility of application of such method for the rise of efficiency of the consider systems was shown.
Key words: satellite telecommunication systems, remote sensing of Earth.

Література – 7.

УДК 621.396.969

М. Грейтанс, В. Аристов
Институт электроники и вычислительной техники
Рига, Латвия

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СШП ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАРУНЕНА-ЛОЭВА

© Грейтанс М., Аристов В., 2012

В статье на примере модельного импульсного СШП сигнала показана возможность при определённых ограничениях использовать преобразование Карунена–Лоэва для извлечения информации о фазовых и амплитудных изменениях отражённого сигнала.

In the article the results of the Karhunen-Loeve transform in the processing model of UWB pulse signals to retrieval information about the amplitude and phase changes.

Література – 4

УДК 681.32.03

П.Ю. Дещинський1, Б.М. Стрихалюк2, М.В. Кайдан2
1Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ
2Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ МЕРЕЖІ НА ЖИВУЧІСТЬ ПІРИНГОВОЇ СИСТЕМИ

 Дещинський П.Ю., Стрихалюк Б.М., Кайдан М.В., 2012

Представлено характеристики пірингових систем як складних мереж. Наведено основні характеристики складної мережі. Розглянуто вплив факторів завантаження на живучість складної мережі.
Ключові слова: пірингова система, фактор завантаження, живучість.

Characteristics peering systems as complex networks was presented. The main characteristics of complex networks was given. The influence of factors loading on a complex network survivability.
Key words: peering system, factors loading, survivability.

Література – 5.

УДК 681.32.03

П.Ю. Дещинський1, Б.М. Стрихалюк2, М.В. Кайдан2
1Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ
2Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ МЕРЕЖІ НА ЖИВУЧІСТЬ ПІРИНГОВОЇ СИСТЕМИ

 Дещинський П.Ю., Стрихалюк Б.М., Кайдан М.В., 2012

Представлено характеристики пірингових систем як складних мереж. Наведено основні характеристики складної мережі. Розглянуто вплив факторів завантаження на живучість складної мережі.
Ключові слова: пірингова система, фактор завантаження, живучість.

Characteristics peering systems as complex networks was presented. The main characteristics of complex networks was given. The influence of factors loading on a complex network survivability.
Key words: peering system, factors loading, survivability.

Література – 5.

УДК 621.315.592

А.О. Дружинін, І.П. Островський, Ю.М. Ховерко, Р.М. Корецький, С.І. Нічкало, А.М. Вуйцик
Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ НА ОСНОВІ КРЕМНІЙОВИХ ТЕНЗОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

© Дружинін А.О., Островський І.П., Ховерко Ю.М., Корецький Р.М., Нічкало С.І., Вуйцик А.М., 2012

Розроблено автоматизовану безпровідну систему для попереднього моніторингу напружено-деформаційного стану ділянок магістральних трубопроводів. Оскільки більша частина відмов магістральних трубопроводів припадає на області інтенсивних пластичних деформацій, то їхній контроль у віддалених районах викликає значне зацікавлення. Одним із варіантів вирішення цього завдання є вимірювальна система на основі сенсорів деформації, в яких чутливими елементами є ниткоподібні кристали кремнію.
Ключові слова: ниткоподібний кристал, тензоперетворювач, сенсор деформації.

The paper describes the constructed automated wireless monitoring system for stress-strain state of main pipelines (MP). Since the most damages occur in the MP region of intense plastic deformation, their remote control in such areas is in significant interest, and as a solution it was proposed the measuring system based on Si whisker sensitive elements.
Key words: whisker, pressure-sensitive resistor, strain sensor.

Література – 7

УДК 517

Й.А. Захарія
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРО ЧИСЛОВЕ ПІДСУМУВАННЯ НЕСКІНЧЕННИХ РЯДІВ

© Захарія Й.А., 2012

Розглянуто процедури числового підсумування збіжних рядів за допомогою обчислювальної техніки: перевірка збіжності ряду, вибір обмеження числового ряду для підсумування, оцінка похибок обмеження одинарного і подвійного рядів.

The summarizing procedures of numerical convergent series use the computer technique are considered: numerical series convergence control, forming of partial series for summarizing, determining of series sum calculation mistakes for single and double numerical series.

Література – 2.

УДК 621.37/39

Н.Ф. Казакова
Одеський національний економічний університет,
кафедра інформаційних систем в економіці

АСПЕКТИ НАДІЙНОЇ РОБОТИ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ПОСЛІДОВНО-ПАРАЛЕЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ РЕЗЕРВУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 Казакова Н.Ф., 2012

Зосереджено увагу на доказі окремих теорем, які можна використати для розгляду та аналізу деяких аспектів інтервального оцінювання робочих параметрів при випробуваннях надійності автоматичних систем однократного використання. Отримані результати дають змогу визначити робочі плани випробувань, передбачити необхідну кількість резервного обладнання, структуру системи та інші технічні та виробничі параметри.
Ключові слова: інтервальне оцінювання, послідовно-паралельне з‘єднання, надійність, випробування.

The article focuses on the demonstration of some theorems that can be used to review and analyze some aspects of interval estimation of operating parameters for reliability testing of automatic systems of single use. The obtained results allow to define work plans tests to predict the required number of backup equipment, structure, systems and other technical and industrial settings.
Key words: interval evaluation, consistently-parallel connection, reliability, test.

Література – 14.

УДК 681.325:621.384.3

І.Я. Казимира, П.О. Кондратов, В.Ф. Ткаченко, В.І. Шклярський
Національний університет “Львівська політехніка”

РІЗНИЦЕВА АНАЛОГО-ЦИФРОВА ОБРОБКА ПІРОСИГНАЛУ ТЕПЛОВІЗІЙНОЇ КАМЕРИ

* Казимира І.Я., Кондратов П.О., Ткаченко В.Ф., Шклярський В.І., 2012

Пропонуються оригінальні аналого-цифрові схеми різницевих процесорів кадру для тепловізійної камери, за якими формують на його виході подвійну амплітуду корисного сигналу в кожному кадрі відображення об’єкта моніторингу, усувають повністю вплив на корисний вихідний сигнал компоненти шуму квантування, тим самим мінімізуючи втрати якості формованого теплового зображення.
Ключові слова: аналого-цифрові схеми, різницеві процесори, тепловізійна камера.

Proposed original analog-digital circuits of processors frame difference for thermal imaging cameras that allow you to form at its output a double amplitude signal in each frame display object monitoring, eliminate completely the influence of useful output quantization noise components, thereby minimizing loss of quality molded thermal image.
Key words: analog-digital circuits, difference processors, thermal imaging camera.

Література – 6

УДК 691.394

М.І. Кирик, Т.В. Андрухів, В.В. Червенець, Н.М. Плесканка
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ БУФЕРИЗАЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ТРАФІКУ В МЕРЕЖАХ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

© Кирик М.І., Андрухів Т.В., Червенець В.В., Плесканка Н.М., 2012

Проаналізовано мультимедійний трафік корпоративної мережі зв’язку. Досліджено імовірнісно-статистичні властивості цього трафіку. Виконано математичне моделювання, для визначення характеристик досліджуваного трафіку.
Ключові слова: буферизація, мультимедійний трафік.

This paper has proposed an analysis of multimedia corporate network traffic. Its statistic and probabilistic properties had been researched. A mathematical modeling to describe the properties of the studied traffic has done.
Key words: buffering, multimedia traffic.

Література – 5

УДК 621.3

М.М. Климаш, Б.А. Бугиль, О.А. Лаврів, Т.В. Корецький
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРУ МАРШРУТІВ ПЕРЕДАВАННЯ ПОТОКІВ ДАНИХ ДЛЯ РІЗНИХ КОНФІГУРАЦІЙ МЕРЕЖЕВИХ ТОПОЛОГІЙ

© Климаш М.М., Бугиль Б.А., Лаврів О.А., Корецький Т.В., 2012

Проаналізовано конфігурації топологій за критеріями пропускної здатності та затримки. За цими критеріями формується інтегральна оцінка та здійснюється порівняння топологій з шістьма вузлами.
Ключові слова: модель, топологія, теорія графів, алгоритм Беллмана–Форда, маршрутизація, інтегральна оцінка.

The article analyzed the topologies configuration using the bandwidth and delay criteria. Based on these criteria formed an integral evaluation and the comparison between topologies with six nodes.
Key words: model, topology, graph theory, algorithm Bellman-Ford, routing, integrated assessment.

Література – 2

УДК 621.391

М.М. Климаш, Б.А. Бугиль, М.О. Селюченко, Л.В. Голейчук
Національний університет “Львівська політехніка”,

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ТА ДОСТУПУ ДО СПІЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА У МЕРЕЖАХ НОВОГО ПОКОЛІННЯ (NGN)

© Климаш М.М., Бугиль Б.А., Селюченко М.О., Голейчук Л.В., 2012

Запропоновано шляхи об’єднання мереж доступу та підходи щодо будівництва спільної транспортної мережі нового покоління на основі платформи IP.
Ключові слова: SBC, вузол доступу, метод “поліваріантного доступу”, якість обслуговування (QoS).

This paper has proposed the ways of merging the access networks and approaches for building a common new generation transport network basing on the IP platform.
Keywords: SBC, access node, method of multivariate access, quality of service (QoS).

Література – 4

УДК 621.3

М. М. Климаш, В.І. Романчук, В. Б. Янишин
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГИ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ТРАФІКУ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ

© Климаш М.М., Романчук В.І., Янишин В. Б., 2012

Проаналізовано суб’єктивні й об’єктивні методи та алгоритми оцінювання якості сприйняття послуг (QoE), визначено основні параметри та критерії, що повинні забезпечувати кінцевому користувачу якісну послугу. Наведено методи PESQ, PEAQ, PEVQ, G.1030 і G.1040 як альтернативу оцінюванню стандартним методом MOS. Запропоновано імітаційну модель глобальної мережі на основі клієнт-серверної архітектури для передавання різнотипних потоків даних. Здійснено експериментальне визначення параметра QoE для трьох різнотипних видів трафіку: HTTP-трафік, потокове аудіо та відео в режимі реального часу, що проходив через імітовану модель WAN-з’єднання зі зміною ймовірності втрати пакета, пропускної здатності та типу розподілу затримки пакета.
Ключові слова: якість сприйняття послуги, методи й алгоритми оцінки QoE, втрати пакетів, затримка пакетів, потокове аудіо, потокове відео.

Subjective and objective methods and algorithms for evaluating the quality perception of services have been analyzed, the basic parameters and quality must be ensured to fully satisfy end-user quality of service provided. PESQ, PEAQ, PEVQ, G.1030 and G.1040 as an alternative to the standard method of assessment methods such as MOS have been proposed. A simulation model of the global network that based on client-server architecture for different types of data transmission have been proposed. An experimental determination of the parameter QoE for three diverse types of traffic (HTTP-traffic, real time streaming audio and video) carried out that passed through the simulated model WAN-connection with the change of probability of packet loss, bandwidth and type of distribution of packet delay.
Key words: quality of experience, methods and algorithms for evaluation QoE, packet loss, packet delay, streaming audio, streaming video.

Література – 9.

УДК 621.384: 621.385: 621.365: 616.31: 537.8

О. Кожухар1, М. Івах1, А. Зазуляк1, І. Мельник2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Луцький національний технічний університет

НОВІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕКОГЕРЕНТНИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ З КЕРОВАНОЮ ДИНАМІКОЮ ВИПРОМІНЮВАННЯ У СУЧАСНИХ ФОТОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

© Кожухар О., Івах М., Зазуляк А., Мельник І., 2012

Розглянуто принципи застосування у різних галузях медицини спеціалізованих оптико-електронних систем із керованою динамікою некогерентного оптичного випромінювання.
Ключові слова: фотомедичні технології, оптико-електронні системи, динамічне випромінювання.

Principles of application in different industries of medicine of the specialized optical-electronic systems with the guided dynamics of non-coherent optical radiation are in-process considered.
Key words: photos medical technologies, optical-electronic systems, guided dynamics.

Література – 8.

УДК 615.84

Р.О. Корж, Г.М. Васьків, В.І. Процик, С.Ю. Лебідь1, А.Я. Загрійчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
1Львівська філія Європейського університету

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСПЕРСІЇ В ОДНОМОДОВИХ ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДАХ

 Корж Р.О., Васьків Г.М., Процик В.І., Лебідь С.Ю., Загрійчук А.Я., 2012

Запропонована програмна реалізація для моделювання дисперсії в одномодових волоконних світловодах. Програму створено в середовищі Microsoft Visual C++, яка працює в діалоговому режимі. Дає змогу визначити матеріальну, хвилеводну і дисперсію профілю показника заломлення. Результати розрахунків заносяться в таблиці і будуються відповідні графіки.
Ключові слова: програмування, дисперсія, одномодові волоконні свіловоди.

Modelling software for dispersion in single-mode fibres study is created. The program was created in a Microsoft Visual C + + environment and works in a dialogue mode. It allows identifying the material, waveguide and dispersion of the refractive index profile. The calculation results are presented as a table and appropriate graphics are build.
Key words: software, dispersion, single-mode fibre.

Література – 4.

УДК 621.391

О.А. Лаврів, М.І. Бешлей, М.М. Гнатчук, А.В. Поліщук
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ САМОПОДІБНОСТІ ТРАФІКУ

© Лаврів О.А., Бешлей М.І., Гнатчук М.М., Поліщук А.В., 2012

Проаналізовано технологію забезпечення гарантованої якості облуговування мультимедійного трафіку. Розроблено методику пріоритезації мультимедійного трафіку. Розроблено імітаційну статистичну модель системи пріоритетного обслуговування мультисервісного трафіку з класифікатором послуг. Проведено дослідження параметрів мультисервісної телекомунікаційної мережі на основі запропонованої імітаційної моделі.
Ключові слова: якiсть обслуговування, мультисервісний трафік, код диференційованої послуги, буфер.

Analytical review of service quality ensurance technologies for multimedia traffic have been performed. The method of multimedia traffic prioritization has been designed. The simulation statistical model of the priority service system with the service classifier has been created .The parameters of multiservice telecommunication network have been analized on the basis of the simulation model.
Key words: QoS, multiservice traffic, Differentiated Services Code Point, buffer.

Література – 4.

УДК 621.396

Т.А. Максимюк
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД СИНТЕЗУ OFDM СИГНАЛУ З ОПТИМАЛЬНОЮ ЧАСТОТНО-ЧАСОВОЮ ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ

© Максимюк Т.А., 2012

Проаналізовано властивості локалізації енергії сигналу в частотно-часовій області для прямокутної віконної функції. Розроблено методику просторового аналізу властивостей локалізації віконних функцій у частотно-часовій площині. Запропоновано метод синтезу просторово локалізованого OFDM сигналу на основі вибору віконних функцій за критеріями компактності та ортогональності. Проведено порівняльний аналіз показників ефективності системи LTE. Доведено перевагу локалізованих сигналів як за завадозахищеністю, так і за спектральною ефективністю.
Ключові слова: ефективність системи LTE, локалізовані сигнали.

In this paper we have analysed the properties of energy localization in time-frequency plane for rectangular pulse shape. The technique of space analysis of time-frequency localization (TFL) properties for pulse shapes was designed. We provide the method of OFDM signal synthesis with proper TFL based on criterias of compactness and orthogonality. The comparative analysis of LTE system efficiency indexes for rectangular and compact pulses was conducted. The advantage of interference immunity and spectral effectiveness for compact signals was proved.
Key words: LTE system efficiency, compact signals.

Література – 20.

Syndicate content