№ 742 (2012)

M.Sc. Peter Kapalo1, Ph.D, Assoc. prof. M.Sc. Alena Pauliková2, Ph.D

Technical University of Košice,
1Faculty of Civil Engineering,
Department of Technical Building Equipment
2Faculty of Mechanical Engineering,
Department of Environmental Studies

CONCENTRATION OF CARBON DIOXIDE IN VENTILATED ROOMS

© Kapalo Р., Pauliková А., 2012

Сьогодні існує глобальна тенденція до будівництва будівель, які класифіковані як низькоенергетичні будинки з теплотехнічного боку. Відповідно до природної вентиляції вони називаються жорсткі будинки. Обмін повітря за допомогою природної вентиляції в такому вигляді будівель знижується нижче необхідних значень згідно з гігієнічними нормами. З метою забезпечення необхідного повітрообміну потрібно встановити в цих будівлях примусову чи гібридну вентиляції.
Ключові слова: двоокис вуглецю, температура повітря, природна вентиляція.

On the present there is a global trend to construct buildings which are categorized like low-energy houses with regard to the thermal-technical viewpoint. According to the natural ventilation they are called tight buildings. An exchange of the air by means of natural ventilation in such kind of buildings is reduced below the hygienically required limit. In order to ensure the required air exchange it is necessary to install into these buildings the forced or hybrid ventilation.
Key words: carbon dioxide, air temperature, natural ventilation.

Кількість посилань 6.

Assoc. prof. Ing. Alena Pauliková1, PhD, Ing. Peter Kapalo2, PhD

Technical University of Košice,
1Faculty of Mechanical Engineering,
Department of Environmental Studies
2Faculty of Civil Engineering.
Department of Technical Building Equipment

METHODOLOGY FOR EVALUATION OF VENTILATION EFFICIENCY IN ROOMS CONSIDERING THE CO2 LOADING

© Alena Pauliková , Peter Kapalo 2012

Основною метою цього дослідження є вивчення впливу температури повітря в приміщенні, вологості і концентрації CO2 на поведінку людини в двох різних зонах: в зоні з природною вентиляцією, тобто без вентиляційного устаткування, та в зоні з примусовою вентиляцією, тобто з вентиляційним устаткуванням чи обладнанням для кондиціонування повітря.
Ключові слова: температура повітря всередині приміщення, вологість, кондиціонер.

The main purpose of this research is investigation of influence of the indoor air temperature, humidity and CO2 concentration on a human behaviour in the two different areas: in the area with natural ventilation, i.e. without ventilation equipment and in the second area with forced ventilation, i.e. with the ventilation equipment or with the air conditioning equipment.
Key words: indoor air temperature, humidity, air condition.

Кількість посилань 7.

УДК 69:624.05

І.Д. Іванейко, І.Б. Мудрий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

МЕТОДИКА ВАРІАНТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СПОРУДЖЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ

© Іванейко І.Д., Мудрий І.Б., 2012

Представлено результати досліджень з формування методики вибору ефективної технології спорудження фундаментів за схем зведення із-за меж котлована стріловими кранами.
Ключові слова: функціональний простір, організаційно-технологічні рішення.

In the real article the presented results of researches are from forming of methodology of choice of effective technology of building of foundations at the charts of erection from at the limits of foundation pit by faucets.
Key words: functional space, institution and technological solutions.

Література – 4

УДК 539.3

М.І. Ігнатишин1, П.Ф. Холод2
1Мукачівський державний університет,
2Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОГО ГАСНИКА КОЛИВАНЬ У СИСТЕМІ MATHCAD

© Ігнатишин М.I., Холод П.Ф., 2013

Побудовано та досліджено модель механіки деформівного твердого тіла, що описує динаміку поведінки механічних гасників коливань. Проведено порівняльний аналіз гасників коливань різних конструкцій. Результати роботи корисні з огляду на оптимізацію конструктивних параметрів гасників механічних коливань для ефективнішого гасіння зовнішніх збурювальних впливів.
Ключові слова: механічний гасник, коливання, модель.

In this paper we developed and studied a model of the solid body that descibed dynamic behavior of mechanical vibrations quenchers. A comparative analysis of the quenchers of vibrations of various structures. The results are useful in terms of optimization of design parameters quenchers mechanical vibrations for a more efficient quenching of external disturbing effects.
Key words: mechanical quenchers, vibrations, model.

Література – 8

УДК 625.712.65:625.841.001.2

Г.М. Агєєва
Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІпроектреконструкція”

ОСОБЛИВОСТИ ПІДСИЛЕННЯ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТИ

© Агєєва Г.М., 2012

Наведено результати дослідження експлуатаційної придатності існуючого аеродромного покриття експериментально-теоретичними методами. Результати експериментального дослідження міцності дали змогу отримати якісну картину деформування поверхні покриття під час навантаження та визначити величини інтегральних показників деформованості конструкції для призначення розмірів шару підсилення із високоміцного бетону.
Ключові слова: аеродроми, штучні покриття, експлуатаційна придатність, експериментально-теоретичні методи.

In this article scientifically proved results of experimental research of operational suitability of an existing covering of aerodromes by experimentally-theoretical methods. Result of an experimental research of durability have allowed to receive a qualitative picture of deformation of a surface of a covering from applied loading and to define sizes of integrated indicators deformation designs for appointment of the sizes of layers of strengthening from high-strength concrete.
Key words: aerodromes, artificial cover, operational suitability, experimental and theoretical methods.

Література – 16

УДК 624.012

Г.Г. Бігун, Л.О. Карасьова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ВПЛИВ ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИ З ПОВЕРХНІ ПРИЗМАТИЧНИХ ЗРАЗКІВ ІЗ БЕТОНУ НА ЇХ НАПРУЖЕНИЙ СТАН І ДОВГОВІЧНІСТЬ

© Бігун Г.Г., Карасьова Л.О., 2012

Досліджено процеси випаровування, деформації загального усадження та її складових – вологісної і контракційної, міцнісні показники Rbtb і Rb і напруження.
Ключові слова: випаровування, деформації, усадження.

Research of evaporation processes and common deformation of shrinkage and its components: moisture and contraction, Rbtb and Rb concrete strength and stresses were given.
Key words: evaporation, deformation, shrinkage.

Література – 8

УДК 624.012

В.В. Білозір
Львівський національний аграрний університет,
кафедра будівельних конструкцій

ДЕФОРМАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЗГИНАЛЬНИХ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Білозір В.В., 2013

Запропоновані основні засади методики розрахунку сталефібробетонних елементів з використанням діаграм деформування сталефібробетону та сталі.
Ключові слова: cталефібробетон, діаграма, розрахунок, деформації.

General provisions of design method of steel fiber concrete elements with use of stress strein relationships diagrams of steel fiber concrete and reinforcing bar are resulted.
Key words: Stell fibre concrete, diagram, design, deformations.

Література – 8

УДК 624.014.2

М. Більський, М. Котів, Р. Котів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

РОБОТА СТАЛЕВИХ СТІЙОК, ПІДСИЛЮВАНИХ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

© Більський М., Котів М., Котів Р., 2012

Викладено результати досліджень роботи сталевих колон у процесі їх підсилення під навантаженням. Визначено напружено-деформований стан підсилюваного стрижня з врахуванням дії на нього бокового тиску у результаті вигинання елемента підсилення.
Ключові слова: підсилення під навантаження, напружено-деформований стан.

Investigation results are presented for colon strengthening and loading. Stress – deformation state of investigated bar is define tanind info accont side loading , that is result of strengthening element curve.
Key words: strengthening, under loading, stress – deformation state.

Література – 11

УДК 624.014.2

М.Р. Більський, М.В. Котів, Р.М. Котів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

СТІЙКІСТЬ ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНИХ СТАЛЕВИХ СТРИЖНІВ, ПІДСИЛЕНИХ З РЕГУЛЮВАННЯМ ЗУСИЛЬ

© Більський М.Р., Котів М.В., Котів Р.М., 2012

Досліджується позацентрово-стиснений шарнірно опертий стрижень, однобічно підсилений попередньо напруженим елементом з боку ексцентриситету дії нормальної сили. Попереднє напруження забезпечує ефективне розвантаження основного елемента. Розв’язано задачу відшукування критичної сили методом спроб.
Ключові слова: напружений стрижень, критична сила, метод спроб.

Investigated eccentrically compressed pivotally fixed rod, one-side reinforced by prestressed element of the eccentricity side of normal force. Pre-tension provide effective unloading of the main element. Solved the problem of finding the critical force by at tempts method.
Key words: strengthened bar, the critical force, attemptsmethod.

Література – 4

УДК 624.21.004.69

С.І. Віхоть, Я.І. Іваник, Ю.Ю. Вибранець, Ю.І. Іваник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНИХ СТРИЖНЕВИХ СИСТЕМ ПОКРИТТЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ГЕОМЕТРИЧНИХ І ЖОРСТКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ

 Віхоть С.І., Іваник Я.І ., Вибранець Ю.Ю., Іваник Ю.І., 2012

Розроблено методику і алгоритм розрахунку зусиль і вертикальних переміщень перерізів комбінованих статично-невизначених стрижневих систем з врахуванням їх реального існуючого стану і нелінійного розподілу жорсткості у пружній і пружно-пластичній стадіях роботи, геометричних і жорсткістних параметрів на основі оптимального проектування. На основі розробленої методики виконано теоретичні дослідження з розрахунку і проектування металевих комбінованих статично невизначених конструкцій різної топології і пружних характеристик.
Ключові слова: комбінована статично невизначена конструкція, пружно-пластична робота, жорсткісні параметри, конструкція, топологія.

The technique and algorithm for calculation of forces and vertical displacements of the cross-combined statically indeterminate rod systems with regard to their actual current state and non-linear distribution of stiffness in elastic and elastic-plastic stage of work, geometric and stiffenss parameters based on the optimal design. On the basis of the developed technique performed theoretical study on calculation and design of statically indeterminate combined metal structures of different topology and elastic characteristics.
Key words: combined statically indeterminate structure, elastic-plastic, stiffness parameters, construction, topology.

Література – 5

УДК 691.327.333+539.382+539.384

В.В. Волоцюга1, І.Б. Горніковська1, Х.Б. Демчина2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра будівельних конструкцій та мостів,
2кафедра будівельного виробництва

ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПІНОБЕТОНУ НА РОЗТЯГ ЗА ЗГИНУ

© Волоцюга В.В., Горніковська І.Б., Демчина Х.Б., 2013

Наведено результати експериментального визначення міцності пінобетону на розтяг за згину. Випробування проведено на зразках звичайного та армованого поліпропіленовою фіброю пінобетону.
Ключові слова: пінобетон, розтяг за згину, фібра.

It is presented the results of experimental determination of foam concrete strength tensile bending. The tests are conducted on samples of plain and polypropylene fiber reinforced concrete.
Key words: foam concrete, bending tensile, fiber.

Література – 3

УДК 624.04

Г.М. Гладишев, Д.Г. Гладишев*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*кафедра архітектурних конструкцій

ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ ТА ГЛИБИНИ ТРІЩИНОУТВОРЕНЬ У ЗАЛІЗОБЕТОННОМУ ФУНДАМЕНТІ ПІД СТЕЛИ ПАМ’ЯТНИКА С. БАНДЕРІ У М. ЛЬВОВІ

 Гладишев Г.М., Гладишев Д.Г., 2012

Виконане інструментальне обстеження бетону фундаменту під стели пам’ятного комплексу неруйнівними методами після двох років від часу його улаштування. Визначені міцність бетону та глибини тріщиноутворень у бетоні фундаменту.
Ключові слова: фундамент, міцність, обстеження, неруйнівні методи.

An instrumental inspection of concrete of foundation is executed under a memorable complex by not destructive methods after 2-th annual period after his arranging. Certain durability of concrete and depth of formation of cracks in the concrete of foundation.
Key words: foundation, durability, inspection, destructive methods.

Кількість посилань 6.

УДК 624.131.64

І.П. Данкевич, Т.М. Шналь, Б.Г. Демчина
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОЖЕЖІ У МОДЕЛЬНОМУ ПРИМІЩЕННІ

© Данкевич І.П., Шналь Т.М., Демчина Б.Г., 2013

Описано експеримент пожежі у модельному приміщенні. Проведено аналіз дослідних даних та здійснено порівняння з останніми подібними дослідженнями. Результати дослідження вказують на необхідність вдосконалення методик розрахунку пожеж за кривими, які якнайточніше відображають розвиток пожеж у приміщеннях.
Ключові слова: пожежа, крива температура-час, температура, експеримент.

The paper describesan experimentin modelfireroom.The analysis of experimental data is conducted and comparing is carried out to the last similar researches.The resultsindicate the needforcalculatingfirecurvethat best representsexperimentaldata.Forexample isthe use ofcurveBFD.
Key words: fire, time-temperature curve, temperature, furnace, experiment.

Література – 9

УДК 691.328.34 : 620.17

Б.Г. Демчина, В.Б. Верба, Р.В. Сухоцький, Т.П. Пиріг
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

АНКЕРУВАННЯ СТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ ЗА РАХУНОК ЗЧЕПЛЕННЯ У ЗРАЗКАХ-БАЛКАХ З ПІНОБЕТОНУ

© Демчина Б.Г., Верба В.Б., Сухоцький Р.В., Пиріг Т.П., 2012

Наведено методику та результати лабораторних експериментальних досліджень зчеплення арматури з пінобетоном у зразках-балках за методикою RILEM, пристосованою до зразків з пінобетону. Проведено порівняння з попередніми дослідженнями.
Ключові слова: зчеплення, пінобетон, арматура періодичного профілю, балковий метод.

This article is devoted to the methods and the results of laboratory experimental tests of reinforcing steel bonding in foam concrete beam specimens. The RILEM beam test method was adapted to usage of foam concrete. These results were compared to formerly obtained data.
Key words: bonding, foam concrete, ribbed reinforcing steel bar, beam test.

Література – 7

УДК 624.075.001.4

Б.Г. Демчина, Є.В. Главацький, В.Г. Корвін, Я.П. Дуда, М.В. Черевко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТАЛЕВИХ НАСКРІЗНИХ КОЛОН ЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО СТИСКУ

© Демчина Б.Г., Главацький Є.В., Корвін В.Г., Дуда Я.П., Черевко М.В., 2013

Наведено результати експериментального визначення несучої здатності металевих наскрізних колон за центрального стиску.
Ключові слова: металева наскрізна колона, несуча здатність, втрата стійкості.

It is presented the results of experimental determination of load-through metal columns with central compression
Key words: metal column, carrying capacity, stability loss.

Література – 3

УДК 691.327.333+539.382

1Х.Б. Демчина, 2П.О. Голик, 2В.В. Волоцюга
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра будівельного виробництва,
2кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ПІНОБЕТОНУ НА ЦЕНТРАЛЬНИЙ РОЗТЯГ

© Демчина Х.Б., Голик П.О, Волоцюга В.В., 2013

Подано результати експериментальних досліджень пінобетонних призм та вісімок на центральний розтяг.
Ключові слова: пінобетон, вісімки, призми, розтяг.

In this article there are presented results of experimental researches foam concrete eight and prism of central stretch forced.
Key words: foam concrete, eight, prism, stretch forced.

Література – 1

УДК 691.327.333+539.382+539.554

1Х.Б. Демчина, 2В.Р. Хміль, 3П.М. Коваль
Національний університет “Львівська політехніка”,
1 кафедра будівельного виробництва,
2 кафедра будівельних конструкцій і мостів,
3 Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури,
кафедра архітектурних конструкцій

ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПІНОБЕТОНУ НА РОЗТЯГ ПІД ЧАС РОЗКОЛЮВАННЯ

© Демчина Х.Б., Хміль В.Р, Коваль П.М., 2013

Проведено лабораторні випробування за стандартною методикою дослідження пінобетону з визначення міцності його на розтяг під час розколювання за контрольними зразками. Наведено результати експериментальних досліджень випробовування пінобетонних вісімок, призм і циліндрів звичайних та з додатковим стрижневим армуванням на розколювання. Знайдено залежності міцності на розтяг під час розколювання від марки пінобетону за густиною.
Ключові слова: пінобетон, міцність, розтяг під час розколювання, руйнування, стрижневе армування.

The laboratory tests were made in accordance with the standard methods of foam concrete research to determine its tensile strength when splitting with control samples. An article presents the results of experimental studies testing ordinary foam concrete eights, prisms and cylinders, and with an additional reinforcing rod. Were found dependences on tensile strength at splitting the brand foam concrete according to density.
Key words: foam concrete, strength, elongation at splitting, fracture, rod reinforcement.

Література – 2

До 90-річчя від дня народження доцента кафедри автомобільних шляхів Національного університету “Львівська політехніка”, кандидата технічних наук Миколи Івановича РАЩИНСЬКОГО

УДК 624.012

Д.І. Дубіжанський, Р.Є. Хміль, З.Я. Бліхарський
Національний університет “Львівська політехніка,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННОЮ ОБОЙМОЮ ЗА ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ІНЖЕНЕРНОЮ МЕТОДИКОЮ

© Дубіжанський Д.І., Хміль Р.Є., Бліхарський З.Я., 2012

Наведено результати досліджень згинальних залізобетонних елементів, підсилених за дії навантаження залізобетонною обоймою. На підставі отриманих результатів проведено порівняння експериментальних та теоретичних величин несучої здатності балок. Розраховано коефіцієнти використання міцності матеріалів обойми.
Ключові слова: залізобетонні елементи, міцність, обойма, підсилення.

The results of researches of bending reinforce-concrete elements, increased at the action of loading by reinforce-concrete holder are presented. On the basis of the obtained results was made comparison of experimental and theoretical value of the load-carrying capacity of beams. Desighned coefficients of the use of materials strength of the holder.
Key words: reinforce-concrete, load-carrying capacity, holder, increasing.

Література – 8

УДК 697.92

В.М. Желих, Н.А. Сподинюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ НА ПОВЕРХНІ ІНФРАЧЕРВОНОГО НАГРІВАЧА

© Желих В.М, Сподинюк Н.А., 2012

Запропоновано математичну модель процесів теплообміну на поверхні інфрачервоного нагрівача під час його застосування щодо вирощування птиці. Вона дає змогу визначити температуру на поверхні випромінювача та відображає розподіл теплоти по його площі.
Ключові слова: інфрачервоне опалення, граничні умови, температура поверхні.

A mathematical model of heat transfer on the surface of an infrared heater in its application during poultry breeding. It allows you to determine the temperature at the radiator surface and reflects the distribution of heat in its area.
Key words: infrared heating, boundary conditions, surface temperature.

Література – 3

УДК 697.92

В.М. Желих, Х.Р. Лесик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОСИФОННОГО СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА

© Желих В.М., Лесик Х.Р., 2012

Представлено результати натурних експериментів із визначення теплової потужності геліоколектора. Встановлено коефіцієнт корисної дії запропонованого термосифонного сонячного колектора. Отримано емпіричні залежності для визначення кількості отриманого тепла.
Ключові слова: термосифонний сонячний колектор, повітряна система опалення, природна конвекція, теплопоглинальна поверхня.

In this article presents the results of natural experiments to determine the thermal power of solar collector. It was determined the efficiency of the proposed thermosiphon solar collector. Obtained empirical dependences for determining the amount of generated heat.
Key words: thermosiphon solar collector, air heating system, natural convection, absorbent surface.

Література – 4

УДК 697.92

В.М. Желих, Ю.В. Фурдас
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ БІОРЕАКТОРА ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

© Желих В.М., Фурдас Ю.В., 2012

Наведено результати досліджень температурних параметрів біореактора під час застосування енергії сонця. Запропоновано конструктивне вирішення біогазової установки.
Ключові слова: біогазова установка, біогаз, анаеробне бродіння, температурні режими.

The results of studies of the temperature parameter bioreactor in the application of solar energy are given. A constructive solution of biogas plant is proposed.
Key words: biogas plant, biogas, anaerobic fermentation temperatures.

Література – 6

УДК 628.334.6

В.М. Жук, В.В. Бошота
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИСОТИ НАПОВНЕННЯ ЕКСФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ТРАНШЕЇ ВІД РОЗРАХУНКОВОЇ ТРИВАЛОСТІ ДОЩУ

© Жук В.М., Бошота В.В., 2012

Подано нову математичну модель гідравлічного розрахунку ексфільтраційних траншей непроточного типу та виконано чисельний експеримент з визначення максимальної висоти наповнення траншеї залежно від розрахункової тривалості та інтенсивності дощу, відносної площі та співвідношення довжин сторін траншеї в плані. Визначено критичну тривалість дощу, яка зумовлює максимально можливе наповнення ексфільтраційної траншеї.
Ключові слова: ексфільтраційна траншея, висота наповнення, критична тривалість дощу.

The paper presents a new mathematical model of hydraulic calculation of line-end type exfiltration trenches and performed numerical experiments to determine the maximum filling height of trenches, depending on the estimated duration and intensity of rainfall, and the relative area and configuration of trench in the plan. Critical duration of rainfall, corresponding the maximum filling height of the trench, is determined.
Key words: exfiltration trench, filling height, critical duration of rainfall.

Кількість посилань 6.

УДК 624.1

1Є.А. Загоруйко, 1А.Л. Ган, 2А.Я. Мурин
1Національний технічний університет України,
“Київський політехнічний інститут”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів та будівельної механіки

ОЦІНКА ВПЛИВУ АНКЕРНИХ ПАЛЬ НА ПАЛЮ, ЩО ВИПРОБОВУЄТЬСЯ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Загоруйко Є.А., Ган А.Л., Мурин А.Я., 2013

Наведено порівняльний аналіз впливу анкерних паль під час статичних випробувань з використанням програмного комплексу PLAXIS 3D FOUNDATION.
Ключові слова: анкерна паля, комп’ютерне моделювання, метод кінцевих елементів, несуча спроможність, статичне навантаження.

Presented a comparative analysis of the impact of anchor piles with static tests usingsoftware PLAXIS 3D FOUNDATION.
Key words: tie pile, computer modeling, finite element method, bearing capacity, static load.

Література – 5

УДК 697.329

М.Є. Касинець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕЛІОПАНЕЛЕЙ

© Касинець М.Є., 2012

Визначена залежність ефективності геліопанелі від інтенсивності сонячного випромінювання, діаметра трубок, кроку трубок і витрати теплоносія. Встановлена ефективність роботи геліопанелей різних конструкцій. Проведено аналіз переваг і недоліків існуючих геліопанелей.
Ключові слова: сонячна енергія, геліопанель, енергоефективність, енергозбереження.

Dependence of heliopanel efficiency from intensity of solar radiation, the diameter of the tubes, step tubes and coolant flow was determined. The effectiveness of heliopanel different designs were installed. The analysis of the advantages and disadvantages of existing heliopanel was conducted.
Key words: solar energy, heliopanel, energy efficiency, energy conservation.

Література – 8

УДК 624.004:0125

В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів і будівельної механіки

ВИПРОБУВАННЯ СТАТИЧНИМ ВДАВЛЮВАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ БУРОНАБИВНОЇ ПАЛІ ФУНДАМЕНТІВ НАДШАХТНОЇ БУДІВЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ГОЛОВНОГО СТВОЛА ШАХТИ

© Кваша В.Г., Салійчук Л.В., 2012

За результатами натурних випробувань вдавлювальним статичним навантаженням визначено несучу здатність залізобетонної буронабивної палі та фактичні вертикальні переміщення під час розрахункового навантаження. Одержані дані використані під час проектування фундаментів надшахтної будівлі, що окремо стоять.
Ключові слова: буронабивна паля, фундаменти, що окремо стоять, надшахтна будівля, натурні випробування, несуча здатність, переміщення.

According to the results of field tests of pushing a static load bearing capacity of reinforced concrete determined borestuffing piles and vertical movement of the actual counting exercise. The obtained data used in the design of individually standing foundations pithead.
Key words: borestuffing pile, individually standing foundations, pithead, full-scale tests, bearing capacity, moving.

Література – 2

УДК 691.545

Р. Котів, Т. Кропивницька, М. Саницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ЦЕМЕНТИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

© Котів Р., Кропивницька Т., Саницький М., 2012

Встановлені принципи композиційної побудови малоенергомістких багатокомпонентних цементів для будівельних опоряджувальних розчинів, що передбачає синергічне поєднання наповнювачів, активних мінеральних добавок пуцоланічної дії та поліфункціональних модифікаторів. Проведено оптимізацію складів багатокомпонентних цементів і встановлено взаємозв’язок фазового складу, мікроструктури та міцності цементної матриці.
Ключові слова: багатокомпонентний цемент, активні мінеральні добавки, модифікатор, опоряджувальний будівельний розчин.

Established principles of composite construction of low energy-intensive multicomponent cements for finishing mortars that provide synergistic combination of fillers, active mineral additives of pozzolanic action and polyfunctional modifiers. Carried out optimization of multicomponent cements compositions and established the relationship between the phase composition, microstructure and strength of the cement matrix.
Key words: multicomponent cement, active mineral additives, modifier, finishing mortar.

Література – 11

УДК 624.011.1:691.11

А.Р. Кравз, Б.Г. Демчина, І.І. Лукач, В.В. Волоцюга, О.В. Янко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ДЕРЕВ’ЯНОЇ ВАНТИ, АРМОВАНОЇ СТАЛЬНИМ ТРОСОМ

© Кравз А.Р., Демчина Б.Г., Лукач І.І., Волоцюга В.В., Янко О.В., 2012

Наведено методику дослідження роботи дерев’яних армованих вант під дією рівномірно розподіленого додатного навантаження та нерівномірно розподіленого від’ємного (вітрового) навантаження.
Ключові слова: вантові покриття, дерев’яні конструкції, методика випробувань, вітрові навантаження.

This article presents the method of wooden reinforced cable stayed testing under the influence of evenly distributed positive load and unevenly distributed negative (wind) load.
Key words: cable stayed coating, wooden structures, method of testing, wind loads.

Література – 3

УДК 628.164

О.О. Мацієвська, О.М. Манченко, Х.М. Грицик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД АМОНІЙНОГО АЗОТУ ПОБУТОВИМИ ФІЛЬТРАМИ

© Мацієвська О.О., Манченко О.М., Грицик Х.М., 2012

Подано результати експериментального порівняння ефективності очищення води від амонійного азоту побутовими фільтрами різного виробництва.
Ключові слова: амонійний азот, побутові фільтри.

The article presents the results of experimental comparison of the efficiency of water purification from ammonium nitrogen domestic filters of different production.
Key words: ammonium nitrogen, domestic filters.

Кількість посилань 2.

Syndicate content