№ 745 (2012)

УДК 681.3

С.В. Івасьєв
Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики
Карпатського державного центру інформаційних засобів і технологій
Національної академії наук України

МЕТОД ФАКТОРИЗАЦІЇ ВЕЛИКОРОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ У БАЗИСІ РАДЕМАХЕРА

 Івасьєв C.В., 2012

Подано теоретичні основи та метод факторизації великорозрядних чисел Мерсена, проаналізовано основні властивості та розподіл чисел Мерсена. Наведено метод факторизації Ферма. Розроблено алгоритм факторизації великорозрядних чисел Мерсена та алгоритм знаходження залишку в базисі Радемахера.
Ключові слова: метод факторизації, великорозрядні числа Мерсена, базис Радемахера.

The paper presents the theoretical basis and method for factorization large-digit numbers Mersen, analyzed the basic properties of numbers and distribution Mersen numbers. The method of factorization Farm. An algorithm for factoring big Mersen numbers and algorithm for finding balance in the basis of Rademacher was created.
Key words: method for factorization, large-digit numbers Mersen, basis Rademacher.

Кількість посилань 6.

УДК 681.31

І.Б. Албанський
Тернопільський національний економічний університет

МЕТОД КОРЕЛЯЦІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ, СТРУКТУРА ТА КОМПОНЕНТИ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРЕЛЯТОРІВ У БАЗИСІ ХААРА–КРЕСТЕНСОНА

 Албанський І.Б., 2012

Запропоновано методи кореляційного опрацювання даних на основі кореляційних функцій у різних теоретико-числових базисах. Подано структурну блок-схему швидкодіючого корелятора у базисі Хаара–Крестенсона.
Ключові слова: корелятор, теоретико-числовий базис, базис Хаара–Крестенсона, кореляційний спецпроцесор, кореляційні функції.

Proposes a method of correlation data processing based on correlation functions in different theoretical-numerical bases. The presented structural block diagram fast-acting correlator in the basis of the Haar-Krestenson.
Key words: correlator, theoretical-numerical basis, base Haar-Krestenson, correlation special processor, correlation functions.

Кількість посилань 14.

УДК 681.3

Л.О. Березко, А.І.Якимець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ОБРОБКИ ЗАПИТІВ ДО ВЕБ-СЕРВІCIB

© Березко Л.О., Якимець А.І., 2012

Розглянуто питання підвищення ефективності обробки потоку запитів до веб-сервісу. Проаналізовано можливі методи та запропоновано реалізацію на основі диспетчерського підходу.
Ключові слова: розподіл навантаження, балансування навантаження, веб-сервери.

In the article the issue of increasing the efficiency of processing flow requests to the Web server. Possible methods and implementation based on the proposed control approach.
Key words: balancing distribution, load balancing, web-servers.

Кількість посилань 9.

УДК 681.3

Н.І. Бойко
Львівська комерційна академія,
кафедра програмних засобів інформатики

ПРИНЦИПИ ФОРМАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ

© Бойко Н.І., 2012

Розглядаються принципи моделювання web-орієнтованих інформаційних систем та приклади їх формального моделювання на основі CASE-технологій. Аналізується структурний підхід до проектування інформаційних систем. Узагальнюються деякі поняття проектування інформаційних систем. Зокрема, описуються принципи використання web-технологій в архітектурі інформаційних web-систем та пропонується найоптимальніший варіант для її використання. Пропонується архітектура web-системи та технології, які потрібно використати для задоволення потреб підприємства. Сформульовано основні підходи до впровадження web-технологій.
Ключові слова: розроблення інформаційної системи, технічне завдання, проект, реалізація, програмне забезпечення, інформаційна система, життєвий цикл, архітектура, декомпозиція процесів, методологія побудови інформаційних систем, CASE-технологія.

The article examines the principles of modeling web-oriented information systems. Examples of formal modeling based CASE-technology. We analyze structural approach to the design of information systems. It sums up some concept design of information systems. In particular, describes how the use of web-technologies in the architecture of web-information systems and offer the best option for its use. A web-architecture systems and technologies to be used to meet the needs of the enterprise. Formulated main approaches to implementation of web-technologies.
Key words: development of an information system specification, design, implementation, software, information system life cycle, architecture, decomposition processes, methodology of building information systems, CASE-technology.

Кількість посилань 12.

УДК 681.3; 004.896

О.Ю. Бочкарьов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У АВТОНОМНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ

© Бочкарьов О.Ю., 2012

Розглянуто проблему організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів у автономних розподілених системах. Запропоновано відповідну модель, механізм координації та алгоритм управління адаптивним вимірювально-обчислювальним процесом.
Ключові слова: адаптивний вимірювально-обчислювальний процес, автономна розподілена система.

The problem of organization of adaptive measurement and computational processes in the autonomous distributed systems is considered. The corresponding model, coordination mechanism, and control algorithm are proposed.
Key words: adaptive measurement and computational processes, autonomous distributed system.

Кількість посилань 21.

УДК 681.3; 004.3

О.Ю. Бочкарьов, В.А. Голембо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АВТОНОМНІ РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ З ЕЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

© Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., 2012

Розглянуто проблеми побудови та напрями вдосконалення автономних розподілених систем з елементами самоорганізації, відповідно до сучасних концепцій розвитку інформаційних технологій та обчислювальної техніки.
Ключові слова: автономна розподілена система, кіберфізична система, адаптація, самоорганізація.

The problems of development and improvement of autonomous distributed system with elements of self-organization based on modern concepts of progress of information technologies and computer techniques are considered.
Key words: autonomous distributed system, cyber-physical system, adaptation, self-organization.

Кількість посилань 28.

УДК 004.05

Є.Я. Ваврук, В.В. Грос
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ВИБІР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЯК ЕТАП СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ВIДМОВОСТIЙКИХ СИСТЕМ

© Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2012

Запропоновано функціональну модель відмовостійкої системи, яка забезпечує ефективну алгоритмічну базу для досягнення максимального рівня відмовостійкості за умови дотримання необхідних показників якості функціонування системи.
Ключові слова: функціональна модель, системне проектування, відмовостійкість, критерії ефективності, цільова функція.

A functional model of the fault-tolerant system was proposed. Functional model provides effective algorithmic base to achieve the maximum level of fault tolerance with respecting the necessary quality of the system.
Key words: functional model, system design, fault tolerance, efficiency criteria, objective function.

Кількість посилань 14.

УДК 681.31

О.І. Волинський
Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики
Карпатського державного центру НАН України

МЕТОДИ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВЕЛИКОРОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ З БАЗИСУ РАДЕМАХЕРА У БАЗИС КРЕСТЕНСОНА

© Волинський О.І., 2012

Представлено теоретичні основи розмежованої системи залишкових класів. Викладено інформаційну технологію реалізації методу міжбазисних перетворень (Радемахера–Крестенсона) на основі розмежованої системи числення залишкових класів. Розроблене швидкодіюче зворотне перетворення Крестенсона–Радемахера.
Ключові слова: міжбазисні перетворення, залишкові класи, базис Крестенсона, базис Радемахера.

The theoretical basis of delimited Residual Number System. Described information technology implementation method between basis transformations (Rademacher-Krestenson) based on delimited notation residual classes. Developed a Krestenson–Rademacher’s high-speed reverse transformation.
Key words: basic transformations, residual classes, Rademacher basis, -Krestenson basis.

Кількість посилань 10.

УДК 681.32

А.Р. Воронич
Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики
Карпатського державного центру НАН України

МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛЬНИХ КОРЕКТУЮЧИХ КОДІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

© Воронич А.Р., 2012

Викладено метод формування та багатоканального передавання інформації з використанням сигнальних коректуючих кодів у базисі Галуа. Показано перспективу використання таких кодів для збільшення пропускної здатності каналу передачі в комп’ютерних системах. Крім цього, застосування спіральних властивостей сигнальних коректуючих кодів у базисі Галуа дає змогу підвищити коректуючі властивості сигнальних кодів у разі виникнення пакетів помилок.
Ключові слова: коректуючі сигнальні коди, базис Галуа.

Technology of multichannel information transmission is described with using corrective signal codes in Galois basis. It is shown perspective of use these codes to increase bandwidth transmission in computer systems. Besides using of spiral properties corrective signal codes in the Galois basis we can increase the corrective properties of signal codes when packet errors emergence
Key words: corrective signal codes, Galois basis.

Кількість посилань 8.

УДК 004.032.2

В.С. Глухов, О.В. Глухова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ПРОГРАМНИМИ СТЕНДАМИ ДЛЯ ВІДЛАГОДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВУЗЛІВ ПЛІС

© Глухов В.С., Глухова О.В., 2012

Описано технологію розроблення засобів керування програмними стендами для відлагодження функціональних вузлів на ПЛІС. Програмні стенди є описаними мовами описів апаратних засобів моделями фізичних стендів, на яких перевіряють моделі функціональних цифрових вузлів. Пропоновані засоби призначені для перетворення поданих у табличному вигляді тестових впливів, що повинні подаватися з боку стенда на досліджуваний об’єкт, на вирази цих впливів на мові опису апаратних засобів. Запропоновані засоби входять до складу системи проектування ПЛІС.
Ключові слова: програмний стенд, ПЛІС, мова опису апаратних засобів, САПР.

The article describes FPGA functional units’ testbench control software development technology. Testbenches are hardware languages described natural stands models which used for digital component functional models tests. Proposed tools designed to convert presented in tabular form test influences to the ones hardware description language form that must be submitted on the object. Proposed tools are part of the FPGA system design tools.
Key words: testbench, FPGA, HDL, CAD.

Кількість посилань 9.

УДК 004.021; 004.7

В.А. Голембо, А.В. Гребеняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВІГАЦІЇ У КОЛЕКТИВІ АВТОНОМНИХ МОБІЛЬНИХ АГЕНТІВ

© Голембо В.А., Гребеняк А.В., 2012

Запропоновано метод навігації у колективі робототехнічних агентів, який задовольняє потреби колективу в глобальній, локальній та внутрішній навігації. Цей метод не використовує наявних навігаційних систем та може бути застосований для навігації по невідомій території.
Ключові слова: агент, децентралізований колектив, навігація, тріангуляція.

The method navigation in collective of robotic agents that satisfies the needs of collective in global, local and internal navigation. This method does not use existing navigation systems, and can be used to navigate through unknown territory.
Key words: agent, decentralized collective, navigation, triangulation.

Кількість посилань 14.

УДК 681.31

П.В. Гуменний, Я.М. Николайчук
Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики Карпатського
державного центру НАН України

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СПЕЦПРОЦЕСОРА ВЕРТИКАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЙОГО КОМПОНЕНТИ

© Гуменний П.В., Николайчук Я.М., 2012

Досліджено структурні схеми аналого-цифрових перетворювачів у ТЧБ Галуа. Розроблено структурну схему АЦП з кількістю компараторів 2k/2-2k/8, та структуру 4-канального адресного дешифратора. Реалізовано 8-бітовий спецпроцесор ВІТ.
Ключові слова: аналого-цифровий перетворювач, теоретико-числовий базис Галуа, спецпроцесор.

Research the structural device of the analog-to-digital converters in TDB Galois. The block diagram of the ADC with the number of comparators 2k/2-2k/8, and structure of 4-oh channel address decoder. Was developed 8-bit special processor.
Key words: analog-to-digital converters, TDB Galois, special processor.

Кількість посилань 20.

УДК 004.382

А.Р. Добуш
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра електронних обчислювальних машин

ПЕРЕВАГИ РЕАЛІЗАЦІЇ У НВІС ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ВЛАСТИВОСТЯХ ГРУП ТОЧОК ЕЛІПТИЧНОЇ КРИВОЇ

© Добуш А.Р., 2012

Розглянуто стан і напрями розвитку цифрових підписів. Визначено переваги цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичних кривих для реалізації на НВІС. Описано математичний апарат дій над точками еліптичних кривих у полях Галуа. Визначено переваги пристроїв, які виконують цифровий підпис на основі властивостей точок груп еліптичних кривих. Обґрунтовано необхідність збільшення розрядності елементів поля Галуа, як напрям розвитку чинного в Україні стандарту. Виконано порівняльний аналіз методів вибору довжини ключа для забезпечення достатньої криптографічної стійкості.
Ключові слова: цифровий підпис, еліптичні криві, афінні координати, стандарти ECDSA.

The state and trends of digital signatures. Advantages, digital signature, based on the properties of point groups of elliptic curves for implementation in VLSI. The mathematical apparatus of the action points of elliptic curves in the Galois fields. Advantages of devices that perform based on elliptic curves. The necessity of increasing the bit Galois field elements, as the direction of the current standard in Ukraine. Compare different techniques of choosing key length, to provide sufficient security level.
Key words: digital signature, elliptic curves, affine coordinates, ECDSA standards.

Кількість посилань 18.

УДК 004. 5

Н.О. Князєва
Одеська національна академія харчових технологій,
Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

 Князєва Н.О., 2012

Показано актуальність питань аналізу та оцінки живучості телекомунікаційних мереж на підставі використання потокового підходу. Запропоновано ефективний обчислювальний алгоритм формування матриць максимальних міжполюсних потоків та мінімальних розрізів. Подано метод підвищення живучості мережі, сформульовано задачу реконфігурації мережі як задачу лінійного програмування.
Ключові слова: живучість, телекомунікаційна мережа, максимальний потік, розріз, реконфігурація, показник.

The relevance of the analysis and evaluation of telecommunication networks’ survivability based on the use of streaming approach is shown. An effective computational algorithm of matrix interpolar maximum flows and minimum cuts. The method of increasing the network survivability is present, network reconfiguration problem is formulated as a linear programming problem.
Key words: survivability, telecommunications network, the maximum flow, incision, reconfiguration, idicator.

Кількість посилань 7.

УДК 681.3, 621.3

О.М. Колодчак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ В СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ

© Колодчак О.М., 2012

Розглянуто сучасні системи виявлення вторгнень, а також сучасні методи виявлення аномалій в комп’ютерних системах. Запропоновано альтернативні шляхи вирішення проблеми.
Ключові слова: системи виявлення вторгнень, системи виявлення зловживань, системи виявлення аномалій, параметри доступних реєстрацій, нейронні мережі зворотного поширення помилки.

Analyzed overviewed intrusion detection systems. Attention is given to recent methods of anomaly detection in computer systems. The article provides possible solutions for the problem.
Key words: intrusion detection systems, misuse detection systems, anomaly detection systems, instance-based learning, backpropagation neural network.

Кількість посилань 14.

УДК 621.317.7

Р.В. Кочан
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ СИГМА-ДЕЛЬТА МОДУЛЯТОРА ДРУГОГО ПОРЯДКУ

© Кочан Р.В., 2012

Досліджено вплив інтегральної нелінійності функції перетворення інтеграторів сигма-дельта модулятора другого порядку на інтегральну нелінійність функції перетворення модулятора загалом. За результатами досліджень визначено вигляд функції нелінійності модулятора та коефіцієнти впливу кожного інтегратора.
Ключові слова: сигма-дельта модулятор, інтегральна нелінійність, імітаційне моделювання.

There is investigated influence of integrators’ integral nonlinearity on integral nonlinearity of single bit second order sigma-delta modulator. The obtained results allow us to define the view of nonlinearity of modulator and the influence coefficients of all integrators.
Key words: sigma-delta modulator, integral nonlinearity, simulation.

Кількість посилань15.

УДК 004.92

Т.А. Матвейчук, О.О. Лисак 1
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин,
1 кафедра інформаційних технологій видавничої справи

АНАЛІЗ МЕТОДІВ СПРОЩЕННЯ ПОЛІГОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ 3D-ОБ’ЄКТІВ

 Матвейчук Т.А., Лисак О.О., 2012

Проаналізовано основні ітераційні алгоритми спрощення 3D-полігональних моделей об’єктів з метою скорочення об’єму даних, що приводить до підвищення швидкості процесів їх передачі та візуалізації.
Ключові слова: алгоритм, полігон, візуалізація.

The paper analyzes the basic iterative algorithms simplify 3D polygonal models of objects in order to reduce the amount of data which leads to increased speed processes of transmission and visualization.
Key words: algorithm, polygon, rendering.

Кількість посилань 11

УДК 004.932

А. О. Мельник, В. А. Мельник, І. В. Мороз, Я. С. Парамуд
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТІ З УПОРЯДКОВАНИМ ДОСТУПОМ У ПРОЦЕСОРАХ ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

© Мельник А. О., Мельник В. А., Мороз І. В., Парамуд Я. С., 2012

Розглянуто основні задачі, що часто розв’язуються під час опрацювання растрових зображень та дають змогу ефективно застосовувати паралельну пам’ять з упорядкованим доступом. Запропоновано підходи та рекомендації щодо розв’язування задач опрацювання зображень з використанням пам’яті цього типу.
Ключові слова: цифрове опрацювання зображень, пам’ять з впорядкованим доступом.

This paper discusses the basic problems that are often solved for raster image processing and allow effectively use parallel ordered access memory. Approaches and recommendations to solve the problems of image processing using this type of memory are proposed.
Key words: digital image processing, ordered access memory.

Кількість посилань 9

УДК 004.02

А.О. Мельник, Ю.Є. Мицко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин.

ВИКОНАННЯ ПОДАНИХ ПОТОКОВИМ ГРАФОМ АЛГОРИТМІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ GPGPU

© Мельник А.О., Мицко Ю.Є., 2012

Здійснено короткий огляд технологій виконання обчислень на графічному процесорі (GPGPU) та особливостей написання програм при їх використанні. Перевірено ефективність способу виконання поданих потоковим графом алгоритмів на прикладі алгоритму швидкого перетворення Фур’є на графічному процесорі (GPU) з підтримкою технології GPGPU. Показано перспективу цього способу як для виконання на GPU, так і на CPU.
Ключові слова: технологія GPGPU, потоковий граф алгоритму, CUDA.

Short overview of general-purpose computation on GPUs (GPGPU) and features of programming for their using is done. The method performing of given algorithm as flow graph at the example of FFT is investigated and verified on GPU that supports GPGPU technology. The prospects of this method execution on GPU and CPU are shown.
Key words: GPGPU technology, algorithm flow graph, CUDA.

Кількість посилань 6

УДК 004.89

О.В. Олещук, О.Є. Попель, М.Б. Копитчук
Одеський національний політехнічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВНОЗВ’ЯЗНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ CUDA

© Олещук О.В., Попель О.Є., Копитчук М.Б., 2012

Розглянуто задачу істотного підвищення продуктивності обчислювальних систем за рахунок використання сучасних апаратних засобів, таких як графічний процесор загального призначення. Описано відповідну програмну технологію CUDA і проаналізовано її ключові особливості, які суттєво впливають на продуктивність. На основі проведеного аналізу вибрана модель нейронної мережі та описано підхід до її реалізації. Наведено порівняльний аналіз реалізацій нейронної мережі на центральному та графічному процесорі, а також вплив деяких параметрів мережі на продуктивність.
Ключові слова: нейронні мережі, повнозв’язна нейронна мережа, GPU загального призначення, технологія CUDA.

There is considered the problem of significant improvement of computing systems performance by using modern hardware such as a general purpose graphics processing units. An appropriate software technology CUDA is considered and its key features that significantly affect performance are analyzed. Based on the analysis a neural network model is selected and is described an approach to its implementation. We give a comparative analysis of neural network implementations on central and graphics processors, as well as the influence of several parameters on network performance.
Key words: neural networks, fully connected neural network, general purpose GPU, CUDA technology.

Кількість посилань 4

УДК 004.738

Н.Я. Павич, І.П. Костирко *
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення,
* кафедра електронних обчислювальних машин

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-СОКЕТІВ ДЛЯ АСИНХРОННОЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЕБ-ПРОГРАМ

© Павич Н.Я., Костирко І.П., 2012

Проаналізовано сучасні підходи до реалізації асинхронної клієнт-серверної взаємодії веб-програм. Розглянуто ефективність та недоліки основних реалізацій. Для основних алгоритмів наведено принципи їх функціонування. Запропоновано підхід до застосування технології веб-сокетів для взаємодії в реальному часі.
Ключові слова: веб-програма, AJAX, асинхронна взаємодія, технологія опитування, черга запитів очікування, веб-сокети.

This paper analyzed existed approaches of implementation an asynchronous client-server interaction between/for application. There were considered efficiency and disadvantages of main algorithms and described the principles of their functioning. For web socket technology is described approach for real-time interaction.
Key words: web application, AJAX, asynchronous interaction, Pull technology, Push technology, Long pooling, WebSockets.

Кількість посилань 8

УДК 519.765:519.767:004.93

Б.М. Павлишенко
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра фізики напівпровідників

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПОВІДОМЛЕНЬ ГРУП НОВИН У ПРОСТОРІ СЕМАНТИЧНИХ ОЗНАК

© Павлишенко Б.М., 2012

Проаналізовано кластеризацію текстових повідомлень груп новин на основі моделі векторного простору із базисом, утвореним семантичними ознаками. Як семантичні ознаки розглянуто частотні характеристики семантичних та тематичних полів. Показано ефективність запропонованої моделі у тематичному аналізі неструктурованих текстових повідомлень.
Ключові слова: інтелектуальний аналіз текстів, кластерний аналіз, векторна модель текстів, семантичні поля, тематичні поля.

The clustering of newsgroups text messages based on the vector space model with the basis formed by semantic characteristics has been analysed in this work. As semantic attributes the frequencies characteristics of semantic and thematic fields were considered. The efficiency of the proposed model in the thematic analysis of unstructured text messages has been shown.
Key words: text mining, cluster analysis, vector space model of texts, semantic fields, thematic fields.

Кількість посилань 10

УДК 004.9

Я.С. Парамуд, Р.В. Стащак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЧАСТОТИ ДІОДНОГО ЛАЗЕРА

© Парамуд Я.С., Стащак Р.В., 2012

Розглянуто особливості та способи стабілізації частоти діодних лазерів. Визначено основні фактори нестабільності частоти діодних лазерів. Запропоновано використовувати систему стабілізації методом цифрової фіксації частоти зі зсувом. Розроблено програмну та апаратну модель системи. Експериментальні дослідження підтвердили високу ефективність запропонованих засобів.
Ключові слова: система стабілізації, частота, діодний лазер, фазове автопідстроювання частоти, цифровий контролер, зсув частоти.

Considered the basic aspects of diode lasers and the possibility of stabilization of their frequency. Described the main factors of instability frequency diode lasers. Proposed to use the method of digital stabilization system fixation offset. Developed a hardware and software system model. Experimental studies have confirmed the high efficiency of the funds.
Key words: system of stabilization, frequency, diode laser, Phase-Locked Loop (PLL), digital controller, frequency shift.

Кількість посилань 8

УДК 681.3, 621.3

І.І. Пастернак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МОДУЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙС КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

 Пастернак І.І., 2012

Запропоновано варіант взаємодії клієнта з сервером через модульний інтерфейс в глобальній мережі.
Ключові слова: модульний інтерфейс, клієнт, сервер, клієнт-серверна взаємодія.

The variant of the interaction of the client to the server through a modular interface in the global network.
Key words: modular interface, client, server, client-server interaction.

Кількість посилань 10

УДК 004.354

І.І. Пищак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ЧАСТОТ В ЕФІРІ РАДІОСИГНАЛУ

© Пищак І.І., 2012

Запропоновано метод визначення несучих частот, що використовується у системах радіомоніторингу.
Ключові слова: несуча частота, радіо завада, радіомоніторинг, спектр.

The paper presents a method for the carrier frequencies determining used in radio systems.
Key words: carrier frequency, interference, radio monitoring, spectrum.

Кількість посилань 8

УДК 004.056:061.68

Я.Р. Совин, Ю.М. Наконечний, В.М. Чінка, І.Я. Тишик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ТЕСТУВАННЯ ВБУДОВАНОГО ГЕНЕРАТОРА ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ РОДИНИ STM32F4XX ЗГІДНО З МЕТОДИКОЮ NIST STS

© Совин Я. Р., Наконечний Ю. М., Чінка В. М., Тишик І. Я., 2012

Проведено тестування вбудованого генератора випадкових чисел мікроконтролерів родини STM32F4XX з ядром ARM Cortex-M4F згідно з методикою NIST STS. Показано, що за результатами тестів NIST STS ці генератори задовольняють вимоги, які ставляться до генераторів випадкових чисел у криптографічних додатках.
Ключові слова: генератори випадкових чисел, тести NIST STS, STM32F4xx.

Testing of hardware random number generator of microcontrollers STM32F4XX family with the kernel ARM Cortex-M4F is conducted in obedience to the method of NIST STS. It is shown that as a result of NIST STS tests these generators satisfy requirements which behave to the random number generators for cryptographic applications.
Key words: random number generators, NIST STS tests, STM32F4xx.

Кількість посилань 10

УДК 004.032.026

П.В. Тимощук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МОДЕЛЬ АНАЛОГОВОЇ НЕЙРОННОЇ СХЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЙБІЛЬШИХ СИГНАЛІВ

© Тимощук П.В., 2012

Представлено модель аналогової нейронної схеми, призначеної для ідентифікації К найбільших серед N довільних скінченних невідомих вхідних дій, які можна розрізнити. Модель описується одним рівнянням стану зі змінною структурою правої частини, яка містить ступінчату функцію, і вихідним рівнянням. Проаналізовано і порівняно з іншими аналогами обчислювальну складність моделі. Модель має такі властивості, як висока точність і швидкодія, а також низька обчислювальна складність. Подаються результати комп’ютерного моделювання, які демонструють ефективність моделі і дозволяють порівняти її з іншими аналогами.
Ключові слова: математична модель, рівняння стану, швидкість збіжності, обчислювальна складність, аналогова нейронна схема.

A model of analogue neural circuit which is capable to identification the K largest from arbitrary finite value N unknown distinct inputs, where , is presented. The model is described by one state equation with variable structure right-hand side which contains a step function and by output equation. A computational complexity of the model is analyzed and compared with that of other analogs. The model possesses such properties as high accuracy and convergence speed, and low computational complexity. Computer simulation results demonstrating the model performance and comparing it with that of other comparable models are provided.
Key words: mathematical model, state equation, convergence speed, computational complexity, analogue neural circuit

Кількість посилань 20

УДК 004.032.26

Т.В. Торубка, В.Я. Пуйда
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АПАРАТНО-ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

© Торубка Т.В., Пуйда В.Я., 2012

Вплив шумів на зображення літальних апаратів зменшує якість зображення та може призвести до помилок під час виявлення об’єктів. Шуми поділяються на імпульсні, адитивні й мультиплікативні та виникають внаслідок впливу перешкод, що наводяться із сусідніх світлочутливих елементів, короткочасних змін базової напруги в ПЗС-матриці, впливу високочастотних електричних полів, зміни яскравості джерела світла й інших факторів. Для ефективного видалення всіх шумів розроблено структурну схему системи покращення якості зображень літальних апаратів на базі сигнального процесора ADSP BF533. Система дає змогу знаходити рухомі об’єкти або вести пошук еталона на зображенні літальних апаратів. Алгоритми, закладені в системі, видаляють імпульсні та адитивні шуми та покращують візуальну якість зображення літальних апаратів. Контроль за системою здійснюється за допомогою розробленого програмного забезпечення, яке дає змогу налаштовувати основні параметри системи та проводить її моніторинг.
Ключові слова: зображення, шум, сигнальний процесор, покращення зображення.

The noise effect on the aircraft image reduces the image quality and may lead to errors when detecting objects. The noises are divided into impulsive, additive and multiplicative, they are formed as a result of the effect of hindrances that are caued by the adjacent light-sensitive elements, short-term changes of the base voltage in CCD matrix, the influence of high-frequency electric fields, brightness change of the light source and other factors. The block diagram of the system for the image quality improvement of aircrafts on the base of ADSP BF533 microprocessor is designed to remove efficiently all noises (Fig. 1). The system allows to find moving objects or search for the sample on the aircraft image. The algorithms embedded in the system remove the impulsive and additive noise and provide a possibility to improve the visual quality of the aircraft image. The system control is performed by means of the developed software (Fig. 3), which allows a user to set basic parameters of the system and carry out its monitoring.
Key words: image, noise, signal processor, image improve.

Кількість посилань 12

УДК 621.452.001.57:681.54

М.Ю. Шабатура
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

© Шабатура М.Ю., 2012

Описано функціональну структуру та особливості розробленого спеціалізованого програмного забезпечення інтерактивної комп’ютеризованої системи корекції стану користувача зі зворотним зв’язком.
Ключові слова: інтерфейс, інтерактивнісь, програмне забезпечення, Fuzzy logic.

Described functional structure and features of the special software designed for user’s state correction interactive computerized system with feedback.
Key words: interface, interactive, software, Fuzzy logic.

Кількість посилань 5

Syndicate content