№ 747 (2012)

UDK 519.6:621.396

M. I. Andriychuk
Pidstryhach Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, NASU,
Lviv Polytechnic National University
CAD Department

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MATERIALS BASED ON THE WAVE SCATTERING BY THE SMALL PARTICLES

© Andriychuk M. I., 2012

The theory of scattering of the acoustic waves on the small bodies is applied to solution of problem related to the non-destructive testing of materials with defects. The change of the refraction coefficient of the acoustic wave passing through the steel pattern testifies to presence of microdefects in material. The numerical results are presented for several kinds of steel and they confirm the possibility to apply the asymptotic scattering theory to problems of the non-destructive testing.
Key words: scattering, small bodies, microdefects, non-destructive testing.

Теорія розсіяння акустичних хвиль на малих тілах використовується для розв’язання задачі, пов’язаної з неруйнівним контролем матеріалів з дефектами. Зміна коефіцієнта заломлення акустичної хвилі, яка проходить крізь сталевий зразок, свідчить про наявність мікродефектів у ньому. Числові результати наведено для декіль¬кох видів сталі; вони свідчать про можливість застосовувати теорію асимптотичного розсіяння до задач неруйнівного контролю.
Ключові слова: розсіяння, малі тіла, мікродефекти, неруйнівний контроль.

References – 9.

M. Banaś, B. Hilger

AGH University of Science and Technology

PROJECT MANAGEMENT OF CARBON DIOXIDE PRODUCED DURING OPERATION OF LOW POWER BOILER IN SMALL TOWN IN CENTRAL EUROPE

© Banaś М., Hilger В., 2012

The main point of the article is reducing carbon dioxide. The ways of carbon sequestration for energy and mining corporations are presented. It is shown that joint action to protect the environment can bring tangible benefits.
Key words: Sequestration, carbon dioxide emission.

Розглянуто зменшення обсягів викиду двоокису вуглецю. Представлено способи секвестрації вуглецю для енергетичних і гірничодобувних корпорацій. Показано, що спільні дії щодо захисту навколишнього середовища можуть принести відчутну користь.
Ключові слова: секвестрація, викид двоокису вуглецю.

References – 8.

UDC 004.8

V. Bondarchuk, S. Tkachenko
Lviv Polytechnic National University,
Computer-Aided Design Department

DEVELOPMENT OF THE SUBSYSTEM OF THE AUTOMATED GENERATION FOR THE PUBLIC TRANSPORT ALTERNATIVE ROUTES WITH CHANGES

© Bondarchuk V., Tkachenko S., 2012

In this paper made the survey modern subsystems of the generation for the public transport routes with changes. Own created subsystem is more functionality and most useful. Geographical coordinates of points on the map are the input information for own subsystem. This coordinates for user input. User should input two or more points on the map. If user will input two points – it will be the start and the end of way and if input more points – it will be way with intermediate points. Public transport routes are model for input data. Model saves in data base. Subsystem result of work shows on the map. If the route goes along the street it is highlighted.
Key words: transport routes, subsystem, Dijkstra's algorithm.

Розглянуто існуючі картографічні підсистеми для генерування маршрутів з пересадками для громадського транспорту. Створено власну підсистему, що має більші функціональні можливості, а тому зручніша для користувача. Вхідною інформацією для підсистеми є географічні координати точок на карті, які задає користувач. Можна або задати дві точки – початок руху та кінець, або вказати проміжні точки, через які має пролягати маршрут. Моделлю для вхідних даних є маршрути громадського транспорту, що зберігаються в базі даних. Результати роботи підсистеми показують в графічному вигляді на карті. Вулиці, якими проходитиме маршрут, підсвічуються.
Ключові слова: транспортні шляхи, пісистема, алгоритм Дейкстри.

References – 1.

UDK 519.1:656

L. Bugeda, V. Tkachuk
O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

QUESTIONS ON OPTIMIZATION OF TRUNK MAIL TRANSPORTATION

© Bugeda L., Tkachuk V., 2012

The questions of optimization of the number and total length of trunk mail postal routes and grounded optimized schemes of trunk mail transportation have been considered.
Key words: postal communications, trunk mail transportation, postal establishments, letter-post.

Розглянуто питання оптимізації кількості та загальної довжини магістральних поштових маршрутів і наземних оптимізованих схем магістралей поштових перевезень.
Ключові слова: поштовий зв'язок, магістральне перевезення пошти, поштові організації, письмова кореспонденція.

References – 6.

UDK 004.75

B. Bulakh
National Technical University of Ukraine “KPI”

ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF COMPUTING WORKFLOWS FOR SERVICE-ORIENTED CAE/CAD SOFTWARE

© Bulakh В., 2012

This paper is devoted to the architectural aspects of integration of workflow management into service-oriented CAE/CAD software capable to run computations on grid resources. The analysis of possible solutions is based on the workflow execution time estimation. The multi-level workflow concept is also described.
Key words: workflow, SOA, grid computing, simulation.

Розглянуто архітектурні аспекти інтеграції управління робочими процесами в орієнтованій на сервіс CAE/CAD, здатній виконувати обчислення на мережевих ресурсах. Аналіз можливих рішень відбувається на основі оцінки часу виконання робочих процесів. Описано також багаторівневу концепцію робочого процесу.
Ключові слова: робочий процес, орієнтована на сервіс архітектура, мережеві обчислення, моделювання.

References – 3.

UDK 004.942

N. Jaworski, I. Farmaga, M. Lobur
Lviv Polytechnic National University

FINDING EFFECTIVE THERMAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON THE ANALYSIS OF THERMAL CONDUCTIVITIES

© Jaworski N., Farmaga I., Lobur M., 2012

This paper presents a method and algorithm for finding effective thermal characteristics of composite materials, with complex internal structure by the method of thermal-electrical analogies based on the discrete model that built for the task of analysis of the temperature field by finite element method.
Key words: composite material, thermal conductivity, thermal-electrical analogies, ther¬mal analysis, discrete model.

Подано метод і алгоритм знаходження ефективних теплових характеристик композитних матеріалів зі складною внутрішньою структурою за допомогою методу теплоелектричних аналогій на основі дискретної моделі, побудованої для задач аналізу температурних полів методом скінченних елементів.
Ключові слова: композитний матеріал, теплопровідність, теплоелектричні аналогії, термічний аналіз, дискретна модель.

References – 13.

Karkulovskyi1, V. Teslyuk2, A. Kernytskyy2

1Lviv Polytechnic National University, ASU Department
2Lviv Polytechnic National University, CAD Department

MODELING METHOD FOR MECHANICAL MICROSYSTEMS ELEMENTS

 Karkulovskyi B., Teslyuk V., Kernytskyy A., 2012

The application of diacoptic method during design of complicated mechanical systems on the stage of dynamic analysis are examined. The method of forming and solving of equalizations describing dynamic processes in the complicated mechanical systems is developed.
Key words: diacoptic method, dynamic processes.

Розглянуто застосування діаскопічного методу під час проектування складних механічних систем на стадії динамічного аналізу. Розроблено метод формування та розв’язання тотожностей, що описує динамічні процеси у складних механічних системах.
Ключові слова: діаскопічний метод, динамічні процеси.

References – 5.

UDK 534.231.1

P. Kosoboutskyy, M. Karkulovska
Lviv Polytechnic National University,
Institute of Computer Sciences and Information Technologies

THE REGULARITIES OF MULTIBEAM ACOUSTIC WAVES INTERFERENCE IN MEMS CAVITY-TYPE STRUCTURES WITHOUT SHEAR STRESS. ANALYSIS BY THE ENVELOPE METHOD

© Kosoboutskyy P., Karkulovska М., 2012

In this paper the amplitude-phase spectra envelope method of multi-beam acoustic waves Fabry-Perot interference in MEMS cavity-type structures without shear stress at normal and oblique beam passing limits divisions is developed. It is found that the spectra analysis by the envelope method significantly broadens the application of an appropriate approach for nondestructive testing of thin film structure parameters. In addition, on the basis of the envelope function regularities the angular conditions of Pseudo effect manifestation for the binary interface in the spectra are grounded.
Key words: MEMS-structures, Fabry-Perot interference, amplitude-phase spectra.

Розроблено метод обвідних амплітудно-фазових спектрів багатопроменевої інтерференції Фабрі-Перо акустичних хвиль для МЕМС-структур резонаторного типу без зсувних напруг при нормальному і похилому проходженні променем меж поділів. Встановлено, що аналіз спектрів методом обвідних істотно розширює межі застосування відповідного підходу для організації неруйнівного контролю параметрів плівкових структур. Крім цього, на основі закономірностей обвідних обґрунтовано кутові умови прояву в спектрах псевдобрюстерівського ефекту для бінарної межі поділу.
Ключові слова: МЕМС-структури, інтерференція Фабрі-Перо, амплітудно-фазові спектри.

References – 27.

UDC 004.8

P. Kosobutskyy, Yu. Hanas
Lviv Polytechnic National University,
Computer-Aided Design Department

APPLICATION OF ENVELOPE FUNCTION METHOD FOR MULTIBEAM INTERFERENCE EXTREMUMS TO THE ELLIPSOMETRY ELECTROMAGNETIC WAVES BY SINGLE-LAYERED COATINGS

© Kosobutskyy P., Hanas Yu., 2012

The physical principles of application of the envelope function for multibeam interference spectra extremums to the ellipsometry of light reflection for plane wave incidence on transparent and absorptive monolayered structures were for the first time established.
Key words: method for Fabry-Perot, ellipsometry, electromagnetic waves.

Вперше визначено фізичні принципи застосування обвідної функції до екстремумів спектрів багатопроменевої інтерференції в еліпсометрії відбиття світла на площину падіння хвилі на прозорі й абсорбуючі одношарові структури.
Ключові слова: метод Фабрі-Перо, еліпсометрія, електромагнітні хвилі.

References – 5.

W. P. Kowalski, K. Kołodziejczyk, M. Banaś, T. Turlej
AGH University of Science anf Technology in Cracow

EVALUATION OF THE SEDIMENTATION RATE OF COAL SUSPENSION IMPLEMENTED IN THE MULTIFLUX SYSTEM WITH FLOCCULANT

© Kowalski W.P., Kołodziejczyk K., Banaś M., Turlej T., 2012

The article presents results of the research of the sedimentation process of coal suspension. It shows the possibility and high efficiency of the use of multiflux fillings conjugated with process of flocculation. Conducted preliminary studies indicate the importance of the realization process of flocculation at further sedimentation process.
Key words: sedimentation process, coal suspension, flocculation.

Подано результати дослідження процесу осідання вугільної суспензії. Це показує можливість і високу ефективність використання багатопотокового наповнення, з’єднаного з процесом флокуляції. Попередні дослідження вказують на важливість проведення процесу флокуляції в подальшому процесі осідання.
Ключові слова: процес осідання, вугільна суспензія, флокуляція.

References – 10.

К. Kołodziejczyk, M. Banaś, P. Warzecha

AGH University of Science anf Technology in Cracow

THE IMPACT OF GEOMETRIC PARAMETERS OF SETTLING TANK ON THE RESULTING THE DISTRIBUTION OF THE FLOW OF SUSPENSION WITH THE USE OF COUNTER-CURRENT AND CROSS-CURRENT MULTIFLUX SEDIMENTATION

© Kołodziejczyk K., Banaś M., Warzecha P., 2012

The article presents a conceptual solution of the laboratory settling tank. The results from settling tank show the influence of components on velocity distribution of suspension in the individual chambers. The obtained results allowed to design multiflux settling tank, which would give a uniform velocity distribution in the individual multiflux duct.
Key words: settler, multiflux fillings, cross-current and counter-current lamella systems

Подано концептуальні рішення лабораторного відстійника. Результати випробування відстійника показали вплив компонентів на розподіл швидкості суспензії в окремих відсіках. Отримані результати дозволили розробити багатопотоковий відстійник, який дасть рівномірний розподіл швидкостей в окремих багатопотокових каналах.
Ключові слова: відстійник, багатопотокове наповнення, поперечнопотокова і протипотокова ламелові системи.

References – 10.

UDK 811.161.2

O. Kurylo, A. Romaniuk
Lviv Polytechnic National University
Computer-Aided Design Department

POLARITY LEXICON DEVELOPMENT FOR SENTIMENT ANALYSIS

© Kurylo O., Romaniuk A., 2012

This paper describes a method for building sentiment lexicon for Ukrainian.
Key words: sentiment analysis, lexicon generation, polarity lexicon, polarity of words.

Описано створення тонального словника української мови.
Ключові слова: емоційно-смисловий аналіз, генерація словника, лексикон поляр¬ності, полярні слова.

References – 10.

UDK 537.874.74

B. Kyrysha
National Technical University of Ukraine “KPI”

THE ADVANCED MICROSTRIP X-JUNCTION BROADBAND RF MODEL FOR CIRCUIT CAD/CAM SOFTWARE

© Kyrysha B., 2012

This article describes an RF microstrip X-junction model enhancement technique for circuit CAD/CAM software. An example of EM-field modeling results usage for schematic model accuracy improvement was shown. The new model usage boundaries where calculated and tested.
Key words: circuit model, RF, EM-model, X-Junction, microstrip.

Описано спосіб покращення мікросмугової радіочастотної моделі з X-подібним з’єднанням для програмного забезпечення CAD/CAM плат. Показано приклад використання результатів моделювання електромагнітного поля для підвищення точності схематичної моделі. Обчислено та випробувано межі використання нової моделі.
Ключові слова: модель схеми, радіочастоти, електромагнітна модель, X-подібне з’єднання, мікросмуга.

References – 4.

UDK 681.5; 621.382

M. Lobur1, A. Holovatyy2
1CAD Department, Lviv Polytechnic National University,
2Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University,
Software engineering department

DEVELOPMENT OF MACRO-PARAMETRIC METHOD FOR INTEGRATION OF HETEROGENEOUS CAD SYSTEMS AND STRUCTURE OF INTEGRATED COMPUTER-AIDED DESIGN SUBSYSTEM FOR MEMS MOTION SENSORS

© Lobur M., Holovatyy A., 2012

In the paper, a macro-parametric method for integration of heterogeneous CAD systems for MEMS motion sensors is proposed. A structure of an integrated design subsystem for MEMS motion sensors is developed based on the proposed macro-parametric method.
Key words: micro-electro-mechanical systems (MEMS), computer-aided design (CAD), MEMS motion sensor, heterogeneous CAD system, homogeneous CAD system, XML, macro-parametric method, integrated design environment.

Запропоновано макропараметричний метод інтеграції гетерогенних САПР для давачів руху мікроелектромеханічних систем. На основі макропараметричного методу розроблено структуру підсистеми інтегрованого проектування для давачів руху мікроелектромеханічних систем.
Ключові слова: мікроелектромеханічні системи (MEMS), системи автоматизованого проектування (САПР), давачі руху MEMS, гетерогенні САПР, однорідні САПР, XML, макропараметричний метод, середовище інтегрованого проектування.

References – 8.

UDK 004.9

М. Lobur, I. Farmaga, P. Shmigelskyi
Lviv Polytechnic National University,
CAD Department

EVALUATION THE SOLUTION TIME OF FINITE ELEMENT ANALYSIS USING GAUSSIAN ELIMINATION

© Lobur M., Farmaga І., Shmigelskyi P., 2012

The paper describes method allowing predicting solution time of finite element analysis. The method is based on statistical data and computational complexity of software algorithms.
Key words: FEM, CAE, computational complexity, solution time.

Описано метод, що дає змогу прогнозувати час виконання скінченно-елементного аналізу. Метод оснований на статистичних даних і складності обчислення програмно-реалізованих алгоритмів.
Ключові слова: скінченно-елементний аналіз, CAE, складність обчислення, час рішення.

References – 3.

UDK 811.161.2

M. Lobur, A. Romaniuk, M. Romanyshyn
Lviv Polytechnic National University
Computer-Aided Design Department

DEFINING AN APPROACH FOR DEEP SENTIMENT ANALYSIS OF REVIEWS IN UKRAINIAN

© Lobur M., Romaniuk A., Romanyshyn M., 2012

This paper studies the approaches commonly used for sentiment analysis and defines an optimal approach for Ukrainian language analysis.
Key words: rule-based sentiment analysis, deep sentiment analysis, sentiment dictionaries.

Описано підходи до емоційно-смислового аналізу, а також визначення найкращого підходу для української мови.
Ключові слова: емоційно-смисловий аналіз на основі правил, глибокий емоційно-смисловий аналіз, тональні словники.

References – 20.

UDK 811.161.2

M. Lobur, M. Romanyshyn, A. Romaniuk
Lviv Polytechnic National University,
Computer-Aided Design Department

SENTIMENT-ANNOTATED CORPUS OF REVIEWS IN UKRAINIAN

© Lobur M., Romanyshyn M., Romaniuk A., 2012

This paper describes an attempt of creating a sentiment-annotated corpus of reviews in Ukrainian.
Key words: sentiment analysis, sentiment-annotated corpus, tools for manual text annotation.

Описано створення сентимент-анотованого корпусу відгуків українською мовою.
Ключові слова: емоційно-смисловий аналіз, сентимент-анотований корпус, засоби для анотування текстових повідомлень.

References – 12.

UDK 004.652.4:004.514

O. Markelov
Lviv Polytechnic National University,
Computer-Aided Design Department

DATABASE OF VISUAL AND SOURCE CODE COMPONENTS OF USER INTERFACE: INFORMATION MODEL DESIGN

© Markelov О., 2012

In this paper proposed structure of database as part of repository UI software elements for functional integration of storage, search, selection of alternatives visual graphic element representations and their multi source code implementation in different programming languages.
Key words: usability, user interface, UI, information model, database, repository, environment

Запропоновано структуру бази даних для репозиторію елементів інтерфейсів користувача програмного забезпечення для інтеграції засобів накопичення, пошуку, підбору з альтернатив візуальних графічних представлень елементів та їх мульти¬реалізації програмними кодами на різних мовах.
Ключові слова: зручність використання, інтерфейс користувача, інформаційна модель, база даних, репозиторій, середовище розробки.

References – 22.

УДК 004.9

Y. Stekh, V. Artsibasov
Lviv Polytechnic National University
CAD Departament

MODELS AND METHODS FOR BUILDING WEB RECOMMENDATION SYSTEMS

© Stekh Y., Artsibasov V., 2012

Modern Word Wide Web contains a large number of Web sites and pages in each Web site. Web recommendation system (recommendation system for web pages) are typically implemented on web servers and use the data obtained from the collection viewed web templates (implicit data) or user registration data (explicit data). In article considering methods and algorithms of web recommendation system based on the technology of data mining (web mining).
Key words: web page recommendation, collaborative filtering, clustering, pattern extraction, associative rule, evaluation methods.

Сучасна мережа Інтернет містить велику кількість веб-сайтів і сторінок на кожному веб-сайті. Веб-систему рекомендацій (рекомендаційну систему для веб-сторінок), як правило, втілюють на веб-серверах і використовують для даних, отриманих зі збірки проглянутих веб-шаблонів (неявні дані) чи реєстраційних даних користувачів (явні дані). Розглянуто методи і алгоритми рекомендаційних веб-систем, основаних на технології видобування даних (веб-аналіз).
Ключові слова: рекомендаційна веб-сторінка, сукупна фільтрація, кластеризація, добування шаблонів, асоціативне правило, методи оцінки.

References – 13.

UDK 004.9

Y. Stekh, V. Artsibasov
Lviv Polytechnic National University
CAD Departament

ADAPTIVE CLUSTERING ALGORITHM FOR RECOMMENDER SYSTEMS

© Stekh Y., Artsibasov V., 2012

In this article adaptive clustering algorithm for recommender systems is developed.
Key words: Recommender system, clustering algorithm, group of users, user profiles.

Розроблено адаптивний алгоритм кластеризації для рекомендаційних систем.
Ключові слова: рекомендаційна система, алгоритм кластеризації, групи користувачів, користувацькі профілі.

References – 7.

UDC 004.8

V. Stupnytskyy
Lviv Polytechnic National University

SUBSYSTEM OF RHEOLOGICAL FORMING MODELLING IN INTEGRATED CAD/CAPP/CAM SYSTEM IN MACHINE BUILDING

© Stupnytskyy V., 2012

In the article the brought analysis of automated technological planning process for the machine-building production (ІСАМ) trends. The offered perfection of ІСАМ structure of the system as introduction of the Computer Aided Forming sub-system (CAF-system). The brought arguments over in relation to introduction of conception of the parallel engineering, introduction of CALS – technologies and functionally-oriented technologies.
Key words: automated technological planning process, CALS, CAF, rheological modelling.

Описано аналіз процесу автоматизованого технологічного планування машинобудівного виробництва (ІСАМ). Запропоновано вдосконалення структури системи ІСАМ із впровадженням підсистеми автоматизованого формування (CAF-системи). Наведено аргументи щодо впровадження концепції паралельної розробки, впровад¬ження CALS-технологій та функціонально-орієнтованих технологій.
Ключові слова: процес автоматизованого технологічного планування, CALS, CAF, реологічне моделювання.

References – 2.

UDK 539.3

M.A. Sukhorolsky, I.S. Kostenko, M.I. Sorokaty, O.Z. Lubytska
Lviv Polytechnic National University

FOURIER METHOD EMPLOYED FOR SOLVING THERMOELASTIСITY PROBLEMS FOR RECTANGULAR PLATE WITH OPENING AND INCLUSIONS

© Sukhorolsky M.A., Kostenko I.S., Sorokaty M.I., Lubytska O.Z., 2012

Dynamic problems of thermoelasticity for the rectangular plate with absolutely rigid inclusion and opening are considered. The problem is reduced to the system of boundary integral equations, numerical solution of which is constructed by the collocation method.
Key words: system of boundary integral equations, collocation method.

Розглянуто динамічні задачі термопружності для прямокутної пластини з повністю жорсткими включеннями та відкриттям. Задача зводиться до системи граничних інтегральних рівнянь, чисельні розв’язання яких будуються за допомогою методу колокації.
Ключові слова: система граничних інтегральних рівнянь, метод колокації.

References – 3.

UDC 004.8

Ia. Vasyliuk, V. Teslyuk, P. Denysyuk
Lviv Politechnic National University
Computer Aided Systems Department

MEMS DATA TRANSFORMING METHOD FOR ONTOLOGICAL MODELS

© Vasyliuk Ia., Teslyuk V., Denysyuk P., 2012

Іn the paper the data obtaining method for ontological models is presented.
Key words: microelectromechanical systems (MEMS), computer-aided systems (CAD), ontology.

Викладено метод отримання даних для онтологічних моделей.
Ключові слова: мікроелектромеханічні системи (MEMS), САПР, онтологія.

References – 27.

Konrad J. Waluś

Poznań University of Technology

COMPARISON OF THE MAXIMUM ACCELERATION OF A PASSENGER CAR ON SELECTED PAVEMENTS IN WINTERTIME

© Konrad J. Waluś, 2012

In winter, kinematic characteristics of motion are determined by varying external conditions and environmental conditions that affect the coefficient of friction. External factors affect the contact area with the road wheels in two ways: by changing the properties of the surface and affecting the mechanical properties of the tire itself. Change of tire-surface interaction parameters causes a decrease in obtained acceleration and consequently extending the braking distance of the vehicle. This paper presents the results of experimental studies of intense winter braking on two surfaces with different state.
Key words: tire, road, breaking process, coefficient of friction, winter.

Взимку кінематичні характеристики руху визначаються мінливими зовнішніми умовами та умовами навколишнього середовища, які впливають на коефіцієнт тертя. Зовнішні фактори впливають на площу контакту колеса з дорогою двома способами: через зміну властивостей поверхні та через вплив на механічні властивості самої шини. Зміна параметрів взаємодії шини з поверхнею призводить до зниження отриманого прискорення і, отже, збільшення гальмівного шляху транспортного засобу. Подано результати експериментальних досліджень інтенсивного гальмування взимку на двох різних поверхнях у різних станах.
Ключові слова: шини, дорога, гальмування, коефіцієнт тертя, зима.

References – 12.

J. Wróbel, K. Okulicz

Warsaw University of Technology,
Cologne University of Technology

COMPUTER SUPPORT OF INNOVATION IN ENGINEERING DESIGN

© Wróbel J., Okulicz K., 2012

The article presents non classical approach to computer support of conceptual work in initial steps of machinery design process. The computer support of innovation process in modernization of Personal Electric Vehicle (PEV) design has been considered in the article as an example of this approach.
Key words: CAD/CAM systems, virtual reality technology, Personal Electric Vehicle (PEV).

Описано некласичний підхід до комп'ютерної підтримки концептуальної роботи на початкових етапах процесу проектування механізму. Як приклад цього підходу у статті розглянуто комп'ютерну підтримку інноваційних процесів у модернізації проектування особистого електротранспорту.
Ключові слова: CAD/CAM, технології віртуальної реальності, особистий електро¬транспорт.

References – 8.

UDK 004.9

P. Zhezhnych, M. Hirnyak
Lviv Polytechnic National University,
Information Systems and Networks Department

THE ARCHITECTURE OF THE ELECTRONIC ENCYCLOPEDIA FORMATION SYSTEM ON THE BASIS OF OPEN TEXTS

© Zhezhnych P., Hirnyak M., 2013

This paper dwells on the problems of the architecture of the electronic encyclopedia formation system, encyclopedic entry (article) information content and the process of knowledge extraction from open texts.
Key words: electronic encyclopedia architecture, encyclopedic entry (article), formation system, knowledge extraction, information retrieval, open text.

Розглянуто проблеми архітектури системи формування електронної енциклопедії, інформаційного наповнення енциклопедичних статей та процесу екстракції знань з відкритих текстів.
Ключові слова: архітектура електронної енциклопедії, енциклопедична стаття, система формування, екстракція знань, інформаційний пошук, відкритий текст.

References – 5.

UDK 004.9

О.М. Мatviykiv, О.І. Faitas
Lviv Polytechnic National University,
Computer-Aided Design Department

DATA CLASSIFICATION OF SPECTRUM ANALYSIS USING NEURAL NETWORK

© Мatviykiv О.М., Faitas О.І., 2013

This article provides the comparison of libraries neural networks. Based on this analysis was determined to develop a neural network for classification of spectra based on Encog library, because it implemented many components and gives the best result with a small number of items for training. Showed the architecture of neural networks for data classification of spectral analysis.
Key words: neural network, ANN, Encog, Joone, FANN, Neuroph, Java, C#, LMA, Resilient Propagation, compare, spectroscopy, spectrum, classification.

Наведено аналіз бібліотек нейронних мереж. На основі аналізу запропоновано розробляти нейронну мережу для класифікації спектрів на основі бібліотеки Encog, оскільки вона реалізовує безліч компонентів та дає найкращий результат з невеликою кількістю даних для навчання. Подано архітектуру нейронної мережі для класифікації даних спектрального аналізу.
Ключові слова: нейронна мережа, ANN, Encog, Joone, FANN, Neuroph, Java, C#, Левенберга–Марквардта, еластичне поширення, порівняння, спектроскопія, спектр, класифікація.

References – 14.

Syndicate content