№ 751 (2013)

UDK 004.932.2

S. Mashtalir, O. Mikhnova
Kharkiv National University of Radio Electronics,
Informatics department

KEY FRAME RECOGNITION USING VORONOI TESSELLATIONS

© Mashtalir S., Mikhnova O., 2013

Вилучення ключових кадрів є формою скорочення відеоматеріалу. Цю задачу пропонується вирішувати за допомогою діаграм Вороного, які будуються за опорними точками. Вибирати ці точки пропонується за методом Харріса. Для того, щоб покращити розміщення точок, використовувалась кластеризація методом k-середніх.
У результаті опорні точки значно більше відповідають контенту відео, що допомагає, своєю чергою, вилучати лише значущі кадри.
Ключові слова: опорна точка, ключовий кадр, скорочення відео, діаграма Вороного, кластеризація k-середніх, метод Харріса

Key frame extraction is a form of video summarization. It is proposed to be performed with Voronoi diagrams which are constructed on salient points. Salient point selection is assumed to be done via Harris method. To perfect point location, k-means clustering is used. As a result, salient points much better correspond to video content, which helps to extract meaningful frames.
Key words: salient point, key frame, video summarization, Voronoi diagram, k-means clustering, Harris method.

Література – 17

UDC 004.94:658.01

V. Osypenko
National university of life and environmental sciences of Ukraine
Institute of Energy and Automation

INFO-LOGICAL STRUCTURE OF INDUCTIVE TECHNOLOGIES OF THE SEARCHING SYSTEM-INFORMATION-ANALYTICAL RESEARCHES

 Osypenko V., 2013

Розглянута структура індуктивної технології системних інформаційно-аналітичних досліджень з позицій інформаційно-логічних зв’язків її підсистем та блоків. Згідно з цим підходом описано увесь технологічний процес системних інформаційно-аналітичних досліджень інноваційного спрямування від постановки проблеми до ухвалення рішення стосовно вибору фінального результату.
Ключові слова: аналітичне дослідження, логічна структура, інформація, критерії.

In this paper the structure of inductive technology of system-information-analytical researches from the standpoint of informative-logical relationships of its subsystems and blocks has been observed. Under this approach, the whole technological process of system-information-analytical researches of innovative direction is described from the formulation of the problem before making of decision regarding the choice of the final result.
Key words: analytical research, logical structure, information, criteria of choice.

Література – 2

УДК 519.766.4

П. Бідюк*, О. Гожий**, М. Коновалюк*
*Інститут прикладного системного аналізу,
Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”, **Чорноморський державний університет ім. Петра Могили,
кафедра інформаційних технологій і програмних систем

ПРОГНОЗУВАННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ЗА НЕЛІНІЙНИМИ МОДЕЛЯМИ

© Бідюк П., Гожий О., Коновалюк М., 2013

Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі
Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом.
Ключові слова: волатильність, модель, прогнозування, марковський ланцюг.

Three model structures for conditional variance had been estimated that were used for computing one-step predictions on training and test samples. To find the model parameters the known method of MCMC was hired. The forecast estimates computed with SVM and
E-GARCH model demonstrated similar results what proves correctness of approach as a whole.
Key words: volatility, model, prognostication, Markov chain.

Література – 9

УДК 004.02

Р. Базилевич, Ю. Боднар
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МЕРЕЖІ ШЛЯХОМ ОСТРІВКУВАННЯ

© Базилевич Р., Боднар Ю., 2013

Розглянуто методи острівкування мережі для уникнення її хвильового пошкодження. Запропоновано використовувати метод оптимального згортання схеми для виділення ієрархічно вкладених островів мережі.
Ключові слова: декомпозиція складних систем, острівкування мережі, комбінаторна оптимізація, NP-важкі задачі.

The methods of networks islanding to avoid its wave blackout are reviewed. The Optimal Circuit Reduction method is proposed to use for allocating hierarchically nested network islands.
Key words: complex system decomposition, network islanding, combinatorial optimization, NP-hard problems.

Література – 5

УДК 519.16

Р. Базилевич, Б. Кузь
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра програмного забезпечення

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА МЕТОДОМ ПарНИХ ЗАМІЩЕНЬ

© Базилевич Р., Кузь Б., 2013

Досліджено алгоритм для оптимізації розв’язання задачі комівояжера. Зменшення довжини шляху забезпечується обміном ребер, які відповідають умові оптимізації.
Ключові слова: задача комівояжера, комбінаторна оптимізація, NP-важкі задачі.

The algorithm for TSP solution optimization is investigated. Tour minimization is performed by swapping of edges, which satisfy optimization criteria.
Key words: traveling salesman problem, combinatorial optimization, NP-hard problems.

Література – 7

УДК 004.652

Т. Басюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТАРИФУ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

© Басюк T., 2013

Проаналізовано передумови виникнення стільникового зв’язку, описано основні види послуг, які надаються національними операторами та проаналізовано відомі системи самообслуговування абонентів. Обґрунтовано методологічні засади побудови модуля вибору тарифного плану та сформульовано висновки щодо можливості його проектування із використанням сучасних технологій програмування.
Ключові слова: структура, аналіз, архітектура, алгоритм, зв'язок.

The paper analyzes the prerequisites of cellular, held description of the main types of services provided by national operators and analyzed the known self-service subscribers. The methodological framework for designing module selection plan and formulated opinions on the possibility of its design using modern programming technologies.
Key words: structure, analysis, architecture, algorithm, communications.

Література – 9

УДК 004.738.5

А. Берко1, В. Висоцька2, Л. Чирун3
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
2кафедра інформаційних систем та мереж,
3кафедра програмного забезпечення

МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОНТЕНТУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Берко А., Висоцька В., Чирун Л., 2013

Запропоновано метод формування контенту як етап життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Метод реалізує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування комерційного контенту. Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів формування комерційного контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів та реалізувати модуль формування контенту.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

In the given article content is forming method as the content life cycle stage in electronic commerce systems is proposed. The method implements the information resources processing in electronic content commerce systems and automation technology simplifies the commercial content formation. In the given article the main problems of electronic content commerce and functional services of commercial content forming are analyzed. The proposed method gives an opportunity to create an instrument of information resources processing and to implement the module of content forming.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems.

Література – 16

УДК 004.415

А. Василюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА “ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН МУЗИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ”

© Василюк А., 2013

Електронна комерція є найважливішим складовим елементом електронного бізнесу. Найвідомішим прикладом здійснення електронної комерції є інтернет-магазин, який являє собою веб-ресурс з каталогом продукції та можливістю замовлення і оплати товарів, які сподобались покупцю. Інтернет-магазин є однією з найпоширеніших комерційних моделей електронної торгівлі у сфері В2С.
Ключові слова: електронна комерція, інтернет-магазин, бізнес-споживач.

E-commerce is an important component of the e-business. The most famous example of electronic commerce is the online shop, which is a web-based resource directory of products and the ability to order and pay for goods that the buyer liked. Online shop is one of the most common business models in e-commerce B2C.
Key words: e-commerce, online shop, business-to-consumer.

Література – 11

УДК 681.3:519.15

О. Велика, М. Бойко, С. Лясковська
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СИНТЕЗ КІЛЬЦЕВИХ МОНОЛІТНИХ КОДІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ТВІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Велика О., Бойко М., Лясковська С., 2013

Розроблено новий ефективний метод синтезу монолітних кодів, який ґрунтується на понятті твірного елемента циклічної різницевої множини, що розширює можливості вибору діапазону коду.
Ключові слова: ідеальна кільцева в'язанка, ідеальний кільцевий монолітний код, синтез, твірний елемент, циклічна різницева множина

The new effective method of synthesis of monolithic codes, which is based on the concept of formative element of cyclic different set which extends possibilities of choice of range of code, is developed
Key words: ideal ring bundle, ideal ring monolithic code, synthesis, formative element, cyclic different set

Література – 3

УДК 004.738.5

В. Висоцька1, Ліля Чирун1, Любомир Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

УНІФІКОВАНИЙ МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В., Чирун Ліля, Чирун Любомир, 2013

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом.
Ключові слова: інформаційний ресурс, контент, система управління контентом, життєвий цикл контенту, система електронної контент-комерції.

In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the given paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.
Key words: information resources, content, content management system, content lifecycle, electronic content commerce system.

Література – 36

УДК 658.62:658.562

М. Герасим, Є. Походило
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ АДМІТАНСУ КОНТАКТНИХ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

© Герасим М., Походило Є., 2013

Здійснено математичне моделювання складових адмітансу у частотному діапазоні для різних значень приелектродної ємності і заданих параметрів об’єкта контролю.
Ключові слова: імітансний метод, контактний первинний перетворювач, математичне моделювання, об’єкт контролю.

The mathematical modeling of admittance components in the frequency range for various parameters of the near-electrode capacitance and set parameters of control object is conducted.
Key words: immitance method, contact primary converter, mathematical modeling, control object.

Література – 6

УДК 519.711; 681.5; 621.382

А. Головатий*, М. Лобур
*Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,
кафедра програмної інженерії;
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

VHDL-AMS МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОТЕПЛОВОГО МІКРОАКТЮАТОРА ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО РІВНЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

© Головатий А., Лобур М., 2013

Розроблено VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для автоматизо¬ваного проектування засобами hAMSter, що дає змогу моделювати залежність деформації (згину) плечей мікроактюатора від їх довжини і прикладеної напруги до анкерів, струму від прикладеної напруги і довжини плеча мікроактюатора, розподіл температури вздовж його плечей, енергоспоживання мікроактюатора від прикладеної напруги, а також проводити аналіз поведінки цього пристрою на функціонально-логічному рівні проектування.
Ключові слова: МЕМС, електротепловий мікроактюатор, закон Джоуля-Ленца, VHDL-AMS модель, автоматизоване проектування

VHDL-AMS model of electro-thermal microactuator for computer-aided design is created using hAMSter. The created model allows to simulate the dependence of the bending of hot (thin) and cold (wide) arms on their lengths and the applied voltage between the anchors of the microactuator, dependence of the current on the applied voltage and the arm length of the microactuator, temperature distribution along the arms, dependence of the power consumption on the applied voltage, and also to perform the behavioral analysis of this device at the functional-logic design level.
Key words: MEMS, electro-thermal microactuator, Joule-Lenz’s law, VHDL-AMS model, computer-aided design.

Література – 12

УДК 81.243:004

М. Голубінська
Національний університет “Львівська політехніка”

КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 Голубінська М., 2013

Проаналізовано архітектури та функціональні можливості сучасних систем комп’ютерної підтримки вивчення іноземних мов. Показано, що для збільшення ефективності процесу навчання такі системи повинні володіти можливостями темпокоригування.
Ключові слова: CALL-система, система HiClass, темпокоригування, лінгафонний клас.

The paper deals with the analysis of architecture and functionalities of up-to-date systems of computer maintenance of foreign language learning. It is substantiated that to improve learning process effectiveness such systems should possess tempo adjustment functionality.
Key words: CALL-system, HiClass system, tempo adjustment functionality, language lab.

Література – 6

УДК 004.652.43+004.652.44

А. Григорович1, В. Григорович 2
1Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій;
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ВИРАЗІВ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ ТА РОЗШИРЕНОЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ АЛГЕБРИ

© Григорович А., Григорович В., 2013

Введено означення безпечного виразу реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, доведено теореми про еквівалентність виразів числення доменів для ненормалізованих відношень та виразів розширеної реляційної алгебри. Для доведення теорем використано метод математичної індукції.
Ключові слова: ненормалізовані відношення, розширена реляційна алгебра, числення доменів для ненормалізованих відношень, безпечний вираз.

The article introduces the definition of safe expression of the domain relational calculus for nested relations, proves theorems on equivalence of the expressions of the domain relational calculus for the nested relations and of the extension of relational algebra. There is used the method of mathematical induction for proving theorems.
Key words: nested relations, extended relational algebra, domain relational calculus for nested relations, safe expression.

Література – 8

УДК 621.314
У. Дзелендзяк1, В. Самотий1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
katedra Automatyki i Technik Informacyjnych

ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МОТОРОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ІЗ ПАРАЛЕЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

© Дзелендзяк У., Самотий В., 2013

Наведено математичну модель системи: однофазний мостовий випрямляч – мотор постійного струму з паралельним збудженням, орієнтовану на неявні методи числового інтегрування, а також запропоновано метод аналізу перехідних режимів її роботи.
Ключові слова: однофазний мостовий випрямляч, мотор постійного струму з паралельним збудженням, перехідні процеси, неявний метод Ейлера, додаткові логічні змінні.

Mathematical model of the system is the single-phase bridge rectifier and motor of direct-current with parallel excitation, which is directed on implicit methods of numerical integration is resulted and method of analysis of transient operational modes is suggested.
Key words: single-phase bridge rectifier, motor of direct-current with parallel excitation, transient operational modes, implicit Euler’s method, additional logic variables.

Література – 8.

УДК 811.161.2

О. Дмитраш, А. Романюк, П. Тимощук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

Анотування текстів для здійснення автоматичного розпізнавання іменованих сутностей

© Дмитраш О., Романюк А., Тимощук П., 2013

Описано створення анотованого корпусу іменованих сутностей для української мови.
Ключові слова: видобування інформації, розпізнавання іменованих сутностей, корпус.

This paper describes the process of creating an annotated corpus of named entities for Ukrainian language.
Key words: information extraction, named entity recognition, corpus.

Література – 9

УДК 004.942:624.01

Т. Дмитренко
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЧИСЕЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Дмитренко Т., 2013

Подано результати дослідження напружено-деформованого стану монолітного перекриття зі сталезалізобетонною колоною з використанням новітніх комп’ютерних технологій.
Ключові слова: комп’ютерні технології, метод скінченних елементів, напружено-деформований стан.

The paper presents the results of a study of the stress-strain state of monolithic slabs with composite column using the latest computer technology.
Key words: computer technologies, method of complete elements, tensely deformed the state.

Література – 7

УДК 004.4’232

Я. Драґан1, В. Овсяк2, О. Овсяк3
1Національний університет Львівська політехніка,
кафедра програмного забезпечення,
2Українська академія друкарства,
3Київський національний університет культури і мистецтв

ПОРІВНЯННЯ АЛГЕБРИЧНИХ МЕТОДІВ ПОДАНЬ АЛГОРИТМІВ

© Драґан Я., Овсяк В., Овсяк О., 2013

Порівняннями за системами операцій та їхніми властивостями та побудованими моделями абстрактної комп’ютерної системи дано оцінку таких відомих алгебричних методів опису алгоритмів, якими є модифікована система алгоритмічних алгебр, модифікована алгебра алгоритмів та алгебра алгоритмів.
Ключові слова: операція, властивість, алгебра, система, декомпозиція, модель.

Bi comparison under the systems operations and their properties and constructed abstract models of computer systems estimations of such well-known algebraic methods for describing algorithms, which are modified systems of algorithmic algebras, modified algebra algorithms and algebra algorithms are given.
Key words: operation, property, algebra, system, decomposition, model.

Література – 15

УДК 531.36+534

І. Дронюк, С. Квасниця, В. Калінчук
1.1.1. Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

 Дронюк І., Квасниця С., Калінчук В., 2013

Розглянуто застосування фрактальної геометрії для захисту зображень. Рекомендується метод, який призначений для побудови зображення за допомогою кривої Гільберта та інших фракталів. На основі цього методу розроблено відповідне програмне забезпечення.
Ключові слова: захист документів, фрактали, postscript.

We consider the application of fractal geometry to protect the images. We advise the method that is for constructing images using Hilbert curve and other fractals. Basing on this methods, there was developed appropriate software.
Key words: computer science, informational technologies, mathematical modeling, object-oriented programming, fractals, postscript.

Література – 7

УДК 517.958:622.276

Л. Журавчак, А. Струк
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТИСКУ У КУСКОВО-ОДНОРІДНОМУ ПЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ІДЕАЛЬНОГО КОНТАКТУ МІЖ ЗОНАМИ

ã Журавчак Л., Струк А., 2013

Обґрунтовано ефективність використання непрямого методу приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку задачі про неусталений рух стисливої рідини в пружному пористому обмеженому кусково-однорідному пласті з урахуванням заданих дебіту або тиску на межі свердловин та гідронепроникності або тиску на зовнішній межі, а також ідеального контакту на межі поділу середовищ.
З використанням фундаментального розв’язку нестаціонарного рівняння теплопровідності та схеми послідовності початкових умов побудовано дискретно-континуальну модель задачі з довільними початковими умовами та різними типами граничних умов першого та другого роду. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінювання впливу параметрів моделі на зміну пластового та вибійного тисків.
Ключові слова: нестаціонарний процес зміни пластового тиску, непрямий метод приграничних елементів, кусково-однорідне середовище.

The efficiency of using the indirect boundary elements technique for the construction of the problem solution of unsettled motion of compressible fluid in porous, elastic, closed piecewise-homogeneous reservoir, including given well production or pressure on the border of the well and water isolation or pressure on its outer contour and also ideal contact at the media interface, was proved. Using the fundamental solution of the non-stationary thermal conductivity equation and sequence diagram of initial conditions the discrete-continual model of the problem with arbitrary initial conditions and boundary conditions of the first and the second kind, was constructed. Series of computational experiments were carried out to assess the influence of characteristics of environment on reservoir pressure and well pressure change.
Key words: non-stationary process of reservoir pressure change, indirect boundary element technique.

Література – 8

УДК 004.94, 336.2

В. Заболотникова
Донецкий национальный университет,
кафедра компьютерных технологий

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ

© Заболотникова В., 2013

Разработана концептуальная модель информационной технологии контроля и регулирования процессов в налоговой службе. Эта модель построена на основании методологии объектного анализа и проектирования систем с использованием графической нотации UML. С этой целью было использовано CASE средство Rational Rose.
Ключевые слова: вариант использования, концептуальная модель, класс, компонент.

A conceptual model of information technology for the control and regulation of processes in the tax service. This model is based on the methodology of object analysis and design of systems using graphical notation UML. For this purpose we used CASE tool Rational Rose.
Key words: use case, conceptual model, class, component.

Література – 8

УДК 004.31
Т. Заведюк

Інститут мікропроцесорних систем контролю управління
об’єктів електроенергетики НАН України

МЕТОДИ ОПРАЦЮВАННЯ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ СПЕЦПРОЦЕСОРІВ З НЕЙРОПОДІБНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

© Заведюк Т., 2013

Викладено методи та теоретичні засади цифрового опрацювання інформаційних потоків, представлених гармонічними сигналами на основі спецпроцесорних засобів з нейроподібними компонентами. Перетворення та розпізнавання вхідних сигналів виконується формальним нейроном шляхом формування імпульсних потоків в особливих точках гармонічних сигналів. Ідентифікація сигналів виконується на основі автокореляційних спецпроцесорів.
Ключові слова: нейрон, вейвлет, гармонічний сигнал, модель формального нейрона, спецпроцесор, нейроподібний процесор.

The stated methods and theoretical foundations of digital processing of data streams presented harmonious signals based specprocessors funds from neuron components. Transformation and recognition of input signals is performed by forming a formal neuron impulses at specific points of harmonic signals. Identification signals are based on autocorrelation special processor.
Key words: neuron, wavelet, harmonic signal, model of formal neuron, specprocessor, neuroprocessor.

Література – 20

УДК 004.8

Д. Зербіно, Ю. Цимбал, Ю. Кинаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

САМООРГАНІЗАЦІЯ В МОДЕЛЯХ ОБЧИСЛЕНЬ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ І ДЕКЛАРАТИВНИХ ПРОГРАМ

 Зербіно Д., Цимбал Ю., Кинаш Ю., 2013

Порівнюються дві моделі обчислень – штучні нейронні мережі та декларативні програми, що побудовані на основі логіки предикатів. Пропонуються такі їх узагальнення, за яких процес обчислень зможе приводити до цілеспрямованих змін власної програми. Сформульовано принципи самоорганізації, за якими вказані зміни будуть не хаотичними, а визначеними в результаті пошуку. Для детального вивчення самоорганізації необхідне зближення та взаємне доповнення розглянутих моделей.
Ключові слова: PROLOG, штучні нейронні мережі, модель обчислень, самоорганізація, генетичні алгоритми.

The two models of computations have been compared – the artificial neural networks and declarative programs based on logic. The generalization of these models is proposed in the part where the computational process can cause changes of the program. The principles of self-organization for these models have been formulated. According to these principles the above-mentioned changes will be determined as a result of the search. Complementarity of the discussed models is necessary for a profound study of the self-organization.
Key words: PROLOG, artificial neural networks, model of computations, self-organization, genetic algorithms.

Література – 4

УДК 004.5: 303.822.7

О. Кіріленко, Ю. Кузнецова, Є. Соколова, Г.Фролова
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”,
кафедра інженерії програмного забезпечення

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ USABILITY ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА

© Кіріленко О., Кузнецова Ю., Соколова Є., Фролова Г., 2013

Досліджено особливості підходів щодо підвищення usabіlіty користувацького інтерфейсу (КІ). Описано фактори, що відображають необхідність проведення оцінювання usabіlіty КІ. Наведено характеристики вимірюваних показників usabіlіty: ефективність, продуктивність, суб'єктивна задоволеність. Описано кількісні й якісні методи оцінювання usabіlіty КІ. Виявлено особливості підходів щодо підвищення usabіlіty і методів тестування usabіlіty КІ, які можуть використати розробники і тестувальники програмного забезпечення для підвищення його конкурентоспроможності.
Ключові слова: usability користувацького інтерфейсу, методи оцінювання usability КІ, ефективність, продуктивність, задоволеність.

The article investigated special methods of increasing user interface (UI) usability. There are factors that described needs of using usability testing; the phases of testing UI were selected; systematized and described method of estimation usability, more over they were classified. The article described characteristics of the measured indicators usability: effectiveness, efficiency, subjective satisfaction. Detected method of increasing and testing usability UI can be used by developers and quality assurance to increase competitiveness of the software.
Key words: usability of user interface, usability evaluation methods of user interface, effectiveness, efficiency, satisfaction.

Література – 26

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

1А. Ковальчук, 1Д. Пелешко, 2Ю. Борзов
1Національний університет “Львівська політехніка” ,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

СУМІСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОСИСТЕМ ЕЛЬ-ГАМАЛЯ І RSA В ЗАХИСТІ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

© Ковальчук А., Пелешко Д., Борзов Ю. , 2013

Описано поєднання алгоритму RSA і алгоритму Ель-Гамаля для сумісного використання під час шифрування – дешифрування зображень. Шифрування – дешифрування проводиться без і з додатковим зашумленням.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, алгоритм RSA, алгоритм Ель-Гамаля, зашумлення.

We describe a combination of the RSA algorithm and the algorithm of El-Gamal for sharing with encryption – decryption of images. Encryption – decryption performed with and without additional noisy.
Key words: encryption, decryption, algorithm RSA, El-Gamal algorithm, noise in.

Література – 5

УДК 62-501.72

І. Ковела, О. Вітер, Ю. Яцук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

АВТОМАТИЗОВАНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗА ЇХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ІМПУЛЬСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

© Ковела І., Вітер О., Яцук Ю., 2013

Пропонується новий метод отримання передавальних функцій об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками, який полягає у тому, що задача ідентифікації зводиться до математичної задачі апроксимації експериментальних даних аналітичними виразами і розв’язання її за допомогою інформаційних технологій.
Ключові слова: передавальна функція, апроксимація, інформаційні технології

A new method of transfer functions regulated objects for their experimental impulse response, which is that the identification problem is reduced to the mathematical problem of approximation of experimental data analytic expressions and solve it by using information technology.
Key words: transfer functions, approximation, information technology

Література – 10

УДК 519.004.942

О. Кожухівська
Черкаський державний технологічний університет,
кафедра інформатики та інформаційної безпеки

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 Кожухівська О., 2013

Для прийняття об’єктивних обґрунтованих рішень у всіх сферах діяльності необхідно створювати інформаційні системи підтримки прийняття рішень на основі статистичних даних і експертних оцінок та з використанням відповідних математичних моделей та методів. Запропоновано процедуру побудови інформаційної системи підтримки прийняття рішень за методологією системного аналізу на основі сучасних методів і моделей прогнозування, яка надає можливість оцінювати та прогнозувати фінансово-економічні та інші процеси в умовах впливу збурень довільних типів та різної природи. Показано можливості врахування статистичних і параметричних невизначеностей завдяки використанню ймовірнісно-статистичних методів обробки даних. На всіх етапах процесу обробки даних використовуються відповідні критерії якості, які забезпечують високу якість даних, моделей і прогнозів. Наведено приклади побудови моделей різних типів для вибраних макроекономічних і демографічних процесів та їх застосування для розв’язання задачі середньо- та короткострокового прогнозування. Виконано порівняль¬ний аналіз результатів прогнозування, отриманих різними методами.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, системний підхід, фінансово-економічні процеси, моделювання і прогнозування за статистичними даними, порівняльний аналіз.

To make objective substantiated decisions in all spheres of activities it is necessary to construct information decision support systems on the basis of statistical data and expert estimates with application of appropriate mathematical models and procedures. Using the system analysis methodology, a procedure for constructing information decision support system on the basis of modern models and forecasting techniques is developed, that provides a possibility for estimation and forecasting financial, economic and other types of processes. This can be done in conditions of influence of arbitrary disturbances of various origin. Also an attention is paid to the possibility of taking into consideration of statistical and parametric uncertainties due to application of appropriate probabilistic and statistical data processing techniques. All stages of data processing are controlled with the use of appropriate quality criteria that provide high quality of data, models and forecast estimates. Examples of application of the system constructed are provided touching upon solving the problems of short- and medium-term forecasting for selected macroeconomic and demographic processes. A comparative analysis of forecasting results received with alternative techniques is performed.
Key words: decision support system, system approach, financial and economic processes, modeling with statistical data, comparative analysis.

Література – 11

УДК 621.317.7

Р. Кочан1, О. Нечай2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем,
2Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра електромеханіки та електроніки

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ОДНОБІТНОГО СИГМА-ДЕЛЬТА МОДУЛЯТОРА ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ

© Кочан Р., Нечай О., 2013

Розроблено імітаційну модель однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку, що дає змогу дослідити вплив параметрів компонентів модулятора на функцію перетворення модулятора загалом. За допомогою розробленої моделі досліджено вплив нелінійності інтеграторів на нелінійність модуляторів третього порядку з різними пара¬метрами. Отримані результати дають змогу оптимізувати параметри інтеграторів для мінімізації нелінійності функції перетворення сигма-дельта модуляторів третього порядку, а також цілеспрямовано вибирати коригувальну функцію при корекції нелінійної складової похибки аналого-цифрових перетворювачів на основі таких модуляторів.
Ключові слова: сигма-дельта модулятор, інтегральна нелінійність, імітаційне моделювання.

There is developed the simulation model of single bit third order sigma-delta modulator. This model provides investigation the influence of components’ parameters on whole modulator’s parameters. There was investigated the modulator’s nonlinearity dependence of integrators’ nonlinearity for single bit third order sigma-delta modulators with different parameters. The obtained results allow to make optimization of integrators’ parameters for minimization the nonlinearity of third order sigma-delta modulator and rationally select the correction function for correction the nonlinear error of analog to digital converters based on these modulators.
Key words: sigma-delta modulator, integral nonlinearity, simulation.

Література – 15

УДК 004.852; 004.94

П. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІГРОВА КООРДИНАЦІЯ ТА САМООРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ У МУЛЬТИАГЕНТНІЙ МОДЕЛІ „ХИЖАК-ЖЕРТВА”

© Кравець П., 2013

Досліджується проблема координації та самоорганізації стратегій мультиагентних систем на основі моделі стохастичної гри виду „хижак – жертва” з локальними зв’язками між агентами. Розроблено ігровий рекурентний метод та алгоритм координації стратегій агентів під час мінімізації функцій середніх програшів. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри „хижак – жертва”. Досліджено вплив параметрів моделі на збіжність ігрового методу.
Ключові слова: координація, самоорганізація, стохастична гра, задача переслідування, модель виду „хижак – жертва”.

The problem of coordination and self-organization of multi-agent strategies on the basis of predator-prey stochastic game model with local communications between agents is investigated. The game recurrent method and algorithm of formation of the co-ordinated strategies of agents in the course of minimisation of average losses functions are developed. Computer modelling of predator-prey model stochastic game is executed. Influence of parameters of model on convergence of a game method is investigated.
Key words: coordination, self-organization, stochastic game, pursuit problem, predator-prey model.

Література – 20

Syndicate content