№ 748 (2012)

УДК 338.242:658.567

Р.З. Берлінг
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ПОКАЗНИКА В РЕЗУЛЬТАТАХ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

© Берлінг Р.З., 2012

Проаналізовано найвдаліші визначення, які відображають суть поняття “еколого-економічний збиток”. Звівши їх в узагальнені ознаки та у послідовний ланцюг, запропоновано власне визначення щодо розуміння поняття еколого-економічного збитку. Також досліджено вплив цієї економічної категорії на роботу підприємства.
Ключові слова: аналіз еколого-економічного збитку, забруднення навколишнього середовища, локальні екологічні збитки.

R. Berling
Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DAMAGE AND USES THIS INDICATOR IN THE PERFORMANCE OF THE COMPANY

© Berling R., 2012

The paper analyzes the most successful definitions that reflect the essence of the concept of “ecological and economic damage.” Bringing them into the generalized signs and serial chain, offered his own definition of understanding the concept of ecological and economic damage. Also, a study on the impact of the economic category in the enterprise.
Key words: analysis of environmental and economic damage, pollution, local environmental damage.

Література – 14

УДК 65.014.1+658.3108

Я.С. Богів, Т.М. Неклюдова, О.Л. Коломієць
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЇХ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Богів Я.С., Неклюдова Т.М., Коломієць О.Л., 2012

Виділено етапи технології формування креативних управлінських рішень у сфері бюджетування банків. Увагу приділено також компонентам інформаційного забезпе¬чення реалізації креативних рішень і особливостям їх взаємодії.
Ключові слова: креативність, управлінське рішення, бюджетування, система розвитку.

Y.S. Bogiv, T.M. Nekludova, O.L.Kolomiec
Lviv Polytechnic National University

TECHNOLOGY OF FORMATION OF CREATIVE MANAGEMENT SOLUTIONS IN THE AREA OF BUDGETING AND INFORMATION PROVIDING

© Bogiv Y.S., Nekludova T.M., Kolomiec O.L., 2012

The stages of technology of forming of creative management decisions in budgeting of banks are described in the article. Attention is also paid to the components of information provision of realization of creative decisions and characteristics of their interaction.
Key words: creativity, management decisions, budgeting, system development.

Література – 11.

УДК 331.102.312/.344+347.211:339.92

А.О. Босак, О.Ю. Переста
Національний університет “Львівська політехніка”

СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

 Босак А.О., Переста О.Ю., 2012

Визначено сутнісні ознаки та описано типологію структурних елементів інтелектуального капіталу. Досліджено особливості формування інтелектуального капіталу підприємства у розрізі його міжнародної діяльності.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, типологія структурних елементів інтелектуального капіталу, міжнародна економічна діяльність, інтелектуальний потенціал.

A. Bosak, O. Peresta
Lviv Polytechnic National University

ESSENCE AND TYPOLOGY OF STRUCTURAL ELEMENTS OF INTELLECTUAL CAPITAL: INTERNATIONAL ASPECT

© Bosak А., Peresta O., 2012

In the article the essential features of intellectual capital are determined, a typology his structural elements are described. The features of formation of the intellectual capital of the enterprise in terms of its international activities are examined.
Key words: intellectual capital, typology of structural elements of intellectual capital, international economic activity, intellectual potential.

Література – 16.

УДК 658.5: 338.5: 338.14: 504.05:657.92

М.І. Бублик
Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА ЗАСАДАХ ПОЛІТИКИ “ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ

© Бублик М.І., 2013

Розглянуто наукові основи формування техногенних збитків. Проаналізовано існуючі моделі державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві. Розроблено пропозиції щодо удосконалення інструментарію екологічної політики, впровадження політики “зеленої” економіки для регулювання техногенних збитків на рівні національного господарства України. Запропоновано застосування сучасного процесно-структурованого підходу для регулювання техногенних ризиків, що виникають на підприємствах під час здійснення господарської діяльності.
Ключові слова: техногенні збитки, державне регулювання, “зелена” економіка, екологічна політика, національне господарство, процесно-структурований підхід.

M.I. Bublyk
Lviv Polytechnic National University

GOVERNMENT REGULATION OF TECHNOGENIC DAMAGES IN THE NATIONAL ECONOMY ON THE PRINCIPLES OF THE POLICY OF “GREEN” ECONOMY

© Bublyk M.I., 2013

The article reviews the scientific basis for the formation of technogenic (man-made) damage. The existing models of state regulation of technogenic damage into the national economy have been analyzed. The suggestions for the improvement of environmental policy instruments, implementing the policy of “green” economy to regulate technogenic losses in national economy of Ukraine have been developed. Application of modern process- structured approach to regulate man-made risks that arise as a result of economic activity in different sectors of the national economy has been proposed.
Key words: man-made damages, government regulation, “green” economy, environmental policy, national economy, process- structured approach.

Література – 30

УДК 65.014.1

І.С. Вішка
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: “ТЕОРІЯ ОБМЕЖЕНИХ СИСТЕМ” (ТОС) І “ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ” (BSC)

© Вішка І.С., 2012

Розглянуто сутність понять “теорія обмежень” та “збалансована система показників”, виокремлено показники, які входять до зазначених категорій, та проаналізовано адміністративну складову цих понять, а також описано подібність елементів двох теорій. На основі опрацьованих джерел запропоновано використовувати показники ТОС у концепції BSC на засадах адміністрування.
Ключові слова: теорія обмежень (ТОС), збалансована система показників BSC, вузькі місця, адміністративне управління.

I.S. Vishka
Lviv Polytechnic National University

INVESTIGATING AND ANALYSING MODERN APPROACHES IN ADMINISTRATIVE MANAGEMENT: “THEORY OF CONSTRAINTS” (ТОС) AND “BALANCE SCORECARD” (BSC)

© Vishka I.S., 2012

The essence of concepts “theory of constraints” and “balanced Scorecard” have been looked, the parameters that are included in these categories have been determined; analyzed administrative composition of this notions, also is indicate resemblances of elements both theorys. On the basis of the processed sources the indicators of concept TOC used in concept BSC on the basis of administration have been proposed in the article.
Key words: theory of constraints (TOC), balance Scorecard (BSC), bottlenecks, administration.

Література – 13.

УДК 338.45

В.Я. Гаврилюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА УМОВИ ОЦІНЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 Гаврилюк В.Я., 2012

Проаналізовано чинники зовнішнього середовища розвитку вітчизняних вищих навчальних закладів і виокремлено із загальної сукупності основні із них, а також досліджено умови оцінювання діяльності вищих навчальних закладів. Виділено основні переваги та недоліки зовнішнього та внутрішнього способів оцінювання діяльності та розвитку вищих навчальних закладів. Встановлено, що між оцінюванням діяльності вищих навчальних закладів та використанням цих результатів в системі управління часто виникають часові лаги.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, оцінювання діяльності, чинники розвитку, умови оцінювання.

V.J. Gavrilyuk
Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT AND THE CONDITION ASSESSMENT OF DOMESTIC UNIVERSITIES ACTIVITIES

 Gavrilyuk V.J., 2012

It was explored the factors of the environment of domestic universities and singled out from the general population core of them, and also the conditions of assessment in higher education. The basic advantages and disadvantages of internal and external evaluation of methods and development of higher education were elucidated. It was founded that often between assessment of higher education and the use of these results in the control system are time lags.
Key words: higher education, assessment activities, factors of development, conditions of assessment.

Література –14.

УДК 371.22.03:370.046.6

О. В. Гаращук*, В.І.Куценко**
ДІНЗ України
ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”

ГЕНЕЗИС СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДОМІНАНТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

© Гаращук О.В., Куценко В.І., 2012

Розкрито сутність і значення освітньої домінанти в соціально-економічному розвитку, її зростаюча роль в умовах глобалізаційних процесів, обґрунтовуються шляхи генезису стратегії та тактики освітньої домінанти.
Ключові слова: стратегія, тактика, інновація, глобалізацій ні процеси.

STATE INSTITUTION INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL EKONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

© Garashchuk O., Kutsenko V., 2012

The essence and importance of education in the dominant socio-economic development and its growing role in globalization processes grounded ways genesis strategy and tactics educational dominant.
Key words: strategy, tactics, innovation, globalization or processes.

Кількість посилань 19

УДК 005.7+334

Н.Г. Георгіаді, Р.Б. Вільгуцька
Національний університет “Львівська політехніка”

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

 Георгіаді Н.Г., Вільгуцька Р.Б., 2012

Розглянуто систему менеджменту підприємства як сукупність взаємопов’язаних елементів, що взаємодіють. Розкрито сутність і відображено місце організаційної структури управління, описано вплив складових системи менеджменту підприємства на її функціонування.
Ключові слова: система менеджменту, організаційна структура управління, елементи менеджменту, фактори впливу.

N. Heorhiadi, R. Vilhutska
Lviv Polytechnic National University

THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS A COMPONENT OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

 Heorhiadi N., Vilhutska R., 2012

The article considered the management system of the enterprise as a set of the interrelated and interacting elements, such as management functions, management methods, management decisions, impacts, including the external and internal environment. Revealed the essence and showed the place of the organizational structure of the management, describes the impact of the components of the management system of the enterprise on its functioning.
Key words: the system of the management, the organizational structure of the management, the elements of the management, influence.

Література – 14.

УДК 339.659.1

В.М. Глібчук
Інститут менеджменту та економіки “Галицька академія”

МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ, ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

 Глібчук В.М., 2012

Досліджено поняття «реклама» в сучасній науці, обґрунтовано важливість здійснення рекламної діяльності для підвищення конкурентоспроможності підпри¬ємства та запропоновано методику планування, оцінювання і контролювання витрат на рекламу, використання якої дасть змогу підприємству оптимально сформувати бюджет рекламної кампанії та досягти бажаної економічної ефективності рекламних заходів.
Ключові слова: реклама, конкурентоспроможність, ефективність, методика, планування, оцінювання, контролювання.

V.М. Hlibchuk
Institute of management and economy “Galychina academy”

METHOD OF PLANNING, EVALUATION AND CONTROL OF EFFICIENCY OF PUBLICITIES CHARGES OF ENTERPRISE

 Hlibchuk V.М., 2012

In the article it is investigational concept «advertising» in modern science, grounded importance of realization of publicity activity for the increase of competitiveness of enterprise and the method of planning, evaluation and control of charges is offered on advertising the use of which will enable to the enterprise optimum to form the budget of publicity campaign and to attain the desired economic efficiency of promotional purposes.
Key words: advertising, competitiveness, efficiency, method, planning, evaluation, control.

Література – 12.

УДК 338.241.2

Н.І. Горбаль, У.Р. Сухорська*
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Львівська комерційна академія

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Горбаль Н.І., Сухорська У.Р., 2012

Розглянуто сутність, основні показники для визначення конкурентних переваг та конкурентоспроможності (КСП) підприємства. Сформульовано основні проблеми та критерії оцінювання КСП підприємства. Запропоновано алгоритм оцінювання факторів КСП підприємства.
Ключові слова: конкурентна перевага, зовнішня конкурентна перевага, внутрішня конкурентна перевага, рівень конкурентоспроможності.

N.I. Horbal, U.R. Sukhorska*
Lviv Polytechnic National University
*Lviv commercial Academy

ASSESSMENT OF THE FIRM’S LEVEL OF COMPETITIVE ADVANTAGES AND COMPETITIVENESS

© Horbal N.I., Sukhorska U.R., 2012

The article discusses the essence, basic parameters for determining competitive advantage and competitiveness. The basic problems and benchmarks of the competitiveness of enterprises are formulated. The algorithm of competitiveness factors evaluation is given.
Key words: competitive advantage, external competitive advantage, internal competitive advantage, competitiveness level

Література – 9

УДК 336.1+336.5]:796

І.І. Грибик, О.З. Різник
Національний університет “Львівська політехніка”

ЄВРО-2012 – ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ

© Грибик І.І., Різник О.З., 2012

Розглянуті проблематики та економічні перспективи, отримані внаслідок футбольного чемпіонату Євро-2012, що відбулось в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 р. Проаналізовано доходи та витрати країн, що приймали футбольні чемпіонати. Детально вивчено затрати міст на підготовку до чемпіонату та визначено соціальні переваги та економічні перспективи їх подальшого розвитку. Розглянуто проведення культурно-масового заходу спортивного характеру на прикладі Євро-2012 також за морально-етичними критеріями.
Ключові слова: Євро-2012, соціальні, економічні, морально-етичні, переваги, недоліки.

I.I. Hrybyk, O.Z. Riznyk
Lviv Polytechnic National University

EURO-2012 – РOSITIVE TRENDS AND NEGATIVE CONSEQUENCES

© Hrybyk І.І., Riznyk O.Z., 2012

The article deals with issues and economic prospects receivedas a result of the soccer championship Euro 2012, which took place in Poland and Ukraine from June 8 to July 1, 2012. Analysis of revenues and costs of host soccer championships. Studied in detail cost cities in preparation for the championship and defined social benefits and economic development prospects of cities. Considered of cultural events sports character for example Euro 2012 also moral and ethical criteria.
Key words: Euro-2012, social, economic, ethical, advantages, disadvantages.

Кількість посилань 9

УДК 339.924:331.556.4

Ю.П. Гуменюк
Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ

© Гуменюк Ю.П., 2012

Досліджено трактування дефініцій, які з’ясовують обіг робочої сили, та здійснена їх екстраполяція на міжнародний рівень. На основі порівняльної оцінки поглядів прихильників трудової теорії створення цінності та факторної теорії сформульвано авторське бачення процесу формування міжнародного ринку праці.
Ключові слова: ринок праці, ринок робочої сили, зайнятість, ринок робочих місць, глобалізація, послуга, тектонічні зсуви світової економіки.

Y. Humeniuk
Ternopil National Economic University

TEORETICAL AND METODOLOGICAL REFLECTION of FORMING of INTERNATIONAL LABOUR-MARKET

© Humeniuk Y., 2012

In the article investigational interpretation definitions that explain appeal of labour force and their extrapolation is carried out on an international level. On the basis of comparative estimation looks of supporters labour theory of creation value and factor theory create authorial vision of process forming international market labour.
Key words: labour-market, market of labour force, employment, market of workplaces, globalization, favour, tectonic shift of world economy.

Кількість посилань 32

УДК 399.564:[399.944:621](477)

Г.Г. Гутів
Національний університет “Львівська політехніка”

СУТНІСТЬ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НЬОГО

© Гутів Г. Г., 2012

Проаналізовано сучасний стан експорту продукції машинобудівних підприємств, визначено тенденції та особливості його розвитку. Виявлено основні чинники, що впливають на формування експортного потенціалу вітчизняних машинобудівних підприємств та на розвиток їх експорту.
Ключові слова: експорт, експортний потенціал, виробничий потенціал, машинобудівна галузь, конкурентоспроможний експорт.

H. Hutiv
Lviv Polytechnic National University

THE ESSENCE OF MACHINEBUILDING INDUSTRY EXPORT POTENTIAL AND FACTORS INFLUENCING IT

 Hutiv H., 2013

Modern state of engineering companies’ products export is analyzed, trends and peculiarities of its development are determined. There are discovered main factors influencing on formation of export potential of national engineering companies and on development of their export.
Key words: export, export potential, machinebuilding industry, competitive export.

Література – 13

УДК 658.7/8:005.932

К.О. Дзюбіна
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОЦЕСНЕ СТРУКТУРУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗВОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ

 Дзюбіна К.О., 2012

Наведено результати процесного структурування системи управління зворотними матеріальними потоками. Виявлено особливості функціонування зворотних матеріальних потоків. Розроблено модель функціонування зворотних матеріальних потоків та модель системи управління зворотними матеріальними потоками з орієнтацією на процес.
Ключові слова: зворотний матеріальний потік, система управління, процес, бізнес-процесс, структурування, сфера функціонування.

К.О. Dzyubina
Lviv Polytechnic National University

PROCESS STRUCTURING AND MODELING OF THE REVERSE MATERIAL FLOW MANAGEMENT SYSTEM

 Dzyubina К.О., 2013

In the article results of forming performance management systems of Ukrainian machine-building enterprises considering interests of stakeholders are presented. The conducted research permitted to make conclusions about peculiarities of forming performance management systems at the Ukrainian machine-building enterprises. A model of reverse material flows and model of reverse material flows management system with a focus on process are developed.
Key words: reverse material flow, management system, process, business process, structuring, functional area.

Література – 54

УДК: 330.341.4

Г.С. Домарадзька, М.Б. Фурман
Національний університет “Львівська Політехніка”

РЕАЛІЗАЦІЯ “КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ” В УКРАЇНІ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

 Домарадзька Г.С., Фурман М.Б., 2012

Розглянуто проблеми, пов’язані з реалізацією концепції сталого розвитку в Україні. Наголошено на необхідності реалізації Кіотського протоколу для забезпечення добробуту людини і суспільства загалом. Висвітлено основні положення концепції сталого розвитку та необхідність встановлення економічних пріоритетів для України.
Ключові слова: концепція сталого розвитку, шкідливі викиди, торгівля квотами, діоксид вуглецю.

G. Domaradzka, M. Furman
Lviv Polytechnic National university

IMPLEMENTATION OF THE “CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT” IN UKRAINE AS A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY

 Domaradzka G., Furman M., 2012

Considers the problems associated with implementing the concept of sustainable development in Ukraine. The necessity of implementing the Kyoto protocol for the welfare of the individual and society as a whole. The basic principles of the concept of sustainable development and the need to establish economic priorities for Ukraine.
Key words: concept of sustainable development, harmful emissions, trade of quotas, carbon dioxide.

Кількість посилань 7

УДК 338.48

К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська
Національний університет “Львівська політехніка”

ДЖЕРЕЛА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Дорошкевич К.О., Вороновська М.М., 2012

Розглянуто поняття та джерела коштів для стимулювання інноваційної діяльності працівників підприємств, підкреслено важливість його здійснення. З метою забезпечення дієвості стимулів інноваційної діяльності працівників у статті обґрунтовано формування і розподіл фонду інноваційного розвитку.
Ключові слова: інноваційна діяльність, стимулювання, джерела коштів, фонд інноваційного розвитку.

K.О. Dorochkevytch, M.М. Voronovsjka
Lviv Polytechniс National University

SOURCES OF STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY WORKERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

© Dorochkevytch K.O., Voronovsjka M.M., 2012

In the article a concept and sources of money for stimulation of innovative activity of workers of enterprises is considered, importance of his realization is underline. With the purpose of providing of effectiveness of stimul of innovative activity of workers forming and distribution of innovative growth fund is reasonable in the article.
Key words: innovative activity, stimulation, sources of money, innovative growth fund.

Література – 12.

УДК: 334

Н.Г. Дулиба
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ХОЛДИНГОВА СТРУКТУРА»

 Дулиба Н.Г., 2012

Виконано порівняльний аналіз понять «холдингова компанія» та «холдингова структура», сформульовано трактування економічної категорії «холдингова структура». Наведено ієрархічну будову об’єднання такого типу, що дало змогу виділити перелік функціональних складових холдингової структури.
Ключові слова: холдингова компанія, холдингова структура, ієрархічна будова.

N.G. Dulyba
Lviv Polytechnic National University

THEORETIC AND METHODOLOGY APPROACHES UNDERSTANDING THE ESSENCE OF CATEGORY “HOLDING STRUCTURE”

 Dulyba N.G., 2012

The article shows the comparative analysis of the economic categories "holding company" and "holding structure", formulation the interpretation of economic category "holding structure". The research includes an hierarchical structure of this type of association, which helps to identify a list of component of holding structure.
Key words: holding company, holding structure, hierarchical structure.

Література – 19.

УДК 334.78

М.Б. Жураковська
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ “ПІДПРИЄМСТВО – ЦЕНТР ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ” У МЕЖАХ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ

© Жураковська М.Б., 2012

Описано аспекти діяльності центрів трансферу технологій. Визначено особливості взаємодії в системі “підприємство – центр трансферу технологій”. Визначено взаємозв’язки між суб'єктами інноваційної діяльності в структурі науково-технологічної платформи. Запропоновано рекомендацій щодо розвитку взаємодії в системі “підприємство – центр трансферу технологій” у межах науково-технологічної платформи.
Ключові слова: інноваційна діяльність, трансфер технологій, центр трансферу технологій, взаємодія, науково-технологічна платформа.

M.B. Zhurakovska
Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT COOPERATION IN THE “COMPANY - TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE” WITHIN SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL PLATFORM

 Zhurakovska M.B., 2012

Describe aspects of technology transfer office. The features of the interaction in the “Business - technology transfer office”. Determined the relationship between economic innovation in the structure of scientific and technological platform. Proposed recommendations for the development of cooperation in the “Business - technology transfer office” within the scientific and technological platform.
Key words: innovation, technology transfer, technology transfer office, cooperation, scientific-technological platform.

Література – 4

УДК 658.26:621.31: 330.861

А.С. Завербний
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

 Завербний А.С., 2012

Висвітлено особливості функціонування ринку електричної енергії України. Проаналізовано етапи формування ринку електроенергії та його розвитку. Розглянуто організаційні, економічні та правові аспекти функціонування і реформування ринку електричної енергії України. Охарактеризовано основні види моделей ринків електричної енергії різних країн світу та потенційні можливості їх впровадження під час трансформації ринку електроенергії.
Ключові слова: ринок електричної енергії, основні моделі ринків електричної енергії країн світу, гуртовий ринок електроенергії.

A. Zaverbnyy
Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF REFORMATION PROBLEMS IN THE UKRAINIAN ELECTRIC ENERGY MARKET

 Zaverbnyy А., 2012

The features of functioning market of electric energy in Ukraine are reflected in the article. The stages market of electric power forming and his development are analyzed. The organizational, economic and legal problems of functioning and reformation of market of electric energy of Ukraine are considered. The basic types of models of electric energy markets of countries of world and potential possibilities of transformation of electric power market are described.
Key words: market of electric energy, basic models of markets of electric energy of countries of world, herd market of electroenergy

Кількість посилань 25

УДК: 658.8:659

С. Я. Касян
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МАРКЕТИНГОВА ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ У ПЛОЩИНІ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

© Касян С. Я., 2012

Досліджено теоретико-методичні положення маркетингової взаємодії підприємств у площині глобальних інформаційних потоків. Визначено підходи науковців до розвитку ринкової взаємодії у контексті формування маркетингової комунікаційної політики підприємств. Оцінено комунікаційну підтримку в сфері он-лайнового просування програмного забезпечення, високотехнологічних продукції та послуг. Запропоновано схему інтернет-маркетингових комунікацій підприємств, побудовану на засадах соціально-ринкової взаємодії.
Ключові слова: маркетинг, взаємодія, інформаційні потоки, комунікація, схема, Інтернет, ринок, конкуренти.

S. Kasian
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

MARKETING INTERACTION OF THE ENTERPRISES IN THE PLANE OF GLOBAL INFORMATION FLOWS

 Kasian S., 2012

In an article it is researched theoretical and methodical provisions of marketing interaction of the enterprises in the plane of global information flows. Defined approaches of scientists to development of market interaction in a context of formation of marketing communication policy of the enterprises. Communication support in the sphere of on-line promotion of the software, high-tech production and services is estimated. It is offered the scheme of Internet and marketing communications of the enterprises, constructed on the principles of social and market interaction.
Key words: marketing, interaction, information flows, communication, scheme, Internet, market, competitors.

Література – 9

УДК 330.341.1:631.11

О.Л. Клебан*, Н.В. Войтович**
*Національний університет “Львівська політехніка”,
**Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

© Клебан О.Л., Войтович Н.В., 2012

Розглянуто актуальні питання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості України. Проаналізовано результати інноваційної активності підприємств та залучення прямих іноземних інвестицій у переробну промисловість країнами світу протягом останніх років.
Ключові слова: інвестиції, інновації, переробна промисловість, інноваційно-інвестиційні процеси, інвестиційна привабливість.

O. Kleban, N. Voytovych
Lviv Polytechnic National University

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A KEY FACTOR OF MODERN ECONOMIC DEVELOPMENT

© Kleban O., Voytovych N., 2012

Actual problems of innovative-investment development of processing enterprises are considered in the article. The analysis of results of innovative activity of enterprises and foreign direct investment in food industry of Ukraine are conducted.
Key words: investment, innovation, process industry, innovation and investment processes, investment attractiveness.

Кількість посилань 8

УДК: 339.924

У.І. Когут, М.Б. Найчук-Хрущ
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

 Когут У.І., Найчук-Хрущ М.Б., 2012

Розглянуто особливості процесів міжнародної економічної інтеграції на сучасному етапі розвитку світової економіки. Уточнено визначення поняття “міжнародна економічна інтеграція”. Досліджено участь України у міжнародних інтеграційних процесах на сучасному етапі та проаналізовано наслідки і результати такої участі.
Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, інтеграційні процеси, Cвітова Oрганізація Торгівлі (СОТ).

U. Kogut, M. Naychuk-Khrushch
Lviv Polytechnic National University

THE ANALYSIS OF RESULTS OF UKRAINE’S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES

 Kogut U., Naychuk-Khrushch M., 2012

In the article the features of international economic integration processes on the modern stage of world economy development are considered. Determination of concept "international economic integration" is specified. The Ukraine participating in international integration processes and results of such participation are analysed.
Key words: international economic integration, integration processes, World Trade Organization (WTO)

Кількість посилань 14

УДК 331.108.38.

П.З. Козак
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ШЛЯХУ ПРИШВИДШЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

© Козак П.З., 2012

Розглянуто сутність, переваги та недоліки основних прийомів, методів та способів підтримки професійної адаптації на виробничому підприємстві. Здійснено їх умовну класифікацію за структурною ознакою. Виділено пріоритетні напрями удосконалення професійної адаптації персоналу загалом. Названо відповідальні за професійну адаптацію кадрові ланки підприємства.
Ключові слова: професійна адаптація персоналу, виробниче підприємство, працівник, програма адаптації, професіограма, коучинг, проблеми адаптації персоналу.

P.Z. Kozak
Lviv Polytechnics National University

OPTIMAL WAYS OF ACCELERATION SELECTION IN THE PERSONNEL PROFESSIONAL ADAPTATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISE

© Kozak P.Z., 2012

The article elucidates the essence, benefits and drawbacks of the main methods, ways and techniques of the professional adaptation promotion at industrial enterprise. The article provides their conventional classification by the structural attribute. The priority trends in the development of personnel professional adaptation in whole have been outlined. The personnel sections responsible for professional adaptation at the enterprise have been singled out.
Key words: personnel professional adaptation, industrial enterprise, employee, adaptation program, professiogram, coaching, personnel adaptation problems.

Література – 19.

УДК 332.1:339.3

В.І. Корсак
Компанія “Наш Край Груп”

ВПЛИВ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ЧИННИКА ВИБОРУ ФОРМАТУ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВОГО ЗАКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

© Корсак В.І., 2012

Досліджено структуру потреб споживачів роздрібних торгових закладів. Виявлено домінуючі потреби, які характерні для міського населення Західної України. Досліджено взаємозв’язок ментальних особливостей покупців та форматів роздрібних торгових закладів, яким вони надають перевагу.
Ключові слова: роздрібна торгівля, формат торгового закладу, потреби споживачів, регіональний підхід.

V. Korsak
Nash Kraj Group Company

THE INFLUENCE OF CONSUMERS NEEDS AS A DETERMINING FACTOR OF CHOOSING THE FORMAT OF RETAIL TRADE ESTABLISHMENTS, ON THE EXAMPLE OF WESTERN UKRAINE

 Korsak V., 2012

The structure of consumers’ needs of retail establishments is researched. It was identified the dominant needs that are specific to the urban population of western Ukraine. The relationship of buyers’ mental characteristic and retail establishments’ format, which they prefer was investigated.
Key words: retail, retail establishment format, consumer needs, a regional approach.

Література – 11

УДК: 339.13

Є.В. Крикавський, Н.С. Косар
Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Крикавський Є.В., Косар Н.С., 2012

Досліджено процес формування стратегії збуту промислового підприємства, визначено особливості вибору прямого чи опосередкованого каналу збуту, конкретних посередників, методи їх мотивації та показники оцінки діяльності. Висвітлені підходи до формування ширини каналу розподілу підприємства, враховуючи цілі його діяльності на ринку.
Ключові слова: збут, збутова стратегія, канал збуту, маркетингові системи, стратегія охоплення ринку, управління каналами збуту.

E. Krykavskyy, N. Kosar
Lviv Polytechnic National University

FORMING OF SALE STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

© Krykavskyy E., Kosar N., 2012

Process of sale strategy forming of industrial enterprise was researched. The features of choice of direct or mediated sale channel, concrete mediators, methods of their motivation and indexes of activity estimation, are certain. Approaches to forming of distribution channel width of enterprise from the aims its activity at the market were considered.
Keywords: sale, sale strategy, channel of sale, marketing’s systems, strategy of scope of market, management of sale ducting.

Кількість посилань 8

УДК [330.162:338.2]:338.43

В.Є. Крупін, Ю.Р. Злидник
Інститут регіональних досліджень НАН України

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

© Крупін В.Є., Злидник Ю.Р., 2012

Розглянуто особливості розвитку сільських територій України в управлінському контексті. Розмежовано типи розвитку сільських територій та визначено стосовно нього роль управління, основаного на ціннісних орієнтирах. Окреслено сучасні недоліки управління розвитком сільських територій. Запропоновано принципи формування ціннісних орієнтирів управління розвитком сільських територій на основних його рівнях та шляхи консолідації зусиль суб’єктів управління з метою реалізації запропонованих принципів.
Ключові слова: ціннісні орієнтири, управління, сільські території, розвиток.

V. Krupin, Ju. Zlydnyk
Institute of Regional Researches National Academy of Science of Ukraine

VALUE ORIENTATIONS IN MANAGEMENT OF RURAL TERRITORIES’ DEVELOPMENT

 Krupin V., Zlydnyk Ju., 2012

Peculiarities of the rural territories’ development in Ukraine in the managerial context are reviewed. Types of rural territories’ development are distinguished; the role of its management, based on value orientations, is defined. Main current disadvantages of rural territories’ development are outlined. Principles of formation of value orientations for the management of rural territories’ development on its main levels, as well as the means for efforts consolidation of management subjects in order to implement the proposed principles are offered.
Key words: value orientations, management, rural territories, development.

Література – 10

УДК: 658.511

О.Є. Кузьмін, М.Г. Книш
Національний університет “Львівська політехніка”

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Кузьмін О.Є., Книш М.Г., 2012

На основі аналізування наукової, навчальної та енциклопедичної літератури розглянуто сутність поняття “діагностика” та представлено власне тлумачення “діагностування діяльності консалтингових підприємств”. Визначено актуальність проведення діагностування та виділено мету, цілі та завдання діагностування діяльності консалтингових підприємств. Запропоновано послідовність етапів здійснення діагностування діяльності консалтингових підприємств.
Ключові слова: діагноз, діагностика, діагностування діяльності консалтингових підприємств, поелементне та комплексне діагностування.

О. Kuzmin, M. Кnysh
Lviv Polytechnic National University

ESSENCE AND FEATURES OF DIAGNOSTICATING ENTERPRISE CONSULTING ACTIVITY

© Kuzmin О., Кnysh M., 2012

In the article оn the basis of analysis of scientific, educational and encyclopaedic literature essence of concept “diagnostics” is considered and own interpretation of “diagnosticating enterprise consulting activity” is presented. Certainly actuality of leadthrough of diagnosticating and a purpose, aims and tasks of diagnosticating enterprise consulting activity are selected. The sequence of the stages of realization of diagnosticating enterprise consulting activity is offered.
Key words: diagnosis, diagnostics, diagnosticating enterprise consulting activity, memberwise and complex diagnosticating.

Література – 22.

УДК: 658.5

О.Є. Кузьмін, П.Р. Базилевич
Національний університет “Львівська політехніка”

ГРАФОВИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

 Кузьмін О.Є., Базилевич П.Р., 2012

Побудовано графову модель для опису структури виробничих процесів підприємства як дискретної асинхронної системи, яка містить ініціатори, результанти та операції. Модель дає змогу виявляти основні структурні особливості підприємства. Формалізація є зручною для створення алгоритмічного та програмного забезпечення, що може слугувати інструментом для проектування нових, підвищення ефективності та реінженерії існуючих підприємств.
Ключові слова: виробнича система, графова модель, процесний підхід, структура підприємства.

O.Ye. Kuzmin, P.R. Bazylevych
Lviv Polytechnic National University

GRAPH ANALYSIS OF BUSINESS SYSTEMS

 Kuzmin O.Ye., Bazylevych P.R., 2012

The graph model that describes business processes as a discrete asynchronous system with initiators, results, and operations is built. The model allows identifying their main structural features of enterprises. The suggested formalization is useful for creating software that can serve as a tool for designing new and improving existing enterprises.
Key words: business systems, graph model, process approach, enterprise structur.

Література – 11

УДК 331.522.4 (477)

В.К.Міга
Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського МАУП

АСИМЕТРИЧНІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ

© Міга В.К., 2012

Проаналізовано тенденції розвитку сільського ринку праці з позиції оцінки його асиметричності (структурної, ринкової, інформаційної, гендерної, територіальної і соціально-демографічної). Висвітлено особливості їх прояву, які дозволяють комплексно оцінювати негативні явища у розвитку трудового потенціалу села і визначити пріоритетність вирішення територіальних, демографічних, соціальних та економічних проблем розвитку сільських територій.
Ключові слова: трудовий потенціал, сільські території, асиметричність ринку, кадровий потенціал, ринок праці, зайнятість, безробіття.

V. Miga
Grushevskiy Precarpathian Institute IAPM ASYMMETRY OF THE LABOUR MARKET’S SUBJECTS POSITION

© Miga V., 2012

The analysis of trends in rural labor market position for its asymmetry (structural, market, information, gender, territorial and social - demographic). The features of their display that allows to examine the negative phenomena in the development of labor potential of the village and prioritize resolution of territorial, demographic, social and economic problems of rural development.
Key words: labor potential, rural areas, asymmetric property of labor market, skilled potential, labor market, employment, unemployment.

Кількість посилань 10

Syndicate content