№ 753 (2013)

УДК 658.3:005.95.96:006

Р.І. Байцар, М.М. Сколоздра
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ КОЕФІЦІЄНТІВ ВАГОМОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

© Байцар Р.І., Сколоздра М.М., 2013

Запропоновано механізм оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості експертним методом та оцінку попарного порівняння пріоритету критеріїв ділових якостей та результативності діяльності персоналу.

A mechanism of priority valuation weighting coefficients by using of expert method and valuation of priority criteria pair comparison of businesslike competencies and efficiency of the staff has been proposed.

Кількість посилань 4

УДК 658.562

Т.Г. БОЙКО
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”,
КАФЕДРА МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Використання методології кваліметрії для реалізації сучасних вимог щодо діяльності з технічного регулювання

© БОЙКО Т.Г., 2013

Проаналізовано перспективи застосування кваліметричних методів у національній системі технічного регулювання та процедурах оцінювання відповідності. Показано, що оцінювання рівня ризиків, який враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності, а також відповідна градація суб’єктів господарювання (установ, підприємств) і видів продукції, найкраще реалізуються з використанням кваліметричних методів
Ключові слова: кваліметричне оцінювання, кількісна оцінка ризику, градація суб’єктів господарювання.

Perspectives of applying qualimetry methods in national system of technical regulation and procedures of conformity evaluation have been analyzed. The estimation of risk levels considering the probability of negative issues’ appearance induced by economic activity as well as relevant gradation of economy subjects (institutions, enterprises) and production categories are suggested being realized with the usage of qualimetry methods
Key words: qualimetric evaluation, risk quantitative-assessment, gradation of economy subjects

Кількість посилань 18

УДК 004.056, 004.75

Ю.Р. Гарасим1, В.А. Ромака2, М.М. Рибій2
1ТзОВ “ІТ Капітал”,
відділ інформаційної безпеки
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВУЧОСТІ СИСТЕМ

© Гарасим Ю.Р., Ромака В.А., Рибій М.М., 2013

Запропоновано підхід до вирішення завдання управління ризиками інформаційної безпеки в процесі забезпечення властивості живучості систем. Розглядається приклад неперервності функціонування систем захисту інформації у корпоративних мережах зв’язку. Запропоновано алгоритм кількісної оцінки ризиків на базі NIST 800-30, CRAMM, OCTAVE.
Ключові слова: властивість живучості, неперервність функціонування, система захисту інформації, процес управління ризиками.

The paper considers information security risk management problem solving approach during enterprise communication network information security system continuity functioning providing. The information security risk management methodology based on NIST 800-30, CRAMM, OCTAVE is improved and the quantitative risk assessment algorithm is proposed.
Key words: survivability property, continuity functioning, information security system, risk management process.

Кількість посилань 13

УДК 658.62:658.562

М.Р. Герасим, Є.В. Походило, *О.М. Нечай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
*Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра електромеханіки та електроніки

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПАРАМЕТРІВ КОНТАКТНИХ ЄМНІСНИХ СЕНСОРІВ

 Герасим М.Р., Походило Є.В., Нечай О.М., 2013

Проаналізовано варіанти побудови вимірювальних перетворювачів “імпеданс-напруга” з контактними сенсорами, що забезпечують режим заданого струму або напруги та інваріантність результату до неінформативного імпедансу
Ключові слова: вимірювальний перетворювач, електрична модель, ємнісний сенсор, неінформативний імпеданс, ємність подвійного шару

The variants of construction of “impedance-voltage” transducers with contact sensors that realize regime of given current or preset voltage are analyzed. And also result invariance to uninformative impedance is analyzed.
Key words: transducer, electric model, capacitive sensor, uninformative impedance, double layer capacity

Кількість посилань 7

УДК 621.91:681.5

О.Й. Гонсьор
Львівський національний аграрний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ CALS-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 Гонсьор О.Й., 2013

Розглянуто питання впровадження CALS-технологій у системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу. Здійснено аналіз нормативного забезпечення у цій сфері. Виділено переваги, які підприємство отримає від впровадження цієї системи.
Ключові слова: системи управління якістю, CALS-технології, нормативне забезпечення.

The paper considers the issue of implementation CALS-technologies in the quality management system for agricultural enterprises. The normative provisions in this area are analyzed. The benefits that the company will receive from the implementation of this system are distinguished.
Key words: quality management system, CALS-technologies, providing of normative.

Кількість посилань 7

УДК 681.03

А.Я. Горпенюк1, Н.М. Лужецька2
Національний університет “Львівська політехніка”
1кафедра захисту інформації,
2кафедра безпеки інформаційних технологій

ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ НА ОБЧИСЛЮВАЧІ КОРЕНЯ КВАДРАТНОГО З ПРОСТОГО ЧИСЛА

© Горпенюк А.Я., Лужецька Н.М., 2013

Подано результати синтезу та дослідження генератора псевдовипадкових чисел на базі обчислювача кореня квадратного з простого числа. Показано, що такий генератор має добрі статистичні характеристики. Запропонований алгоритм обчислення функції кореня квадратного забезпечує високу швидкодію генератора.
Ключові слова: генератор псевдовипадкових чисел, криптографія, квадратний корінь.

The results of pseudorandom numbers generator, based on the calculator square root of a prime number, synthesis and research are given. It is shown that this generator has qualitative statistical properties. The proposed algorithm for computing the square root function provides high speed generator.
Key words: generator of pseudorandom numbers, cryptography, square root.

Кількість посилань 3

УДК 621.373

В.Б. Дудикевич, І.С. Собчук, В.О. Ракобовчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПАСИВНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ЛАЗЕРНОГО ЗОНДУВАННЯ

© Дудикевич В.Б., Собчук І.С., Ракобовчук В.О., 2013

Для захисту приміщення від витоків по оптико-електронному каналі застосовують як активні, так і пасивні методи захисту. Активні методи використовують різні генератори шуму і датчики, які здатні генерувати завади. Однак використання цих засобів не завжди доцільне, оскільки вони потребують своєчасної перевірки та контролю роботи, прецизійності регулювання. Саме тому робота стосується захисту приміщень з використанням пасивних методів.
Ключові слова: оптико-електронний канал, захисні плівки, аморфні плівки, коефіцієнти пропускання, поглинання лазерного променя.

To protect the building from leaks in opto-electronic channels are used as active and passive methods of protection. The active methods include various noise generators and sensors that can generate noise. However, the use of these features is not always appropriate because they require timely inspection and control work, precision adjustment. That is why the work is devoted to defending buildings by using passive methods.
Key words: opto-electronic channel protectors, amorphous films, transmittance, absorption of the laser beam.

Кількість посилань 7

УДК 004.056, 342.721

В.Ф. Козак1, Ю.Р. Гарасим2, В.Б. Дудикевич3, В.В. Нечипор3
1Державна служба України з питань захисту персональних даних,
2ТзОВ “ІТ Капітал”,
відділ інформаційної безпеки,
3Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ. ТЕХНОЛОГІЯ WEB TRACKING

© Козак В.Ф., Гарасим Ю.Р., Дудикевич В.Б., Нечипор В.В., 2013

Наведено результати дослідження відкритості та прозорості оброблення персональних даних в Інтернеті, зокрема факту виявлення використання технології web tracking.
Ключові слова: захист персональних даних, web tracking, cookie, flash cookie, DOM objects.

The paper presents the openness and transparency of personal data processing on the Internet research logical continuation results, including the use of web tracking technology.
Key words: privacy, data protection, web tracking, cookie, flash cookie, DOM objects.

Кількість посилань 16

УДК 621.317.083

Ю.М. Костів1, В.М. Максимович1, О.І. Гарасимчук2, Я.Р. Совин2, М.М. Мандрона1
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра безпеки інформаційних технологій,
2кафедра захисту інформації

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРА ГОЛЛМАННА ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНИХ ТЕСТІВ NIST

© Костів Ю.М., Максимович В.М., Гарасимчук О.І., Совин Я.Р., Мандрона М.М., 2013

Наведено результати дослідження генератора Голлманна за різної кількості базових генераторів М-послідовностей і різних степенів їх поліномів, що проводилось з використанням статистичних тестів NIST. Отримані результати дають змогу оптимізувати параметри генератора за заданих параметрів вихідної імпульсної послідовності.
Ключові слова: генератори псевдовипадкових чисел, захист інформації, псевдовипадкові числа, статистичні характеристики.

The article presents the results of Gollmann generator estimation with a different number of basic LFSR generators, and different degrees of their polynomials, carried out with the use of NIST statistical tests. The received results allow to optimize the generator parameters at the given parameters of the output pulse sequence.
Key words: pseudorandom generator, protection of information, pseudorandom numbers, statistic characteristics.

Кількість посилань 10

УДК 519.2:58

В.М. Кулик, І.С. Катеринчук, А.П. Батутіна
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут,
Національна академія Державної прикордонної служби України

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ПОВІРКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ЗА ЇХ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ

© Кулик В.М., Катеринчук І.С., Батутіна А.П., 2013

Запропоновано методику для визначення термінів перевірки засобів вимірювань за прогнозованим рівнем стабільності (метрологічною надійністю), що визначається за результатами попередніх і поточної перевірок (атестацій) шляхом їх статистичного аналізу.У цій методиці як модель для апроксимації моментних функцій випадкового процесу дрейфу МХ пропонується застосовувати оригінальні структуровані поліноми з вкладеними поліномами Чебишева, що задовольняють відомі умови ортогональності. Виконання цих умов забезпечить достовірне визначення прогнозованого терміну чергової перевірки досліджуваних ЗВ за їх технічним станом.
Ключові слова: засоби вимірювань, перевірка, методика, метрологічні характеристики, імовірнісна оцінка, міжперевірковий інтервал, апроксимація.

In the article the offered methodology is for definitions of check of facilities of measuring on the forecast level of stability (to metrology reliability) that is determined for to the results of previous and current checks (attestations) by away them statistical analysis. In this methodology as a model for approximation of moment functions of casual process of drift of МХ application of the original structured polynomials is offered with the inlaid polynomials of Tchebushev, that satisfy to the known terms of ortogonal. Implementation of these terms will provide reliable determination of the forecast term of duty check of investigated ЗВ on their technical state.
Key words: facilities of measuring, check, methodology, metrology descriptions, probabilistic estimation, calibration interval, approximation.

Кількість посилань 7

УДК 621.317

М.М. Микийчук
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

© Микийчук М.М., 2013

Запропоновано метод розгортання функції якості системи метрологічного забезпечення виробництва, що сприятиме формалізації процесів встановлення метрологічних вимог та підвищення оперативності коригувальних дій. Запропонований метод дасть змогу підвищити відповідність метрологічного забезпечення і сприятиме підвищенню вірогідності вимірювань у промисловості.

The method of development of function of quality of the system of the metrology providing of production which will be instrumental in formalization of processes of establishment of metrology requirements and increase of operationability of correctings actions is offered. The offered method will allow to promote accordance of the metrology providing and will be instrumental in the increase of authenticity of measurings in industry.

Кількість посилань 16

УДК 004

А.З. Піскозуб
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ В КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДНЯТТЯ ЇХ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ

© Піскозуб А.З., 2013

Розглянуто питання використання тестування на проникнення як методу підвищення рівня захищеності комп’ютерних мереж та систем. Також наведено аналіз методики тестування на проникнення збірки BackTrack, що складається з 10 етапів.
Ключові слова: тестування на проникнення, етичний хакінг, безпека, вразливість, Black-Box, White-Box, Grey-Box, ISO/IEC 27001:2005.

This paper comprises information about penetration testing methodology as a way to improvement of computer system and network security. Also the BackTrack testing methodology incorporating the ten consecutive steps of penetration testing process is given.
Key words: penetration testing, ethical hacking, security, vulnerability, Black-Box, White-Box, Grey-Box, ISO/IEC 27001:2005.

Кількість посилань 4

УДК 004

А.З. Піскозуб, С.Т. Шикеринець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПРОТОКОЛ SSL, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО ВРАЗЛИВОСТІ СПІЛЬНО З ЕЛЕМЕНТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

© Піскозуб А.З., Шикеринець С.Т., 2013

Здійснено аналіз захищеного протоколу SSL, використання його вразливостей спільно з елементами соціальної інженерії. Подано методи боротьби з такою вразливістю.
Ключові слова: SSL, вразливість, соціальна інженерія, методи боротьби, людина посередині.

The analysis of secure SSL protocol, the usage of its vulnerabilityy together with elements of social engineering, methods of protection against this vulnerability are been discussed in this paper.
Key words: SSL, vulnerability, social engineering, methods of defend, the man in the middle.

Кількість посилань 7

УДК 681.51, 621.3.07

М.I. Паламар, М.О. Стрембіцький, Ю.В. Пастернак
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

© Паламар М.І., Стрембіцький М.О., Пастернак Ю.В., 2013

Наведено структуру модифікованої рекурентної нейронної мережі Елмана. Змодельовано нейронну мережу в середовищі MATLAB. Виконано порівняння роботи нейронної мережі з ПІД-контролером в контурі керування антенної системи.
Ключові слова: антенна система, штучна нейронна мережа, регулятор, навчання штучної нейронної мережі.

In this paper, the structure of a modified recurrent neural network Ellman. Modeled neural network in an environment MATLAB. A comparison of neural network with PID controller in the control loop antenna system.
Key words: antenna system, neural network control, training of artificial neural network.

Кількість посилань 5

УДК 006.063:656.13

О. Петренко
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ВИМОГ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО ДОПУСТИМИХ РІВНІВ ШУМУ І ВІБРАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ

© Петренко О., 2013

Проаналізовано чинні нормативно-правові акти та їх вимоги стосовно безпеки, оцінювання негативного впливу перерахованих чинників автотранспортного засобу (АТЗ) і зовнішнього середовища на стан здоров’я і поведінку водія на дорозі, а також ступінь відповідності чинних нормативних документів світовому рівню.
Ключові слова: нормативно-правовий акт, шум, вібрація, транспортний засіб, допустимий рівень шуму, допустимий рівень вібрації, нормовані параметри.

This article analyzes the existing regulations and safety requirements, assessing the negative impact of these factors, the vehicle (ATC) and the external environment on the health and behavior of the driver on the road, as well as assessing the level compliance with existing regulations to international standards.
Key words: legal act, the noise, vibration, the vehicle, allowable noise level, the allowable vibration level, normalized parameters.

Кількість посилань 6

УДК 366:061.2/.4

Ю.Р. Плахтій, Р.І. Байцар
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

РИЗИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

© Плахтій Ю. Р., Байцар Р.І, 2013

Проаналізовано споживчі ризики від неякісної, фальсифікованої, небезпечної продукції та недостовірної інформації. Наведено модель поведінки споживача на ринку під час вибору потрібного йому товару. Розглянуто види споживчих ризиків та їх мінімізацію, а також можливі напрями їх подолання.

Consumer risks of low quality, falsified, unsafe products and false information have been analyzed. The model of consumer behavior on the market while choosing goods he needs has been set as an example. Kinds of consumer risks and their minimization as well as possible directions to overcome them have been examined.

Кількість посилань 9

УДК 621.314

В.В.Самотий1,2, У.Ю. Дзелендзяк1
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
katedra Automatyki i Technik Informacyjnych

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КАСКАДУ “ОДНОФАЗНИЙ ДВОПІВПЕРІОДНИЙ ВИПРЯМЛЯЧ – МОТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ”

© Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю., 2013

Наведено математичну модель каскаду: однофазний двопівперіодний випрямляч з двома вентилями – мотор постійного струму з паралельним збудженням, а також запропоновано метод аналізу перехідних та усталених режимів його роботи.
Ключові слова: однофазний двопівперіодний випрямляч, мотор постійного струму з паралельним збудженням, перехідні процеси, усталені процеси, додаткові логічні змінні.

Mathematical model of the system: the single-phase bisemiperiodic rectifier with two valves - motor of direct-current with parallel excitation is resulted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.
Key words: single-phase bisemiperiodic rectifier, motor of direct-current with parallel excitation, transient operational modes, steady-state operational modes, additional logic variables.

Кількість посилань 9

УДК 004.056:061.68

1.1.2. Я. Р. Совин, Ю. М. Наконечний, М. Ю. Стахів
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра захисту інформації

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВБУДОВАНОГО ГЕНЕРАТОРА ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ РОДИНИ STM32F4XX ЗГІДНО З МЕТОДИКОЮ NIST STS

© Совин Я. Р., Наконечний Ю. М., Стахів М. Ю., 2013

Проведено тестування вбудованого генератора випадкових чисел мікроконтролерів родини STM32F4XX з ядром ARM Cortex-M4F згідно з методикою NIST STS за різних значень тактової частоти. Показано, що за результатами тестів NIST STS ці генератори задовольняють вимоги, які ставляться до генераторів випадкових чисел у криптографічних додатках.
Ключові слова: генератори випадкових чисел, тести NIST STS, STM32F4xx.

Testing of microcontroller’s hardware random number generator of family STM32F4XX with the kernel ARM Cortex-M4F is conducted in obedience to the method of NIST STS at the different values of clock rate. It is shown that as a result of NIST STS tests these generators satisfy requirements which behave to the random number generators in cryptographic applications.
Key words: random number generators, NIST STS tests, STM32F4xx.

Кількість посилань 10

УДК: 637.2.001.42

П.С. Столярчук, С.Д. Остап’юк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ ЗА СИСТЕМОЮ НАССР ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВЕРШКОВОГО МАСЛА

© Столярчук П.С., Остап’юк С.Д., 2013

Наведено встановлені критичні точки контролю та їх граничні значення під час виробництва несоленого вершкового масла, а також запропоновано удосконалення системи моніторингу в критичних точках контролю за системою НАССР.

In the article the set critical points of control are presented and them maximum values at the production of the unsalted desi, and also the improvement of the monitoring system is offered in the critical points of control after the system НАССР.

Кількість посилань 7

УДК 681.3.06

А.О. Стороженко, А.Я. Горпенюк1, Н.М. Лужецька2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра захисту інформації,
2кафедра безпеки інформаційних технологій

МЕТОДИКА ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦВЗ В АСЕМБЛЕРНИЙ КОД ПРОГРАМИ

© Стороженко А.О., Горпенюк А.Я., Лужецька Н.М., 2013

Розглянуто методи захисту програмного забезпечення, зокрема, цифрові водяні знаки для захисту авторських прав на програмне забезпечення. Також запропоновано алгоритми для впровадження та вилучення водяних знаків.
Ключові слова: цифрові водяні знаки, захист програмного забезпечення, реверс-інжиніринг.

Various techniques for software protection are discussed in this paper, in particular – software watermarking for copyright protection. Also the algorithms for dynamically implementation and extraction software watermark are presented.
Key words: digital watermarking, software protection, reverse engineering.

Кількість посилань 9

УДК 621.317.73+612.014.422

Ю.В. Хома
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ У ЗАСОБАХ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗУ

 Хома Ю.В., 2013

Обґрунтовано доцільність застосування засобів прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу. Наведено структуру та описано принцип роботи цифрового синтезатора гармонічних сигналів. Проаналізовано причини виникнення паразитних гармонік та їх дестабілізуючий вплив на точність аналізаторів імпедансу.

Direct Digital Synthesis devices application advisability in impedance frequency analyzer is grounded in the article. Structure and operation principle of digital synthesizer of harmonic signals are given. Parasitic harmonics origination and their destabilizing impact on the impedance frequency analyzer accuracy are analyzed.

Кількість посилань 9

УДК 004.8:371

В.В. Чаговець, Ю.В. Землянко
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
м. Харків, Україна

ДОСВІД КОМП’ЮТЕРНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ

© Чаговець В.В., Землянко Ю.В., 2013

Розкрито досвід використання програм Plagiatsearch та Distortion у перевірці самостійності виконання студентами своїх робіт. Пояснено етапи роботи з програмою, наведено приклад її застосування, алгоритм перевірки тексту на унікальність.

Experience of the use of the programs Plagiatsearch and Distortion is exposed in verification of independence implementation of the works students. The stages of work are explained with the program, test of text algorithm on an unicity, the example of its application is resulted.

Кількість посилань 3

УДК 658.562

О.І. Шпак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ДИЗЕЛЬНОГО І БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВ ТА ЇХ СУМІШЕЙ

© Шпак О., 2013

Наведено структуру та математичну модель контролю якості дизельного і біодизельного палив та їх сумішей.

The structure and mathematical model quality control of diesel and biodiesel fuels and mixtures thereof.

Кількість посилань 11

УДК 621.391.7

Ю.Є. Яремчук
Вінницький національний технічний університет

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ РОЗПОДІЛУ КЛЮЧІВ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ СТОРІН ВЗАЄМОДІЇ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

© Яремчук Ю.Є., 2013

Розглянуто математичний апарат рекурентних послідовностей та можливість побудови методів розподілу ключів, а також автентифікації сторін взаємодії на його основі. Розроблено структури програм розподілу ключів та автентифікації сторін взаємодії, які дають змогу реалізувати запропоновані методи у вигляді набору модулів, що виконують певні обчислювальні процедури. Наведено структури програм головних модулів розподілу ключів та автентифікації сторін взаємодії. Розглянуто особливості програмної реалізації запропонованих методів та наведено рекомендації щодо вибору параметрів.
Ключові слова: захист інформації, криптографія, розподіл ключів, автентифікація сторін взаємодії, рекурентні послідовності, програмні засоби.

In this work, we considered a mathematical apparatus of recurrent sequences, as well as a possibility of constructing methods of key distribution and authentication aspects of interaction parties, based on it. We developed structures of key distribution programs and authentication of interaction parties, allowing for implementation of modules that perform specific computational procedures. We programs structure of the main modules programs of key distribution and authentication of interaction parties. We considered peculiarities of software implementation of the proposed methods and provides recommendations for selecting the required parametes
Key words: information security, cryptography, key distribution, authentication of interaction parties, recurrent sequences, software.

Кількість посилань 4

УДК 621.316.1; 644.61/62

В.О. Яцук, П.В. Бугайцова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

МОЖЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМАХ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

© Яцук В.О., Бугайцова П.В., 2013

Проаналізовано стан теплоенергетичної галузі та системи споживання теплової енергії в Україні, досвіду провідних країн світу з реформування систем теплозабезпечення, упровадження сучасних технологій. Проаналізовано можливі шляхи проведення реформ у теплоенергетичній галузі України. Подано пропозиції щодо реалізації низки заходів, які підвищать рівень ефективності функціонування галузі.
Ключові слова: якість, облік, теплова енергії, енергозбереження.

The condition of heat energy industry and system of heat consumption in Ukraine, the experience of leading countries to reform the system of heat-supply, introduction of modern technologies. The possible ways of reforms in thermal power industry in Ukraine. Make suggestions for implementing a number of measures that would be able to improve the efficiency of the industry.
Key words: quality, accounting, thermal energy, energy.

Кількість посилань 10

УДК 681.7.08; 536.6.081

В.О. Яцук, Ю.В. Яцук, Х.В. Серкез
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЙМАЧІВ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЕННЯ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ЗАМІЩЕННЯМ

© Яцук В.О., Яцук Ю.В., Серкез Х.В., 2013

Розглядаються основні напрями вдосконалення технічних характеристик приймачів сонячного випромінення з використанням абсолютного радіометра (калориметра), каліброваного електричним заміщенням, побудованого на основі прецизійних вимірювачів температури та різниці температур з використанням напівпровідникових перетворювачів температури та платинових термоперетворювачів опору.

The basic directions of perfection of the technical characteristics of receivers solar radiation are provided, by using absolute radiometer (calorimeter), which electrical substitution is calibrated. He is built on the basis of precision temperature meters and temperature difference, semiconductor temperature converters and platinum thermal resistance transformers are used for these receivers.

Кількість посилань 14

Syndicate content