№ 756 (2013)

UDC 624.042.5
S.S. Bula, R.O. Boiko
Lviv Polytechnic National University
Department of Building Constructions and Bridges
HISTORY AND FUTURE OF FULL-SCALE FIRE TESTS
© Bula S.S., Boiko R.O., 2013
The given article concerns the analysis of full-scale fire-tests existing in Ukraine and abroad. Development trends in full-scale fire tests are considered in the article.
Key words: full-scale fire tests, trends.
Проведено аналіз натурних вогневих випробувань як в Україні, так і за кордоном. Наведено тенденції розвитку даного методу випробувань.
Ключові слова: повномасштабні вогневі випробовування, тенденції розвитку.
Reference: 19

Ivo Demjan, Michal Tomko
Technical University of Košice
Civil Engineering Faculty
Institute of Structural Engineering
CALCULATION OF THE DYNAMIC RESPONSE OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES SUBJECTED TO THE FFECTS OF HEAVY TRANSPORT
© Demjan I., Tomko M., 2013
A 3D model of a reinforced concrete building was created using a dynamic analysis which focused on the spectral response of the object represented by a random excitation experiment found in records in the form of load spectra.
Key words: experiment, spectral analysis, modeling.
Створено 3D модель залізобетонної будівлі з використанням динамічного аналізу, спрямованого на спектральну характеристику об’єкта через запис випадкових збурень у вигляді змінних навантажень.
Ключові слова: експеримент, спектральний аналіз, моделювання.
Reference: 5

F. Domnita, P. Kapalo
Technical University of Cluj-Napoca, Romania,
Technical University of Kosice, Slovakia
HEAD LOSS CALCULATION IN VENTILATION NETWORKS USING THE EQUIVALENT RESISTANCE (EQUAL FRICTION) METHOD
© Domnita F., Kapalo P., 2014
This method may be applied in two situations: when the total air pressure drop for the system is given and when some values for the so-called economical velocity are imposed along the successive ducts. In the first case, the method consists in determining the necessary diameters for some ducts and for all the system. Thus, in this case, the total available pressure is divided to the total length of the main duct, giving as result the friction loss per meter of duct, also known as friction loss factor or specific linear pressure drop [Pa/m], which includes both major and minor losses.
Key words: air pressure loss, ventilation duct system, airflow rate, equivalent resistance, nomogram.
Цей метод може бути застосований у двох випадках: коли дано загальний перепад тиску в системі і коли наведено деякі значення так званої економічної швидкості суміжних повітроводів. У першому випадку метод полягає у визначенні необхідних діаметрів окремих труб і системи загалом. Тоді тиск в цілому ділиться на загальну довжину головного повітроводу і обчислюються втрати через тертя на метр труби, або також відомі як коефіцієнт втрат через тертя або лінійна втрата тиску, що складаються з основних і другорядних втрат.
Ключові слова: втрата тиску повітря, система повітроводів вентиляції, швид¬кістьповітряного потоку, еквівалентний опір, номограми.
Reference: 10

UDC 629.113.06:628.83
O. Dovbush, V. Yaroslav
Lviv Politechnic National University
Heat and gas supply and ventilation Department
RESISTANCE AND FLOW CHARACTERISTICS OF FREE AIR FLOWING THROUGH END VENT HOLE OF CYLINDRICAL PIPELINE IN UNLIMITED SPACE
© Dovbush O., Yaroslav V., 2014
In the article there are analyzed analytically and given approximate numerical values of resistance and flow characteristics of free air flowing through the end vent hole of cylindrical pipeline in unlimited space.
Key words: local resistance, flow characterastic, leakage, suction.
Проаналізовані аналітично і визначені наближені числові величини опірних і витратних характеристик вільного перетікання повітряного потоку через вільний отвір трубопроводу в необмежений простір.
Ключові слова: місцевий опір, витратна характеристика, витікання, всмоктування.
Reference: 8

Ing. Marián Dubravský, Assoc. Prof. Dr. Ján Mandula
Technical university of Košice
Civil Engineering faculty
WARM MIX ASPHALT WITH NATURAL ZEOLITE FOR ROAD PAVEMENTS
© Dubravský M., Mandula J., 2013
The paper deals with a method to reduce temperature of asphalt mix using the ingredients of natural zeolite. In this article we discuss a proposal of the warm mix asphalt mixtures based on natural zeolite and determine the density, maximum density and sensitivity of asphalt test specimens on water. The results are compared with the reference hot mix asphalt.
Key words: warm mix asphalt, natural zeolite, temperature reduction.
Розглядається метод зменшення температури асфальтових сумішей з використанням природного цеоліту. Обговорений підбір складу низькотемпературних (теплих) асфальтових сумішей на основі природного цеоліту та визначена об'ємна вага, максимальна об'ємна вага та вплив води на асфальтові зразки. Результати порівнюються з еталонними гарячими асфальтовими сумішами.
Ключове слова: теплі асфальтові суміші, природний цеоліт, зниження температури.
Reference: 7

Adriana Estokova, Martina Kovalcikova
Technical University of Kosice,
Faculty of Civil Engineering,
Institute of Environmental Engineering,
Kosice, Slovak Republic
CONCRETE COMPOSITES RESISTANCE IN SULPHUR ENVIRONMENT
© Estokova A., Kovalcikova M., 2013
Concrete structures and elements are often exposed to different aggressive environment. It leads to failures, cracking, weathering and deterioration of concrete materials. Under aggressive conditions, the concrete is liable to a corrosive process which is not usually caused by one specific factor but by combination of aggressive media. Sulphur environment is one of the most corrosive factors influencing the concrete durability.
The paper presents the results of the comparative study of the resistance of the Slovak origin zeolite based cement composites and cement composites with addition of silica fume meeting the requirements of aggressive sulphur environment. The five aggressive media were used for concrete resistance study. The leaching of the calcium and silicon ions from concrete specimens, as well as the chemical composition of samples have been studied by using X – ray fluorescence method (XRF).
Key words: concrete, zeolite, silica fume, leaching.
Бетонні конструкції та елементи часто піддаються впливу різних агресивних середовищ. Це призводить до руйнування, тріщиноутворення, вивітрювання і погір¬шення стану бетонних елементів. У агресивних умовах в бетоні проходять корозійні процеси, який зазвичай не викликані одним конкретним фактором, але поєднанням агресивних середовищ. Сірчане середовища є одним з найбільш корозійних факторів, що впливають на довговічність бетону.
У статті представлені результати порівняльного вивчення опору композитів на основі цементу і цеоліту словацького походження та цементних композитів з додаван¬ням мікрокремнезем в умовах агресивного середовища сірки. П'ять агресивних середовищ були використані для вивчення опору бетону. Вилуговування кальцію та іонів кремнію із зразків бетону, хімічний склад зразків, а також склад фільтрату було вивчено за допомогою рентгено-флуоресцентного методу (XRF).
Ключові слова: бетон, цеоліт, біла сажа, вилуговування.
Reference: 17

UDC 536.24:533
N.M. Fialko, V.H.Prokopov, S.A. Alyosha, Y. Sherenkovskyy, N.A Meranova, N.P Polozenko, A.E Malecki
Institute of Engineering Thermophysics, NAS of Ukraine, Kyiv
PERFORMANCE ANALYSIS OF COOLING STABILIZING BURNERS FOR DIFFERENT STRESS BOILER UNIT
© Fialko N.M., Prokopov V.H., Alyosha S.A., Sherenkovskyy Y., Meranova N.A., Polozenko N.P., Malecki A.E., 2013
The numerical research data of the jet–stabilization burners cooling system of with different baffles are presented of the jet airflow of inside end surface by flat and round jets with different width pylon is presented. The analysis of the load influence on the boiler efficiency cooling system is carried out.
Key words: jet stabilization burners, cooling system, impact jet, boiler load, computer simulation.
Наведено дані числових досліджень систем охолодження струменево-стабіліза¬торних пальникових пристроїв за схемою із струменевим обдувом внутрішньої торцевої поверхні плоскими та круглими струменями при різній ширині пілона. Виконано аналіз впливу навантаження котлоагрегату на ефективність системи охолодження.
Ключові слова: струменево-стабілізаторні пальникові пристрої, система охоло¬дження, імпактна струмина, навантаження котлоагрегату, комп’ютерне моделювання.
Reference: 3

UDC 697.92
N.M. Fialko, V.M. Zhelyh, O.I. Dzeryn
Lviv Polytechnic National University
MODELING OF THERMAL REGIME OF MANUFACTURING PREMISES USING GRAPH THEORY
© Fialko N.M., Zhelyh V.M., Dzeryn O.I., 2013
The data on the application of graph theory to model the thermal state of the
working area of industrial facilities on the example of agricultural building department piglets and sows.
Key words: graph theory, department of piglets and sows, thermal state.
Наведено дані щодо застосування теорії графів для моделювання теплового стану робочої зони виробничих приміщень на прикладі сільськогосподарської будівлі цеху поросят і свиноматки.
Ключові слова: теорія графів, цех поросят і свиноматок, тепловий стан.
Reference: 6

Ing. Mariya Holubka, doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD
Civil Engineering Faculty, Technical University of Košice, Slovakia
THE USE OF CRUSHED RUBBER IN ASPHALT MIXTURES OF ROAD PAVEMENTS
© Holubka M., Salaiova B., 2013
The presented article gives a brief overview on the possible use of crushed rubber from waste tires in asphalt mixtures. Advantages, disadvantages and difficulties of its use in road construction are also discussed. The results of sieve analysis and thermal analysis obtained on the samples prepared from waste rubber are discussed. The use of recycled tire rubber in road construction can contribute significantly to the reduction of environmental load.
Key words: ground tire rubber, hot mix asphalt, sieve analysis, thermal analysis.
Коротко описано можливості застосування подрібненої гуми зі зношених автошин в сфальтобетонних сумішах. Обговорено переваги, недоліки і труднощі її використання в дорожньому будівництві, результати гранулометричного складу і термічного аналізу зразків гуми, виготовленої з автошин, що були у вжитку. Використання гуми з автошин у дорожньому будівництві може зробити значний внесок у зниження навантаження на навколишнє середовище.
Ключові слова: гранулована гума з автошин, гарячі асфальтні суміші, гранулометрія, термічний аналіз.
Reference: 10

Hanna Hrehorowicz-Gaber, Anna Sikora¹
Cracow University of Technology
Faculty of Architecture, Institute of City and Region Planning
¹Rzeszow University of Technology,
Faculty of Civil and Environmental Engineering
THE DYNAMICS OF HUMAN-INDUCED TRANSFORMATIONS OF LANDSCAPE IN THE SUB-MOUNTAINOUS /PODGÓRZE/ REGION ON THE EXAMPLE OF METROPOLITAN AREAS IN SOUTH-EAST POLAND
© Hrehorowicz-Gaber H., Sikora A., 2013
Anthropogenic impact as one of the factors influencing transformations of the current spatial structure is a feature characterizing the post-urbanization and globalization period. Two urban centres of interregional – national character have been selected for the purposes of the presented analysis and research, both of them situated in the area of the Sub-mountainous /Podgórze/ Region together with their neighbouring areas marked out by the conventional limits of the metropolitan centres.
Key words: anthropogenic impact, transformation of landscape.
Антропогенний вплив як один з факторів зміни сучасного простору, є рисою, що характеризує пост-урбанізаційний та глобалізаційний періоди. Два міські центри міжрегіонального – національного характеру були обрані для представленого дослідження та аналізу, обидва з них разом з суміжними територіями розташовані в передгірному регіоні /Podgórze/ Польщі.
Ключові слова: антропогенний вплив, трансформація ландшафту.
Reference: 18

Jozef Junak, Nadezda Stevulova
Technical university of Kosice,
Institute of Environmental Engineering
NATURAL AGGREGATE REPLACEMENT BY RECYCLED MATERIALS IN CONCRETE PRODUCTION
© Junak J., Stevulova N., 2013
In this contribution is presented overview of aggregate from recycled concrete and steel making slag treatment in civil engineering industry. The goal of experiments is utilization of these wastes as the partial or complete replacement of natural aggregates fraction 4-8 and
8-16 mm in concrete. Partial replacement was carried out from 20 to 80 %.
Key words: recycled concrete aggregate, steelmaking slag, concrete, compressive strength.
Зроблено огляд наповнювача з переробленого бетону і сталеплавильного шлаку в будівельній галузі. Метою експериментів є використання цих відходів як часткової або повної заміни в бетоні природного заповнювача фракцій 4-8 і 8-16 мм. Часткова заміна проводилася у розмірі від 20 до 80 %.
Ключові слова: заповнювач до бетону, сталеплавильний шлак, бетон, міцність на стиск.
Reference: 8

P. Kapalo
Technical University of Kosice, Slovakia
ANALYSIS OF VENTILATION RATE AND CONCENTRATIONS OF CARBON DIOXIDE IN THE OFFICE
© Kapalo P, 2014
The aim of the article is to establish the necessary air exchange rate in the room at the principal production carbon dioxide calculation and experiment. In order to determine the necessary volume the air flow was made more experimental measurements in selected rooms. From the measured data of concentration CO2 by combination of graphic method and mathematical formulas we can determinate the required air flow which meets the hygiene requirements. The entire computation we can see on the example.
Key words: concentration of carbon dioxide, ventilation, flow.
Метою статті є встановлення необхідного рівня кратності повітрообміну в приміщенні на основі розрахунків концентрації вуглекислого газу та експериментально. Для встановлення необхідного об’єму потоку повітря були зроблені експериментальні заміри у обраних приміщеннях. З виміряних даних щодо концентрації CO2 у комбінації з графічною методикою та математичними формулами можна визначити необхідну кратність повітрообміну, що задовольняє гігієнічні вимоги. Розрахунок супрово¬джується прикладом.
Ключові слова: концентрація вуглекислого газу, вентиляція, потік.
Reference: 9

Zuzana Karelová, Zuzana Vranayová, Daniela Káposztásová, Pavol Purcz
Technical University of Košice,
Faculty of Civil Engineering
RISK ANALYSIS FOR RWH SYSTEM AND ITS VERIFICATION BY MATHEMATICAL METHODS
© Karelová Z., Vranayová Z., Káposztásová D., Purcz P., 2013
Rainwater is an alternative and sustainable source of water which is in compliance with the idea of sustainable development. Risk analysis helps us to identify the risks associated with the rainwater harvesting (RWH) in general. In this article we identify that parts of the RWH system where potential hazardous events could occur. The potential hazardous events are evaluated by risk analysis and the most hazardous parts of the system are designated.
Well known Water Safety Plan and semi-quantitative approach was used as a template for
risk analysis. This method was verified by various mathematical methods as described
in this article.
Key words: rainwater harvesting (RWH), stormwater management, risk analysis, semi-quantitative method.
Дощова вода є альтернативним і відновлювальним джерелом води та відповідає ідеям збалансованого розвитку. Аналіз ризиків дозволяє ідентифікувати ризики, пов’язані зі збором дощової води (RWH) в цілому. Визначено, що частини системи збору дощової води є потенційно небезпечними. Потенційні небезпеки були оцінені шляхом аналізу ступенів ризику і найбільш небезпечні частини системи були встановлені. Як зразок для аналізу використано відомий План Безпеки Води (Water Safety Plan) і напівкількісний підхід. Методика була перевірена різними матема¬тичними методами.
Ключові слова: збір дощової води (RWH), аналіз ступеня ризику, напівкількісна методика.
Reference: 9

Dušan Katunský, et al.,
M. Lopušniak, M. Bagoňa, M. Vertaľ, A. Vašková, M. Zozulák, K. Kondáš
Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering,
Institute of Architectural Engineering
ENVELOPE STRUCTURE MATERIALS EXPERIMENTAL RESEARCH IN NON-STATIONARY THERMAL-HUMIDITY CONDITIONS
© Katunský D., Lopušniak M., Bagoňa M., Vertaľ M., Vašková, A., Zozulák M., Kondáš K., 2013
Content of the article will be the evaluation of fragments and construction details of the building envelope, the heat-air-moisture and energy characteristics, their impact on the state of indoor environment, the material parameters. Research is carried out in real conditions in situ and laboratory research in the preparation of experimental models. The project will build on the results obtained from solved projects. Assessment of the envelope, their fragments and construction details in steady sta/te conditions does not give a true picture of their behaviour and their impact on the indoor environment of buildings. The heat-air-moisture microclimate, the properties of building envelope and indoor environment are characterized by non-stationary processes, in real state. The task of the project will be the analysis of the particular heat-air-moisture and energy processes of building envelope, which is exposed to the experimental laboratory and real in situ conditions.
Key words: buildings, construction detail, laboratory experiment, in situ testing measurement, building envelopes, heat-air-moisture fluxes, non-stationary boundary conditions, material parameters.
Досліджено оцінку фрагментів і деталей конструкції огороджуючих конструкцій будівель, їх теплових, вологостійкостних і енергетичних характеристик, їх вплив на стан внутрішнього середовища і параметрів матеріалів. Дослідження проводяться в реальних умовах in site і лабораторних дослідженнях при створенні експериментальних моделей. Проект буде грунтуватися на результатах, отриманих в попередніх проектах. Оцінка огороджуючих контрукцій, їх фрагментів і деталей конструкцій при сталих умовах не дає реальної картини їх поведінки та впливу на внутрішнє середовище будівель. В реальній ситуації тепло-вологісний мікроклімат, як і властивості огороджуючих конструкцій і внутрішнього середовища характеризуються нестаціонарними процесами. Завданням проекту є проаналізувати тепло-вологісні та енергетичні процеси огороджуючих конструкцій в умовах експериментальних лабораторій і реальних умовах.
Ключові слова: будівництво, будівельні деталі, лабораторний експеримент, тестування на місці вимірювання, облицювання, тепло-вологісні потоки, нестаціонарні граничні умови, матеріальні параметри.
Reference: 10

Stanislav Kmeť, Michal Tomko, Ivo Demjan
Technical University of Košice
Civil engineering Faculty
Institute of Structural Engineering
EXPERIMENTAL DIAGNOSTICS AND STATIC ASSESSMENT OF FIRE DAMAGED STEEL STRUCTURE
© Kmeť S., Tomko M., Demjan I., 2013
In the paper are presented the results of diagnostics, tests of materials, numerical modelling and static analysis of the current state of the bearing steel structure of the hall after a fire and design of the actions for the repair of the damaged steel structural members.
Key words: steel structure, diagnostics, material tests, modelling, fire, analysis, resistance of structure, renewal.
Подано результати діагностичного випробування матеріалів, числове моделювання і структурний аналіз поточного стану сталевих конструкцій залу після пожежі і запропоновано заходи щодо ремонту пошкоджених елементів сталевої конструкції.
Ключові слова: сталеві конструкції, діагностика, випробування матеріалів, моделювання, пожежа, аналіз, міцність конструкції, реконструкція.
Reference: 8

Katarina Knizova, Martin Kovac
Technical University of Kosice,
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering
INFLUENCE OF NATURAL AND MECHANICAL VENTILATION ON ELIMINATION OF HEAT LOAD IN THE LOFT SPACE
© Knizova K., Kovac M., 2013
A purpose of this submission is a dynamic analysis of indoor environment on the suitably chosen classrooms, which are situated in the loft spaces of Civil Engineering Faculty in Kosice. The evaluation was doing by using energy simulation tool and is oriented on evaluation of heat load during summer period. The subject of analysis is to consider influence of selected mode of natural and mechanical ventilation on a modification of operative temperature in classrooms. The purpose of the whole submission is to obtain a dynamic view of indoor environment changes that are determined by internal and external factors, to compare the suitability of evaluated ventilation modes and possibility of their application in these areas.
Key words: dynamic analysis, heat load, ventilation.
Здійснено динамічний аналіз внутрішнього середовища вибраних класів, розташованих в мансарді будівельного факультету в Кошице. Аналіз виконувався з використанням інструментів моделювання і проводився для оцінки теплового навантаження в літній час. Предметом аналізу є оцінка впливу окремих режимів природної та механічної вентиляції на зміну робочої температури в класах. Мета аналізу полягає в отриманні динамічної картини змін у внутрішньому середовищі під дією внутрішніх і зовнішніх факторів, а також для порівняння придатності оцінюваних режимів вентиляції та можливості їх застосування.
Ключові слова: динамічний аналіз, теплове навантаження, вентиляція.
Reference: 3

Danica Košičanová, Anna Sedláková
Technical University of Košice, Slovakia,
Institute of Architectural Engineering, Faculty of Civil Engineering
ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS – ECONOMIC EVALUATION
© Košičanová D., Sedláková A., 2013
This paper presents a method for economic calculation of the heating systems, relying on data from other systems that may influence the energy demand of the heating system. This method can be used, fully or partly, for the consider economic feasibility of energy saving options in buildings, compare different solutions of energy saving options in buildings (e.g. plant types, fuels), evaluate economic performance of an overall design of the building (e.g. trade-off between energy demand and energy efficiency of heating systems) and assess the effect of possible energy conservation measures on an existing heating system, by economic calculation of the cost of energy use with and without the energy conservation measure. The approach of the calculation method is according to a global point of view (overall costs). However, depending on the objectives of the investor, the calculation method may be applied considering only selected specific cost items. For example, calculations concerning alternative solutions for heating systems may be performed considering only costs for the domestic hot water system and the space heating system.
Key words: energy performance; calculation method; energy efficiency of heating systems.
Подано метод економічного розрахунку систем опалення, на підставі даних з інших систем, які можуть впливати на енергетичні потреби системи опалення. Цей метод може бути використаний повністю або частково для розгляду економічної доцільності опцій енергозбереження в будівлях, для порівняння різних вирішень енергозбереження в будівлях (наприклад, типів установок, палива), для оцінювання економічних показників загального розрахунку будівлі (наприклад, компроміс між попитом на енергію та підвищенням енергоефективності систем опалення), а також для оцінюваня впливу можливих заходів щодо збереження енергії для системи опалення через економічний розрахунок вартості використання енергії з урахуванням і без заходів із збереження енергії. Метод розрахунку базується на глобальному принципі (загальні витрати). Проте, залежно від цілей інвестора, метод розрахунку може бути застосований тільки до вибраних показників витрат. Наприклад, розрахунок, що стосується альтернативних рішень для системи опалення, може бути виконаний лише враховуючи витрати на системи гарячого водопостачання або системи опалення приміщень.
Ключові слова: eнергетична ефективність; метод розрахунку; енергоефективність систем опалення.
Reference: 7

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., Ing. Lenka Župová
Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty
Institute of Construction Technology and Management
PRECONDITION FOR WIDER USE OF PREFABRICATED CONSTRUCTION METHODS
© Kozlovská M., Župová L., 2013
Prefabrication is one of the key elements of industrialization in construction. Prefabricated construction methods are presenting a range of techniques to improve the building construction, quality and how to reduce the negative impact of building production on the environment. Paper deals about the theoretical apparatus defining a classification of prefabrication in construction. It deals about the criteria that influence the decision on the deployment of prefabricated elements to the project. Article also brings the results of survey focused on the application of prefabricated construction methods in Slovakia.
Key words: prefabrication, survey, industrialization.
Заводське виготовлення є одним з ключових елементів індустріалізації в будів¬ництві. Метод збірного будівництва передбачає низку заходів для поліпшення якості будівництва, та шляхів зменшення негативного впливу будівельного виробництва на навколишнє середовище. Розглядається теоретичний апарат визна¬чення класифікації заводського виготовлення в будівництві. Йдеться про критерії, які впливають на рішення про розміщення збірних елементів у проекті. Наведено результати дослідження обсягів використання методів збірного будівництва в Словаччині.
Ключові слова: збірне будівництво, заводське виготовлення, дослідження, індустріалізація.
Reference: 8

Aleksander Kozłowski
Rzeszów University of Technology,
Department of Building Structures
PREDESIGN OF STEEL FRAMES WITH SEMI-RIGID JOINTS
© Kozłowski A., 2013
It is well known that real solutions of steel joints in framed structures are far away from the conservative assumption that joints behave like pure hinges and/or full rigid connections. Applying semi-rigid philosophy in the design requires consideration of joint characteristics (M- relationship) in the global analysis. The main parameters describing M- curve are the moment resistance Mj.Rd and initial stiffness Sj.ini. In EC3, part 1-8, there are procedures to determinate joint properties, but calculation of them is very troublesome and time consuming. Using regression analysis, simple formulas for Mj.Rd and Sj.ini, possible for hand calculator, were obtained for end-plate bolted as well as welded beam-to-column connection. The distribution of internal forces in the frame depends on, and changes with the changes of joints stiffness, which in turn depend on beam and column sections. To help designers avoid many recalculation and speed up their design work there is a need to supply design tools, like "good guess" assessment, simple formulas, tables, design guidelines, which enable designer to assess preliminary members and joints properties. Based on the wide analysis of many frames with various types of joints, such design tools were developed and are presented in the paper.
Key words: global analysis, design algorithm, semi-rigid joint, conceptual design, predesign, braced frame, unbraced frame, lateral frame drift.
Реальні рішення в сталевих каркасних конструкціях далекі від консервативного припущення, що вузли поводяться як чисті шарніри і/або повністю жорсткі защемлення. Застосування напівжорсткості в проектуванні вимагає розгляду характеристик з’єднання (взаємозв’язку М-) в глобальному аналізі. Основними параметрами, що описують залежність М- , є момент опору Mj.Rd та початкова жорсткість Sj.ini. У Єврокоді 3, частині 1-8, передбачено порядок визначення характеристик з’єднання, але їх розрахунок дуже клопітний і забирає багато часу. З використанням регресійного аналізу, прості формули для Mj.Rd та Sj.ini, посильні ручному калькулятору, були отримані для торцевої пластини з болтами, а також зварного з'єднання ригель-колона. Розподіл внутрішніх зусиль в рамі залежить від зміни жорсткості вузла, яка в свою чергу залежить від перерізів ригелів і колон. Щоб допомогти інженерам уникнути багатьох перерахунків і прискорити їхні проектні роботи, необхідно розробити інстру¬менти проектування, такі як "гарна здогадка", прості формули, таблиці, мето¬дики, які дозволяють проектанту попередньо оцінити елементи і їх властивості. На основі докладного аналізу багатьох рам з різними типами з'єднань такі інструменти проекту¬вання були розроблені і представлені в статті.
Ключові слова: глобальний аналіз, алгоритм проектування, напівжорсткі з’єднання, концептуальне проектування, попередній розрахунок, рама зі зв’язками, рама без зв’язків, поперечні переміщення рами.
Reference: 5

PhD Eng. Emilia Kuliczkowska, MSc Maria Gierczak
Kielce University of Technology
Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering
FAILURES OF SEWER PIPES MADE OF PVC / УШКОДЖЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ВИКОНАНИХ З ПВХ ТРУБ
© Kuliczkowska E., Gierczak M., 2014
This paper presents the field measurements results of sewer pipes made of PVC, which were newly laid in the ground. The research was carried out applying CCTV (Closed Circuit Television) inspections, which was performed during the construction works acceptance of the sewer pipes some weeks or months after their laying in the ground. More than 11 km of sewers from 11 cities in Poland were analyzed. The analysis was carried out based on the research conducted among other things by Kielce University of Technology. A detailed analysis of specific flexible pipes failures was carried out. Failures, which occurred most frequently and on the highest percentage of the sewer pipe lengths were identified. The failures were classified according to the intensity of their occurrence and caused danger. Class 1 covers the greatest failures and the highest level of danger, class 5 covers minor failures with the lower level of danger. The technical condition of the investigated sewers was assessed by classifying the particular sections to one of 3 groups: G 1 – without failures, G 2 – with failures in 5th class, G 3 – with failures in classes 1st- 4th. The most probable reasons for failures were presented.
Key words: sewers, CCTV inspections, PVC pipes failures.
Подано результати досліджень каналізаційних каналів з ПВХ труб, нещодавно прокладених в землі. Дослідження проведені за допомогою відеоспостереження (Closed Circuit Television, CCTV), що було виконане протягом прийому каналів перед початком їх експлуатації. Проаналізовано понад 11 км каналізаційних каналів в 11 містах Польщі. Аналіз виконано на підставі досліджень, зокрема Політехнікою Свентокшискою м. Кельце. Детально проведено аналіз специфічних ушкоджень для гнучких труб, а також ушкоджень, що найчастіше зустрічаються для значного процента по довжині досліджуваних каналів. Пошкодження поділено на п’ять класів в залежності від інтенсивності їх прояву і від величини створеної ними загрози. Перший клас характеризує найбільше пошкодження і найвищий ступінь загрози, а п’ятий – найменше пошкодження з найнижчим ступенем загрози. Виконано оцінку технічного стану досліджуваних каналізаційних каналів шляхом класифікації окремих відрізків до однієї з трьох груп: G1 – без ушкоджень, G2 – з ушкодженнями п’ятого класу, G3 – з ушкодженнями І-IV класів. Вказані можливі причини виникнення тих ушкоджень.
Ключові слова: каналізація, CCTV інспекція, аварії труб з ПВХ.
Reference: 6

Ing. Marek Kušnír, PhD., Ing. Peter Kapalo, PhD.
Technical University of Košice,
Institute of Architectural Engineering
PHOTOVOLTAIC SYSTEM AND ENERGY DEMANDS OF THE OFFICE BUILDING
© Kušnír M., Kapalo P., 2013
During the research, there was developed methodology to calculate the amount of produced electricity, which is directly based on measured weather conditions for the city of Košice during the last years. According to this calculation we can assume coverage of electricity consumption of the circulation pumps in the heating and cooling system.
Key words: Photovoltaic system, heat pump, renewable energy sources.
Розроблено методику розрахунку кількості виробленої електроенергії, яка заснована безпосередньо на виміряних погодних умовах для міста Кошице протягом останніх років. Відповідно до цього розрахунку можна підсумувати покриття споживання електроенергії циркуляційними насосами в системах опалення та охолодження.
Ключові слова: фотоелектричні системи, теплові насоси, відновлювані джерела енергії.
Reference: 4

Doc. Ing., PhD Vincent Kvočák, Ing. Daniel Dubecký, Ing.Marek Spišák
Technical University of Košice
Faculty of Civil Engineering, Institute of Structural Engineering
THE COMPOSITE SECTION ANALYSIS OF ENCASED BEAMS WITH CLOSED SHAPE
© Kvočák V., Dubecký D., Spišák M., 2014
Plate bridges with encased beams are suitable for building bridges of a short and medium range. They have many advantages such as a low construction height, a clear static operation and a short execution time without the supporting scaffold. Their disadvantages are unthrift steel I sections used in most of the bridges of this type. Therefore, it is necessary to develop more appropriate design processes, a more efficient layout and use of steel beams. This paper presents experimentally validated composite steel and concrete beams using a modified form of the closed section steel with static load tests.
Key words: composite beam, encased hollow sections .
Плитні мости з замоноліченими жорсткими балками придатні для зведення малих та середніх по довжині мостів. Вони мають багато переваг, таких як мала будівельна висота, проста статична робота і швидке зведення без додаткових риштувань. Недоліком є неефективне використання сталі у двотаврових балках, що найчастіше використовується у мостах цього типу. Тому необхідно розробити кращу методику проектування, ефективнішого використання сталевих балок. Подано результати випробувань композитних балок з бетону та сталевого модифікованого замкнутого профілю при статичному навантаженні.
Ключові слова: композитна балка, балки з жорсткою арматурою замкнутого профілю.
Reference: 3

UDC 697.94.(075)
V.Y. Labay, O.V. Labay, D.I. Harasym, O.V. Omelchuk,
National University “Lviv Polytechnic”,
Department of “Heat, Gas Supply and Ventilation”
EXERGY EFFECTIVE REGIMES OF EXPLOITATION OF AIR SPLIT-CONDITIONERS OF FIRM “LG”
© Labay V.Y., Labay O.V., Harasym D.I., Omelchuk O.V., 2013
The elaborating method of the exergetic analysis of air split-conditioners one-step Freon refrigeration machines was used in this article. The dependence of exergetic output-input ratio for refrigeration machine of air split-conditioner of firm “LG” with cooling capacity 3666 W for refrigerators agent R22 from air flow rates on the evaporator by different external temperature regimes was defined.
Key words: exergy, balance, air conditioner, air flow rate, efficiency.
Використано розроблений ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин split-кондиціонерів. Встановлено залежність ексергетичного ККД split-кондиціонера фірми “LG” холодопродуктивністю 3666 Вт на холодильному агенті R22 від витрат повітря на випарнику для різних зовнішніх температурних режимів.
Ключові слова: ексергія, баланс, кондиціонер, витрата повітря, ефективність.
Reference: 5

UDC 697.92
Сh.R. Lesik ,V.М. Zhelyh, V.Z. Pashkevych
Lviv Polytechnic National University
Department of Heat and gas supply and ventilation
THE INVESTIGATION PARAMETERS OF ROOM MICROCLIMATE WITH AN INSTALLED THERMOSYPHON SOLAR COLLECTOR
© Lesik Сh.R., Zhelyh V.М., Pashkevych V.Z ., 2013
In this article presents the results of natural experiments to determine the thermal power of solar collector. It was determined the efficiency of the proposed thermosiphon solar collector. Obtained empirical dependences for determining the amount of generated heat.
Key words: thermosiphon solar collector, air heating system, natural convection, absorbent surface.
Описано відомі методи встановлення сонячних повітронагрівачів. Наведено переваги запропонованого термосифонного геліоколектора у порівнянні з існуючими конструкціями нагрівачів. Опрацьовані дані, отримані експериментально, подано у графічному і емпіричному вигляді. Здійснено аналіз отриманих результатів.
Ключові слова: пасивний сонячний будинок, енергоощадність, термосифонний геліоколектор, мікроклімат приміщення.
Reference: 5

Lech Licholai, Jerzy Szyszka
Rzeszow University of Technology,
Faculty of Civil and Environmental Engineering,
Department of Building Engineering
POSSIBILITIES OF THE AEROGEL APPLICATION IN BUILDING
© Licholai L., Szyszka J., 2014
The paper presents the aerogel, material which can be more widely used in building. The examples of the use of aerogel and the results of laboratory tests connected with the insulation properties are presented. It seems that the aerogel, due to its good thermal characteristics can improve the energy efficiency of buildings.
Key words: insulation in buildings, insulation materials, energy efficiency, transparent barriers, aerogel.
Описується аерогель – матеріал, який може бути ширше використаний у будівництві. Наведено приклади використання аерогелю і результати лабораторних випробувань, пов'язані з ізоляційними властивостями. Аерогель, завдяки його хорошим теплотехнічним характеристикам, може поліпшити енергоефективність будівель.
Ключові слова: ізоляція будівель, ізоляційні матеріали, енергоефективність, прозорі бар'єри, аерогель.
Reference: 10

Anna Lis, Adam Ujma
Czestochowa University of Technology
Department of Civil Engineering
BUILDING ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT AFTER THERMOMODERNIZATION
© Lis A., Ujma A., 2013
The article examines the consumption of fuel in given facility, in relation to the existing climatic conditions. It has been analyzed the building energy efficiency improvement after thermomodernization. Summarizes the nature of the changes in the cost of energy/fuel for the facility, with the change of income and inflation in Poland. A comparison of the terms of use of the building by the residents on the basis of questionnaire surveys was conducted. It was shown the different effects of thermomodernization of multi-family building. Quoted as examples of various other projects implemented thermomodernization in that locality.
Key words: building energy efficiency, energy consumption, thermomodernization.
Розглядаються різні ефекти термомодернізації житлового будинку, які належать до концепції збалансованого розвитку. Проведено аналіз підвищення енергоефективності будівлі після термомодернізації, порівняно витрати палива, витрати на експлуатацію, умови ввикористання будівлі мешканцями і т.п. до і після термомодернізації. Наводяться як приклади інші проекти реалізації термомодернізації в даній місцевості.
Ключові слова: енергоефективність будівлі, споживання енергії, термомодернізація будівель.
Reference: 4

A.Y. Melnyk, O.R. Poznyak, R.A. Soltysik
Lviv Polytechnic National University
Department of Building Production
NON-AUTOCLAVED AERATED CONCRETE PRODUCED USING INDUSTRIAL WASTES
© Melnyk A.Y., Poznyak O.R., Soltysik R.A., 2013
There is investigated the effect of carbonate-containing and sulfate salt processing wastes on the properties of cementitious systems and aerated concretes based on them.
Key words: aerated concrete, salt processing wastes, swelling multiplicity, strength, porous structure.
Досліджено вплив карбонатвмісного та сульфатного відпадків переробки солі на властивості цементуючих систем та ніздрюватих бетонів на їх основі.
Ключові слова: газобетон, відпадки переробки солі, кратність спучування, міцність, порова структура.
Reference: 5

UDC [69+691.32] (083.74)
V.P. Mitrofanov, N.M. Pinchuk*, P.B. Mitrofanov*,
Center for Advanced Design Methods of Concrete Structures, Poltava,
*Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Ukraine
THE MAIN DESIGN CONCEPTIONS OF CONCRETE STRUCTURES IN THE ADM MODEL CODE
© Mitrofanov V.P., Pinchuk N.M., Mitrofanov P.B., 2014
The System Analysis of the Eurocode 2 and project fib Model Code 2010 shows their radical disadvantage: the absence or incompleteness of links between partial and general design that in accordance with system approach means the insufficiently high level of those designs development, caused by the absence of the enough General Theory of Reinforced Concrete (RC). It is stated the essence of the General Theory of RC taken as a principle of the more perfect ADM model Code for projecting of RC Structures.
Key words: reinforced concrete structures, designs, disadvantages, links, General Theory.
Системний аналіз Eurocode 2 та проекту fib Model Code 2010 показує їх основний недолік: відсутність або неповноту зв’язків між окремими та загальними розрахунками, що за системного підходу означає недостатньо високий рівень розвитку цих розрахунків, обумовлений відсутністю загальної теорії залізобетону. Викладається сутність загальної теорії залізобетону, покладеної в основу досконалішої моделі ADM норм проектування залізобетонних конструкцій.
Ключові слова: залізобетонні конструкції, розрахунки, недоліки, зв’язки, загальна теорія.
Reference: 35

Milan Nič, doc. Ing. PhD., Veronika Sojková, Ing.
Slovak university of technology Bratislava, Slovakia
Faculty of civil engineering
DOCUMENTATION OF BUILDING RESEARCH BY FOTOGRAMMETRY
© Nič M., Sojková V., 2013
This paper describes the creation of documentation of building exploration by close photogrammetry method. It describes the content and purpose of researches and it summarizes the development of graphic documentation researches. The introduction of digital photography has increased the possibility of using photogrammetry for the measurement of geometric parameters of existing buildings. This method can be effectively used in the case of unpreserved final building documentation.
Key words: building research, digital close-range photogrammetry.
Описано виготовлення матеріалів для обстеження будівель методом близької фотограмметрії. Розкрито зміст і мету обстеження будівлі і підсумовано процес підготовки графічної документації обстеження. Впровадження цифрової фотографії збільшило можливість використання фотограмметрії для вимірювання геометричних параметрів існуючих будівель. Цей метод ефективний особливо у тому випадку, коли не збереглася первинна документація будівлі.
Ключові слова: обстеження будівель, цифрова близька фотограмметрія.
Reference: 4

Syndicate content