№ 768 (2013)

МІРА МНОЖИНИ РІВНЯ РОЗВ'ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗІ СТАЛИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ І ЗНАКОСТАЛИМИ ПРАВИМИ ЧАСТИНАМИ

Ільків В. С, Магеровська Т. В., Нитребич З. М.

Знайдено оцінку міри множини рівня функції, яка на деякому відрізку є розв'язком неоднорідного звичайного диференціального рівняння першого або другого порядку зі сталими коефіцієнтами та відділеною від нуля правою частиною. Ця оцінка узагальнює результат відомої леми Пяртлі та інші відомі оцінки. Вивчено властивості та доведено екстремальність знайдених нерівностей.
Ключові слова: міра множини, діофантів аналіз, малі знаменники.

MEASURE OF THE LEVEL SET FOR SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS AND CONSTANT SIGN RIGHT-HAND SIDES

Ilkiv V. S. Maherovska T. V. Nytrebych Z. M.

We have found an estimate of measure of level set of the function which is on a certain segment is a solution of an inhomogeneous ordinary differential equation of first or second order with constant coefficients and isolated from zero right-hand side. This estimate generalizes the result of the known Piartly lemma as well as other known estimates. We study properties and prove the extremeness of the found inequalities.
Key words: measure of set, Diophantine analysis, small denominators.

МЕРА МНОЖЕСТВА УРОВНЯ РЕШЕНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И ЗНАКОПОСТОЯННЫМИ ПРАВЫМИ ЧАСТЯМИ

Илькив В. С., Магеровська Т. В., Нитребыч З. М.

Получена оценка меры множества уровня функции, являющейся на некотором отрезке решением неоднородного обыкновенного дифференциального уравнения первого или второго порядка с постоянными коэффициентами и отделенной от нуля правой частью. Эта оценка обобщает результат известной леммы Пяртли и другие известные оценки. Изучены свойства и доказана экстремальность полученных неравенств.
Ключевые слова: мера множества, диофантов анализ, малые знаменатели.

Література – 10

МНОЖИНИ АБСОЛЮТНОЇ СТІЙКОСТІ ДО ЗБУРЕНЬ ГІЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБІВ З ДІЙСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Гладун В. Р.

Стаття присвячена вивченню умов, за виконання яких нескінченні гіллясті ланцюгові дроби зі змінною кількістю гілок розгалуження є стійкими до збурень їх елементів. Побудовано та досліджено множини абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з дійсними частинними чисельниками і знаменниками, що дорівнюють одиниці. Встановлено оцінки абсолютних похибок підхідних дробів таких гіллястих ланцюгових дробів.
Ключові слова: гіллястий ланцюговий дріб, підхідні дроби, множини абсолютної стійкості до збурень, оцінки абсолютних похибок підхідних дробів гіллястих ланцюгових дробів.

SETS OF ABSOLUTE STABILITY TO PERTURBATIONS OF BRANCHED CONTINUED FRACTIONS WITH REAL ELEMENTS

Hladun V. R.

The article deals with investigation of the conditions under which the infinite branched continued fractions with variable number of branches are stability to perturbations of their elements. We construct and investigate the sets of absolute stability to perturbations of branched continued fractions with real partial numerators and denominators equal to one.Besides, we establish the errors estimates of approximants of such branched continued fractions.
Key words: branched continued fraction, approximants, the sets of absolute stability to perturbations, the estimates of absolute errors of approximants of branched continued fractions.

МНОЖЕСТВА АБСОЛЮТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗМУЩЕНИЯМ ВЕТВЯЩИХСЯ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Гладун В. Р.

Статья посвящена изучению условий, при выполнении которых бесконечные ветвящиеся цепные дроби с переменным количеством веток ветвления устойчивы к возмущениям их элементов. Построены и исследованы множества абсолютной устойчивости к возмущениям ветвящихся цепных дробей с действительными частными числителями и знаменателями, равными единице. Установлено оценки абсолютных погрешностей подходящих дробей таких ветвящихся цепных дробей.
Ключевые слова: ветвящаяся цепная дробь, подходящие дроби, множества абсолютной устойчивости к возмущениям, оценки абсолютных погрешностей подходящих дробей ветвящихся цепных дробей.

Література – 25

ПОЄДНАННЯ ПЕРЕВАГ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ОПТИЧНОГО ТА ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АБСОЛЮТНИХ П'ЄЗООПТИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ РОМБІЧНИХ КРИСТАЛІВ

Дем'янишин Н. М.

На прикладі кристалів борату стронцію описано метод визначення абсолютних п'єзооптичних коефіцієнтів ромбічних кристалів на основі п'єзооптичних коефіцієнтів різниці ходу, які визначено поляризаційно-оптичним методом. Записано відповідні співвідношення. Показано, що для знаходження всіх дванадцяти абсолютних п'єзооптичних коефіцієнтів необхідно провести також три інтерферометричні вимірювання.
Ключові слова: поляризаційно-оптичний метод, п'єзооптичні коефіцієнти, ромбічні кристали.

COMBINATION OF ADVANTAGES OF POLARIZATION-OPTICAL AND INTERFEROMETRIC METHODS FOR DETERMINATION OF THE ABSOLUTE PIEZOOPTIC COEFFICIENTS OF RHOMBIC CRYSTALS

Demyanyshyn N. М.

Piezooptic coefficients of propagation difference were determined with the help of polarization-optical method for strontium borate crystals. The obtained coefficients were used to determine the absolute piezooptic coefficients of rhombic crystals. The corresponding relationships were recorded. It was shown that three interferometric measurements must be conducted for determination of all twelve values of absolute piezooptic coefficients.
Key words: polarization-optical method, piezo-optical coefficients, rhombic crystals.

СОЧЕТАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКОГО И ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ПЬЕЗООПТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ РОМБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ

Демьянишин Н. М.

На примере кристаллов бората стронция описан метод определения абсолютных пьезооптических коэффициентов ромбических кристаллов на основе пьезооптических коэффициентов разности хода, определенных поляризационно-оптическим методом. Записано соответствующие соотношения. Показано, что для определения всех двенадцати абсолютных пьезооптических коэффициентов необходимо провести также три интерферометрических измерения.
Ключевые слова: поляризационно-оптический метод, пьезооптические коэффициенты, ромбические кристаллы.

Література – 23

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІЇ НАЛЕЖНОСТІ, ЯК СТУПЕНІВ СВОБОДИ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА, НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Демків Л. І.

Розглянуто динамічну систему, що складається з двох підсистем. Досліджено вплив вибору значень параметрів функції належності на якісні та кількісні показники функціонування системи. Визначено оптимальне значення цих параметрів. Порівняно синтезований регулятор з відомими.
Ключові слова: нечітка логіка, нечіткий регулятор, функція належності, динамічна система.

STUDY OF INFLUENCE OF MEMBERSHIP FUNCTION'S PARAMETERS SELECTION, AS FUZZY REGULATOR'S DEGREES OF FREEDOM, ON THE CHARACTERISTICS OF DYNAMIC SYTEM

Demkiv L. I.

A dynamic system that consists of two subsystems is considered. The influences of membership function's parameters on qualitative and quantitative indicators of the system is investigated. The optimal values of these parameters are determined. A comparison of the synthesized controller with the known ones is held.
Key words: fuzzy logic, fuzzy controller, membership function, dynamical system.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КАК СТУПЕНЕЙ СВОБОДЫ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА, НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Дэмкив Л. И.

Рассмотрено динамическую систему, состоящую из двух подсистем. Исследовано влияние выбора значений параметров функции принадлежности на качественные и количественные показатели функционирования системы. Определены оптимальные значения этих параметров. Проведено сравнение синтезированного регулятора с известными.
Ключевые слова: нечеткая логика, нечеткий регулятор, функция принадлежности, динамическая система.

Література – 12

ОДНОЗНАЧНА РОЗВ'ЯЗНІСТЬ ЗАДАЧІ З ІНТЕГРАЛЬНИМИ УМОВАМИ ДЛЯ РІВНЯННЯ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ЗА ЧАСОМ

Каленюк П. І., Ільків В. С., Нитребич З. М., Когут І. В.

Знайдено клас однозначної розв'язності задачі з неоднорідними інтегральними часовими умовами для однорідного рівняння із частинними похідними другого порядку за часом, яке узагальнює бікалоричне рівняння. У цьому класі функцій квазіполіномного вигляду розв'язок задачі подано за допомогою диференціально-символьного методу як дію диференціальних виразів, символами яких є праві частини інтегральних умов, на деякі функції параметрів.
Ключові слова: рівняння із частинними похідними нескінченного порядку, інтегральні умови, бікалоричне рівняння, диференціально-символьний метод.

UNIQUE SOLVABILITY OF THE PROBLEM WITH INTEGRAL CONDITIONS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION OF THE SECOND ORDER IN TIME

Kalenyuk P. I. Ilkiv V. S. Nytrebych Z. M. Kohut I. V.

We distinguish a class of univalent solvability of the problem with nonhomogeneous integral time conditions for homogeneous partial differential equation of second order in time which generalizes a bicalorical equation. In this class of quasipolynomial functions, the solution of the problem is represented as an action of differential expressions whose symbols are the right-hand sides of the integral conditions, onto certain functions of parameters.
Key words: infinite order PDE, integral conditions, bicalorical equation, differential-symbol method

ОДНОЗНАЧНАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ ЗАДАЧИ З ИНТЕГРАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ВТОРОГО ПОРЯДКА ПО ВРЕМЕНИ

Каленюк П. И., Илькив В. С., Нитребыч З. М., Когут И. В.

Найден класс однозначной разрешимости задачи с неоднородными интегральными временными условиями для однородного уравнения с частными производными второго порядка по времени, которое обобщает бикалоричное уравнение. В этом классе функций квазиполиномного вида решение задачи представлено с помощью дифференциально-символьного метода как действие дифференциальных выражений, символами которых есть правые части интегральных условий, на некоторые функции параметров.
Ключевые слова: уравнения с частными производными бесконечного порядка, интегральные условия, бикалоричное уравнение, дифференциально-символьный метод.

Література – 16

ТРИТОЧКОВА РІЗНИЦЕВА СХЕМА ВИСОКОГО ПОРЯДКУ ТОЧНОСТІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ЦИЛІНДРИЧНИХ КООРДИНАТАХ

Кунинець А. В., Кутнів М. В.

Розроблено алгоритмічну реалізацію точної триточкової різницевої схеми розв'язування нелінійних звичайних диференціальних рівнянь у циліндричній системі координат через триточкові різницеві схеми рангу ( – ціле додатне, – ціла частина). Доведено існування та єдиність розв'язку триточкової різницевої схеми рангу та отримана оцінка точності. Результати теоретичних досліджень підтверджено на чисельному прикладі.
Ключові слова: нелінійні звичайні диференціальні рівняння, метод лінеаризації та принцип стискувальних відображень, точна триточкова різницева схема, триточкова різницева схема високого порядку точності, ітераційний метод Ньютона.

THREE-POINT DIFFERENCE SCHEME OF HIGH ORDER ACCURACY FOR NONLINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE SECOND ORDER IN CYLINDRICAL COORDINATES

Kunynets A. V., Kutniv M. V.

Algorithmic realization of three-point difference scheme for solving nonlinear ordinary differential equations in cylindrical coordinates with the use of truncated three-point difference schemes of range ( – a positive integer, – is an integer part) are carried out. Existence and uniqueness of the solution of the three-point difference scheme of range are proved and error estimate are given. Results of theoretical research are confirmed by a numerical example.
Key words: nonlinear ordinary differential equations, linearization method, principle of contraction mapping, exact three-point difference scheme, three-point difference scheme of high order accuracy, Newton iterative method.

ТРЕХТОЧЕЧНАЯ РАЗНОСТНАЯ СХЕМА ВЫСОКОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

Кунинец А. В., Кутнив М. В.

Разработано алгоритмическую реализацию точной трехточечной разностной схемы решения нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений в цилиндрической системе координат через трехточечные разностные схемы ранга ( – целое положительное, – целая часть). Доказано существование и единственность решения трехточечной разностной схемы ранга и получена оценка точности. Результаты теоретических исследований подтверждено на численном примере.
Ключевые слова: нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения, метод линеаризации и принцип сжимающих отображений, точная трехточечная разностная схема, трехточечная разностная схема высокого порядка точности, итерационный метод Ньютона.

Література – 10

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ДОДАТНО ВИЗНАЧЕНИХ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ ЗВ'ЯЗАНИХ З ОПЕРАТОРОМ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

Лопотко О. В.

Доведено теорему про інтегральне зображення додатно визначених функцій двох змінних для яких ядро додатно визначено. Ця теорема є узагальненням теореми про інтегральне зображення експоненціально випуклих функцій двох змінних.
Ключові слова: інтегральне зображення, оператор, додатно визначена функція.

INTEGRAL REPRESENTATION OF POSITIVELY DEFINITE FUNCTIONS OF TWO VARIABLES ASSOCIATED WITH AN OPERATOR OF FIRST ORDER

Lopotko O. V.

Integral representation is obtained for positive definite functions of two variables. This representation is generalization of integral representation for exponential convex functions of two variables.
Key words: іntegral representation, operator, positive definite functions.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАТОРОМ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Лопотко О. В.

Доказано теорему об интегральном представлении положительно определенных функций двух переменных для которых ядро положительно определено. Эта теорема есть обобщением теоремы об интегральном представлении экспоненциально выпуклых функций двух переменных.
Ключевые слова: интегральное представление, оператор, положительно определенные функции.

Література – 5

ЛОКАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ВАЖКИХ ДІРОК З ДЕФЕКТАМИ КРИСТАЛІЧНОЇ ГРАТКИ В АНТИМОНІДІ ІНДІЮ

Малик О. П., Кеньо Г. В., Хитрук І. І.

Розглянуто процеси розсіяння важких дірок на близькодіючому потенціалі, обумовленому взаємодією з полярними та неполярними оптичними фононами, п'єзоелектричними та акустичними фононами, полем статичної деформації, іонізованими домішками в зразках р-InSb з концентрацією носіїв . Розраховано температурні залежності рухливості та Холл-фактора важких дірок в інтервалі .
Ключові слова: явища переносу, розсіяння носіїв заряду, антимонід індію.

THE LOCAL HEAVY-HOLE INTERACTION WITH CRYSTAL LATTICE DEFECTS IN INDIUM ANTIMONIDE

Malyk O. P., Kenyo G. V., Khytruk I. I.

The processes of heavy-hole scattering on the short-range potential caused by interaction with polar and nonpolar optical phonons, piezoelectric and acoustic phonons, static strain and ionized impurities in zinc blende p-InSb samples with carrier concentration are considered. The temperature dependences of heavy-hole mobility and Hall factor in the range are calculated.
Key words: transport phenomena, charge carrier scattering, indium antimonide.

ЛОКАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ ДЫРОК С ДЕФЕКТАМИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ В АНТИМОНИДЕ ИНДИЯ

Малык О. П., Кеньо Г. В., Хытрук И. И.

Рассмотрены процессы рассеяния тяжелых дырок на близкодействующем потенциале, обусловленном взаимодействием с полярными и неполярными оптическими фононами, пьезоэлектрическими и акустическими фононами, полем статической деформации, заряженной примеси в образцах р-InSb с концентрацией носителей . Рассчитаны температурные зависимости подвижности и Холл-фактора тяжелых дырок в интервале .
Ключевые слова: явления переноса, рассеяние носителей заряда, антимонид индия.

Література – 18

ІНТЕГРАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ В ТЕОРІЇ РІВНЯНЬ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ТИПУ З ІМПУЛЬСНИМ ЗБУРЕННЯМ

Массалітіна Є. В., Кільчинський О. О.

Знайдена інтегральна оцінка для функції двох змінних, що задовольняє рівняння гіперболічного типу та отримує імпульсні збурення як дискретного, так і неперервного характеру на заданих кривих.
Ключові слова: інтегральні нерівності, рівняння гіперболічного типу, імпульсні збурення.

INTEGRAL INEQUALITIES IN THE THEORY OF EQUATION OF HYPERBOLIC TYPE WITH IMPULSE PERTURBATION

Massalitina E.V. Kilchinskiy O. O.

Integral estimation for function of two variables which satisfies the equation of hyperbolic type and receives impulse perturbations both discrete and continuous character on given curves is founded.
Key words: integral inequalities, hyperbolic equation, impulse perturbation.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА В ТЕОРИИ УРАВНЕНИЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Массалитина Е. В., Кильчинский О. О.

Найдена интегральная оценка для функции двух переменных, удовлетворяющей уравнению гиперболического типа и получающей импульсные воздействия как дискретного, так и непрерывного характера на заданых кривых.
Ключевые слова: интегральные неравенства, уравнения гиперболического типа, импульсные воздействия.

Література – 8

ПРО ВПЛИВ СИЛИ МАГНУСА НА РУХ СФЕРИЧНОГО ТІЛА ЗМІННОЇ МАСИ

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В.

Розв'язано задачу падіння однорідної кулі, радіус якої зменшується у часі за дробово-лінійним законом. Перші інтеграли рівнянь руху знайдено в елементарних функціях, другі інтеграли зведено до узагальнених інтегралів Френеля, які виражаються через гіпергеометричні функції. Досліджено особливості руху кулі під дією сили Магнуса.
Ключові слова: рух масової кулі, зменшення маси, сила Магнуса, спеціальні функції.

THE EFFECT OF THE MAGNUS FORCE ON THE MOTION OF A SPHERICAL BODY WITH VARIABLE MASS

Olshanskii V. P., Olshanskii S. V.

The problem of falling of a homogeneous sphere whose radius decreases in time according to fractional linear law is solved. First integrals of equations of motion are found in elementary functions, the second integral is reduced to a generalized Fresnel integrals, which are expressed in terms of hypergeometric functions. The features of motion of the sphere under the force of Magnus are investigated.
Key words: motion of a sphere, decrease in mass, Magnus force, special functions.

О ВЛИЯНИИ СИЛЫ МАГНУСА НА ДВИЖЕНИЕ СФЕРИЧЕСКОГО ТЕЛА ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ

Ольшанский В. П., Ольшанский С. В.

Решена задача падения однородного шара, радиус которого уменьшается во времени по дробно-линейному закону. Первые интегралы уравнений движения найдены в элементарных функциях, вторые интегралы сведены к обобщённым интегралам Френеля, которые выражаются в гипергеометрических функциях. Исследованы особенности движения под действием силы Магнуса.
Ключевые слова: движение массивного шара, уменьшение массы, сила Магнуса, специальные функции.

Література – 11

ПРО ВIЛЬНI ДОБУТКИ ПАРАТОПОЛОГIЧНИХ ГРУП ТА IХНI ГОМОМОРФIЗМИ

Пирч Н. М.

Досліджуємо топологічні і тополого-алгебраїчні властивості гомоморфізмів паратопологічних груп, які зберігаються конструкцією вільного добутку.
Ключові слова: вільна топологічна група, вільний добуток паратопологічних груп, гомоморфізм паратопологічних груп.

FREE PRODUCTS OF PARATOPOLOGICAL GROUPS AND THEIRHOMOMORPHISMS

Pyrch N. M.

We investigate topological and algebraically-topological properties of the homomorphisms of paratopological groups being preserved by construction of the free product
Key words: free paratopological group, free product of paratopological groups, homomorphisms of paratopological groups.

СВОБОДНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАРАТОПОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП И ИХ ГОМОМОРФИЗМЫ

Пырч Н.М.

Исследуются топологические и тополого-алгебраические свойства гомоморфизмов паратопологических групп сохраняемые конструкцией свободного произведения.
Ключевые слова: свободная паратопологическая группа, свободное произведение паратопологических групп, гомоморфизм паратопологических групп.

Література – 15

СТАЦІОНАРНІ СТАНИ КВАНТОВОЇ ТОЧКИ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ

Понеділок Г. В., Клапчук М. І.

Запропоновано осциляторно-кулонівську модель сферичної квантової точки (СКТ) у зовнішньому однорідному магнітному полі. СКТ описується сферично-симетричним осциляторно-кулонівським потенціалом, що узагальнює відому параболічну модель квантової точки. Отримане трансцендентне рівняння для спектра електронів, вирази для відповідних власних функцій. Досліджено залежність спектра одноелектронної задачі від ефективного розміру квантової точки та інших параметрів модельного потенціалу. Побудовано залежність одноелектроних станів СКТ у магнітному полі від циклотронної частоти .
Ключові слова: сферична квантова точка, магнітне поле.

STATIONARY STATES OF QUANTUM DOT IN MAGNETIC FIELD

Ponedilok G. V., Klapchuk M. I.

Generalized oscillator-Coulomb model of spherical quantum dot within a uniform magnetic field is proposed. Spherical quantum dot is discribed by spherically symmetric oscillator-Coulomb potential which generalizes the known parabolic model of quantum dot. The transcendental equation for the electron spectrum and expressions for the wave functions are obtained. Dependence of one-electron spectrum on the quantum dot effective size and other parameters of model potential are found. Dependence of single-electron states of spherical quantum dot in magnetic field on cyclotron frequency is obtained.
Key words: spherical quantum dot, magnetic field.

СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ КВАНТОВОЙ ТОЧКИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Понедилок Г. В., Клапчук М. И.

Предлагается осцилляторно-кулоновская модель сферической квантовой точки (СКТ) во внешнем однородном магнитном поле. Сферическая квантовая точка описывается сферически-симметричным осцилляторно-кулоновским потенциалом, который обобщает известную параболическую модель квантовой точки. Получено трансцендентное уравнение для спектра электронов и выражения для соответственных собственных функций. Исследуется зависимость спектра одноэлектронной задачи от эффективного размера квантовой точки и других параметров модельного потенциала. Получено зависимость одноэлектронных состояний СКТ в магнитном поле от циклотронной частоты .
Ключевые слова: сферическая квантовая точка, магнитное поле.

Література – 26

ПРО ОЦІНКИ ДЛЯ МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ ПОРЯДКІВ ЕЛЕМЕНТІВ СКІНЧЕННИХ ПОЛІВ НА ОСНОВІ ЦИКЛОТОМІЧНИХ ПОЛІНОМІВ

Попович Р.

Отримано асимптотичні нижні оцінки для мультиплікативних порядків елементів скінченних полів, що мають більше загальний вигляд, ніж гауссові періоди спеціального типу.
Ключові слова: скінченне поле, мультиплікативний порядок, нижня оцінка.

ON BOUNDS FOR MULTIPLICATIVE ORDERS OF ELEMENTE OF FINITE FIELDS BASED ON CYCLOTOMIC POLYNOMIALS

Popovych R.

We have obtained asymptotic lower bounds for multiplicative orders of finite field elements that have more general form than Gauss periods of a special type.
Key words: finite field, multiplicative order, lower bound.

ОБ ОЦЕНКАХ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОРЯДКОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНЕЧНЫХ ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЦИКЛОТОМИЧЕСКИХ ПОЛИНОМОВ

Поповыч Р.

Получено асимптотические нижние оценки для мультипликативных порядков элементов конечных полей, имеющих более общий вид, чем гауссовы периоды специального типа.
Ключевые слова: конечное поле, мультипликативный порядок, нижняя оценка.

Література – 11

ЧИСЛОВИЙ МЕТОД РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНОЇ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ДІРАКА НА СКІНЧЕННОМУ ПРОМІЖКУ В ДЕЯКИХ ЧАСТКОВИХ ВИПАДКАХ

Пуйда Д. В.

Наводиться реалізація в системі Maple розв'язування оберненої спектральної задачі відновлення самоспряженого оператора Дірака на проміжку за власними значеннями і спеціально означеними нормівними матрицями у найпростішому випадку, коли збурено лише скінченну кількість власних значень та нормівних матриць.
Ключові слова: оператор Дірака, обернені спектральні задачі.

NUMERICAL SOLUTION OF INVERSE SPECTRAL PROBLEMS FOR DIRAC OPERATORS ON A FINITE INTERVALS IN SOME SPECIAL CASES

Puyda D. V.

In this note, we provide a Maple implementation to solve the inverse spectral problem of reconstructing the self-adjoint Dirac operators on from eigenvalues and specially defined norming matrices in the simplest case when only a finite number of eigenvalues and norming matrices are perturbed.
Key words: Dirac operators, inverse spectral problems

ЧИСЛОВОЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ДИРАКА НА КОНЕЧНОМ ИНТЕРВАЛЕ В НЕКОТОРЫХ ЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ
Пуйда Д. В.

Предлагается решение в системе Maple обратной спектральной задачи восстановления самосопряженного оператора Дирака на интервале по собственным значениям и специально определенным нормировочным матрицам в простейшем случае, когда возмущено лишь конечное количество собственных значений и нормировочных матриц.
Ключевые слова: оператор Дирака, обратные спектральные задачи.

Література – 10

ЗАДАЧА ДІРІХЛЕ-НЕЙМАНА ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ У СМУЗІ

Репетило С.М.

Для лінійних гіперболічних рівнянь другого порядку зі сталими коефіцієнтами у смузі досліджено однозначну розв'язність задачі з умовами Діріхле-Неймана за часовою змінною та умовами періодичності або майже періодичності за просторовою координатою. Для рівняння вільних коливань струни у смузі також досліджено триточкову задачу за часовою змінною з умовами Діріхле або Неймана у вузлах інтерполяції без додаткових умов за просторовою координатою. Встановлено умови однозначної розв'язності розглянутих задач та конструктивно побудовано їхні розв'язки. Для оцінок знизу малих знаменників, що виникли під час побудови розв'язків досліджуваних задач, використано метричний підхід.
Ключові слова: крайова задача, гіперболічні рівняння, малі знаменники, метричний підхід, міра Лебега.

THE DIRICHLET-NEUMMANN PROBLEM FOR SECOND ORDER LINEAR HYPERBOLIC EQUATION IN THE STRIP

Repetylo S.M.

We investigate the condition for the unique solvability in a strip of the problem with Dirichlet-Neumann conditions with respect to time variable and conditions periodicity or almost periodicity with respect to spatial coordinate for second order linear hyperbolic equations with constant coefficients. For the equation of free vibrations of the string in the strip also investigated three-point problem with respect to time variable with Dirichlet or Neumann conditions at the interpolation nodes without additional conditions with respect to spatial coordinate. For the considered problems the conditions of the unique solvability are established and its solutions are structurally constructed. For estimations from below of small denominators that appeared during construction of solutions study tasks the metric approach is used.
Key words: boundary-value problem, hyperbolic equation, small denominators, metric approach, Lebesque measure.

ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ-НЕЙМАНА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ПОЛОСЕ

Репетило С. М.

Для линейных гиперболических уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами в полосе исследовано однозначную разрешимость задачи с условиями Дирихле-Неймана по временной переменной и условиями периодичности или почти периодичности по пространственной координате. Для уравнения свободных колебаний струны в полосе также исследовано трехточечную задачу по временной переменной с условиями Дирихле или Неймана в узлах интерполяции без дополнительных условий по пространственной координате. Установлены условия однозначной разрешимости рассмотренных задач и конструктивно построены их решения. Для оценок снизу малых знаменателей, возникших при построении решений исследуемых задач, использовано метрический подход.
Ключевые слова: краевая задача, гиперболические уравнения, малые знаменатели, метрический подход, мера Лебега.

Література – 13

ПОЧАТКОВО-НЕЛОКАЛЬНА ЗАДАЧА ДЛЯ ФАКТОРИЗОВАНОГО РІВНЯННЯ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ

Симотюк М. М., Савка І. Я.

Встановлено однозначну розв'язність початково-нелокальної задачі для факторизованого рівняння із частинними похідними для майже всіх (стосовно міри Лебега) векторів, складених із коефіцієнтів факторизації.
Ключові слова: диференціальні рівняння, початково-нелокальні умови, факторизоване рівняння, малі знаменники, метричні оцінки.

INITIAL-NONLOCAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR FACTORIZED PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

Symotyuk M. M., Savka I. Ya.

We established the correct solvability of initial-nonlocal boundary value problem for factorized partial differential equations for almost all (with respect to Lebesgue measure) values of coefficients of factorization.
Key words: differential equations, initial-nonlocal conditions, factorized equations, small denominators, metric estimations.

НАЧАЛЬНО-НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ФАКТОРИЗОВАННОГО УРАВНЕНИЯ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ

Сымотюк М. М., Савка И. Я.

Установлена однозначная разрешимость начально-нелокальной задачи для факторизованного уравнения с частными производными для почти всех (относительно меры Лебега) векторов, составленных из коэффициентов факторизации.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, начально-нелокальные условия, факторизо¬ванное уравнения, малые знаменатели, метрические оценки.

Література – 9

КОНСТРУКЦІЯ РОЗВ'ЯЗКІВ ЛІНІЙНИХ ІМПУЛЬСНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З КУСКОВО-ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ

Тацій Р. М., Стасюк М. Ф., Власій О. О.

Досліджена структура розв'язків лінійних систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією з кусково-неперервними коефіцієнтами. Отримано конструктивне зображення розв'язку задачі Коші і вказано способи його продовження праворуч та ліворуч від точки задання початкової умови. Розглянуто приклад застосування отриманих результатів в теорії теплопровідності.
Ключові слова: диференціальне рівняння з імпульсною дією, матриця Коші, температурне поле.

THE CONSTRUCTION OF THE SOLUTIONS OF LINEARIMPULSIVE DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH PIECEWISE CONTINUOUS COEFFICIENTS

Tatsij R. M., Stasjuk M. F., Vlasij O. O.

There has been researched the structure of solutions of linear systems of differential equations with impulse action with piecewise continuous coefficients. There has been obtained the constructive image of Cauchy problem solution and specified the methods of its continuation to the right and to the left from the point of starting condition. There has been examined the example of implementation of the results obtained in the theory of heat conduction.
Key words: differential equation with impulse action, Cauchy matrix, temperature field.

КОНСТРУКЦИЯ РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С КУСОЧНО-ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Власий О. О., Стасюк М. Ф., Таций Р. М.

Исследована структура решений линейных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием с кусочно-непрерывными коэффициентами. Получено конструктивное изображение решения задачи Коши и указано способы его продолжения справа и слева от точки задания начального условия. Рассмотрен пример применения полученных результатов в теории теплопроводности.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение с импульсным воздействием, матрица Коши, температурное поле.

Література – 11

ПРО ТРАНСПОРТНИЙ ОПЕРАТОР ІЗ ЗАДАНИМ ВЛАСНИМ ЗНАЧЕННЯМ

Черемних Є. В., Івасик Г. В.

Для деякого транспортного оператора подано явні приклади розв'язання функції . Розв'язок представлено як многочлен, або, як серія поліномів Ерміта, або як функція типу В останніх прикладах подано розв'язки, які належать простору і відповідають обмеженій функції . Для деяких типів коефіцієнтів подано умову відсутності власного значення у випадку простору .
Ключові слова: транспортний оператор, спектр, точковий спектр, власне значення.

ON TRANSPORT OPERATOR WITH PRESCRIBED EIGENVALUE

Cheremnich E. V.Ivasyk G. V.

For transport equation explicit examples of solution function are given. The solution is presented as polynomial, or as series on Hermite polynomials, or as function of type Last examples give the solutions which belong to the space and correspond to bounded function . For some type of coefficient a condition of absence of eigenvalue in case of the space is given.
Key words: transport operator, spectrum, point spectrum, eigenvalue.

О ТРАНСПОРТНОМ ОПЕРАТОРЕ ИЗ ЗАДАННЫМ СОБСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ

Черемных Є. В., Івасык Г. В.

Для некоторого транспортного оператора представлено явные примеры решения функции . Решение представлено как многочлен, или, как серия полиномов Эрмита, или как функция типа В последних примерах представлены решения, которые принадлежат пространству и соответствует ограниченной функции . Для некоторых типов коэффициентов подано условие отсутствия собственного значения в случае пространства .
Ключевые слова: транспортный оператор, спектр, точечный спектр, собственное значение.

Література – 6

ЗОБРАЖЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ МОМЕНТІВ НА ВІДРІЗКУ ДІЙСНОЇ ОСІ

Чип М. М.

Розглядаються узагальнені моментні зображення членів послідовності дійсних чисел на відрізку дійсної осі. Встановлено рекурентні співвідношення для узагальнених моментів. Зображено узагальнені моменти у вигляді суми скінченної кількості доданків і у вигляді числового ряду та у вигляді інтеграла на симетричному відрізку дійсної осі.
Ключові слова: проблема моментів, рекурентні співвідношення.

REPRESENTATIONS OF GENERALIZED MOMENTS ON A SEGMENT OF REAL AXIS

Chyp M. M.

Generalized moment representations for members of a sequence of real numbers on a segment of real axis are considered. Recurrence formulae for generalized moments are obtained. Generalized moments are represented in the form of sum of finite numbers of items and the form of number series, in the form of integral taken over a symmetric segment on the real axis.
Key words: the pronlem of moments, recurrence relations.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ МОМЕНТОВ НА ОТРЕЗКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ОСИ

Чып М. Н.

Рассматриваются обобщенные моментные представления членов последовательности действительных чисел на отрезке действительной оси. Установлено рекуррентные соотношения для обобщенных моментов. Представлено обобщенные моменты в виде суммы конечного количества слагаемых и в виде числового ряда, а также в виде интеграла по симметричному отрезку действительной оси.
Ключевые слова: проблема моментов, рекуррентные соотношения.

Література – 3

Syndicate content