№ 767 (2013)

УДК 364.22

В.О. ІВАШКІВ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНДИКАТОРІВ ЙОГО ВИМІРУ

© ІВАШКІВ В.О., 2013

НАВЕДЕНО ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ, ЗДІЙСНЕНО КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ПІДХОДІВ ДО РІВНЯ ЖИТТЯ, ПРОДЕМОНСТРОВАНО ЗВ'ЯЗОК РІВНЯ ЖИТТЯ З ДОБРОБУТОМ ТА БІДНІСТЮ, ВИОКРЕМЛЕНО ОСНОВНІ КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ БАГАТОПЛАНОВОЇ КАТЕГОРІЇ РІВНЯ ЖИТТЯ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, ЗДІЙСНЕНО КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ ЖИТТЯ.
Ключові слова: рівень життя, диференціація, спосіб життя, дохід, форма життєдіяльності, умови, суспільний розвиток, соціально-економічна категорія, індикатор, параметр, добробут, бідність.

V.O. IVASHKIV
Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL-METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE LEVEL OF LIFE OF THE POPULATION AND THE INDICATORS MEASURING

© IVASHKIV V.O. , 2013

In the article theoretical and methodological approaches to the definition of the category of the living standard, an overview of the evolution of approaches to quality of life, demonstrated communication level of life of well-being and poverty, highlights the basic key concepts multi-faceted category level of life in the context of socio-economic relations, an overview of the indicators of the standard of living.
Key words: quality of life, differentiation, lifestyle, income, form of life, environment, social development, socio-economic category, indicator parameter, welfare, poverty.

Література – 11

УДК 336.711.642:330.341

П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Ю.І. Посін
Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ НБУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

© Ільчук П.Г., Коць О.О., Посін Ю.І., 2013

Наведено результати дослідження доцільності та ефективності проведення окремих заходів грошово-кредитної політики Національного банку України, а саме, вико¬ристання золотовалютних резервів для підтримки стабільності обмінного курсу гривні стосовно долара США та визначення впливу обмінного курсу гривні до долара США на зміну основних макроекономічних показників.
Ключові слова: Національний банк України, грошово-кредитна політика, золотовалютні резерви, обмінний курс, кореляційно-регресійний аналіз, індекс споживчих цін, індекс ПФТС, ВВП.

P. Ilchuk, O Kozj, Ju.Posin
Lviv Polytechnik National University

NBU GOLD-VALUE BACKLOGS MANAGEMENT AS A TOOL OF MONETARY POLICY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN UKRAINE

© Ilchuk P., Kozj O, Posin Ju., 2013

The results of the study the feasibility and effectiveness of selected measures of monetary policy of National Bank of Ukraine, namely, the use of foreign reserves to maintain a stable exchange rate against the U.S. dollar and determine the impact of the exchange rate against the U.S. dollar replaced the main macroeconomic indicators.
Key words: National Bank of Ukraine, monetary policy, GOLD-VALUE BACKLOGS, exchange rate, correlation and regression analysis, the consumer price index, the index FFTS, GDP.

Кількість посилань 15

УДК 336:228.32

О.В. Акіншина
Національний університет “Львівська політехніка”,
Л.І. Третьякова
Львівський інститут менеджменту

МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

© Акіншина О.В., Третьякова Л.І., 2013

Досліджено основні ознаки глобалізації економіки, методи та схеми міжнародного податкового планування. Наведено класифікацію та дано характеристику методів трансфертного ціноутворення. Розглянуто інструменти міжнародного податкового планування. Охарактеризовано переваги використання офшорних компаній для основних напрямків комерційної діяльності. Наведено характеристику основних типів вільних економічних зон.
Ключові слова: глобалізація економіки, міжнародне податкове планування, офшорні компанії, подвійне оподаткування, вільні економічні зони.

О.V. Akinshyna
Lviv Polytechnic National University,
L.І. Tretjakova
Lviv Instytute of Management

INTERNATIONAL TAX PLANNING IS IN THE CONDITIONS OF WORLD GLOBALIZATION OF ECONOMY

© Akinshyna О.V., Tretjakova L.І. , 2013

The basic lines of globalization of economy, methods and charts of the international tax planning, are investigational. The brought classification over and this description of methods of the transfer pricing. The instruments of the international tax planning are considered. The described advantages of the use of offshore companies are for basic directions of commercial activity. The brought description over of basic types of economic clearzones.
Key words: globalization of economy, international tax planning, offshore companies, double taxation, economic clearzones.

Література – 11

УДК: 369.03

Н.Б. Бідник
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

 Бідник Н.Б.., 2013

Визначено основні проблеми системи охорони здоров’я в Україні та запропоновано шляхи вирішення цих проблем. Охарактеризовано основні моделі медичного соціального страхування у розвинених країнах, проаналізовано їх переваги та недоліки. Запропоновано заходи, які сприятимуть покращенню медичного забезпечення і розвитку медичної галузі та медичного страхування.
Ключові слова: медичне страхування, система охорони здоров’я України, добровільне медичне страхування, моделі медичного соціального страхування.

N. Bidnyk
Lviv Polytechnic National University

MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

© Bidnyk N., 2013

The article outlines the main problems of health care system in Ukraine and suggests ways to solve these issues. The basic models of medical social insurance in developed countries are described, their advantages and disadvantages are analyzed. Also this article proposes measures which would improve health care and the development of health care sector and medical insurance.
Key words: medical insurance, health care system in Ukraine, voluntary medical insurance, models of medical social insurance.

Література – 3

УДК 368.9.06

О.І. Білик, С.А. Качмарчик
Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВВЕДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ФОРМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Білик О.І., Качмарчик С.А., 2013

Окреслено необхідність впровадження обов’язкового медичного страхування. Наведено основні переваги і недоліки цієї форми медичного страхування. Розкрито основні проблеми розвитку медичного страхування в Україні. Проведено аналіз добровільного медичного страхування. Виявлено проблеми впровадження обов’язкового медичного страхування, наведено рекомендації щодо їх вирішення.
Ключові слова: медичне страхування, добровільне медичне страхування, обов’язкове медичне страхування, шляхи розвитку обов’язкового медичного страхування, розмір внесків.

O. Bilyk, S. Kachmarchyk
Lviv Polytechnic National University

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTRODUCING OBLIGATORY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

© Bilyk O., Kachmarchyk S., 2013

In the article necessity of introducing obligatory medical insurance are described. The main advantages and disadvantages of obligatory medical insurance are presented. The basic problems of medical insurance development in Ukraine are disclosed. The analysis of voluntary medical insurance is done. The problems of introducing obligatory medical insurance are discovered and recommendations for their remove are presented.
Key words: medical insurance, voluntary medical insurance, obligatory medical insurance, ways of development of obligatory medical insurance, size of payments.

Література – 10

УДК: 657.633:657.2

Н.Є. Білинська
Національний університет “Львівська політехніка”

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ

 Білинська Н.Є., 2013

Розглянуто сутність понять контролю та внутрішнього контролю, взаємозв’язок між бухгалтерським обліком і контролем; досліджено питання ролі та місця внутрішнього контролю в системі позабалансового обліку підприємства; визначено напрями розвитку теорії і практики внутрішнього контролю позабалансових об’єктів відповідно до вимог сучасності.
Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, позабалансові рахунки, позабалансовий облік, система управління підприємством.

N.Ye. Bilynska
Lviv Polytechnic National University

INTERNAL CONTROL IN THE OFF-BALANCE SHEET ACCOUNTING SYSTEM

 Bilynska N.Ye., 2013

The article considers the essence of the concepts of control and internal control, the relationship between accounting and control; studies the role and place of the internal control in the off-balance sheet accounting system of an enterprise; identifies the development directions of the theory and practice of the internal control regarding the off-balance sheet assets in accordance with the present requirements.
Key words: control, internal control, off-balance sheet accounts, off-balance sheet accounting, management system.

Кількість посилань 29

УДК 656.7

Р.Т. Баран
Національний університет “Львівська політехніка”

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ПРАВОВА ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОВІТРЯНО-ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

© Баран Р.Т., 2013

Визначено основні проблеми становлення суб’єктів повітряного транспорту України у пореформений період та запропоновано шляхи вирішення конкурентоспроможності авіаперевізників, їх сталого розвитку. Проаналізовано чинне законодавство щодо реструктуризації цивільної авіації, визначено її переваги та недоліки. Подано фінансово-економічні та правові підходи до означення впровадження парадигм, які сприятимуть покращенню та ефективному розвитку цієї галузі.
Ключові слова: фінансово-економічна парадигма, правова парадигма, цивільна авіація, повітряний транспорт, авіакомпанія, авіаперевізник, експлуатант повітряних суден.

R. Baran
Lviv Polytechnic National University

FINANCIAL-ECONOMIC AND LEGISLATIVE PARADIGMS OF STABLE DEVELOPMENT OF AIR COMPANIS UNDER CONDITIONS OF REFORMATION OF UKRAINIAN FIR NRANSPORT SYSTEM

© Baran R., 2013

Main problems of formation of subjects of Ukrainian Air Transport during the post reform period are determined. Ways of solving the problems of compatibility and stable development of air companies are suggested. Nowadays legislation concerning restructurisation of civil aviation is analyzed. Merits and faults are determined. Financial-economic and legislative approaches to the definition of paradigms introduction which contribute to the improvement of effectiveness of this branch are given in this work.
Key words: financial-economic paradigm, legislative paradigm, civil aviation, air transport, air line, air carrier, operator of aircraft.

Література – 10

УДК: 338.658

О.Р. Беднарська, І.Я. Кулиняк
Національний університет “Львівська політехніка”

РИЗИКИ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ: ФАКТОРИ, КЛАСИФІКАЦІЯ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

 Беднарська О.Р., Кулиняк І.Я., 2013

Ідентифіковано актуальні ризики та їх фактори у міжнародній туристичній діяльності. Удосконалено класифікацію ризиків у міжнародному туризмі. Охарактеризовано методи оптимізації ризиків та розглянуто особливості їх застосування у туристичній галузі, визначено роль страхування у міжнародному туризмі.
Ключові слова: міжнародний туризм, ризики, методи оптимізації ризиків, страхування.

O. Bednarska, I. Kulynyak
Lviv Polytechnic National University

RISKS IN THE INTERNATIONAL TOURISM: FACTORS, CLASSIFICATION, OPTIMIZATION METHODS

 Bednarska O., Kulynyak I., 2013

In the article actual risks and risk factors in the international tourism activities are identified. The classification of risks in the international tourism is improved. The optimization methods of risks are characterized and features of their application in the tourism industry are considered. The role of insurance in the international tourism is defined.
Key words: international tourism, risks, optimization methods of risks, insurance.

Література – 11

УДК 330.322336.531.2

П.І. Віблий, Х.В. Горбова
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

© Віблий П.І., Горбова Х.В., 2013

Основну увагу приділено проблемі підтримки залучення зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності у корпоративному секторі. Висвітлено та проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід щодо інструментів підтримки залучення зовнішніх джерел фінансування.
Ключові слова: інвестиції, корпоративний сектор, інвестиційні ресурси, зовнішні джерела фінансування.

P.I. Viblyj, K.V. Horbova
Lviv Polytechnic National University

INSTRUMENTS OF SUPPORT OF BRINGING IN OF OUTSOURCING OF FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITY ARE IN CORPORATE SECTOR

© Viblyj P.I., Horbova K.V., 2013

In the article basic attention is spared to the problem of support of bringing in of outsourcing of financing of investment activity in a corporate sector. Home and foreign experience is reflected and analysed, in relation to the instruments of support of bringing in of outsourcing of financing.
Key words: Investments, corporate sector, investment resources, outsourcing of financing

Кількість посилань 19

УДК 330.101.54
І.М. Васькович, М.М. Баран
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ

© Васькович І.М. , Баран М.М., 2013

Проаналізовано досвід визначення видів податкових перевірок, сформульовані пропозиції з удосконалення визначення видів податкових перевірок, приділено увагу організації проведення перевірок.
Ключові слова: податкові перевірки, камеральна перевірка, документальна перевірка, фактична перевірка, зустрічна перевірка, планова перевірка, позапланова перевірка, виїзна перевірка, невиїзна перевірка, оперативна перевірка.

І.М. Vaskovuch, М.М.Baran
Lviv Polytechnic National University

AX VERIFICATIONS: MODERN STATE AND PROCEDURES OF LEADTHROUGH

© Vaskovuch І.М., Baran М.М., 2013

Is this article are analysed experience of tax verifications types determination, worded suggestions for improvement of tax verifications types determination, attention the questions of organization of leadthrough of verifications is spared.
Key words: tax verifications, documentary verifications, kameral’ni verifications, planned verifications, provided for by the plan not verifications, departure verifications, not departure verifications, meetings verifications, operative verifications, actual verifications.

Кількість посилань 8

УДК 332.1:65.011.8

О.М. Вермінська
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ТА ЧИННИКІВ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Вермінська О.М.., 2013

Досліджено думки сучасних науковців щодо проблем здійснення інноваційної діяльності. На основі соціологічних досліджень оцінено ситуацію, в якій перебуває інноваційне підприємництво України та Львівської області. Визначено основні перешкоди інноваційного розвитку, що породжені сучасними економічними умовами та впливом негативних чинників на ведення інноваційної діяльності.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, проблеми інноваційного розвитку, регіональна інноваційна політика.

O. Verminska
Lviv Polytechnic National University

RESEARCH OF CONDITIONS AND FACTORS INNOVATIVE ACTIVITY BY ENTERPRISES OF UKRAINE AND LVIV AREA

 Verminska O., 2013

In the article opinions of modern scientists in relation to the problems of innovative activity are investigated. On the basis of sociological researches a situation which an innovative enterprise of Ukraine and Lviv area is in is appraised. Certainly basic obstacles of innovative development, that generation by modern economic situation and influenced by negative factors on the conduct of innovative activity.
Key words: innovations, innovative activity, problems of innovative development, regional innovative policy.

Кількість посилань 10

УДК: 331.108.2

О.П. Волошин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фінансів ІППТ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ВІДТВОРЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РЕГІОНУ

 Волошин О.П., 2013

Висвітлено теоретико-методологічні підходи до формування кадрового потенціалу суб’єктів господарювання і механізму його розвитку в сучасних умовах, розкрито необхідність підвищення ефективності політики відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання.
Ключові слова: кадри, персонал, кадровий потенціал, компенсаційний процес, відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання.

O. Voloshyn
Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF RENEWAL POLICY OF HUMAN RESOURCES POTENTIAL OF REGIONAL ENTITIES

 Voloshyn O., 2013

The article deals with theoretical and methodological approaches to the formation of human resources potential of entities and the mechanism of its development in modern conditions. The need to improve the effectiveness of renewal policy of human resources of entities is revealed.
Key words: personnel, staff, human resources potential, the compensation process, renewal of human resources of entities.

Кількість посилань 12

УДК 657.922

В.О. Воронін, А.В. Костик, Е.В. Лянце
Технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка”

АВТОМАТИЗОВАНА ОЦІНКА НА ОСНОВІ АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

© Воронін В.О., Костик А.В., Лянце Е.В., 2014

Процедури проведення автоматизованої масової та індивідуальної оцінки ґрунтуються на застосуванні засобів і методів інформаційних технологій в оцінювальній діяльності і призначені для використання у сфері оцінки майна та майнових прав. Основою концепції автоматизованої оцінки за трьома підходами є адаптивні гібридні моделі ринкового ціноутворення різних сегментів ринку нерухомості на базі програмно реалізованого алгоритму визначення ринкової вартості з використанням інформаційних технологій.
Ключові слова: автоматизована оцінка, адаптивні гібридні моделі, програмно реалізований алгоритм.

V.A. Voronin, A.V. Kostyk, E.V. Lyantse
Tehnіchny college Lviv Polytechnic National University

AUTOMATED ASSESSMEND BASED AN ADAPTIVE MODEL MARKET PRICING

© Voronin V.A., Kostyk A.V., Lyantse E.V., 2013

Procedures for Automated Valuation Models by Mass and Individual Appraisal of Real Property is based on the use of means and methods of Information Technology in assessment activities and are intended for use in sphere of an estimation of real property and property rights. The basis of the concept of automated valuation are hybrid Asset Pricing Model with adaptive algorithms of various segments of the real estate market on the basis of the software algorithm to determine the market value of using Information Technology Tools.
Key words: automated assessmend, adaptive hybrid models, program implemented algorithm

Кількість посилань 10

УДК 65.014.1+658.3108

Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, Р.Б. Вільгуцька
Національний університет “Львівська політехніка”

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 Георгіаді Н.Г., Князь С.В., Вільгуцька Р.Б., 2013

Побудовано класифікацію факторів, які впливають на формування і використання організаційних структур управління підприємствами, розкрито сутність цих факторів, встановлено рівень їх порівняльної значущості, а також виявлено зв’язки між ідентифікованими факторами.
Ключові слова: фактори, кластер, організаційна структура, управління.

N. Нeorgiadi, S. Kniaz, R. Vilhutska
Lviv Politechnik National University

FACTORS AFFECTING THE FORMATION AND USE OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE

 Нeorgiadi N., Kniaz S., Vilhutska R., 2013

Article is devoted to the construction of the classification factors that affect the formation and use of organizational structures of companies disclosing the nature of these factors, establishing the level of their relative importance, as well as the links between the identified factors.
Key words: factors, cluster, organizational structure, management.

Література – 9

УДК 004.9

О.М. Гончар
Національний університет “Львівська політехніка”

РЕАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН ЕВС ЗГІДНО З КРИТЕРІЄМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

© Гончар О.М., 2014

Наведено результати аналізу диверсифікації виробництва та структури економіки у країнах Економічного і Валютного Союзу у період 1995–2011 рр. Результати аналізу підтверджують дивергенцію структур економіки країн зони євро. Економічний і Валютний Союз загалом не становить однорідної економічної зони, але існує група країн, так звана зона ядра, яка відповідає вимогам теорії оптимальної валютної зони.
Ключові слова: диверсифікація виробництва, диверсифікація структур економіки, зона ядра, економічна конвергенція, Європейський Валютний Союз, оптимальна валютна зона.

O. Honchar
Lviv Polytechnic National University

REAL CONVERGENCE OF THE EMU COUNTRIES BASED ON CRITERION OF DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AND ECONOMIC STRUCTURE

© Honchar O., 2013

The article provides an analysis of the diversification of production and economic structure of the Economic Monetary Union countries between 1995 and 2011. The results of this paper provide support for the view that there was a divergence of economic structures of the euro zone countries. Economic and Monetary Union as a whole is not a uniform economic area, but there is a so called core area, which complies with requirements of the optimal currency area theory.
Key words: production diversification, diversification of economic structure, core area, economic convergence, European Monetary Union, optimal currency area.

Література – 5

УДК 368.036

П.А. Гориславець
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕНДЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ

© Гориславець П.А., 2013

Розглянуто основні тенденції українського страхового ринку, встановлено чинники, що впливають на ефективність його функціонування у національній економіці. На основі аналізу окреслено перспективи розвитку автотранспортного страхування та страхового ринку в Україні.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, статистика страхового ринку, автотранспортне страхування.

P. Goryslavets
Lviv Polytechnic National University

NATIONAL INSURANCE MARKET TENDENCIES

© Goryslavets P., 2013

The basic tendencies of the Ukrainian insurance market is research and a factors that affect the efficiency of its operations in the national economy is set. The current state of the insurance market and trends in motor insurance are analysis, problems and prospects of development are outlined.
Key words: insurance, insurance market, insurance market statistics, motor insurance.

Література – 8

УДК 658.8

Н.А. Городиська
Національний університет “Львівська політехніка”

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Городиська Н.А., 2013

На підставі проведених досліджень виокремлено і систематизовано чинники формування і розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано доцільність поділу таких чинників на внутрішні та зовнішні. Надано змістову характеристику кожному із виокремлених чинників з метою конкретизації розуміння їхньої сутності та відображення специфіки впливу.
Ключові слова: інжинірингова діяльність, інжиніринговий проект, машинобудівне підприємство, машинобудування, чинники.

N. Gorodyska
Lviv Polytechnic National University

FACTORS OF FORMING AND DEVELOPMENT OF ENGINEERING ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

© Gorodyska N., 2013

In the article on the basis of the conducted researches the factors of forming and development of engineering activity of machine-building enterprises are selected and systematized. Grounded expedience of division of such factors on internal and external. Semantic description is given to each of the selected factors with the purpose of specification of understanding of their essence and reflection of specific of influence.
Key words: engineering activity, engineering project, machine-building enterprise, engineer, factors.

Література – 12

УДК 330.1

Л.П. Гринаш
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “НПК-ГАЛИЧИНА”)

 Гринаш Л.П., 2013

Запропоновано схему ланцюга впливу зміни первісної вартості основних фондів на інші показники діяльності підприємства. Проаналізовано зміну первісної вартості основних засобів ВАТ “НПК-Галичина”. Сформовано схему ланцюга впливу зміни первісної вартості основних фондів на інші показники діяльності підприємства.
Ключові слова: капіталізація, нафтопереробні підприємства, первісна вартість основних засобів, переоцінка.

L. Grynash
Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF CAPITALIZATION AT REFINERIES (FOR EXAMPLE, JSC “SPC-GALICIA”)

 Grynash L.P., 2013

Introduces the scheme of chain effect of a change of the original value of fixed assets to other indicators of the enterprise. Analyzed the change of the original value of fixed assets of JSC “SPC-Galicia”. Formed circuit diagram impact of changing the original value of fixed assets to other indicators of the enterprise.
Key words: capitalization, oil refineries, the original value of fixed assets revaluation.

Кількість посилань 4

УДК 330.1

Л.П. Гринаш, Н.Т.Мала
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ І КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

 Гринаш Л.П.,Мала Н.Т., 2013

Показано можливі наслідки від проведення інноваційної діяльності підприємства, встановлено проблемні питання при застосуванні методики ЧТВ, обґрунтовано необхідність ретельного дослідження числового значення показника “прибуток”, який використовується для визначення економічної ефективності інноваційного проекту.
Ключові слова: інноваційна діяльність, ефективність, прибуток, капіталізація, інфляційні процеси.

L.P. Grynash, N.Т.Маlа
Lviv Polytechnic National University

RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATIVE DEVELOPMENT AND CAPITALIZATION ENTERPRISE

 Grynash L.P., Маlа N.Т., 2013

Displaying the possible consequences of carrying out innovation enterprise, established problems in the application of NPV method, the necessity of a careful study of numerical values of the “profit” that is used to determine the cost-effectiveness of innovative project.
Key words: innovation, efficiency, profitability, capitalization, inflation.

Кількість посилань 13

УДК 94 (07)

Т.Б. Гриневич, Л.В. Цубов
Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ

© Гриневич Т.Б., Цубов Л.В., 2013

Аналізуються особливості та проблеми викладання “Філософії глобальних проблем сучасності” для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю навчання. Пропонуються варіанти інтеграції її навчального матеріалу із економічними дисциплінами. Наведено приклади навчальних тем та проблем, вивчення яких необхідне для поглиблення розуміння студентами світових глобальних проблем та економічних процесів.
Ключові слова: філософія глобальних проблем сучасності, глобалістика, економічні процеси, інтеграція.

T.B. Hrynevych, L.V. Tsubov
Lviv Polytechnic National University

THE PROSPECTIVES OF TEACHING PHILOSOPHY OF MODERN GLOBAL PROBLEMS FOR STUDENTS OF ECONOMIC FIELD OF STUDYING

© Hrynevych T.B., Tsubov L.V., 2013

In the article peculiarities and problems of teaching “Philosophy of Modern Global Problems” for students of economic field of studying are analyzed. The options of its teaching materials integration with economical subjects are recommended. The examples of teaching themes and problems, studying of which are necessary for students’ deeper understanding of world global problems and economical processes are given.
Key words: philosophy of modern global problems, globalistics, economical processes, integration.

Література – 14

УДК 658.5.012.7

В.Б. Дзьоба
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ПОБУДОВИ І ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ

 Дзьоба В.Б., 2013

Досліджено наявну та запропоновано власну методологічну базу побудови і використання систем контролінгу. Визначено принципи та фактори контролінгу.
Ключові слова: концепція, контролінг, принципи, фактори.

V. Dzyoba
Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASE CONSTRUCTION AND USE OF CONTROLLING

 Dzyoba V., 2013

The article examines existing and proposed methodological basis of controlling. The principles of the system of controlling and factors that must be considered in the controlling.
Key words: concept, controlling, principles, factors.

Література – 13

УДК: 336.03

Н.М. Добош
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 Добош Н.М., 2013

Висвітлено та проаналізовано підходи різних вчених щодо трактування поняття “капітал страхової організації”, розглянута структура капіталу страховика, порядок та принципи його формування, а також завдання, які виконуються за допомогою управління капіталом. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо створення ефективного підґрунтя для системи заходів з антикризової політики управління страховиком у складних умовах періоду ринкової трансформації економіки України.
Ключові слова: капітал, страхова організація, фінансові ресурси, страхова діяльність, управління капіталом, структура капіталу.

N. Dobosh
Lviv Polytechnic National University

BASIC PRINCIPLES OF FORMING AND MANAGEMENT OF INSURANCE ORGANIZATIONS CAPITAL

 Dobosh N., 2013

The article describes and analyzes different approaches of scientists about the way the term “capital of the insurance company”, insurer considered capital structure, procedure and principles of its formation, and problems solved through money management. This study allowed to conclude on creating an effective basis for a system of measures anti-crisis management in challenging conditions insurer period of market transition economy of Ukraine.
Key words: capital, insurance organization, financial resources, insurance activities, capital management, capital structure.

Кількість посилань 9

УДК 37011

Л.В. Дольнікова, О.Л. Цубова
Національний університет “Львівська політехніка”

СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

© Дольнікова Л.В., Цубова О.Л., 2013

Розглядаються питання дидактичних підходів до структурування змісту навчальної дисципліни, акцентується увага на методологічних принципах відбору змісту навчальної дисципліни, а також наведено приклади відбору змістових елементів навчальної дисципліни на основі її логічної структури.
Ключові слова: структурування, зміст навчальної дисципліни, логічна структура.

L.V. Dolnikova, O.L. Tsubova
Lviv Polytechnic National University

STRUCTURING OF THE CONTENT OF ACADEMIC SUBJECTS AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR ENHANCEMENT OF THE QUALITY OF THE SPECIALISTS TRAINING

© Dolnikova L.V., Tsubova O.L., 2013

The article deals with the didactic approaches to structuring of the content of academic subject, focuses on the methodological principles of selecting the content of the academic subject and also provides with examples of the selection of the content of academic subjects that are based on its logical structure.
Key words: structuring, content of academic subject, logical structure.

Література – 6

УДК: 336.215

Г.С. Домарадзька, Н.С. Самотій
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

 Домарадзька Г.С., Самотій Н.С., 2013

Розглядаються напрямки і передумови інтеграції України у світову економіку, пропонується під час розроблення інтеграційної стратегії враховувати запропоновані види ризиків, які притаманні макроекономічному суб'єкту господарювання під час здійснення інтеграційних процедур і які поділяються на ризики вступу та ризики функціонування. Аналізуються шляхи уникнення або зменшення наслідків наведених ризиків.
Ключові слова: інтеграція України у світову економіку, інтеграційна стратегія, глобалізація світового господарства, ризики вступу, ризики функціонування.

G. Domaradzka, N. Samotiy
National University “Lviv Polytechnic”

INVESTIGATION OF RISKS INTEGRATION OF THE UKRAINE INTO THE WORLD ECONOMY

© Domaradzka G., Samotiy N., 2013

Considered the trends and conditions of Ukraine's integration into the world economy. In developing the integration strategy proposed to consider the planned types of risk inherent macroeconomic business entity during integration procedures and divided the risks of entry and operation risks. Analyzed different ways to avoid or reduce the consequences of the risks.
Key words: Ukraine's integration into the world economy, integration strategy, globalization of the world economy, risks of entry, the risks of the operation.

Література – 6

УДК: 339.13.025.2(477)

Ю.А. Кірієнко
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РИНКІВ ЕКОНОМІЧНИХ БЛАГ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

© Кірієнко Ю.А., 2013

Розглянуто правові аспекти функціонування ринків економічних благ в Україні. Проаналізовано ключові нормативно-правові акти, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання. На підставі отриманих в результаті емпіричних досліджень функціональних параметрів товарних ринків у відкритій економіці України здійснено аналіз відповідного інституційного середовища. Використано системний підхід до правових аспектів господарської діяльності, зокрема враховані аспекти товарних ринків, що випливають із внутрішньої торгівлі та зовнішньоторговельних зв’язків.
Ключові слова: ринки економічних благ; попит та пропозиція на товарних ринках; зовнішньоекономічна діяльність; нормативно-правові акти, законодавство, Митний кодекс, конкуренція, інституційне забезпечення.

Y. Kiriyenko
Lviv Polytechnic National University

LEGAL ENVIRONMENT OF GOODS’ MARKET IN UKRAINE AS PART OF INSTITUTIONAL ASPECTS IN THEIR FUNCTIONING

© Kiriyenko Y., 2013

The article discusses the legal issues of goods’ market functioning in Ukraine. The essential aspects normative legal acts are analyzed concerning the regulation of economic agents’ activities. The institutional environment was discussed and analyzed based on the previous empirical findings of the parameters of goods’ market functioning. The systematic approach was used to the legal issues of economic activity on goods’ marekt, both in terms of internal and external trade.
Key words: goods’ market, demand and supply on goods’ market, foreign trade, normative legal acts, legislation, Customs code, competition, institutional support.

Література – 24

УДК 141.7:37.015.6

Л.Г. Квасній, О.Я Щербан
Національний університет “Львівська політехніка ”

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ЯК БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОЦЕС ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

© Квасній Л.Г., О.Я. Щербан, 2013

Розглянуто значення економіки знань у контексті глобалізаційних викликів. Визначено необхідність високоякісної освіти та ефективної науки, які, на жаль, ще не стали в Україні першочерговими пріоритетами. Проаналізовано особливості станов¬лення економіки знань в Україні. Визначено чинники впливу на стан освіти. Розроблено основні напрями інновацій в освітній галузі України.
Ключові слова: економіка знань, освіта, людський капітал, ефективність, освіта.

L.G. Kvasnij, O.YA. Shcherban
Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF ECONOMY OF KNOWLEDGES AS CONTINUOUS PROCESS OF INVESTING IS IN HUMAN CAPITAL

© Kvasnij L.G., Shcherban O.YA., 2013

In the article the value of economy of knowledges is considered in the context of globalizations them calls. Certainly necessity of high-quality education and effective science, which, unfortunately, did not yet become primary state priorities in Ukraine. The features of becoming of economy of knowledges are analysed in Ukraine. Certainly factors of influence on станг educations. Basic directions of innovations are developed in educational industry of Ukraine.
Key words: economy of knowledges, education, human capital, efficiency, education.

Кількість посилань 9

УДК: 338.46

Ю.М. Князик
Національний університет “Львівська політехніка”

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

© Князик Ю.М., 2013

Проаналізовано становлення та структуру ринку послуг в Україні. Досліджено основні тенденції розвитку ринку. Розглянуто розвиток ринку послуг за регіонами країни та оцінено взаємозв’язок між регіоном країни та середньорічними темпами зміни. Визначені чинники, що вплинули на розвиток ринку послуг України.
Ключові слова: послуга, ринок послуг, тенденції розвитку.

Y. Knyazyk
Lviv Polytechnic National University

CONDITION AND PROSPECTS OF SERVICE MARKET IN UKRAINE

In the article analyzes the formation and structure of the market in Ukraine. The basic trends of the market. Considered market development services to the regions and assessed the relationship between the region and the country average annual rate of change. The factors affecting the market of Ukraine.
Key words: service, service market and trends.

© Knyazyk Y., 2013

Література – 9

УДК 330.101.541

В.Д. Козяк, О.Р. Саніна
Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

© Козяк В.Д., Саніна О.Р., 2013

Проаналізовано процес формування ефективної господарської системи у Польщі. Досліджено причини невдач економічних реформ в Україні. Обґрунтовано використання досвіду Польщі у процесі формування раціональної структури виробництва.
Ключові слова: господарська система, економічне зростання, Державний бюджет, структура виробництва, підприємництво, конкурентоспроможність.

V.D. Kozjak, O.R. Sanina
Lviv Polytechnic National University

USING THE ARGUMENT OF POLAND IN TRANSFORMATION THE ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

© Kozjak V.D., Sanina O.R., 2013

The process of effective economic system formation in Poland is analyzed. The reasons of the economic reforms failure in Ukraine are investigated. The Poland's experience in forming a rational structure of production is grounded.
Key words: economic system, economic growth, state budget, the structure of production, entrepreneurship, competitiveness.

Література – 13

УДК: 658.005

Н.О. Колінко
Національний університет “Львівська політехніка”

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО КЕРІВНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Колінко Н.О., 2013

Систематизовано масив інформації, необхідний для формування алгоритму ефективного керівництва інноваційною діяльністю промислових підприємств. Алгоритмічний підхід передбачає на основі поетапного узагальнення складових керівництва, виявити невідповідності між бажаним і реальним станом системи керівництва. Узагальнений алгоритм ефективного керівництва дав змогу виділити стадії життєвого циклу інноваційного керівництва. Проведене дослідження сприятиме розробленню та впровадженню інновацій на промисловому підприємстві і, як наслідок, випуск та реалізація інноваційної продукції.
Ключові слова: інноваційне керівництво, алгоритм, життєвий цикл інноваційного керівництва.

N. Kolinko
Lviv Polytechnic National University

ALGORITHM OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY

© Kolinko N., 2013

The article systematized array of information required for decision making algorithm effective leadership innovation industry. Algorithmic approach involves a phased synthesis components management, identify discrepancies between the desired and the actual state of leadership. Generalized algorithm for effective leadership allowed to select stage life cycle of innovation management. Our study will contribute to development and innovation in the industrial enterprise and, consequently, production and sale of innovative products.
Key words: innovative leadership, the algorithm, the life cycle of innovation management.

Кількість посилань 4

Syndicate content