№ 773 (2013)

УДК 624.048-033.26.621.55

M.B. Demchuk, O.G. Nakonechnyi
National University of Water Management and Natural Resources Use,
Applied Mathematics Department

INJECTION FRONT INTERPOLATION IN REAL SCALE GROUTING MODELS

© Demchuk M.B., Nakonechnyi O.G., 2013

Виконана числова перевірка того, що невизначеністю у кінцевому положенні фронту нагнітання, зумовленою невизначеністю у виборі методу інтерполювання фронту нагнітання на кожному часовому шарі, можна знехтувати, оцінюючи похибку методу розрахунку цього положення у моделі промислової цементації ґрунту. Результати числових експериментів вказують на те, що криволінійна сітка, на якій виконується розрахунок, має хаотичні розміщення своїх вузлів на деяких часових шарах і що це не призводить до істотного спотворення кінцевого положення фронту нагнітання.
Ключові слова: фронт нагнітання, інтерполювання, цементація ґрунту.

It is checked numerically that the uncertainty in the final injection front position due to uncertainty in the choice of the method of the injection front interpolation on every time layer can be neglected in the estimation of the truncation error of the calculation of this position in the framework of the real scale grouting model. Results of numerical experiments indicate that the curvilinear grid this calculation is performed on has chaotic dispositions of its nodes in space on some time layers and that it does not give rise to significant final injection front position distortion.
Key words: injection front, interpolation, scale grouting model.

Література – 16

УДК 621

Р.В. Бачинський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

КОНТРОЛЕР КЕРУВАННЯ КРОКОВИМИ ДВИГУНАМИ

© Бачинський Р.В., 2013

Представлено універсальний контролер крокових двигунів, побудований на основі програмованої системи на кристалі, з мінімальним використанням зовнішніх компонент. Це дає змогу будувати дешеві контролери крокових двигунів для різного застосування.
Ключові слова: кроковий двигун, програмований мікроконтролер, контролер.

The proposed article demonstrates how to use the PSoC microcontroller to build the universal stepping motor controller with minimal number of external components. It allows build cost effective solution for many applications.
Key words: step motor, programmable system on chip, microcontroller.

Література – 2

УДК 681.3

Л.О. Березко, Б.І. Рутило
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

РЕАЛІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ БАГАТОСЕРВЕРНОЮ СИСТЕМОЮ

© Березко Л.О., Рутило Б.І., 2013

Розроблено систему, за допомогою якої здійснюється обробка даних з багатьох серверів, кожен з яких надає певний сервіс. У результаті трансформації та змішу-
вання даних і представлення їх в іншому форматі отримують повністю новий сервіс, мета якого – вдосконалити роботу з соціальними мережами. Система може легко масштабуватись завдяки підходу до розробки, що ґрунтується на поєднанні мало¬пов’язаних модулів.
Ключові слова: веб-сервери, веб-сервіси.

System which is developed, provides possibilities for process data from many servers, each one gives his service. In results of transformation and mix of data, and representation they in new format, system gives us new service. The main purpose of that system is optimization work process in social networks. The system cans easy growth up through using programming methodology, which based on weakly bound modules.
Key words: web-servers, web-services.

Література – 3

УДК 004.232, 004.274, 004.318

М.О. Березовський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

СПОСІБ ВИКОНАННЯ КІЛЬКОХ ПОТОКІВ КОМАНД НА ОДНОМУ ДИНАМІЧНО РЕКОНФІГУРОВАНОМУ ПРОЦЕСОРНОМУ ЯДРІ

© Березовський М.О., 2013

Описано спосіб підвищення продуктивності мікропроцесора з динамічно реконфігурованим ядром під час роботи у багатозадачному середовищі за допомогою розподілу апаратних ресурсів такого ядра на кілька віртуальних процесорних ядер безпосередньо під час виконання програм.
Вказаний спосіб може бути використаний у багатозадачних системах, зокрема в системах реального часу.
Ключові слова: паралельне виконання, динамічно реконфігуроване ядро.

Described way to improve performance microprocessor with a dynamically reconfigurable core for multitasking environment by distributing hardware resources of such core into several virtual CPU cores directly during program execution.
This way can be applied with multi-tasking systems, including real-time systems.
Key words: parallel execution, dynamically reconfigurable core.

Література – 8

УДК 621.317.77 (088.8)

І.М. Бучма1,2, Ю.Г. Винничек1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2Політехніка Опольська, Польща

МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛГОРИТМІЧНИХ СУМО-РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВИХ ЗСУВІВ

© Бучма І.М., Винничек Ю.Г., 2013

Дано порівняльну характеристику алгоритмічних методів вимірювання малих зсувів фаз між гармонічними інфранизькочастотними сигналами. Показано, що метод обчислення відношення амплітуд різницевого та сумарного сигналів є найуніверсальнішим і йому потрібно надати перевагу під час застосування.
Ключові слова: вимірювання фази, похибки, інфранизькі частоти, амплітудні похибки вимірювання фази.

The comparative characteristics of algorithmic methods for measuring small phase shift between the signals of low frequency harmonic are given. It is shown that the method is based on calculating the ratio of the amplitudes difference and the summary signals is the most universal and it should be given preference when applying.
Key words: Measuring phase, low frequency, harmonic signals, sumo-difference methods, errors, inequality of the amplitudes of signals.

Література – 7

УДК 004.032.2

В.С. Глухов1, О.В. Глухова2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра електронних обчислювальних машин,
2кафедра систем автоматичного проектування

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ ПОМНОЖУВАЧІВ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІВ ГАЛУА

© Глухов В.С., Глухова О.В., 2013

Розглядаються результати оцінювання структурної складності помножувачів елементів двійкових полів Галуа. Елементи поля представлено у нормальному базисі типу 2. Порядок поля сягає 998. Апаратна складність дає змогу реалізувати помножувачі на ПЛІС. Але велика структурна складність унеможливлює це зробити. У роботі структурна складність вираховується як загальна довжина внутрішніх зв’язків помножувачів. Для конкретних помножувачів визначена їхня структурна складність. Для окремих ПЛІС визначений показник складності, за якого імплементація стає вже неможливою.
Ключові слова: поля Галуа GF(2m), нормальний базис типу 2, помножувач, структурна складність.

In the article the results of the evaluation of the structural complexity of multiplier of elements of binary Galois fields . Elements of the field are represented in normal basis of type 2 . The order of the field reaches 998. The hardware complexity allows implement them on the FPGA . But great structural complexity can not do it. In this paper, structural complexity is calculated as the total length of the internal connections inside multipliers. Created cores hardware complexity allows their implementation in FPGA. Structural complexity for some multipliers is determined. Indices of structural complexity for which implementation becomes impossible where determined for some FPGA.
Key words: Galois field GF(2m), normal basis of type 2, multiplier, structural complexity.

Література – 5

УДК 004.382

В.С. Глухов1, А.А. Лукенюк2, С.Г. Шендерук2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин,
2Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗБОРУ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУПУТНИКА “ІОНОСАТ-МІКРО”

© Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г., 2013

Розглянуто особливості ПЛІС системи збору наукової інформації (СЗНІ) супутника “Іоносат-мікро”. Перше покоління ПЛІС СЗНІ було розроблено для супутника “Січ-2”. Після аналізу результатів експлуатації СЗНІ були встановлені нові вимоги до наступного покоління ПЛІС, набір виконуваних функцій був розширений, були розроблені нові моделі ПЛІС та модельні стенди і набори тестів для відлагодження окремих ПЛІС та СЗНІ загалом. До набору ПЛІС входять ПЛІС центрального блока СЗНІ, комплект ПЛІС периферійних модулів та ПЛІС контрольно-перевіркової апаратури. Модельний стенд дає змогу перевірити обмін даними каналами SciWay (зокрема і його компонентом – каналом CAN), послідовними каналами типу RS та радіоканалом. Також моделюється обмін даними з малогабаритною астро-вимірювальною системою (МАВС), яка забезпечує високоточну орієнтацію супутника, моделюється робота модулів з динамічною пам’яттю та робота під дією різноманітних завад.
Ключові слова: супутник “Іоносат-мікро”, СЗНІ, система збору наукової інформації, малогабаритна астро-вимірювальна система, ПЛІС, SciWay.

The features of FPGA set for IonoSat-Micro spacecraft onboard scientific data collection systems (SDCS) are described. The first generation of SDCS FPGAs was developed for use in satellite “Sich-2”. After “Sich-2” SDCS operation results analyzing new requirements were determined for second generation of FPGAs, its functionality was expanded, their models were developed, testbench and complex test for entire set of developed SDCS FPGAs was created. The FPGA set includes SDCS central unit FPGA, peripherals FPGAs, control and test equipment FPGA. Testbench provides simulation of data exchanges by SciWay and CAN channels, by serial links such as RS and via radio. Also data transmission with compact astro-measurement system “MAVS” designed for high-precision spacecraft orientation, with dynamic memory and transmissions under different interferences were simulated.
Key words: satellite “IonoSat-Micro”, SDCS, scientific data collection system, compact astro-measurement system, FPGA, SciWay.

Література – 13

УДК 004.891.3: 004.3

Т.О. Говорущенко
Хмельницький національний університет,
кафедра системного програмування

АНАЛІЗ ГАЛУЗІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Говорущенко Т.О., 2013

Проаналізовані галузь оцінювання якості програмного забезпечення (ПЗ), побудова формалізованої моделі якості ПЗ, а також характеристики та показники якості ПЗ. Визначено існуючі проблеми цієї галузі, на вирішення яких спрямовуватимуться подальші зусилля автора.
Ключові слова: оцінювання, якість програмного забезпечення, модель.

The research is dedicated to the analysis of software quality assessment field, the construction of formal model of software quality, and the analysis of the software quality characteristics and indexes. During the research the current problems of this field were identified. In their decision further efforts of author will be directed.
Key words: assessment, software quality, model.

Література – 9

УДК 004.382

А.Р. Добуш, А.Т. Костик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МЕТОДИ ВБУДОВАНОГО КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ У ПОЛЯХ ГАЛУА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В НВІС

© Добуш А.Р., Костик А.Т., 2013

Наведено класифікацію методів для знаходження помилок під час виконання операцій у скінченних полях. Показана можливість використання систолічної архітектури і методу з надлишковими витратами часу для виявлення та виправлення помилок, що можуть виникати під час множення елементів полів Галуа, поданих в оптимальному нормальному базисі другого типу. Цей метод виявлення і виправлення помилок може бути застосований під час опрацювання цифрових підписів згідно з прийнятим в Україні стандартом.
Ключові слоава: поля Галуа, оптимальний нормальний базис, виправлення помилок.

The distribution of the categories of schemes for detecting errors when performing operations in finite fields was described. The possibility of using systolic architecture and method with time redundancy to correct errors that may occur during multiplication of the elements of the Galois field represented in an optimal normal basis of the second type was described. This method of error detection and correction can be used for processing the digital signature in accordance with the standard adopted in Ukraine.
Key words: Galois field, optimal normal basis, error correction.

Література – 13

УДК 681.3, 621.3

О.М. Колодчак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ

© Колодчак О.М., 2013

Розглянуто методи інтелектуального аналізу даних. Проаналізовано сферу застосування інтелектуального аналізу даних та існуючі системи. Зроблено висновки стосовно перспектив використання методів інтелектуального аналізу даних.
Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, прогностичне моделювання, прогноз невідомих значень, прогнозування розвитку процесів, аналіз виключень.

Overviewed discovery-driven data mining. An application of data mining domain and existent systems are analysed on their basis. Drawn conclusion in relation to the prospects of the use of methods of data mining – systems.
Key words: discovery-driven data mining, predictive modeling, outcome prediction, forecasting, forensic analysis.

Література – 7

УДК 620.179

Р.О. Корж, Я.Г. Притуляк, С.В. Фестрига
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

© Корж Р.О., Притуляк Я.Г., Фестрига С.В., 2013

Розглянуто питання підвищення безаварійної безпечної діяльності роботи економічно небезпечних технічних об’єктів, таких як атомні електричні станції; потреба в нових і модернізованих методах технічної діагностики, які б відбирали максимальну кількість інформації про стан об’єкта, є дуже актуальною. Запропоновано новий метод, в якому використовується ультразвуковий перетворювач електромагнітного типу гармонічних. Подальше збільшення кількості відбору інформації з об’єкта досягається за допомогою використання в первинних перетворювачах методу електричного сканування з азимутальною неоднорідністю. Збільшення реальної чутливості вимірювань відбувається за рахунок використання акустичного розмірного резонансу, а застосування збудження електромагнітного поля за допомогою азимутальної неоднорідності із n-гармонік уможливлює сконцентрувати на невеликій площі сумарну потужність відповідних гармонік. Використання у первинному перетворювачі методу електричного сканування з обертовою азимутальною неоднорідністю дає змогу отримати томографічний експеримент, а це означає, що будь-яка неоднорідність буде виявлена з імовірністю, близькою до одиниці.
Ключові слова: ультразвуковий перетворювач електромагнітного типу, електромагнітно-акустичний метод, азимутальна неоднорідність, електричне сканування.

The question of accident-free operation rise of ecologically dangerous technical objects as nuclear electric stations etc. is considered in this article. The needs in new and improved diagnostic methods which can significantly increase information value concerning the real state and thus to determine the accident-free operating life of objects under inspection. The new highly informative method is considered in which harmonic oscillations ultrasonic transducer of electromagnetic type is used. This method in comparison to the electromagnetic-acoustic method doesn’t use signal reverse transformation, that’s why a signal loss reduces from 10-2 to 10-4. Next steps in S/N increase occurs by size acoustic half-wave resonance using, where the Q of metals can reach 5x102. Electromagnetic field harmonic excitation using which consists of n harmonics and is applied to the object through small surface, where concentration of the all harmonics power occurs, by azimuthal non-uniformity, rise the S/N is about the order. In this case the signal at the transducer out isn’t limited by the noise.
Key words: еlectromagnetic type ultrasonic transducer, electromagnetic-acoustic method, azimuthal non-uniformity, electric scanning.

Література – 6

УДК 621.317.7

Р.В. Кочан1, О.В. Кочан2, Г.І. Клим1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем,
2Тернопільський національний економічний університет,
НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем

МЕТОД КОРЕГУВАННЯ НЕЛІНІЙНОСТІ ДВОДІАПАЗОННИХ АЦП З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ВИМІРЮВАННЯМ СПАДІВ НАПРУГИ НА РЕЗИСТОРАХ БАГАТОРЕЗИСТОРНОГО ПОДІЛЬНИКА НАПРУГИ

© Кочан Р.В., Кочан О.В., Клим Г.І., 2013

Розроблено метод формування тестових точок для визначення та коригування інтегральної нелінійності багаторозрядних АЦП, що використовують багаторезисторний подільник напруги з усередненням спадів напруги на усіх резисторах. Проведено дослідження впливу похибки опору резисторів багаторезистивного подільника та випадкової похибки АЦП на невиключену похибку коригування інтегральної нелінійності.
Ключові слова: інтегральна нелінійність, невиключена похибка, багаторезисторний подільник напруги.

There is developed method of testing points generation for identification and correction of integral nonlinearity of high performance ADC. The developed method is based on averaging all voltages of multi-resistors voltage divider. It is investigated influence of resistors’ error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for method based on multi-resistor divider.
Key words: Integral Nonlinearity, Residual Error, Multi-Resistor Voltage Divider.

Література – 8

УДК 621.317.73

О.С. Любчик, М.М. Микийчук, Т.З. Бубела
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА БАЗА ДАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

© Любчик О.С., Микийчук М.М., Бубела Т.З., 2013

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції. Визначено основі пріоритети щодо якості та безпеки продуктів харчування, мета яких полягає у забезпеченні умов створення та споживання в Україні екологічно чистої харчової продукції. Запропоновано використання комп’ютерної бази даних для ефективного застосування нормативно-правового законодавства у сфері безпеки та якості продукції.
Ключові слова: якість, комп’ютерна база даних, безпека, харчова продукція, метрологічне забезпечення.

Analysis of the legal basis for ensuring the quality of food manufacturing has been conducted. The main priorities with regard to the quality and safety of the food supply have been established, with the aim of ensuring conditions for production and consumption of ecological food production in Ukraine. Using of computer databases for the effective implementation of legal legislation has been proposed in the quality and safety of the food supply.
Key words: quality, computer databases, safety, food production, metrology ensuring.

Література – 5

УДК 004.383, 004. 386

В.А. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра безпеки інформаційних технологій

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН САМОКОНФІГУРОВНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ

© Мельник В.А., 2013

Розроблено концептуальні основи побудови базових компонентів самоконфігуровної комп’ютерної системи – програмних засобів розподілу обчислювального навантаження між універсальним комп’ютером та реконфігуровним середовищем і програмних засобів генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів, а також сформовано вимоги до інших її компонентів – реконфігуровного середовища, його драйвера і програмних засобів його конфігурування і логічного синтезу спеціалізованих процесорів.
Ключові слова: самоконфігуровна комп’ютерна система, система розподілу обчислювального навантаження, система генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів.

In a paper a conceptual basis for development of basic components of the self-configurable computer system – software for computational load balancing between the general-purpose computer and reconfigurable environment and software for application-specific processors program models generation, is developed. Requirements to the other components of that system – reconfigurable environment, its driver and software for its configuring and application-specific processors logic synthesis, are formulated.
Key words: self-configurable computer system, software for computational load balancing, software for application-specific processors program models generation.

Література – 15

УДК 004.932, 004.04

І.В. Мороз
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС БУДІВЕЛЬ ЗА РАСТРОВИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ ВИСОТ

© Мороз І.В., 2013

Розглянуто метод аналітичного опису будівель за растровими даними висот, що отримані за допомогою лазерного далекоміра, встановленого на літаючій платформі. Деталізовано та проаналізовано етапи запропонованого методу та приведено результати експериментальних досліджень.
Ключові слова: цифрове опрацювання зображень, тривимірні моделі.

The method of analytical description of building from raster altimeter data were obtained using a laser range finder mounted on the flying platform are discussed. Stages of the proposed method are detailed and analyzed and experimental results are given.
Key words: digital image processing, three-dimensional models.

Література – 10

УДК 004.383.3

Я.М. Николайчук*, В.Я. Піх**, Т.О. Заведюк**, Н.Я. Возна*
*Тернопільський національно-екномічний університет,
**Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

МЕТОДИ СПЕКТРАЛЬНОГО КОСИНУСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ У ХЕММІНГОВОМУ ПРОСТОРІ НА ОСНОВІ РІЗНИХ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ТА ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВИХ БАЗИСІВ

© Николайчук Я.М., Піх В.Я., Заведюк Т.О., Возна Н.Я., 2013

Визначено перспективі застосування гармонічного аналізу для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів.
Запропоновано математичні засади та інформаційну технологію використання косинусного перетворення Фур’є для створення програмно-апаратного забезпечення системи розпізнавання технологічних станів об’єктів.
Ключові слова: розпізнавання, перетворення Фур’є, кореляційне опрацювання, спецпроцесор.

The work is dedicated to the future application of the formulas of harmonic analysis for the diagnosis of process facilities in the oil and gas industry on the basis of objective functions calculate the advisability of output process parameters.
The proposed mathematical model using the cosine transform , to create software for diagnostic equipment.
Key words: recognition, Fourier transformation, correlation processing, special processors.

Література – 24

УДК 004.383.3, 004.932.4

М.В. Олексів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ РЕКУРСІЇ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ЦИФРОВИХ НІХ-ФІЛЬТРІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ

© Олексів М.В., 2013

Розглянуто дослідження характеристик коефіцієнтів рекурсії низькочастотних НІХ-фільтрів, що одержані за допомогою удосконаленого ітераційного методу розрахунку цифрових фільтрів з нескінченною імпульсною характеристикою.
Ключові слова: рекурсивні фільтри, цифрове опрацювання сигналів.

The article is devoted to the research of the low-pass IIR filter’s recursion coefficients characteristics, that are determined using advanced iterative method of digital IIR filter’s coefficients determination.
Key words: IIR filters, digital signal processing.

Література – 31

УДК 004.89

О.В. Олещук, О.Є. Попель, М.Б. Копитчук
Одеський національний політехнічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ КОХОНЕНА НА ГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ

© Олещук О.В., Попель О.Є., Копитчук М.Б., 2013

Розглядається інтеграція таких інформаційних технологій, як нейронні мережі і паралельні обчислення на графічному процесорному ядрі з використанням технології CUDA. Коротко описано нейронної мережі Кохонена і карт, що самоорганізуються. Запропонована модель цієї мережі, що враховує особливості апаратної платформи і дає змогу реалізувати нейронну мережу Кохонена на графічному процесорному ядрі, отримавши за рахунок цього істотний приріст продуктивності.
Ключові слова: нейронні мережі Кохонена; карти, що самоорганізуються; GPU загального призначення; технологія CUDA.

This article discusses the integration of information technology such as neural networks and parallel computing on the graphic processor core using the CUDA technology. A brief description of the neural network and Kohonen self-organizing maps is adduced. A model of the network, which takes into account characteristics of the hardware platform, and allows realizing of the Kohonen neural network in the graphic processor core, due to this received substantial performance gains.
Key words: neural networks, fully connected neural network, general purpose GPU, CUDA technology.

Література – 4

УДК 004.032.26

А.М. Сало
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ВЕНДІНГОВОЇ МЕРЕЖІ З МОНІТОРИНГОМ

© Сало А.М., 2013

Розглядаються організація та принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом. Пропонується комп’ютерна система керування вендінговим автоматом. Описаний процес взаємодії вендінгового автомата з серверною системою.
Ключові слова: вендінгова мережа, вендінговий автомат, моніторинг, сервер.

This paper describes the organization and main principles of buildings vending network with monitoring systems. Proposed vending machine computer control system. Described vending machine interaction process to server system.
Key words: vending network, vending machine, monitoring, server.

Література – 7

УДК 004.315.2

В.П. Тарасенко1, О.К. Тесленко1, А.І. Роговенко2
1Національний технічний університет України “КПІ”,
кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем,
2Чернігівський національний технологічний університет,
кафедра інформаційних та комп’ютерних систем

ЧАСТКОВО-ГРУПОВИЙ ПЕРЕНОС СУМАТОРІВ У СКІНЧЕННОМУ ПОЛІ GF(P)

© Тарасенко В.П., Тесленко О.К., Роговенко А.І., 2013

Запропоновані та проаналізовані варіанти реалізації методу частково-групового переносу у суматорах за змінним модулем на регулярній логічній мережі лінійної складності. Визначені нижні оцінки затримок сигналів переносу та верхні оцінки витрат.
Ключові слова: частково-груповий перенос, логічна мережа, лінійна складність.

The variants of realization of modular adders on the basis of method of partly-block carry are offered and analysed. Modular adders are realized on basis to the regular logical network of linear complexity. The lower bound estimations of delays of carry signals and the upper-bound estimations of hardware resources are determined.
Key words: partly-block carry, logical network, linear complexity.

Література – 5

УДК 004.032.026

П.В. Тимощук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ПАРАЛЕЛЬНЕ СОРТУВАННЯ НА ОСНОВІ АНАЛОГОВОЇ НЕЙРОННОЇ СХЕМИ ЗНАХОДЖЕННЯ НАЙБІЛЬШИХ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ З МНОЖИНИ СИГНАЛІВ

© Тимощук П.В., 2013

Для отримання розв’язку задачі паралельного сортування запропоновано використовувати аналогову нейронну схему знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів. Схема є швидкісною, має просту структуру і може бути реалізована у сучасному апаратному забезпеченні. Роздільна здатність схеми є теоретично нескінченною і не залежить від значення її параметра. Середній час, необхідний для збіжності траєкторії змінної стану схеми до встановленого режиму, не залежить від розмірності вхідних даних. Наведено результати комп’ютерного моделювання схеми, які підтверджують теоретичні положення. Отримані результати свідчать про доцільність використання схеми для паралельного сортування.
Ключові слова: паралельне сортування, аналогова нейронна схема, апаратне забезпечення, роздільна здатність, збіжність траєкторії змінного стану, встановлений режим, розмірність вхідних даних.

Using the analogue neural circuit of searching signals with largest values among signal set is proposed for problem solving of parallel sorting. The circuit is fast, it has simple structure and can be implemented in a modern hardware. A resolution of the circuit is theoretically infinite and it is not dependent on a value of its parameter. An average time necessary for trajectory convergence of the circuit state variable to a steady state is not dependent on a dimension of input data. The results of the circuit computer simulations confirming theoretical statements are given. These results indicate about expediency of the circuit using for parallel sorting.
Key words: parallel sorting, analogue neural circuit, hardware, resolution, trajectory convergence of state variable, steady state, input data dimension.

Література – 16

УДК 004.032.26

Т.В. Торубка, В.Я. Пуйда
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

МЕТОД ВИДАЛЕННЯ АДИТИВНИХ ШУМІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

© Торубка Т.В., Пуйда В.Я., 2013

Проведено модифікацію методу білатеральної фільтрації для видалення адитивних шумів та його моделювання. Моделювання методу проведено за допомогою розробленого програмного пакета. Досліджено особливості функціонування модифікованого методу за впливу різного роду шумів на зображення літальних апаратів на зображеннях сцени.
Ключові слова: адитивний шум, зображення, білатеральний фільтр.

Conducted modification of the method of bilateral filtering for removing additive noise and its modeling. Modeling was performed using the method developed software package. Researched of features of the functioning of the modified method for impact noise on various images of aircraft on images scenes.
Key words: additive noise, image, bilateral filter.

Література – 8

УДК 621.313

В.Й. Чабан, С.М. Костючко*,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної та загальної електротехніки,
* кафедра електронних обчислювальних машин

ПАРАМЕТРИЧНА ЧУТЛИВІСТЬ ВИКОНАВЧОГО МОТОРА КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

© Чабан В.Й., Костючко С.М., 2013

Запрпоновано алґоритм розрахунку перехідних і усталених процесів, а заодно параметричної чутливості виконавчого конденсаторного асинхронного мотора як елемента комп’ютерної системи управління. Метод аналізу побудовано на підставі рівнянь першої варіації. Основні і варіаційні диференціальні рівняння представлені у нормальній формі Коші. Наведено результати комп’ютації.
Ключові слова: виконавчий конденсаторний асинхронний мотор, перехідні й усталені процеси, параметрична чутлиість.

The algorithm of calculation of transitional and steady-state processes is offered, and in concert parametric sensitivity of actuating capacitor induction motor as an element of computer control system. The method of analysis is built on the basis of equalizations of the first variation. Basic and variation differential equalizations are presented in the normalized Cauchy’s form. The results of computation are given.
Key words: actuating capacitor induction motor, transitional and steady-state processes, para–metric sensitivity.

Література – 2

УДК 004.432.4

Р.П. Шевчук
Тернопільський національний економічний університет,
кафедра комп’ютерних наук

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИКОНАННЯ ГОЛОСОВИХ КОМАНД ПЕРСОНАЛЬНИМИ МОБІЛЬНИМИ ПОМІЧНИКАМИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ

© Шевчук Р.П., 2013

Побудовано продукційну модель для ідентифікації голосових команд користувачів персональних мобільних пристроїв до операторів стільникового зв’язку України. Запропоновану модель покладено в основу мобільного помічника для абонентів операторів стільникового зв’язку України, реалізованого на основі ОС Android. Проведено порівняльний аналіз часових характеристик голосового та стандартного методу введення команд користувачами мобільних пристроїв, що дало змогу встановити підвищення швидкодії виконання команд до 3,6 раза під час використання запропонованого рішення.
Ключові слова: персональний мобільний помічник, продукційна модель, голосові команди, сервіси операторів стільникового зв’язку, розпізнавання голосу, Андроїд.

In this paper the productive model of identifying the voice commands on personal mobile devices of Ukrainian mobile operators was developed. The personal mobile assistant for users of mobile devices based on OS Android was developed. This assistant takes into account the operation service of Ukrainian mobile network operators. We made a comparative analysis of temporal characteristics of personal mobile users command input. This analysis showed the increase in performance to 3.6 times more than standard method of commands input.
Key words: personal mobile assistant, production system, voice command, service of mobile network operators, voice recognizing, Android.

Література – 11

УДК 004.052; 004.415.2

В.С. Яковина, Ю.І. Парфенюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ UML ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕТАПІ ЙОГО ПРОЕКТУВАННЯ

© Яковина В.С., Парфенюк Ю.І., 2013

Перевірка відповідності вимогам на ранніх стадіях є критичним етапом у процесі розробки програмного забезпечення (ПЗ). Для перевірки функціональних вимог існує багато досліджень та рішень, проте для визначення надійності ПЗ на ранніх етапах розробки немає чітко сформованих підходів. Оскільки виявлення відхилень від вимог на ранніх етапах дасть змогу уникнути значних витрат для виправлення помилок на пізніших етапах, необхідно реалізувати можливість визначення показників надійності ПЗ на етапі збору вимог та раннього проектування системи. Запропоновані підходи оціню¬вання показ¬ників надійності на етапі проектування ПЗ на основі UML-діаграм.
Ключові слова: надійність програмного забезпечення, UML-діаграма, проектування програмного забезпечення, життєвий цикл програмного забезпечення.

Checking compliance to requirements on the early stages is a crucial issue of software development. There are a number of solutions to check the functional requirements, but there are no clear approaches to estimate software reliability at early lifecycle stages. Since revealing deviations from requirements at the early stages allows to avoid substantial amount of costs to correct errors at the later stages, it is necessary to realize the possibility of evaluation the software reliability at requirements analysis and system design stages. The approaches to evaluate software reliability using UML diagrams at software design stage are proposed in this paper.
Key words: software reliability, UML diagram, software design, software lifecycle.

Література – 12

УДК 004.75

В.В. Яцків
Тернопільський національний економічний університет,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

МЕТОД МЕРЕЖЕВОГО КОДУВАННЯ ДАНИХ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ

© Яцків В.В., 2013

Запропоновано та досліджено метод мережевого кодування у системі залишкових класів для використання у безпровідних сенсорних мережах. Розроблений метод кодування забезпечує підвищення загальної пропускної здатності мережі за рахунок вибору взаємно простих модулів різної розрядності та передавання залишків різними маршрутами.
Ключові слова: мережеве кодування, система залишкових класів.

The article presents and investigates the method of network encoding in the residue number system for usage in wireless sensor networks. The method of encoding provides increase of total network bandwidth by choosing coprime digit capacity different modules and different routes of transmission residues.
Key words: network encoding, residue number system.

Література – 7

Syndicate content