№ 777 (2013)

UDK 621

R. Bachynskyy
Lviv Polytechnic National University,
Computer sciences department

SIGNALIZATION SYSTEM WITH REMOTE NOTIFICATION AND CONTROL

© Bachynskyy R., 2013

This article presents alarm system, which sends voice messages to appropriate responder via telephone line, when some problems occur on the controlled area. Only one PSoC is used to rich functionality implementation.
Key words: alarm system, telephone line, PSoC.

Наведено систему сигналізації тривожних подій, яка передає голосові повідом¬лення відповідному отримувачу через провідну телефонну мережу загального призначення, у разі виникнення проблем на контрольованій території. У цій системі використано тільки один програмований мікроконтролер для реалізації широкої функціональності.
Ключові слова: сигналізації тривожних подій, телефонна мережа, програмований мікроконтролер .

Література – 2

UDC 004.738.5

A. Berko1, V. Vysotska2, L. Chyrun3
Lviv Polytechnic National University,
1 Environment and Ecosystems Department,
2 Information Systems and Networks Department,
3Software Department

FUNCTIONALLY LOGISTIC MODEL OF COMMERCIAL CONTENT PROCESSING

© Berko A., Vysotska V., Chyrun L., 2013

In the given article is functional logistic model of commercial content processing as the content life cycle stage in electronic commerce systems proposed. The model of commercial content processing describes the information resources forming in electronic content commerce systems and automation technology simplifies the commercial content management. In the given article the main problems of electronic content commerce and functional services of commercial content processing are analyzed. The proposed model gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of commercial content formation, management and support.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems.

Запропоновано функціонально-логістичну модель опрацювання комерційного контенту як етап життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель опрацювання комерційного контенту описує процеси формування інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію управління комерційним контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонована модель дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу комерційного контенту.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

Література – 11

A. Gajda, P. Krawiec

Poznan University of Technology,
Faculty of Working Machines and Transportation,
Chair of Machine Design

CONCEPTION OF SIX-AXIS JOYSTICK

© Gajda A., Krawiec P., 2013

At the beginning of this article authors show limitations of currently used solutions in the field of reliable and safe working machines mechanical arms steering systems. There is also presented a conception of six-axis joystick which could be used to test new solutions in mentioned application. Presentation show main mechanical and measuring sub assemblies. Deficiencies and constraints of proposed construction were also discussed. Future works and plans were described at the end of article.
Key words: joystick, multiple-axis joystick.

На початку цієї статті автори описують обмеженість використовуваних сьогодні рішень в галузі надійних і безпечних робочих машин, механічних рук, систем управління. Також наведено концепцію джойстика з шістьма осями, який можна використовувати для тестування нових рішень у певних застосунках. Презентація показує основні механічні та вимірювальні складові одиниці. Було також обговорено недоліки і обмеження запропонованої структури. Плани для майбутньої роботи описано наприкінці статті.
Ключові слова: джойстик, джойстик з кількома осями.

Література – 7

UDC 004.9

O. Halushko, I. Farmaga, P. Shmigelskyi
Lviv Polytechnic National University,
CAD Department

THERMAL ANALYSIS OF COMPOSITES IN THE TERMET SYSTEM / ТЕПЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПОЗИТІВ У СИСТЕМІ TERMET

© Halushko O., Farmaga I., Shmigelskyi P., 2013

The paper describes main approaches to thermal analysis of composites in Termet CAE system. Also it describes some principles of FEM implementation in the system.
Key words: thermal analysis, FEM, composite material, CAE.

Описано основні підходи теплового аналізу композитних матеріалів, які реалізовані у системі Термет. Наведено деякі принципи реалізації МСЕ у системі.
Ключові слова: теплове моделювання, МСЕ, композитний матеріал, САПР.

Література – 8

UDC 519.711; 681.5; 621.382

A. Holovatyy1, V. Teslyuk2, M. Lobur2
1Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University,
Software Engineering Department
2Lviv Polytechnic National University,
Computer Aided Design Department

DEVELOPMENT OF VHDL-AMS MODEL OF INTEGRATED MICROACCELEROMETER WITH SIGMA-DELTA CONTROL

© Holovatyy A., Teslyuk V., Lobur M., 2013

In the paper, VHDL-AMS model of microaccelerometer with sigma-delta control for computer-aided design has been developed. The created model has made possible the simulation of dynamic characteristics of the integrated capacitive microaccelerometer, signal processing and digitizing, simulation of force feedback control using sigma-delta technique on the applied force of acceleration and also to perform the analysis of the device at the behavioral level of computer-aided design.
Key words: microelectromechanical systems (MEMS), integrated microaccelerometer, acceleration, analogue-to-digital converter (ADC), sigma-delta force feedback control,
VHDL-AMS model, behavioral analysis, hAMSter software.
Розроблено VHDL-AMS модель мікроакселерометра з сигма-дельта контролем для системи автоматизованого проектування. Створена модель зробила можливим моделювання динамічних характеристик інтегрованого ємнісного мікроекселерометра, обробку сигналу і оцифровування, моделювання контролю force feedback, застосовуючи сигма-дельта методику на прикладну силу прискорення, а також для проведення аналізу приладу на рівні поведінки системи автоматизованого проектування.
Ключові слова: мікроелектромеханічна система (МЕМС), інтегрований мікроакселерометр, прискорення, аналого-цифровий перетворювач (АЦП), сигма-дельта force feedback (форс фідбек) контроль, VHDL-AMS модель, аналіз поведінки, програмне забезпечення hAMSter.

Література – 7

UDC 621.396.6:681.3

B. Karkulovskyi1, V. Karkulovskyy2, A. Kernytskyy2, O. Pukshyn2
Lviv Polytechnic National University,
1ASU Department,
Lviv Polytechnic National University,
2CAD Department,

PARALLELIZATION OF COMPUTATIONS DURING SIMULATION OF MECHANICAL COMPONENTS OF MEMS-BASED DIACOPTICAL APPROACH

© Karkulovskyi B., Karkulovskyy V., Kernytskyy A., Pukshyn O., 2013

The article reviews the main factors that determines the relevance of the development of special resolution of mechanical systems equations. We propose to use the diacoptical approach to design mechanical components of MEMS
Key words: diascopic approach, MEMS, parallel computation.

Розглянуті основні фактори, які визначають актуальність розроблення спеціального розв’язання рівнянь, які описують механічні системи. Ми пропонуємо викорис¬товувати діаскопічний підхід до проектування механічних компонентів МЕМС.
Ключові слова: діаскопічний підхід, MEMS, паралельні обчислення.

Література – 4

UDC 681.322

D. Korpyljov, S. Tkachenko
Lviv Polytechnic National University,
CAD Department

THE STRUCTURE OF WEB-ORIENTED CAD SYSTEM FOR MICROELECTRONIC DEVICES OF DESIGNING

© Korpyljov D., Tkachenko S., 2013

The paper considers an approach to developing a framework WebCAD using Web technology to visualize the results of the system design MED (micro electronic devices) design.
Key words: Web-application, WEbCAD, Web-oriented architecture of CAD software, client-server architecture, .NET Framework CLR, the architecture of ASP.NET, Microelectronic device-MED.

Розглянуто підхід до створення структури WebCAD з використанням Web технології для візуалізації результатів роботи системи конструкторського проектування МЕП.
Ключові слова: Web-застосування, архітектура Web-орієнтованою САПР, архітектура клієнт-сервер, архітектура ASP.NET.

Література – 10

P. Krawiec, J. Waluś Konrad, Ja. Polasik
Politechnika Poznańska,
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

PRACTICAL EXAMINATION OF LONGITUDAL ACCELERATION IN THE RACING CAR IN THE ASPECT OF GROUND ADHESION OF BITUMINOUS SURFACE

© Krawiec P., Konrad J. Waluś, Polasik Ja., 2013

This work concerns problems connected with race car's behavior permitted to traffic motion on dry asphalt surface during braking and rapid acceleration . The characteristics of the vehicle is presented with particular reference to type of tires. Environmental characteristics and road surface were made. The result of the research and analysis are kinematic characteristics of the particular features of the vehicle enabling assessment the probable risk both for diver and other road users.
Key words: tire, Road, Acceleration, Deceleration, Acceleration Process, Breaking Process, Coefficient of Friction.

Ця робота стосується проблем, пов'язаних із поведінкою перегонового автомобіля, дозволеною під час руху по сухому асфальтовому покритті під час гальмування і раптового прискорення. Характеристики транспортного засобу було подано з відповідним посиланням на тип шин. Також було проаналізовано характеристики навколишнього середовища і дорожнього покриття. Результатом дослідження і аналізу є кінематичні характеристики особливостей транспортного засобу, які дають змогу оцінити ймовірний ризик як для водія, так і для інших учасників дорожнього руху.
Ключові слова: шини, дорога, прискорення, уповільнення, процес прискорення, процес гальмування, коефіцієнт тертя.

Література – 13

UDC 004.896

R. Kryvyy, A. Luno
Lviv Polytechnic National University
Computer-Aided Design Department

THE PECULIARITIES OF GENETIC ALGORITHM OF PLANNING THE ROUTE OF MOBILE ROBOT MOVING

© Kryvyy R., Luno A., 2013

This paper is about finding the optimal route of mobile robots. A genetic algorithm was analyzed and created on the basis of neural net used in this task.
Key words: neural networt, genetic algorithm, mobile robot, route planning task.

Розглянуто особливості знаходження оптимального маршруту мобільних роботів. На основі нейронних мереж, які використовуються у задачі, було проаналізвано і розроблено генетичний алгоритм.
Ключові слова: нейронна мережа, генетичний алгоритм, мобільний робот, задача планування маршруту.

Література – 3

UDC 004.658

M. Lobur, R. Holovatskyy
Lviv Polytechnic National University,
CAD Department

DEVELOPMENT OF A DATABASE FOR THE SUBSYSTEM RESEARCH PYROELECTRIC SENSORS

© Lobur M., Holovatskyy R., 2013

In this article subject area using pyroelectric sensors and motion detectors on their basis are examined. The necessity of examining the characteristics of the pyroelectric sensors. Infware and software subsystems for research pyroelectric sensors are developed.
Key words: passive motion detectors, pyroelectric sensors, development of the infware, development of the software, subsystem for research pyroelectric sensors.

Розглянуто предметну область використання піроелектричних сенсорів та детекторів руху на їх основі. Показано необхідність дослідження характеристик піроелектричних сенсорів. Розроблено інформаційне та програмне забезпечення для підсистеми дослідження піроелектричних сенсорів.
Ключові слова: пасивні детектори руху, піроелектричні сенсори, розробка інформаційного забезпечення, розробка програмного забезпечення, підсистема для дослідження піроелектричних сенсорів.

Література – 10

UDC 004.415.2.043:004.514

O. Markelov
Lviv Polytechnic National University,
Computer-Aided Design Department

INFORMATION INTEGRATION OF THE REPOSITORY OF SOFTWARE UI COMPONENTS WITH THE DATA STRUCTURE OF USER INTERACTION

© Markelov O., 2013

The structural model of information integration data about the software UI elements (different graphic representations, properties and parameters, and multi source code implementation in various programming languages, etc.) with the structural modules of tracking and storing data about interactions of user interface is proposed.
Key words: information system, user interface, UI, database, repository, user interaction, usability.

Запропонована структурна модель інформаційної інтеграції даних про елементи інтерфейсу користувача програмного забезпечення (різних графічних представлень, властивостей та параметрів, та їх мультиреалізації програмними кодами різними мовами тощо) із структурними модулями засобів фіксування на накопичення даних про інтерактивні взаємодій користувачів з інтерфейсом.
Ключові слова: інформаційна система, інтерфейс користувача, база даних, репозиторій, інтерактивність, зручність використання.

Література – 4

UDK 681.5

V. Mazur, O. Strilka
Lviv Polytechnic National University,
Computer-Aided Design Department

RESEARCH OF AUTOMATIZATION AND FORMATION OF COMFORT ZONES

© Mazur V., Strilka O, 2013

The results of experimental research and approaches to automated formation of comfort zones discussed in this article.
Key words: comfort zone, automatic measurements.

Розглянуто результати експериментальних досліджень та підходи до автомати¬зованого формування зон комфортності.
Ключові слова: зона комфортності, автоматизація вимірювань.

Література – 3

Z. Olszewski, P. Krawiec

Poznan University of Technology,
Faculty of Working Machines and Transportation,
Chair of Machine Design

STUDY OF TRAILER LASHING MECHANICAL PROPERTIES IN TERMS OF TRANSPORT SAFETY

© Olszewski Z., Krawiec P., 2013

Abstract This paper pointed out the risks resulting from both improper cargo securing and trailer lashings material properties. Paper presents method used for strap testing of under different environmental conditions. Obtained results confirm initial authors assumption that there is a relationship between the humidity and straps mechanical and rheological properties. Effects of the work will be used to build a numerical model and to simulate the behaviour of straps under different climatic, road and utility conditions.
Key words: lashing, transport safety, securing influence.

Описано ризики, спричинені неправильним кріпленням вантажу та властивостями матеріалів для кріплення причепів. Наведено метод, який використовується для тестування пасків у різних умовах навколишнього середовища. Отримані результати підтверджують початкові припущення авторів про те, що існує зв'язок між вологістю і механічними та реологічними властивостями пасків. Результати роботи буде використано для побудови цифрової моделі та моделювання поведінки пасків у різних кліматичних, дорожніх і комунальних умовах.
Ключові слова: кріплення, транспортна безпека, вплив кріплення.

Література – 7

UDC 004.932.2

N. Piontko1, M. Karpinski2
1Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University (Ukraine),
2Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Poland)

SEGMENTATION OF PARTIALLY-BLURRED IMAGES USING WAVELET TRANSFORM

© Piontko N., Karpinski M., 2013

In the research a method for segmentation of partially-blurred images using the wavelet transformation, particularly coiflet of the order L=3 is presented. The entropy is used as a segmentation criterion based on wallet transformation. K-means method is used for image segmentation. Developed method was tested and has shown good results of his work;
it correctly performs more than 82 % of pixels of image, and in many individual cases,
more than 90 %.
Key words: image processing, partially-blurred images, wavelet transformation, entropy, k-means clustering.

Розроблено метод сегментування частково спотворених зображень із використанням вейвлет-перетворення, зокрема, койфлета порядку L=3, і ентропії як критерію сегментування. Застосовано метод k-середніх для сегментації зображення на основі розробленого критерію. Здійснено тестування методу, результати якого показали хороші показники сегментування, а саме: метод дає змогу досягти правильної сегментації більше ніж 82 % пікселів, а в багатьох окремих випадках більше ніж 90 %.
Ключові слова: обробка зображень, частково спотворені зображення, вейвлет-перетворення, ентропія, метод k-середніх.

Література – 9

UDC 81.38

A. Romaniuk, M. Romanyshyn
Lviv Polytechnic National University
Computer-Aided Design Department

NAMED-ENTITY RECOGNITION FOR SENTIMENT ANALYSIS OF UKRAINIAN REVIEWS

© Romaniuk A., Romanyshyn M., 2013

This paper describes the necessity of named-entity recognition for the implementation of sentiment analysis and presents methods and tools for recognition of appropriate named entities in Ukrainian restaurant reviews.
Key words: sentiment analysis, named-entity recognition, regular expressions, part-of-speech tagging.

Йдеться про необхідність виділення іменованих сутностей для вирішення завдання емоційно-смислового аналізу. Також наведено методи та засоби для виділення потрібних іменованих сутностей в україномовних відгуках про заклади харчування.
Ключові слова: емоційно-смисловий аналіз, виділення іменованих сутностей, регулярні вирази, морфологічний аналіз.

Література – 7

UDC 519.718

B. Rytsar
Lviv Polytechnic National University

SIMPLE METHOD OF OBTAINING OF LOGIC FUNCTIONS POLYNOMIALS WITH GIVEN POLARITY OF VARIABLES

© Rytsar B., 2013

This article presents a simple numeric set-theoretical method of obtaining of the logic functions Fixed Polarity Reed-Muller polynomials (including of Zhegalkin polynomial) with arbitrarily given polarity of n variables. The advantages of the suggested method are illustrated by the examples.
Key words: logic function, ternary conjuncterm, SOP, numeric set-theoretical method, STF, numeric Zhegalkin polynomial, numeric Fixed Polarity Reed-Muller (FPRM) polynomial.

Описано простий числовий теоретико-множинний метод одержання поліномів Ріда-Маллера з фіксованою полярністю (зокрема поліном Жеґалкіна) логікових функцій від n змінних. Переваги методу проілюстровано на прикладах.
Ключові слова: логікова функція, трійковий кон’юнктерм, ДНФ, теоретико-множинний метод, ТМФ, числовий поліном Жеґалкіна, числові поліноми Ріда-Маллера з фіксованою полярністю.

Література – 10

UDC 004.9

Y. Stekh, V. Artsibasov
Lviv Polytechnic National University,
CAD Departament

SOME METHODS IN SOFTWARE DEVELOPMENT RECOMMENDATION SYSTEMS

© Stekh Y., Artsibasov V., 2013

This article analyzes the current state of the models and methods of building recommendation systems. The basic classes of problems that solve the recommendation system are highlighted. The features of the method collaborative filtering are shown. Developed a method for calculating the similarity coefficients, taking into account the sparseness of ratings vectors of goods and people.
Key words: recommender system, data mining, collaborative filtering, coefficients of similarity, user profiles.

Проаналізовано сучасний стан моделей і методів побудови рекомендаційних систем. Виділено основні класи задач, які розв’язують рекомендаційні системи. Показано особливості застосування методу спільної фільтрації. Розроблено метод розрахунку коефіцієнтів подібності, який враховує розрідженість векторів рейтингів товарів і користувачів.
Ключові слова: рекомендаційні системи, інтелектуальний аналіз даних, спільна фільтрація, коефіцієнти подібності, профілі користувачів.

Література – 27

UDC 004.422.635.33

S. Tkachenko, O. Soprunyuk
Lviv Polytechnic National University,
Institute of Computer Sciences and Information Technologies

MODELS OF OPTIMAL REDUCTION IN DECOMPOSITION PROBLEMS SOLUTION AND STRUCTURES MODELLING

© Tkachenko S., Soprunyuk О., 2013

In this article optimal reduction models are presented. Peculiarities of their use in the process of decomposition tasks and complex system modelling are described.The influence of tht problem model on the designing result is analysed.
Key words: model , decomposition, reduction, tree, acyclic digraph.

Розглянуто моделі оптимальної редукції і особливості їх використання під час розв’язання низки декомпозиційних задач і моделювання складних систем. Проаналізовано вплив моделі задачі на результат проектування.
Ключові слова: модель , декомпозиція, редукція, дерево, безконтурний орграф.

Література – 6

UDC 004.032.026

P. Tymoshchuk
L’viv Polytechnic National University,
CAD Department

INFORMATION RETRIEVAL FROM DATA SETS VIA ANALOGUE NEURAL CIRCUIT OF MAXIMAL VALUE IDENTIFICATION FROM SIGNAL SET

© Tymoshchuk P., 2013

Using the analogue neural circuit of maximal value signals from signal set identification is proposed for information retrieval in data sets. The circuit is fast, it has simple structure and can be implemented in a modern hardware. A resolution of the circuit is theoretically infinite and it is not dependent on a value of its parameter. An average time necessary for trajectory convergence of the circuit state variable to a steady state is not dependent on a dimension of input data. The results of numerical experiments obtained on the base of the data set provided by PageRank algorithm are presented. These results give witness of the circuit using for information search in data sets.
Key words: information retrieval, analogue neural circuit, hardware, computational complexity, resolution, state variable trajectory.

Для інформаційного пошуку у наборах даних запропоновано використання аналогової нейронної схеми максимального значення сигналів з набору сигналів ідентифікації. Схема є доволі швидкою, має просту структуру і її можна застосовувати у сучасному технічному забезпеченні. Розширення схеми є теоретично нескінченним і не залежить від значення її параметрів. У середньому час для траєкторії зближення змінної стану схеми до стаціонарного стану не залежить від величини введених даних. Наведено результати численних експериментів, які отримали на основі набору даних, наданих алгоритмом PageRank. Ці результати свідчать про використання схеми для інформаційного пошуку у наборах даних.
Ключові слова: інформаційний пошук, аналогова нейронна схема, технічне забезпечення, складність обчислення, розширення, траєкторія стану змінних величин.

Література – 29

UDC 004.896

Ia. Vasyliuk, V. Teslyuk, P. Denysyuk
Lviv Politechnic National University,
Computer Aided Systems Department

METHOD AND PROGRAM MODEL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS COMPONENTS SYNTHESIS BASED ON GENETIC ALGORITHM AND ONTOLOGY MODELS

© Vasyliuk Ia., Teslyuk V., Denysyuk P., 2013

In this paper the general process and the concurrent synthesis realization model of microelectromechanical systems, which is based on developed genetic algorithm, are described. As the synthesis task in the sphere of complex microsystems is very comprehensive and time-consuming, the actuality of performance and speed issues to generate the novel system and its components constructions is still up-to-date unsolved item. The developed model facilitates and accelerates the synthesis of the new and unique microelectromechanical systems structures.
Key words: microelectromechanical systems (MEMS), computer-aided systems (CAD), ontology, genetic algorithm (GA), stochastic methods, concurrency.

Описано загальний процес і паралельну модель реалізації синтезу мікроелектро¬механічних систем, що ґрунтуються на розробленому генетичному алгоритмі. Оскільки завдання синтезу у сфері комплексних мікросистем є дуже складним у своїй структурі і затратним у часі, актуальність питань виконання і швидкості, щоб згенерувати новітню систему і її структурні компоненти, є все ще невирішеною сьогодні. Розроблена модель сприяє і прискорює синтез нових і унікальних мікроелектромеханічних структур системи.
Ключові слова: мікроелектромеханічні системи (МЕМС), системи автоматизо¬ваного проектування (САПР), онтологія, генетичний алгоритм (ГА), стохастичні методи, паралелізм.

Література – 8

UDC 004.738.5

V. Vysotska1, L. Chyrun1, L. Chyrun
Lviv Polytechnic National University,
1Information Systems and Networks Department,
2Software Department

COMPREHENSIVE METHOD OF COMMERCIAL CONTENT SUPPORT IN THE ELECTRONIC BUSINESS SYSTEMS

© Vysotska V., Chyrun L., Chyrun L., 2013

In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the given paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.
Key words: information resources, content, content management system, content lifecycle, electronic content commerce system.

Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом.
Ключові слова: інформаційний ресурс, контент, система управління контентом, життєвий цикл контенту, система електронної контент-комерції.

Література – 10

UDC 004.942

К. Кolesnyk1, M. Ziaei2, K.-H. Neumann2, N. Kretovych1
1Lviv Polytechnic National University
2Westsächsische Hochschule Zwickau

AUTOMATION OF ENGINEERING OF A MECHATRONIC SENSOR FOR A MANIPULATOR

© Кolesnyk К., Ziaei M., Neumann K.-H., Kretovych N., 2013

Frequency analysis and results of a research of a force sensor of a mechatronic manipulator in stressed state are presented. The finite - analytical model of a sensor for holding finite element analysis was designed.
Key words: manipulator, mechatronics sensor, stressed state.

Наведено результати дослідження напружено деформованого стану та власних частот коливань датчика сили мехатронного модуля маніпулятора. Розроблено скінченно-аналітичну модель датчика для проведення частотного аналізу методом скінченних елементів.
Ключові слова: маніпулятор, мехатронний датчик, напружений стан.

Література – 4

Syndicate content