№ 782 (2014)

УДК 342.951: 353.09

С. Єсімов
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ

 Єсімов С., 2014

Порушуються питання особливостей предмета правової інформатики як однієї з частин інформаційного права у правовій системі України.
Ключові слова: правова інформатика, інформаційне право, інформація, право, інформаційні технології, категоріально-системна методологія.

S. Yesimov
FEATURES SUBJECT OF LEGAL SCIENCE

The article raises questions features the subject of legal science as one part of information law in the legal system of Ukraine.
Key words: legal informatics, information law, information law, information technology, categorial-system methodology.

С. Есимов
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Затрагиваются вопросы особенностей предмета правовой информатики как одной из частей информационного права в правовой системе Украины.
Ключевые слова: правовая информатика, информационное право, информация, право, информационные технологии, категориально-системная методология.

Література – 5.

УДК 34:341

М. Бліхар
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ, ЯКІ ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 Бліхар М., 2014

Розглядається правове підґрунтя здійснення іноземних інвестицій в Україні. Досліджується практика виконання міжнародних договорів та формулюються завдання, виконання яких допоможе гармонізувати співвідношення норм міжнародного та внутрішнього права стосовно договорів іноземних інвестицій.
Ключові слова: право, міжнародні договори, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність.

M. Blikhar
THE LEGAL NATURE OF CONTRACTS THAT MEDIATE FOREIGN INVESTMENT

Examines the legal framework for foreign investment in Ukraine. Investigate the practice and implementation of international treaties formulated tasks that help harmonize the ratio of international and domestic law regarding foreign investment contracts.
Key words: law, international treaties, foreign direct investment, investment activity.

М. Блихар
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРОВ, ОПОСРЕДУЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Рассматривается правовая основа осуществления иностранных инвестиций в Украину. Исследуется практика выполнения международных договоров и формулируются задачи, решение которых поможет гармонизировать соотношение норм международного и внутреннего права относительно договоров иностранных инвестиций.
Ключевые слова: право, международные договоры, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность.

Література – 7.

УДК 343.24

І. Богатирьов1, І. Журова2
1Інститут кримінально-виконавчої служби,
2Львівський державний університет внутрішніх справ

ВПЛИВ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ НА ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ

 Богатирьов І., Журова І., 2014

Вивчено вплив історико-правових явищ на процес виконання і відбування покарань в Україні. Стверджується думка про те, що система суспільних відносин передбачає врахування права людини на свободу надане кожному громадянину Конституцією та закріплене у чинному законодавстві. Отже, закон повинен передбачити і закріпити справедливе задоволення свободи та її захисту від злочинних посягань.
Ключові слова: вплив, історико-правові явища, процес, покарання.

I. Bogatyrev, I. Zhurova
IMPACT OF HISTORICAL AND LEGAL PHENOMENA ON THE PROCESSES OF PERFORMANCE AND SERVING PUNISHMENT IN UKRAINE

The article examines the influence of historical and legal effects on the process of implementation and the enforcement of sentences in Ukraine. The system of social relations requires consideration of the human right to freedom. It is given to every citizen by the Constitution and enshrined in existing legislation. That is why the law should provide a fair and secure enjoyment of freedom and protection from criminal attacks.
Key words: impact, historical and legal phenomena, the process, punishment.

И. Богатырев, И. Журова
ВЛИЯНИЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЕ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В УКРАИНЕ

Исследовано воздействие историко-правовых основ на процесс исполнения и отбывания наказания в Украине. Утверждается мысль о том, что система общест¬венных отношений предполагает учет права человека на свободу, предоставленного каждому гражданину Конституцией и закрепленного в действующем законодательстве. Таким образом, закон должен предусмотреть и закрепить справедливое удовлетворение свободы и ее защиты от преступных посягательств.
Ключевые слова: воздействие, историко-правовые основы, процесс, наказание.

Література – 6.

“Львівська політехніка”, 2014

ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ДО ПЕРШОГО ВИПУСКУ ЗБІРНИКА

Шановні колеги!

Цим збірником Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка” започатковує регулярне видання наукових праць юридичного спрямування.
Попри те, що наш Інститут є порівняно молодим навчальним закладом – функціонує з 2011 року, – він устиг здобути авторитет у науково-педагогічних колах та серед студентської молоді.
Секрет його успіху полягає у тому, що ядро колективу становлять висококваліфіковані фахівці-юристи зі значним досвідом роботи у навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Переважна більшість викладачів інституту мають учені ступені кандидатів і докторів наук, носять вчені звання доцентів і професорів. Ці люди мають свої, оригінальні погляди на більшість проблем правничої науки і щедро діляться ними з академічною та студентською громадою.
Доктори юридичних наук В. Л. Ортинський, С. С. Сливка, О. І. Оста¬пенко, Н. П. Бортник, В. С. Макарчук, О. М. Гумін, В. М. Кравчук, В. П. Заха¬ров, В. С. Канцір мають сформовані наукові школи з різних напрямів юридичної науки, під їх керівництвом та консультуванням захищено понад
90 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук.
Наукова діяльність інституту спрямована на вирішення проблем соціального, економічного та політичного розвитку держави загалом та західного регіону зокрема. Діапазон тематики правових досліджень – від суто теоретичних до прикладних. Зокрема, науковці інституту працюють над розробкою таких тем: “Захист інтересів держави у сфері господарської діяль¬ності” (під керівництвом д-ра юрид. наук, проф. В. Л. Ортинського); “Адміністративно-правове регулювання стандартизації, метрології та сертифікації” (під керівництвом д-ра юрид. наук, проф. О. І. Остапенка); “Філософія правової культури та правосвідомості технічної інтелігенції” (під керівництвом д-ра юрид. наук, проф. С. С. Сливки); “Адміністративно-правове регулювання інтелектуальної власності, як основного елемента інноваційної діяльності у сфері наукомістких технологій” (під керівництвом д-ра юрид. наук, доц. Н. П. Бортник, канд. юрид. наук У. М. Парпан); “Історико-правові аспекти становлення господарського та екологічного права” (під керівництвом д-ра юрид. наук, проф. В. М. Макарчука); “Адаптація законодавства Європейського Союзу у сфері господарської діяльності” (під керівництвом канд. юрид. наук, доц. М. М. Сірант), “Цивільно-правовий захист прав фізичних і юридичних осіб” (під керівництвом канд. юрид. наук, доц. І. М. Паньонка), “Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави” (під керівництвом д-ра юрид. наук, проф. О. М. Гуміна).
Вказані напрями наукової діяльності дали можливість Навчально-науковому Інституту права та психології зайняти свою концептуальну наукову нішу, відмінну від інших навчальних закладів західного регіону, що здійснюють підготовку юристів.
Водночас це спонукало нас до започаткування свого оригінального наукового видання – тематичної серії “Юридичні науки” Вісника Національного університету “Львівська політехніка”, в якому публікуватимуться наукові дослідження вчених інституту та провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, що розширить коло обговорення важливих питань юридичної науки, спрямованих на розвиток економіки держави.

Ортинський В.Л.
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

УДК 340.15: 477.75 “12/14”(=13)

О. Гавриленко
Харківський національний університет внутрішніх справ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО АПАРАТУ ГЕНУЕЗЬКИХ КОЛОНІЙ У КРИМУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАТУТУ 1449 р.)

 Гавриленко О., 2014

На основі аналізу пам’яток права, а також наукової літератури висвітлено особливості організації та правові основи діяльності фінансових органів у Кафі, Солдайї, Чембало та інших середньовічних генуезьких колоніях, що розташовувалися у Північному Причорномор’ї.
Ключові слова: фінансовий апарат, джерела права, казначейство, податки, мито, статут, Кафа, генуезькі колонії.

O. Gavrylenko
INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE FINANCIAL APPARATUS OF THE GENOESE COLONY IN THE CRIMEA (BASED ON THE 1449 CONSTITUTION)

On the basis of the analysis right monuments and also wide volume of the scientific literature the revealed features of the organization and the legal framework for the financial authorities in Kaffa, Soldaye, Cembalo and other medieval Genoese colonies, which are placed in the Nothern Black Sea region.
Key words: financial apparatus, sources of law, treasury, taxes, fees, regulations, Kaffa, the Genoese colony.

А. Гавриленко
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО АППАРАТА ГЕНУЭЗСКИХ КОЛОНИЙ В КРЫМУ (ПО МАТЕРИАЛАМ УСТАВА 1449 г.)

На основе анализа памятников права, а также широкого объема научной литературы раскрыты особенности организации и правовые основы деятельности финансовых органов в Кафе, Солдайе, Чембало и других средневековых генуэзских колониях, что располагались в Северном Причерноморье.
Ключевые слова: финансовый аппарат, источники права, казначейство, налоги, пошлины, устав, Кафа, генуэзские колонии.

Література – 9.

УДК 340.12:351.74

О. Гарасимів
Львівський державний університет внутрішніх справ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА

 Гарасимів О., 2014

Наведено одну з найактуальніших проблем у філософсько-правовому дослідженні соціальної відповідальності людини, а саме – проблему соціально-правової парадигми співвідношення відповідальності та безвідповідальності; акцентовано увагу на розставленні акцентів у науковому та практичному обґрунтуванні цього виду взаємодії, запропоновано деякі ідеї щодо філософсько-правового розуміння соціально-правової парадигми відповідальності та безвідповідальності.
Ключові слова: відповідальність, безвідповідальність, філософсько-правове розуміння, соціально-правова парадигма, детермінізм, особа, людина, співвідношення, подолання безвідповідальності.

O. Harasymiv
RESPONSIBILITY AND IRRESPONSIBILITY: SOCIO-LEGAL PARADIGM

Article is devoted to the formulation of one of the most pressing problems in the philosophical and legal study of the social responsibility of man, namely the problem of socio-legal paradigm value of responsibility and irresponsibility. The purpose of this paper is to emphasize both theorists and practitioners for positioning accents in the scientific and practical relevance of this type of interaction. The author gives some ideas on philosophical and legal understanding of the legal paradigm of responsibility and irresponsibility.
Key words: responsibility, irresponsibility, philosophical and legal understanding of socio-legal paradigm, determinism, person, people, relationships, overcoming irresponsibility.

Е. Гарасымив
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПАРАДЫГМА

Работа посвящена постановке одной из наиболее актуальных проблем в философско-правовом исследовании социальной ответственности человека, а именно проблеме социально-правовой парадигмы соотношения ответственности и безответст¬венности. Цель работы статьи заключается в том, чтобы акцентировать внимание как теоретиков, так и практиков на расстановке акцентов в научном и практическом обосновании данного вида взаимодействия. Предложены некоторые идеи по философско-правовому пониманию социально-правовой парадигмы ответственности и безответственности.
Ключевые слова: ответственность, безответственность, философско-правовое понимание, социально-правовая парадигма, детерминизм, лицо, человек, соотношение, преодоление безответственности.

Література – 11.

УДК 34:316.624

Т. Гарасимів
Львівський державний університет внутрішніх справ

ДЕВІАНТНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР

 Гарасимів Т., 2014

Розглядається одна із основних проблем філософії права, а саме – феномен девіантної правосвідомості, зокрема її причини та прояви у синергетичному аспекті. Закцентовано увагу на вирішенні фундаментальної проблеми суспільної науки: усуненні чинників, що мотивують людину до девіантної правосвідомості, проаналізовано чинники, що впливають на формування девіантної правосвідомості та її проявів.
Ключові слова: особистість, девіантність, свідомість, правова свідомість, девіантна правосвідомість, синергетика, соціальні чинники, індивід, індивідуальні чинники, фундаментальна проблема, становлення особистості індивіда, детермінація, наслідки девіантної правосвідомості.

T. Harasymiv
DEVIANT JUSTICE: SYNERGISTIC DIMENSION

The article is devoted one of basic problems of philosophy of right, namely to the phenomenon of deviantnoy sense of justice, in particular to its reasons and displays in a sinergistical aspect. The purpose of this article consists in that, to accent attention of reader on the decision of fundamental problem of social science: removal of factors that explain a man to deviantnoy sense of justice. An author is conduct the analysis of factors which influence on forming of deviantnoy sense of justice and his displays.
Key words: personality, deviantnist, consciousness, legal consciousness, deviantna sense of justice, synergetics, social factors, individual, individual factors, fundamental problem, becoming of personality of individual, determinaciya, consequences of deviantnoy sense of justice.

Т. Гарасымив
ДЕВИАНТНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ: СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Рассматривается одна из основных проблем философии права, а именно феномен девиантного правосознания, в частности его причины, сакцентировано внимание на решении фундаментальной проблемы общественной науки: устранении факторов, что мотивируют человека к девиантному правосознанию, проанализированы факторы, которые влияют на формирование девиантного правосознания и его проявлений.
Ключевые слова: личность, девиантность, сознание, правовое сознание, деви¬антное правосознание, синергетика, социальные факторы, индивид, индивидуальные факторы, фундаментальная проблема, становление личности индивида, детерминация, последствия девиантного правосознания.

Література – 10.

УДК 343.25

Л. Гривняк
Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ЧИННИКА НА СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В УКРАЇНІ

 Гривняк Л., 2014

Розглянуто відмову законодавців фактично усіх сучасних держав від кваліфікованих форм смертної кари, зменшення кількості злочинів, скоєння яких передбачає її застосування, зроблено відповідні узагальнення щодо відмови від застосування інституту смертної кари в українському законодавстві.
Ключові слова: смертна кара, довічне ув’язнення, найвища міра покарання, злочин, кримінальне покарання, інститут смертної кари, кримінальне право України.

L. Hryvnіak
IMPACT OF INTERNATIONAL FACTORS ON THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN UKRAINE

The refuse of legislators is considered practically all modern states from the skilled forms of death punishment, diminish in gofamount of crimes, which it can be applied for, the proper generalization sared one in relation to a waiver Ukraine of application of institute of death punishment in a domesticlegislation.
Key words: death punishment, life imprisonment, capital punishment, crime, criminal punishment, institute of death punishment, criminal right for Ukraine.

Л. Гривняк
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКТОРА НА ОТМЕНУ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В УКРАИНЕ

Рассмотрен отказ законодателей практически всех современных государств от квалифицированных форм смертного наказания, уменьшение количества преступлений, за совершение которых она может быть применена, сделаны соответствующие обобщения относительно отказа от применения института смертного наказания в украинском законодательстве.
Ключевые слова: смертное наказание, пожизненное заключение, высшая мера наказания, преступление, криминальное наказание, институт смертного наказания, криминальное право Украины.

Література – 6.

УДК 343.97+343.3/7

О. Гумін
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ КРИМІНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ НАУК ПРО ЛЮДИНУ

 Гумін О., 2014

Досліджено проблему кримінального насильства, його проявів і типів. Стверджується думка про те, що різноманітні аспекти насильства дедалі частіше привертають увагу не тільки юристів, але й фахівців інших галузей знань – психології, філософії, соціології тощо. Це надає можливість комплексного аналізу вказаного феномену.
Ключові слова: насильницька злочинність, насильство, агресивність, примус, насильницька поведінка.

O. Нumin
INTEGRATIVE FUNCTION OF CRIMINOLOGY IN THE SCIENCES ABOUT MAN

In this paper the issues the problem of criminal violence, its manifestations and types. The various aspects of violence are increasingly attracting the attention of not only lawyers, but also specialists from other disciplines – psychology, philosophy, sociology and so on. This is provides a comprehensive analysis of the given phenomenon.
Key words: violent crime, violence, aggression, coercion, violent behavior.

А. Гумин
ИНТЕГРАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ КРИМИНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ

Исследована проблема криминального насилия, его проявлений и типов. Утверждается мысль о том, что различные аспекты насилия все чаще привлекают вни¬мание не только юристов, но и специалистов других областей знаний – психологии, философии, социологии и т.д. Это дает возможность комплексного анализа указанного феномена.
Ключевые слова: насильственная преступность, насилие, агрессия, принуждение, насильственное поведение.

Література – 14.

УДК 342.97:352 (477)

С. Дембіцька
Національний університет “Львівська політехніка”

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 Дембіцька С., 2014

Порушується і аналізується питання кадрової політики в Україні, кадрового забезпечення органів державного управління та органів місцевого самоврядування високопрофесійними працівниками.
Ключові слова: кадрова політика, кадрове забезпечення, органи державного управління.

S. Dembitska
ON STAFFING AUTHORITIES IN UKRAINE

Violated and analyze issues of personnel policy in Ukraine, providing government and local government employees highly.
Key words: personnel policy, institutional provisions, general government.

С. Дембицкая
О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ

Поднимаются и анализируются вопросы кадровой политики в Украине, кадрового обеспечения органов государственного управления и органов местного самоуправления высокопрофессиональными работниками.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровое обеспечение, органы государственного управления.

Література – 23.

УДК 342.951: 352.15

В. Дитюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ

 В. Дитюк, 2014
Порушено питання особливостей організації управління органами внутрішніх справ на транспорті у контексті законодавства Європейського Союзу.
Ключові слова: транспорт, органи внутрішніх справ, особливості організації управління, Європейський Союз.

V. Dytіuk
SOME ASPECTS OF THE IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC SAFETY

The article raises questions of management features by police vehicle in the context of the European Union.
Key words: transportation, law enforcement, especially the management of the European Union.

В. Дытюк
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Поднимаются вопросы особенностей организации управления органами внутренних дел на транспорте в контексте законодательства Европейского Союза.
Ключевые слова: транспорт, органы внутренних дел, особенности организации управления, Европейский Союз.

Література – 5.

УДК 347.135.224(477)

М. Долинська
Львівський державний університет внутрішніх справ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 Долинська М., 2014

Досліджено джерела права Київської Русі та незалежної України, які регулюють інститут спадкування. Розглянуто та проаналізовано ключові положення “Руської Правди”, Цивільного кодексу УРСР, Цивільного кодексу України, що стосуються спадкування, коло спадкоємців, зокрема право на обов’язкову частку у спадщині.
Ключові слова: спадкування за законом та заповітом, заповіт, “Руська правда”, обов’язкова частка в спадщині, нотаріус.

M. Dolynska
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INSTITUTION OF INHERITANCE BY LAW KIEVAN RUS AND INDEPENDENT UKRAINE

The article investigates the sources of law Kievan Rus and independent Ukraine that regulate Institute of inheritance. The author examines and analyzes the key provisions of the “Russian Truth”, the Civil Code of the USSR, the Civil Code of Ukraine concerning inheritance, circle heirs, including the right to a compulsory share of inheritance.
Key words: inheritance by law and by will, testament, “Ruska Pravda”, the obligatory share of the inheritance, notary.

М. Долинская
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КИЕВСКОЙ РУСИ И НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ

Исследованы источники права Киевской Руси и независимой Украины, регулирующих институт наследования. Рассмотрены и проанализированы ключевые положения “Русской Правды”, Гражданского кодекса УССР, Гражданского кодекса Украины, касающихся наследования, круг наследников, в том числе право на обязательную долю в наследстве.
Ключевые слова: наследование по закону и по завещанию, завещание, “Русская правда”, обязательная доля в наследстве, нотариус.

Література – 24.

УДК 340.12 : 342

А. Дутко
Львівський державний університет внутрішніх справ

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 Дутко А., 2014

Наводяться ознаки юридичних конструкцій. Аналізуються функції, які властиві юридичним конструкціям: конструктивно-прагматична та нормоутворювальна. На підставі змістовної та функціональної характеристики юридичних конструкцій як засобів законотворчої техніки визначається їх поняття.
Ключові слова: юридична конструкція, засіб законотворчої техніки, моделювання.

A. Dutko
FUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF LEGAL CONSTRUCTION

The author signs of are legal construction. Analyzed the functions that characterized the legal construction: constructive and pragmatic and rule-proclaiming. Based on the content and functional characteristics of legal construction as a means of legislative technique is determined by their concept.
Key words: legal construction, the means of legislative technique, modeling.

А. Дутко
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Приводятся признаки юридических конструкций. Анализируются функции, которые свойственны юридическим конструкциям: конструктивно-прагматическая и нормообразующая. На основании содержательной и функциональной характеристики юридических конструкций как средств законотворческой техники определяется их понятие.
Ключевые слова: юридическая конструкция, средство законотворческой техники, моделирование.

Література – 13.

УДК 342.5

І. Жаровська
Національний університет “Львівська політехніка”

СУБСТАНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО У ПРАВОВІЙ ПРИРОДІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 Жаровська І., 2014

Розглянуто питання місця і ролі національної субстанції у державно-творчих процесах. Особливу увагу приділено національному духу, національному менталітету та національній свідомості особистості у державно-владному механізмі. Здійснено спробу визначити національну субстанцію у трансформаційній парадигмі сучасного суспільства.
Ключові слова: державна влада, правосвідомість, менталітет, національна субстанція, народ, нація.

I. Zharovska
THE SUBSTANCE OF THE LEGAL NATURE OF THE NATIONAL GOVERMENT

The article examines the place and role of the national state and the substance of the creative process. Particular attention is paid to the national spirit, national mentality and national consciousness of the individual in public-power mechanisms. Attempting to determine the national substance in transformational paradigm of modern society.
Key words: state power, justice, mentality, national substance, people, nation.

И. Жаровская
СУБСТАНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО В ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Рассматривается вопрос места и роли национальной субстанции в государственно-творческих процессах. Особое внимание уделено национальному духу, национальному менталитету и национальному сознанию личности в государственно-властном механизме. Осуществляется попытка определить национальную субстанцию в трансфор¬мационной парадигме современного общества.
Ключевые слова: государственная власть, правосознание, менталитет, нацио¬нальная субстанция, народ, нация.

Література – 13.

УДК 343.3/.7+343.8

В. Захаров
Львівський державний університет внутрішніх справ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ЦІЛЬОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ

 Захаров В., 2014
Розглядаються питання інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ, схеми і методи отримання оперативної інформації та використання її у протидії економічним злочинам у сфері цільових спеціалізованих державних фондів.
Ключові слова: завдання інформаційного забезпечення, зміст оперативно-розшукової інформації, схеми і методи отримання інформації, мета інформаційних систем.

V. Zakharov
INFORMATION PROVIDING UNITS SSCEC TO COMBAT CRIME IN TARGETED SPECIALIZED PUBLIC FUNDS

The paper addresses the informational support of operational activities STSBF units, circuits, and methods of obtaining intelligence and its use in combating economic crime in targeted specialized state funds
Key words: task information provision, maintenance of operational information, circuits, and methods of obtaining information, the purpose of information systems.

В. Захаров
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГСБЭП ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Рассматриваются вопросы информационного обеспечения оперативно-разыскной деятельности подразделений ГСБЭП, схемы и методы получения оперативной информации и использования ее в противодействии экономическим преступлениям в сфере целевых специализированных государственных фондов.
Ключевые слова: задачи информационного обеспечения, содержание оперативно-розыскной информации, схемы и методы получения информации, цель информационных систем.

Література – 10.

УДК 342.828 (477)

О. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”

ПИТАННЯ ВИБОРУ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

 Ковальчук О., 2014

Проаналізовано три основні типи виборчих систем – мажоритарна, пропорційна та змішана. Велику увагу приділено питанню вибору для України найприйнятнішої виборчої системи щодо кожного виду виборів.
Ключові слова: вибори, виборча система, мандат.

O. Kovalchuk
PROBLEMS OF ELECTION SYSTEM IN UKRAINE

In the article we consider the following three types of election system – majority, proportional and mixed. It is suggested to carry out elections in Ukraine by proportional system.
Key words: elections, election system, mandate.

Е. Ковальчук
ВОПРОС ВЫБОРА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

Анализируются три основных типа избирательных систем – мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Значительное внимание уделяется вопросу выбора для Украины наиболее приемлемой избирательной системы по каждому виду выборов.
Ключевые слова: выборы, избирательная система, мандат.

Література – 8.

УДК 343.98:343.139

І. Когутич
Львівський національний університет імені Івана Франка

“ЕЛІТАРНІСТЬ” У ХАРАКТЕРИСТИЦІ ЗЛОЧИНІВ

 Когутич І., 2014

У контексті проблематики судочинного пізнання злочинів проаналізовано поняття “еліта”, його походження, ознаки, види, прояви тощо. Після цього у межах подальшого диференційованого дослідження отримані узагальнення екстрапольовані у розкриття сутності феномену “елітарний злочинець”.
Ключові слова: еліта, злочинець, особа злочинця, криміналістична характеристика злочину.

I. Kohutych
“ELITISM” IN THE CHARACTERIZATION CRIMES

The article deals with analyses of the concept of “elite”, its origin, features, types, signs etc. in the context of problems of judicial knowledge of the crimes. Moreover within further differentiated research a generalization are obtained and extrapolated into disclosure of the essence of phenomenon of “elitist offender”.
Key words: elite, offender, personality of offender, criminalistic characteristic of crime.

И. Когутич
“ЭЛИТАРНОСТЬ” В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В контексте проблематики судопроизводственного познания преступлений проанализировано понятие “элита”, его происхождение, признаки, виды, проявления и т. п. После этого в пределах дальнейшего дифференцированного исследования полу-ченные результаты экстраполированы в раскрытие сущности феномена “элитарный преступник”.
Ключевые слова: элита, преступник, личность преступника, криминалистическая характеристика преступления.

Література – 23.

УДК 007:316.77

С. Кость
Львівський державний університет внутрішніх справ

ПРАВОВИЙ ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС: ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, ПІДВИДИ

 Кость С., 2014

Проаналізовано правовий газетний дискурс, зокрема, окреслено дефініцію поняття “правовий газетний дискурс”; виділено його ознаки; охарактеризовано функції, які виражають сутність і суспільне призначення правового дискурсу в газетній продукції; виокремлено підвиди правового газетного дискурсу, який найчастіше розглядає судові справи.
Ключові слова: правова комунікація, право, правовий газетний дискурс, засоби масової інформації.

S. Kost’
LEGAL NEWSPAPER DISCOURSE: INDICATIONS, FUNCTIONS, SUBSORTS

The article deals with the legal newspaper discourse, particularly the definition of the concept “legal newspaper discourse” is emphasized; its features are outlined; the functions which express the essence and social purpose of legal discourse in newspaper production are characterized; the subtypes of legal newspaper discourse that is often devoted to trying a case are distinguished.
Key words: legal communication, law, legal newspaper discourse, mass media.

С. Кость
ПРАВОВОЙ ГАЗЕТНЫЙ ДИСКУРС: ПРИЗНАКИ, ФУНКЦИИ, ПОДВИДЫ

Проанализировано правовой газетный дискурс, в частности очерчено дефиницию понятия “правовой газетный дискурс”; выделены его признаки; охарактеризованы функции, выражающие сущность и общественное назначение правового дискурса в газетной продукции; выделены подвиды правового газетного дискурса, которые зачастую посвящены рассмотрению судебных дел.
Ключевые слова: правовая коммуникация, право, правовой газетный дискурс, средства массовой информации.

Література – 5.

УДК 347.471.045 (477)

В. Кравчук
Львівський окружний адміністративний суд

ВІДКЛИКАННЯ ГОЛОВИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

 Кравчук В., 2014

Розглянуто актуальні проблеми, що виникають під час відкликання голови (керівника) виконавчого органу товариства, зокрема співвідношення понять відставки, відкликання, звільнення, а також практичних аспектів процесу переходу повноважень виконавчого органу до іншої особи.
Ключові слова: директор, товариство, звільнення, відкликання, виконавчий орган.

V. Kravchuk
EXECUTIVES OF THE CHAIRMAN

Article is devoted to topical issues that arise during the withdrawal of the head (head), the executive body of the company, including correlation of resignation, withdrawal, dismissal, as well as practical aspects of the transition of authority to the executive body of another person.
Key words: director, Company, dismissal, revocation, the executive body.

В. Кравчук
ОТЗЫВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Посвящено актуальным проблемам, возникающим при отзыве председателя (руководителя) исполнительного органа общества, в частности соотношения понятий отставки, отзыва, увольнения, а также практических аспектов процесса перехода полномочий исполнительного органа к другому лицу.
Ключевые слова: директор, общество, увальнение, отзыв, исполнительный орган.

Література – 3.

УДК 342.95

Н. Лесько
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ

 Лесько Н., 2014
Розглядаючи питання дослідження загальної теорії причин та умов адміністративних правопорушень, проаналізовано детермінанти правопорушень неповнолітніх. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів і служб у справах дітей.
Ключові слова: причини та умови виникнення адміністративних правопорушень, діти, неповнолітні особи, профілактика правопорушень, органи і служби у справах дітей.

N. Lesko
CAUSES AND CONDITIONS OF ADMINISTRATIVE OFFENSES AMONG CHILDREN

The article deals with the study of the general theory of causes and conditions of administrative offences. Determinants of juvenile delinquency are analyzed. The suggestions for improving the activity of children bodies and services are proved.
Key words: causes and conditions of administrative offences, children, minors, prevention of delinquency, children bodies and services.

Н. Леско
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Статья посвящена вопросам исследования общей теории причин и условий административных правонарушений. Проанализированы детерминанты правонарушений несовершеннолетних. Обоснованы предложения по совершенствованию деятельности органов и служб по делам детей.
Ключевые слова: причины и условия возникновения административных правонарушений, дети, несовершеннолетние, профилактика правонарушений, органы и службы по делам детей.

Література – 15.

УДК 343.85

О. Литвинов
Харківський національний університет внутрішніх справ

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

 Литвинов О., 2014

Здійснено функціональний аналіз запобігання різним видам злочинів, досліджено структуру запобіжного процесу в усіх його формах, встановлена залежність елементів системи запобігання, розглянуто об’єкти та суб’єкти профілактичного процесу.
Ключові слова: аналіз, система запобігання, запобігання злочинам, об’єкт, суб’єкт запобігання.

O. Lytvynov
FUNCTIONAL ANALYSIS PREVENTION OF CRIME

The article presents a functional analysis of different types of crime prevention, the structure of the preventive process in all its forms, the dependence of elements of prevention are considered objects and subjects of preventive process.
Key words: analysis, the system of prevention, prevention of crime, the object, the subject of prevention.

А. Литвинов
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Проведено функциональный анализ предотвращения различных видов преступлений, исследована структура предупредительного процесса во всех его формах, установлена зависимость элементов системы предотвращения, рассмотрены объекты и субъекты профилактического процесса.
Ключевые слова: анализ, система предотвращения, предупреждение преступлений, объект, субъект предотвращения.

Література – 11.

УДК 34(091): 342.384.4 “1940/1946” (477/7)

В. Макарчук1, Є. Шибко2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Одеський державний університет внутрішніх справ

ПРОЦЕСИ РАДЯНІЗАЦІЇ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ (1940–1946 рр.) У ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У м. ІЗМАЇЛ: НАУКОВА РОЗВІДКА

 Макарчук В., Шибко Є., 2014

Радянізація Південної Бессарабії вирізнялася м’якістю, що частково поясню¬валося втечею “експлуататорського елементу” до Румунії, а також можливістю евакуації незгодних з Радянською владою під виглядом репатрійованих до Німеччини німецьких колоністів. Останньою можливістю скористалися багато етнічних росіян та українців. Місцеве населення не робило активного опору процесам державних перетворень; тут фактично відсутні українські націоналістичні структури. До того ж навіть у цьому регіоні не доводиться говорити про якусь особливу гуманність радянізації або тим більше про відступ від “принципів”.
Ключові слова: радянизація Південної Бессарабії, радянський державний апарат, політика русифікації.

V. Makarchuk, Y. Shybko
THE PROCESSES OF SOVIETIZATION OF SOUTHERN BESSARABIA (1940 – 1946) IN THE DOCUMENTS OF THE STATE ARCHIVE OF THE ODESSA REGION IN THE CITY OF IZMAIL: AN ATTEMPT TO SCIENTIFIC RESEARCH

The Sovietization of Southern Bessarabia excelled with definite softness, which was partly explained by escape of “exploitative element” to Romania, as well as the opportunity to evacuate Soviet rule dissenters under the guise of German colonists repatriation. A lot of ethnic Russians and Ukrainians used that opportunity. The local population did not show any active resistance to the processes of state transformations; Ukrainian nationalist structures were almost absent here. However, even in this region we do not have an ability to talk about humanity of Sovietization or-moreover – about deviation from the “principles”.
Key words: the processes of Sovietization of Southern Bessarabia, the Soviet state apparatus, the policy of Russification

В. Макарчук, Е. Шибко
ПРОЦЕССЫ СОВЕТИЗАЦИИ ЮЖНОЙ БЕССАРАБИИ (1940–1946 гг.) В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ИЗМАИЛ: ПОПЫТКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Советизация Южной Бессарабии отличалась известной мягкостью, что частично объяснялось бегством “эксплуататорского элемента” в Румынию, а также возможностью эвакуации несогласных с Советской властью под видом репатрииро¬ванных в Германию немецких колонистов. Последней возможностью воспользовались многие этнические русские и украинцы. Местное население не оказывало активного сопротивления процессам государственных преобразований; здесь практически отсутствовали украинские националистические структуры. Вместе с тем, даже в этом регионе не приходится говорить о какой-то особой гуманности советизации или тем более об отступлении от “принципов”.
Ключевые слова: советизация Южной Бессарабии, советский государственный аппарат, политика русификации.

Література – 12.

УДК 340.131

І. Настасяк
Національний університет “Львівська політехніка”

СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

 Настасяк І., 2014

Здійснюється аналіз соціальних детермінант правового впливу. Висвітлено особливості суспільних відносин, які потребують нормативного регулювання. Визначено місце правових норм серед інших соціальних регуляторів суспільних відносин.
Ключові слова: право, правовий вплив, правова норма, суспільні відносини.

I. Nastasіak
SOCIAL DETERMINANTS OF LEGAL IMPACT

The article characterized the social determinants of legal action. Shown the specific features of social relations that require regulation. Defined the place of legal norms from other social regulators of public relations.
Key words: law, legal impact, the legal norm, public relations.

И. Настасяк
СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Осуществляется анализ социальных детерминант правового воздействия. Освещены особенности общественных отношений, требующих нормативного регули¬рования. Определено место правовых норм среди других социальных регуляторов общественных отношений.
Ключевые слова: право, правовое воздействие, правовая норма, общественные отношения.

Література – 13.

УДК 342.457.17

В. Ортинський
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”

НОВІТНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ

© Ортинський В., 2014
Порушуються питання вдосконалення методів дослідження адміністративно-правових явищ, виявлення місця та ролі структурно-функционального та факторного аналізу, можливостей застосування методів прикладної математики. Розглянуто особливості застосування інформаційно-статистичних засобів і методів системного аналізу для визначення тенденций у сфері соціальних явищ, які регулюються нормами адміністративного права.
Ключові слова: адміністративне право, аналіз, дослідження, математичні методи, соціальні явища.

V. Ortynskyi
NOVEL METHODS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL PHENOMENA
The article raises questions of improvement of research methods legal and admi¬nistrative events, identify the place and role of structural-functional and factor analysis, possibilities of application of methods of applied mathematics. The features of information and statistical tools and methods of system analysis to identify trends in social phenomena that are governed by administrative law.
Key words: administrative law, analysis, research, mathematical methods, social phenomena.

В. Ортынский
НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Затрагиваются вопросы совершенствования методов исследования административно-правовых явлений, выявление места и роли структурно-функционального и факторного анализа, возможностей применения методов прикладной математики. Рассмотрены особенности применения информационно-статистических средств и методов системного анализа для определения тенденций в сфере социальных явлений, которые регулируются нормами административного права.
Ключевые слова: административное право, анализ, исследования, математические методы, социальные явления.

Література – 8.

УДК 351.81.085 (47)

О. Остапенко
Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕЯКІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ВЧИНЕНІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 Остапенко О., 2014

Проаналізовано питання класифікації учасників адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення, що вчинені у галузі використання природних ресурсів України.
Ключові слова: класифікація, учасник адміністративного провадження, адміністративне правопорушення.

O. Ostapenko
SOME QUESTIONS OF QUALIFICATIONS OF PARTICIPANTS OF PROCEEDINGS ON CASES CONCERNING ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF NATURAL RESOURCES USE

This article analyzes the classification of participants of administrative proceedings on administrative violations committed in the use of natural resources of Ukraine.
Key words: classification, a member of the administrative proceedings, an administrative offense.

А. Остапенко
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ

Анализируются вопросы классификации участников административного про¬изводства по делам об административных правонарушениях, совершенных в сфере использования природных ресурсов Украины.
Ключевые слова: классификация, участник административного производства, административное правонарушение.

Література – 6.

УДК 340.13

І. Паньонко
Національний університет “Львівська політехніка”

СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ В ЗАКОНОДАВСТВІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 Паньонко І., 2014

Проаналізовано особливості суб’єкта злочину за кримінальним правом Київської Русі. Охарактеризовано значення віку для суб’єкта злочину. Визначено особливості відповідальності невільних людей за вчинені протиправні діяння.
Ключові слова: суб’єкт злочину, вік особи, осудність.

I. Panonko
SUBJECT OF CRIME IN THE LAW OF KIEVAN RUS

In the article analyzes the characteristics of the perpetrator in criminal law of Kievan Rus. The characteristic values for the age of the perpetrator. The features responsible unfree people for the committed wrongful acts.
Key words: an offense, the person’s age, sanity.

И. Паньонко
СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

Проанализированы особенности субъекта преступления по уголовному праву Киевской Руси. Охарактеризованы значение возраста для субъекта преступления. Определены особенности ответственности несвободных людей за совершенные противоправные деяния.
Ключевые слова: субъект преступления, возраст лица, вменяемость.

Література – 14.

УДК 340.12

Г. Попадинець
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 Попадинець Г., 2014

Обґрунтовується розуміння правової культури як важливого елемента правової системи України, системи правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу та відображають у правовій формі ступінь основних прав і свобод людини.
Ключові слова: філософія права, право, закон, правова культура, правосвідомість.

G. Popadynets
CORPORATE CULTURE IS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE LEGAL SYSTEM UKRAINE

In the article the understanding of corporate culture is an important element of the legal system of Ukraine, as of the legal values that correspond to the level of judicial advancement achieved by the community and reflect in the legal form the degree of the fundamental rights and freedoms in Ukraine.
Key words: philosophy of law, law, legal culture, legal consciousness.

Г. Попадинец
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ

Обосновывается понимание правовой культуры как важного элемента правовой системы Украины, системы правовых ценностей, что отвечают уровню достигнутого обществом правового прогресса и отображают в правовой форме степень основных прав и свобод человека.
Ключевые слова: философия права, право, закон, правовая культура, право¬сознание.

Література – 10.

УДК 347.96

А. Романова
Національний університет “Львівська політехніка”

ЦІННІСНО-ПРАВОВІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИ

 Романова А., 2014

Висвітлено ціннісно-правові властивості особи, що дають їй змогу бути активним учасником правовідносин і тісно пов’язані з правосвідомістю, за межами якої вони не можуть існувати, а також активуються, тільки проходячи через широкий спектр ціннісних показників реального світу і різнорідні його модифікації.
Ключові слова: аксіологія, правовий простір, цінність, особистість, суспільні цінності, правові цінності, деформація свідомості.

A. Romanova
VALUE-LEGAL ENTITY PROPERTIES

The article provides valuable legal entity properties that allow it to be an active participant relationships and is closely related to the sense of justice, beyond which they can not exist, and activated only by going through a wide range of values of real world and its diverse modifications.
Key words: axiology, legal space, value, personality, social values, legal values, deformation consciousness.

А. Романова
ЦЕННОСТНО-ПРАВОВЫЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ

Отслеживаются ценностно-правовые особенности личности, которые позволяют ей быть активным участником правоотношений и тесно связаны с правосознанием, вне которого не могут существовать, а также активизируются, только проходя сквозь широкий спектр ценностных показателей реального мира и разновидности его модификаций.
Ключевые слова: аксиология, правовое пространство, ценность, личность, общественные ценности, правовые ценности, деформация сознания.

Література – 5.

УДК 340.111.5:[316.75:17.037]

В. Ряшко1, О. Ряшко2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Львівський державний університет внутрішніх справ

НІГІЛІЗМ ЯК АНТИПОД ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ

 Ряшко В., Ряшко О., 2014

Розглядається проблема історичних витоків виникнення нігілізму як соціального явища, його розвиток та існування в Російській імперії, а також в СРСР, його негативні наслідки, що зустрічаються у сучасній розбудові незалежної Української держави. Особливий акцент робиться на ролі та місці правового нігілізму як антиподі правової культури і деформації правосвідомості у сучасної української молоді.
Ключові слова: держава, особистість, суспільство, право, нігілізм, правова культура, правосвідомість, беззаконня, деформація, правопорушення, корупція, законодавство.

V. Riashko, O. Riashko
NIHILISM AS THE OPPOSITE OF LEGAL CULTURE AND DEFORMATION OF JUSTICE

This paper addresses the problem of the historical origins of nihilism as a social phenomenon, its development and existence of the Russian Empire and the Soviet Union and its negative effects, which take place in the modern construction of the independent Ukrainian state. Particular emphasis is on the role of the legal nihilism as the opposite of legal culture and strains of modern youth justice in Ukraine.
Key words: power, identity, society, law, nihilism, legal culture, justice, iniquity, deformity, delinquency, corruption legislation.

В. Ряшко, Е. Ряшко
НИГИЛИЗМ КАК АНТИПОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ

Рассматривается проблема исторических истоков возникновения нигилизма как социального явления, его развитие и существование в Российской империи, а также в СССР, его негативные последствия, что имеют место в современном строительстве независимого Украинского государства. Особенный акцент делается на роль и место правового нигилизма как антипода правовой культуры и деформации правосознания в современной молодежи Украины.
Ключевые слова: государство, личность, общество, право, нигилизм, правовая культура, правосознание, беззаконие, деформация, правонарушения, коррупция, законодательство.

Література – 10.

Syndicate content