№ 789 (2014)

УДК 658.45
JE:,M31

Л.В. Баб’як
Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

 Баб’як Л.В., 2014

Розглянуто перспективи вирішення проблем нафтогазового комплексу в умовах ринкової економіки та логістичний підхід до створення стратегічного резерву нафти і нафтопродуктів. Сформульовано пропозиції щодо розроблення стратегії поведінки підприємств нафтогазового комплексу, прискорення їх розвитку, передусім за рахунок логістичного підходу до організації роботи підприємств нафтогазового комплексу з метою запобігання виникненню кризових ситуацій на ринку нафтопродуктів.

Ключові слова: нафтогазовий комплекс, ресурсний фактор, енергетична безпека, нафтопродукти, глибина переробки нафти.

LOGISTICAL ASPECTS AND PROSPECTS OF OIL AND GAS COMPLEX OF UKRAINE

 Babyak L.V., 2014

The prospects of solving the problems of oil and gas sector under the conditions of market economy as well as the logistic approach to creating strategic reserves of petroleum and petroleum products have been examined. Suggestions for developing behavioral strategies of oil and gas companies, accelerating their development mainly due to logistic approach to the organization of oil and gas companies have been developed to prevent crises in the oil market.

Key words: oil and gas sector, resource factor, energy security, petrochemicals, oil refining.

Кількість посилань 7

УДК: 339.138
JEL M31

І. Бондос, М. Ліповскі
Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін

РЕАКЦІЯ НА ПАСТКУ СТАНДАРТНОГО ТОВАРУ – ГРАТИ ЗА ПРАВИЛАМИ ЧИ ЗМІНИТИ ПРАВИЛА?

© Бондос I., Ліповскі М., 2014

Пропозиція стандартного товару є поширеним на ринку феноменом. Чим сильніша конкуренція на ринку, тим складніше диференціювати продукт/сервіс і, в результаті, посилюється цінова конкуренція, а ціна стає ключовим критерієм покупки товару. Розглянуто суть пастки стандартизованого товару та трьохетапний процес уникнення наслідків цього явища.

Ключові слова: товарна пастка, стандартний товар, цінова компетенція, конкурентна перевага.

REACTION TO THE COMMODITY TRAP – PLAYING BY THE RULES OR CHANGING THE RULES?

© Bondos I., Lipowski M., 2014

Offer commoditization is increasingly common market phenomenon. The stronger competition in the market, the more difficult is to differentiate the product/service – as a result, price competition intensifies and price is the key buying criteria. The paper presents the essence of commodity trap and the three-stages process of escaping from the consequences of this phenomenon.

Key words: commodity trap, commoditization, price competition, competitive advantage

Кількість посилань 12

УДК 658.36
JEL Classification: O16, P42

Р.М. Брицький
Національна академія внутрішніх справ

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВ

© Брицький Р.М., 2014

Подано характеристику факторів, що визначають особливості розвитку інституційного середовища. Доведено необхідність глибиннішого дослідження проблем, які пов’язані з інституціоналізацією інновацій, у контексті зміцнення економічної безпеки всіх учасників ринку і покращення процесів управління капіталізацією економіки. Акцентовано увагу на посиленні процесів інституціоналізації інновацій в умовах загострення системної кризи в Україні.
Ключові слова: інституціоналізація, інституціоналізація інновацій, капіталізація, економічна безпека.

INSTITUTIONALIZATION OF INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING ECONOMIC SECURITY OF A STATE
AND ENTERPRISES

© Brytskyi R. M., 2014

The description of factors that determine the characteristics of the institutional environment is given in the article. The necessity of a more in-depth study of the problems associated with institutionalization of innovation in the context of strengthening the economic security of all market participants and improving management capitalization economy is proved. Attention is focused on strengthening the processes of institutionalization of innovation in terms of exacerbation of systemic crisis in Ukraine.
Key words: institutionalization, institutionalization of innovations, capitalization, economic security.

Кількість посилань 26

УДК 338 : 338.012 : 338.054.23 : 338.58 : 338.14
JEL E01, L72, O11, O44, O47

M.I. Бублик
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ

© Бублик М.І., 2014

Актуалізовано доцільність застосування логістичних систем на національному рівні з метою зменшення деструктивного впливу господарської діяльності людини на довкілля й суспільство. Визначено склад і структуру за видами економічної діяльності основних показників техногенного навантаження. Проаналізовано світовий досвід створення національних логістичних систем та їх використання для зниження техногенних збитків. Показано, що сучасна національна логістична система є вагомим чинником впровадження політики зеленої економіки.

Ключові слова: техногенні збитки, національне господарство, види економічної діяльності, національна логістична система, техногенне навантаження, політика зеленої економіки.

LOGISTIC SYSTEMS AT THE NATIONAL LEVEL FOR REDUCING TECHNOGENIC LOSSES

© Bublyk M.I., 2014

The article scrutinises the specification of logistics systems at the national level in order to reduce the destructive impact of human activities on the environment and society. The composition and structure of the key indicators of technogenic load have been determined by economic activities. International experience of the establishing national logistics systems and their use to reduce man-made damage have been analyzed. It is shown that the current national logistics system is an important factor in the implementation of green economy policies.

Key words: technogenic losses, the national economy, economic activities, the national logistics system, technogenic impacts, policy green economy.

Кількість посилань 13

УДК 339.188
JEL L 87

Н.В. Чорнописька
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА”

© Чорнописька Н.В., 2014

Висвітлено теоретико-методологічні засади «зеленої логістики». Узагальнено основні еколого-економічні закони. Досліджено генезис економічної думки відносно втілення нової «середовищної» парадигми в логістиці. Встановлено, що фундаментом для становлення «зеленої» логістики є такі основні категорії, як: екологічні товари та послуги, «зелений» бізнес, чистіше виробництво, екологічний менеджмент, сталий розвиток, «зелена» економіка, соціальна відповідальність бізнесу. На цій основі визначено поняття «зелена логістика».

Ключові слова: «зелена логістика», стійкий розвиток, «зелена» економіка, екологічні товари та послуги; чистіше виробництво, соціальна відповідальність бізнесу.

CONCEPTUAL APPROACH TO DEFINE THE NOTION “GREEN LOGISTICS”

© Chornopyska N.V., 2014

The article elucidates theoretical and methodological principles of green logistics. The major ecological and economic laws have been generalized. The economic opinion genesis regarding the implementation of new ‘environmental’ paradigm in logistics has been researched. It has been set up that such major categories which play the role of foundation for ‘green’ logistics formation are the following: environmental goods and services, ‘green’ business, cleaner manufacture, ecological management, sustainable development, ‘green’ economics and social business responsibility. On this basis the notion of the ‘green’ logistics has been determined.

Key words: green logistics, sustainable development, green economics, environmental goods and services; cleaner manufacture, and social business responsibility.

Кількість посилань 12

УДК 658.7:001.895
JEL – code: M31, L52

В.А. Фалович
Тернопільський національний технічний
університет ім. І. Пулюя

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

 Фалович В.А., 2014

З метою оцінки стратегічних одиниць бізнесу виділено основні види їх вартості: поточна вартість, ринкова вартість, ліквідаційна вартість, вартість заміщення, вартість відтворення, інвестиційна вартість, що дало змогу визначити рівень її корисності для підприємства, зокрема, і ланцюга поставок, для якого пріоритетним є додавання вартості клієнту кожною ланкою.

Ключові слова: ланцюг вартості, стратегічна одиниця бізнесу, промислове підпри¬ємство, реструктуризація, ринкова вартість підприємства, аутсорсинг, інсорсінг, витрати, ефективність.

ESTIMATING THE VALUE OF REAL ESTATE LOGISTICS OBJECTS

 Falovych V.A., 2014

In order to evaluate strategic business units there were identified the main types of its value: the current value, market value, liquidation value, replacement cost, cost of reproduction, the investment cost, which allowed to determine the level of its usefulness to businesses, particularly, also the supply chain for which priority is adding value to the client by each element.

Key words: value chain, strategic business unit, industrial enterprise, restructuring, the market value of the enterprise, outsourcing, insourcing, costs, effectiveness.

Кількість посилань 9

УДК: 658.8, 658.26, 332.8
JEL: M31, Q41

О.І. Карий, О.Ю. Трач
Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕМАРКЕТИНГ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

© Карий О.І., Трач О.Ю., 2014

Проаналізовано сучасний стан енергозабезпечення житлово-комунального господарства України, в результаті чого встановлено актуальність застосування демаркетингу паливно-енергетичних ресурсів. Визначено теоретичні основи та концептуальні засади демаркетингу, які дали підстави зробити висновок, що комплекс демаркетингу споживання енергії складається з п’яти елементів – товарного, цінового, дистрибуційного, комунікаційного та карального демаркетингу. Проілюстровано окремі практики застосування інструментів демаркетингу паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві України.

Ключові слова: демаркетинг, паливно-енергетичні ресурси, житлово-комунальне господарство.

DEMARKETING OF FUEL AND ENERGY RESOURCES IN HOUSING AND UTILITIES SECTOR

© Karyy O., Trach O., 2014

The current state of energy supply in housing and utilities sector of Ukraine was analyzed in the article, and, as the result, the relevance of using a demarketing toolkit for energy resources was established. Analysis of theoretical and conceptual basics of demarketing led to the conclusion that the complex of demarketing of energy consumption consists of five elements – product, price, distribution, communication and punitive demarketing. Some practices of the use of demarketing tools of fuel and energy resources in the housing and utilities sector of Ukraine were illustrated in the article.

Key words: demarketing, fuel and energy resources, housing and utilities sector.

Кількість посилань 10

УДК:656
JEL:R49

О.Я. Кобилюх, Г.М. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗВИТОК ХОЛОДНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

© Кобилюх О.Я., Мельник Г.М., 2014

Висвітлено поняття холодної логістики, визначено мету розробки, ключові елементи та етапи організування холодового ланцюга. Розглянуто частку швидко¬псувної продукції в загальному обсязі вітчизняного роздрібного товарообігу. Розвиток вітчизняної холодної логістики розглядається з позиції упровадження інтелектуальних систем моніторингу швидкопсувних товарів у режимі реального часу.

Ключові слова: холодна логістика, холодовий ланцюг, асоціація, охолоджені товари, температурний режим.

COLD CHAIN DEVELOPMENT IN UKRAINE

© Kobylyukh O.Y., Melnyk G.M., 2014

This article provide the concept of cold chain, define the purpose of development, key elements and stages of organizing refrigeration circuit. The share of perishable products in total domestic retail trade is revealed. The development of the national cold chain is regarded from the standpoint of implementation of intelligent systems for monitoring of perishable goods in real time.

Key words: Cold Chain, cooling circuit, association, cooling products, temperature control.

Кількість посилань 12

УДК: 338.658
JEL: M31

Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, Ю.Р. Сокіл
Національний університет “Львівська політехніка”

РЕЦИКЛІНГ – ВИЗНАЧАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

© Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Сокіл Ю.Р., 2014

Розкрито сутність процесу рециклінгу, подано характеристику його учасників. Наведено приклади прогресивних технологій, призначених для оптимізації процесів збору і переробки сміття, а також підприємств з утилізації відходів, що діють в Україні. Розкрито європейський досвід організації процесів переробки відходів та запропоновано приклад адаптації концепції екологічного маркетингу підприємствами України для забезпечення ефективної системи утилізації відходів.

Ключові слова: рециклінг, утилізація відходів, екологічний маркетинг.

RECYCLING – PRINCIPAL TENDENCY OF ENVIRONMENTAL MARKETING DEVELOPMENT IN UKRAINE

© Kosar N.S., Kuzjo N.E., Sokil Ju.R., 2014

The essence of recycling process and characteristics of its participants are exposed in this article. Examples of advanced technologies designed to optimize the process of collecting and recycling, as well as operating Ukrainian recycling enterprises are shown. The European experience of recycling processes is covered and the example of the concept of environmental marketing adaptation of Ukrainian enterprises to ensure an effective system of waste alteration is suggested.

Key words: recycling, waste disposal, environmental marketing.

Кількість посилань 17

УДК: 658.8
JEL M31

Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.М. Стець
Національний університет «Львівська політехніка»

ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Крикавський Є.В,. Косар Н.С., Стець О.М., 2014

Досліджено особливості ринку молока та молокопродуктів України у сучасних умовах. Обґрунтовано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції молокоперобних підприємств шляхом втілення інновацій у їх маркетингову товарну та збутову політику. Доведено ефективність використання таких заходів на прикладі вітчизняного молокоперобного підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність товару, ринок молока та молокопродуктів, інновації у сфері маркетингу, якість продукції, власні збутові підрозділи виробника.

INNOVATIONS IN THE FIELD OF MARKETING AS A FACTOR FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC DAIRY PROCESSING FACTORIES

© Krykavskyi Y.V., Kosar N.S., Stets О.М., 2014

The article studies the peculiarities of Ukrainian milk and dairy products market under current conditions. It substantiates steps to improve the competitiveness of milk processing factories by implementing innovations in their product marketing and sales policy. The effectiveness of such measures is proven in the context of a domestic milk processing company.
Key words: product competitiveness, milk and dairy products market, marketing innovations, product quality, producer’s marketing departments.

Кількість посилань 20

УДК: 658.4:338.43:339.137.2
JEL: L52

Н.Р. Кубрак
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКО-ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

© Кубрак Н.Р., 2014

Обґрунтовано стратегічні напрями та програмно-цільові заходи забезпечення конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі, а також механізм їх реалізації. З цією метою запропоновано кластеризацію технологічного процесу виробництва молочної сировини і її переробки та відстеження товарів у ланцюгах поставки молокопродуктів.
Ключові слова: конкурентоспроможність, молокопереробне підприємство, євроінтеграція, засоби зміцнення конкурентоспроможності, кластеризація, відслідкову¬вання товарів.

SUPPORTING THE COMPETITIVENESS OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

© Kubrak N. R., 2014

In this article the strategic directions and program-targeted measures to provide the competitiveness of enterprises of dairy industry as well as the implementation mechanisms are analyzed. With this purpose, the clustering of the technological process of milk production, its processing and goods tracking in the supply chain of milk are suggested with using CPFR.
Key words: competitiveness, milk processing enterprises, European integration, means of strengthening competitiveness, clustering, goods tracking.

Кількість посилань 7

УДК 339.138
JEL: O13, O21

З.С. Люльчак
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗБАЛАСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

© Люльчак З.С., 2014

Запропоновано класифікацію стратегій розвитку регіональної енергетики відповідно до характеристик та просторового виміру, стадії та завдання процесу планування її збалансованого розвитку. Визначено завдання збалансованого розвитку регіональної енергетики, вимоги до місцевої інституційної системи та можливі помилки під час вибору стратегії розвитку регіональної енергетики. Встановлено показники для визначення відносного рівня зростання регіональної енергетики, а саме енергетичного зростання, відносного темпу зростання та диференційної зміни.

Ключові слова: регіональна енергетика, збалансований розвиток, стратегія розвитку, процес планування збалансованого розвитку регіональної енергетики.

THE PECULIARITIES OF THE STRATEGIC PLANNING OF THE REGIONAL POWER INDUSTRY SUSTAINABLE DEVELOPMENT

© Liulchak Z.S., 2014

The article presents the classification of the regional power industry development strategies according to the characteristics and space dimensions, as well as the stages and objectives of its sustainable development planning. It defines the objectives of sustainable regional economic development, requirements to the local institutional system and possible mistakes in choosing strategy for the regional power industry development. The article establishes indices to determine the relative growth rate of the regional power industry, namely the power industry growth, in relation to the pace of growth and graduated change.

Key words: regional power industry, sustainable development, development strategy, process of sustainable regional economic development planning.

Кількість посилань 6

УДК: 339.138
JEL: D12, Z13, C83

Р. Монцік, М. Налєваєк
Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін

РОЗУМНИЙ ШОПІНГ ЯК ОРІЄНТАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ ТА ЙОГО ВИБІРКОВА КОРЕЛЯЦІЯ – ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

© Монцік Р., Налєваєк М., 2014

Наведено аналіз вибраних особливостей настанови на розумний шопінг серед молодих споживачів. Розумний шопінг охарактеризований з ідентифікацією його часткових вимірів на основі даних власного дослідження. Для відображення інтенсивності настанови на розумний шопінг і поведінку враховувалися такі змінні, як власний дохід і набір стилів прийняття рішень споживачів та похідні від цього орієнтації під час здійснення покупок.

Ключові слова: розумний шопінг, маркетингові комунікації, стилі прийняття рішень споживачів, молоді споживачі.

SMART SHOPPING AS CONSUMER ORIENTATION AND ITS SELECTED CORRELATES – EMPIRICAL INVESTIGATION

© Mącik R., Nalewajek M., 2014

Paper presents analysis of selected correlates of smart shopping attitude among young consumers. Smart shopping has been characterized with identification of its sub-dimensions on the base of own survey data. Explanatory variables used to explain intensity of smart shopping attitude and behavior were gender, own income and set of consumer decision-making styles with second-order shopping orientations derived from them.

Key words: smart shopping, promotions, consumer decision-making styles, young consumers.

Кількість посилань 13

УДК 338.48:332
JEL R58

М.М. Мамчин., Ю.Я. Добуш
Національний університет “Львівська політехніка”

МУЛЬТИАТРИБУТИВНА МОДЕЛЬ СУКУПНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПРОДУКТУ БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ КУРОРТІВ

© Мамчин М.М., Добуш Ю. Я., 2014

Різноманітність рекреаційних і туристичних послуг зумовлює формування мультиатрибутивного набору їх характеристик з метою орієнтування на кожну групу потенційних клієнтів. В умовах насиченості ринку туристично-рекреаційних послуг певних територій для оцінювання конкурентоспроможності туристичних та рекреаційних послуг доцільно здійснювати побудову мультиатрибутивної моделі сукупного територіального продукту, яка дає змогу виявити напрями диференціації пропонованих послуг. Її побудова здійснюється на основі ціннісних характеристик туристів і рекреантів за визначеними атрибутами – властивостями продукту, які є вигодою, корисністю у свідомості відповідної категорії споживачів. Саме атрибут створює послугу і задоволення та використовується як критерії вибору конкретного туристичного чи рекреаційного продукту. Загальна оцінка туристично-рекреаційних послуг основано на комбінації оцінок кожного атрибуту.
Ключові слова: мультиатрибутивна модель, сукупний територіальний продукт, бальнеологічний курорт.

THE MULTI ATTRIBUTIVE MODEL OF CUMULATIVE TERRITORIAL PRODUCT OF BALNEOLOGICAL RESORTS

© Mamchyn M., Dobush Y., 2014

A variety of recreational and tourism services leads the formation of multi attributive set of it’s characteristics for the purpose of targeting each group of potential customers. In conditions of tourist and recreational services market saturation in certain areas when assessing the competitiveness of tourist and recreational services it is advisable to build a model of cumulative regional multi attributive product, which allows identifying areas of differentiation of services. Its construction is based on the valued characteristics of recreants and tourists using certain attributes which are characteristics of the product, i.e. product benefit, utility in the mind of the relevant category of consumers. This attribute provides the service and satisfaction and is used as the criteria for selecting for particular tourist or recreational product. General estimation of tourists and recreational services is based on the combination of ratings for each attribute.

Key words: multi attributive model, cumulative territorial product, balneological resort

Кількість посилань 6

УДК: 658.18
JEL: D 81

Н.О. Маргіта, Н.Т. Гринів
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

© Маргіта Н.О., Гринів Н.Т., 2014

Проаналізовано теоретичні засади логістичних ризиків, сформовано характеристику логістичного ризику як економічної категорії. Запропоновано класифікацію логістичних ризиків, у межах якої виділено логістичні ризики (за видами потоків та компонентів логістичної системи різного рівня) та нелогістичні ризики – зовнішні (ризики, джерелами яких є постачальники, споживачі та економічне середовище). Удосконалено алгоритм управління ризиками в логістичній системі підприємства, що повинен бути спрямований на досягнення мінімального ризику або повну його нейтралізацію за допомогою певного інструментарію і методів та з урахуванням специфіки управління, що залежить від рівня схильності до ризику. Запропоновано заходи для покращення процесу управління ризиками в логістичній системі.

Ключові слова: логістичний ризик, логістична система, управління ризиками, класифікація логістичних ризиків.

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT IN LOGISTIC SYSTEM OF ENTERPRISE

© Margita N.О., Hryniv N.Т., 2014

Theoretical principles of logistic risks are analyzed, description of logistic risk as an economic category is formed. Classification of logistic risks is offered, within its limits logistic risks are distinguished (by the types of streams and components of different level logistic system), and non-logistic risks – external (risks, the sources of which are suppliers, consumers and economic environment). The algorithm of risk management in the logistic system of enterprise is improved, which must be sent to the achievement of minimum risk or its complete neutralization by means of certain tool and methods and taken into account of the specific of management, which depends on the level of propensity to the risk. Measures for the improvement of process of risk management in the logistic system are offered.

Key words: logistic risk, logistic system, risk management, classification of logistic risks.

Кількість посилань 12

УДК 331.5(477)
JEL M31

О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль, А.В. Гривнак
Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

© Горбаль Н.І., Гривнак А.В., 2014

Проаналізовано особливості маркетингових досліджень на ринку праці України. Зокрема, наведено аналіз та прогноз Міжнародної організації праці (МОП) щодо загального рівня безробіття в світі, проаналізовано попит та пропозицію робочої сили в Україні у 2013 р. й структуру зайнятості населення України за видами економічної діяльності у 2000–2012 рр. Проаналізовано сутність понять “ринок праці”, “маркетингові дослідження” та визначено роль маркетингових досліджень на ринку праці України. Метою маркетингових досліджень ринку праці є дослідження якісних і кількісних характеристик й динаміки попиту і пропозиції робочої сили з урахуванням перспектив розвитку ринку та виявлення і дослідження характеристик робочої сили задля ефективного задоволення потреб підприємства у кваліфікованих кадрах та забезпечення його конкурентоспроможності. Наведено принципи сегментації ринку праці в Україні та країнах з розвиненою ринковою економікою. Також запропоновано план маркетингового дослідження ринку праці України. Особливості реалізації етапів проілюстровано на конкретних прикладах.

Ключові слова: ринок праці, маркетингові дослідження, робоча сила, безробіття.

MARKET RESEARCH OF THE UKRAINIAN LABOUR MARKET

© Melnyk O.G., Horbal N.I., Hryvnak A.V., 2014

This paper analyzes the features of market research of the Ukrainian labor market. In particular, the analysis and forecast of the International Labour Organisation (ILO ) on the overall unemployment rate in the world are illustrated. Also the demand and supply of labor in Ukraine in 2013 and the employment rate in Ukraine by sectors in 2000–2012 were analyzed. The essence of the concepts of “labor market”, “market research” and the role of market research in the labor market of Ukraine are described. The purpose of market research is to study the qualitative and quantitative characteristics and dynamics of demand and supply of labor from the perspectives of the market, and identify and study the characteristics of the workforce, in order to effectively meet business needs for qualified personnel and ensure its competitiveness. The principles of segmentation of the labor market in Ukraine and developed countries were shown. The plan of market research of the Ukrainian labor market was proposed. Features of the stages were illustrated by specific examples.

Key words: labor market, market research, labor force, unemployment.

Кількість посилань 12

УДК 658.8
JEL М310

О.Б. Мних
Національний університет “Львівська політехніка”

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ І ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ : НОВІ ВИКЛИКИ МАРКЕТИНГУ

© Мних О.Б., 2014

Подано кількісну і якісну характеристику розвитку процесів капіталізації економіки України в умовах поглиблення системної кризи і глобалізації інвестиційного ринку. Доведено необхідність посилення впливу маркетингу на процеси формування вартості і пошук нових джерел створення вартості на нових європейських ринках. Зосереджено увагу на забезпеченні тривалих конкурентних переваг на основі інноваційних маркетингових рішень на товарних і фондових ринках.
Ключові слова: капіталізація, маркетинг, ринкова вартість підприємства, інституційне середовище, потенціал підприємства, ринкова влада, інтелектуальні ресурси, менеджмент

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND CAPITALIZATION VALUE-ORIENTED MANAGEMENT: NEW CHALLENGES OF MARKETING

© Mnykh O.B., 2014

The article given quantitative and qualitative characteristics of the processes of capitalization of economy of Ukraine in the deepening systemic crisis and globalization of the investment market. It is proved about strengthening the necessity of greater influence of marketing on the process of forming costs and finding new sources of value creation in emerging European markets. Attention is focused on ensuring long-term competitive advantages through innovative marketing solutions for commodity and stock markets.
Key words: capitalization, marketing, market value of the enterprise, institutional environment, the potential of the company, market power, intellectual asset, management

Кількість посилань 27

УДК 334.761
JEL: K4, M1

І.В. Петрик
Львівський університет бізнесу і права

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

© Петрик І.В., 2014

Розглянуто підходи до визначення теоретичного змісту інтегрованих структур, мету, завдання та економічну роль функціонування інтегрованих структур у системі національного господарства України. Подано характеристику активів інтегрованих струк¬тур, їх питому вагу в різних галузях. Визначено напрями їх функціонування в умовах глобалізації та загострення конкурентної боротьби, основні критерії їх класифікації та види інтегрованих підприємств.

Ключові слова: партнерські відносини, інтегровані структури, кооперація, конкуренція, глобалізація, синергетичний ефект, конкурентне середовище.

THE PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF INTEGRATED STRUCTURES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT

© Petryk I., 2014

The approaches to determining the theoretical content of the integrated structures are considered. In this article the aim, objectives and role functioning economic structures integrated in the national economy of Ukraine are considered. The characteristic of the assets of the integrated structures, their share in various fields is showed. Directions of their functioning in the context of globalization and increased competition are determined. The main criteria for their classification and types of integrated companies are defined.

Key words: partnerships, integrated structure, cooperation, competition, globalization, a synergistic effect, competitive environment.

Кількість посилань 10

УДК: 332.05
JEL: L52

О.А. Похильченко
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОЕКТНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

© Похильченко О.А., 2014

Cформовано проектні засади розвитку транспортної інфраструктури України. Подано критичний огляд існуючих та перспективних програм розвитку основних транспортних галузей України. Зокрема, виявлено проблеми, характерні для галузей автомобільного, залізничного, водного, повітряного транспорту, а також загалом дорожньо-транспортного комплексу. Підкреслено роль міжнародних фінансових інститутів, передусім ЄБРР та МБРР, у фінансуванні інфраструктурних проектів та подано їх детальну характеристику за напрямом “Автомагістралі”. Серед пріоритетних напрямів розвитку транспортно-дорож¬нього комплексу виділено створення міжнародних транспортних коридорів та транспортно-складських комплексів, призначених для переробки контейнерних, контрейлерних та інших вантажів.

Ключові слова: логістика, логістична інфраструктура, індекс ефективності логістики, транспортний потенціал, транзитний потенціал, транспортна мережа.

THE PROJECT BASES OF UKRAINIAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

© Pokhylchenko O., 2014

The article formed the project bases of Ukrainian transport infrastructure. The critical overview of present and promising projects on the development of major Ukrainian transport industry sectors are provided. In particular, it detects the problems inherent in automobile, railway, shipping and aviation industry sectors, as well as in road and transport system in general. The role of international financial institutions such as EBRD and IBRD in funding various infrastructural projects is outlined and their detailed characteristics are provided. Among the priorities of road and transport system development, the establishment of international transport routes and transport-warehouse complexes, designed for the purpose of processing containerized, piggyback and other types of freight, are highlighted.

Key words: logistics, logistic infrastructure, logistics efficiency index, transport potential, transit potential, transport network.

Кількість посилань 13

УДК: 339.188.4
JEL: L59

Н.С. Питуляк
Національний університет “Львівська політехніка”

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ ЛОГІСТИКИ

© Питуляк Н.С., 2014

Узагальнено та проаналізовано основні концепції логістики. Визначено її сучасні тенденції та перспективи розвитку. Виокремлено перспективні напрями розвитку логістики, серед яких екологістика, “зелена” логістика, реверсивна логістика, геологістика. Здійснено порівняльний аналіз сутності понять “екологістика” та “зелена” логістика. Досліджено базові положення концепції екологістики. Доведена необхідність та актуальність розвитку екологістики в сучасних умовах, визначено роль екологістики в діяльності підприємства. Запропоновано основні завдання та принципи екологістики.

Ключові слова: концепції логістики, екологістика, “зелена” логістика, завдання екологістики, принципи екологістики.

MODERN TRENDS AND PROSPECTS FOR LOGISTICS CONCEPTS DEVELOPMENT

© Pytulyak N.S., 2014

Main concepts of logistics have been generalized and analyzed. Modern trends and prospects for logistics development have been defined. The perspective directions of logistics development have been distinguished, including ecologistics, “green” logistics, reverse logistics, geologistics. The concepts of ecologistics and “green” logistics have been comparatively analyzed. Main principles of logistics concepts have been researched. The necessity and relevancy of the development of ecologistics in contemporary conditions have been proved and the role of ecologistics in enterprise performance has been defined. Main aims and principles of ecologistics have been suggested.

Key words: logistics concepts, ecologistics, “green” logistics, aims of logistics, principles of ecologistics.

Кількість посилань 11

УДК 658
JEL: G14

О. А. Русановська
Національний університет «Львівська політехніка»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ã Русановська О.А., 2014

Обґрунтовано необхідність застосування оперативного контролінгу на підприємстві. Продемонстровано відмінність між оперативним та стратегічним контролінгом. Наведено сутність оперативного контролінгу та окреслено основні завдання, які виконує ця концепція, охарактеризовано їх. Досліджено відмінність між інструментами та методами оперативного контролінгу, визначено основні з них. У дослідженні застосовано такі методи, як абстрагування, індукція і дедукція, логічний підхід, визначення та інтерпретація. Отримані висновки полягають в тому, що вибрана проблема дослідження є актуальною сьогодні, а внаслідок розвитку науки і техніки перед оперативним контролінгом поставатимуть нові завдання і з’являтимуться нові методи та інструменти їх реалізації.

Ключові слова: оперативний контролінг, сутність та завдання оперативного контролінгу, методи та інструменти (засоби) оперативного контролінгу.

SYSTEMATIZATION OF METHODS AND TOOLS OF OPERATIVE CONTROLLING AT ENTERPRISE

ã Rusanovska O.A., 2014

The necessity of the operative controlling use at the enterprise has been shown. The difference between operative and strategic controlling has been demonstrated. The essence of operative controlling has been presented and the main tasks, which this concept performs, have been outlined and characterized. The difference between the methods and tools of operative controlling has been investigated, the main ones have been determined. The article has been written with the use of such methods as abstraction, induction and deduction, logical approach, definition and interpretation. The findings consist in the fact that the selected issue of the research is relevant nowadays. As a result of the development of science and technology the operative controlling will face new objectives, while new methods and tools of their realization will appear.

Key words: operative controlling, essence and tasks of operative controlling, methods and tools of operative controlling.

Кількість посилань 32

УДК: 339.5
JEL: R49

О. В. Скорик
Національний університет “Львівська політехніка”

“ФІЗИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ” ЯК НОВА ГЛОБАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ

© Скорик О. В., 2014

Наведено загальний огляд логістичної концепції “фізичного Інтернету”. Особливу увагу приділено ключовим принципам цієї концепції. Наведено дефініцію поняття “фізичний Інтернет”. Аргументовано доцільність упровадження принципів концепції у діяльність та функціонування глобальних логістичних систем, зокрема на рівні логістичних фірм. Окремо висвітлено стан реалізації у Європі, США та Канаді проектів, розроблених на основі цієї логістичної концепції.

Ключові слова: глобальна логістика, “фізичний Інтернет”, логістичні операції, крос-докінгові термінали, фізична мобільність об’єкта.

“THE PHYSICAL INTERNET” AS A NEW GLOBAL LOGISTICS CONCEPTION

© Skoryk O., 2014

The general overview of the logistics concept of “the physical Internet” is provided. Particular attention is paid to the key principles of this concept. The definition of the term “the physical Internet” is determined. It is reasoned the expediency of implementation of the concept principles in the activity and functioning of global logistics systems, including the logistics companies level. The state of projects implementation developed on the basis of this logistics concept in Europe, USA and Canada is provided separately.

Key words: global logistics, “the physical Internet”, logistics operations, cross-docking terminals, physical mobility of objects.

Кількість посилань 9

УДК: 658.7:001.895
JEL: M31, L52

Л.Я. Якимишин
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСІВ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК ПРОДУКЦІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ

 Якимишин Л.Я., 2014

Ідентифіковано основні процеси в ланцюгах поставок (ЛП) і окреслено основні детермінанти в ланцюгах поставок продукції повсякденного попиту. Здійснено оцінку впливу на вибір підприємства-лідера конфігурації ланцюга поставок та типу зв’язків, які утворені між учасниками ЛП і характеризують відносини між ними.
Окреслено умови (в масовому виробництві ДП «ДПЗКУ» «Львівський комбінат хлібопродуктів») здійснення логістичної оптимізації виробничої програ¬ми, що передбачає прискорення процесу виробництва, формування внутрішнього замовлення і поділ його на партії, максимальне використання обладнання за потужністю, тобто актуалізується розроблення планів-графіків його використання в часі (призупинення на певний час, неперервне виробництво, неповне використання денного, тижневого або місячного робочого часу). Внутрішнє замовлення на підприємстві повинно бути узгоджене з інтересами інших учасників ланцюга поставок за умови оптимізації загальних витрат підприємства.

Ключові слова: ланцюг поставок, продукція повсякденного попиту, детермінанти логістичних процесів, виробнича програма, внутрішнє замовлення, виробнича партія.

DETERMINANTS OF PRODUCTION IN THE SUPPLY CHAIN OF DAILY DEMAND

 Yakymyshyn L.Y., 2014

Key processes in the supply chain (SC) and outlined the main determinants of the supply chain of products daily demand were identified in the article. The impact on the choice of enterprise-leader of supply chain configuration and type of bonds that are formed between members of SC and that characterize relationships between them were estimated.
Conditions (in mass production of GO “GOFGCU” “Lviv bakeries complex”) of implementation of logistic optimization of the production program, which provide acceleration of the production process, formation of the internal order and its division into parties, the maximum use of equipment (by capacity), i.e. development of time schedules and its use over the time (pause for a while, continuous production, partial daily, weekly or monthly working time use) were outlined in the article. Internal orders of the company must be coordinated with interests of other members of supply chain on condition of enterprises general costs optimization.

Key words: supply chain, daily demand products, determinants of logistics processes, production program, internal demand, production party

Кількість посилань 11

Syndicate content