№ 787 (2014)

UDC 678: 541.64

M.V. Ferens, N.G. Nosova, N.V. Fihurka, I.A. Dron, S.M. Varvarenko
Lviv Polytechnic National University,
Department of Organic Chemistry

AMPHIPHILIC AMINOFUNCIONAL DIESTERETHERS AS DISPERSED SYSTEM STABILIZERS

© Ferens M.V., Nosova N.G., Fihurka N.V., Dron I.A., Varvarenko S.M., 2014

Література – 6

UDC 544.23; 621.315.616.97; 544.77

O.M. Shevchuk, N.M. Bukartyk, R.Yu. Petrus, V.S. Tokarev
Lviv Polytechnic National University,
Department of Organic Chemistry

POLYMER NANOCOMPOSITE FILMS EMBEDDED CARBON NANOTUBES

© Shevchuk O.M., Bukartyk N.M., Petrus R.Yu., Tokarev V.S., 2014

The conductive nanocomposite films on the basis of reactionary copolymers with embedded carbon nanotubes were received. The percolation threshold of obtained nanocomposites was determined and it was shown that its value depends on the size of specific surface of nanotubes, composition and conditions of composite obtaining.
Key words: reactionary copolymers, carbon nanotubes, conductive nanocomposites, percolation threshold.

Одержано струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційноздатних кополімерів з вбудованими вуглецевими нанотрубками. Визначено поріг перколяції одержаних нанокомпозитів і показано, що його значення залежить від величина питомої поверхні нанотрубок, складу та умов одержання композиту.
Ключові слова: реакційноздатні кополімери, вуглецеві нанотрубки, струмопровідні нанокомпозити, поріг перколяції.

Література – 9

УДК 544.022.822

І. Ю. Євчук
Відділення фізико-хімії горючих копалин
ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЗКОСТІ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕТРАЕТОКСИСИЛАНУ

© Євчук І. Ю., 2014

Методом віскозиметрії досліджено динаміку в’язкості золь-гель систем тетраетоксисилан (ТЕОС) – розчинник – вода під час гелеутворення. Встановлено вплив різних чинників (температури, концентрації вихідних речовин і каталізатора золь-гель процесу) на швидкість гелеутворення. Вимірювання градієнтної залежності в’язкості дозволило методом оптимізації в програмі ORIGIN 5.0 визначити пружну і фрикційну компоненти в’язкості. Оцінено інтегральну енергію активації процесу гелеутворення в золь-гель системах.
Ключові слова: золь-гель процес, тетраетоксисилан, в’язкість, градієнтна залежність в’язкості, енергія активації.

The sol-gel systems of tetraethoxysilane (TEOS) – solvent – water systems at gelation viscosity dynamics has been investigated by means of viscosimetry. The influence of different factors (temperature, concentration of initial substances and the sol-gel process initiator) on the gelation rate has been established. The measurement of viscosity gradient dependence allowed to determine an elastic and friction components of viscosity using optimization method in the ORIGIN 5.0. program. An integral activation energy of gelation process in the investigated sol-gel systems has been evaluated.
Key words: sol-gel process, tetraethoxysilane, viscosity, viscosity gradient dependence, activation energy.

Література – 11

УДК 541.136

Р. Д. Апостолова, Р. П. Пєсков, О. М. Шембель
ДВНЗ “Україніський державний хіміко-технологічний університет”

ПАДІННЯ РОЗРЯДНОЇ ЄМНОСТІ КОМПОЗИТНИХ LiMn2O4-ЕЛЕКТРОДІВ З ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ, ДОСЛІДЖЕНЕ ЗА МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

© Апостолова Р. Д., Пєсков Р. П., Шембель О. М., 2014

Композиції шпінелі LiMn2O4 з багатостінними вуглецевими нанотрубками досліджено в макетному літієвому акумуляторі для визначення характеристик деградаційних процесів редокс-реакції шпінельного композиту з літієм з застосуванням методу електрохімічного імпедансу.
Ключові слова: шпінель LiMn2O4; вуглецеві нанотрубки; літієвий аккумулятор; імпедансна спектроскопія; деградація.

Spinel LiMn2O4 compositions with multiwall carbon nanotubes in lithium layout accumulator for establishment of сharacteristics of degradation processes in the redox reaction of spinel composite with lithium have been studied. The method of an electrochemical impedance is used.
Key words: spinel LiMn2O4; carbon nanotubes; lithium accumulator; impedance spectroscopy; degradation.

Література – 5

УДК 661.832(088.8)

К. І. Блажівський, Т. В. Перекупко, І. Є. Максимович, А. В. Човбан
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ВПЛИВ УМОВ ЕКСТРАГУВАННЯ ХЛОРИДІВ ІЗ СУМІШІ СОЛЕЙ НА ПОКАЗНИКИ ПРОЦЕСУ

 Блажівський К. І., Перекупко Т. В., Максимович І. Є., Човбан А. В., 2014

Наведені результати порівняльних досліджень екстрагування хлоридів із суміші сульфатно-хлоридних солей водно-органічними екстрагентами на основі етанолу, ізопропанолу та ацетону. З'ясовано, що найефективнішим реагентом для одержання безхлоридного продукту є етанол.
Ключові слова: екстрагування, хлориди, етанол, ізопропанол, ацетон, безхлоридне добриво.

The results of comparative studies of the chloride extraction from a mixture of sulfate salts of chloride by aqueous and organic extractants based on ethanol, isopropanol and acetone are given. It was found that the most effective reagent for obtaining chlorine free product is ethanol.
Key words: extraction, chloride, ethanol, isopropanol, acetone, chlorine free fertilizer.

Література – 3

УДК 666.549

З. І. Боровець, М. Г. Пона, М. В. Чекайло, О. В. Кобрин
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра хімічної технології силікатів

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НИЗЬКООСНОВНИХ ГІДРОСИЛІКАТІВ СИСТЕМИ СаО–SіO2–Н2О З ХІМІЧНИМИ ДОДАТКАМИ ПРИ АВТОКЛАВУВАННІ

© Боровець З. І., Пона М. Г., Чекайло М. В., Кобрин О. В., 2014

Вивчено вплив додатків різної хімічної природи на фазоутворення у системі СаО–SiO2–Н2О під час гідротермальної обробки. Досліджено мінералізуючу дію та характер впливу боро- та фторовмісних додатків на процеси утворення гідросилікатів кальцію.
Ключові слова: воластоніт, гідросилікати кальцію, тоберморит, мінералізатор.

The influence of the different chemical nature admixtures on the phase formation in the CaO–SiO2–H2O system at the hydrothermal treatment was studied. The mineralized action and the boron and fluorine admixtures influence on the calcium hydrosilicates formation was investigated.
Key words: wollastonite, calcium hydrosilicates, tobermorite, mineralizer.

Література – 6

УДК 678: 541.64

С.М. Варваренко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙ ГІДРОГЕЛІВ ЯК МАТРИЦЬ ДЛЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ЛІКІВ

© Варваренко С.М., 2014

Показана можливість створення гідрогелевих композицій на основі армованого перехреснозшитого поліакриламіду, наповненого наночастинками амфіфільного поліестеретеру, для трансдермальних засобів доставки ліків.
Ключові слова: поліестеретер, дисперсія, самостабілізація.

The possibility of formation of hydrogel compositions based on the reinforced crosslinked polyacrylamide filled with amphiphilic polyesterether nanoparticles for transdermal drug delivery systems is shown.
Key words: polyesterether, dispersion, self-stabilization.

Література – 13

УДК 661.882.22-14

А. Б. Гелеш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ВИКИДНИХ ГАЗІВ РЕАКТОРІВ РОЗКЛАДУ ІЛЬМЕНІТУ У ВИРОБНИЦТВІ ПІГМЕНТНОГО ТИТАНУ(IV) ОКСИДУ

 Гелеш А. Б., 2014

Досліджено можливість, технологічну і економічну доцільність утилізації цінних компонентів із парогазових викидів реакторів розкладу ільменіту.
Ключові слова: аерозоль, ільменіт, сульфатна кислота.

The possibility, technological and economic feasibility of valuable components recycling from combined-cycle emissions of ilmenite decomposition reactors are investigated.
Key words: spray, ilmenite, sulfuric acid.

Література – 8

УДК 644.6

А.М. Гивлюд
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування

МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Гивлюд А.М., 2014

Проведено моніторинг забруднення стічних вод продуктами молокопереробних підприємств. Встановлено склад відходів та їх вплив на навколишнє середовище. Запропоновано технологічну схему очищення стічних вод молокопереробних підприємств.
Ключові слова: моніторинг, стічні води, цеоліт, молочна кислота, молокозавод, активоване вугілля.

The pollution of wastewater of dairies products was monitored. The composition of the wastewater and its impact on the environment took place. The technological scheme of sewage treatment dairies was proposed.
Key word: monitoring, wastewater, zeolit, lactic acid, dairy industry, activad carbon.

Література – 8

УДК 543.555.4, 543.556.4

А. І. Гладій, Ф. І. Цюпко, І. П. Полюжин, Й. Й. Ятчишин, М. М. Ларук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра аналітичної хімії

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АНАЛІТИЧНОГО КОНТРОЛЮ РЕАКЦІЇ КАТАЛІТИЧНОГО АЦИЛЮВАННЯ ГІДРОКСІПОЛІОКСІАЛКІЛЕН(МЕТ)АКРИЛАТІВ АНГІДРИДАМИ ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

© Гладій А. І., Цюпко Ф. І., Полюжин І. П., Ятчишин Й. Й., Ларук М. М., 2014

Створено методику визначення кислотного числа реакції каталітичного ацилю¬вання гідроксіполіоксіалкілен(мет)акрилатів фталевим та малеїновим ангідридами з використанням кондуктометричного методу аналізу.
Ключові слова: кондуктометрія, визначення кислотного числа.

The method for determining the acid number of catalytic acylation reaction of hydroxypolyoxyalkylen(meth)acrylates by phthalic and maleic anhydrides is suggested. This method is based on the conductometric analysis.
Key words: conductometry, the acid number determination.

Література – 6

УДК 678.747

З. Я. Гнатів, Т. О. Ворончак, А. М. Рипка, І. Є. Никулишин, З. Г. Піх
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

КООЛІГОМЕРИЗАЦІЯ АРОМАТИЧНО-ТЕРПЕНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ У ПРИСУТНОСТІ КАТАЛІЗАТОРІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ

© Гнатів З. Я., Ворончак Т. О., Рипка А. М., Никулишин І. Є., Піх З. Г., 2014

Досліджено процес коолігомеризації ароматичних вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива та терпенових вуглеводнів скипидару у присутності каталізаторів різної природи. Порівняно фізико-хімічні характеристики ароматично-терпенових смол (АрТС), одержаних у їх присутності.
Ключові слова: каталітична коолігомеризація, каталізатор, вуглеводнева фракція, ароматично терпенові смоли.

Cooligomerization of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction of diesel fuel pyrolysis liquid products and terpenic hydrocarbons of turpentine has been studied using catalysts of different nature. Physical-chemical properties of the aromatic-terpenic resins obtained with these catalysts have been compared.
Key words: catalytic cooligomerization, catalyst, hydrocarbon fraction, aromatic-terpenic resins.

Література – 6

УДК 678.746:744

О.М. Гриценко, О.В. Суберляк, П.П. Волошкевич*, Ю.Б. Коваль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас,
*кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

РОЗРАХУНОК ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОДЕРЖАННЯ ПЛІВКОВИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДЦЕНТРОВИМ ФОРМУВАННЯМ

 Гриценко О.М., Суберляк О.В., Волошкевич П.П., Коваль Ю.Б., 2014

На основі експериментальних та теоретичних досліджень проаналізовано технологічні параметри процесу формування гідрогелевих плівкових матеріалів методом відцентрового формування. Дослідженням механіки руху композиції у відцентровій формі отримані теоретичні залежності, які встановлюють зв’язок між геометричними характеристиками форми та швидкістю її обертання з технологічними параметрами формування плівок.
Ключові слова: відцентрове формування, гідрогелі, гідрогелеві плівки.

The analysis of technological parameters of hydrogel film materials formation process is carried out on the basis of experimental and theoretical investigations by centrifugal forming method. The theoretical dependences that are determining the relationship between geometric characteristics of form and it’s rotation rate with technological parameters of films formation were received through investigation of composition movement mechanics in centrifugal form.
Key words: centrifugal forming, hydrogels, hydrogel films.

Література – 7

УДК 66.047

І.О. Гузьова, Г.В. Кебало, Х.А. Крамар
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ФОСФОГІПСУ

© Гузьова І.О., Кебало Г.В., Крамар Х.А., 2014

Вирішенно проблеми утилізації та використання фосфогіпсу. Обрано найоптимальніший та економічно обґрунтований метод сушіння фосфогіпсу, а сааме: фільтраційний метод сушіння. Проведені експериментальні дослідження з кінетики сушіння фосфогіпсу.
Ключові слова: фосфогіпс, кінетика, сушіння, тепловий агент.

This article is devoted to solving problems of disposal and use of phosphogypsum. Chosen as the most optimal and economically feasible method of drying phosphogypsum, namely filtration drying method. Experimental study on drying kinetics of phosphogypsum.
Key words: phosphogypsum, kinetics, drying, thermal agent.

Література – 7

УДК 620.197.3

Т.В. Гуменецький, О.П. Хлопик, І.М. Зінь, Д.С. Самойлюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ЗАХИСНА ДІЯ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ ПІД ЧАС РЕПАСИВАЦІЇ АЛЮМІНІЮ

 Гуменецький Т.В., Хлопик О.П., Зінь І.М., Самойлюк Д.С., 2014

Досліджена захисна дія хроматного та фосфатного неорганічних інгібіторів корозії на механічно активованій поверхні алюмінію. Значення електродного потенціалу алюмінію під час його репасивації у контрольному та інгібованому корозійних середовищах на 100–400 мВ менше, ніж під час вільної корозії, що вказує на можливість перебігу гальванічної взаємодії між активованими та непошкодженими ділянками металу. Швидкість репасивації алюмінію найвища в неінгібованому та інгібованому хроматом середовищі і трохи нижча у фосфатовмісному розчині. Два інгібітори істотно знижують густину струму потенціостатичної поляризації зрізу алюмінію внаслідок утворення захисної плівки. Найефективніший за цих умов хроманий інгібітор корозії.
Ключові слова: корозія, неорганічні інгібітори корозії, алюміній, електродний потенціал, потенціостатична поляризація.

The protective effect of chromate and phosphate inorganic corrosion inhibitors on the mechanically activated aluminium surface was studied. It was determined that the value of the electrode potential of aluminum during its repassivation in the control and inhibited corrosive environments was 100-400 mV lower than at free corrosion, which indicates the possibility of galvanic interaction between activated and not damaged areas of metal. Aluminium repassivation rate was highest in uninhibited and chromate inhibited solutions and somewhat lower in phosphate solution. Both inhibitors significantly reduce the current density of potentiostatic polarization of freshly cut aluminium in consequence of the formation of a protective film. The chromate inhibitor of corrosion is the most effective under these conditions.
Key words: corrosion, inorganic corrosion inhibitors, aluminium, electrode potential, potentiostatic polarization.

Література – 12

УДК 66.021.3: 615.015.14

Я.М. Гумницький, О.В. Люта
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування

ПРОЦЕС МІГРАЦІЇ ТА АДСОРБЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ҐРУНТІ

 Гумницький Я.М , Люта О.М., 2014

Досліджено вплив процесу адсорбції мінеральних добрив на проникнення та утримування у порах ґрунтового середовища різних компонентів мінеральних добрив. Проведено експериментальні дослідження як адсорбційних властивостей ґрунтового середовища, так і процесу міграції компонентів мінеральних добрив вертикальним ґрунтовим профілем.
Ключові слова: дослідження, мінеральні добрива, ґрунтове середовище, міграція, вертикальний профіль.

The influence of the adsorption process of mineral fertilizers on the penetration and retention in the pores of the soil environment of various components of fertilizers was investigated. Experimental researches both of adsorption properties of the soil environment and migration process of components of fertilizers in vertical soil profile were done.
Key words: investigation, mineral fertilizers, soil environment, migration, vertical profile.

Література – 5

УДК 541.128.13

Ю. В. Дмитрук, Н. І. Лапичак, Р. В. Небесний, В. В. Івасів, В. В. Сидорчук1, С. В. Халамейда1, О. О. Мацьків2, В. О. Зажигалов1
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів;
1Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України;
2Львівський інститут економіки і туризму

ОДЕРЖАННЯ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ НА АЕРОСИЛЬНИХ КАТАЛІЗАТОРАХ

© Дмитрук Ю. В., Лапичак Н. І., Небесний Р. В., Івасів В. В., Сидорчук В. В., Халамейда С. В., Мацьків О. О., Зажигалов В. О., 2014

Досліджено процес одержання акрилової кислоти газофазною конденсацією оцтової кислоти з формальдегідом на аеросильних каталізаторах. Визначено вплив способу обробки каталізаторів на їх каталітичні властивості. Встановлено оптимальний каталізатор процесу одержання акрилової кислоти.
Ключові слова: акрилова кислота, альдольна конденсація, аеросил, гетерогенний каталіз.

The process of acrylic acid obtaining by gas-phase condensation of acetic acid with formaldehyde over fumed silica based catalysts has been investigated. The effect of catalyst treatment method on its catalytic properties has been determined. The optimal catalyst for acrylic acid obtaining has been defined.
Key words: acrylic acid, aldol condensation, fumed silica, heterogeneous catalysis.

Література – 3

УДК 621.35:546.98/59

О. Я. Добровецька
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ОСАДЖЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ НАНОЧАСТИНОК Pd-Au ЗА ІМПУЛЬСНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОЛІЗУ У DMSO РОЗЧИНАХ

© Добровецька О. Я., 2014

Досліджено електрохімічне співосадження паладію та золота на поверхні склографіту з розчинів їх солей у диметилсульфоксиді (DMSO). Показано, що за концентрацій 0.004M PdCl2 + (0.002–0.004)М НAuCl4 + 0.05M Bu4NClO4, Е = -0.3–-1.5V, за імпульсного електролізу формується осад у вигляді дискретних сфероподібних частинок розміром 30–140 nm, які рівномірно розподілені на підкладці. Із збільшенням Еcathode зростає густина заповнення частинками поверхні склографіту. Вміст металів у біметалевому осаді співвідносний пропорції їх іонів у розчині.
Ключові слова: Pd-Au, наночастинки, співосадження, імпульсний режим, DMSO.

The electrochemical co-deposition of palladium and gold on the glassy carbon surface from solutions of their salts in dimethylsulfoxide (DMSO) is studied. It is shown that the precipitate in the form of discrete sphere-like particles of 30...140nm, which are uniformly distributed on the substrate, is formed at concentrations of 0.004M PdCl2 + (0.002...0.004)M HAuCl4 + 0.05M Bu4NClO4, E = -0.3...-1.5V, at pulse electrolysis. The density of filling the glassy carbon surface by the particles is growing with the increase of Ecathode.The content of metals in bimetallic deposits is correlative to the proportion of their ions in the solution.
Key words: Pd-Au, nanoparticles, co-deposition, pulse mode, DMSO.

Література – 10

УДК 622.77

В.П. Дулеба, І.В. Цар, А.І. Стадник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІАКРИЛАМІДНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ГЛИНИСТИХ СУСПЕНЗІЙ

© Дулеба В.П., Цар І.В, Стадник А.І., 2014

Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій з використанням гідролізованого флокулянта на основі поліакриламіду. Описано механізм флокулоутворення та процес адсорбції поліакриламіду на поверхні глинистих частинок залежно від концентрації твердої фази у суспензії і витрати флокулянта. Встановлено оптимальну концентрацію твердої фази в суспензії та витрату флокулянта, за яких досягається найбільша швидкість осадження твердої фази.
Ключові слова: розділення, суспензія, флокулянт, поліакриламід адсорбція, гідроліз.

The paper presents the results of research of the separation of suspensions using flocculants based on poly. The essence and process flokuloutvorennya polyacrylamide adsorption on the surface of clay particles, depending on the concentration of solids in suspension and flocculant costs. An optimal concentration of solids in suspension and flocculant consumption at which the highest rate of deposition of solid phase.
Key words: separation, suspension, flocculant, polyacrylamide adsorption, hydrolysis.

Література – 4

УДК 547-304.9-32-304.2

Ю. А. Думанська, А. В. Кудрінецька, Х. Б. Болібрух, Ю. І. Шах,
М. С. Cлесарчук, І. А. Паранчук, А. І. Кархут, С. В. Половкович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ НОВИХ ТРИЦИКЛІЧНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 1,4-НАФТОХІНОНІВ ТА АЗОМЕТИНІВ α-АМІНОКИСЛОТ

© Думанська Ю. А., Кудрінецька А. В., Болібрух Х. Б., Шах Ю. І.,
Слесарчук М. С., Паранчук І. А., Кархут А. І., Половкович С. В., 2014

Проведено реакцію 1,3-диполярного циклоприєднання між похідними 1,4-нафто¬хінону та азометинами α-амінокислот і було встановлено нові гетероциклічні сполуки. Визначена імовірність прояву біологічної активності синтезованих сполук за допомогою програми PASS.
Ключові слова: 1,4-нафтохінон, гетероциклічні сполуки, азометини α-амінокислот, протиракові агенти, лікоподібний, реакції 1,3-диполярного циклоприєднання.

Interaction between 1,4-naphthoquinone derivatives and α-amino azomethines was carried out by 1,3-dipolar cycloaddition and set a number of new heterocyclic compounds. Using computer system PASS opportunity of displaying biological activity of the synthesized compounds was established.
Key words: 1,4-naphthoquinone, heterocyclic compounds, azomethines of α-amino acids, anticancer agents, drugs-like, 1,3-dypolar cycloaddition reactions.

Література – 8

УДК 547-304.9-32-304.2

Ю. А. Думанська, О. І. Маршалок*, І. І. Щекун, Ю. І. Шах, А. В. Кудрінецька, Х. Б. Болібрух, А. І. Кархут, С. В. Половкович, В. В. Огурцов*, В. П. Новіков
Національний університет «Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
*Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОХІДНИХ 5-R-1,4-НАФТОХІНОНУ З 2,3-ДИМЕТИЛБУТАДІЄНОМ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОДУКТІВ РЕАКЦІЇ МЕТОДОМ 2D-QSAR АНАЛІЗУ

© Думанська Ю. А., Маршалок О. І., Щекун І.І, Шах Ю. І., Кудрінецька А. В., Болібрух Х. Б., Кархут А. І., Половкович С. В., Огурцов В. В., Новіков В. П., 2014

Реакцією Дільса-Альдера між 5-заміщеними похідними 1,4-нафтохінону та 2,3-диметилбутадієном синтезовано нові сполуки 9,10-антрацендіону. Визначена імовірність прояву біологічної активності синтезованих сполук за допомогою програми PASS.
Ключові слова: 5-R-1,4-нафтохінони, реакція Дільса-Альдера, біологічна активність.

By Diels-Alder reaction between 5-substituted derivatives of 1,4-naphthoquinone and 2,3-dimethylbutadiene new derivatives of 9,10-anthracenedione were synthesized. The opportunity of displaying biological activity of the synthesized compounds was established by using computer software PASS.
Key words: 5-R-1,4-naphthoquinones, Diels-Alder reaction, biological activity.

Література – 26

УДК 628. 54

В.В. Дячок, С.І. Гуглич, О.Б. Левко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ МАСООБМІНУ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВІД ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ

© Дячок В.В , Гуглич С.І., Левко О.Б., 2014

Досліджено процеси, що супроводжують поглинання та трансформацію вуглекислого газу у метан. Показано перспективу застосування біохімічних методів для трансформації вуглекислого газу у метан. Запропоновано технологічну схему біометанізації біомаси мікроводоростей.
Ключові слова: фотосинтез, біометанізація, мікроводорості.

The processes of absorption and transformation of carbon dioxide into methane are investigated. The prospects of use of the biochemical methods to transform carbon dioxide into methane are investigated. The technological scheme of microalgae biomass biometanization is proposed.
Key words: photosynthesis biometanization, microalgae.

Література – 11

УДК 666.11.03

Т. Б. Жеплинський, О. К. Серкіз
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕЛИЧИНИ МІКРОТВЕРДОСТІ 6 ММ ЛИСТОВОГО ФЛОАТ-СКЛА ВІД УМОВ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

© Жеплинський Т. Б., Серкіз О. К., 2014

Досліджено зміну величини мікротвердості листового 6 мм флоат-скла залежно від умов вимірювання. Встановлено, що величина мікротвердості залежить від вологості поверхні, навантаження на індентор і часу витримки. Вибрано оптимальні параметри вимірювання величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла.
Ключові слова: мікротвердість, умови вимірювання, вологість поверхні, навантаження на індентор, листове флоат-скло.

The change of microhardness values of 6 mm float glass, depending on the measurement conditions were investigated. It was established that the value of microhardness depends on the surface moisture, the load on indentor and duration time. The optimal parameters of microhardness measurement of 6 mm float glass were chosen.
Key words: microhardness, conditions of measurement, surface humidity, load on indentor, float glass.

Література – 9

УДК 54.057; 544.77.051.7; 544.777

О.Ю. Жолобко, З.І. Демчук, М.І. Бук, В.Б. Вострес,
О.Г. Будішевська, А.C. Воронов, С.А. Воронов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ СУКЦИНАТІВ ХІТОЗАНУ ЯК АБСОРБЕНТИ БАРВНИКІВ

© Жолобко О.Ю., Демчук З.І., Бук М.І., Вострес В.Б., Будішевська О.Г., Воронов А.С., Воронов С.А., 2014

Термічною обробкою ксерогелів, одержаних висушуванням водорозчинних поліетиленглікольвмісних сукцинатів хітозану (Хіт), без використання додаткових активаторів функціональних груп або каталізаторів проводили формування тривимірної полімерної структури. Одержані зразки набрякають у воді з утворенням гідрогелів, здатних до абсорбування та вивільненя барвників родаміну G та малахітового зеленого.
Ключові слова: поліоксиетиленвмісні сукцинати хітозану, гідрогелі, абсорбція і вивільнення барвників.

The three-dimensional polymer structure was formed by the thermal treatment of xerogels, received by drying the watersoluble polyoxyethylene chitosan succinates without any additional activators of functional groups or catalysts. The obtained samples are swelling in water with forming hydrogels, capable to absorption and release of rhodamine G and malachite green dyes.
Key words: polyoxyethylene chitosan succinates, hydrogels, absorption and release of dyes.

Література – 12

УДК 547.673

В. І. Зварич, О. В. Станько, О. О. Дудчак, М. В. Стасевич, В. П. Новіков
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ГУАНІДИНОВІ ПОХІДНІ N-[(9,10-АНТРАХІНОН-1-ІЛ)КАРБОМОТІОЇЛ]БЕНЗАМІДУ

© Зварич В. І., Станько О. В., Дудчак О. О., Стасевич М. В., Новіков В. П., 2014

Одержано нові гуанідинові похідні взаємодією N-[(9,10-антрахінон-1-іл)карбомотіоїл]бензаміду з рядом амінокислот в присутності хлориду ртуті (ІІ). Проведено комп’ютерній скринінг програмою PASS, який показав перспективні напрямки експериментальних досліджень синтезованих сполук.
Ключові слові: бензоїлтіосечовина; 9,10-антрахінон; амінокислота; гуанідин.

New guanidine derivatives were obtained by reaction of N-((9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)carbamothioyl)benzamide with order of amino acids in the presence of mercuric (ІІ) chloride. A computer screening by program PASS, which showed promising areas of experimental studies of the synthesized compounds, was carried.
Key words: benzoylthiourea; 9,10-anthraquinone; amino acid; guanidine.

Література – 19

УДК 678.742.046:34:539.23

В.М. Земке, Н.В. Чопик, Т.М. Бурча
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ВПЛИВ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ НА АДГЕЗІЙНУ ЗДАТНІСТЬ КОМПОЗИЦІЙ

© Земке В., Чопик Н., Бурча Т., 2014

Досліджено вплив концентрації водного розчину полівнілпіролідону з різною молекулярною масою на значення кута змочування з використанням підкладок різної природи. Розраховано співвідношення роботи адгезії до роботи когезії для усіх композицій.
Ключові слова: полівінілпіролідон, кут змочування, адгезійна здатність, робота адгезії.

The influence of concentration of polyvinylpyrrolidon water solution with different molecular mass on the value of wetting angle with the use of underlayer of different nature was researched. The correlation of adhesion to cohesion work for all compositions was calculated.
Key words: polyvinylpyrrolidone, wetting angle, adhesion ability, adhesion work.

Література – 6

УДК 628.3

З. О. Знак, Ю. В. Сухацький, Р. В. Мних
Національний університет «Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

РОЗРОБЛЕННЯ КАВІТАЦІЙНО-ФЛОТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ СИНТЕЗУ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

 Знак З. О., Сухацький Ю. В., Мних Р. В., 2014

На підставі результатів дослідження процесів очищення стічних вод від органічних сполук у кавітаційних полях запропоновано концепцію кавітаційно-флотаційного очищення стоків. У ній реалізовано головні сучасні концепції синтезу хіміко-технологічних систем.
Ключові слова: стічні води, стеарат, кавітація, флотація, очищення

The concept of cavitation and flotation wastewater treatment on the basis of the research results of wastewater processes from organic compounds in cavitation fields is suggested. There are implemented the main modern conceptions of the chemical and technological systems synthesis within this concept.
Key words: wastewater, stearate, cavitation, flotation, treatment

Література – 5

УДК 547.525-39

Н. І. Кінаш, О. І. Гевусь, Л. В. Долинська, Р. П. Скібіцький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ НОВИХ ТИПІВ СУЛЬФУРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ МОНОСАХАРИДІВ

© Кінаш Н. І., Гевусь О. І., Долинська Л. В., Скібіцький Р. П., 2014

Синтезовано нові сахаридовмісні тіосульфоестери на основі сполуки природного походження – гліцидилгалактози. Методики синтезу сахаридовмісних тіоестерів аренсульфонових кислот розроблено та відпрацьовано на основі модельної сполуки – 2-бутоксиметилтіїрану.
Ключові слова: сахарид, тіірани, синтез, тіосульфоестери, властивості, методики.

The novel sugar-containing thiosulfoesters were prepared from the natural compound – glycidylgalactose. The synthesis techniques of arylsulfonic acids sugar-containing thioesters were developed and worked out on the basis of the model compound – 2-butoxymethylthiirane.
Key words: saccharide, thiiranes, synthtesis, thiosulfoesters, properties, techniques.

Література – 7

УДК 66.047

Д.П. Кіндзера, В.М. Атаманюк, Б.М. Микичак, О.В. Уткіна
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛО-МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ СТРУГАНОГО БЕРЕЗОВОГО ШПОНУ

© Кіндзера Д.П., Атаманюк В.М., Микичак Б.М., Уткіна О.В., 2014

Запропоновано процес фільтраційного сушіння березового шпону у пакеті. Експериментально визначені коефіцієнти тепло- та масопередачі залежно від швидкості руху теплового агента представлені у формі критеріальних рівнянь. Визначений коефіцієнт внутрішньої дифузії вологи із листів шпону та встановлена його залежність від температури.
Ключові слова: березовий шпон, тепломасообмін, фільтраційне сушіння, коефіцієнт внутрішньої дифузії.

A process of filtration drying of packed birch veneer is proposed. Experimentally determined heat-and-mass transfer coefficients depending on the speed of the thermal agent and presented in the form of criterial equations. Coefficient of internal diffusion of moisture from veneer sheets is determined and set its dependence on temperature.
Key words: birch veneer, heat and mass transfer, filtration drying, coefficient of internal diffusion of moisture.

Література – 14

УДК 678. 747

Д. Б. Кічура
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ РЕАКЦІЙНОЗДАТНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ОЛІГОМЕРІВ

© Кічура Д. Б., 2014

Описано одержання захисних композиційних матеріалів на основі карбоксилвмісних вуглеводневих олігомерів. Вивчено вплив температури й тривалості процесу структурування та типу твердника на механічні та фізико-хімічні показники отриманих композицій. Встановлено основні закономірності проведення процесу, а також можливість залучення дешевої вихідної сировини.
Ключові слова: вуглеводневий олігомер, акрилова кислота, твердник.

The paper an approach to obtained compositions materials on the base of carboxyl-contained hydrocarbon olygomers. The influence of the temperature, time of structures, and the type of the sanctions on the mechanical, physical and chemical characteristics synthetized coatings. The major features of the process have been determined and recommendation for a production with of new protective polymer compositions.
Key words: hydrocarbon olygomer, acrylic acid, sanction.

Література – 8

Syndicate content