№ 800 (2014)

УДК 004:351
1)A. Batyuk, 2)M. Viter, 2)M. Sendzyuk
1) National University “The Lviv Polytechnic”, Department of ACS,
2) National Economic University named after Vadym Hetman

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES OF BRANCH

 Batyuk A., Viter M., Sendzyuk M., 2014

Здійснені аналіз і систематизація сучасної української філії електронних інформаційних ресурсів. Описані методологічні принципи їх організації та функціонування з точки зору їх інтеграції.
Ключові слова: Електронні інформаційні ресурси, класифікація, інтеграція, взаємодія, електронний уряд.

The analysis and systematization of modern Ukrainian branch electronic information resources are carried out. The methodological principles of their organization, functioning and terms of their integration are described.
Keywords: еlectronic information resources, classification, integration, interaction,
e-government.

Література – 17

UDC 004.032.26
Ye. Bodyanskiy, O.Vynokurova, P. Mulesa, O. Slipchenko
Kharkiv National University of Radio Electronics,
Control Systems Research Laboratory

SELF-ORGANIZING MAP AND ITS LEARNING IN THE FUZZY CLUSTERING-CLASSIFICATION TASKS

© Bodyanskiy Ye., Vynokurova O., Mulesa P., Slipchenko O., 2014

Запропоновано комбінований метод самонавчання-навчання самоорганізовної мапи (SOM-LVQ), що дає змогу підвищити якість обробки інформації за умов класів, що перетинаються внаслідок раціонального вибору параметра кроку навчання і введення спеціальної процедури нечіткого виведення в процесі класифікації-кластеризації, який проходить як з зовнішнім навчальним сигналом, так і без нього. Як міру подібності функцій сусідства і належності використовуються косинусоїдальні конструкції, що дають змогу забезпечити процесам самонавчання-навчання більшу гнучкість і надати їм низку нових корисних властивостей.
Ключові слова: комбінований метод самонавчання-навчання самоорганізовної мапи, кластеризація, класифікація, класи, що перетинаються.

In the paper, combined self-learning and learning method of self-organizing map (SOM-LVQ) is proposed. Such method allows to increase quality of information processing under condition of overlapping classes due to rational choice of learning rate parameter and introducing special procedure of fuzzy reasoning in the clustering-classification process, which occurs both with external learning signal (“supervised”), and without one (“unsupervised”). As similarity measure of neighborhood function or membership one, cosine structures are used, which allow to provide a high flexibility due to self-learning-learning process and to provide some new useful properties.
Key words: combined self-learning and learning method of self-organizing map, clustering, classification, overlapping classes.

Література – 17

UDK 004.932.2
S. Bogucharskiy, V. Mashtalir
Kharkiv National University of Radio Electronics,
Informatics department

ON MATRIX MODIFICATION OF CLARANS CLUSTERING METHOD IN LARGE VIDEO SURVEILLANCE DATABASES

© Bogucharskiy S, Mashtalir V., 2014
Розглянуто алгоритми кластеризації для дуже великих баз даних (VLDB) при використанні в обробці зображень і відео. Виняткова галузь застосування потребує представлення вихідних даних у вигляді багатовимірних векторів. Саме тому запропоновано матричні модифікації традиційних методів k-медоїдів, розбиття навколо медоїдів (PAM), кластеризації великих додатків (CLARA), а також CLARA на основі довільного пошуку (CLARANS). Проаналізовано переваги та недоліки цих методів.
Ключові слова: обробка відео, VLDB, k-медоїди, PAM, CLARA, CLARANS.

Clustering algorithms for Very Large Data Bases (VLDB) are observed in application with image and video processing. Such a specific case requires initial data presentation as multidimensional vectors. That is why matrix modifications of traditional k-medoids, Partitioning Around Medoids, Clustering LARge Applications and CLARA based on RANdomized Search methods are proposed. Benefits and drawbacks of them all are examined.
Key words: video processing, VLDB, k-medoids, PAM, CLARA, CLARANS.

Кількість посилань 8

УДК 681.787.2
Ja. Ilnytskyi1, Yu. Holovatch1, Yu. Kozitsky2, H. Ilnytskyi3
1Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
2 Maria Curie-Skłodowska University
3Danylo Halytsky Lviv National Medical University

COMPUTER SIMULATIONS OF A STOCHASTIC MODEL FOR THE NON-IMMUNE DISEASE SPREAD

© Ilnytskyi Ja., Holovatch Yu., Kozitsky Yu., Ilnytskyi H., 2014
Наведено модель поширення неімунного захворювання, а також алгоритміч¬ний підхід і відповідні результати свого дослідження за допомогою комп'ютерного моделювання. Модель являє собою узагальнення моделі SIS з рівномірним двовимірним просторовим розподілом особин, що перебувають в еволюції типу Маркова з дискретним часом. Описано авторський підхід і наведено попередні результати, отримані для випадку відомого розподілу особин на сторонах простої квадратної решітки та одно¬параметричну стохастичу динаміку (синхронно модель SIS на квадратної решітці з різною кількістю сусідів).
Ключові слова: епідеміологія, комп'ютерне моделювання, SIS модель, кри¬тичні явища.

We present a model of the non-immune disease spread, as well as an algorithmic approach and the corresponding results of its study by computer simulations. The model is a generalization of the SIS model with the uniform two-dimensional spatial distribution of individuals undergoing a Markov-type evolution with discrete time. In this work, we describe our approach and present a number of the preliminary results obtained for the case of the quenched distribution of individuals on the sites of a simple square lattice and the one-parameter stochastic dynamics (synchronous model on a square lattice with varying number of neighbors). The dynamical properties of the model are studied in terms of the behavior of the fraction of the infected individuals as well as of the maximum size and dimension of the largest cluster formed by them. These properties are found to be affected by the effective range of the local infectivity, which demonstrates the role of the underlying graph of the individual communications on the global disease spread. The presented approach allows for numerous extensions, including the possibility to consider non-homogeneous spatial distributions and various forms of the stochastic dynamics.
Key words: epidemiology, computer simulations, SIS model, critical phenomena

Кількість посилань 18

UDC 004.942+519.816
1)O. Kozhukhivska, 2)P. Bidyuk, 3)А. Kozhukhivskyi

1) Cherkassy state technological university,
Chair of informatics and information security
2) Institute of applied system analysis
of National technical university of Ukraine “KPI”
3) Cherkassy state technological university,
Chair of informatics and information security

MODEL BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FORECASTING FINANCIAL PROCESSES

© Kozhukhivska O., Bidyuk P., Kozhukhivskyi A., 2014
Підвищення якості розв’язку задачі прогнозування фінансово-економічних процесів – актуальна задача, яка виникає на виробничих підприємствах, в інвестиційних компаніях, у банківській системі, транспортних компаніях та багатьох інших напрямах діяльності. Високоякісні оцінки прогнозів дають можливість підвищити якість рішень, що приймаються на їх основі. Незважаючи на те, що у цьому напрямі виконано велику кількість досліджень, існує необхідність розв’язання множини задач, спрямованих на прискорення та підвищення якості розв’язання задач такого класу. Зокрема, існує необхідність створення комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень (СППР), орієнтованих на побудову високо адекватних математичних моделей та обчислення прийнятних за якістю оцінок коротко- та середньострокових прогнозів.
Ключові слова: модель, прогнозування фінансових та економічних процесів, принципи системного аналізу.

A computer based decision support system is proposed the basic tasks of which are adaptive model constructing and forecasting of financial and economic processes. The system is developed with the use of system analysis principles, i.e. the possibility for taking into consideration of some stochastic and information uncertainties, forming alternatives for models and forecasts, and tracking of the computing procedures correctness during all stages of data processing. A modular architecture is implemented that provides a possibility for the further enhancement and modification of the system functional possibilities with new forecasting and parameter estimation techniques. A high quality of final result is achieved thanks to appropriate tracking of the computing procedures at all stages of data processing: preliminary data processing, model constructing, and forecasts estimation. The tracking is performed with appropriate set of statistical quality parameters. Examples are given for modeling and forecasting of nonlinear and nonstationary financial and economic processes. The examples show that the system developed has good perspectives for the practical use. It is supposed that the system will find its applications as an extra tool for decision making when developing the strategies for enterprises of various types.
Key words: model, forecasting, financial and economic processes, system analysis principles.

Література – 14

УДК 519.7
V. Lytvynenko
Kherson National Technical University ,
Dept. of Informatics & Computer Science

HYBRID SWARM NEGATIVE SELECTION ALGORITHM FOR DNA-MICROARRAY DATA CLASSIFICATION

 Lytvynenko V., 2014
В роботі запропоновано метод класифікації. Він заснований на комбінованому алгоритмі негативної селекції, який був спочатку розроблений для задач бінарної класифікації. Точність розробленого алгоритму була перевірена експериментальним шляхом з використанням наборів даних мікрочіпів. Експерименти підтвердили, що напрямок змін, внесених в розроблений алгоритм підвищує точність у порівнянні з іншими алгоритмів класифікації.
Ключові слова: алгоритм вибору, класифікатор, мікрочіп даних, аналіз головних компонентів, імпульсне перетворення, відбір ознак.

In the paper, a classification method is proposed. It is based on Combined Swarm Negative Selection Algorithm, which was originally designed for binary classification problems. The accuracy of developed algorithm was tested in an experimental way with the use of microarray data sets. The experiments confirmed that direction of changes introduced in developed algorithm improves its accuracy in comparison to other classification algorithms.
Key words: Negative Selection Algorithm, Swarm Selection Algorithm, Classifier, DNA-Microarray Data, Principal Component Analysis, Wavelet transformation, Feature reduction, Feature selection.

Література – 35

UDC 621.8
V. Lytvynenko
Kherson National Technical University
Dept. of Informatics & Computer Science

SYNTHESIS OF RBF-NETWORK FOR PREDICTION OF SECONDARY PROTEIN STRUCTURE

© Lytvynenko V., 2014
Запропоновано методологію синтезу радіально-базисних мереж для вирішення проблеми білкового середнього передбачення структури за допомогою алгоритму вибору клонів. Щоб вирішити цю проблему було використано метод “один проти всіх”. Обчислювальні експерименти щодо випробуваного зразка показали, що точність прогнозування сягає до 72 %, що вказує на високу точність запропонованого способу.
Ключові слова: алгоритм клонального відбору, радіальна базисна функція, метод “один проти всіх”, прогнозування, вторинна структура білка.

In this paper we propose the methodology of team radial-basis networks synthesis for solving the problem of protein secondary structure prediction using clonal selection algorithm. To solve such problem the method of “one against all” have been used. The carried out computational experiments on test sample have shown that the prediction accuracy allows to achieve up to 72 %, indicating a high accuracy of the proposed method.
Key words: clonal selection algorithm, radial basis function, “one against all” method, predicting, the secondary structure of protein.

Кількість посилань 27

UDC 004.942, 53.089.6
T. Marusenkova
Lviv Polytechnic National University
Software department

ANALYTIC SOLUTION FOR THE PROBLEM OF IN-SITU CALIBRATING MAGNETOMETRIC 3D-PROBES BASED ON NON-ORTHOGONALLY PLACED HALL DEVICES

© Marusenkova T., 2014
Запропоновано методику in-situ калібрування 3D-зонтів магнітного поля з лінійними вихідними характеристиками давачів за відомих параметрів кутового розсуміщення їхніх площин з гранями підкладки зонта. Одержані аналітичні вирази для розрахунку лінійних коефіцієнтів. Експериментально підтверджено ефективність запро¬понованої методики.
Ключові слова: 3D-зонд магнітного поля, методика калібрування, in-situ калібрування, давачі Холла.

This work presents a method of in-situ calibrating 3D magnetic sensors based on Hall devices that have linear field characteristics and are non-orthogonal, with known position of each Hall device in relation to the 3D sensor’s substrate. Formulas for calculation of Hall devices linear coefficients are obtained. The method’s efficiency is proved experimentally.
Key words: 3D magnetic sensors, calibration method, in-situ calibration, Hall devices

Кількість посилань 11

UDC 004.94:658.01
V. Osypenko1, A. Shvorov2
1National university of life and environmental sciences of Ukraine,
2National technical university of Ukraine “KPI”

ABOUT SOME DESIGN PRINCIPLES OF INFORMATION-RETRIEVAL SYSTEM AND PROCESSING OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN INTERNET

 Osypenko V., Shvorov A., 2014

У статті аналізуються основні тенденції пошуку і основний напрямок виявлення пріоритету електронних документів при обробці в Інтернеті. Технічні принципи побудови інформаційно-пошукової системи і здатність використовувати процесор і нейронні мережі для вирішення завдань, визначають важливість розгляду вхідних документів об'єктивно. Об'єктом дослідження є системи, що підтримують рішення, призначені для визначення пріоритету в розгляді документів, які надходять. Пропонована система може активно використовуватися в інформаційній підтримці блоків індуктивної технології системи інформаційно-аналітичного дослідження.
Ключові слова: електронний документ, вхідний документ, лінгвістичний процесор, нейронна мережа.

The paper analyzes the main trends of search the basic direction and identifying the priority of electronic documents handling in the Internet. The technical principles of construction of information retrieval system and ability to use linguistic processor and neural networks for solving problems determining the importance of consideration the input documents were grounded. The object of the study was the decision support systems designed to determine priority of review incoming documents. The proposed system can be actively used in information support blocks of inductive technology of system information-analytical research.
Keywords: electronic documents, incoming documents, linguistic processor, neural network.

Література – 8

UDK 681.142.2; 622.02.658.284; 621.325
Y. Pelech, D. Peleshko
National University “Lviv Polytechnic”,
Department of Information Technology Publishing

MARKING SPEECH SIGNAL BASED ON FACTOR HOLDER SMOOTHNESS AND FAST FOURIER TRANSFORM

© Pelekh Y., Peleshko D., 2014

За допомогою використання показника гладкості Гельдера на спектрі мовного сигналу запропоновано покращений метод маркурування мовних сигналів. Особливістю методу є висока точність декодування водяного знаку та інваріантність від оригінальних даних, сигналу та водяного знаку.
Ключові слова: мовний сигна, цифрови водяний знак, показник Гельдера, квазістаціонарна ділянка, гладкість функції, спектр сигналу, швидке перетворення Фур’є.

A new improved method of speech signals marking is presented. The method is based on employing of Hölder condition to speech signal spectrum. The key features of this method are its high accuracy during watermark decoding and independence from original data like speech signal and watermark.
Keywords: speech signal, digital watermark, Hölder condition, quasistationary, smooth function, signal spectrum, fast Fourier transform.

Література – 8

УДК 681.14
V. Petsko1, A. Mitsa1, F. Geche1, V. Kotsovsky1, A. Batyuk2
1 Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine
2 Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

OPTIMAL PARAMETERS OF FOUR-LAYER OPTICAL STRUCTURES WHEN THE LIGHT IS INCIDENT AT AN ANGLE

© Petsko V., Mitsa A., Geche F., Kotsovsky V., Batyuk A., 2014

Наведено результати теоретичних розрахунків можливостей просвітлення чотиришаровою оптичною структурою низькозаломлювальної підкладки під час падіння світла під кутом. Алгоритм розрахунків заснований на використанні методу негладкої оптимізації (r-алгоритму).
Ключові слова: оптичне багатошарове покриття, r-алгоритм, матричний метод Абеле, закон Брюстера.

The results of theoretical calculations of the optimal four-layer structure for optical bleaching of the substrate when the light is incident at an angle are given in the paper. Computational algorithm is based on the nonsmooth optimization methods (r-algorithm).
Key words: optical multi-layer coating, r-algorithm, Abeles matrix method, law of Brewster.

Література – 9

004.032.26

О. Tyshchenko, I. Pliss
Kharkiv National University of Radioelectronics,
Control System Research Laboratory

AN EVOLVING RESERVOIR NEO-FUZZY NETWORK FOR TIME SERIES PREDICTION

© Tyshchenko O., Pliss I., 2014

Компютінгове сховище – це парадигма навчання періодичних нейронних мереж на основі використання рекуррентної частина (так званого “резервуара”) інших показників. Еволюція систем визначила новий підхід, який фокусується на навчанні нечітких систем, щоі мають своїми параметрами їх структуру адаптації он-лайн. У даній роботі розвивається сховище нео-нечітка мережі, побудованої з використанням елементів затримки і нелінійних нео-нечітких синапсів, що означає еволюціонування систем і м’які обчислення об’єднуються в нову обчислювальну систему.
Ключові слова: сховище обчислювальне, еволюціонуюча система, гібридна система, нео-нечіткої нейрон, онлайн процедура навчання, прогнозування.

Reservoir Computing is a paradigm of training Recurrent Neural Networks based on treating the recurrent part (the so-called “reservoir”) differently from the readouts. This paradigm has become so popular recently due to its computational efficiency and the fact that it’s enough to train only a supervised readout. Meanwhile Evolving Systems define a new approach which focuses on learning fuzzy systems that have both their parameters and their structure adapting on-line. In this paper an evolving reservoir neo-fuzzy network is built using time delay elements and nonlinear neo-fuzzy synapses which means that Reservoir Computing, Evolving Systems and Soft Computing are combined in a new computational system.
Keywords: reservoir computing, evolving systems, hybrid systems, neo-fuzzy neuron, online learning procedure, prediction.

Література – 18

УДК 004
Р. Базилевич, В. Андрієнко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ОСТРІВКУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ

© Базилевич Р., Андрієнко В., 2014
Досліджено алгоритми бісекціювання графів, їх застосовність до острівкування енергетичних мереж. Проаналізовано алгоритм Кернігана–Ліна, спектральний метод та підхід k-середніх, щодо обчислювальних затрат і придатності до застосування.
Ключові слова: бісекціювання графу, острівкування енергомережі.

The graphs bisectioning algorithms are investigated and their applicability to islanding of the power system. The Kernighan-Lin algorithm, spectral method and multilevel kernel k – means approach have been analyzed with respect to the computational complexity and fitness for use.
Key words: graph bisectioning, power system islanding.

Кількість посилань 23

УДК 621.382
Р. Базилевич, Р. Кутельмах, А. Томчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА ВЕЛИКИХ РОЗМІРНОСТЕЙ МЕТОДОМ СПІЛЬНИХ РЕБЕР

© Базилевич Р., Кутельмах Р., Томчук А., 2014
Досліджено евристичні алгоритми розв'язання задачі комівояжера: найближчого сусіда, 2-Opt, 3-Opt, Ліна-Кернігана та Ліна-Кернігана-Гельсгауна. Здійснено порівняльний аналіз часу роботи алгоритмів та якості отриманих розв'язків. Запропоновано декомпозиційний метод знаходження розв’язків задачі комівояжера на основі спільних ребер.
Ключові слова: задача комівояжерaа, NN, 2-Opt, 3-Opt, алгоритм Ліна-Кернігана, алгоритм Ліна-Кернігана-Гельсгауна, евристика, велика розмірність.

Existing heuristic algorithms for solving traveling salesman problem, such as Nearest Neighbor, 2-Opt, 3-Opt, Lin-Kernighan and Lin-Kernighan-Helsgaun have been investigated in this work. The algorithms have been compared in terms of running time and solution quality. Decomposition approach, based on using common edges in multiple solutions, has been proposed.
Key words: traveling salesman problem, NN, 2-Opt, 3-Opt, Lin-Kernighan, LKH, heuristics, large-scale.
Кількість посилань 10

УДК 004.652
Т. Басюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ SEO-ОПТИМІЗАЦІЇ

© Басюк Т., 2014

Проаналізовано передумови виникнення процесу seo-оптимізації, описано основні види послуг, які надаються підприємствами із просування інтернет-ресурсів та проаналізовано основні етапи роботи оптимізаторів. Обґрунтовано методологічні засади побудови автоматизованої системи Seo-оптимізації та сформульовано висновки щодо можливості її проектування із використанням сучасних технологій програмування.
Ключові слова: структура, seo-оптимізація, веб-сайт, інтернет.

This paper analyzes the background of the process of SEO-optimization, carried description of the main types of services provided to businesses with promotion of internet resources and analyzes the main stages of SEO. The methodological basis for building an automated system optimization and Seo-formulated conclusions on the possibility of its design using modern programming technologies.
Key words: structure, seo-optimization, web site, internet.

Література – 6

УДК 004.738.5
А. Берко1, В. Висоцька2, Л. Чирун3
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
2кафедра інформаційних систем та мереж,
3кафедра програмного забезпечення

ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Берко А., Висоцька В., Чирун Л., 2014
Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання контенту. Запропонована модель дає можливість створити методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу контенту.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

General problems of electronic content commerce and functional services of content processing are analyzed in the article. Proposed model gives an opportunity to create a method and instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of content formation, management and support.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems.

Література – 8

УДК 004
А. Бомба1, М. Назарук2, В. Пасічник2
1Рівненський державний гуманітарний університет
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПОБУДОВА ДИФУЗІЙНОПОДІБНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ЗНАННЄВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

© Бомба А., Назарук М., Пасічник В., 2014
Описано інформаційну модель освітнього середовища крупного міста, проаналізовано процеси освітньо-кваліфікаційного зростання особистості, починаючи від перших освітніх процесів до повної професійної зрілості та подальшого підвищення відповідного знаннєвого потенціалу. Запропоновано процеси поширення знаннєвого потенціалу у соціокомунікаційному середовищі подавати у вигляді дифузійноподібної моделі.
Ключові слова: освітнє середовище міста, агент, клік, знаннєвий потенціал, дифузія.

An information model of the city educational environment have been described, the processes of educational qualification growth of the individual from the birth up to full profession readiness and further increment of the knowledge potential have been analyzed. There have been suggested processes of the knowledge potential propagation within socio-communicative environment in the form of the diffusion-like model.
Keywords: educational environment of the city, agent, click, knowledge potential, diffusion.

Література – 13

УДК 004.519.7 (045)
А. Вавіленкова
Національний авіаційний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ У СТРУКТУРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

© Вавіленкова A., 2014
Проаналізовано концепцію роботи формальних алгоритмів, наведено приклад ви¬користання команд машини Тюрінга для аналізу речення природною мовою. Запропо¬новано алгоритм автоматизованої лінгвістичної обробки електронних документів на основі побудови логіко-лінгвістичних моделей речень.
Ключові слова: природна мова, формальні алгоритми, семантична структура, логіко-лінгвістична модель, текстова база.

The article analyzes the concept of formal algorithms; it demonstrates an example of using the commands of Turing machine to analyze natural language sentence. The research proposes the algorithm of automated linguistic processing of electronic documents based on constructing logico-linguistic models of sentences.
Key words: natural language, formal algorithms, semantic structure, logico-linguistic model, text base.

Кількість посилань 11

УДК 004.738.5
В. Висоцька1, Л. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення

ПОБУДОВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В., Чирун Л., 2014
Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональ¬них сервісів опрацювання контенту. Запропонована модель дає можливість створити методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати процеси формування, управління та супроводу контенту.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

General problems of electronic content commerce and functional services of content processing are analyzed in the article. Proposed model gives an opportunity to create a method and instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the processes of content formation, management and support.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems.

Кількість посилань 5

УДК 004.05
Є. Гнатчук
Хмельницький національний університет,
кафедра системного програмування

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ

© Гнатчук Є., 2014
Розглянуто особливості експертних систем технічного діагностування як програмних систем. Досліджено методи формування вимог до програмного забезпечення та можливість їх застосування під час формування вимог до експертних систем технічного діагностування.
Ключові слова: вимоги, програмне забезпечення, експертні системи технічного діагностування.

The singularity of expert systems of technical diagnosing as program systems are considered in article. Methods of formation of software requirements and possibility of their use when forming requirements to expert systems of technical diagnosing were probed.
Key words: requirements, software, expert systems of technical diagnosing.

Кількість посилань 9

УДК 519.6
О. Гожий, І. Кобилінський, Д. Лугінець

Чорноморський державнинй університет ім. Петра Могили,
кафедра інформаційних технологій і програмних систем

ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У ЗАДАЧАХ ПЛАНУВАННЯ

© Гожий О., Кобилінський І., Лугінець Д., 2014

Проаналізовано головні типи ризиків та особливості методів аналізу ризиків у задачах планування. Визначено підхід до аналізу та моделювання ризиків у задачах планування на основі VaR методу. Досліджено ефективність параметричних та непараметричних методів оцінювання VaR.
Ключові слова: планування, ризик, методи оцінювання, ефективність.

The paper analyzes the main types of risks and specific methods of risk analysis in planning problems. The approach to analysis and risk modeling in problems planning based on VaR method. The efficiency of parametric and nonparametric methods for evaluating VaR.
Key words: planning, risk, assessment methods, efficiency.

Література – 7

УДК 517.957:550.837
Л. Журавчак, Ю. Федоришин
Карпатське відділення інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

РОЗПІЗНАВАННЯ ПРОВІДНИХ ТА ВИСООМНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У КУСКОВО-ОДНОРІДНОМУ ПІВПРОСТОРІ ПРИ МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ УСТАЛЕНИХ КОЛИВАНЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

© Журавчак Л., Федоришин Ю., 2014

Для кусково-однорідного провідного півпростору розглянуто аналітично-числову методику знаходження компонент векторів напруженості електромагнітного поля, збудженого стороннім джерелом струму. Проведено числові експерименти для повної, з ураху¬ванням струмів зміщення, та квазістаціонарної моделей, досліджено вплив включення з вищою та нижчою, ніж у геосередовищі, провідністю на розподіл поля на денній поверхні.
Ключові слова: система рівнянь Максвелла; система рівнянь Гельмгольца; уста¬лені коливання електромагнітного поля; непрямий метод граничних елементів.

The numerical-analytic technique for finding electric and magnetic components of electromagnetic field in a piecewise homogeneous conductive half-space is suggested. Electromagnetic field is excited by a horizontal contour with current harmonically changing in time. The problem is formulated and solved by means of the boundary element method.
Key words: Maxwell's equation system, the Helmholtz equation system, established EMF fluctuations; indirect boundary element method.

Кількість посилань 11

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21
1А. Ковальчук, 2І. Цмоць, 2М. Ступень
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних технологій видавничих систем,
2кафедра автоматизованих систем управління

КУБІЧНІ І ЛІНІЙНІ ФРАКТАЛИ З ЕЛЕМЕНТАМИ АЛГОРИТМУ RSA В ШИФРУВАННІ І ДЕШИФРУВАННІ ЗОБРАЖЕНЬ

© Ковальчук А., Цмоць І., Ступень М., 2014

Запропоновано застосування кубічних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень у градаціях сірого кольору з використанням елементів алгоритму RSA.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, фрактальний алгоритм, зображення

Proposed application of cubic fractal changes to the encryption and decryption, grayscale color using elements of the RSA algorithm.
Key words: encryption, decryption, fractal algorithm, image

Кількість посилань 5

УДК 621.372:538.56

М. Копитчук, В. Передерій
Одеський національний політехнічний університет,
кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж
Миколаївський національний університет ім. О.М. Сухомлинського,
кафедра комп’ютерних систем та мереж

ВИЗНАЧЕННЯ НЕЧІТКИХ СИТУАЦІЙ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОГНІТИВНИЙ СТАН ОСОБИ, ЩО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ В ЕРГАТИЧНИХ СИСТЕМАХ

© Копитчук М., Передерій, В., 2014
Розроблено нечіткі класифікатори, які дають можливість описати з максимальною точністю фактори, для яких немає відомих точних закономірностей і для яких необхідно провести асоціацію між якісною та кількісною оцінками факторів, які впливають на особу при прийнятті рішення.
Ключові слова: особа, що приймає рішення, фактори навколишнього середовища, нечіткі множини, нечіткі класифікатори.

Fuzzy classifiers which allow to accurately describe the factors for which there are no strict regularities and one must associate quantitative and qualitative assessments of factors which influence the individual while decision-making.
Key words: individual making a decision, environmental factors, fuzzy sets, fuzzy classifiers.

Кількість посилань 10

УДК 004:351
Н. Кунанець, О. Малиновський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ: ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

© Кунанець Н., Малиновський О., 2014
Розглянуто шляхи підвищення ефективності подання інформації за допомогою мультимедійних технологій, забезпечуючи тим самим використання нового потужного інструменту для сприйняття інформації особами з різними формами нозології. Проаналізовані особливості формування мультимедійного інформаційного контенту для користувачів з особливими потребами. В роботі розглянуто електронну бібліотеку як інформаційну систему, в якій формується та нагромаджується контент з різних джерел, сортується, структурується та інтелектуально опрацьовується. Запропоновано набір інформаційно-технологічних послуг, що робить мультимедійний інформаційний контент доступним для користувачів з різними формами нозології.
Ключові слова: мультимедіа, користувачі з особливими потребами, цифрова бібліотека, інформаційний контент.

The ways of efficiency improving of information presenting with using of multimedia technology were examined in this article, thus ensuring the use of a new powerful tool for perception of information by disabled persons. The formation peculiarities of multimedia information content for disabled persons were analyzed. This paper considers a digital library as an information system, where the information is formed and collected from different sources, also, it is sorted, structured and intellectually processed. It's proposed a set of information-technology services, which make multimedia information content accessible for disabled persons.
Keywords: multimedia, disabled persons, digital library, information content

Література – 17

УДК [004.942:519.85]:630*228.3
Л. Лотиш
Національний лісотехнічний університет України

МАТЕМАТИЧНІ ТА ПРОГРАМНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ РОЗВИТКУ ДВОВИДОВОГО ЛІСУ

© Лотиш І., 2014
Розглянуто математичне моделювання еволюції двовидового середньоширотного лісу з врахуванням вікової структури та створено програмне забезпечення для моделювання системи. Моделювання здійснюється числовим аналізом динамічної системи рівнянь методом Рунге–Кутта. Послідовно описано побудову моделі, що враховує як міжвидову конкуренцію, так і інші фактори: освітлення, заболочення, вікову структуру, кількість опадів, зовнішні впливи. Наведено результати моделювання, отримані на створеному програмному комплексі. Показано можливості використання створеної моделі локального рівня для інформаційного забезпечення розроблення та підтримки прийняття рішень у лісовому господарстві.
Ключові слова: лісове господарство, прогнозування, інформаційні системи, моделювання.

Simulation is carried out by numerical analysis of the dynamic system equations by the Runge-Kutta method. Consistently described the construction of a model that takes into account both interspecies competitionand ranks of other factors: light, water-logging, age structure, rainfall, external influences. The results of simulation obtained on the created software. The possibilities of using the created model local level to ensure the development of an information and decision support in forest management.
Key words: forestry, forecasting, information systems, modeling.

Кількість посилань 9

УДК 681.3; 551.24
4Ю.Морозов, 1Р. Назаревич, 2А. Назаревич, 3Є.Струк, 4В. Мархивка
1Фірма “SoftServe”,
2Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України,
Національний університет “Львівська політехніка”,
3кафедра автоматизованих систем управління,
4кафедра електронних обчислювальних машин

ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ГЕОФІЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ

© Морозов Ю., Назаревич Р., Назаревич А., Струк Є., Мархивка В., 2014

Представлено прототип розробленого Інтернет-порталу геофізичного моніторингу як підсистеми програмного комплексу збирання та обробки даних геодинамічного моніторингу. Прототип реалізовано на основі системи керування базами даних MySQL, який може розміщуватися як на власному сервері організації-замовника розробки, так і на публічних інтернет-серверах. Описано взаємодію бази даних та клієнтських модулів у рамках даного програмного комплексу.
Ключові слова: геодинамічний моніторинг, система збирання даних, база даних, обробка даних.

The prototype of developed geophysical Internet portal as subsystem of software of geodynamic monitoring data acquisition and processing is presented. The prototype is based on database management system MySQL and it can be placed both on their own servers of an awarding authority and on public Internet servers. Interaction of database and client modules within the bounds of this software is described.
Key words: geodynamic monitoring, data acquisition system, database, data processing.

Кількість посилань 21

УДК 004.056.5:655.25
М. Назаркевич, О. Троян
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА ВИДІВ ГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ДРУКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

ã Назаркевич М., Троян О., 2014

Проаналізовано методи захисту друкованих документів та показано, що латентні зображення залишаються перспективними для захисту. Розроблено мікрографічний спосіб захисту з товщиною ліній від 60 мкм. Побудовано гільйошні елементи на основі збурення ліній за технологією pdf. Сформовано графічні пастки, які містять фрагменти з повторюваних штрихів із заданою товщиною і періодом лінії. Створено латентні елементи шляхом побудови ліній різної товщини.
Ключові слова: спосіб захисту, цінні папери, захисні елементи.

The methods of protection printed documents and it is shown that latent images are promising in defense. A micrographic method of protection with a thickness of 60 micron lines. Powered guilloche items based on perturbation line technology pdf. Graphic traps are formed that contain fragments of repetitive strokes with a given thickness and period line. A latent elements are building lines of varying thickness.
Key words: method of protection, securities, security printing

Література – 3

УДК 004.724.4
К. Обельовська1, В. Роман1, О. Ліскевич2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра автоматизованих систем управління,
2кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

МАРШРУТИЗАЦІЯ ПАКЕТІВ З ВРАХУВАННЯМ ПРОПУСКНИХ ЗДАТНОСТЕЙ КАНАЛІВ ТА КІЛЬКОСТІ ПРОМІЖНИХ ВУЗЛІВ

 Обельовська К., Роман В., Ліскевич О., 2014
Запропоновано алгоритм маршрутизації для комп’ютерних мереж, що враховує пропускні здатності каналів та кількість проміжних вузлів.
Ключові слова: комп’ютерні мережі, маршрутні таблиці, пропускна здатність каналу, кількість проміжних переходів.

Modified routing algorithm for computer networks based on channel throughput and number hops is proposed.
Key words: computer network, routing table, bandwidth, hоp.

Література – 5

Syndicate content