№ 815 (2015)

УДК 338.43:316

У. О. Балик, М. В. Колісник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу і логістики

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
 Балик У. О., Колісник М. В., 2015

Розглянуто концепцію соціальної відповідальності підприємства в контексті планування та реалізації стратегії його розвитку. Сьогодні про конкурентоспроможність підприємства свідчить не лише ціна пропонованих продуктів, але й умови виробництва, умови ведення бізнесу. Тому ідея соціальної відповідальності бізнесу передбачає побудову спільної цінності та створення корисності як для самого підприємства, так і для суспільства чи навколишнього середовища. Отже, результатом праці є “зрівноважені” продукти – у розумінні зрівноваженості із короткостроковими цілями господарюючих суб’єктів, що їх пропонують, та довгостроковими цілями суспільної екзистенції, навколишнього середовища. Пояснено, що важливим є не лише як підприємство генерує власні прибутки – важливими є також і шляхи використання зароблених коштів. У практичній площині постає необхідність вказати причини, які роблять підприємство кращим в очах громадськості на загальному фоні конкурентів. Доведено, що значна частина управлінців сприймає переваги імплементації принципів соціальної відповідальності у практику власних підприємств перш за все у стратегічній перспективі. Обґрунтовано, що концепція соціальної відповідальності виходить за межі функціональної стратегії, сприяючи досягненню стратегічних цілей. Позитивна роль CSR є очевидною також відносно самої методики формування стратегії підприємства. Доведено, що CSR є головним інструментом, який має використовувати підприємство, розробляючи власну стратегію розвитку. А також обґрунтовано, що для того, щоб стратегію соціальної відповідальності було належно реалізовано, вона повинна ґрунтуватись на справжніх переконаннях власників, керівників та працівників підприємства та бути віддзеркаленням декларованих ними цінностей. Розглянуто ще один вимір конкурентоспроможності, який виникає із концепції CSR, – інноваційність. Тому у розумінні соціально відповідального бізнесу інновація, окрім впровадження нових технологічних рішень у вигляді нових товарів, повинна сприяти також підвищенню якості уже існуючих товарів та послуг, покращенню їхніх технічних характеристик, удосконаленню методів реалізації стратегії та відповідних процедур.
Ключові слова: стратегія, соціальна відповідальність бізнесу, управління, блакитний океан, ISO.

U. Balyk, M. Kolisnyk
Lviv Polytechnic National University
Department of Marketing and Logistics

STRATEGIC DIMENSION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
© Balyk U., Kolisnyk M., 2015

А concept of social responsibility of an enterprise in the context of planning and implementing its development strategy is investigated in the article. Nowadays company competitiveness in related not only to the price of its products, production conditions, business conditions but also to its corporate social responsibility (CSR). The idea of CSR involves building the shared value and creating utility for both the company itself and the society or the environment. Thus, as the result of such efforts, there appear “balanced” products, in the sense of them being balanced both with short-term goals of enterprises and long-term goals of social existence, the environment. The article explains that it is important not only how the company generates its income but also how it uses the money earned. In practical terms the need arises to specify the reasons that make the company look better in the public eye than its competitors. It is proved that most managers perceive advantages of implementing principles of social responsibility at their enterprises primarily in the strategic perspective. It is justified that the concept of social responsibility goes beyond the functional strategy, contributing to the achievement of strategic goals. The positive role of CSR is also evident concerning the very method of forming the enterprise strategy. It is proved that CSR is a key tool to guide the company in developing its own development strategy. It is also confirmed that for the enterprise social responsibility strategy to be implemented properly, it should be based on true beliefs of the enterprise owners, managers and employees and reflect their declared values. One more dimension of competitiveness arising from the concept of CSR is considered, that of innovation. So in the sense of socially responsible business, but for implementation of new technological solutions in the form of new products, innovation should also contribute to improving the quality of existing products and services, improve their technical characteristics, improve methods of strategies implementation and the related procedures.
Key words: strategy, corporate social responsibility, management, blue ocean, ISO.

Література – 8

УДК 37.015.6:371.26

*О. М. Блистів, Л. В. Галаз
*Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра менеджменту та адміністрування,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
© Блистів О .М., Галаз Л. В., 2015

Характерною ознакою сучасного етапу економічного та науково-технічного прогресу є стрімкий розвиток інформаційних технологій, їх якнайширше використання у різних сферах життя, зокрема в освіті та управлінні державою.
Сьогодні система освіти переживає період змін та трансформацій. Навчальні заклади повинні формувати вміння вчитися, здобувати інформацію, отримувати з неї необхідні знання. Зважаючи на це, все більшу роль у навчальному процесі відіграє рівень розвитку інформаційної культури особистості.
Поширення інформаційної культури в суспільстві та в освіті зокрема є важливим соціально-освітнім підґрунтям інформатизації загалом. Розглянуто особливості формування інформаційної культури особистості; розкрито зміст поняття “інформаційна культура” та сформульовано проблеми її формування; визначено шляхи та методи впливу інформаційної культури на ефективність навчального процесу.
Формування інформаційної культури якісно впливає на розвиток мислення студентів, сприяючи вмінню мислити категоріями, відділяти головне від другорядного, аналізувати ситуацію і робити висновки, розвиваючи їх об’єктивну та абстрактну складові.
Доводячи важливість впливу ІТ на освітній процес, увагу зосереджено і на негативних моментах такого впливу. Розкрито, зокрема, сутність таких аспектів, як індивідуалізація процесу навчання, створення нових форм взаємодії, вплив інформатизації на сучасну мову, вплив на цінності та культурні інтереси студентів; розглянуто проблеми фільтрації матеріалу, переходу до самостійних дій, підміни реальних знань комп’ютерною програмою тощо.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна культура, особистість, інформаційні технології, якість навчання.

O. Blystiv, L. Galaz
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Management of Administration Department
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

INTERRELATION BETWEEN INFORMATION CULTURE AND THE QUALITY OF EDUCATIONAL PROCESS

© Blystiv O., Galaz L., 2015

A characteristic feature of the present stage of economic, technological and information progress is rapid development of information technologies, their wide use in everyday life and education as well as in government management.
Today, the educational system is undergoing the period of changes and transformations. Educational establishments should form the ability to learn, obtain information and gather the nesseray knowledge. Hence, the development of an individual’s information culture plays an increasing role in educational process.
Expansion of the information culture in the society and, particularly, in education is an important social and educational foundation of informatization in general. This article examines peculiarities of formation of an individual’s information culture; elucidates the notion of "information culture" and formulates the problems of its formation; identifies the ways and methods by which information culture influences the efficiency of the educational process.
Formation of the information culture influences students thinking ability in a positive way, enabling them to think in categories, see main ideas, analyze the situation and draw conclusions developing their objective and abstract constituents.
Proving the importance of IT influence on the process of education, we also focus our attention on the negative moments of such influence. We reveal the essence of such aspects as individualization of the learning process, creation of new forms of interaction, informatization impact on the modern language, students’ values and cultural interests as well as material filtration, transition to individual work, substitution of real knowledge by a computer programme etc.
Key words: information society, information culture, personality, information technologies, quality of training.

Література – 10

УДК 005.95

Р. О. Винничук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
© Винничук Р. О., 2015

Обґрунтовано доцільність системного підходу до розвитку персоналу організації. Розглянуто структуру системи розвитку персоналу та запропоновано авторський підхід до цього питання з врахуванням особливостей та всіх напрямів розвитку персоналу. Особливий акцент зроблено на принципах, які впливають на формування системи розвитку персоналу, а також охарактеризовано специфіку кожного з напрямів розвитку персоналу.
Ключові слова: розвиток персоналу, система розвитку персоналу, системний підхід.

R. Vynnychuk
Lviv Polytechnic National University

SYSTEMIC APPROACH TO PERSONNEL PROFESSIONAL DEVELOPMENT
© Vynnychuk R., 2015

In this article the author presents the main conceptual principles of systemic approach to professional development. The article characterizes the selection of subsystems of organization’s personnel development. There is proven feasibility of a systematic approach to personnel development in view of the integrity, structuring and ordering system of organization personnel development. Personnel development is considered as a combination of organizational and economic measures aimed at disclosure of individual and professional potential of employees and increase of their abilities. The main purpose of personnel development is to provide the conditions for the effective use of HR potential and to promote the desire to increase their professional and competence-ideological level. The personnel development system involves the formation of goals, functions, organizational structure of personnel development, vertical and horizontal functional relationships of managers and professionals in the implementation and improvement of the organization’s personnel development. The idea of the system approach enables holistic view relationships between all components of the personnel development, and establishes their interaction and cause-effect reaction. This approach allows to structure features elements of personnel development system, including its goals, objectives, types, forms and specific principles that comprehensively reveal the essence of each of the aforementioned elements. The article notes that personnel development is an open system, which involves its interaction not only with the internal environment of the organization, but also with the external. In this context, the main factors which influence the personnel development system are determined. There is proposed a new approach to systematic review of organization’s personnel development, which is more comprehensive, multidimensional and more concrete compared to the existing ones. Such expediency is justified by the fact that personnel development is a dynamic category, information intensive, and subordinated to the challenges of today. The author proposes to divide a system of personnel development into three subsystems, each of which contains a set of similar signs on certain items. Informatization of all areas of society causes the necessity to select personnel development information subsystems. Such subsystems provide information necessary for acquiring knowledge and skills by employees. A social and psychological subsystem includes a psychological component, designed to adapt employee to possible changes in different types of activities or duties. Mobile subsystems may be connected with employee career movement horizontally or vertically. Personnel development in the organization as a whole should be clearly thought out and organized by using limited resources; it should be comprehensive, systematic and continuous. The article also considers all directions of personnel development and justifies the necessity of forming an effective system of personnel development in an organization.
Key words: personnel development; system of personnel development; systemic approach.

Література – 5

УДК 001.895 : 005

В. А. Воротніков
ДП “КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля”

УНІФІКАЦІЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НДДКР І ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
© Воротніков В. А., 2015

Розглянуто концепцію вдосконалення розроблення складних технічних систем як специфічного інноваційного продукту, перспективність створення якого розробник та публічний інвестор визначають за інноваційними параметрами, які формують за даними матеріалів патентів, що захищають нові технічні рішення закладені у об’єкт розробки.
Ключові слова: унікальний високотехнологічний інноваційний продукт, публічні закупівлі, прогноз перспективності, інноваційні параметри.

V. A. Vorotnikov
ДП “КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля”

UNIFICATION ASSESS INNOVATIVE PROSPECTS OF COMPLICATED TECHNICAL SYSTEMS AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF R&D AND PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT
© Vorotnikov V. A., 2015

The problem of improving the management of public procurement and R&D complicated technical systems on the basis of the analytical apparatus unification assess their prospects of innovation through the use of innovation R&D results indicators. In conditions of the techno-economic data high uncertainty on the basis of patent data can be obtained figures that with reasonable certainty will characterize the degree of innovation in relation to the technical level and the justification of the innovations practical implementation.
At the turn of the present decade to identify promising research and development we have shown interest of many influential international organizations, including the European Union, the World Bank, the World Intellectual Property Organization and others. The main conclusion that can be drawn from their documents, is that the key role in the financing of high-tech R&D should belong to the state or interstate structures. Another finding is that the significance of projects is often linked to the level of innovation, for an objective assessment which used IP.
A rational approach to improving the performance of the national system of high-tech R&D is proposed to create complicated technical systems carried out by the scheme of public procurement. To achieve this goal it is necessary to solve three major methodological problems. First, to confirm the relevance enhance the evaluation of promising R&D, especially in the creation of complicated technical systems, due to the introduction of innovative component of prospects. Secondly, to formulate the basic provisions of the analytical apparatus improvement of forecasting complicated technical systems the prospects of through the use of innovative options innovations obtained on the basis of patents. Third, to prove the feasibility of a uniform application of the proposed analytical prediction tools innovative prospects for rational coordination of corporate and institutional tasks of management to create complicated technical systems.
The basic prerequisite for the formation of this study methodology is the possibility of using non-financial data about the prospect of complicated technical systems for assessing the investment attractiveness of R&D in public procurement scheme. The methodology incorporated a comprehensive approach to the unification of technical-operational, economic and innovative options in the integration of innovative index prospects of complicated technical systems. Data on the effectiveness of the target, which in the early stages of the forecast are declarative in nature, complemented by the innovative characteristics of excellence of the development object. They can be obtained on the basis of material patents protecting a conceptual image of the development object, which should be given numerical values, for example, by the gradation of ranks in importance, indicators of novelty, inventive step and feasibility. This allows you to extend the evaluation stage of early prediction when most of the basic data for the analysis have low accuracy and reliability.
In addition, the prospects for a comprehensive forecast of complicated technical systems take into account the whole set of indicators that may be of interest to justify the investments in R&D. The analytical apparatus support decision-making on the creation of complicated technical systems is proposed to introduce assessment of the prospects of innovation, which is denoted by the term “spillover” novelties and lower technological level, with the potential dual-use.
Using a standardized methodology for assessing the prospects of the complicated technical systems creation will improve the efficiency of management companies in terms of ensuring their competitiveness and the macroeconomic impact is a synergistic effect on the growth of the quality of R&D results.
Topical problems in further research is a quantitative assessment of the IP rights degree and their commercial value, and the development of analytical expressions to identify and correct matching between the values of particular indicators in the framework of a summary innovative prospects indicator.
Key words: unique high-tech product innovation, public procurement, forecast promising, innovative options.

Література – 16

УДК 348.482(4):631

Л. І. Гальків, О. В. Килин *
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій
*Львівський інститут економіки і туризму

ЧИННИКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
© Гальків Л. І., Килин О. В., 2015

Розкрито об’єктивну природу відпочинкових подорожей за межі міст. Охарактеризовано специфіку формування попиту на послуги у сфері сільського туризму.
Досліджено термінологічний апарат тематики відпочинку у сільській місцевості. Охарактеризовано підходи до трактування сільського зеленого туризму вітчизняними науковцями, на основі чого сформульовано авторську дефініцію цього поняття.
Структуровано чинники активування сільського зеленого туризму в Україні. Обґрунтовано соціально-економічні наслідки розвитку зеленого туризму для сільських територій та для їх населення.
За даними Державної служби статистики України оцінено показники діяльності вітчизняних фізичних осіб-підприємців у сфері сільського (зеленого) туризму. Окреслено перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні.
Ключові слова: туризм, сільські території, сільський туризм, зелений туризм, перспективність розвитку сільського зеленого туризму.

L. I. Halkiv, O. V. Kylyn *
Lviv Polytechnic National University
The Department of the management of the organization
*lviv State Institute of Economy and Tourism

FACTORS AND SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE
© Halkiv L. I., Kylyn O. V., 2015

The objective nature of recreation tours outside the city is discussed in the article. Specifics of creating demand for services of green tourism are characterized.
The terminology of recreation in the countryside is studied. Approaches to treating green tourism by domestic scientists are characterized. The author’s definition of this concept is formulated as "the form of recreation outside the urban environment, with corresponding resource potential and scope, the positive effects of which go beyond the rural areas."
Green tourism contributes to preservation and development of human heritage, revitalization of agricultural activities, improvement of tourism infrastructure, preservation of Ukrainian ethnocultural identity and environmental awareness. It led to government support program for the development of green tourism in European countries.
Factors of stimulating green tourism in Ukraine are distinguished (demand growth, reasonable prices, historical and ethnographic heritage, recreational resources, affordable housing, environmental cleanliness) alongside with the discouraging factors (political and economic instability, negligent legal support, low level of human, advertising and information support, insufficient infrastructure and communications).
Socio-economic effects of green tourism in rural areas are defined (amplification of agricultural production, improvement of welfare settelments, diversification of management forms, stimulation of services development) and advantages for their population (increase of real incomes, employment increase, improvement of educational and cultural levels) are presented.
According to the State Service Statistics of Ukraine in 2012-2013, performance of the domestic natural individual entrepreneurs in green tourism is estimated. It is shown that not only the costs but also the quantitative indicators have increased: the number of estates; their area; the number of overnight stays; average length of stays. Dislocation of businesses in green tourism expanded from 13 to 20 areas. However, decrease is observed in tourist flows, cost per person-day; utilization of estates capacity. It is shown that business in green tourism is mostly concentrated in recreational areas of Ukraine.
Rising dynamics create supply on the green tourism market and the existence of blank sectors in this market indicates the green tourism development perspectives in Ukraine. The experience of European countries is presented concerning the following issues: tax incentives; common rural development and tourism against the background of financial support to the private sector; specialization in cuisine, wine tasting, ethnographic, pilgrim tours; employment of tourists in agriculture and others.
To improve the business environment in green tourism in Ukraine it is necessary to improve the regulatory framework and ensure its agreement with the EU; improve the investment climate; expand foreign economic activity; promote the value of healthy living based on the principles of sustainable tourism; adapt international experience to local realities.
Key words: tourism, rural areas, rural tourism, green tourism, the future development of rural tourism.

Література – 11

УДК 65.012.23:338.45:658

М. Я. Гвоздь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

КЛЮЧОВА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
© Гвоздь М. Я., 2015

Зображено актуальність застосування реінжинірингу бізнес-процесів як сучасного методу управління вітчизняними промисловими підприємствами, які функціонують в умовах певної економічної нестабільності. Досліджено та схематично наведено еволюцію поняття реінжиніринг бізнес-процесів, яка зображає змістове наповнення цього засобу управління та показує ключову роль інформаційних технологій у розвитку теорії реінжинірингу на сучасному етапі господарювання. Підкреслено можливості, яких підприємство може досягти за оптимального використання інформаційних технологій у своїй діяльності, показано їх роль у підвищенні ефективності функціонування підприємств крізь призму оптимізації зовнішніх бізнес-процесів, що покладено в основу Х-інжинірингу як нового етапу розвитку теорії реінжинірингу.
Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процес, інформаційні технології, Х-інжи-
ніринг, методи управління.

M. Gvozd
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

KEY ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN PROVIDING BUSINESS PROCESS REINGENEERING
© Gvozd M., 2015

The article shows the relevance of business processes reengineering as modern method of domestic industrial management of enterprises which are operating in specific conditions of economic instability. The concept of business processes reengineering evolution is researched and schematically represented. This evolution reflects the semantic content of management tool and shows the change of key factors at each stage of its theory. The key role of information technology in reengineering theory evolution is described at the present stage of economic development. Using information technologies in methods and management tools expands the range of capabilities in management because market of information technologies offers a wide range of application software that makes it possible to improve the business processes reengineering depending on the financial capacity of the company and the complexity of the tasks.
Opportunities are highlighted that enterprise could achieve within the optimal use of information technology in its activity. The importance of information technology in almost all areas of the company activities are highlighted as information technologies open new opportunities in management as they became a base for emergence of new management tools, X-engineering, for example. X-engineering is a new period in development of theory of engineering and aims at expanding business processes outside the enterprise. In these conditions development of information technologies today gives an opportunity for entrepreneurs to do business in a new way changing design not only of internal business processes, but also external ones, those dealing with the interaction with consumers.
Key words: reengineering, business processes, information technology, X-engineering, management methods.

Література – 6

УДК 65.012.34:631.11

Н. Т. Гринів, Г. В. Подвальна
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетинг і логістика

ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ
© Гринів Н. Т., Подвальна Г. В., 2015

Проаналізовано транспортну послугу за параметрами якості та ціни, виокремлено основні фактори, які формують попит на транспортні послуги. Проаналізовано фактори, котрі детермінують поняття якості транспортної послуги в контексті її оцінювання споживачем. Досліджено, як впливають коливання ціни транспортної послуги на попит на неї залежно від базових характеристик самої послуги. Проаналізовано наукові підходи до чинників, які актуалізують потребу в транспортуванні.
Дослідження здійснюється з метою вивчення передумов формування попиту на транспортні послуги.
На підставі проведених досліджень було встановлено, що атрибутами, які визначають поняття якості транспортної послуги, є матеріальні атрибути, довіра з боку клієнта та вірогідність її надання, компетенція, комунікативність та клієнто-
орієнтованість виконавця, безпечність та доступність самої послуги. Обґрунтовано, що вплив доходу та ціни на величину попиту на ринку транспортних перевезень є то значніший, що більш факультативним є характер потреби у перевезенні і навпаки. Визначено, що кожна індивідуальна транспортна послуга, виокремлена із загальної їх маси потреб у транспортуванні, є наслідком первинної потреби, що зумовлює потребу у транспортуванні, просторовою та часовою відстанню між пунктами відправки та призначення, конкретним вантажем/пасажиром чи групою вантажів/пасажирів.
Результати дослідження є важливими для розвитку фундаментальних знань про ринок транспортних послуг. Вони будуть корисними для подальшого розвитку теорії та практики управління транспортним підприємством на ринкових засадах.
Ключові слова: транспортна послуга, декомпозиція, управління, клієнт, стандарти обслуговування.

N. Hryniv, H. Podvalna
Lviv Polytechnic National University
Department of Marketing and Logistics

TRANSPORT SERVICES AS AN OBJECT OF ANALYSIS AND MANAGEMENT
© Hryniv N., Podvalna H., 2015

The transport service is analyzed in terms of the parameters of quality and price. The main factors that form a demand for transport services are determined. The analysis of the factors that determine the concept of transport services quality in the context of their consumer evaluation is conducted. It is investigated how fluctuations of transport services prices affect the demand for them in respect to different basic characteristics of the services. Scientific approaches to a set of factors actualizing the demand for transportation services are analyzed.
The research is carried out in order to study the prerequisites of shaping a demand for transport services.
On the basis of these studies it is found that the material attributes, trust and reliability of the provider, competence, communicability and openness to a client, safety and availability of the services are the attributes that define the concept of transportation services quality. It has been proved that the more optional is the nature of the demand in transportation the more important is the impact of income and prices on the demand. It is observed that each individual transport service, as a part of the total transportation demand, is the result of a primary need. Hence the demand is set for transport, spatial and temporal distance between the points of departure and destination, specific cargo / passenger or group of cargo / passengers.
The results of the research are important for the development of fundamental knowledge about the market of transport services. These results will be useful for the further development of theory and practice of management of transport companies on market principles.
Key words: transport service, decomposition, management, customer service standards.

Література – 7

УДК 657.1

1М. І. Диба, 1А. Г. Загородній, 2Г. О. Партин
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра обліку та аналізу
2кафедра фінансів

АСИМЕТРІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
© Диба М. І., Загородній А. Г., Партин Г. О., 2015

Розглянуто проблему асиметрії інформації в підприємницькій діяльності, зокрема: сутність асиметрії інформації та її відмінність від повноти інформації; причини виникнення інформаційної асиметрії; вплив асиметрії інформації на ефективність діяльності суб’єктів господарювання; види асиметрії інформації та їхня сутність.
Розкрито джерела та причини виникнення асиметрії обліково-аналітичної інформації, зокрема специфічні причини, які зумовлені формуванням цієї інформації, а саме: наявність різних моделей обліку, паралельне використання фінансового і податкового обліку, можливість використання підприємствами елементів облікової політики, відсутність нормативних документів щодо обчислення аналітичних показників.
Ключові слова: асиметрія інформації, причини асиметрії інформації, види асиметрії інформації, асиметрія обліково-аналітичної інформації.

M. I. Dyba, A. G. Zagorodniy, H. O. Partyn
Lviv Polytechnic National University

ASYMMETRY OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION MAKING
© Dyba M. I., Zagorodniy A. G., Partyn H. O., 2015

The problem of information asymmetry in entrepreneurial activity has been considered, in particular: the nature of information asymmetry and its difference from the completeness of information; the reasons for information asymmetry emergence; the impact of asymmetric information on the operating efficiency of business entities; the types of information asymmetry and their essence.
The sources and the reasons for asymmetry of accounting and analytical information have been developed, including specific factors, caused by the forming of this particular information: the existence of different accounting models, the concurrent use of financial and tax accounting, the possibility of application of accounting policy elements, the lack of regulatory documents for analytical indicators calculating.
Key words: information asymmetry, reasons for information asymmetry, types of information asymmetry, asymmetry of accounting and analytical information.

Література – 10

УДК 338.486 (477)

А. В. Дубодєлова, Л. С. Лісовська, Р. Р. Бандрівський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ТИПОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
© Дубодєлова А. В., Лісовська Л. С.,Бандрівський Р. Р., 2015

Розглянуто природу, сутність і суспільно-історичну зумовленість людського мислення. Виявлено значення, особливості та функції мислення в управлінській діяльності. Обґрунтовано необхідність типології мислення. Узагальнено сучасні теоретичні підходи і виокремлено критерії класифікації типів мислення. Виконано класифікацію типів мислення. За кожним типом мислення розкрито сутність, сфери, переваги та недоліки практичного застосування. За результатами аналізування наукової літератури доведено ефективність і визначено сукупність чинників, які якнайбільше впливають на системне мислення. Обґрунтовано необхідність розвитку стратегічного мислення. В результаті дослідження розкрито зміст і технологію стратегічного мислення та особливості застосування в управлінській діяльності.
Ключові слова: людське мислення, управлінська діяльність, типологія мислення, стратегічне мислення, технологія мислення, функції мислення.

A. V. Dubodyelova, L. S. Lisovska, R. R. Bandrivsky
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

THINKING TYPOLOGY IN MANAGEMENT
© Dubodyelova A. V., Lisovska L. S., Bandrivsky R. R., 2015

The article examines the nature, essence and socio-historical dependency of human thought. The value, features and functions of thinking in management are discovered. The necessity to create typology of thinking is justified. Modern theoretical approaches are overviewed and criteria for classification of the types of thinking are singled out. The types of thinking are classified. The essence, scope, advantages and disadvantages of practical application of each type of thinking are discovered. The results of the review of scientific literature are used to prove effectiveness and to determine a set of factors that have the greatest effect on systems thinking. The necessity of developing strategic thinking is substantiated. The study reveals the content and technology of strategic thinking and specifics of its application in management.
Key words: human thinking, management activity, types of thinking, strategic thinking, technology, thinking, thinking function.

Література – 22

УДК 338.1:330.13

В. О. Жаворонков
Національний авіаційний університет,
кафедра економічної теорії

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯК УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
© Жаворонков В. О, 2015

Обґрунтовано необхідність інноваційно-технологічних змін як головного фактору інноваційного розвитку країни. Проаналізовано стан інноваційної діяльності України за допомогою міжнародних індексів, що оцінюють науково-технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країни, і їх ранжування. Визначено фактори, які заважають впроваджувати новітні досягнення, та головні проблеми національної економіки щодо проведення інноваційно-технологічних змін.
Ключові слова: інноваційно-технологічні зміни, інноваційний розвиток, інституціоналізація, конкурентоспроможність.

V. O. Zhavoronkov
National Aviation University

INNOVATIVE TECHNOLOGICAL CHANGES AS A CONDITION OF INNOVATION OF UKRAINE
© Zhavoronkov V. O., 2015

It is proved that the development of the world economy is closely linked to the accelerated pace of scientific and technological progress and intellectual capital. Many countries are on the path of intensifying their economy, choosing a benchmark for the innovative model of economic development. In the article the necessity of innovations and technological changes as the main factor for innovative development is considered. The ideas, theories and concepts that theoretically proved influential nature and value of innovations and technological changes for economic growth are considered. The basic innovations and development of the respective innovative market niches are not possible without the active support of the state. Long legal documents of the government only declare direction of its powerful scientific and technological policy.
There is proposed and carried out the innovations analysis of Ukrainian economy through international indexes. They assess scientific and technological innovations and competitiveness as well as their ranking; the possibilities of Ukraine to develop new technologies and innovations; determine negative trends that threaten national security and technological inefficiency of government actions; evaluate the state of innovations in Ukraine. It is possible to identify the factors that hinder introduction of new achievements. There exist problems of low innovation activity of enterprises and high risks that hinder raising capital in high-tech sectors. Another problem concerns financing innovations of domestic enterprises and organizations, their sources and overall dynamics.
The article outlines the positive trends that show scientific personnel growth potential and the effectiveness of their work. This helps to increase the personnel own innovations and technological level. There is analyzed the quality of scientific research personnel, the ability of research institutions to carry out research work. The questions of motivating the staff of academic institutions and state funding of research are considered.
The effectiveness of scientific and technological entities and scientific research and technological capabilities of the national economy are analyzed in international terms. The indicators of economic, institutional, environment and information and communication technologies in Ukraine are analyzed. Assessment of scientific and technological sphere of the Ukrainian economy is made.
The main problems of the national economy concerning technological changes are highlighted: imperfection of the legislative framework for innovation and technological development; unfavorable economic and institutional regime for the development of innovative economy; the dominance of low-tech sectors of national production; the predominance of production of the 3rd and 4th modes; weak state support of high-tech innovation and resource-saving technologies; low investment research works; weak cooperation between enterprises and research organizations engaged to develop innovative products; low efficiency of research institutions; reduction of scientific and engineering staff and the number of specialists who perform scientific and technical work; declining interest of private companies to innovate; the risk of significant cost of innovative products and little demand for innovative goods and services; reduction in financing innovations at domestic enterprises own expense.
It is proposed that priority areas of innovation and technological changes in the society should be as follows: structural changes in the organizations related to the actions of competitors during the market launch of new products; innovation and technological change for new technologies; changes in production technologies based on new products that can lead to the formation of the new market demand and expand its capacity; socio-economic changes in the methods of work organization, management technologies, methods of social dialogue; institutional changes in the corporate culture; introduction of a new management style for new forms of employees motivation; application of new ways of organizing work and rest, staff training and development; innovative structural changes; transformation of organizational structure; change in the system of authority and responsibility; elimination of inefficient and creation of new organizational units; change of control systems and more.
Key words: innovation and technological change, innovative development, institutionalization, competitiveness.

Література – 10

УДК65.012.32:338.

Г. М. Захарчин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту персоналу та адміністрування

ЦІННІСНО-РЕГУЛЯТИВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
© Захарчин Г. М., 2015

Висвітлено ціннісно-регулятивні аспекти організаційної культури, які підсилюють її роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Охарактеризовано структурну, гуманістичну, ідеологічну, символічну парадигми організаційної культури в контексті розвитку систем менеджменту підприємства. Акцентовано на основних напрямах впливу організаційної культури на діяльність підприємства, що проявляється через процеси, структуру, систему відносин.
Ключові слова:організаційна культура, ціннісно-регулятивні аспекти, культура праці та виробництва, результативність діяльності підприємства.

G. M. Zakharchyn
Lviv Polytechnic National University

VALUE-REGULATORY ASPECTS OF ENTERPRISE ORGANIZATIONAL CULTURE
© Zakharchyn G. M., 2015

The article highlights the value-regulative aspects of organizational culture that enhance its role in ensuring the effective activity of the company. There are characterized structural, humanistic, ideological, symbolic paradigms of organizational culture in the context of company management systems. The main attention is focused on the main areas the impact of organizational culture on enterprise activity, which is manifested through the processes, structure, system of relationships. Organizational culture belongs to the complex phenomena study which faces a number of challenges that increase the growing interest in considering it as an internal source of innovation development, organizational changes and increased competitiveness. Current realities make their own corrections in management functions, which are realized not just in a particular organization but in a cultural environment as well; therefore, all management components are integrated to organizational culture category. Four types of value-regulatory paradigms of organizational culture were formed at the crossroads of all areas of its impact: structural, humanistic, ideological and symbolic. Using them allows us to consider a variety of scenarios of organizational behavior and development of company management systems. The structural paradigm of organizational culture reflects the technological activities of the company, so it is a value and regulatory mechanism aimed at streamlining processes, clarifying coordination functions between departments, planning of all enterprise processes, providing consistency and commitment in actions and decision-making. Humanistic paradigm is developed in the context of humanistic attitudes of society and fully consistent trends of socialization and humanization of work, so the main attention is directed to the human factor and methods of harmonizing personnel relations. The ideological paradigm is different, because it represents leadership role ideologies at the enterprise. Manager plays the role of a politician who is able to regulate the contradiction between the interests of different groups of personnel and individual employees, avoiding conflict situations. Symbolic paradigm is characterized by predominance trappings of organizational culture, artifacts that are easily perceived visually and by raising cultural tradition formed in accordance with the historical aspects of the enterprise. Thus, the impact of organizational culture on the overall performance of the company consists of a combination of the above aspects of value and regulatory paradigms and trends. Overall processes, structure, and behavior form the overall performance of the company, which confirms the effective influence of organizational culture on all parameters of its operation.
Key words: organizational culture, value and regulative aspects, the culture of work and production, performance of the company.

Література – 10

УДК 338.9:658

Г. І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ
© Кіндрацька Г. І., Кулиняк Ю. І., 2015

Проаналізовано структуру суб’єктів підприємництва України залежно від їхнього виду (великі, середні, малі) та встановлено основні особливості їхньої діяльності. Досліджено за 2008–2014 рр. динаміку розвитку економіки України, найважливішого її сектору – промисловості та галузі промисловості – машинобудування за такими загальними показниками: вартість активів, обсяг реалізованої продукції і чистий прибуток, а також встановлено причини їхньої зміни. Здійснено порівняльне оцінювання темпових показників діяльності великих, середніх і малих підприємств України, охарактеризовано тенденції зміни цих показників. Проаналізовано співвідношення темпів зростання середньорічної вартості активів і обсягу реалізованої продукції, а також темпів зростання чистого прибутку і обсягу реалізованої продукції з метою оцінювання рівня ділової активності промислових підприємств і підприємств машинобудування.
Ключові слова: суб’єкти підприємництва, великі підприємства, середні підприємства, малі підприємства, динаміка, ділова активність.

G. I. Kindratska, Y. I. Kulinyak
Lviv Polytechnic National University

STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS OF LARGE, MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES OF REAL ECONOMY IN UKRAINE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF DYNAMICS
© Kindratska G. I., Kulinyak Y. I., 2015

In the article the structures of Ukrainian business entities are analyzed depending on their size (large, middle, small) and peculiarities of their activities are determined. It is shown that large enterprises ( concerns, corporations) are less flexible and dynamic than small and middle enterprises that instantly react to changes of the market situation. However, small and middle enterprises fall behind large enterprises in terms of absolute indexes, for example, the cost of assets, sales volume, net income. For this reason, the comparative analysis of the development trends of these types of enterprises is conducted with the purpose of determining the level of their business activities.
The analysis of general dynamics of large, middle and small enterprises performance has been done which educes the trends in the past and the perspective directions of their development in the future. It assists the improvement of economic results of industries and sectors of economy of Ukraine. The dynamics of enterprises activities in the competitive environment under the influence of both external and internal factors is characterized by ongoing changes in their cost of assets, sales volume, net profit, and other indicators. The analysis of the economic development dynamics of Ukraine in 2008-2014, with special attention to industrial and machine building enterprises is conducted. The reasons of negative changes in their performance are studied. Correlation of rates of growth in average annual cost of assets, sales volume, and net profit is analyzed with the purpose of estimating the level of business activities of industrial enterprises and enterprises of machine building.
Judging from the results of the analysis of dynamics of large, middle and small enterprises in Ukraine, industrial and machine building enterprises, in particular, by such general indexes as cost of assets, sales volume, and net income, it is possible to state that the level of business activity of enterprises is not high, as they accumulate property actively but use it not very effectively.
Key words: business entities, large enterprises, medium-sized enterprises, small businesses, dynamics, business activity.

Література – 13

УДК 316.343.654

В. В. Клименко1, Г. М. Лозова2
1Національний авіаційний університет,
кафедра економічної теорії
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки

СЕРЕДНІЙ КЛАС: ДОСВІД США ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
© Клименко В. В., Лозова Г. М., 2015

Визначено роль середнього класу у суспільстві, виокремлено критерії його ідентифікації як економічного суб’єкта. Досліджено історію та особливості становлення сучасного середнього класу в США, а також проаналізовано чинники, які сприяли його формуванню. Здійснено порівняльний аналіз американського та українського середнього класу. Обґрунтовано необхідність участі держави у формуванні середнього класу, розроблено пропозиції щодо розв’язання проблем становлення середнього класу в Україні.
Ключові слова: середній клас, американський середній клас, доход, майновий статус, соціальний статус, вища освіта.

V. V. Klymenko1, G. M. Lozova2
1National Aviation University,
Economic Theory Department
2Kyiv Taras Shevchenko National University
Economic Theory, Macro- and Microeconomics Department

MIDDLE CLASS: THE USA EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITY
© Klymenko V. V., Lozova G. M., 2015

The article deals with the role of the middle class in society and the criteria for its identification as an economic entity, the history of American middle class and the comparative analysis of the middle class in the USA and Ukraine.
The middle class plays an important role in the economic growth of the country, performing economic, political, social, cultural and educational functions. The criteria for identifying middle class as an economic entity are a certain level of income and its stability; availability of material and financial assets; sufficient status in the labor market; certain consumer behavior.
The US experience shows that formation of the middle class is impossible without the government support. The history of the formation of the middle class in the USA is examined. The modern image of the American middle class comes from the post–World War II era. The factors that contributed to the formation of American middle class were the reform legislation of the New Deal, such as social security, unemployment insurance, labor relations; the growth of a strong labor union movement; reforms in banking and financial sector; the GI Bill.
Comparative analysis of the middle class in the United States and Ukraine shows that the Ukrainian middle class still does not match the American middle class by income, social status, personal characteristics, higher education as a guarantee of higher social status and higher financial compensation.
The recommendations for solving the problems of the middle class in Ukraine are offered. They include improving the institutional confidence in society; ensuring economic freedom; developing small businesses, including farming; stimulating aggregate demand to increase consumers; reducing the fiscal burden; expanding opportunities for mortgage lending; de-shadowing of the economy and the legalization of proceeds; improving the quality of higher education.
Key words: middle class, American middle class, income, property status, social status, higher education.

Література – 10

УДК 330.341.1.001.63

О. П. Косенко
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІДКРИТО-ЗАКРИТОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ
 Косенко О. П., 2015

Розглянуто загальний стан та основні тенденції зміни моделей організації інноваційного процесу. Доведено, що існуючі моделі недостатньо враховують інтелектуальну складову, яка є базовою під час розроблення інтелектуально-інноваційних технологій. Запропоновано авторську відкрито-закриту модель інноваційного процесу з інтелектуальною складовою та розроблено алгоритм її використання.
Ключові слова: інноваційний процес, інтелектуальна складова, промислові підприємства, комерціалізація, технологічний аудит

O. P. Kosenko
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

CONCEPTUAL OF OPEN-CLOSED MODEL OF INNOVATION INTELLECTUAL PART
 Kosenko O. P., 2015

The general situation and the main trends of changing the innovation process organization models are considered in the article. A retrospective review of models of the innovation process revealed the shortcomings of the existing models. First, in all the models there is no focus on the intellectual component of innovation. This deficiency is a common characteristic not only for Ukrainian companies. Second, the emphasis on certain models of openness to innovation today became sufficiently popular among industrial enterprises due to excessive openness of these models and insufficient representation in them the possibilities of using the closed innovation. Open innovation in principle is not a priority for the development, distribution and consumption. Third, the current model of organizing the innovation base is mostly focused on product-material innovation, providing a way out of the innovation process for new products. Fourth, the weakness of external innovation infrastructure enterprises in most cases makes their research units rely on their own capabilities.
It is proved that the existing models do not take into account the intellectual component, which is the base for the development of intellectual and innovative technologies. In some cases, this leads to difficulties in the organization of intellectual innovation in the industry, especially in the formation of the program of commercialization of innovation and technology transfer on the basis of the audit process. Each of the models discussed in the article meets the requirements of innovative development of its time, is viable and has been used in the market or close to market conditions. It was found that one of the other models of the innovation process differs in certain characteristics, among them: the speed and flexibility to respond to innovation challenges of the external environment; sources of innovation; feedback, the level of start-ups etc.
The author offers an open- closed model of innovation process with the intellectual component and the algorithm of its use. The model name was dictated by three main assumptions in its development. 1. The maximum openness to the concept of innovation, as it is envisaged in the model of a transfer of intellectual products (commercial or, in some cases, not commercial). 2. The maximum capacity of the enterprise internal consideration and taking into account its possible desire to leave the intellectual result as “a closed innovation”. 3. In the process of developing the intellectual innovation model one should consider developing intellectually meaningful product (intellectual property), for which the model provides a reliable legal protection.
The overall job at “open-closed model with intellectual component” can be described using a phased method of use. In the article the main stages are described, their content is revealed, and recommendations for effective use are given. The main stages of the model include: market research, analysis and selection of market demand, ranking and planning, research, intellectual result, legal protection, the decision to use.
Key words: innovative process, intellectual component, industrial enterprises, commercialization, technology audit

Література – 14

УДК 338:658.8

Т. В. Кулініч, А. Б. Адамчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗНИЖОК ДЛЯ АКТИВІЗУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 Кулініч Т. В., Адамчук А. Б., 2015

Розглянуто практичні особливості забезпечення активізації комерційної діяльності вітчизняних оптових торговельних організацій таким засобом стимулювання збуту, як впровадження обґрунтованої системи знижок для оптових клієнтів. Доведено численні переваги уведення системи знижок, зокрема такі, як: формування конкуренто-
спроможної асортиментної моделі оптового торговельного об’єкта, його гнучкого реагування на вимоги ринку і адаптації до змінних умов, забезпечення фінансової стійкості і підвищення прибутковості. Виділено обмежений перелік чинників, які переважно визначають розмір надаваних знижок, а також умови, за яких надання цих знижок позитивно позначається на кінцевих (звітних) результатах діяльності оптової торговельної організації. Показано можливості впливу даного інструменту активізування комерційної діяльності на представників мезооточення оптової торговельної організації: диференціація наявних і потенційних оптових клієнтів за різними критеріями і встановлення порогових розмірів знижок для їх окремих категорій, наслідком чого має стати прогнозоване збільшення кількості клієнтів, підвищення їх лояльності, входження цієї організації у нові ринкові мережі тощо. Також оцінено внутрішні переваги, що створює для оптової торговельної організації надання різних видів знижок, зокрема формування такої системи управління товарними запасами, яка дає змогу зменшити вплив сезонності на доходи (прибутки) такої організації, причому враховується життєвий цикл і екстремуми продажів для окремих асортиментних груп товарів.
Ключові слова: комерційна діяльність, активізування, оптові торговельні організації, знижки, сезонність, асортиментна модель.

T. V. Kulinich, A.B. Adamchuk
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

IMPLEMENTATION OF DISCOUNTS FOR COMMERCE ACTIVATION OF DOMESTIC WHOLESALE TRADE ORGANIZATIONS
 Kulinich T. V., Adamchuk A. B., 2015

Practical peculiarities of activizing domestic wholesale trade organizations’ activities through sales promotion specific tools are considered. Particular attention is paid to such an instrument of business revitalization as introduction of a reasonable system of discounts for wholesale customers. There exist many benefits of providing discounts, among them: forming a competitive assortment model for a wholesale trade object, its flexible response to market demands and its adaptation to changing conditions, financial stability provision and profitability increase. A limited list of factors that determine the amount of offered discounts is presented; the conditions under which the discounts granted positively affect the final (reporting) results of wholesale trade organizations are defined. There are shown possibilities of this business activation tool to affect representatives of the wholesale dealer’s environment: differentiation of existing and potential wholesale clients by various criteria and setting the threshold amount of discounts for their specific categories that results in the predicted increase of the number of customers, growth of their loyalty, possibility to connect this organization (dealer) to the new market networks etc. There are also reviewed internal benefits given by different types of discounts for wholesale trade organizations, including: the creation of such an inventory management system that can reduce the impact of seasonality on income (profit) of these organizations, taking into account the life cycle and the extremes of sales for certain goods assortment groups.
Key words: commercial activity, activation, wholesale trade organizations, discounts, seasonality, assortment model.

Література – 10

УДК 330.341.1

І. Є. Матвій, Т. А. Віхоть
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
© Матвій І. Є., Віхоть Т. А., 2015

Розглянуто сутність інноваційної діяльності малих підприємств та її значення для їх розвитку. Проаналізовано рівень інноваційної активності малих форм підприємницької діяльності. Виділено переваги та недоліки забезпечення інноваційної діяльності малих підприємств порівняно з середніми та великими компаніями. Досліджено негативні фактори, які впливають на інноваційну діяльність малих підприємств та способи їх подолання в Україні. Проаналізовано основні способи підтримки інноваційної діяльності малих підприємств за кордоном, зокрема, в країнах Євросоюзу та в США. З’ясовано напрямки підвищення рівня державної підтримки інноваційної діяльності підприємницького сектору та запропоновано шляхи активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.
Ключові слова: інновації, мале підприємство, переваги малих підприємств, недоліки малих підприємств, державна підтримка інноваційної діяльності.

I. Ye. Matviy, T. A. Vikhot
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

FEATURES OF SMALL BUSINESSES’ INNOVATION ACTIVITY
© Matviy I. Ye., Vikhot T. A., 2015

The essence of innovative small businesses and its implications for their development, and also the main characteristics that identify a company as innovative active were considered. The level of innovation activity of small forms of business in Ukraine was analyzed, namely, by type of implemented innovation and novelty in terms of sales of innovative products. Advantages and disadvantages of providing innovative small businesses were compared with medium and large companies. Studied the negative factors that affect the implementation of small enterprises innovation and ways to overcome them in Ukraine. It was analyzed the basic ways to support innovative small businesses abroad, particularly in the EU and the US. It is shown deterrent of innovation and small business areas raising public support for innovation business sector.
Ways intensify innovation of domestic enterprises were suggested, including raising public support by improving the institutional and legal framework; activation of most companies in the areas of study of customer needs, researching innovative ideas, organic attraction innovation in strategy development, greater involvement and autonomy to employees; implementation of special programs of innovative development, the formation of innovation infrastructure, establishing close cooperation between research institutions and enterprises based on commercialization, development and implementation of an efficient financial support of algorithm innovation.
Key words: innovation, small business, advantages small businesses, disadvantages small businesses, government support for innovation.

Література – 20

УДК 330.101.5

Н. М. Михальчук, Н. Я. Савка
Тернопільський національний економічний університет
кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності
кафедра комп’ютерних наук

МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВО-БОРГОВОЇ СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
© Михальчук Н. М., Савка Н. Я., 2015

Запропоновано методику моделювання податково-боргової компоненти фінансової безпеки держави. Теоретично обґрунтовано доцільність поєднання в методиці нормативно-індикативної оцінки з нейромережевими технологіями. Проаналізовано вплив податкової заборгованості на фінансову безпеку за двома індикаторами: податковим навантаженням та рівнем тінізації економіки.
Ключові слова: податкова заборгованість, фінансова безпека держави, методика оцінювання податкового боргу, штучні нейронні мережі.

N. Mykhalchuk, N. Savka
Ternopil national economic university
Department of Financial and Economic Security and Intellectual Property
Department of Computer Science

MODELING OF TAX-DEBT COMPONENT OF FINANCIAL SECURITY BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
© N. Mykhalchuk, N. Savka, 2015

Topicality of the problem of restructuring basic approaches to principles, forms, methods and tools for providing financial security of the state is justified in the article. The current concept, which is legally approved, is based on regulatory and indicative analysis and has the nature of ascertaining of current trends; however it doesn’t allow analyzing the future transformations. The authors prove complexity of applying classical evaluation methods from both mathematic and logical point of view through the features of political and economic situation in Ukraine and through nonlinearity relation between the events and the processes within security bounds. Accordingly, the authors argue advisability and preferences in the formation of new, more progressive methods for diagnosing the state of financial security at the macro level, especially by the tax-debt component.
In the process of research there was developed methodology for modeling tax-debt component of state financial security, which was developed by using combination of the normative and indicative evaluation with the neural network technologies. Efficiency of methodology was verified by using analysis of impact of the tax arrears on the financial security by using two indicators: tax load and the level of the shadow economy.
As the result of expert evaluations there was defined a range of limit values for selected indicators and it was found that their values show crisis trends. The model, which was developed based on the artificial neural networks with the radial basis functions, demonstrates interconnection between the level of the tax debt and the level of the shadow economy and refutes the dependence between arrears and tax burden. Those results are adequate to the current economic situation.
Conclusions of the authors and recommendations regarding application of artificial neural networks prove that the methodology is optimal for evaluating the mutable economic environment and efficiently describes mediate interconnection between investigated events and allows formulating conclusions concerning current state of financial security.
Key words: tax debt, financial security, method of estimating the tax debt, artificial neural network.

Література – 7

УДК 629. 083(075.8)

С. В. Нємий1, О. С. Нєма2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки,
2Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра управління проектами

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ У ПРОЕКТАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
© Нємий С. В., Нєма О. С., 2015

Розглянуто особливості оцінювання ефективності у проектах модернізації виробничо-технічної бази автотранспортних підприємств на основі розрахунку дисконтованого терміну окупності. Запропоновано формули для розрахунку складових грошових потоків, які формуються в результаті реалізації таких інвестиційних проектів.
Ключові слова: автотранспортне підприємство, виробничо-технічна база, проект, інвестування, модернізація, економічна ефективність, чистий прибуток, термін окупності.

S. V. Nyemyy1, О. S. Nyema2
1National University Lviv Polytechnic,
Department of Vehicle Repair and Maintenance,
2Lviv Regional Institute of Public Administration of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Project Management Department

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS IN PROJECTS MODERNIZATION OF PRODUCTION AND TECHNICAL BASE OF MOTOR TRANSPORT INTERPRISES
© Nyemyy S. V., Nyema О. S., 2015

Features evaluation of the efficiency of modernization projects of production and technical base of motor transport enterprises by calculating the discounted payback period are considered. The formulas for calculating the components of cash flows generated as a result of investment projects are proposed.
Key words: motor transport enterprise, production and technical base, project, investment, modernization, economic efficiency, net income, payback period.

Література – 8

УДК 331.101:338.21

Л. О. Нікіфорова
Вінницький національний технічний університет

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ START-UP НА ПЛАТФОРМІ ВНЗ
ã Нікіфорова Л. О., 2015

Обґрунтовано, що в Україні вже сьогодні створено умови для формування start-up на платформі ВНЗ, при цьому доведено, що всі учасники start-up –підприємства, фірми, ВНЗ, викладачі, студенти тощо – мають чітко виражену мотивацію. На основі проведених досліджень сформовано рекомендації щодо законодавчого закріплення деяких елементів мотивування інноваційного процесу. Розроблено методи для створення та управління start-up на платформі ВНЗ в умовах сучасного стану економіки України.
Ключові слова: start-up, ендаумент, проект, інновації, інформаційні технології, вищий навчальний заклад, університет, мотивація, кошти, закон.

L. О. Nikiforovа
Вінницький національний технічний університет

MOTIVATIONAL ASPECTS OF CREATING INNOVATIVE START-UPS ON THE PLATFORM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ã Nikiforovа L. О., 2015

The article proves that in Ukraine the conditions are created for the formation of start-ups on the platform of universities. It is proved that all participants of start-ups – companies, firms, universities, teachers, students etc. – have a clear motivation. The recommendations are made on the basis of research for legislative consolidation of some elements motivating the innovation process. The methods are obtained for creating and managing start-ups on the platform of Universities at the present stage of Ukrainian economy development.
Today in Ukraine a number of companies buy foreign technologies, a number of firms and companies buy the components, from which high-tech products are assembled. As a result, they pay to the owners of intellectual property from foreign countries. Thus, today Ukraine is funding the innovative economic development of foreign countries. The current situation in Ukraine can be called “an innovation trap”. It is necessary to change the rules on the market of innovative technologies to go out from this innovation trap. The paper proves that the development and production of innovative products should move to Ukraine; it concerns both production and scientific research. Due to this the necessary conditions will be created for using scientific potential at domestic universities. It will also help to create the basis of start-ups producing innovative ideas needed by business.
This paper analyzes the sources of financing start-ups on a platform of universities, as well as special funds and endowments. It is proved and illustrated by an example that the start-up on the platform of the university is a source of independent funding for University’s special fund or the endowment fund. The features are described for creating and financing innovative start-ups at universities. Motivation of all participants of start-ups is described. The recommendations are elaborated for the improvement of certain elements of the Bill on Innovation, and it is proposed to adopt the legislative responsibility of the actor’s start-up in case of not fulfilling its obligations. In particular, the situation is described, when a start-up created at the university is financed by external sources, i.e. public or private funds.
Key words: start-up, endowment, design, innovation, information technology, higher education institution, university, motivation, funds, law.

Література – 12

УДК 334.78: 65.011.56

І. І. Новаківський
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ВРАХУВАННЯМ РІВНЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
© Новаківський І. І., 2015

Проаналізовано еволюцію методичних підходів у сфері формування системи управління підприємством. Показано, що сучасні методи в галузі теорії організацій продовжують динамічно розвиватися, але сфера їх застосування обмежена через відставання від вимог інформаційного суспільства. Тому на практиці вищий менеджмент часто використовує багатовекторний комплексний підхід, враховуючи власні емпіричні знання. Основним завданням у цій сфері залишається розроблення багатоцільового структуро-твірного інструментального комплексу для формування системи управління підприємством. Цей інструментальний комплекс повинен забезпечити повне і достатнє наповнення системи управління підприємством, підтримку стійкості її функціонування та утримання на траєкторії ефективного раціонального розвитку. Доведено, що система управління підприємством значно залежить від рівня розвитку інформаційної інфраструктури, яка трансформується у випадку переходу на вищий ступінь суспільно-економічного розвитку. Розроблено засади багатоцільового структурно-твірного інструментального комплексу, який дає змогу врахувати, з одного боку, узгоджену сукупність основних стратегічних цілей формування системи управління підприємством, а з іншого – можливості трансформації, враховуючи ступінь суспільно-економічного розвитку, на який орієнтується вищий менеджмент організації.
Ключові слова: система управління підприємством, інформаційна інфраструктура, багатоцільовий інструментальний комплекс, ступінь суспільно-економічного розвитку.

І. І. Novakivskyy
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

PRINCIPLES OF FORMING ENTERPRISE COMPETITIVE MANAGEMENT SYSTEMS WITH THE ACCOUNT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
© Novakivskyy І. І., 2015

The article analyzes the evolution of methodological approaches in the field of enterprise management systems formation. It is shown that modern methods used in the theory of organizations continue to develop dynamically, but their scope is limited because of lagging behind the requirements of the information society. Therefore, in practice the top management often relies on the complex multi-vector approach based on their empirical knowledge. The main objective in this area is the development of a multi-instrumental complex for the enterprise management system formation. This instrumental complex should provide full and adequate enterprise management system content, support to its performance sustainability and retention of effective sustainable path of development. It is proved that the enterprise management system is highly dependent on the level of development of information infrastructure, which is significantly transformed when transferring to a higher degree of social and economic development. There are developed principles of this multi-purpose structure-generating tool complex, taking into account, on the one hand, an agreed set of key strategic objectives of the enterprise management system formation, and, on the other hand, the possibility of transformation based on the level of socio-economic development, to which the enterprise top management is oriented.
Key words: systems management, information infrastructure, multi-instrumental complex, level of socio-economic development.

Література – 11

УДК: 378.014.54

В. О. Пірус
Хмельницький національний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
© Пірус В. О., 2015

Означено актуальність дослідження інноваційного розвитку вищих навчальних закладів. Розглянуто наукові підходи до інноваційного розвитку вищого навчального закладу. Окреслено основні складові інноваційного розвитку вищого навчального закладу, проаналізовано напрямки впровадження освітніх інновацій, визначено необхідність дослідження фінансової складової інноваційного розвитку навчальних закладів.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, інноваційний розвиток, освітні інновації.

V. Pirus
Khmelnytsky National University

THEORETICAL FOUNDATIONS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS INNOVATIVE ACTIVITIES
© V. Pirus, 2015

The relevance of research into innovative development of higher educational institutions is emphasized in the article. The author considers Ukraine’s joining the Bologna process and adopting the new law "On higher education" that have increased the necessity of looking for such ways of education development that would correspond to modern demands.
The process of reforming the national education has exacerbated the need to explore the specific properties of the education sector and educational services, its organization, and patterns of development with the aim of adapting them to market conditions. New approaches to innovative development of higher educational institutions that would ensure their competitiveness on the educational market are being formed by domestic science. There is a need to explore new ways and methods of organizing the educational process, research, financial, economic and other aspects of educational institutions operation, i.e. introduction of innovations in all spheres of life.
The article discusses the research approaches to innovative development of higher educational institutions. Innovative individual development and educational innovations were analyzed by researchers mainly in the spectrum of the introduction of innovative technologies in the sphere of administration and in the educational process, but the issues of economic security of the innovative development were not considered.
There are outlined the main components of innovative development of higher educational institutions, namely: introduction of innovative technologies in educational process; improving the system of organization and management of the high school; the qualifications and identity of personnel of higher educational establishments; the development of its research capacity, research and production of scientific and innovative products; formation of the economic mechanism that will provide additional financial resources; conducting marketing activities with the aim of expanding markets of educational services and customer satisfaction.
The areas of implementation of educational innovations are analyzed together with the individual group innovation which is associated with the student’s needs and professional expectations; initiatives related to studying certain disciplines and supported by industry professionals and employers; innovations associated with the use of new information technologies; innovations relating to the reform of curriculum content, including introduction of the modular system, semester structure with a new assessment system in response to the change in the content of academic disciplines and enhance interdisciplinary interaction; institutional initiatives, in particular policy decisions on a wide range of issues (e.g. regarding the use of information technology, applied aspects of education), teachers ‘ professional development; systemic initiatives including the establishment of new educational institutions by the government (for example, open universities); financing of the system changes, which encourages the increase of the level of entrepreneurship and the development of professional skills of teachers; innovation assessment.
The need to study the financial component of innovative development of educational institutions in the direction of identifying the specific characteristics of educational innovations and the implementation of analysis of their impact on the formation of the economic mechanism of innovative development of higher educational institutions is identified in the article.
Key words: higher education, innovation development, educational innovation.

Література – 10

УДК 338.12.017

П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва, Н. П. Ткачова
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
© Перерва П. Г., Кобєлєва Т. О, Ткачова Н. П., 2015

Розглянуто актуальні питання формування складу факторів, які впливають на кон’юнктуру ринку машинобудівних виробів. Як об’єкт дослідження визначено продукцію електротехнічної промисловості. Всі фактори впливу систематизовано та проаранжовано за їх вагомістю. Для досягнення цієї мети автори запропонували використовувати блочно-експертний підхід. Теоретично важливими та практично значущими є пропозиції авторів щодо моніторингу кон’юнктури з використанням тригонометричних функцій. Автори довели, що такий підхід є достатньою мірою обґрунтованим, оскільки при цьому визначається співвідношення вартісних та якісних показників виробів. Це дає можливість здійснювати техніко-економічне оцінювання та науково обґрунтоване управління ринковими характеристиками комерційно-виробничої діяльності підприємства. Це також допомагає приймати рішення щодо реального впливу підприємства на стан кон’юнктури своєї продукції. Все це загалом підвищує споживчий рівень продукції, що випускається, та конкурентоспроможність самого підприємства на ринку.
Ключові слова: ринок, кон’юнктура, електротехнічна продукція, моніторинг, фактори, тригонометричні функції.

P. Pererva, T. Kobyelyeva, N. Tkachev
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

FORMATION OF ELECTRICAL PRODUCTS MARKET CONDITIONS
© Pererva P. G, Kobyelyeva T. O, Tkachev N., 2015

The analysis of the current research in the field of industrial products market conducted in the article gives reason to believe that now there is no single definition of “market conditions”. Usually, some researchers do not distinguish the specific characteristics of the market, do not include temporary factors and the nature of the entities in a changing market environment. The study and improvement of market conditions conceptual apparatus does not allow to consider the concept of “market situation” with integrated position as an integrated feature, which helps reproduce the dynamic assessment of the economic situation in the marketplace.
The authors found that in the market economy strategy development by electrical companies is impossible without identifying the main trends in market conditions and the impact of changes in various factors. Based on the study there were revealed peculiarities of the domestic market of asynchronous motors, which include: high volatility, significant volumes of export-import operations, close relationship with the program’s energy security. To achieve this, the authors proposed to use block-expert approach. It is proved that there are four main blocks of indicators characterizing electrical products market conditions from the point of view of producers, consumers, product characteristics and market environment. It is shown that the most important representatives of these units are demand, supply, price and quality of products, a market which is investigated.
There were analyzed the existing methods of formation and evaluation of market conditions, which led to the conclusion that the most promising in the current development is a monitoring approach that organically combines empirical, expert and economic-mathematical methods and allows a more objective use of the available analytical tools to diagnose the state of enterprises in market conditions. Theoretical and practical importance has the authors’ proposal to develop a comprehensive system of evaluation and monitoring of market conditions through the use of trigonometric functions containing the most significant market indicators. This allows, at mathematically reasonable intervals, to interpret the situation in terms of market and commercial results of an electrical company. It also permits to respond to the market changes appropriately to improve the efficiency of its production activities. The authors demonstrate that this approach is sufficiently justified, as this is determined by the ratio of product value and quality. This makes it possible to carry out feasibility study and scientifically grounded management of market characteristics of commercial production activity. It also helps to make decisions concerning the real impact of the enterprice on the position of its products on the market. In general, all this increases the level of consumer products and the enterprise competitiveness.
The main provisions of the study, stated in the article, are confirmed by practical results of their implementation at the enterprises of machine-building, particularly, of electrical profile.
Key words: market conditions, electrical products, monitoring factors, trigonometric functions.

Література – 19

УДК 658.589.005

Й. М. Петрович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
© Петрович Й. М., 2015

Зроблено спробу проаналізувати і узагальнити вплив основних організаційно-технічних і економічних чинників, які можуть впливати на прискорення розвитку конкурентоспроможності виробничого потенціалу українських промислових підприємств, охарактеризувати їх змістовне наповнення і сферу впливу в динамічних умовах прискорення науково-технічного прогресу і жорсткої конкуренції. В цьому контексті наголошується на ролі і значенні організаційно-технічних і соціально-економічних чинників у формуванні та ефективному використанні конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств. Зроблено спробу висвітлити важливість вирішення цього завдання застосування на промислових підприємствах новітніх технологій та забезпечення їх освоєння персоналом високого рівня кваліфікації. Наголошується на важливості і необхідності вирішення проблем прискорення процесів модернізації виробничого потенціалу вітчизняного машинобудівного комплексу. Зокрема йдеться про нарощування сучасного конкурентоспроможного потенціалу машинобудівних підприємств, які повинні налагодити випуск прогресивної техніки для переоснащення підприємств агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості, а також підприємств виробничої інфраструктури. Підкреслюється важливість застосування сучасних методів управління процесом модернізації, орієнтованих на ефективне використання інвестиційних ресурсів. Звернено увагу на підвищення ролі мотивації працівників підприємств у вирішенні проблем їх модернізації. Підкреслюється важливість застосування важелів матеріального і морального стимулювання персоналу.
Ключові слова: модернізація, інновація, потенціал, конкуренція, інвестиції, ефективність, мотивація, персонал, управління.

Yo. M. Petrovych
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

MODERNIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AS AN IMPORTANT PRECONDITION OF THEIR COMPETITIVE POTENTIAL DEVELOPMENT
© Petrovych Yo. M., 2015

An attempt is made to analyze and generalize the effect of main organizational and technical as well as economic factors which can accelerate increase of competitiveness of the industrial production potential of Ukraine. Their content and scope of influence in the dynamic conditions of scientific and technical progress acceleration and hard competition are described.
In this context the role and importance of organizational and technical as well as socio-economic factors in formation and effective use of competitive potential of industrial enterprises are emphasized. An attempt is made to light up the importance of applying innovative technologies at industrial enterprises for solving this task and mastering these technologies by highly qualified personnel. The importance and necessity of solving the problems of modernization processes acceleration at production enterprises of domestic machine-building complex are emphasized. In particular, modern competitive potential of machine-building enterprises should be built. The progressive technologies should be used for re-equipment of enterprises of agro industrial complex, retail food industry, light and production infrastructure enterprises. The importance of applying modern methods of modernization control is underlined. Attention is paid to increasing the role of the enterprise workers motivation in solving modernization-related problems. The importance of applying financial and moral stimulation of personnel is stressed.
Key words: modernization, innovation, potential, competition, investments, efficiency, motivation, personnel, management.

Література – 11

УДК 338.242

К. В. Процак, О. І. Карий, А. О. Мавріна
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
© Процак К. В., Карий О. І., Мавріна А. О., 2015

Досліджено концептуальні засади договірного регулювання, проблеми регулювання державно-приватного партнерства в Україні. Виявлено фактори, які негативно впливають на успішність реалізації передбачених цими угодами проектів державно-приватного партнерства. Запропоновано удосконалити договірну програму реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні, надаючи можливості сторонам проекту ДПП вносити необхідні зміни протягом життєвого циклу проекту, забезпечуючи так гнучкіше регулювання відносин його учасників.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, договірне регулювання державно-приватного партнерства, проектні ризики.

K. V. Protsak, O. I. Karyi, A. O. Mavrina
Lviv Polytechnic national university
Department of Management of Organisations

CONTRACTUAL REGULATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN UKRAINE
© Protsak K. V., Karyi O. I., Mavrina A. O., 2015

The conceptual basis of contractual regulation is researched in the article. The research shows that increasing the efficiency of public-private partnerships (PPP) requires improving contractual relations, reducing their uncertainty. Accordingly, it is necessary to implement the approaches that will reduce the implicitness of agreements in the field of public-private partnerships. The perspective directions that could be realized through public-private partnerships in Ukraine are presented. Among them there is technically backward and outdated infrastructure (roads and railways, airports, seaports, housing and utilities, wastes removal and sorting, telecommunications).
The problems of public-private partnerships regulation in Ukraine are revealed. Thus, for example, regulation of functions in the field of PPP in Ukraine and European countries is assigned to different authorities. Regulatory functions in Europe are performed by specially created consulting centers, consisting of representatives of business and government. The similar regulatory functions in Ukraine are almost fully performed by different ministries and government departments. It is substantiated that the legal and regulatory framework of PPPs in Ukraine is very complicated, multilevel and bureaucratic. The law on public-private partnerships in Ukraine involves the implementation of projects only in the form of a treaty, while in some European countries there is no such limitation. In Europe there is usually created a special structure in the form of a legal entity with the participation of public and private partners, sometimes even involving financial institutions. The factors that hinder successful implementation of public-private partnerships projects are discovered in the article as well.
It is suggested to improve contracting program implementation of public-private partnerships in Ukraine by enabling PPP project parties make the necessary changes during the project life cycle, thus providing more flexible regulation of relations between the parties.
It is necessary to give local governments more powers to overcome difficulties when entering into partnership contracts with private capital at the regional level.
Key words: public-private partnership, contractual regulation of public-private partnership, project risks.

Література – 6

УДК 338.9:658

Г. В. Рачинська, Г. Р. Копець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ І СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ
© Рачинська Г. В., Копець Г. Р., 2015

Виокремлено особливості малого і середнього бізнесу (МСБ), відмінності в поведінці підприємств МСБ порівняно з великими підприємствами і основні ознаки сучасного управління підприємствами МСБ. Проаналізовано класичну управлінську “решітку” Р. Блейка і Дж. Моутон з метою вибору оптимального стилю управління, який би відповідав конкретній ситуації у сучасному бізнесі. Досліджено типові проблемні зони в управлінні МСБ. Запропоновано проектувати і використовувати стратегічну канву нового продукту чи послуги як спосіб реалізації конкретної стратегії управління, спрямований на максимізацію прибутку, підтримання іміджу фірми, розширення частки ринку.
Ключові слова: управління, малий і середній бізнес, стиль управління, лійка продажу, стратегічна канва товарів або послуг.

G. V. Rachynska , G. R. Kopets
Lviv Polytechnic National University
Management of Organizations Department

ACTUAL ASPECTS OF SMALL AND MIDDLE BUSINESS MANAGEMENT IN UKRAINE
© Rachynska G. V., Kopets G. R., 2015

The article singles out features of SMEs, differences in the behavior of small and medium-sized businesses compared with large enterprises, and, consequently, the main features of the modern management of small and medium businesses. The characteristic features of modern management are: gradual abandonment of managerial rationality of classical schools of management, situational approach to management, the use of strategic management of business entities that combines strategic approach to setting goals and program – targeted to their realization, recognition of dominant importance for the development of innovative management firms, managing organizational culture of the company. The main factors are management flexibility, adaptation to the constant changes in the external environment. There is analyzed the classical management “grid” specified by R. Blake and J. Mouton to select the optimal management style that is appropriate for the specific situation in modern business.
“Blind” areas in the management of small and medium business are investigated. Among the typical problem areas there are singled out: the lack of management diagnostics, business key performance indicators, lack of vision of the final result of the firm, poor quality work with the client base, lack of pre-test phase of goods and services, consumers workload, manager solution routine, operational tasks, imperfect mechanism of doing business.
One tool that helps keep administrative account is funnel sale. It structures the data for all customers from the moment of the first call to the close of the deal. Funnel means reducing the number of potential customers in the transition to the next stage of interaction.
The sequence analysis of the expectations from the goods or services of the company through strategic design canvas with the influence of consumers and competitors is made. For this purpose, the following steps are singled out: 1) defining the criteria that are important to potential customers when choosing goods (services) of the company; 2) evaluating goods (services) of the main competitors by certain criteria, designing their strategic canvas;
3) evaluating goods (services) offered by a particular company, and designing their own strategic canvas on the same schedule. If curves are basically the same, meaning that a particular firm offers are differentiated enough, this leads to price competition and lower profits of the company.
Key words: management, small and medium business, management style, sales funnel, strategic canvas of goods or services.

Література – 4

УДК 334.758

Н. В. Смолінська, І. І. Грибик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
© Смолінська Н. В, Грибик І. І., 2015

Розглянуто поняття “інформація” та “знання”, сфери управління знаннями на підприємстві. Проаналізовано ознаки організаційної культури підприємства, що самонавчається, культурні чинники, які відповідно створюють бар’єри та підтримують ефективне управління знаннями. Розглянуто завдання, які ставляться перед менеджерами з управління знаннями. Виділено основні норми і цінності, які представляють організаційну культуру підприємства, що самонавчається.
Ключові слова: знання, управління знаннями, типи знань, організаційна культура, управлінські завдання.

N. V. Smolinska. I. I. Hrybyk
National University Lviv Polytechnic
Management of Organizations Department

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A TOOL OF ENTERPRISE INNOVATION SUPPORT
© Smolinska N. V., Hrybyk I. I., 2015

The article points out that the peculiarity of an enterprise conforming to the new economic conditions, is recognizing knowledge as a basic tool for creating competitive advantages, adoption and implementation of initiatives aimed at managing knowledge. The difference between the concepts of “knowledge” and “information” are specified. One of the features that distinguish knowledge from information is that knowledge depends on context and subjective conditions of its use; it is closely linked with the person while information may exist independently.
Organizational form of a self-developing enterprise is the result of a continuous process of learning, using knowledge and intellect. Similarly, we can assume that the organizational culture of the self-developing enterprise will result in generating experience in its self-learning process. Therefore, the formation of the mentioned culture sample is essential for the enterprise’s development. The article points out the basic norms and values representing culture of a self-developing enterprise. The company that is self-developing should implement the following goals: to ensure the development of employees, increase the value of intellectual capital and its use, obtain competitive advantages as well as achieve the expected results and objectives by both the employees and the enterprise itself.
The article considers basic concepts and methods of human capital management and establishes that their application is possible and peculiar to mature companies only. Maturity in this context is early positive experience in making decisions concerning quality management, outsourcing, knowledge management, management of relations with clients etc.
It was established that the key components of a self-developing enterprise are: information, analysis, knowledge, communication serving to inflow and availability of knowledge; partnership as mutual learning and knowledge development, synergy, i.e. value added to the collective knowledge; knowledge culture, i.e. the system supporting continuous augmentation and improvement of enterprise’s intellectual capital.
Key words: knowledge, knowledge management, types of knowledge, organizational culture, managerial tasks.

Література – 10

УДК 001.1+378.012]:005.332.4(477)

Т. О. Соболєва
ДВНЗ “Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана”,
кафедра менеджменту

НАУКОВО-ОСВІТНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
© Соболєва Т. О., 2015

Окреслено сучасний стан та тенденції у вищій освіті України із зазначенням серед її трендів скорочення чисельності вступників до ВНЗ, недостатнього рівня якості отриманої випускниками вишів освіти за умови необґрунтовано великої кількості освітніх закладів. Незадовільний стан наукової сфери пов’язаний як з незначним рівнем фінансування зазначеної сфери, так і з неефективністю її функціонування, що проявляється в низькій продуктивності аспірантури та докторантури, низькому інноваційному рівні застосовуваних технологій та процесів. Виявлено зв’язок показників науково-освітньої сфери України з відповідними складовими міжнародного виміру рівня конкурентоспроможності країни.
Ключові слова: вища освіта, наука, ВНЗ, Індекс глобальної конкуренто-
спроможності

T. O. Sobolieva
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

SCIENCE AND EDUCATION FACTORS FORMING COMPETITIVENESS OF UKRAINE
©Sobolieva T. O., 2015

There are highlighted the current situation and trends in higher education of Ukraine with the indication of the following tendencies: decreasing the number of applicants to higher education institutions, insufficient quality of graduates’ education, and unreasonably large number of educational institutions. The unsatisfactory condition of science is associated with both low level of funding of this field and the its ineffectiveness that is manifested in low productivity of postgraduate and doctoral studies, low innovative level of the technologies and processes used. The unsatisfactory condition of science is associated with its nonprofitability, and sometimes even losses, as well as with low level of funding (it is 4 times lower than that in developed countries).
Higher education in Ukraine during its independence passed through certain periods of its establishing. All of them were dependent on the public and economic processes in the state. So the system of education passed from the way of high quality education of uncontrolled financial self-sufficiency to unequal realization of the European standards in autonomous management and principles of Bologna process.
One of the main requirements for increasing the quality of education is definition of its standards. There should obligatory exist a real connection between modern business demand to the specialist qualification and control over achieving the above stated competencies by graduates. Such control might be provided as a independent testing of professional and scientific competences by international standards. Independent monitoring surveys of HEIs (Higher Educational Institutions) and maximum objective independent rankings of Ukrainian universities can be considered as a motivating factor in increasing quality of education.
Another stream in increasing the quality of education is students, faculty members and scientists mobility, including financing internships and study abroad. Taking into account the lack of financial resources at Ukrainian scientific and educational establishments nowadays international and European programs are an effective alternative.
The connection of scientific-educational sphere of Ukraine with the relevant components of the international dimension of competitiveness is discovered. The effectiveness of scientific and educational component innovative infrastructure can be judged from the Global Competitiveness Index (GCI). In above-mentioned Index in 2014-2015 Ukraine was placed 76 out of 144 countries, (compare with 2012-2013 when it was lower by three positions). Ukraine has high indexes in such categories as “Tertiary education enrollment rate” – the 13th place (quantity of students is meant, not the quality of education) and “Quality of math and science education” – the 30th place (it is the index of secondary school education). The middle position concerning such indexes as “Secondary education enrollment rate” – the 41st place (again by quantity characteristics), “Availability of scientists and engineers” – the 48th place, confirms that Ukraine saved certain scientific potential. Ukraine has the 52nd place with the number of applications on patents made by the РСТ procedure. The rest of the indexes confirms the low level of scientific know-hows, implementation of high technologies, increasing the staff qualification, and, in general, low innovative potential of companies.
Key words: higher education, science, universities, Global Competitiveness Index

Література – 19

О. А. Темченко, М. В. Петрук
ДВНЗ “Криворізький національний університет”

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕСУРСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
© Темченко О. А., Петрук М. В., 2015

Досліджено застосування ресурсної концепції як засобу забезпечення інноваційного розвитку гірничорудних підприємств. Особливу увагу зосереджено на специфічних проблемах у діяльності вітчизняних гірничорудних підприємств, обґрунтуванні необхідності реалізації стратегії екологозбалансованого природокористування, а також формуванні системи пріоритетних факторів забезпечення інноваційного розвитку в складних умовах господарювання.
Ключові слова: сталий розвиток, ресурсна концепція, мінерально-сировинні ресурси, інноваційний розвиток.

A. A. Temchenko, M. V. Petruk
SIHE “Kryvyi Rih National University”

PROVIDING INNOVATE DEVELOPMENT OF MINING ENTERPRISES ON THE BASIS OF RESOURCE CONCEPT
©Temchenko A. A., Petruk M. V., 2015

The article studies the issue of introducing strategic management taking into account the need to ensure innovative development of domestic mining enterprises.
In conditions of difficult economic and financial environment, globalization of economic activity and tough international competition further innovative development has special significance to ensure long-term competitive advantages. Studying this issue the attention is focused on identifying specific problems in the activities of domestic mining enterprises and forming the system of the most important factors for their innovative development.
The object of the research is the mining companies that have unique features of the activities, involving the use of various types of resources, and in the first place, natural resources. Considering specifics of such enterprises, the primary objectives are to assess the efficiency of using mineral resources, with implementation of the strategy of ecological and sustainable natural resources management.
Scientific novelty consists in forming the system of indicators in three priority components (economy, ecology and social environment), the definition of which will give a full assessment of opportunities to improve the efficiency of mining and prospects of sustainable innovative development of the mining enterprises taking into account the key factors of its components.
A significant achievement is the development and justification of scientific and methodological approaches to the formation of organizational and economic bases of increase of efficiency of production economic activity and sustainable and innovative development of the mining enterprises on the basis of the resource concept.
Scientific results should be used at the enterprises of mining and metallurgical complex of Ukraine in the context of improving the efficiency of their production and economic activity and sustainable and innovative development with the development of an appropriate mechanism and sustainable strengthening their competitive position on the modern market of iron ore materials.
Key words: sustainable development, resource concept, mineral resources, innovative development.

Література – 12

УДК 336.74

С. В. Ткач
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 Ткач С. В., 2015

Досліджено основні джерела надходження іноземної валюти в Україну. Проаналізовано переваги та недоліки кожного джерела для вітчизняної економіки. З’ясовано вплив валютних надходжень на стан платіжного балансу країни та динаміку валютного курсу національної грошової одиниці. Визначено, що в умовах складної політичної ситуації, яка склалася в Україні, проблема залучення іноземного капіталу надзвичайно загострилася. Обґрунтовано доцільність ефективнішого використання наявних джерел фінансового забезпечення валютно-курсової стабільності в Україні.
Ключові слова: валютні надходження, валютний курс, експорт, іноземні інвестиції, зовнішній борг, поточні трансферти, факторні доходи.

S. Tkach
Yuri Fedkovich Chernivtsi National University

THE SOURCES OF FOREIGN CURRENCY INFLOWS IN THE CONTEXT OF PROVIDING THE EXCHANGE RATE STABILITY IN UKRAINE
 Tkach S., 2015

In terms of the balance of payments deficit and a deep devaluation of the hryvnia, the problem of expansion the existing sources of foreign currency inflows in Ukraine’s economy has become relevant. Permanent excess of demand over supply of foreign currency in the domestic currency market in recent years has necessitated additional financial resources from abroad. In addition, revenues and effective use of foreign currency is not only essential for stabilizing the financial sector in the state, but is also a catalyst of market transformations in society, a prerequisite for innovation and development of socio-economic sphere in general.
The purpose of this paper is to analyze the main sources of foreign currency inflows in the context of exchange rate stability in Ukraine. The study determined that the largest sources of foreign currency inflows in Ukraine are earnings from exports of goods and services, external loans, foreign investment, factor income from abroad and currency transfers. The analysis showed that over the past ten years the volume of receipts from the mentioned sources tended to increase. The exception is the crisis years, when, on the contrary, there was reduction in the flow of financial resources from abroad.
The paper presents comparative analysis of selected indicators characterizing the extent of foreign currency inflows in Ukraine and other countries. It was determined that Ukraine, according to these indicators per capita, is significantly behind not only of developed markets, but also of the countries with transition economies. The problem is exacerbated by the fact that in a compicated political situation in Ukraine, attracting foreign capital from abroad is becoming significantly more difficult.
The author demonstrated the impact of foreign currency earnings for the country’s balance of payments and exchange rate dynamics of the national currency. During the research of the main sources of foreign currency inflows, the dynamics of the gross external debt of Ukraine has been also analyzed. It was determined that its growth is due to the unbalanced state budget, the deficit of the trade balance and imbalance of the domestic currency market. In addition, the devaluation of the hryvnia has led to a rapid increase in gross external debt to GDP ratio and, consequently, exceeding a safe threshold.
In a sharp reduction in foreign investment inflows, factor income and current transfers automatically transformed into one of the largest sources of foreign currency earnings to the country. Research has shown that Ukraine receives about 80 % of revenues in these channels from immigrants as payment for their work. Unlike investment resources, remittances are least dependent on critical processes and have a clear counter-cyclical nature of formation and functioning.
Key words: foreign currency inflows, exchange rate, exports, foreign investments, external debt, current transfers, factor income.

Література – 22

Syndicate content