№2 (30) / 2015

УДК 528.721.287:537.533.35

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОРЕЛЬЄФУ ПОВЕРХОНЬ ОБ’ЄКТІВ МАТЕМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ ЗА ВИМІРАМИ ЇХНІХ ЦИФРОВИХ РЕМ-СТЕРЕОЗОБРАЖЕНЬ

О. Іванчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: растровий електронний мікроскоп (РЕМ), математичне моделювання мікроповер¬хонь об’єктів, цифрові РЕМ-зображення.

Література – 25

Дослідження точності моделювання мікрорельєфу поверхонь об’єктів математичними методами за вимірами їхніх цифрових РЕМ-стереозображень
О. Іванчук

Наведено результати досліджень точності моделю¬вання мікрорельєфу поверхонь дослідних об‘єктів (лесового ґрунту, зламу металу, хромованої сталі) різними математичними методами в програмному середовищі Surfer 10.0. Для створення ЦММР поверхонь застосовано 14 різних математичних методів. Вихідними даними для цифрового математичного моделювання були просторові координати точок мікроповерхонь об’єктів, отримані за результатами вимірів цифрових РЕМ-стереозображень з урахуванням їхніх геомет¬ричних спотворень. Встановлено доцільність викорис¬тання для побудови ЦММР мікроповерхонь об’єктів методів Крайгінга, радіальних базисних функцій, природних околів та тріангуляції з лінійною інтерполяцією. Методи Шепарда, обернено пропорційний до відстані у степені, сусідніх околів та мінімальної кривизни дають подекуди у два–три рази нижчу точність побудови ЦММР, тому їх використання недоцільне.

Исследования точности моделирования микрорельефа поверхностей объектов математическими методами за измерениями их цифровых РЭМ-стереоизображений
О. Иванчук

Приведены результаты исследований точности моделирования микрорельефа поверхностей исследова¬тельских объектов (лессового грунта, излома металла, хромированной стали) различными математическими методами в программной среде Surfer 10.0. Для создания ЦММР поверхностей применено 14 различных матема¬тических методов. Исходными данными для цифрового математического моделирования были пространствен¬ные координаты точек микроповерхностей объектов, полученные по результатам измерений цифровых РЭМ-стереоизображений с учетом их геометрических иска¬жений. Установлена целесообразность использования для построения ЦММР микроповерхностей объектов методов Крайгинга, радиальных базисных функций, естественных соседей и триангуляции с линейной интерполяцией Методы Шепарда, обратно пропорцио¬нальный расстоянию в степени, соседних окрестностей и минимальной кривизны дают иногда в два–три раза ниже точность построения ЦММР, поэтому их использо¬вание нецелесообразно.

Research simulation accuracy microrelief surfaces of objects mathematical methods for measuring their digital stereo SEM
O. Ivanchuk

The results of investigations precision simulation research microrelief surfaces of objects (loess soil, scrapping metal, chrome steel) in various mathematical methods in the software environment Surfer 10.0. To create TSMMR surfaces used 14 different mathematical methods. The initial data for mathematical modeling of digital spatial coordinates were miсrorelief surfaces of objects obtained by measuring SEM-digital stereo view of their geometric distortion. Established the feasibility of using to build TSMMR miсrorelief surfaces of objects methods Kriging, radial basis function, natural neighbor and triangulation with linear interpolation. Methods modified Shepard, inverse distance to the power, nearest neighbor and minimum curvature sometimes 2–3 times lower accuracy TSMMR building, so their inappropriate use.

УДК 528.4+528.1

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОСМОЗНІМАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ

К. Бурак, Л. Дорош
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: земельні ділянки, площа, космознімання, інтернет-ресурси.

Література – 12

Дослідження можливостей використання матеріалів космознімання для визначення площ
К. Бурак, Л. Дорош

Наведено результати досліджень точності визначення площі земельної ділянки з використанням матеріалів космознімання, одержаних з трьох джерел : Google Maps, Yandex Maps та Публічної кадастрової карти України в програмному середовищі AutoCad. Для підвищення точності запропоновано використовувати масштабування побудованого зображення та його методику.

Исследование возможностей использования материалов космосъемки для определения площадей
К. Бурак, Л. Дорош

Приведены результаты исследований точности определения площади земельного участка с использованием материалов космосъемки, полученных из трех источников : Google Maps, Yandex Maps и Публичной кадастровой карты Украины в программной среде AutoCad. Для повышения точности предложено использовать масштабирование построенного изображения и его методику.

The investigation of possibility of using the materials of aerospace survey for identyfying areas
K. Burak, L. Dorosh

In the article there is conducted research results of accuracy determining the area of land plots using space survey materials derived from three sources: Google Maps, Yandex Maps and Public cadastral map of Ukraine in the AutoCad software. To improve the accuracy it is proposed to use zoom of constructed image and its methodology.

УДК 528.48:625.72

ДО ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕХІДНИХ КРИВИХ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

К. Бурак
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

К. Ярош
Миколаївський муніципальний колегіум ім. В. Чайки

Ключові слова: автомобільні дороги, клотоїдне проектування, параметри криволінійних ділянок

Література – 10

До вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах
К. Бурак, К. Ярош

Проаналізовано вимоги до вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах і вказано на необхідність внесення змін у ДБН щодо вибору значень їх довжин. Наведено доказ того, що геометрія заокруглення автомобільної дороги без влаштування розділювальної ділянки колової кривої незначно змінює геометрію траси порівняно з варіантом, коли розділювальна ділянка наявна. Для випадку відсут¬ності такої ділянки пропонується варіант розрахунку параметрів двох перехідних кривих, оснований на розв’язку оптимізаційної задачі.

К выбору параметров переходных кривых на автомобильных дорогах
К. Бурак, К. Ярош

Проанализированы требования к выбору параметров переходных кривых на автомобильных дорогах и указано на необходимость внесения изменений в ДБН, по выбору значений их длин. Приводится доказательство того, что геометрия закругления автомобильной дороги без устройства разделяющей участки круговой кривой незначительно меняет геометрию трассы по сравнению с вариантом, когда разделяющий участок присутствует. Для случая отсутствия такого участка предлагается вариант расчета параметров двух переходных кривых, основанный на решении оптимизационной задачи.

By choosing the parameters of transient curves on highways
K. Burak, K. Yarosh

Analyzed the requirements for selecting options transition curves on highways and points to the need for changes in the GOS, on the choice of the values of their lengths. Driven by evidence that the geometry of the highway without rounding placement area dividing circumferential curve slightly changes the geometry of the road compared to the option when sharing site present. In the case of absence of such plots variant calculation parameters of two transition curves, based on the solution of the optimization problem.

УДК 528.225, 551.24

АНАЛІЗ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ РУХІВ ЗЕМНОЇ КОРИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗА ГНСС-ВИМІРАМИ

А. Вовк
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: горизонтальні рухи, ГНСС, земна кора, Європа.

Аналіз горизонтальних рухів земної кори Центральної Європи, визначених за ГНСС-вимірами
А. Вовк

Дослідження горизонтальних рухів Центральної Європи і Карпато-Балкан на основі спостережень на ГНСС-станціях за різні періоди демонструють схожі величини як абсолютних, так і регіональних рухів земної кори. В ході досліджень на Європейській плиті виявлено певні блоки земної кори, межі яких збігаються з тектонічними структурами у цьому регіоні.

Анализ горизонтальных движений земной коры Центральной Европы, определенных по ГНСС-измерениям
А. Вовк

Исследование горизонтальных движений Центральной Европы и Карпато-Балкан на основе ГНСС-наблюдений за различные периоды демонстрируют одинаковые величины как абсолютных, так и региональных движений земной коры. В ходе исследований на Европейской плите выявлены определенные блоки земной коры, границы которых совпадают с тектоническими структурами в этом регионе.

Analysis of horizontal crustal movements in Central Europe defined by GNSS
A. Vovk

Research of the horizontal movements of Central Europe and the Carpathian-Balkan region based on observations on the GNSS-stations. For different periods the results show similar values absolute and regional crust movements. During all research on the European plate found some blocks of the crust, whose boundaries coincide with tectonic structures in this region.

Література – 14

УДК528.5

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ LEICA GEOSYSTEMS

А. Горб
Навигационно-геодезический центр, Харьков
Д. Ерёменко
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”

Ключевые слова: мультистанция, лазерный сканер, тахеометр, Leica Geosystems, ГИС-контроллер, лазерная рулетка.
Сучасні рішення в області геоінформаційних технологій від Leica Geosystems
О. Горб, Д. Єрьоменко
Стисло викладено матеріал про новітні рішення в сфері геоінформаційних технологій компанії Leica Geosystems, представлені на ROADSHOW-2015 в м. Київ.

Современные решения в области
геоинформационных технологий от Leica Geosystems
А. Горб, Д. Ерёменко
Кратко изложен материал о новейших решениях в области геоинформационных технологий компании Leica Geosystems, представленных на
ROADSHOW-2015 в г. Киев.

The modern solutions in the field of geoinformation technologies from Leica Geosystems
A. Gorb, D. Yeromenko
The material on the latest solutions in the field of geo-information technologies of Leica Geosystems represented at ROADSHOW-2015 in Kyiv has been summarized.

УДК 528.023.2

СПОСІБ ПОБУДОВИ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СІТОК ЗА ДАНИМИ ВИМІРЯНИХ РІЗНИЦЬ ВІДДАЛЕЙ

О. Денисов, М. Петрів
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: координатна сітка, гіпербо¬лічні координати.

Спосіб побудови гіперболічних сіток за даними виміряних різниць віддалей
О. Денисов, М. Петрів

Наведено опис запропонованого способу побудови гіперболічної сітки з використанням елементів лінійної засічки. Показано його переваги над іншими способами таких робіт.

Способ построения гиперболических сеток по данным измеренных разностей расстояний
А. Денисов, М. Петрив

Приведено описание предлагаемого способа построения гиперболической сетки с использованием эле¬мен¬тов линейной засечки. Показаны его преимущества перед существующими способами такого рода работ.

The method of constructing hyperbolic grids according to the differences of the measured distances
O. Denisov, M. Petriv

The description of the process of building a hyperbolic grid with elements of linear notches. Showing its advantages over existing methods of this kind of work.
Література – 2

УДК 528.92

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ СПОСОБОМ ДУАЛЬНОГО ШКАЛУВАННЯ

О. Дорожинський
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: аерокосмічні зображення, інтер¬пре¬тація знімків, експертна оцінка, дуальне шкалування.

Література – 8

Кількісна оцінка інтерпретаційних властивостей аерокосмічних зображень способом дуального шкалування
О. Дорожинський

Запропоновано оцінку інтерпретаційних властивостей космічних зображень, над якими здійсню¬валась операція поєднання панхроматичного та мультиканалів, виконувати на основі експертних оцінок. Для опрацювання цих даних рекомендована математична модель дуального шкалування, детально опра¬цьована в теорії дослідження залежностей.
Подано постановку задачі та покрокове її розв’язання. Вказано, що спосіб дуального шкалування дає змогу одночасно оцінити якість інтерпретаційних властивостей синтезованих зображень і кваліфікацію експертів-операторів. Практична реалізація способу потребує відповідного програмного забезпечення, з повноцінним використанням наявних пакетів.

Количественная оценка интерпретационных свойств аэрокосмических изображений способом дуального шкалирования
А. Дорожинский

Предложено оценку интерпретационных свойств космических изображений, над которыми осуществлена операция объединения панхроматического и мультиканалов, виполнять на базе экспертних оценок. Для обработки этих данных рекомендована матема¬тическая модель дуального шкалирования, детально разработанная в теории исследования зависимостей.
В работе описана постановка задачи и поэтапное ее решение. Отмечено, что способ дуального шкалирования позволяет одновременно оценить качество интерпретационних свойств синтезированных изображений и квалификацию экспертов-операторов. Практическая реализация способа требует создания программного обеспечения с полноценним использованием существующих пакетов.

Quantification of aerospace image properties interpretational method dual scaling
О. Dorozhynskyy

An assessment of interpretational properties of space images on which surgery was performed combining panchro¬matic and multichannel, perform on the basis of expert opinion. To process these data mathematical model recom¬men¬ded dual scaling, detailed study in the theory of dependency.
The paper submitted statement of the problem and its solution of step by step. Indicated that dual scaling method can simultaneously assess the quality of the synthesized image properties interpretational skills and expert operators. Practical implementation of the method requires appropriate software, with full use of the existing packages.

УДК 528.92

ВІРТУАЛЬНИЙ ТУР ЯК ЗАСІБ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

З. Кузик, С. Іващенко
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: культурна спадщина, документування, віртуальний тур, інформаційні ресурси, пано¬рамне знімання, мультимедійні технології.

Література – 9

Віртуальний тур як засіб документування об’єктів культурної спадщини
З. Кузик, С. Іващенко

Описані можливості, актуальність і перспек¬тивність віртуальних турів у галузі туризму і для документування об`єктів культурної спадщини. Запро¬по¬новано методику і технологію їх створення у програмних продуктах Google Photo Sphere і Tourweaver. Розроблено технологічну схему, за якою створено віртуальний тур “Золота підкова Львів¬щини”, до якого увійшли такі історико-культурні пам’ятки, як Золочівський, Підгорецький, Олеський замки, музеї та культові споруди.

Виртуальный тур как метод документации объектов культурного наследия
З. Кузык, С. Иващенко

Описаны возможности, актуальность и перспективность виртуальных туров как в отрасли туризма, так и для документирования объектов культурного наследия. Предложена методика и технология их создания в программных средствах Google Photo Sphere и Tourweaver. Разработана технологическая схема, по которой создан виртуальный тур “Золотое кольцо Львовщины”, в который вошли памятки истории и культуры, в т.ч. Золочевский, Подгорецкий, Олеский замки, музеи и культовые здания.

Virtual tour as a means of documenting items of cultural heritage
Z. Kuzyk, S. Ivashchenko

This article describes the possibilities, the relevance and the potential of virtual tours in tourism as well as in documentation of cultural heritage. It examined the technique and technology of their creation through the software Google Photo Sphere and Tourweaver. A technological scheme was developed, which was used to create the virtual tour “Golden Horseshoe of Lviv region”. This tour includes historical and cultural attractions such as Zolochiv, Pidhirtsi, Olesko castles, museums and places of worship.

УДК 528.71:528.531:67.08

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ ВІДХОДІВ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДІВ

В. Лозинський
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: дистанційні та контактні методи отримання даних, промислові та побутові відходи, донні відклади, об’єм.

Література – 58

Аналіз сучасних методів отримання даних для визначення об’ємів відходів та донних відкладів
В. Лозинський

Розглянуто сучасні методи та способи отримання даних для визначення об’ємів відходів та донних відкладів і наведено рекомендації щодо їх застосування.

Анализ современных методов получения данных для определения объемов отходов и донных отложений
В. Лозинский

Рассмотрены современные методы и способы получения данных для определения объемов отходов и донных отложений и приведены рекомендации по их применению.

Analysis of current methods of obtaining data to determine the volumes of waste and sediments
V. Lozynskyi

The article deals with modern methods and ways of obtaining data to determine the volumes of waste and sediments and given recommendations for their use.

УДК 332.3:528.4

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН ОБМЕЖЕНЬ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЇ У ЗЕМЕЛЬНОМУ І МІСТОБУДІВНОМУ КАДАСТРАХ

А. Лященко, Ю. Кравченко, Д. Горковчук
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: земельний кадастр, містобудівний кадастр, обмеження у використанні земель, режимоутворюючий об’єкт, геоінформаційне моделювання.

Література – 25

Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації у земельному та містобудівному кадастрах
А. Лященко, Ю. Кравченко, Д. Горковчук

Обґрунтовано принципи організації визначення геопросторових даних для реєстрації у кадастрових системах обмежень у використанні земель, сформульовано основні першочергові завдання, запропоновано концептуальну модель бази даних для реалізації геоінформаційної технології виробництва й реєстрації у системі ДЗК профільних наборів геопросторових даних зон обмежень.

Концептуальные основы геоинформационного моделирования зон ограничений и их регистрации в земельном и градостроительном кадастрах
А. Лященко, Ю. Кравченко, Д. Горковчук

Обоснованы принципы организации определения геопространственных данных для регистрации в кадастровых системах ограничений в использовании земель, сформулированы основные первоочередные задачи, предложено концептуальную модель базы данных для реализации сквозной геоинформационной технологии производства и регистрации в системе ГЗК профильных наборов геопространственных данных зон ограничений.

Conceptual bases of geoinformation modeling restriction zones and their registration in the land and urban cadastre
A. Lyashchenko, Y. Kravchenko, D. Gorkovchuk

The principles of production and registration of geospatial data on the limitation of use of land in cadastral systems, formulated main priorities proposed conceptual database model for implementing GIS technology production and registration of geospatial data sets limits zones in the system SLC.

УДК 911.3:[631.4:550.378]:004

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У ҐРУНТОВОМУ ПОКРИВІ

В. Мельник, Ю. Бліндер, О. Піскунова
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: вейвлети, фільтрація, бінаризація, растрова електронна мікроскопія, міграція, радіонукліди.

Література – 14

Методологія досліджень міграції радіонуклідів у ґрунтовому покриві
В. Мельник, Ю. Бліндер, О. Піскунова

Охарактеризовано алгоритми цифрової фільтрації із застосуванням вейвлет-перетворень і бінаризації для цифрової обробки РЕМ-зображень Розроблена оригінальна математична модель вертикальної мігра¬ції радіонуклідів у ґрунтах різної генези, а для дослідження горизонтальної міграції радіонуклідів запропоновано підхід на основі інтеграції стереології порового простору поверхневого змиву та періоду розпаду радіоактивного ізотопу цезію-137.
.
Методология исследований миграции радионуклидов в почвенном покрове
В. Мельник, Ю. Блиндер, О. Пискунова

Охарактеризованы алгоритмы цифровой фильтрации с применением вейвлет-преобразований и бинаризации для цифровой обработки РЕМ-изображений. Разработана оригинальная математическая модель вертикальной миграции радионуклидов в почвах различного генезиса, а для исследования горизон¬тальной миграции радионуклидов предложен подход на основе интеграции стереологии порового пространства поверхностного смыва и периода распада радиоактивного изотопа цезия-137.

Research methodology migration of radionuclides in soil cover
V. Melnyk, J. Blinder, O. Piskunova

Characterized algorithms for digital filtering using wavelet-transformation and binarization for digital processing of REM-images The original mathematical model of vertical migration of radionuclides in soils of different genesis, and to study the migration of radionuclides horizontal an approach based on integration stereology pore space and surface run-off period decay of the radioactive isotope Cesium-137.

УДК 528.3:551.3:502/504

ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ

О. Мороз, З. Тартачинська, Т. Качмар
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: нівелірна мережа, рівневий водпост, глибинна свердловина, зона дисперсії, депресійна лійка.

Екологічна проблема Шацького національного природного парку та шляхи її вирішення геодезичними методами
О. Мороз, З. Тартачинська, Т. Качмар

На території Шацького національного природного парку проводитиметься дослідження для оцінки загрози і прогнозування інтенсивності екологічних процесів. Для цього необхідно побудовати мережу нівелірних пунктів з абсолютними відмітками висот в єдиній державній системі висот, визначити абсолютні висоти поверхонь води озер та ґрунтових вод та динаміку їх зміни з часом.

Экологическая проблема Шацкого национального природного парка и пути ее решения геодезическими методами
A. Мороз, З. Тартачинская, Т. Качмар

На территории Шацкого национального природ¬ного парка будет проводиться исследование для оценки угрозы и прогнозирования интенсивности экологических процессов. Для этого необходимо построить сеть нивелирных пунктов с абсолютными отметками высот в единой государственной системе высот, определить абсолютные высоты поверхностей воды озер и грун¬товых вод и динамику их изменения со временем.
Ecological problem of Shatsk natural national park and ways of its solution by means of geodetic methods
O. Moroz, Z. Tartachynska, T. Kachmar

The research intended for the threat assessment and pre¬dic¬tion of the intensity of ecological processes will be conducted at the territory of Shatsk natural national park. It is needed to create the network of leveling signs with the absolute heights according to the unique state height system and to determine the absolute heights of the water surface level of lakes and underground waters by the dynamic of their changes with time.
Література – 8

УДК 332.54

КАДАСТРОВЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

І. Перович, Д. Кереуш
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: кадастрове зонування; КОАТУУ; кадастровий номер; адміністративно-територіальна реформа 2015.

Література – 11

Кадастрове зонування територій у контексті нової адміністративно-територіальної реформи
І. Перович, Д. Кереуш

Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення системи кадастрового зонування України.
Запропоновано три методичні підходи щодо усунення недоліків наявної системи кадастрового зонування: метод, який полягає у внесенні коректив до наявної системи кадастрового зонування; метод, який передбачає створення нової системи зонування земель, в основу якої покладена номенклатурна розграфка топографічних карт, яка існує в Україні, та метод, який передбачає нову систему кадастрового зонування, що ґрунтується на поділі за основними магістралями та гідрографічними об’єктами областей на зони та кадастрові квартали, і, згодом, земельні ділянки.

Кадастровое зонирование территорий в контексте новой
административно-территориальной реформы
И. Перович, Д. Кэрэуш

Разработаны предложения и рекомендации по усовершенствованию системы кадастрового зонирования Украины.
Предложено три методических подхода по устра¬нению недостатков существующей системы кадастрового зонирования: метод, который заключается во внесении корректив в существующую систему кадастрового зонирования; метод, который предусматривает создание новой системы зонирования земель, в основе которой номенклатурная разграфка топографических карт, которая существует в Украине, и метод, который предусматривает новую систему кадастрового зонирования, основанную на разделении по основ¬ным магистралям и объектам гидрографии областей на зоны и кадастровые кварталы, и, впоследствии, земельные участки.

Cadastral zoning of territories in the context of new administrative and territorial reform
I. Perovych, D. Kereush

Proposals and recommendations for improving the system of cadastral zoning of Ukraine are developed. There are proposed three methodological approaches for elimina¬tion of imperfections of existing system of cadastral zoning: a method which consists in making corrections in the existing system of cadastral zoning; a method that involves creating a new system of land zoning, based on the topographic maps` nomenclature division that exist in Ukraine and a method which provides for a new cadastral zoning system based on the division of the regions to the cadastral zones and cadastral districts and, eventually, land parcels on major highways and hydrographic objects.

УДК 528.06:528.1

ПРО ВИБІР НОВИХ ВИХІДНИХ ПУНКТІВ СТАНЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, М. Трегуб, О. Янкін
Державний вищий начальний заклад “Національний гірничий університет”

Ключові слова: вихідні пункти, зсувні процеси, локальна геодезична мережа, перерахунок координат, система координат

Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження
В. А. Рябчій, В. В. Рябчій, М. Трегуб, О. Янкін

Наведено результати математичного опрацювання сучасних геодезичних спостережень за зсувними процесами у м. Дніпропетровську на пунктах станції спостереження з втратою вихідних пунктів. Запропоновано методику визначення нових “тимчасових” вихідних пунктів порівнянням довжин ліній між пунктами спостережень.

О выборе новых исходных пунктов станции наблюдения
В. А. Рябчий, В. В. Рябчий, Н. Трегуб, А. Янкин

Приведены результаты математической обработки современных геодезических наблюдений за ополз¬невыми процессами в г. Днепропетровске на пунктах станции наблюдения при потере исходных пунктов. Предложена методика определения новых “временных” исходных пунктов путем сравнения длин линий между пунктами наблюдений.

The choice of the new basis points of monitoring stations
V. A. Riabchii, V. V. Riabchii, M. Tregub, О. Yankin

The results of mathematical processing of modern geodetic observations of landslide processes in Dnepropet¬rovsk on points of monitoring stations at lost basis points. A new method of determining the “temporary” basis points by comparing the lengths of lines between points of observation.
Література – 4

УДК 528.38

НІВЕЛІРНІ РОБОТИ НА СТАНЦІЇ СУМІСНИХ АСТРОНОМІЧНИХ, ГЕОДЕЗИЧНИХ І ГЕОФІЗИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПОБЛИЗУ ПОЛТАВИ

М. Тищук, А. Гожий
Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

Ключові слова: нівелювання геометричне, станція сумісних астрономічних, геодезичних і геофізич¬них спостережень, локальна висотна мережа, нівелювання супутникове.

Нівелірні роботи на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень поблизу Полтави
М. Тищук, А. Гожий

Описано локальну висотну мережу станцій сумісних спостережень у Степанівці. Виконано прив’язку цієї мережі до Державної висотної системи координат. Наведено результати семи серій геометричного нівелювання в мережі, які виконувались у 2002–2014 рр. Здійснено порівняння результатів геометричного і супутникового нівелювання для двох пунктів.

Нивелирные работы на станции совместных астрономических, геодезических и геофизических наблюдений вблизи Полтавы
Н. Тыщук, А. Гожий

Описана локальная высотная сеть станции совместных наблюдений в Степановке. Осуществлена привязка этой сети к государственной высотной системе коорди¬нат. Приведены результаты семи серий геометрического нивелирования в сети, выполненные в 2002–2014 гг. Проведено сравнение результатов геометрического и спутникового нивелирования для двух пунктов.

Levelling works at the Joint Astronomical, Geodetic and Geophysical Observation Station near Poltava
M. Tyshchuk, A. Gozhy

Тhe local levelling network of the joint observation station in Stepanivka is described. Linking this network to the state levelling network is made. The results of seven series of geometric levelling in the network during 2002–2014 years are given. Comparison of the results of geometric and satellite levelling for two points is carried out.

Література – 7

УДК 528

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ГЕОДЕЗИЧНЕ ПРИЛАДОЗНАВСТВО”

І. Тревого
Національний університет “Львівська політехніка”

Є. Ільків, М. Галярник, М. Дутчин
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: геодезичне приладознавство, навчання, новітні технології.
Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни “Геодезичне приладознавство”
І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник, М. Дутчин
Запропоновані підходи щодо використання нових технологій для вивчення дисципліни “Геодезичне приладознавство” для поліпшення якості навчання студентів.

Опыт использования новых технологий для изучения дисциплины “Геодезическое прибороведение”
И. Тревого, Е. Илькив, М. Галярник, М. Дутчин
Предложены подходы к использованию новых технологий для изучения дисциплины “Геодезическое прибороведение” для повышения качества обучения студентов.

Experience in the use of new technologies for the study of the subject “Geodetic device”
І. Trevoho, E. Ilkiv, M. Halyarnyk, M. Dutchyn
Proposed approaches to the use of new technologies to study the subject “Geodesic devices” to improve the
quality of student learning.

Література – 10

УДК 528.4

ПУБЛІЧНІ КАДАСТРОВІ КАРТИ. СВІТОВИЙ ДОСВІД

І. Тревого
Національний університет “Львівська політехніка”

А. Матіщук, Є. Ільків, М. Галярник
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: кадастрові карти, НКС.

Література – 5

Публічні кадастрові карти. Світовий досвід
І. Тревого, А. Матіщук, Є. Ільків, М. Галярник

Розглянуто реалізацію доступу і рівень відкритості для пересічних користувачів інтернет-сервісів країн світу до відомостей кадастру та реєстраційних систем.

Публичные кадастровые карты. Мировой опыт
И. Тревого, А. Матищук, Е. Илькив, М. Галярник
\
Рассмотрены реализация доступа и уровень открытости для рядовых пользователей интернет-сервисов стран мира к сведениям кадастра и регистрационных систем.

Public cadastres maps. World experience
I. Trevoho, A. Matischuk, E. Ilkiv, M. Galyarnyk

Realization of access and level of openness is considered for the ordinary users of Internetservices of world countries to information of cadastre and registrations systems.

УДК 528.04

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ “ГЕОФОРУМ” 20 РОКІВ

І. Тревого, С. Савчук, О. Денисов, Б. Четверіков
Українське товариство геодезії і картографії,
Академія сухопутних військ

Ключові слова: Геофорум, конференція.

Міжнародній науково-технічній конференції
“Геофорум” 20 років
І. Тревого, С. Савчук, О. Денисов, Б. Четверіков

Подано огляд сучасного стану та перспектив розвитку геодезичних, картографічних та кадастрових робіт в Україні за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2015”, що відбулася 22–24 квітня 2015 р. у Львові–Яворові–Брюховичах.

Международной научно-технической конференции “Геофорум” 20 лет
И. Тревого, С. Савчук, А. Денисов, Б. Четвериков

Представлен обзор современного состояния и перспектив развития геодезических, картографических и кадастровых работ в Украине по материалам Международной научно-технической конференции “Геофорум-2015”, состоявшейся 22–24 апреля 2015 г. во Львове–Яворове–Брюховичах.

International Scientific Conference
“Geoforum” 20 years
I. Trevoho, S. Savchuk, O. Denisov, B. Chetverikov

The review of current state and prospects of development of surveying, mapping and cadastral work in Ukraine according to the International scientific conference “Geoforum-2015”, held April 22–24, 2015 in Lviv–Yavoriv–Brjuchovychi.

УДК 528.04

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ МАГІСТРІВ-ГЕОДЕЗИСТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У НІМЕЧЧИНІ

І. Тревого, К. Третяк, В. Задорожний
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: співпраця, подвійний диплом, інженерна геодезія, часткове навчання, конкуренто¬здатність.

Навчання за програмою подвійних дипломів магістрів-геодезистів Львівської політехніки
у Німеччині
І. Тревого, К. Третяк, В. Задорожний

Повідомлено про розширення співпраці між Національним університетом “Львівська політехніка” та Вищою школою м. Нойбранденбурґ у галузі геодезії з метою отримання подвійних дипломів магістрів інженерії для підвищення конкурентоздатності випуск¬ників обох університетів-партнерів.

Обучение по программе двойных дипломов магистров-геодезистов Львовской политехники
в Германии
И. Тревого, К. Третяк, В. Задорожный

Сообщено о расширении сотрудничества между Национальным университетом “Львовская политехника” и Высшей школой г. Нойбранденбурґ в области геодезии с целью получения двойных дипломов магистров инженерии для повышения конкурентоспособности выпускников обоих университетов-партнеров.

Training Program Graduation double-surveyors
Lviv Polytechnic in Germany
I. Trevоho, K. Tretyak, V. Zadorozhnyy

Reported to expand cooperation between Lviv Polytechnic National University and the High School of Noybrandenburg in geodesy to obtain double degree Master of engineering graduates to enhance the competitiveness of both partner universities.

УДК 528.33:551.24

ОБҐРУНТУВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНІЙНИХ ВІДРІЗКІВ ВИМІРЮВАННЯМ ЛІНІЙ ДО ЇХ КІНЦІВ ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ

М. Фис, І. Покотило, А. Бридун, Н. Ярема
Національний університет ”Львівська політехніка”

Ключові слова: лінійний інтервал, компарування нівелірних рейок, компаратор, електронний тахеометр; середньоквадратична похибка; взірцевий базис; спостереження за деформаціями.

Обґрунтування точності визначення лінійних відрізків вимірюванням ліній до їх кінців електронним тахеометром
М. Фис, І. Покотило, А. Бридун, Н. Ярема

Розглянуто загальний випадок визначення дов¬жини плеча за виміряними сторонами та кута між ними і встановлено похибку її обчислення. Визначено умови, за яких вона набуває мінімального значення за довільного розміщення приладу. Встановлено відсут¬ність існування екстремуму. Тому для коректного розв’язання задачі потрібні додаткові умови (наприк¬лад, фіксація визначальної сторони). Побудований алгоритм дає можливість знаходити оптимальні зна¬чення сторін, за яких середньоквадратична похибка набуває мінімального значення. Під час числових експериментів встановлено єдиність існування роз¬в’язку, який збігається з випадком фіксації тахеометра в створі вимірювальної сторони (вимірювальні сторони однакові). Для однакових вхідних даних результати обчислень за різними методиками прак¬тично збігаються. Методики, описані в роботі, можуть використовуватись для визначення довжин децимет¬рових та метрових інтервалів нівелірних рейок для ІІ, ІІІ і IV класів нівелювання.

Обоснование точности определения линейных отрезков измерением линий к их концам электронным тахеометром
М. Фыс, І. Покотыло, А. Бридун, Н. Ярема

Рассмотрен общий случай определения длины плеча по измеренным сторонам и угла между ними и установлена погрешность ее вычисления. Определены условия, при которых она принимает минимальное значение в случае произвольного размещения прибора. Установлено отсутствие существования экстремума. Поэтому для корректности решения задачи нужны дополнительные условия (например, фиксация определяющей стороны). Построенный алгоритм дает возможность находить оптимальные значения сторон, при которых значение среднеквадратической погреш¬ности минимальное. Путем численных экспериментов установ¬лена единственность существования решения, которое совпадает со случаем фиксации тахеометра в створе измерительной стороны (измерительные сто¬роны одина¬ковые). Для одинаковых исходных данных результаты вычислений по разным методикам практически совпа¬дают. Методики, описанные в работе, могут быть использованы для определения длин дециметровых и метровых интервалов нивелирных реек, которые используют во II, III и IV классах нивелирования.

Justification accuracy of linear measurement lines segments to their end electronic total station
M. Fys, I. Pokotylo, A. Brydun, N. Yarema

In this paper is considered the general case of definition of shoulder length measured by the sides and the angle between them and established its calculation error. The conditions under which it takes a minimum value in the case of an arbitrary allocation unit are defined. Installed absence extremum existence. For the correctness of solving the problem additional conditions are required (for example, determining fixation side). The algorithm enables to find optimal values parties any middle-square error became the minimum value. By numerical experiments established the existence uniqueness of the solution that matches the case of fixing the alignment measuring total station side (measuring sides are the same). For identical data-in the results of calculations by different methods coincide. The procedure described in the paper can be used to determining the length decimeter and meter intervals leveling rods that are using in II, III and IV class leveling.
Література – 6

Syndicate content