№ 817 (2015)

УДК 78 (038):81’374

Софія Булик-Верхола, Юлія Теглівець
Національний університет «Львівська політехніка»

РОДО-ВИДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
© Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В., 2015

У статті досліджено родовидові відношення між українськими музичними термінами, з’ясовано типи опозицій між термінами, визначено особливості структури гіперонімів і гіпонімів.
Ключові слова: українська мова, українська музична термінологія, гіперогіпонімічні відношення, гіперонім, гіпонім, типи опозицій.

Herein the subsumption relations between Ukrainian musical terms are investigated, the types of oppositionens between the terms, the peculiarities of the structure of hyperonyms and hyponyms are clarified.
Keywords: Ukrainian language, Ukrainian musical terminology, hyper-hyponymic relations, hyperonym, hyponym, the types of oppositions.

Кількість посилань 10.

УДК 811.161.2’373.46:62

Олена Бурковська
Львівський національний університет імені Івана Франка

СИНОНІМІЯ ТА ВАРІАНТНІСТЬ У СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЛІСІВНИЦТВА
© Бурковська О. Б., 2015

У статті простежено явища синонімії та варіантності в українській термінолексиці лісівництва, виявлено специфіку подання синонімічних термінів лісівництва в «Російсько-українському словнику термінів лісівництва» (1980), визначено відмінності між термінами-варіантами й термінами-синонімами лісівництва, поділено синонімічні ряди за лексико-граматичними, фонетичними та словотвірними особливостями й заналізовано синоні-мічні та варіантні терміни термінології лісівництва.
Ключові слова: українська мова; термін; лісівництво; синонімія; варіантність; лексичні, словотвірні та синтаксичні синоніми; фонетико-фонематичні, акцентуаційні, словотвірні, морфологічні та синтаксичні варіанти.

The article traces the phenomena of synonymy and variants in the Ukrainian forestry terminology, reveals the specificity of the terms and the terms variants presentation in “The Russian-Ukrainian dictionary of forestry terms” (1980), distinguishes between synonymous terms and term variants, presents the synonymic rows according to lexico-grammatical, phonetical, word-formative peculiarities, analyzes the synonymic terms and term-variants in the field of forestry.
Keywords: Ukrainian language; term; forestry; synonymy; variants, lexical, word-formative and syntactical synonyms; phonetic-phonemic, accentual, word-formative, morpho-logical and syntactical variants.

Кількість посилань 16.

УДК 811.161.2’276.6:57

Марія Вус
Львівський національний університет імені Івана Франка

УКРАЇНСЬКА БІОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В АСПЕКТІ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ
© Вус М. І., 2015

У статті розглянуто українську біологічну термінологію на тлі процесів семан-тичної деривації як продуктивного способу поповнення словника української мови. Визначено особливості термінологізації, детермінологізації та ретермінологізації та їхнього значення у біологічній терміносистемі.
Ключові слова: українська мова, біологічна термінологія, семантична деривація, термінологізація, детермінологізація, ретермінологізація.

In the article Ukrainian biological terminology is reviewed in aspects of semantic derivation as a productive way of replenishment Ukrainian dictionary. The features of terminologization, determinologization and reterminologization and their importance in biological terminology are described.
Keywords: Ukrainian language, biological terminology, semantic derivation, termino-logization, determinologization, reterminologization.

Кількість посилань 12.

УДК 81’366.57:81’367.3

Михайло Гінзбург
Інститут транспорту газу, м. Харків

УКРАЇНСЬКІ КОНСТРУКЦІЇ З ДІЄСЛІВНИМИ ФОРМАМИ НА -НО, -ТО НА ТЛІ СУСІДНІХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
© Гінзбург М. Д., 2015

У статті досліджено виникнення безособових конструкцій із дієслівними формами на -no (-но), -to (-то) та порівняно їхнє вживання в чотирьох слов’янських мовах: польській, чеській, російській та українській. Показано, що з досліджуваних мов лише в польській та українській ці форми, відрізняючись від пасивних дієприкметників, стали особливим морфологічним явищем, тоді як у чеській та російській мовах вони перебу-вають у межах дієприкметникової парадигми. Із залученням граматичного досвіду ін-ших мов розглянуто проблемні питання щодо вживання українських форм на -но, -то.
Ключові слова: українська мова, слов’янські мови, дієслівні форми на -но, -то, активність, пасивність, безпідметовість, безособовість.

The article deals with the appearance of impersonal constructions with verbal forms in -no, -to and the comparison of their usage in the four Slavic languages: Polish, Czech, Russian and Ukrainian. It is shown that from the studied languages only in Polish and Ukrainian, these forms, differing from passive participles, became the exclusive morphological phenomenon, while in the Czech and Russian languages they are within participle paradigm. With the assistance of the grammatical experience of other languages the problem questions on the usage of Ukrainian form in -no, -to are considered.
Key words: Ukrainian language, Slavic languages, verbal forms in -no, -to, activity, passivity, subjectlessness, impersonality.

Кількість посилань 56

УДК 161.16

Ігор Дуцяк
Національний університет «Львівська політехніка»

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ УСУНЕННЯ КОЛОВИХ ДЕФІНІЦІЙ У ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ
Дуцяк І. З., 2015

Виконано пошук шляхів уникнення колових дефініцій у тлумачних словниках. Запропоновано такий розв’язок цієї проблеми. Для частини слів, які є назвами простих ознак, сформувати дефініціями наочно образне чи предметно-дієве значення. За допомогою цих слів треба сформувати дефініціями таке ж значення складних ознак. За допомогою назв простих і складних ознак треба сформувати дефініціями абстрактне значення назв об’єктів.
Ключові слова: значення слова, тлумачний словник, коло в дефініції, види дефініцій.

Ways to avoid circular definitions in the dictionaries are searched. Such decision is offered. For a parts of words which are names of simple features, should be formulated by means of definitions visual or operating meanings. By these words it is necessary to formulate definitions of complex features. By means of names of simple and complex features it is necessary to formulate abstract meanings of object names by means of a definitions.
Keywords: meaning of word, explanatory dictionary, circular definition, types of definitions.

Кількість посилань 10.

УДК 811.161.2 81’366

Ірина Козелко
Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНИ НА ОЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА У ГРАМАТИЧНИХ ПРАЦЯХ 20–30-Х РОКІВ КІНЦЯ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
© Козелко І. Р., 2015

У статті розглянуто терміногрупу іменника у морфологічній терміносистемі укра-їнської мови кінця ХІХ поч. ХХ ст. Виявлено перехід наукової думки на етапі вдоско-налення та утвердження низки морфологічних термінів. Простежено неоднозначність уживання терміна «морфологія», подано приклади варіювання частиномовних назв. Зазначено причини, які перешкоджали зоднаковленню морфологічних термінів. Більшість морфологічних термінів увійшло до слововжитку сучасної морфологічної структури української мови.
Ключові слова: українська мова, історія мови, граматична терміносистема, категорії іменника.

In the article the term group «noun» in morphological terminology of Ukrainian language at the end of XIX beginning of XX century is considered. The transition of scientific thought on the stage of improvement and consolidation of a number of morphological terms is revealed. Ambiguity of the use of the term “morphology” is traced, examples of varying parts of speech is given. It is marked the reasons that prevented unification of morphological terms. Most morphological terms included in the bosom of modern morphological structure of Ukrainian language and entrenched in it.
Keywords: Ukrainian language, history of language, grammatical terminological system, categories of noun.

Кількість посилаь 7

УДК 811.161.2’06’373.45.005

Ірина Кочан
Львівський національний університет ім. І. Франка

ДИНАМІКА З’ЯВИ ТЕРМІНІВ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (слова з компонентом гідро-)
© Кочан І. М., 2015

Розглянуто з’яву й фіксування у словниках термінів із компонентом гідро- в сучасній українській мові. З’ясовано їхні тематичні й семантичні групи, царину вико-ристання, зміну семантичної структури слова, їхню парадигматику та синтагматику, доцільність уживання в сучасних терміносистемах.
Ключові слова: українська мова, термінологія, міжнародні компоненти, слова зі складником гідро-.

The article considers the emergence and fixation in the dictionaries of the terms with the component hydro- in the modern Ukrainian language. It clears up their thematic and semantic groups, sphere of usage, the change of the semantic structure of a word, their paradigmatic and syntagmatic, the appropriateness of their usage in the modern systems of terms.
Keywords: Ukrainian language, terminology, international components, words with the component hydro-.

Кількість посилань 24

УДК 811.161.2

Оксана Кримець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАЄМОВПЛИВУ МОВНОЇ ТА НАУКОВОЇ КАРТИН СВІТУ
© Кримець О. М., 2015

У статті досліджено взаємовплив мовної та національної наукової картин світу, що виявляється в таких процесах, як термінологізація та детермінологізація. Проаналізовано семантичні зміни, які відбуваються під час метафоричного переосмислення або метонімного зрушення загальновживаних значень та значень наявних у мові термінів. Схарактеризовано особливості новоутворених одиниць щодо широти їхніх значень, наявності / відсутності оцінно-експресивних компонентів.
Ключові слова: мовна картина світу, наукова картина світу, термінологізація, детермінологізація, звуження значення, розширення значення.

The article investigates the interinfluence of the language and national scientific pictures of the world, which is revealed in the processes of terminologization and determinologization. Semantic changes that occur during metaphoric reinterpretation or metonymic shift in meanings used generally and meanings of terms existing in the language were analyzed. Peculiarities of newly created units were characterized as to the breadth of their meanings, presence or absence of estimating-expressive components.
Keywords: language picture of the world, national scientific picture of the world, termi-nologization, determinologization, contraction of meaning, expansion of meaning.

Кількість посилань 16

УДК 81’373

Олена Кучеренко
Національний університет цивільного захисту України

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПЛЕНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЦАРИНИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (НА МАТЕРІАЛІ «КОДЕКСУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ»)
© Кучеренко О., 2015

У статті заналізовано внормовані термінологічні одиниці сучасної української термінологічної системи царини цивільного захисту, що містить «Кодекс цивільного захисту України». Цей основний для фахівців цивільного захисту нормативний документ України містить чимало невідповідностей щодо норм української літературної мови.
Ключові слова: українська мова, термінологія цивільного захисту, термінологічна система царини цивільного захисту, норми сучасної української літературної мови.

In article terminological units of modern terminological system of sphere of the civil protection, presented in «Code of civil protection of Ukraine» are analysed. Considered the basis for experts of civil protection he document of Ukraine has many discrepancies to norms of the Ukrainian literary language.
Keywords: Ukrainian language, terminology of civil protection, terminological systems of civil protection sphere, norm of a modern Ukrainian literary language.

Кількість посилань 11.

УДК 811.161.2’373.421

Ірина Ментинська
Національний університет «Львівська політехніка»

СПІВВІДНОШЕННЯ СИНОНІМІВ ТА ВАРІАНТІВ У СУЧАСНІЙ КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
© Ментинська І. Б., 2015

У статті розглянуто функціювання синонімії та варіантності в комп’ютерній термінології. Проаналізовано різновиди синонімних пар та варіантних форм, з’ясовано характер синонімних відношень термінів цієї галузі. Дослідження дає можливість виявити особливості синонімії та варіантності в сучасній комп’ютерній термінології та простежити тенденцію розвитку таких явищ, а також сприяє вивченню шляхів і способів унормування термінних синонімів і варіантів.
Ключові слова: українська мова, комп’ютерна термінологія, синонімні терміни, лексичні синоніми, синоніми-дублети, морфолого-синтаксичні синоніми, правописні варіанти, словотвірні варіанти, абревіатури.

The functioning of synonymy and variability in computer terminology have been examined in the article. Types of synonymous pairs and variant forms have been analyzed, the character of the synonymous relations between the terms of this branch have been reviewed. The investigation enables to reveal the peculiarities of the synonymy and variability in modern computer terminology, to follow the development tendency of these phenomenon, and contributes to the observation of ways and means of normalization of synonymous terms and variants.
Keywords: Ukrainian language, computer terminology, synonymic terms, lexical syno-nyms, synonyms-doublets, lexical-semantic synonyms, morpho-syntactic synonyms, orthographic variants, wordforming variants, abbreviation.

Кількість посилань 12.

УДК 53:001.4

Роман Микульчик
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПОНІМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ
© Микульчик Р. Б., 2015

У статті розглянуто історію і стан дослідження епонімних термінів в українській і світовій лінгвістиці.
Ключові слова: українська мова, термін, епонім, лінгвістика, словник.

The article describes history and state of research of eponyms in Ukrainian and world linguistics.
Keywords: Ukrainian language, term, eponym, linguistics, dictionary.

Кількість посилань 41.

Роман Микульчик1, Петро Слободян2

1Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
2Львівський історичний музей

РЕЦЕНЗІЯ НА «СЛОВНИК-ДОВІДНИК МУЗЕЙНОГО ПРАЦІВНИКА»
© Микульчик Р. Б., Слободян П. В., 2015

Кількість посилань 15.

УДК 811.161.2’37:656:001.4

Неля Нікуліна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ТЕРМІНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ПОНЯТТЯ «ТРАНСПОРТНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА МЕГАСИСТЕМА»
© Нікуліна Н. В., 2015

Сформульовано основні принципи побудови структурної моделі транспортної термінологічної мегасистеми з урахуванням методології системного підходу і прагма-тичних засад формування типових термінологічних систем споріднених галузей.
Ключові слова: українська мова, термінознавство, системний підхід, термінологічна система, термінологічна мегасистема.

The basic principles of developing a structural model of the transport terminological megasystem taking into account the methodology of systematic approach and pragmatic principles of forming standard terminological systems of related industries are summarized.
Keywords: Ukrainian language, terminology, systematic approach, terminological system, terminological megasystem.

Кількість посилань 10.

Сербенська О.

Пам’яті Софії Денисенко

УДК 811.161.2’373.611’366:[81’373.46:069]

Іванна Фецко
Львівський національний університет імені Івана Франка

СУФІКСАЦІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ
© Фецко І. М., 2015

У статті досліджено словотвірну організацію українських термінів музейництва, зокрема термінів, утворених суфіксальним способом. Окреслено основні тенденції суфіксального способу термінотворення, проаналізовано найпродуктивніші моделі суфіксації термінів музейної справи.
Ключові слова: українська мова, термінолексика музейництва, термін, словотвір, морфологічний спосіб термінотворення, суфіксація, словотвірна модель.

In the article, the word-formative organization of Ukrainian term system of Museum Studies, specifically those formed by means of a suffix is explored. Major tendencies of term-formation suffix means are identified, and the most productive models of suffixation of term system of Museum.
Keywords: Ukrainian language, terminology of museum, term, term-formation, mor-phological term-formation mode, suffixation, and term-formation model.

Кількість посилань 11.

УДК 811.161.1:81’373.611

Олена Южакова
Одеська національна академія харчових технологій

СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ НОМІНАЦІЙ З ОПОРНИМ КОМПОНЕНТОМ РЕВОЛЮЦІЯ
© Южакова О. І., 2015

У статті розглянено семантичні моделі номінацій, що називають динамічні проце-си, зміни, трансформації в різних царинах людської діяльності та які на мовному рівні подано словосполуками зі стрижневим словом «революція». Зазначені номінації проаналізовано на підставі запропонованих ознак революцій і наявності компонентів у слово-сполуках, ужитих у прямому й переносному значеннях. Зроблено також спробу з’ясувати ступінь відповідності між революційною подією та її назвою.
Ключові слова: семантична модель, метонімізатор, метафоризатор, конкретизатор, ономасіологічне варіювання.

The article investigates semantic models of nominations denoting dynamic processes, changes and transformations in various fields of human activity that are represented at the language level as collocations with “revolution” as the basic word. These nominations are analysed on the ground of suggested signs of revolution and presence of components in the collocations used in their direct and figurative sense. Besides, the article aims at establishing degree of correspondence between the event and its name.
Keywords: semantic model, onomasiological variation, specifier, metonymiser, metapho-riser.

Кількість посилань 11..

Syndicate content