№ 49 (2015)

B. Diveyev, M. Hlobchak, V. Martyn, Y. Yavorskyy
Lviv National Polytechnic University, St. Bandera str. 12, 79013, Lviv, Ukraine

OPTIMIZATION OF IMPACT DYNAMIC VIBRATION ABSORBERS IN THE FREQUENCY BAND

© Diveyev B., Hlobchak M., Martyn V., Yavorskyy Y., 2015

The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions of the impact dynamic vibration absorbers (DVA ) for the elongated structures. An efficient numerical approach based on the theoretical-experimental method is proposed to maximize the minimal damping of modes in a prescribed frequency range for the tuned-mass impact systems. Methods of decomposition and numerical synthesis are considered on the basis of an adaptive schemes. The influence of dynamic vibration absorbers and basic design elastic and damping properties is under discussion. A technique is developed to give the optimal DVA’s for the elimination of excessive vibration in sinusoidal forced systems.
Key words: dynamic vibration absorber, impact, optimization, frequency range

Літератури – 23

Вимоги до оформлення матеріалів статей

УДК 621.867.52

І. Й. Врублевський*, А. Л. Беспалов
*Академія сухопутних військ,
кафедра інженерної механіки,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра нарисної геометріїї і графіки

ВПЛИВ РОЗТАШУВАННЯ ПРУЖИН НА ПАРАЗИТНІ КУТОВІ КОЛИВАННЯ ДВОМАСОВОГО ВІБРОТРАНСПОРТЕРА З НЕЗАЛЕЖНИМИ КОЛИВАННЯМИ

© Врублевський І. Й., Беспалов А. Л., 2015

Розглянуто динаміку двомасового вібраційного транспортера з тривимірною жорсткістю. Досліджено вплив розташування пружних елементів на кутові коливання робочого органа вібротранспортера. Визначено умови мінімізації паразитних кутових коливань.
Ключові слова: вібротранспортер, паразитні кутові коливання, ґратчасті пружини.

The dynamics of two-mass vibratory conveyor with three-dimension stiffness is considered. The influence of the stiffness elements location on the angular oscillations of vibratory conveyor track is investigated. The conditions of the minimization of parasitic angular oscillation are determined.
Key words: vibratory conveyor, parasitic angular oscillations, lattice springs.

Літератури – 5

УДК 621.717-112.6

Н. С. Григор’єва
Луцький національний технічний університет

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОДУЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ СКЛАДАННЯ

 Григор’єва Н. С., 2015

Описано методи розроблення технологічних модульних процесів складання різнотипних деталей виробів. Особливості полягають у створенні доступної загальної бази установлення групи об’єктів, які складатимуться за модульним технологічним процесом. Залежно від завдань розробка має технологічний, конструктивний, організаційний, економічний взаємопов’язані напрямки. Технологічний модульний процес тісно пов’язаний як зі зміними об’єктів складання, так і з окремими елементами модульної складальної операції, та навколишнім технологічним середовищем, і повинен бути економічно обґрунтованим.
Ключові слова: модулі, розроблення, технологічні процеси, автоматизація, база.

The methods of the development of technological modular processes to assemble the article parts of various types are described in this article. Features consist in the creation of an open general database to determine groups of objects that will be assembled by a modular technological process. Depending on the task, design can have technological, organizational, construction or economic related areas. The technological modular process is closely related to interchangeable objects
of assembly, as well as individual elements of the modular assembly operations and technological environment and must be economically justified.
Key words: modules, design, technological processes, automation, database.

Літератури – 6

УДК 621.914.5:621.9.015

І. Є. Грицай, С. І. Громнюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА БЕЗВІДМОВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАРІЗАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС РАДІАЛЬНО-КОЛОВИМ СПОСОБОМ З УРАХУВАННЯМ ДІЇ ДИНАМІЧНИХ ЧИННИКІВ

© Грицай І. Є., Громнюк С. І., 2015

Розглянуто засади моделювання пружної системи зубофрезерного верстата з процесом різання радіально-коловим способом зубофрезерування та впливу пружних коливань дискової фрези на якість нарізуваних зубчастих коліс.
Ключові слова: процес зубофрезерування, радіально-коловий спосіб, динамічна система, коливання, точність.

The principles of stiff system modeling of a gear-hobbing machine is considered. It includes the radial-circular gear-hobbing cutting method and the impact of stiff oscillations of disk-shaped mills on the quality of cogged wheel cutting.
Key words: process of gear-hobbing cutting, radial-circular method, dynamic system, oscillations, accuracy.

Літератури – 10

УДК 621.01

В. М. Гурський, І. В. Кузьо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

РАЦІОНАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ДВОЧАСТОТНИХ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН

 Гурський В. М., Кузьо І. В., 2015

Розглянуто завдання синтезу двочастотних резонансних коливань у тримасовій коливальній системі. Визначено пружний коефіцієнт, що забезпечує кратний двочастотний резонансний режим у разі модернізації двомасових резонансних машин з електромагнітним приводом. Встановлено вплив інерційності коливальної маси на характеристики пришвидшення робочої маси – максимальне значення та співвідношення між гармоніками.
Ключові слова: резонанс, коливання, вібраційна машина, електромагнітний привід, власні частоти коливань.

The article tackles the problem of the synthesis of the two-frequency resonance oscillations in the three-mass oscillating system. The stiffness coefficient which provides the multiple two-frequency resonance mode in the case of modernization of the two-mass resonance machines with an electromagnetic drive is defined. The influence of inertance of oscillation mass on the characteristics of working mass acceleration is determined – the maximal value and the correlation between harmonics.
Key words: resonance, oscillations, vibratory machine, electromagnetic drive, proper frequency oscillations.

Літератури – 14

УДК 621.9.048.6

І. П. Забродець, М. П. Ярошевич, В. М. Тимощук
Луцький національний технічний університет

ВПЛИВ ПРУЖНОЇ МУФТИ НА ДИНАМІКУ ПУСКУ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З ДЕБАЛАНСНИМ ЗБУДНИКОМ КОЛИВАНЬ

© Забродець І. П., Ярошевич М. П., Тимощук В. М. 2015

Розглядається процес розбігу вібраційної машини з дебалансним приводом з урахуванням впливу пружної муфти, встановленої між електродвигуном та збудником коливань. Наводяться практичні рекомендації для обмеження пускових деформацій та коливань муфти.
Ключові слова: вібраційна машина, дебаланс, пружна муфта, електродвигун, динаміка.

The run-up of a vibratory machine with an debalanced drive is examined. The influence of stiff coupling installed between an electric motor and a vibration exciter is taken into consideration. Practical recommendations to limit the starting deformations and coupling oscillations are shown.
Key words: vibratory machine, debalance, stiff coupling, electric motor, dynamics.

Літератури – 11

УДК 621.865

В. М. Корендій, О. С. Бушко, О. Ю. Качур, Р. Ю. Скрипник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

РОЗРОБЛЕННЯ КРОКУЮЧОГО МОДУЛЯ НА ОСНОВІ ДВОХ ЦИКЛОВИХ РУШІЇВ

© Корендій В. М., Бушко О. С., Качур О. Ю., Скрипник Р. Ю., 2015

Розглянуто найпростішу схему циклового (важільного) механізму крокування. Запропоновано принципову схему крокуючого модуля з двома цикловими рушіями та проаналізовано його особливості функціонування. Проведено структурно-кінематичний аналіз механізму крокування. На основі вихідних даних (довжини кроку та висоти піднімання опорної стопи) встановлено геометричні параметри циклових (важільних) рушіїв та запропоновано конструктивне виконання крокуючого модуля.
Ключові слова: крокуючий модуль, цикловий рушій, механізм крокування.

The simplest scheme of cyclic (lever) walking mechanism is considered. Principal scheme of the walking module with two cyclic drives is propounded and its operating features are analyzed. Structural and kinematic analysis of the walking mechanism is conducted. Based on output data (step length and height of supporting foot lifting) geometric parameters of cyclic (lever) drives are calculated and the constructive realization of the walking module is propounded.
Key words: walking module, cyclic drive, walking mechanism.

Літератури – 8

УДК 621.01

О. C. Ланець, В. М. Боровець, О. В. Ланець, Я. В. Шпак, В. І. Лозинський
Національний університет “Львівська політехніка”

СИНТЕЗ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ РЕЗОНАНСНОГО ДВОМАСОВОГО ВІБРАЦІЙНОГО СТОЛА З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ

 Ланець О. С., Боровець В. М., Ланець О. В., Шпак Я. В., Лозинський В. І., 2015

Викладено підхід до створення двомасового вібростола з електромагнітним приводом. Детально розкрита та описана конструкція вібраційної машини, наведено розрахунок її параметрів, що забезпечують необхідні режими роботи. На основі розрахунків виготовлено промисловий зразок вібраційного стола, проведено експеримент, що підтверджує роботоздатність конструкції.
Ключові слова: двомасовий вібраційний стіл, електромагнітний привід.

The paper describes an approach to create two-mass vibratory table with an electromagnetic drive. The design of vibratory machines is shown and described in details. The calculation of its parameters that provide the necessary modes is done. Based on these calculations, a model of a vibratory table is designed. An experiment that confirms the serviceability of the design is conducted.
Key words: two-mass vibratory table, electromagnetic drive.

Літератури – 6

УДК 693.546

В. С. Ловейкін1, К. І. Почка2
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
2 Київський національний університет будівництва і архітектури

ДИНАМІЧНЕ ЗРІВНОВАЖЕННЯ ПРИВІДНОГО МЕХАНІЗМУ РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

© Ловейкін В. С., Почка К. І., 2015

Для роликової формувальної установки з рекупераційним приводом розглянуто динамічне зрівноваження привідного механізму. Під час моделювання процесу зрівноваження привідного механізму машин роликового формування розв’язано дві задачі динамічного врівноваження: врівноваження сил інерції, що прикладені у центрах мас рухомих ланок, та врівноваження приведеного до осі обертання привідного вала крутного моменту, що виникає від дії сил інерції.
Ключові слова: роликова формувальна установка, рекупераційний привід, динамічне зрівноваження.

The dynamic equilibration of a driving mechanism for roller forming plant with a recuperation drive is considered. Two problems of dynamic equilibration are solved while modeling the process of an equilibration of the driving machine mechanism of roller formation: an equilibration of inertia forces applied in the centers of mass move links, and an equilibration of the rotation of a power shaft of a torque given to an axis arisen from the action of inertia forces.
Key words: roller forming plant, recuperation drive, dynamic equilibration.

Літератури – 12

УДК 693.546

В. С. Ловейкін1, К. І. Почка2
1 Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ),
2 Київський національний університет будівництва і архітектури

ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ В ЕЛЕМЕНТАХ РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ З ВРІВНОВАЖЕНИМ ПРИВОДОМ

© Ловейкін В. С., Почка К. І., 2015

Для роликової формувальної установки з врівноваженим приводом на чотири формувальні візки визначено навантаження в її елементах та встановлено характер їх зміни протягом циклу руху, а також визначено значення потужності,
необхідної для забезпечення процесу формування.
Ключові слова: роликова формувальна установка, рекупераційний привід, динамічне зрівноваження.

The loading on four forming carts for a roller forming plant with a balanced drive is defined and the nature of their change throughout a motion cycle is established. Also the power value necessary for ensuring the formation process is defined.
Key words: roller forming plant, recuperation drive, dynamic equilibration.

Літератури – 11

УДК 624.132.3

Л. Є. Пелевін, М. О. Пристайло
Київський національний університет будівництва і архітектури

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРУЖНО-ДЕФОРМОВАНОГО ВИКОНАВЧОГО ЕЛЕМЕНТА НА НАКОНЕЧНИКУ РОЗПУШНИКА

© Пелевін Л. Є., Пристайло М. О., 2015

Розглянута можливість отримання терміну безвідмовної роботи робочих органів землерийних машин та задання режимів стендових випробувань робочих органів землерийних машин, змінюючи параметри навантаження з заданою ймовірністю. Запропонована конструкція стенда для визначення працездатності робочих органів землерийних машин.
Ключові слова: безвідмовна робота, землерийна машина, працездатність робочих органів

The article considers the possibility to receive the term for faultless work of earthmover machines and to set the modes of stand probation of earthmover machine workings parts, changing loading parameters with the set probability. The stand design to determine the efficiency of working parts earthmover machines is proposed.
Key words: faultless work, earthmover machine, efficiency

Літератури – 6

УДК658.511.4:621.7

В. В. Ступницький, Я. В. Долиняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ІМІТАЦІЙНЕ РЕОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ

© Ступницький В. В., Долиняк Я.В., 2015

Наведено імітаційні дослідження з різними матеріалами, режимами оброблення та геометрією різального інструмента, на основі досліджень показано вплив різноманітних чинників на реологічну картину процесу різання. Розглянуто вплив механічних властивостей матеріалу, хімічного складу, а також мікроструктури на силові показники у зоні різання.
Ключові слова: різальний інструмент, різання, режими оброблення, зона різання.

Imitating studies with various materials, processing modes and cutting tool geometry are introduced. Based on research, the influence of various factors on the rheological pattern of cutting process is shown. The influence of mechanical properties of the material, chemical structure and microstructure on power rates in the cutting zone is studied.
Key words: cutting tool, cutting, processing modes, cutting zone.

Літератури – 5

УДК 62-521:62-868:62-531.7

Р. В. Чубик, І. Д. Зелінський*
Дрогобицький державний педагогічний університет,
Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій,
кафедра машинознавства та основ технологій,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
Інститут інженерної механіки та транспорту,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ЕНЕРГООЩАДНОГО КЕРУВАННЯ ВІБРОПРИВОДАМИ АДАПТИВНИХ ВІБРОМАШИН

© Чубик Р. В., Зелінський І. Д., 2015

Ідентифіковано критерії для чіткого та однозначного визначення адаптивною системою керування динамічних параметрів віброприводів положення робочої точки вібраційної технологічної машини на її амплітудно-частотній характеристиці у процесі реалізації довільного технологічного вібропроцесу.
Ключові слова: вібраційна технологічна машина, амплітудно-частотна характеристика, адаптивна система керування, вібропривід.

Criteria for an accurate and unambiguous definition of vibrodrive dynamic parameters are identified by an adaptive control system - a position of the operating point of vibratory technological machines at its amplitude-frequency characteristic in the implementation of its random vibration process.
Key words: vibratory technological machine, amplitude-frequency characteristic, adaptive control system, vibrodrive.

Літератури – 8

Syndicate content