№ 827 (2015)

УДК [342.951:351.85]:316.776

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц., доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

© Єсімов С. С., 2015

Розглянуто використання інформаційних технологій як предмет адміністративно-правового регулювання. Аналізуються особливості інформаційного простору та нормативно-правового регулювання використання інформаційних технологій у діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування, завдання адміністративно-правового регулювання щодо інформації, інформаційно-інфраструктурних відносин.
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, інформаційний простір, інформаційна інфраструктура, інформаційна система.

С. С. Єсимов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ПРЕДМЕТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рассмотрено использование информационных технологий как предмет административно-правового регулирования. Анализируются особенности информа¬ционного пространства и нормативно-правового регулирования использования информационных технологий в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, задачи административно-правового регулирования по информации, информационно-инфраструктурных отношений.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, информационное пространство, информационная инфраструктура, информационная система.

S. S. Yesimov

USING INFORMATION TECHNOLOGY AS SUBJECT ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION

In the article the use of information technology as a subject of administrative and legal regulation. Specific features information space and legal regulation of the use of information technology in government bodies and local authorities, the problem of administrative and legal regulation of media, information and infrastructure relations.
Key words: administrative legal regulation, information space, information infrastructure and information system.

Література – 18

УДК 328.126:[342.56.047(477):006.012(4)

С. М. Білостоцький
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права

ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В ПРОГРАМАХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОСУДДЯ

© Білостоцький С. М., 2015

Досліджено програми парламентських партій України в частині реформування судової системи, ефективності запропонованих новел та їх узгодженості з європейськими стандартами, історичним та практичним досвідом демократичних держав. Аналіз положень програм здійснено в контексті розуміння та конституційного закріплення принципів незалежності судів та самостійності суддів у європейських державах, ефективності правосуддя.
Ключові слова: європейські стандарти, політичні партії, правосуддя, суд, самостійність суддів, конституція, незалежність судів.

С. М. Билостоцкий

ВОПРОС РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ПРОГРАММАХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ УКРАИНЫ И ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Исследовано программы парламентских партий Украины в части реформирования судебной системы, эффективности предложенных новел и их соответствия европейским стандартам, историческому и практическому опыту демократичных государств. Анализ положений программ осуществлено в контексте понимания и конституционного закрепления принципов независимости судов и судей в европейских государствах, эффективности правосудия.
Ключевые слова: европейские стандарты, политические партии, правосудье, суд, независимость судей, конституция, независимость судов.

S. М. Bilostotskyy

THE REFORM OF THE JUDICIARY IN THE PROGRAMMES OF PARLIAMENTARY POLITICAL PARTIES OF UKRAINE AND EUROPEAN JUDICIAL AUTHORITIES STANDARDS

The programs of parliamentary parties in Ukraine in part of judicial reform, the effectiveness of the proposed novelties and their compliance with European standards, historical and practical experience of democratic states are researched. The analysis of the statutes of the programs is carried out in the context of understanding and constitutional consolidation principles of judicial independence and autonomy of judges in the European countries and the efficiency of justice.
Key words: European standards, political parties, judiciary, court, judicial independence, constitution, independence of the courts.

Література – 40

УДК 340.12

А. В. Баран
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри теорії та філософії права

ПРАВОРОЗУМІННЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

© Баран А. В., 2015

Проаналізовано дефініцію права та його розуміння у різних правових школах. Встановлено головні чинники та фактори, що вплинули на процес виникнення та формування права. Звернуто увагу на проблему визначення сутності права, його змісту. Виокремлено із права, як регулятора правових відносин, характерні властивості, тобто його ознаки. Дано характеристику основним сучасним концепціям праворозуміння, зокрема детально проаналізовано право у його природно-правовому та позитивістсько-правовому поглядах.
Ключові слова: право; праворозуміння; природне право; позитивне право; сутність права; концепції праворозуміння.

А. В. Баран

ПРАВОПОНИМАНИЕ: ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье проанализированы дефиниция права и его понимание в разных правовых школах. Установлены главные факторы и факторы, повлиявшие на процесс возникновения и формирования права. Обращено внимание на проблему определения его сущности, содержания. Из права, как регулятора правовых отношений, выделены характерные свойства, то есть его признаки. Дана характеристика основным современным концепциям правопонимания, в частности, подробно проанализировано право в его естественно-правовом и позитивистско-правовом взглядах.
Ключевые слова: право; правопонимание; естественное право; позитивное право; сущность права; концепции правопонимания.

A. V. Baran

THINKING, EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS

In the article made the analysis of the definition of law and understanding of different legal schools. Established the main factors and the factors that influenced the process of formation and law. Attention is paid to the problem of determining the nature of law, its content. Thesis was determined from the law as a regulator of legal relations, the characteristics of law. Characterized the basic concepts of modern thinking, including a detailed analysis of law and his legal and natural positivist views.
Key words: right; thinking; natural right; positive law; the essence of law; the concept of legal thinking.

Література – 19

УДК 343.983.25

В. М. Бараняк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. хім. наук, доц.,
доцент кафедри кримінального права і процесу

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

© Бараняк В. М., 2015

Розглянуті теоретичні проблеми використання поліграфа у кримінальному судо¬чинстві України. Проведений аналіз чинного кримінального процесуального законодавства щодо можливості поліграфного дослідження у кримінальному провадженні.
Ключові слова: поліграф, поліграфне тестування, психофізіологічна експертиза.

В. М. Бараняк

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА В КРИМИНАЛЬНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ

Рассмотрены теоретические проблемы использования полиграфа в криминальном судопроизводстве Украины. Проведен анализ действующего криминального процессуального законодательства относительно возможности полиграфного исследования в криминальном производстве.
Ключевые слова: полиграф, полиграфное тестирование, психофизиологическая экспертиза.

V. M. Baranyak

PROBLEMS OF THE USE OF POLYGRAPH ARE IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF UKRAINE

The considered theoretical problems of the use of polygraph in the criminal proceedings of Ukraine. The conducted analysis of current criminal judicial legislation is in relation to possibility of polygraph research in the criminal proceedings.
Key words: polygraph, polygraph testing, psychical and physiological examination.

Література – 3

УДК 340.12

Я. С. Богів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. екон. наук, асист.,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права

ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

© Богів Я. С., 2015

За допомогою міжнародних правових актів, конституційних актів європейських країн досліджено сутність та принципи місцевого самоврядування територіальних громад, їх закріплення та ступінь конкретизації в конституційних актах європейських держав.
Ключові слова: самоврядування, місцеве самоврядування, територіальна громада, децентралізація, представницька демократія, автономія, субсидіарність, свобода об’єднань.

Я. C. Богив

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С помощью международных правовых актов, конституционных актов европейских стран осуществлено исследование сущности и принципов местного самоуправления территориальных обществ, их закрепление и степень конкретизации в конституционных актах европейских государств.
Ключевые слова: самоуправление, местное самоуправление, территориальное об¬щество, децентрализация, представительская демократия, автономия, субсидиарность, свобода объединений.

Bohiv Y. S.

CONCEPT AND PRINCIPLES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

There has been a research conducted on the local self-government essence and principles of territorial communities, their implementation and degree of specification in constitutional acts of European countries with the help of international legal and constitutional acts of European countries.
Key words: self-government, local self-government, local community, decentralization, representative democracy, autonomy, subsidiarity, freedom of associations
Література – 29

УДК: 342.336.71:65.012.32

Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права,
д-р юрид. наук, проф.

С. С.Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права,
канд. юрид. наук, доц.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

© Бортник Н. П., Єсімов С. С., 2015

Розглянуто теоретичні аспекти регулювання адміністративно-правових відносин під час здійснення державного фінансового адміністрування Національним банком України. Проаналізовано вплив Національного банку України на формування державної фінансової та інвестиційної політики, регуляторну діяльність у сферах грошового обігу, клірингу, в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці.
Ключові слова: адміністративно-правові відносини, державне фінансове адміністрування, Національний банк України.

Н. П. Бортнык, С. С. Есимов

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ УКРАИНЫ

Рассматриваются теоретические аспекты регулирования административно-правовых отношений при осуществлении государственного финансового администри¬рования Национальным банком Украины. Анализируется влияние Национального банка Украины на формирование государственной финансовой и инвестиционной политики, регуляторная деятельность в сферах денежного обращения, клиринга, в обеспечении стабильности национальной денежной единицы.
Ключевые слова: административно-правовые отношения, государственное финансовое администрирование, Национальный банк Украины.

N. P. Bortnyk, S. S. Yesimov

ADMINISTRATIVE AND LEGAL RELATIONS IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IMPLEMENTATION NATIONAL BANK OF UKRAINE

In the article the theoretical aspects of the regulation of administrative legal relations regarding state financial administration of the National Bank of Ukraine. Analyzed the impact of the National Bank of Ukraine on the formation of public financial and investment policies, regulatory efforts in the areas of monetary, clearing, to ensure stability of the national currency.
Key words: administrative legal relations, public financial management, the National Bank of Ukraine.

Література – 10

УДК 349.22:331.106

Б. М. Гамалюк
Львівський державний університет внутрішніх справ,
канд. наук з державного управління,
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАЦІ ЗА СУМІСНИЦТВОМ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

© Гамалюк Б. М., 2015

Розглядаються питання, пов’язані із використанням сумісництва. Проводиться аналіз теоретичних засад та проблем практичного застосування сумісництва в Україні як правової форми організації праці. Досліджується сучасний стан нормативно-правового забезпечення та мета сумісництва в умовах ринкової економіки.
Ключові слова: сумісництво, трудова функція, правове регулювання, нормативно-правове забезпечення, трудовий договір.

Б. М. Гамалюк

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Рассматриваются вопросы, связанные с использованием совместительства. Проводится анализ теоретических основ и проблем практического применения совместительства в Украине как правовой формы организации труда. Исследуется современное состояние нормативно-правового обеспечения и цель совместительства в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: совместительство, трудовая функция, правовое регулирование, нормативно-правовое обеспечение, трудовой договор.

B. M.Hamaliuk

PECULIARITIES OF PART-TIME WORK: LEGAL ASPECT

The article deals with the issues of part-time work. The analysis of the theoretical principles and problems of practical application of part-time work in Ukraine as a legal form of work organization is carried out. The current state of the legal provision and the purpose of part-time work under the conditions of market economy are investigated.
Key words: part-time work, work function, legal regulation, normative and legal guarantee, labor contract.

Література – 11

УДК 340.12

Т. З. Гарасимів
Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти ІНПП,
професор кафедри теорії та філософії права

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУБСТАНЦІЙНОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ У НАУКОВІЙ РОЗВІДЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

© Гарасимів Т. З., 2015

Комплексно проаналізовано субстанційний дослідницький підхід, визначено особли¬вості його використання у дослідженні девіантної поведінки. Висвітлено основні положення дуалістичної, моністичної та плюралістичної концепцій, подано системну характеристику та цілісну оцінку концепцій. З’ясовано їх значення у формуванні поведінки людини.
Ключові слова: субстанція, акциденція, модус, субстанційний дослідницький підхід, існування, сутність, дуалістична концепція, моністична концепція, плюралістична концепція.

Т. З. Гарасымив

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСТАНЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Комплексно проанализированы субстанциальный исследовательский подход, определены особенности его использования в исследовании девиантного поведения. Освещены основные положения дуалистической, монистической и плюралистической концепций, дано системную характеристику и целостную оценку концепциям. Определяется их значение в формировании поведения человека.
Ключевые слова: субстанция, акциденция, модус, субстанциальный исследовательский подход, существование, сущность, дуалистическая концепция, монистическая концепция, плюралистическая концепция.

T. Z. Garasumiv

FEATURES USE SUBSTANTIAL RESEARCH APPROACHES IN THE STUDY OF DEVIANT BEHAVIOR

The article comprehensively analyzes the substantial research approach, the peculiarities of its use in the study of deviant behavior. The basic provisions dualistic, monistic and pluralistic concepts presented systematic characterization and evaluation of integrated concepts. Determine their importance in shaping human behavior.
Key words: substance aktsydentsiya, modus, substantial research approach, the existence, nature, dualistic concept monistic concept, pluralistic concept.

Література – 14

УДК 340.12

Т. З. Гарасимів
Інститу права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти ІНПП,
професор кафедри теорії та філософії права

Т. Ю. Дашо
ЛьвДУВС,
канд. юрид. наук,
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО КОМПЕТЕНТНОГО ПРАЦІВНИКА ОВС У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

© Гарасимів Т. З., Дашо Т. Ю., 2015

У науковому дослідженні визначено основні шляхи формування професійно компетентного працівника органів внутрішніх справ у контексті розвитку громадянського суспільства. Розглянуто проблеми фахової підготовки працівників органів та підрозділів системи МВС України, особливу увагу приділено розробленню нових форм та якісних методів успішної діяльності працівників ОВС.
Ключові слова: працівник, органи внутрішніх справ, громадянське суспільство, професіоналізм, компетентність, професійна підготовка, стратегія.

Т. З. Гарасымив, Т. Ю. Дашо

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОМПЕТЕНТНЫХ РАБОТНИКОВ ОВД В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В научном исследовании определены основные пути формирования профессионально-компетентного работника органов внутренних дел в контексте развития гражданского общества. Рассматриваются проблемы профессиональной подготовки работников органов и подразделений системы МВД Украины, особое внимание уделено разработке новых форм и качественных методов успешной деятельности сотрудников ОВД.
Ключевые слова: работник, органы внутренних дел, гражданское общество, профессионализм, компетентность, профессиональная подготовка, стратегия.

T. Z. Garasumiv, T. Ju. Dacho

BY CREATING A PROFESSIONAL – COMPETENT POLICE OFFICERS IN THE CONTEXT OF CIVIL SOCIETY

In the scientific study of the main ways of formation of professional and competent police officers in the context of civil society. Problems of professional training of employees and departments of the MIA of Ukraine, special attention is paid to the development of new forms and methods of qualitative success of the police officers.
Key words: worker, law enforcement bodies, civil society, the professionalism, competence, training, strategy.

Література – 11

УДК 343.341

Л. Ф. Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доц.,
професор кафедри кримінального права і процесу

ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

© Гула Л. Ф., 2015

Розглянуто питання щодо виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг. Визначено основні поняття правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, та охарактеризовано способи їх вчинення. Окреслено особливості виявлення правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням товарних знаків на споживчому ринку. Запропоновано методику припинення незаконного використання знаків для товарів і послуг.
Ключові слова: незаконне використання, знак для товарів і послуг, свідоцтво на знак, виявлення злочинів, припинення злочинів.

Л. Ф. Гула

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАКОВ ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Рассмотрен вопрос выявления и прекращения правонарушений, связанных с незаконным использованием знаков для товаров и услуг. Определены основные понятия правонарушений, связанных с незаконным использованием знаков для товаров и услуг, и охарактеризованы способы их совершения. Очерчены особенности выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков на потребительском рынке. Предложена методика прекращения незаконного использования знаков для товаров и услуг.
Ключевые слова: незаконное использование, знак для товаров и услуг, свидетельство на знак, выявление преступлений, прекращение преступлений.

L. F. Hula

STOPPING OFFENCE, SIGNS RELATED TO THE ILLEGAL USE FOR COMMODITIES AND SERVICES

In the article a question is considered in relation to an exposure and stopping of offences, signs related to the illegal use for commodities and services. The basic concepts of offences, signs related to the illegal use for commodities and services and described methods of their feasance are certain. The features of exposure of the offences related to illegal the use of trademarks at the user market are outlined. Methodology of stopping of the illegal use of signs is offered for commodities and services.
Key words: the illegal use, sign for commodities and services, certificate on a sign, exposure of crimes, stopping of crimes.

Література – 6

УДК. 342.341.174

В. З. Дитюк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц., доцент кафедри адміністративного
та інформаційного права

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

© Дитюк В. З., Єсімов С. С., 2015

Розглянуто особливості нормативно-правового регулювання забезпечення публіч¬ної безпеки в країнах Європейського Союзу. Аналізуються положення Європейської стратегії безпеки, особливості нормативно-правового регулювання організації боротьби з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення, інші чинники, які впливають на стан безпеки Великої Британії, Німеччини, Франції.
Ключеві слова: публічна безпека, Європейська стратегія безпеки, нормативно-правове регулювання, тероризм.

В. З. Дытюк, С. С.Есимов

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Рассматриваются особенности нормативно-правового регулирования обеспечения публичной безопасности в странах Европейского Союза. Анализируются положения Европейской стратегии безопасности, особенности нормативно-правового регулирования организации борьбы с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, другие факторы, которые влияют на состояние безопасности Великобритании, Германии, Франции.
Ключевые слова: публичная безопасность, Европейская стратегия безопасности, нормативно-правовое регулирование, терроризм.

V. Z. Dutyk, S. S. Yesimov

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC SECURITY IN THE EUROPEAN UNION

The article deals with the peculiarities of legal regulation of public security in the European Union. Analyzes the provisions of the European Security Strategy, especially the legal regulation of the organization to combat terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, other factors that affect the security status of the United Kingdom, Germany and France.
Key words: public security, European security strategy, legal regulation, terrorism.

Література – 11

УДК 347.634.4

А. О. Дутко
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри цивільного права та процесу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ

© Дутко А. О., 2015

Подана загальна характеристика правовідносин батьків і дітей (батьківських правовідносин). Автор аналізує поняття, особливості, види правовідносин батьків і дітей. Наводиться юридична конструкція батьківських правовідносин
Ключові слова: батьківські правовідносини, батьки, дитина, правовідносини батьків і дітей, позбавлення батьківських прав

А. О. Дутко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Представлена общая характеристика правоотношений родителей и детей (родительских правоотношений). Автор анализирует понятие, особенности, виды правоотношений родителей и детей. Приводится юридическая конструкция родительских правоотношений.
Ключевые слова: родительские правоотношения, родители, ребенок, правоотношения родителей и детей, лишение родительских прав.

A. O.Dutko

GENERAL CHARACTERISTICS OF RELATIONSHIPS OF PARENTS AND CHILDREN

In the article general characteristic relationships of parents and children (parental relationship). The author analyzes the concept, characteristics, types of relationships of parents and children. We give legal structure parental relationships.
Key words: parents relationship, parent, child, parent and child relationship, deprivation of parental rights

Література – 6

УДК 340.12 : 342.5 : 316.32

І. М. Жаровська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доцент кафедри теорії та філософії права

ЩОДО ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

© Жаровська І. М., 2015

Розглянуто методологічні аспекти теорії держави і права. Особливу увагу зосереджено на проблемах методології у сучасній загальнотеоретичній юриспруденції.
Ключові слова: методологія, теорія держави і права, юриспруденція, рівні, оновлення.

И. М. Жаровская

К ПРОБЛЕМАМ МЕТОДОЛОГИИ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Рассмотрено методологические аспекты теории государства и права. Особое внимание сосредоточено на проблемах методологии в современной общетеоретической юриспруденции.
Ключевые слова: методология, теория государства и права, юриспруденция, уровни, обновления.

I. M. Zharovska

AS FOR THE PROBLEMS OF METHODOLOGY THEORY OF LAW

In the article the methodological aspects of the theory of law. Particular attention is paid to problems of methodology in modern general theoretical law.
Key words: methodology, theory of law, jurisprudence, level, upgrades.

Література – 6

УДК [348.31:265.31/.34](477)”9/12”

Д. Є. Забзалюк
Львівський державний університет внутрішніх справ,
канд. іст. наук, доц.,
в. о. начальника кафедри теорії та історії держави і права

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДОКТРИНИ КАТОЛИЦИЗМУ НА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

© Забзалюк Д. Є., 2015

Проаналізовано історичні, політичні та правові засади католицизму в Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Досліджено головні особливості державно-політичного розвитку Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Акцентується на ролі та місці християнства в історичному розвитку Руської держави, а також аналізуються взаємозв’язки руських князів та православного духовенства із Римом та європейським католицьким світом у контексті впливу католицизму на становлення та головні етапи формування та розвитку київського та галицько-волинського періодів у історії українського державотворення.
Ключові слова: Київська Русь, Галицько-Волинська держава, християнство, католицизм, православ’я, церква.

Д. Е. Забзалюк

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДОКТРИНЫ КАТОЛИЦИЗМА НА ГОСУДАРСТВЕННО-СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КИЕВСКОЙ РУСИ И ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Проанализированы исторические, политические и правовые основы католицизма в Киевской Руси и Галицко-Волынском государстве. Исследуются главные особенности государственно-правового развития Киевской Руси и Галицко-Волынского государства. Акцентируется на роли и месте христианства в историческом развитии Русского государства, а также анализируются взаимосвязи русских князей и православного духовенства с Римом и европейским католическим миром в контексте влияния католицизма на становление и главные этапы формирования и развития киевского и галицко-волынского периодов в истории строительства украинского государства.
Ключевые слова: Киевская Русь, Галицко-Волынское государство, христианство, католицизм, православье, церковь.

D. E. Zabzaljuk

FEATURES OF INFLUENCE OF DOCTRINE OF CATHOLICISM ON STATE CREATIVE PROCESSES ARE IN KYIV RUS AND GALICIA VOLYN’ STATE

This article is sanctified to the analysis of historical, political and legal principles of Catholicism in Kyiv Rus and Galicia Volyn’ state. The main features of state-political development of Kyiv Rus and Galicia Volyn’ state are investigated in the article. Attention is accented on a role and place of Christianity in historical development of the Russian state, and also intercommunications of the Russian princes and Orthodox clergy are analyses with Rome and Europeans catholic world in the context of influence of Catholicism on becoming and main stages of forming and development of the Kyiv and Galicia Volyn’ periods in history of Ukrainian creation of the state.
Key words: Kyiv Rus, Galychina-Volyn state, Christianity, Catholicism, Orthodoxy, church.
Література – 15

УДК 342.4

І. І. Забокрицький
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, асист.,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

© Забокрицький І. І., 2015

Розглядаються основні аспекти сучасного розуміння конституціоналізму. Досліджуються основні підходи до розуміння конституціоналізму як доктрини обмеження влади, виділяються його елементи. Аналізуються інституційна, нормативна та аксіологічна складові сучасного конституціоналізму.
Ключові слова: конституціоналізм, обмеження влади, складові конституціоналізму.

И. И. Забокрицкий

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Рассматриваются основные аспекты современного понимания конституционализма. Исследуются основные подходы к пониманию конституционализма как доктрины ограничения власти, выделяются его элементы. Анализируются институциональная, нормативная и аксиологическая составляющие современного конституционализма.
Ключевые слова: конституционализм, ограничения власти, составляющие конституционализма.

I. I. Zabokrytskyy

KEY ASPECTS OF THE MODERN UNDERSTANDING OF CONSTITUTIONALISM

The main aspects of the modern understanding of constitutionalism are determined. Basic approaches to understanding of the doctrine of constitutionalism as limitation of power and its elements are figured out. Institutional, normative and axiological components of modern constitutionalism are analyzed.
Key words: constitutionalism, government restrictions, elements of constitutionalism.

Література – 26

УДК 343.326

В. С. Канцір
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри кримінального права і процесу

ТЕРОРИСТИЧНА ЗАГРОЗА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

© Канцір В. С., 2015

Розкрито проблему міжнародного тероризму, яка пов’язана, з одного боку, із сучасними умовами національних, державних, релігійних розходжень “третьої індустріально-інформаційної хвилі”, а з другого – з процесами глобалізації світового економічного, політичного та соціального простору.
Ключові слова: міжнародний тероризм, глобалізований світ, тероризм як глобальна проблема, міжнародний злочин, глобальний процес, глобальна свідомість, терористичний акт, антитерористична війна, деструктивна діяльність.

В. С. Канцир

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Статья посвящена раскрытию проблемы международного терроризма, которая связана, с одной стороны, с современными условиями национальных, государственных, религиозных расхождений “третьей индустриально-информационной волны”, а с другой – с процессами глобализации мирового экономического, политического и социального пространства.
Ключевые слова: международный терроризм, глобализированный мир, терроризм как глобальная проблема, международное преступление, глобальный процесс, глобаль¬ное сознание, террористический акт, антитеррористическая война, деструктивная деятельность.

V. S. Kantsir

UNDER TERRORIST THREATS GLOBALIZATION TRENDS

The article is devoted to the analysis of the problem of international terrorism, which is connected, from one side, with modern conditions of national, state and religious contradictions of “third industrial informational wave”, and from the other – with globalization processes of world economic, political and social areas.
Key words: international terrorism, globalized world, terrorism as the global problem, international crime, global process, global consciousness, terrorist act, anti-terrorist war, destructive activity.

Література – 13

УДК 340.115

М. С. Кельман
Інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри теорії та філософії права

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗМАЇТТЯ ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

© Кельман М. С., 2015

Розглянуто методологічні уявлення про розмаїття правової проблематики у сучасному правознавстві. Зазначається, що особливістю її є перехід від моністичної сукупності прийомів дослідження до філософсько-методологічного плюралізму.
Ключові слова: право‚ методологія‚ правознавство‚ правова наука‚ філософія‚ державність.

М. С. Кельман

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МНОГООБРАЗИИ ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

Проанализирована методологическая проблематика в современном правоведении. Утверждается, что основной ее особенностью является переход от монистической методологии к философско-методологическому плюрализму.
Ключевые слова: право‚ методология‚ правознавство‚ правовая наука‚ философия‚ государственность.

M. S. Kelman

MODERN METHODOLOGICAL UNDERSTANDING OF THE DIVERSITY OF LEGAL ISSUES

The article deals with the methodological situation in modern jurisprudence. It is stressed that its main feature is the conversion from the monistic totality of the vesearching methods of the philosophical-methodological pluralism.
Key words: lauv, methodology, lauv science, philosophy, jurisprudence.

Література – 10

УДК 340.12

В. Б. Ковальчук
Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
завідувач кафедри конституційного та міжнародного права

Я. С. Богів
Інститут права та психології
Національний університет “Львівська політехніка”,
канд. екон. наук, асист.,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права

ПРАВОВА ДОКТРИНА НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ФРАНЦІЇ В ПЕРІОД ХІХ СТОЛІТТЯ

© Ковальчук В. Б., Богів Я. С., 2015

Здійснено аналіз історії становлення доктрини народного суверенітету та легітимності державної влади у Франції в період ХІХ століття. Вказано на те, що ця доктрина суттєво відрізнялася від тієї, яку запропонував Ж. Ж. Руссо в ХVІІІ столітті. В її основу була покладена ідея природних прав людини, які є основним критерієм демократичної легітимації, а також думка про те, що легітимність не є сталою властивістю публічної влади і тому потребує постійного морального визнання всередині громадянського суспільства.
Ключові слова: правова доктрина, народний суверенітет, легітимність влади, демократична легітимація, природні права людини.

В. Б. Ковальчук, Я. С. Богив

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА И ЛЕГИТИМНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВО ФРАНЦИИ В ПЕРИОД XIX СТОЛЕТИЯ

Осуществлен анализ истории становления доктрины народного суверенитета и легитимности государственной власти во Франции в период XIX века. Указано на то, что эта доктрина существенно отличалась от той, которая была предложена Ж. Ж. Руссо в ХVIII веке. В ее основе лежала идея естественных прав человека, которые являются основным критерием демократической легитимации, а также мнение о том, что легитимность не является постоянным свойством публичной власти и поэтому требует постоянного морального признания внутри гражданского общества.
Ключевые слова: правовая доктрина, народный суверенитет, легитимность власти, демократическая легитимация, естественные права человека.

V. B.Kovalchyk, J. S.Bohiv

LEGAL DOCTRINE OF NATIONAL SOVEREIGNTY AND LEGITIMACY OF THE GOVERNMENT IN FRANCE DURING THE NINETEENTH CENTURY

The article contains the analysis of the development history of the national sovereignty doctrine and legitimacy of the government in France during the nineteenth century. It indicates that the mentioned doctrine is significantly different from the one offered by Jean Jacques Rousseau in the eighteenth century. It was based on the idea of natural human rights, which are the main criteria for democratic legitimation, and the idea that legitimacy is not a constant feature of public authority and therefore requires constant moral recognition within civil society.
Key words: legal doctrine, national sovereignty, legitimacy, democratic legitimation, natural human rights.

Література – 8

УДК 342.828 (477)

О. Б. Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, заслужений юрист України,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

© Ковальчук О. Б., 2015

Досліджено питання законодавчого забезпечення виборчого процесу в Україні, проблеми формування системи виборчого законодавства України, на підставі якого проходить виборчий процес – вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, вироблення пропозицій щодо його вдосконалення.
Ключові слова: вибори, виборчий процес, законодавство, депутати, ради.

Е. Б. Ковальчук

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ

Исследование посвящено вопросам законодательного обеспечения избирательного процесса в Украине, проблемам формирования системы избирательного законодательства Украины, на основании которого проходит избирательный процесс по выборам Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, выработке предложений по его совершенствованию.
Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, законодательство, депутаты, советы.

O. B. Kovalchuk

LEGISLATIVE SUPPORT OF THE ELECTION PROCESS IN UKRAINE

The study focuses on the issues of legislative ensuring of the election process in Ukraine, the problems of forming the system of election legislation of Ukraine on the basis of which the election process for the elections of the President of Ukraine, people's deputies of Ukraine, deputies of local councils and village, town and city heads, developing proposals for its improvement.
Key words: election, election process, legislation, deputies, сouncil.

Література – 25

УДК 340.115

І. П. Косцова
Одеський апеляційний
адміністративний суд, суддя

ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ МЕТОД ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА: ІСТОРИЧНА ТА ЮРИДИЧНА ДИВЕРГЕНЦІЯ

© Косцова І. П., 2015

Розкрито питання дивергенції історичної та юридичної герменевтики. З’ясовано, що тлумачення є типовою діяльністю юриста, передусім у романо-германській системі права. Будь-який юрист-професіонал, який працює у законодавчих чи виконавчих органах, часто займається тлумаченням норм права і фактів, які обумовлюють їх застосування. Встановлено, що визнання професіоналізму юриста залежить від герменевтичного тлумачення, уміння вибрати й реалізувати з множинності змістів норми права той, що заклав законодавець.
Ключові слова: тлумачення, правотворчість, герменевтичний метод, норма права, нормативно-правовий акт.

И. П. Косцова

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА: ИСТОРИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

Раскрыты вопросы дивергенции исторической и юридической герменевтики. Выяснено, что толкование является типичной деятельностью юриста, прежде всего в романо-германской системе права. Любой юрист-профессионал, который работает в законодательных или исполнительных органах, часто занимается толкованием норм права и фактов, которые обусловливают их применение. Установлено, что признание профессионализма юриста зависит от герменевтического толкования, а также умения выбрать и реализовать из множественности смыслов нормы права того, что заложен законодателем.
Ключевые слова: толкование, правотворчество, герменевтический метод, норма права, нормативно-правовой акт.

I. P. Kostsova

HERMENEUTICAL METHOD OF INTERPRETATION THE LAW: HISTORICAL AND LEGAL DIVERGENCE

In the scientific article the questions of divergence of historical and legal hermeneutics. Clarified, that the interpretation is a typical activities of a lawyer, particularly in the Romano-Germanic system of law. Any professional lawyer who works in legislative or executive bodies, often engaged in the interpretation of the law and facts that underlie their use. It is established that the recognition of the professionalism of a lawyer depends on hermeneutical interpretation, the ability to choose and implement from the plurality of meanings of the rule of law, laid down by the legislator.
Key words: interpretation, lawmaking, hermeneutical method, rule of law, a legal act.

Література – 19

УДК 340.1

О. Г. Крижова
Рівненський міський суд Рівненської області

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

© Крижова О. Г., 2015

Розглянуто сутність та межі дискреційних повноважень суду в контексті дотримання принципу верховенства права. На основі аналізу явища судової дискреції та принципу верховенства права визначаються основні напрями їх взаємного впливу.
Ключові слова: дискреційні повноваження, судова дискреція, суддівський розсуд, верховенство права, принципи права.

О. Г. Крыжова

ДИСКРЕЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СУДА В КОНТЕКСТЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Рассматриваются сущность и пределы дискреционных полномочий суда в контексте соблюдения принципа верховенства права. На основе анализа явления судебной дискреции и принципа верховенства права определяются основные направления их взаимного влияния.
Ключевые слова: дискреционные полномочия, судебная дискреция, судейское усмотрение, верховенство права, принципы права.

O. G. Kryzhova

THE DISCRETIONARY POWERS OF THE COURT IN THE CONTEXT OF ADHERENCE OF THE PRINCIPLE OF THE RULE OF LAW

The article examines the essence and scope of the discretionary power of the court in the context of adherence of the principle of the rule of law. Based on the analysis of the phenomenon of judicial discretion and the principle of the rule of law, the article defines the main directions of their mutual influence.
Key words: discretionary powers, judicial discretion, rule of law, principles of law.

Література – 10

УДК 343.137.5 (477)

Н. В. Лесько
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
старший викладач кафедри адміністративного та інформаційного права

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ

© Лесько Н. В., 2015

Досліджено передумови становлення інституту Уповноваженого Президента України з прав дитини, розглянуто правовий статус дитячого омбудсмена. Запропоновано заходи щодо вдосконалення моделі омбудсмена з прав дитини.
Ключові слова: права дитини, Уповноважений Президента України з прав дитини, механізм захисту прав дитини, омбудсмен, права людини, правовий статус.

Н. В. Лесько

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Исследуются предпосылки становления института Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, рассмотрен правовой статус детского омбудсмена. Предложено усовершенствовать модель омбудсмена по правам ребенка.
Ключевые слова: права ребенка, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, механизм защиты прав ребенка, омбудсмен, права человека, правовой статус.

N. V. Lesko

GENERAL REVIEW OF THE COMMISSIONER OF THE PRESIDENT OF UKRAINE FOR CHILDREN`S RIGHTS LEGAL STATUS

The article is devoted to the examination of the origin of the Commissioner of the President of Ukraine for children`s rights institute and the legal status of an ombudsman for children. Moreover, some proposals are introduced on the improvement of the existing model of an ombudsman for children.
Key words: the Commissioner of the President of Ukraine for children`s rights, rights of children, mechanism of the protection of children rights, ombudsman, human rights, legal status.

Література – 13

УДК 351.74.08:378.033

І. О. Личенко
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, професор кафедри
цивільного права і процесу

В. І. Ряшко
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. іст. наук, доцент кафедри історії
держави і права

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЛЮБОВІ ДО РІДНОЇ ПРИРОДИ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

© Личенко І. О., Ряшко В. І., 2015

Розглянуто актуальну проблему формування екологічної культури у майбутніх працівників правоохоронних органів України як важливого чинника любові до рідної природи, малої та великої Батьківщини, правового захисту навколишнього природного середовища.
Ключові слова: Батьківщина, природа, екологія, правова охорона, патріотизм, правоохоронці, культура, виховання, екологічний світогляд.

И. А. Личенко, В. И. Ряшко

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЛЮБВИ К РОДНОЙ ПРИРОДЕ У БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ

Рассматривается актуальная проблема формирования экологической культуры у будущих работников правоохранительных органов Украины как важный фактор любви к родной природе, малой и большой Родине, правовой защиты окружающей природной среды.
Ключевые слова: Родина, природа, экология, правовая защита, патриотизм, правоохранительные органы, культура, воспитание, экологическое мировоззрение.

I. O. Lychenko, V. I. Riashko

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE, LOVE TO NATIVE NATURE IN THE FUTURE WORKERS OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Here is considered the actual problem of formation of an ecological culture in the future law enforcement officers as an important factor of love to native nature, small and big Motherland, legal protection of legal environment.
Key words: Motherland, nature, ecology, legal protection, patriotism, law enforcement officers, culture, education, ecological outlook.

Література – 12

УДК 347.9

М. М. Мальський
кандидат юридичних наук, адвокат,
голова Західноукраїнської філії
адвокаторганізації Arzinger

ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ

© Мальський М. М., 2015

Розкрито зміст принципу “публічний порядок” та здійснено аналіз практики його реалізації в окремих інститутах транснаціонального виконавчого процесу, а саме в процедурі визнання та виконання рішень іноземних судів, зокрема комерційних арбітражів. У роботі також висвітлено проблеми, які виникають в застосуванні принципу “публічний порядок” та досліджено відмінності понять “транснаціональний публічний порядок”, “міжнародний публічний порядок” та “національний публічний порядок”.
Ключові слова: транснаціональний виконавчий процес, публічний порядок, транснаціональний публічний порядок, визнання і виконання іноземних рішень.

М. М. Мальский

ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Раскрыто содержание принципа “публичный порядок” и осуществлен анализ практики его реализации в отдельных институтах транснационального исполнительного процесса, а именно в процедуре признания и исполнения решений иностранных судов, в том числе и коммерческих арбитражей. В работе также освещены проблемы, которые возникают в применении принципа “публичный порядок” и исследованы различия понятий “транснациональный публичный порядок”, “международный публичный порядок” и “национальный публичный порядок”.
Ключевые слова: транснациональный исполнительный процесс, публичный порядок, транснациональный публичный порядок, признание и исполнение иностранных решений.

M. M. Malskyy

PUBLIC POLICY IN TRANSNATIONAL ENFORCEMENT PROCESS

The article deals with the content of the “public policy” principle and analyzes its implementation in some institutes of transnational enforcement process, namely in the procedure of recognition and enforcement of foreign judgments, including international commercial arbitrations’awards. The paper also highlights problems arising in the application of the “public policy” principle and studies the differences in the concepts of “transnational public policy”, “international public policy” and “national public policy”.
Key words: transnational enforcement process, public policy, transnational public policy, recognition and enforcement of foreign decisions.

Література – 10

УДК 343.271(477)

К. Б. Марисюк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доц.,
професор кафедри кримінального права і процесу

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ

© Марисюк К. Б., 2015

Вивчаються питання кримінально-правового регулювання покарання у вигляді штрафу. Проаналізовано останні зміни у цій сфері. Висловлено авторські позиції щодо останніх. Запропоновано можливі варіанти реформування нормативно-правових положень. Автор усвідомлює, що висловлені пропозиції навряд чи зможуть повною мірою виправити усі проблеми, які існують у сфері кримінально-правового регулювання покарання у вигляді штрафу, проте однозначно слугуватимуть тією відправною точкою, яка може підштовхнути законодавця до подальших реформ у досліджуваній сфері.
Ключові слова: покарання, штраф, потерпілий, право, злочинець.

К. Б. Марисюк

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА НУЖДАЕТСЯ В УЛУЧШЕНИИ

Статья посвящена изучению вопросов уголовно-правового регулирования наказания в виде штрафа. Проанализированы последние изменения в этой сфере. Высказаны авторские позиции относительно последних. Предложены возможные варианты реформирования нормативно-правовых положений. Автор осознает, что изложенные предложения вряд ли смогут в полной мере решить все проблемы, которые существуют в сфере уголовно-правового регулирования наказания в виде штрафа, но однозначно станут той отправной точкой, которая может подтолкнуть законодателя к дальнейшим реформам в исследуемой сфере.
Ключевые слова: наказание, штраф, потерпевший, право, преступник.

K. B. Marysyuk

THE CRIMINAL-LAW ADJUSTING OF PUNISHMENT IN THE TYPE OF FINE NEEDS PERFECTION

In the settlement of legal status of punishment in the type of fine it is possible the extraordinarily meaningful stage to count an acceptance and introduction in an action of Bill of Ukraine “About making alteration to some legislative acts of Ukraine in relation to humanizing of responsibility for offence in the field of economic activity”.
Among the most meaningful changes in legal status of punishment in the type of fine, brought in by the mentioned law, following: а) the maximal size of punishment in the type of fine is megascopic from 1000 untaxable sizes of profits of citizens to 50000 untaxable sizes of profits of citizens, if it is not envisaged the articles of Special part of CC higher size of fine. Consequently, the maximal fixed size of fine is megascopic from 17000 to 850000 hryvnyas, id estin 50 times. Given out, that so considerable maximal sizes of fine can entail certain difficulties with their actual implementation. Given out, that so considerable maximal sizes of fine can entail certain difficulties with their actual implementation. Taking into account the difficult enough material situation of considerable part of population, it is possible to assume large authenticity of that through mass non-payment courts will begin convict of the fines imposed on them to replace a fine imprisonment, that will result not in humanizing of responsibility, but to it actual strengthening. b) new release of p. 2 c. 53 CC of Ukraine envisages, that the sum of fine in some cases can be appointed in size of the not less inflicted harm. A rule in obedience to that is on this occasion set: “For the commission of crime for that basic punishment is envisaged in the type of fine over three thousand untaxed minimums of profits of citizens, a size of fine that is appointed by a court can not be less than size of the property harm inflicted by a crime, or crime of profit got as a result of feasance, regardless of the maximum size of fine, envisaged by approval of the article (by approval of part of the article) of special part of CC”.
In connection with the above-mentioned arguments, suggest to bring down the maximal size of punishment is legislatively envisaged in the type of fine to the economically reasonable limit, namely at least in 3-5 times. Maintenance of present maximum seems expedient only in case of input of criminal responsibility of legal entities and only in relation to the last. Offered, that sizes of fines both in General part and in approvals of the articles of Special part of CC of Ukraine, to outline not in untaxable minimums of profits of citizens, but in monetary items (hryvnyas).
Key words: penalty, fine, victim, law, crime.

Література – 6

УДК 34.096

М. М. Маськовіта
Львівський державний університет внутрішніх справ,
аспірант кафедри
теорії та історії держави і права

ПРИСЯГА ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

© Маськовіта М. М., 2015

Проаналізовано роль і значення присяги працівників органів внутрішніх справ як складової частини їхнього правового статусу. Розглянуто нормативно-правові акти, які регламентують питання присяги працівника органів внутрішніх справ.
Ключові слова: присяга, працівник органів внутрішніх справ, державний службовець, поліція, правовий статус.

М. М. Маськовита

ПРИСЯГА РАБОТНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В КАЧЕСТВЕ СОСТАВНОГО ЭЛЕМЕНТА ЕГО ПРАВОВОГО СТАТУСА

Проанализировано роль и значение присяги работников органов внутренних дел как часть их правового статуса. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы присяги сотрудника органов внутренних дел.
Ключевые слова: присяга, работник органов внутренних дел, государственный служащий, полиция, правовой статус.

M. M. Maskovita

OATH OF POLICE OFFICERS AS PART OF ITS LEGAL STATUS

The role and importance of oath police officers as part of their legal status. Consider regulations that govern the oath police officers.
Key words: oath of police rights, civil servant, police, legal status.

Література – 23

УДК 347.191.11+347.471.8

Л. В. Мелех
Львівський державний університет внутрішніх справ,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін

О. В. Візняк
Львівський державний університет внутрішніх справ,
студ. 4-го курсу

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ” У ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ БАЗІ НОРМ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА

© Мелех Л. В., Візняк О. В., 2015

Досліджено проблеми визначення поняття “неприбуткова організація” у термінологічній базі норм податкового, господарського та цивільного законодавства. Обґрунтовано особливості діяльності неприбуткових (некомерційних) організацій. Дано характеристику різних таких організацій в Україні та поза її межами. Представлено їх види та перелік у різних сферах суспільного життя. Визначено значення неприбуткових організацій в системі громадянського суспільства. Відтворено неприбутковий, автономний характер організацій, що захищають інтереси різних груп населення.
Ключові слова: неприбуткові організації, некомерційні організації, суб’єкти некомерційної господарської діяльності, види неприбуткових організацій, громадянське суспільство.

Л. В. Мелех, О. В. Визняк

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ “НЕПРИБЫЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ” В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ НОРМ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА

Исследованы проблемы определения понятия “некоммерческая организация” в терминологической базе норм налогового, хозяйственного и гражданского законо¬дательства. Обоснованы особенности деятельности неприбыльных (некоммерческих) организаций. Дана характеристика различных таких организаций в Украине и за ее пределами. Представлены их виды и перечень в различных сферах общественной жизни. Определено значение неприбыльных организаций в системе гражданского общества. Воспроизведен некоммерческий, автономный характер организаций, защищающих интересы различных групп населения.
Ключевые слова: некоммерческие организации, субъекты некоммерческой хозяйственной деятельности, виды неприбыльных организаций, гражданское общество.

L. V. Melekh, O. V. Viznjak

PROBLEM DEFINITION “NONPROFIT ORGANIZATION” IN THE TERMINOLOGY BASED ON DIFFERENT STANDARDS AREAS OF LAW

In the article the problem of the definition of “nonprofit” in terminological basis of tax, economic and civil law. Grounded features of non-profit (non-profit) organizations. The characteristic of various organizations in Ukraine and abroad. Presented their views and list in different spheres of public life. Ante-profit organizations in the system of civil society. Reproduced nonprofit, autonomous nature of the organizations that protect the interests of different groups.
Key words: nonprofit organizations, nonprofit entities of economic activity, types of nonprofit organizations, civil society.

Література – 13

УДК 347.736

Л. В. Мелех
Львівський державний університет внутрішніх справ,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін

К. І. Круць
Львівський державний університет внутрішніх справ,
студ. 4-го курсу

САНАЦІЯ БОРЖНИКА ЯК СУДОВА ПРОЦЕДУРА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

© Мелех Л. В., Круць К. І., 2015

Досліджено сутність відновлення неплатоспроможності боржника як системи заходів, що проводяться з метою запобігання факту визнання боржника банкрутом та безпосередньо його ліквідації під час провадження у справі про банкрутство. Спрямованість судової процедури полягає в оздоровленні фінансово-господарського становища боржника, задоволенні в повному обсязі або частково вимог кредиторів через реструктуризацію підприємства, боргів і активів та/або зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Ключові слова: санація, банкрутство, боржник, кредитор, офіційне оприлюднення, не¬платоспроможність, керуючий санацією (арбітражний керуючий), ліквідаційна процедура.

Л. В. Мелех, К. И. Круць

САНАЦИИ ДОЛЖНИКА КАК СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ

Исследовано сущность восстановления неплатежеспособности должника как системы мероприятий, проводимых с целью предотвращения факта признания должника банкротом и непосредственно его ликвидации в ходе производства по делу о банкротстве. Направленность судебной процедуры заключается в оздоровлении финансово-хозяйственного положения должника, удовлетворении в полном объеме или частично требований кредиторов путем реструктуризации предприятия, долгов и активов и/или изменения организационно-правовой и производственной структуры должника.
Ключевые слова: санация, банкротство, должник, кредитор, официальное обнародование, неплатежеспособность, управляющий санацией (арбитражный управляющий), ликвидационная процедура.

L. V. Melekh, K. I. Kruts

REMEDIATION OF THE DEBTOR AS LEGAL PROCEEDINGS IN BANKRUPTCY

The article studies the nature of the debtor's insolvency as the recovery of measures undertaken to prevent the fact of bankruptcy and immediately eliminate it during the proceedings in the bankruptcy case. The focus of the judicial procedure is in improving financial-economic situation of the debtor, the satisfaction in full or in part, the claims of creditors by restructuring the company, debts and assets and / or changes in the legal and production structure of the debtor.
Key words: reorganization, bankruptcy, debtor, creditor, official publication, insolvency, rehabilitation manager (trustee in bankruptcy), liquidation procedure.

Література – 9

УДК 316.325:340.13:316.64:37.01(045)

В. В. Муж
Львівський державний університет внутрішніх справ,
аспірант кафедри теорії та історії держави і права

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ

© Муж В. В., 2015

Розглянуто питання формування колективної правосвідомості за рахунок форм та механізмів громадянського суспільства. Виділено функції інститутів громадянського суспільства, що здійснюють вплив на формування правосвідомості суспільства, зокрема правозахисну, інформаційну та ідеологічну. Доходимо висновку, що громадянське суспільство виступає осередком формування колективної правосвідомості, а його інститути – джерелом становлення правосвідомості громадян.
Ключові слова: громадянське суспільство, право, правосвідомість, правова держава, правова пропаганда, правове виховання, правова освіта, громадянська правосвідомість.

В. В. Муж

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ

Статья посвящена вопросам формирования коллективного правосознания за счет форм и механизмов гражданского общества. Выделено функции институтов гражданского общества, что осуществляют влияние на формирование правосознания общества, в частности правозащитную, информационную, идеологическую. Приходим к выводу, что гражданское общество выступает ячейкой формирования коллективного правосознания, а его институты – источником становления правосознания граждан.
Ключевые слова: гражданское общество, право, правосознание, правовое государство, правовая пропаганда, правовое воспитание, правовое образование, гражданское правосознание.

V. V. Muzh

CIVIL SOCIETY AS A FORM OF EXPRESSION OF THE COLLECTIVE CONSCIOUSNESS

The article is dedicated to the formation of a collective consciousness through the forms and mechanisms of civil society. The author highlighted the functions of civil society institutions, that exercising influence on the formation of legal consciousness of society including human rights, information and ideology. We come to the conclusion that civil society acts as the center of the formation of collective consciousness and its source of institutes of formation of the consciousness of citizens.
Key words: civil society, law, justice, legal consciousness, legal State, legal advocacy, legal education, civil legal consciousness.

Література – 8

Syndicate content