Volume 1, Number 1 (2015)

Vol. 1, No 1, 2015

Yuriy Biryulyov

STYLISTIC EVOLUTION OF THE LVIV SCULPTURAL AND ARCHITECTURAL ENSEMBLES IN THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES

Lviv Polytechnic National University
12, Bandery str., 79013Lviv, Ukraine, Yurij.biryulov@gmail.com

Received: February 17, 2015/ Revised: April 07, 2015/ Accepted: May 09 ,2015

© Biryulov Yu., 2015

Abstract. This research is focused on art-stylistic, formative and technological peculiarities of the sculptural works of Lviv from the 19th to early 20 centuries. It analyzes the character of interaction of architecture and sculpture as a phenomenon of the synthesis of spatial arts.

Key words: sculpture, style, carving studio, tombstones, bas-relief, architectural décor, composition, linear painting, form.

References – 12

Юрій Бірюльов

СТИЛІСТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ СКУЛЬПТУРНО-АРХІТЕКТУРНИХ АНСАМБЛІВ ЛЬВОВА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Анотація. Досліджено художньо-стильові, формотворчі і технологічні особливості творів скульпторів Львова ХІХ – поч. ХХ ст., проаналізовано їх взаємодію з архітектурою на основі синтезу просторових мистецтв. Висвітлено історичні етапи генезису і формування у львівській скульптурі різних стильових напрямів: класицизму, романтизму, реалізму, академізму, неоренесансу, необароко, імпресіонізму, символізму, сецесії, неокласицизму, експресіонізму, кубізму. Розкрито типологію та жанровий тематизм львівської пластики, як станкових та прикладних, так і монументальних творів. Показано, що монументально-декоративна скульптура вступала у функціональну, композиційну, тектонічну та змістову координацію з архітектурою. З’ясовано, що у ХІХ – на початку ХХ ст. Львів відіграв визначну роль у розвитку скульптури на західноукраїнських землях.

Ключові слова: скульптура, стиль, каменярська майстерня, нагробний пам’ятник, барельєф, архітектурний декор, композиція, лінійний рисунок, форма.

Bohdan Cherkes

DEVELOPMENT OF THE LARGEST RESIDENTIAL DISTRICT OF LVIV – SYKHIV

Lviv Polytechnic National University
12, Bandery Str., 12, 79013 Lviv, Ukraine, tschers@polynet.lviv.ua

Received: February 17, 2015/ Revised: April 14, 2015/ Accepted: May 29, 2015

© Cherkes B, 2015

Abstract. The article describes the peculiarities of formation of the largest socialistic residential district, Sykhiv of Lviv. The text reviews the transformational processes that had been taking place in Sykhiv during the contextual shifts of the last few decades.

Key words: large panel housing estate, residential district, micro district, urban transformation.

References – 7

Instructions to Authors – The academic journal “Architectural Studies”

Introductory Address

Khrystyna Kramarchuk

TRANSFORMATION ARСHETYPЕ OF MADONNA IN ARCHITECTURAL SUBJECT ENVIRONMENT

Lviv Polytechnic National University
12, Bandery str., 79013, Ukraine, khrystyna.gelytovych@gmail.com

Received: March 02, 2015/ Revised: April 12 , 2015/ Accepted: April 27, 2015

© Kramarchuk K., 2015

Abstract. The terms-concepts archetype – genotype – phenotype/kenotype as constituents of typological structure of image on the example of the figure Madonna in an art are revealed in this article.

Key words: archetype, genotype, phenotype, kenotype, typological structure of image, Madonna.

References – 19

Христина Крамарчук

ФЕНОТИПИ І КЕНОТИПИ ОБРАЗУ МАДОННИ В МИСТЕЦТВІ

Анотація. Розкрито поняття архетипу, генотипу, фенотипу і кенотипу як складових типологічної структури образу на прикладі образу Мадонни в архітектурно-предметному середовищі. Визначено: 1) архетип – даний, заданий містичний, ментальний чинник, проявляючись на свідомому рівні, схоплюється дословесно у вигляді архетипної схеми, конфігурації; 2) генотип ідіотип (ідіотип) – вловлена суть архетипу в Слові, 3) фенотип – це з’ява індивідуального, творча реалізація архетипу і генотипу в образі, через конкретні символи-знаки або знаки; 4) кенотип – якісно новий образ, у якому закладено процес метаморфози і мутації архетипної схеми.

Ключові слова: архетип, генотип, фенотип, кенотип, типологічна структура образу, Мадонна.

Svitlana Linda

VALUE OF THE FORMAL AND ICONOLOGICAL APPROACHES FOR CONCEPTUALIZATION OF STYLE PROBLEM IN ARCHITECTURE

Lviv Polytechnic National University
12, Bandery str., 79013Lviv, Ukraine, svitlanalinda@gmail.com

Received: February 24, 2015/ Revised: April 07, 2015/ Accepted: April 12 ,2015

© Linda S., 2015

Abstract. The article deals with the principles of formal and iconological approaches in art studies by which analysis of style in architecture is made. The value of these approaches for conceptualization of style is demonstrated.

Key words: formal approach, iconological approach, style in architecture.

References – 13

Світлан Лінда

ЗНАЧЕННЯ ФОРМАЛЬНОГО ТА ІКОНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ ДЛЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ СТИЛЮ В АРХІТЕКТУРІ

Анотація. Розглянуто принципи формального та іконологічного підходів стосовно проблеми стилю у мистецтвознавчих дослідженнях. Показано значення цих підходів для концептуалізації проблеми стилю.

Ключові слова: формальний підхід, іконологічний підхід, стиль в архітектурі.

Halyna Petryshyn

ECOLOGICAL BALANCE IN THE DEVELOPMENT OF TOWN PLANNING SYSTEMS: HISTORICAL ASPECT

Lviv Polytechnic National University
12, Bandery str., 79013Lviv, Ukraine, hala.petr@polynet.lviv.ua

Received: February 02, 2015/ Revised: May 18, 2015/ Accepted: May 29 ,2015

© Петришин Г., 2015

Abstract. The concept of forming a system of natural components at the regional level (the natural frame) has been suggested in the article. Such a system is complementary to a settlement system and provides a balanced development of urban planning systems. The natural frame as a system of poorly developed areas existed in all the historical periods of settlement, its decline being caused by industrialization.

Key words: balanced development, settlement system, natural frame.

References – 8

Галина Петришин

ЕКОЛОГІЧНИЙ БАЛАНС У РОЗВИТКУ МІСТОБУДІВНИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ СИСТЕМ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Запропоновано концепцію утворення системи природніх компонентів на рівні регіону – природного каркасу. Така система є взаємодоповнювальною для мережі розселення і забезпечує урівноважений розвиток містобудівних утворень. Природний каркас як система слабокосвоєних територій існував у всі історичні періоди розселення, а його деградація була спричинена промисловою революцією.

Ключові слова: урівноважений розвиток, система розселення, природний каркас.

Bohdan Posatskyy

TOWNSCAPE OF LVIV – PHASES OF DEVELOPMENT (13th – 18th centuries)

Lviv Polytechnic National University
12, Bandery str., 79013Lviv, Ukraine, posatsky@i.ua

Received: February 09, 2015/ Revised: April 07, 2015/ Accepted: May 29 ,2015

© Posatskyy B., 2015

Abstract.This article considers the evolution of the townscape of Lviv in connection with natural landscape,civil buildings and housing during the 13th – 18thcentury.

Key words: city, townscape, city landscape, city plan, architectural ensemble, architectural image.

References – 15

Богдан Посацький

МІСЬКИЙ ЛАНДШАФТ ЛЬВОВА – ЕТАПИ РОЗВИТКУ (XIII–XVIII ст.)

Анотація. Розглянуто особливості еволюції міського краєвиду Львова в поєднанні з природним ландшафтом і комплексами громадської та житлової забудови впродовж ХІІІ–ХVIII ст.

Ключові слова: місто, міський краєвид, міський ландшафт, розпланування міста, архітектурний ансамбль, архітектурний образ.

Victor Proskuryakov

THE DEVELOPMENT OF A NEW TYPE OF BUILDING WITH THEATRICAL AND CULTURALLY-EDUCATIONAL FUNCTIONS

Lviv Polytechnic National University
12, Bandery Str., 79013, Lviv, Ukraine

Received: February 05, 2015/ Revised:April 07, 2015/ Accepted: May 29, 2015

© Proskuryakov V., 2015

Abstract. Preliminary research and proposals for creation of a new type of public building with theatrically-spectacular and culturally-educational functions have been highlighted in the article. The building is directed at accumulation, keeping, restoration and display of the outstanding works of scenographic art.

Key words: architecture, scenographer, newtypeofbuilding, theatricalperformance, worksofscenographicart.

References – 10

Віктор Проскуряков

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ НОВОГО ТИПУ БУДІВЛІ З ТЕАТРАЛЬНОЮ І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЮ ФУНКЦІЯМИ

Анотація. Висвітлено попередні дослідження та пропозиції щодо створення нового типу громадської будівлі з театрально-видовищною і культурно-просвітницькою функціями, яка спрямована на накопичення, збереження, реставрацію та демонстрацію видатних творів сценографічногомистецтва.

Ключові слова: архітектура, сценограф, новий тип будівлі, театральна постановка, твори сценографічного мистецтва.

Syndicate content