№1 (18) / 2015

Requirements for papers for the scientific journal “Geodynamics”

УДК 525.62+551.24+552.24

А. В. НАЗАРЕВИЧ1, О. М. БОКУН2, Л. Є. НАЗАРЕВИЧ3

1Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б,
тел. +38(032)2648563, ел. пошта nazarevych-a@cb-igph.lviv.ua
2ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ І ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН НАН УКРАЇНИ, 79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 3-А
3Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ сейсмічності Карпатського регіону, 79012, м. Львів,
вул. Ярославенка, 27, тел. +38(032)2706100, ел. пошта nazarevych.l@gmail.com

СТРУКТУРА, ДИНАМІКА І СЕЙСМОТЕКТОНІКА СКИДОВИХ ЗОН (за результатами фізичного моделювання та польових досліджень) Частина 1: Фізичне моделювання

Мета. Метою роботи є представити та проаналізувати результати фізичного моделювання і польових досліджень процесів утворення, розвитку, а також сучасної геодинамічної та сейсмотектонічної активності зон субвертикального зсуву (ЗСВЗ), зокрема, скидової кінематики. Методика. Фізичне моделювання проведено на спеціальній моделювальній установці для кутів падіння розриву 75, 60 і 45. Як пластично-в’язкі модельні матеріали для нього використано спеціальні пасти на основі глини. Польові дослідження містити геоакустоемісійний, ПІЕМПЗ, деформографічний, нахиломірний та сейсмологічні методи. Результати. У частині 1 (фізичне моделювання) відтворено закономірності розвитку процесів субвертикального розривоутворення в осадових товщах у часі та з глибиною в модельних експериментах, проаналізовано розвиток різних систем тріщин залежно від швидкості зміщення та кута падіння розриву. Простежено розвиток приповерхневих тріщинуватих зон (як по латералі, так і з глибиною) над зонами СВЗ. У частині 2 (польові дослідження) наведено приклади зон такого типу в реальних геологічних структурах, зокрема, у зоні Берегівського горбогір’я в Закарпатті та деякі результати геофізичного моніторингу їх сучасного геодинамічного режиму, зокрема, деформо¬метричним та параметричним геоакустичним методами, а також методами природних геоакус¬тоемісійного та імпульсного геоелектромагнітноемісійного (метод ПІЕМПЗ) полів. За сейсмологічними даними, простежено особливості сейсмотектонічного процесу в одній з характерних сейсмогенних зон скидової кінематики в районі Берегівського горбогір’я в Українському Закарпатті. Наукова новизна. За даними фізичного моделювання, встановлено характерні часово-просторові закономірності розвитку процесів субвертикального розривоутворення, їх залежність від кута падіння розриву та швидкості зміщення блоку основи. За даними багаторічних польових геоакустичних, деформографічних і нахиломірних досліджень на мережі пунктів спостережень у зоні Берегівського горбогір’я в Україн¬ському Закарпатті виявлено підвищену геодинамічну активність таких субвертикальних тріщинуватих зон та зв’язок деформаційних процесів у них з геодинамікою земної кори Закарпаття та усієї Землі. За комплексом сейсмологічних, геологічних та геодезичних даних на прикладі характерних землетрусів Берегівської сейсмогенної зони в Українському Закарпатті (зони на перетині Припанонського (захід – північно-західного простягання) і Берегівського меридіонального розломів – зони розвитку горст-грабенової (“клавішної”) тектоніки) простежено характерні особливості сейсмотектоніки скидових зон. Практична значущість. Результати досліджень дають можливість, з одного боку, надійніше прогнозувати (а значить, і моніторити) зони проявів приповерхневих ефектів від глибинних ЗСВЗ, а з іншого, за результатами поверхневих досліджень прогнозувати наявність, локалізацію та характеристики глибинних ЗСВЗ, а також характер і характеристики геодинамічних та сейсмотектонічних процесів у таких зонах. Це є важливим для сейсмології та геодинамічного моніторингу, для пошуків нафти і газу та інших корисних копалин, для інженерної геології і геофізики, для геоекології та ін.
Ключові слова: фізичне моделювання тектонічних процесів; зони субвертикального зсуву (ЗСВЗ); скидові зони; системи тріщин; структуроутворення; польові дослідження; деформації порід; нахиломір- маятник; геоакустоемісійний метод; метод ПІЕМПЗ; механізми землетрусів; Українське Закарпаття.

Ліература – 81.

УДК 622.276.344:551.24:553.98

В. Г. ГАДИРОВ

НИПИ “Нефтегаз”, ГНКАР, Азербайджан, АZ1012, Баку, пр. Г. Зардаби, 88а, тел. +994555604035, эл. почта
vagif-geo@rambler.ru

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ НЕФТЕДОБЫЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ

Цель. Целью исследований является выявление наличия периодичности нефтедобычи на месторождениях, связываемое с природными факторами, влияющими на флюидный режим коры и на нефтеотдачу в том числе. Методика. Методика основывается на анализе флюидного режима коры, изучении динамики изменения дебитов скважин, выявлении периодических во времени составляющих дебита при добыче нефти по имеющимся фактическим и литературным данным. Результаты. Проанализирован характер изменений добычи нефти на месторождениях Азербайджана и России. Оказывается, что в отдельные периоды почти на всех месторождениях в Азербайджане и в России, проанализированных в пределах этих исследований, наблюдаются одновременные изменения дебитов. Показано, что локальное изменение дебитов нефти носит пульсационный характер относительно общего хода изменения дебита во времени. Эти изменения связываются с геодинамическими процессами
(в частности, с глобальными сжатиями и растяжениями), протекающими в земной коре. Периодичность в изменениях дебитов, корреляция изменений между отдельными месторождениями говорит о неслучайности происходящих процессов. Показано наличие естественных ритмов нефтеотдачи месторождений нефти, расположенных на расстояниях в тысячи километров, которое может рассматриваться как результат воздействия природных факторов. Появление похожих изменений дебитов нефти на обширном пространстве говорит о связи их с глобальными процессами, протекающими в земной коре. На некоторых месторождениях (напр. Бибиэйбат) наблюдается периодичность локальных изменений дебитов нефти, соответствующая 5-6 годам. Установлено, что интенсивность нефтеотдачи на месторождениях носит колебательный характер и причиной этого является влияние природных факторов, не связанных с человеческой деятельностью. Научная новизна. Установлено, что в изменениях годовой добычи нефти на отдаленных между собой месторождениях имеется квазипериодическая составляющая, приводящая к коррелируемым во времени флуктуациям тренда убывания добычи и это связано с изменениями напряженно-деформированного состояния земной коры как регионального, так и глобального масштаба. Практическая значимость. Изучая колебательные процессы нефтеотдачи для каждого месторождения в отдельности, можно находить благоприятное время для искусственного воздействия на пласт.
Ключевые слова: нефтеотдача; динамика дебитов и добычи; локальные изменения.

Література – 14.

Вимоги до оформлення статей журналу “Геодинаміка”

УДК 553.98.2:551.24:552.5(477/7)

Л. В. СКАКАЛЬСЬКА, А. В. НАЗАРЕВИЧ

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Україна, 79060, Львів, вул. Наукова, 3-б,
тел./факс +38(032)2648563, e-mail: Skakalska.sbigph@gmail.com, nazarevych-a@cb-igph.lviv.ua

ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОВОДОНАСИЧЕНОСТІ ПОРІД РІЗНОЇ ЛІТОЛОГІЇ ТА ГЕОДИНАМІЧНОГО ГЕНЕЗИСУ У РОЗРІЗАХ СВЕРДЛОВИН

Мета. Метою роботи є розробка методики прогнозування нафтогазоводонасиченості порід у розрізах свердловин за даними акустичного (сейсмічного) каротажу (АК, СК) і кернових досліджень (КД) та апробація її для дослідження геологічних розрізів свердловин з породами різної літології та геодинамічного генезису. Методика. Основою методики є теоретично встановлені співвідношення між пружними параметрами порід, що враховують вплив діючого тиску (глибини), пористості, нелінійної пружності відповідно до структурних і розсіювальних особливостей гірських порід (шаруватості, мікропористості). З використанням параметричної бази даних для порід-колекторів конкретних територій та геологічних структур встановлюються емпіричні залежності між фізичними та колекторськими властивостями породи. Порівнюючи результати обчислення швидкостей за теоретичними та емпіричними залежностями зі фактичними даними АК прогнозується тип заповнювача пор. Для випадків відсутності даних АК (СК) для досліджуваних свердловин чи окремих інтервалів їх розрізів розроблено варіант методики з встановленням і використанням кореляційних співвідношень та даних гамма-каротажу (ГК). Програмне забезпечення для реалізації методики розроблено в середовищі Fortran i Excel. Результати. Розроблена методика апробована на даних сверловин ряду структур Західного нафтогазоносного регіону України (Залужанської, Ліщинської, Бучачської, Лудинської). Для окремих свердловин виявлено не зафіксовані попередніми дослідженнями тонкі (від 0,1 м) прошарки зі суттєвою пористістю і заповненням газом, водою, нафтою, а також прошарки з практично нульовою пористістю, які можуть слугувати екранами. Простежено зміни пружних (швидкостей пружних хвиль, модуля зсуву, стисливості, модуля об’ємного стиску, густини тощо) та колекторських (пористості) характеристик наявних у розрізах досліджуваних свердловин порід (глин, мергелів, алевролітів, вапняків, пісковиків, сланцевих товщ) в залежності від тиску (глибини). На основі цих даних спрогнозовано нафтогазо¬водонасиченість (пористість та тип заповнювача пор) досліджених горизонтів розрізів. Простежено відмінності у пружних та колекторських характеристиках порід різного віку, типу та геодинамічного генезису – теригенно-карбонатних (карбон, девон), карбонатних (девон, силур, кембрій), теригенних (девон, силур). Наукова новизна. Новизною дослідження є методичні підходи до математичного моделювання порід-колекторів як пористого пружного геофізичного середовища з використанням у теоретичних розрахунках параметра стисливості порід та емпіричних кореляційних співвідношень між пружними параметрами, пористістю та флюїдонасиченістю порід за даними АК і ГК. Новими є самі емпіричні кореляційні співвідношення, що пов’язують ефективний тиск, пористість і стисливість для сухої та насиченої рідиною породи. Вони придатні для дослідження геологічних розрізів конкретних свердловин, для порід різного типу та геодинамічного генезису. Також новим результатом є вперше спрогнозовані у розрізах низки свердловин тонкі нафто-, водо-, газонасичені шари і прошарки. За розрахунками також відстежуються зони низьких швидкостей. Практична значущість. Методика забез¬печує надійне прогнозування фізичних характеристик і нафтогазоводонасиченості пластів порід різної товщини (включаючи тонкі пласти – від 0,1–0,2 м) у розрізах свердловин: коефіцієнта пористості, пруж¬них модулів, виявлення за даними АК (СК, ГК) типу флюїдонасичення, виявлення пасток неструктур¬ного типу. Побудовано вирази для обчислення коефіцієнтів до відповідних емпіричних співвідношень, справедливих для довільного геологічного регіону з наявною параметричною базою даних.
Ключові слова: математичне прогнозування; нафтогазоводонасиченість порід; акустичний каротаж; гамма-каротаж; кернові дослідження; Західний нафтогазоносний регіон України; традиційні та нетрадиційні поклади вуглеводнів.

Література – 40.

МОНОГРАФІЯ “НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ УКРАЇНИ”

УДК 550.34.064:551.596

О. І. ЛЯЩУК

Головний центр спеціального контролю НЦУВКЗ ДКА України, вул. Космічна 1, смт Городок, Радомишльський
р-н, Житомирська обл., 12265, Україна, тел. +38(067)5042920, ел. пошта alex.liashchukk@gmail.com

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ІНФРАЗВУКОВИХ ВИМІРЮВАНЬ В УКРАЇНІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИБУХІВ ТА ЗЕМЛЕТРУСІВ

Мета. Метою досліджень є визначення можливості використання інфразвукових вимірювань, що проводяться в Україні для верифікації зареєстрованих сейсмічних подій, та застосування інфразвукового методу як одного з критеріїв їх ідентифікації. Методика. Реєстрація сейсмічних та інфразвукових сигналів проводилася за допомогою геофізичної мережі Головного центру спеціального контролю (ГЦСК). Для реєстрації інфразвуку використовувалися малоапертурні акустичні системи групування, що дозволяють проводити направлений моніторинг явищ. Обробка сейсмічних сигналів велася із застосуванням стандартних процедур, прийнятих у сейсмології для визначення параметрів джерела сигналу. Для оброблення інфразвукових сигналів використовувався метод прогресивної мультиканальної кореляції. Зарахування сейсмічного та інфразвукового сигналу до одного явища проводилося на основі розрахованих за допомогою сейсмічних даних параметрів джерела сигналу, часу поширення від нього інфразвукових хвиль, азимуту на джерело та форми інфразвукових сигналів. У разі реєстрації інфразвукових сигналів двома акустичними групами, порівнявши визначні координати та час в джерелі з даним сейсмічного моніторингу. Результати. Отримано дані про параметри 699 сейсмічних подій – промислових вибухів, що відбулися впродовж серпня 2014 – березня 2015 року на території України. Зареєстровано 124 інфразвукових відгуків на зазначені події. Виявлено межі чутливості та дальності застосування інфразвукового методу для такого типу подій. Показано можливість застосування двох і більше малоапертурних акустичних груп для локації джерела сигналу, коли сейсмічної інформації недостатньо для оцінки його параметрів. Визначено відмінності у формі інфразвукового сигналу від промислового вибуху та землетрусу. Наукова новизна. На базі наявних технічних засобів ГЦСК запропоновано нову технологію реєстрації сигналів від сейсмічних подій сейсмо-акустичним комплексом, що дає змогу реєструвати наземні промислові вибухи на відстані до 200 кілометрів, виявлено характеристики основних джерел збурень, що дають можливість класифікувати ці збурення. Практична значущість. Інфразвукові спостереження разом зі сейсмічними дають змогу ідентифікувати подію, а у низці випадків додатково визначити параметри джерела сигналу. Використання даних інфразвукових вимірювань у режимі, близькому до реального часу, дає змогу застосовувати метод для моніторингу навколишнього середовища, оперативної оцінки події, що відбулася, надання інформації у випадку надзвичайних подій (вибухів складів, газопроводів тощо) для служб швидкого реагування. Пізніше планують оцінити енергію події інфразвуковим методом, визначити особливості поширення інфразвуку, визначити амплітудно-частотні характеристики інфразвукових та сейсмічних сигналів.
Ключові слова: інфразвук; вибух; землетрус; ідентифікація; малоапертурна акустична група.

Література – 26.

УДК 550.426+550.461(262.5)

O. V. LYUBCHAK, I. V. KOLODIY, Y. V. KHOKHA

Інститут геології і геохімії горючих копалин АН України, вул. Наукова, 3а, Львів, Україна, 79060,
тел. +38(032)2632541, ел. пошта khoha_yury@ukr.net, ivannakolodiy@gmail.com

THERMODYNAMIC AND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF FORMING THE HYDROCARBON DEPOSITS OF THE PRE-BLACK SEA AQUIFEROUS BASIN

Purpose. Finding the connection between the thermodynamic conditions of hydrocarbon mixtures synthesis and zones of oil and gas accumulation. Methodology. The thermodynamic eguilibrium depths of gas and gas-condensate deposits were fixed by the method of eguilibrium constants of independent reactions based on the chemical composition of hydrocarbons re-counted on chemical elements. The investigations of formation waters, natural gases and water-dissolved gases were based on the methods of chemical, elementary spectral, atomic absorption and gas chromatographic analysis. Results. Received data point to essential differences in depths of a thermodynamic equilibrium for the deposits of Eocene, Maikopian, and Neogene on the one hand, and Lower Paleocene and Cretaceous sediments on the other. The first ones are characterized by values of depths in boundaries from 30 to 50 km while the second ones show a similar parameters in the boundaries from 120 to150 km. The analysis of the geological, hydrogeological and geochemical circumstances of the Pre-Black Sea aquiferous basin (PBSAB) testified to that the gas-vapour mixtures that are the sources of the Upper Cretaceous, Paleocene and Maikopian gas deposits are formed in high-temperature zone (about 300 C) of depth origin. We consider the Lower Paleocene fields as primary formed only if gases rapidly migrated vertically (in free phase) from high-temperature places of their generation. The ways of possible migration were sublatitudinal faults and zones of decompression. The hydrocarbon fields in Maikopian and even Miocene sediments show the further way of vertical migration of gas and its accumulation in the traps throughout the whole way. Based on the analysis of the hydrogeological, hydro-and gas-geochemical investigations and thermodynamic calculations the model of gas fields forming in PBSAB was carried out. Originality. Hydrogeological data and thermodynamic calculations indicate the depth of origin of hydrocarbons. We suppose that differences in equilibrium depths between the fields of various deposits are coherent with peculiarities of processes of their filling with fluids. The maximum localization of gas-condensate fields at depths of 1900-3000 m testifies not to hydrocarbons formation in this range of depths, but to optimum geology-hydrogeological conditions of forming and of preservation deposits. The migration and preservation of hydrocarbons demand essentially various geology-physical and hydrogeological circumstances: the first is favoured by dynamics of the hydrostatic pressure systems, active tectogenesis, high temperatures, low mineralization of waters; guasistagnat environment, moderate temperatures, presence of the reservoirs that overlapped by reliable seals are favourable for the other. The zone of oil and gas accumulation is related to elisional systems; and zone of through migration to thermohydrodynamic water drive systems. Practical significance. The received data allow forecasting composition of a hydrocarbonaceous component of a field proceeding from its proximity to a decompressions zone and depth of occurrence. We guess that with depth the amount of heavy alkanes will be incremented. The gas condensate fields, on depths more than 1900 m, have a plutonic genesisis.
Keywords: Pre-Black Sea aquiferous basin, thermodynamic equilibrium, equation of state, formation waters, water-dissolved gases, hydrocarbons.

Література – 17.

UDK 528.481

A. N. MARCHENKO, B. B. DZHUMAN

Lviv Polytechnic National University, Institute of Geodesy, Karpinsky St. 6, Lviv, Ukraine, 79013, e-mail: teojuman@gmail.com

REGIONAL QUASIGEOID DETERMINATION: AN APPLICATION TO ARCTIC GRAVITY PROJECT

Purpose. Investigation to study quasigeoid computations based on the regional gravimetric data and different types of nonorthogonal basis functions was assessed to be important. When measurements from only restricted regions of the Earth surface are available, global spherical harmonics loose their orthogonality in a limited region, so the determination of the coefficients of the model, usually by using the least squares method, is numerically unstable. In spite of this fact, there is a specific solution for Laplace equation for the situation of a spherical cap when the boundary conditions are appropriate. Methods. Our solution uses the gravity anomalies in the Arctic area taken from the Arctic Gravity Project (AGP). The method applied on this data set is adjusted spherical harmonic analysis (ASHA). Computation of the quasigeoid heights was performed by the “Remove - Restore” procedure in three steps. On the first step the free air gravity anomalies of the EGM 2008 model up to degree/order 360 were substracted from the initial gravity anomalies of the AGP to get rid of the low frequency gravity field content. On the second step the approximation of the residual gravity anomalies was based on the ASHA method. The construction of the normal equations matrix may lead to the time consuming procedure. For this reason the discrete orthogonality property in longitude for the chosen basis system was taken into account and led to the significant decrease of the computational time of the residual coefficients . On the last step the residual quasigeoid heights (high frequency components of the gravity field) were computed via the residual harmonic coefficients and added to the global contribution of quasigeoid heights taken from the EGM2008 model up to degree/order 360 (low frequency components of the gravity field). Results. Hence the gravity field model was constructed and compared with AGP gravity anomalies. Also the obtained model of quasigeoid heights was compared with quasigeoid heights from 49 GNSS/leveling points. Scientific novelty and practical significance. In this paper the modification of ASHA method was developed, which makes it possible to significantly accelerate the process of computing the unknown coefficients in the construction of local gravitational fields. This allows to compute local gravitational fields of higher orders. It is well known that quasigeoid accuracy depends on the order of model.
Keywords: gravity anomalies, quasigeoid heights, adjusted spherical harmonic analysis, spherical cap harmonic analysis.

Література – 20.

УДК 550.8.05

С. Г. АНІКЕЄВ1, О. Д. ШУРОВСЬКИЙ2

1Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. +38(034)2727125, ел. пошта pngg@nung.edu.ua
2Прикарпатське державне підприємство “Спецгеологорозвідка”, Україна, 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Урожайна, 7

ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ДІЛЯНОК У МЕЖАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СРІБНЕНСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗА ДАНИМИ ГРАВІРОЗВІДКИ

Мета. Метою роботи є інтерпретація гравіметричних матеріалів з використанням даних сейсморозвідки для виявлення зон розущільнення у товщах візейських карбонатів Срібненської депресії Дніпровсько-Донецької западини. Ці зони ймовірно пов’язані з розвитком перспективних на поклади вуглеводнів масивів органогенних вапняків. Методика. Методика досліджень полягає в інтерпретації локальних аномалій поля сили тяжіння масштабу 1:50000, матеріалів детального високоточного гравітаційного знімання та у моделюванні розподілу густин у межах товщ візейських карбонатів по профілях і ділянках, де проведено сейсмічну розвідку. Гравітаційне моделювання виконано за допомогою авторських комп’ютерних технологій рішення 2D і 3D обернених задач гравірозвідки. Результати. За фондовими гравіметричними матеріалами побудовано карти локальних аномалій поля сили тяжіння. Виявлено низку від’ємних локальних аномалій, пов’язаних з пастками вуглеводнів. За матеріалами профільних високоточних гравіметричних спостережень по сейсмічних профілях виконано моделювання розподілу густин у межах карбонатної “плити”. За результатами комп’ютерної інтер¬претації детальних площинних гравіметричних спостережень масштабу 1:10000, які проведено на Гнідинсько-Білоусівській площі, побудовано тривимірну модель розподілу густини у межах візейських карбонатів. За результатами 2D і 3D гравітаційного моделювання виявлено зони розущільнених карбонатів, які тяжіють до піднятих ділянок поверхні карбонатної “плити” і до ділянок підвищеної товщини карбонатів, у межах яких, за даними сейсморозвідки, прогнозовано розвиток біогермних споруд. У тривимірній детальній густинній моделі, крім зон розущільнення ізометричної або складної форми, виявлено кільцеві аномалії розущільнення, що оточують ущільнені карбонати. Результати моделювання використано для дослідження перспектив Гнідинсько-Білоусівської площі ДДЗ на нафтогазоносність. Наукова новизна. Показано, що у складних геолого-геофізичних умовах засто¬сування високоточної гравірозвідки і комп’ютерних технологій інтерпретації її матеріалів є недорогим і геологічно ефективним інструментом вирішення завдань детального розчленування за густиною об’єктів незначної потужності в об’ємі і по розрізу, навіть, на великих глибинах (більше ніж 4000 м). Практична значущість. Встановлено, що комп’ютерна переінтерпретація фондових кондиційних гравіметричних карт масштабу 1:50000 значно підвищує їх інформативність та може бути основою для виявлення нових ділянок, перспективних на пошуки і розвідку родовищ нафти і газу. Детальне тривимірне гравітаційне моделювання дало змогу окреслити перспективні густинні аномалії: локальні зони розущільнення та зони ущільнення, що обрамлені аномаліями розущільнення.
Ключові слова: біогермні споруди, розущільнення карбонатів, високоточна гравірозвідка, сейсмо¬розвідка, гравітаційне поле, трансформації, локальні аномалії поля сили тяжіння, геогустинне моделювання.

Література – 17.

УДК 550.837:551.24(477)

T. K. BURAKHOVYCH1, A. M. KUSHNIR1, I. Yu. NIKOLAEV2, B. I. SHURKOV1

1Subbotin name Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, Palladin av. 32, Kiev, Ukraine, 03680, tel. +38(044)4512244,
e-mail burahovich@ukr.net antonn@ukr.net
2Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation, NAS of Ukraine, Palladin av. 34, Kiev, Ukraine, 03680, tel. +38(044)5011520, e-mail igmr@igmof.gov.ua

THE THREE-DIMENSIONAL GEOELECTRIC MODEL OF EARTH CRUST AND UPPER MANTLE OF THE DOBRUDGA REGION

Purpose. The purpose of researches is to build a three-dimensional geoelectric model of the crust and upper mantle and to answer some questions of the deep structure and geodynamics of the North Dobrudga and PeriDobrudga depression. Methodology. The methodology includes a detailed analysis of the deep structure of the region based on the results of 3D modeling of electromagnetic experimental data and to search for the interrelation between conductivity anomalies in the Earth’s crust and upper mantle and foci of seismic events. Results. Anomalies of high electric conductivity from the surface of the Earth crust to the upper mantle are identified. Stretched for hundreds of kilometers conductors are associated with deep conductive fractures of different fractures: Frunze, Saratsky, Bolgrad, Cahul-Izmail, Chadyrlungsk and others. A highly conductive layer is identified on the southern side of PeriDobrudga depression which lies at the depth corresponding to the lower crust and the top part of upper mantle. North side of PeriDobrudga depression is characterized by the distribution of electrical conductivity in the upper mantle which is the same as that of EEP, while presence of conductive structure at the depths of 110 to 160 km differs the southern slope from the northern one. Earthquake sources as well as anomalies of high electric conductivity are mainly correlated with active deep tectonic fractures and juncture zones of geological structures such as different age zones of Precambrian EEP and Cimmerian Scythian plate on the territory of PeriDobrudga depression and North Dobrudga. Originality. Three-dimensional deep geoelectric model built on experimental results of modern MTS and MVP data reflects inhomogeneous distribution of electric conductivity in the depth on the territory of PeriDobrudga depression and North Dobrudga. Practical significance. The results will make it possible to estimate more reliably the peculiarities of seismic hazard for the Dobrudga region of Ukraine and certain seismically active zones and structures.
Key words: 3D-geoelectric model; conductivity anomalies; seismicity; Dobrudga.

Література – 20.

УДК 622.245.1

Ю. П. СТАРОДУБ1, О. В. КЕНДЗЕРА2, Б. Є. КУПЛЬОВСЬКИЙ3*, Т. Б. БРИЧ3, В. І. ПРОКОПИШИН3, О. П. ОЛЕЩУК3, Є. І. ОЛЕЩУК3

1 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська 35, Львів, Україна, 79000
2 Відділ сейсмічної небезпеки, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, пр-т. Академіка Палладіна, 32, Київ, Україна, 03680
3* Відділ сейсмічності Карпатського регіону, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,
вул. Ярославенка 27, Львів, Україна, 79011, тел. +38(032)2706100, E-mail: tb@mail.lviv.ua

МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖНО-ДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЗЕМНОЇ КОРИ ПІД АТОМНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС)

Мета. Метою роботи є створення методики моделювання сейсмічних хвильових полів для широкого класу вертикально- і горизонтально-неоднорідних шаруватих середовищ. Моделювання дасть змогу точніше оцінити характеристики осадових товщ під час дослідження передаточних характеристик середовища під інженерними спорудами. Методика. Моделювання в області інженерної сейсміки потребує використовувати широкий частотний діапазон (у межах частот від 0 до 200 Гц) для дослідження всіх можливих впливів на інженерні споруди. Для розв’язання прямої задачі необхідно використовувати математичні методи моделювання, які дають змогу враховувати різні види і форми неоднорідностей, а також враховувати складну будову осадового шару. Дослідження проводилося через розв’язання прямої динамічної задачі сейсміки методом скінчених елементів. Цей метод математичного моделювання дає можливість проводити розрахунки для моделей, які є складні за своєю будовою. Під час розв’язання прямої динамічної задачі сейсміки вказаним методом коливання середовища розраховуються для кожного моменту часу, тому не втрачається можливість врахування різних обмінних ефектів всередині моделі, а також розраховуємо моделі з різною складною геометричною будовою середовища та різноманітними включеннями. Для моделювання використовувалися наявні двомірні моделі середовища. Під час завдання сигналу у вигляді, близькому до дельта-імпульсу, отримано відклик середовища у повному можливому діапазоні частот коливання моделі, без додаткового оброблення вихідних результатів. Результати. Створений програмний пакет для математичного моделювання сейсмічного хвильового поля. Результатом моделювання є отримане поле переміщень, швидкостей переміщень, прискорення, а також відповідні частотні характеристики для цієї моделі. Наукова новизна. Отриманий у результаті досліджень програмний пакет дає змогу в інтерактивному режимі досліджувати динамічні характеристики і резонансні частоти осадового шару. Практична значущість. У результаті досліджень отримане хвильове поле і частотна характеристика осадового шару під інженерною спорудою. Аналіз частотних характеристик середовища дає можливість отримати резонансні частоти, які потрібно враховувати при проектуванні великих інженерних конструкцій.
Ключові слова: моделювання, хвильове поле, пряма задача сейсміки, метод скінчених елементів, модель структури, атомна електростанція.

Література – 16.

Syndicate content