№ 830 (2015)

УДК 004.7, 004.8, 004.9

А. О. Ігнатович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ БЛОКОВИХ ШИФРІВ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

© Ігнатович А. О., 2015

За результатами аналізу особливостей функціонування та характеристик телекомунікаційних середовищ кіберфізичних систем запропоновано концепцію застосування модифікованих блокових шифрів разом із широковживаними методами захисту. Розглянуто особливості застосування нового способу шифрування на основі статичного та динамічного включення маскувальних символів. Показана можливість розширення функціональних можливостей компонентів безпеки кіберфізичних систем за використання модифікованих блокових шифрів. Наведено результати тестування модифікованих блокових шифрів із використанням стандартизованих тестів.
Ключові слова: концепція застосування, модифікований блоковий шифр, телекомунікаційне середовище, маскувальний елемент, кіберфізична система, криптографія.

CONCEPT OF USAGE OF MODIFIED BLOCK CIPHERS IN TELECOMMUNICATIONS ENVIRONMENTS OF CYBERPHYSICAL SYSTEMS

© Ignatovich A., 2015

This research work proposes concept of usage of modified block ciphers combining with widely used security methods. The proposed concept is based on the analysis of peculiarities of functioning and characteristics of telecommunications environments of cyberphysical systems. Peculiarities of usage of the newly introduced cryptography method on the basis of static and dynamic inclusion of masking symbols are overviewed. Possibilities of extension of the functionality of security components of cyberphysical systems in the process of usage of modified block ciphers are shown. The analysis of effectiveness of the proposed block ciphers using the National Institute of Standards and Technology (NIST USA) statistical tests is done.
Key words: concept of usage, modified block cipher, telecommunication environment, cyberphysical system, cryptography, NIST, statistical tests.

Література 9

УДК 004.9

Р. В. Бачинський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖРІВНЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ

© Бачинський Р. В., 2015

Розглянуто основні принципи організації міжрівневої взаємодії в кіберфізичних системах, побудованих з використанням багаторівневої базової платформи КФС.
Ключові слова: кіберфізичні системи, передавання даних, літальні апарати, багаторівнева базова платформа КФС

INTERLEVEL COMMUNICATION IN CYBER PHYSICAL SYSTEMS

© Bachynskyy R., 2015

Principals of inter-level communication in cyber-physical systems, based on multilevel basic CFS platform, are considered in this article.
Key words: cyber-physical systems, data transmission, flying objects, multilevel base platform of CFS

Література 6

УДК 681.3; 004.8; 004.9

О. Ю. Бочкарьов, В. А. Голембо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБОРУ ДАНИХ У АВТОНОМНИХ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ

© Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А., 2015

Розглянуто проблему використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кіберфізичних системах. Запропоновано класифікацію наукових та науково-технічних завдань дослідження та розроблення нових інтелектуальних технологій збору даних.
Ключові слова: інтелектуальна технологія збору даних, автономна кіберфізична система.

APPLYING INTELLIGENT TECHNOLOGIES OF DATA ACQUISITION TO AUTONOMOUS CYBER-PHYSICAL SYSTEMS

© Botchkaryov A., Golembo V., 2015

The problem of applying intelligent technologies of data acquisition to autonomous cyber-physical systems is considered. The classification of scientific and technological objectives of the research and development of new intelligent technologies for data acquisition is proposed.
Key words: intelligent technologies of data acquisition, autonomous cyber-physical system.

Література 12

УДК 658.562

Т. З. Бубела, В. М. Ванько, П. Г. Столярчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

© Бубела Т. З., Ванько В. М., Столярчук П. Г., 2015

Досліджено основні етапи контролю та управління виробництвом зернових культур. Визначено засади щодо побудови кіберфізичних систем (КФС) у цій сфері. Здійснено розподіл даних та функцій багаторівневої базової платформи ефективного моніторингу агровиробництва зерна.
Ключові слова: кіберфізична система контролю, виробництво зернових культур, алгоритм прийняття рішення, бездротова сенсорна мережа, міжнародні вимоги.

PRINCIPLES OF CONSTRUCTING THE CYBERPHYSICAL SYSTEMS OF GRAIN PRODUCTION CONTROL AND MANAGEMENT

© Bubela T., Vanjko V., Stolyarchuk P., 2015

In this article the basic stages of an analytical study of control and management of production of cereals is made. The principles of constructing of cyber physical systems (CFS) in this area is created. The distribution of data and multi-core platform functions effectively monitor agricultural production of grain is done.
Key words: cyber-phisical control system, the grain production, the decision algorithm, wireless sensor networks, international requirements.

Література 18

УДК 004.7÷9; 620.179.147

І. М. Бучма
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ІНФРАНИЗЬКОЧАСТОТНИХ ВИХРОСТРУМОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

© Бучма І. М., 2015

Розглянуто проблеми створення цифрових інфранизькочастотних вихрострумо¬вих вимірювально-обчислювальних засобів кіберфізичних систем, метрологічні характеристики яких відповідали б сучасним вимогам до діагностичних засобів та пошукових систем.
Ключові слова: пошукові системи, діагностичні системи, цифрове вимірювання фази, кіберфізичні системи.

BUILDING CONCEPT LOW FREQUENCY EDDY CURRENT MEASUREMENT AND COMPUTATIONAL TOOLS OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS

© Buchma І., 2015

The problems of digital at low frequency eddy current measurement and computational tools of cyber-physical systems, metrological characteristics which meet modern requirements for diagnostic tools and search engines are discussed.
Key words: the search engines, diagnostic systems, digital measurement phase, cyber-physical systems.

Література 18

УДК 004.056:061.68

Я. І. Грабовський, Я. Р. Совин, І. Я. Тишик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПОРІВНЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЙ НОВИХ АЛГОРИТМІВ ГЕШУВАННЯ SHA-3 ТА ГОСТ Р 34.11-2012 ДЛЯ 8/32-БІТОВИХ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ АРХІТЕКТУР

© Грабовський Я. І., Совин Я. Р., Тишик І. Я., 2015

Виконано порівняльну оцінку продуктивності та розміру коду для криптогра¬фічних функцій гешування SHA-3 та ГОСТ Р 34.11-2012 у разі їх реалізації на 8-бітних мікроконтролерах родини AVR та 32-бітних мікроконтролерах з ядрами ARM Cortex M0/M0+/M3/M4.
Ключові слова: геш, криптографічна геш-функція, продуктивність, мікроконт¬ролер, AVR, ARM, Cortex M.

COMPARISON IMPLEMENTATIONS OF NEW HASH ALGORITHMS SHA-3 AND GOST R 34.11-2012 FOR 8/32-BIT MICROCONTROLLER ARCHITECTURES

© Hrabovskiy Ya., Sovyn Ya., Tyshyk I., 2015

In this paper, the comparative evaluation of the performance and code size of cryptographic hash functions SHA-3 and GOST R 34.11-2012 is conducted for the implementation on 8-bit microcontroller family AVR and 32-bit microcontroller cores ARM Cortex M0/M0+/M3/M4.
Key words: hash, cryptographic hash function, performance, microcontroller, AVR, ARM, Cortex M.

Література 13

УДК 004.382

І. М. Жолубак, А. Т. Костик, В. С. Глухов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРІЙКОВИХ ПОЛІВ ГАЛУА НА СУЧАСНІЙ ЕЛЕМЕНТНІЙ БАЗІ

© Жолубак І. М., Костик А. Т., Глухов В. С., 2015

Розглянуто особливості побудови операційних пристроїв для опрацювання елементів трійкових полів Галуа GF(3m) у сучасній елементній базі. Показано, що виконання операцій над елементами трійкових полів Галуа має переваги над виконанням аналогічних операцій над елементами двійкових полів Галуа. Перехід до операцій над елементами трійкових полів Галуа дає змогу уникнути надлишковості у разі використання конфігуровних комбінаційних схем у сучасних програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС) та знизити апаратні витрати.
Ключові слова: трійкові поля Галуа GF(3m), помножувач, конфігурована комбінаційна схема.

FEATURES OF TERNARY GALOIS FIELDS ELEMENTS PROCESSING ON MODERN ELEMENT BASIS

© Zholybak І., Kostyk A., Hlukhov V., 2015

Features of ternary Galois fields GF(3m) elements processing operation units development for modern component base considered in this article. It is shown that operations execution over ternary Galois fields elements have several advantages over binary Galois fields ones. Moving to ternary elements of Galois fields operations decreases lookup table (LUT) redundancy in modern field programmable gate arrays (FPGA) and reduce hardware costs.
Key words: ternary Galois fields GF(3m), multiplier, LUT (Lookup Table).

Література 7

УДК.621.317

В. Т. Кремінь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ДО ВОДИ В ЄМНІСНИХ СЕНСОРАХ ДОТИКУ

© Кремінь В. Т., 2015

Розглянуто метод підвищення завадостійкості ємнісних сенсорів дотику до конденсованої на поверхні чутливих електродів води. Запропоновано використовувати поєднання методу активного екранування для схеми вимірювання власної ємності, спеціальної конструкції сенсора із додатковим захисним електродом та додаткових алгоритмів обробки сигналів від сенсорів.
Ключові слова: ємнісний сенсор, сенсор дотику, сигнальний перетворювач, завадостійкість.

WATER NOISE IMMUNITY IMPROVEMENT IN THE CAPACITIVE SENSOR PANELS

© Kremin V., 2015

This paper proposes sensing electrode condensed water resistance improvement for the capacitive sensors. It was suggested to use active shield method for the self-capacitance sensors, special sensor construction with using the guard sensor and additional sensor signal processing algorithms.

Key words: capacitance sensor, touch sensor, signal transducer, noise immunity.

Література 12

УДК 004.274, 004.383

В. А. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра безпеки інформаційних технологій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ ІЗ ЗАМІННИМИ МОДУЛЯМИ В ЧАСТКОВО РЕКОНФІГУРОВНИХ ПЛІС

© Мельник В. А., 2015
Висвітлено підхід часткового реконфігурування ПЛІС та описано механізм його реалізації. На основі узагальнення і доповнення відомих методичних та проектних рекомендацій сформульовано методологічні основи проектування комп’ютерних пристроїв для частково реконфігуровних ПЛІС. Виокремлено особливості проектування пристроїв із невизначеними замінними модулями.
Ключові слова: ПЛІС, часткове реконфігурування, реконфігуровні комп’ютерні системи.

METHODOLOGICAL BASICS OF IMPLEMENTATION OF COMPUTER DEVICES WITH RECONFIGURABLE MODULES IN PARTIALLY RECONFIGURABLE FPGAS

© Мelnyk V., 2015

The article gives an overview of FPGA partial reconfiguration approach and shows the mechanism of its realization. Based on the summarizing and complementing of the existing methodological and design recommendations, a methodological basics of computer devices design for the partially reconfigurable FPGAs is formulated. The design features of the computer devices with undetermined reconfigurable modules are highlighted.
Key words: FPGA, partial reconfiguration, reconfigurable computer systems.

Література 25

УДК 004; 004.7; 004.8; 004.9

А. О. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ІНТЕГРАЦІЯ РІВНІВ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ

© Мельник А .О., 2015

Виокремлено проблеми створення кіберфізичних систем, підходи до їх вирішення та описано базові засади побудови багаторівневої платформи кіберфізичних систем, сформовані відповідно до досягнень та сучасних концепцій застосування комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Подана структура, описано призначення та функції основних компонентів багаторівневої платформи кіберфізичних систем та запропоновано забезпечити взаємодію рівнів кіберфізичної системи через комп’ютерні мережі. Сформовано основні завдання, які постають в процесі інтеграції рівнів кіберфізичної системи та створення протоколів міжрівневої взаємодії.
Ключові слова: кіберфізична система, кібернетичні засоби, збір та доставка даних, опрацювання даних, прийняття рішень, персональний сервіс, інтеграція рівнів.

CYBER-PHYSICAL SYSTEM LAYERS INTEGRATION

© Melnyk А., 2015

The issues of cyber-physical systems creation and approaches to their solving are formed in the article. The base principles of the multilayer platform for Cyber-Physical Systems are formed in accordance with achievements and modern conceptions of computer, information and telecommunication technologies application. The structure of the multilayer platform for Cyber-Physical Systems are offered, its applications and functions are described. Application of the computer networks for Cyber-physical system layers integration is proposed and main challenges of its implementation are outlined.
Key words: cyber-physical systems, cybernetic tools, data acquisition, data processing, decision making, personal service, layers integration.

Література 11

УДК 681.3, УДК 004.02

А. О. Мельник, Н. Б. Козак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПІДХОДИ ДО ПРОГРАМУВАННЯ ПРИСКОРЮВАЧІВ ОБЧИСЛЕНЬ

© Мельник А. О., Козак Н. Б., 2015

Розглянуто проблему програмування прискорювачів обчислень, виділено шість підходів до їх програмування. Визначено підхід анотування фрагментів коду програми без інформації про трансформацію як найперспективніший для подальшого розвитку. Показано напрям розвитку цього підходу на основі автоматизації розпаралелення фрагментів коду.
Ключові слова: прискорювачі обчислень, технології програмування прискорю¬вачів, паралелізм.

APPROACHES TO COMPUTING ACCELERATORS PROGRAMMING

© Melnyk A., Kozak N., 2015

The problem of computing accelerators programming is considered. Six approaches to the accelerators programming are identified. An approach to the program snippets annotation without information about transformation as most promising for further development is defined. The direction of this approach development based code snippets automatic parallelization is shown.
Key words: computing accelerators, techniques of accelerators programming, parallelism.

Література 25

УДК 004.932

А. О. Мельник, Л. О. Цигилик, М. В. Майстренко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин,
НВП “Інтрон”

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСОРІВ ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ, ГЕНЕРОВАНИХ СИСТЕМОЮ ВИСОКОРІВНЕВОГО СИНТЕЗУ “ХАМЕЛЕОН”

© Мельник А. О., Цигилик Л. О., Майстренко М. В., 2015

Висвітлено принципи побудови інструментальних засобів для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон” та імплементованих у ПЛІС, що розміщена на платформі DE1-SoC фірми Altera. Подано структуру та описано організацію роботи інструментальних засобів та їх компонентів, зокрема послідовність синтезу та імплементації у ПЛІС процесорів опрацювання сигналів. Сформовано порядок проведення досліджень характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон”, на створених інструментальних засобах. Описано етапи дослідження процесора опрацювання сигналів на прикладі процесора швидкого перетворення Фур’є та виконано оцінювання його реальної продуктивності в різних варіантах реалізації, а саме за різної кількості задіяних паралельних АЛП процесора.
Ключові слова: інструментальні засоби, високорівневий синтез, спеціалізовані процесори, реальний масштаб часу, процесори опрацювання сигналів ШПФ, ПЛІС, продуктивність процесора.

TOOLKIT FOR CHARACTERISTICS INVESTIGATION OF THE DIGITAL SIGNAL PROCESSORS GENERATED BY CHAMELEON© C2HDL DESIGN TOOL

© Melnyk A., Tsyhylyk L., Maystrenko M., 2015

Design principles of toolkit for characteristics investigation of the digital signal processors generated by Chameleon© C2HDL design tool and implemented to the FPGA of Altera DE1-SoC platform are considered. The structure and organization of toolkit and its components, including the digital signal processor synthesis and implementation in FPGA flow are described. The chain of DSP performance investigation which are generated by the Chameleon© C2HDL design tool using toolkit is formed. As an example the stages of FFT processor investigation are considered and its performance for different number of ALU’s is estimated.
Key words: toolkit, high-level synthesis, application-specific processors, real time, digital signal processors, FFT, FPGA, processor throughput.

Література 3

УДК 004.274, 004.383

В. А. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра безпеки інформаційних технологій

АПАРАТНА БАГАТОЗАДАЧНІСТЬ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ЧАСТКОВО РЕКОНФІГУРОВНИХ ПЛІС

© Мельник В. А., 2015

Визначено базові принципи реалізації апаратної багатозадачності в реконфігуровних комп’ютерних системах, побудованих на основі ПЛІС з динамічним частковим реконфігуруванням. Запропоновано структуру платформи для реалізації апаратної багатозадачності в частково реконфігуровній ПЛІС. Розглянуто концепцію віртуальних апаратних засобів, а також питання перемикання контексту і переміщення задач у частково реконфігуровній ПЛІС.
Ключові слова: апаратна багатозадачність, ПЛІС, часткове реконфігурування, віртуальні апаратні засоби.

HARDWARE MULTITASKING IN COMPUTER SYSTEMS BASED ON PARTIALLY RECONFIGURABLE FPGAS

© Melnyk V., 2015

In the article the basic principles of hardware multitasking in the reconfigurable computer systems, based on partially reconfigurable FPGAs, are identified. The structure of the platform to implement hardware multitasking in partially reconfigurable FPGA is proposed. The concept of Virtual Hardware and the questions of the context switch and task relocation in partially reconfigurable FPGA are disclosed.
Key words: hardware multitasking, FPGA, partial reconfiguration, Virtual Hardware.

Література 32

УДК 004.7, 004.8, 004.9

Є. Г. Міюшкович, Я. С. Парамуд
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ

© Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С., 2015

Досліджено особливості застосування стандартизованих інтерфейсів обміну інфор¬ма¬цією у кіберфізичних системах (КФС). Запропоновано використовувати для телекомунікаційних інтерфейсів дві класифікаційні ознаки – інтенсивність інформаційного обміну та відстань між компонентами КФС. Виділено дев’ять класів телекомунікаційних інтерфейсів. Рекомендовано максимально застосувати стандартні інтерфейси промислових мереж, зокрема промислову версію Ethernet. Також досліджені особливості застосування безкабельних оптичних та радіочастотних технологій та запропоновані критерії вибору кабельних чи безкабельних технологій для побудови КФС.
Ключові слова: телекомунікаційний інтерфейс, кіберфізична система, класифіка¬ційна ознака, промислові мережі, безкабельна технологія.

FEATURES OF CLASSIFICATION AND USE OF TELECOMMUNICATION INTERFACES IN CYBERPHYSICAL SYSTEMS

© Мiyushkovych Ye. Paramud Ya., 2015

This paper describes the features of the use of standard interfaces for information exchange in cyber-physical systems (CFS). Two classification criterias for telecommunication interfaces was proposed – the intensity of information exchange and the distance between the components of CFS. Based on these criterias 9 classes of telecommunication interfaces were identified. It is recommended to use standard fieldbus technologies, especially industrial Ethernet. Also,this paper describes the features of wireless optical and RF technologies and criterias for choosing of wired or wireless interface in CFS.
Key words: telecommunication interface, cyberphysical system, classifications, fieldbus network, wireless technology.

Література 6

УДК 004.89

О. В. Олещук, О. Є. Попель, М. Б. Копитчук
Одеський національний політехнічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ ФІРМИ NVIDIА

© Олещук О. В., Попель О. Є., Копитчук М. Б., 2015

Детально розглянуто енерговитрати під час виконання обчислень на CPU і GPU. Подано математичний апарат для обчислення питомої енергетичної ефективності
й проведено експерименти, що дають змогу порівняти енергетичну ефективність CPU
і GPU, а також виявити її залежність від певних параметрів програмної реалізації.
Ключові слова: зелені технології, паралельні обчислення, GPU загального призна¬чення, технологія CUDA.

STUDY OF ENERGY EFFICIENCY FIRM NVIDIA GRAPHICS ACCELERATORS

© Oleshchuk О., Popel О., Kopytchuk М., 2015

Energy consumption of calculations in CPU and GPU is considered in the article. The mathematical apparatus for calculating the share of energy efficiency and made a series of experiments that allow to compare the energy efficiency of CPU and GPU, as well as identify its dependence on a number of parameters of program implementation.
Key words: green technology, parallel computing, general purpose GPU, technology CUDA.

Література 5

УДК 004.65: 004.9

Н. Я. Павич, О. П. Крохмальна
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ТЕХНОЛОГІЯМИ SPARK ТА HIVE

© Павич Н. Я., Крохмальна О. П., 2015

Проаналізовано технології опрацювання даних великих обсягів. Розроблено програмне рішення на кластері Hadoop та отримано результати порівняння ефективності опрацювання даних великих обсягів технологіями Spark та Hive за часовими характеристиками і форматами даних. Запропоновано підходи до реалізації програмних систем для опрацювання даних великих обсягів технологіями Spark та Hive.
Ключові слова: дані великих обсягів, кластер Hadoop, технологія Spark, техно¬логія Hive.

ASSESSMENT OF BIG DATA PROCESSING EFFICIENCY WITH SPARK AND HIVE TECHNOLOGY

© Pavych N., Krochmalna O., 2015

In this paper the contemporary technology to big data processing is analyzed. The software solution on Hadoop is developed. And the comparative results of the time efficiency in big data processing with Spark or Hive are described. The approaches to implement the software systems for big data processing with Spark or Hive are suggested.
Key words: Big Data, Hadoop, Spark, Hive.

Література 8

УДК 004.932

В. Я. Пуйда
Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ПОКАДРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ОБ`ЄКТА У МОНОХРОМНОМУ ВІДЕОПОТОЦІ

© Пуйда В. Я., 2015

Розглянуто реалізацію алгоритму визначення координат об`єкта у монохромному відеопотоці на основі методу аналізу гістограми відеозображення з використанням мікроконтролера з ядром DSP.
Ключові слова: система технічного зору, відеопотік, бінарне зображення, сегментація.

IMPLEMENTATION OF AN ALGORITHM FOR FINDING OBJECT COORDINATES IN MONOCHROME VIDEO

© Puyda V., 2015

We consider a microcontroller implementation of a histogram-based algorithm for finding object coordinates in monochrome video.
Key words: computer vision, monochrome video, image binarization, image segmentation.

Література 2

УДК 004.7, 004.8, 004.9

А. М. Сало, О. І. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ВЕНДИНГОВИХ АВТОМАТІВ

© Сало А. М., Кравець О. І., 2015

Досліджено енергоспоживання вендингового автомата. Розглянуто промисловий зразок та проаналізовано енергоспоживання ключових вузлів автомата. Запропоновано альтернативні компоненти, що дають змогу зменшити енергоспоживання та викорис¬тання альтернативних джерел енергії. Рекомендовано комплексний підхід до питання оптимізації енергоспоживання.
Ключові слова: вендинг, вендинговий автомат, енергозбереження.

METHODS AND MEANS OF VENDING MACHINE POWER CONSUMPTION OPTIMIZATION

© Salo A., Kravets O., 2015

The article investigates energy consumption of vending machine. Considered industrial design and analyzed energy consumption of machine’s key components. Suggested alternative components that reduce energy consumption. Suggested using of alternative power sources. Recommended a complex approach to issue of energy consumption optimization.
Key words: vending, vending machine, energysaving.

Література 12

УДК 681.325

М. Т. Соломко1, Б. Б. Круліковський2, Я. М. Николайчук3
1Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра ІКТ та МВІ,
2Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне,
кафедра обчислювальної техніки,
3Тернопільський національний економічний університет,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

ПАРАЛЕЛЬНИЙ СУМАТОР БЕЗ ПЕРЕНЕСЕННЯ НА ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ XAND

© Соломко М. Т., Круліковський Б. Б., Николайчук Я. М., 2016

Розглянуто обчислення сигналів суми в паралельних схемах суматорів без перенесення на логічних елементах XAND. Подана структура логічного елемента XAND, синтаксис його функції, схема паралельного суматора без перенесення на логічних елементах XAND. Продемонстрована таблиця істинності для перевірки логіки схеми суматора.
Ключові слова: суматор, паралельний суматор без перенесення, додавання кодів, коди поля Ґалуа, логічний елемент XAND.

PARALLEL ADDER WITHOUT CARRY BASED ON XAND GATES

© Solomko M., Crulikovskyi B., Nykolaichuk Ya., 2015

In the article the calculation of the amount of signals in parallel schemes of adders without transfering by the logical elements XAND. The composition of logic element XAND is represented and the syntax of its function. The scheme of parallel adder without transfering by the logic elements XAND is represented. Demonstrated a truth table to check logic schemes of adder.
Key words: adder, parallel adder without transfer, adding codes, Galois field codes, logic element XAND.

Література 12

УДК 621.3

А. М. Червак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АДАПТИВНИЙ МОДУЛЬ РЕТРАНСЛЯЦІЇ ВІДЕОПОТОКІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

© Червак А. М., 2015

Проведено огляд причин та методів ретрансляції RTSP (протокол трансляції у реальному часі) відеопотоків з цифрових IP-камер. Запропоновано реалізацію модуля ретрансляції, який розв’язує задачу доступу до камер з мережі Internet, а також передавання зображення низькошвидкісними каналами зв’язку.
Ключові слова: відеопотік, модуль ретрансляції, Internet, IP-камера, мережа.

ADAPTIVE MODULE OF REAL TIME STREAM RETRANSMISSION

© Chervak A., 2015

The reasons and methods of transmitting of the RTSP (Real Time Streaming Protocol) video threads from IP-cameras was reviewed on this article. As a solution we used retranslation module that can resolve problems with IP-cam access from internet and also support streaming over low speed channels.
Key words: video thread, retransmission module, Internet, IP-camera, network.

Література 5

УДК 004.032.2

О. З. Шологон
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ВИДИ ЗАГРОЗ У КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ

© Шологон О. З., 2015

Проаналізовано різновиди атак та властивості безпечності у кіберфізичних систе¬мах. Для забезпечення збереження конфіденційності та захисту цілісності інформації розглянуто вимоги щодо криптографічних засобів захисту інформації у складі КФС.
Ключові слова: кіберфізичні системи, атаки, криптографія

THREADS TYPES IN CYBER PHYSICAL SYSTEMS

© Sholohon O., 2015

In the paper types of attacks and security properties of cyber-physical systems analysed. Requirements to cryptographіcal units for data security in cyber-physical system are reviewеd to ensure the confidentiality and integrity of information.
Key words: cyber-physical systems, attacks, cryptography.

Література 12

УДК 004.032.2

Ю. З. Шологон
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ВРАЗЛИВОСТІ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

© Шологон Ю. З., 2015

Розглянуто способи захисту кіберфізичних систем. Виокремлено основні завдання, пов’язані з апаратним захистом кіберфізичних систем. Проаналізовано етапи роботи кіберфізичних систем, під час яких система є найвразливішою.
Ключові слова: кіберфізичні системи, апаратна безпека, 3PIP ядра, кібератаки.

CYBER-PHYSICAL SYSTEMS HARDWARE SECURITY VULNEABILITIES

© Sholohon Y., 2015

The main methods of protecting cyber physical systems are described in this paper. The most important hardware security tasks were noticed. Analyzed staged of cyber physical systems on which systems is the most vulnerable.
Key words: cyber-physical systems, hardware security, 3PIP cores, cyber-attacks

Література 12

Syndicate content