№ 823 (2015)

УДК 666.395

В. В. Ілів, М. М. Гивлюд, Я. В. Ілів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОІЗОЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

© Ілів В. В., Гивлюд М. М., Ілів Я. В., 2015

Наведено результати дослідження і покращення експлуатаційних властивостей розроблених гідроізоляційних рідин на основі водорозчинних кремнійорганічних рідин. За звичайних умов механізм утворення кремнійорганічного осаду в порах на повітрі полягає в взаємодії вуглекислим газом:
2 (R-Si-O-Na) + CO2 + H2O = 2 (R-Si-O-H)↓ + Na2CO3,
де R – вуглеводневий радикал.
Як водорозчинні кремнійорганічні рідини використовували метилсилікона¬ти калію та натрію. Запропоновано для прискорення утворення гідрофобізованого осаду в порах стінового матеріалу попередньо обробляти стіновий матеріал 5 % розчином вапна чи хлористого кальцію. За рахунок взаємодії між водорозчинними метилсиліконатами та вапном чи хлористим кальцієм утворюється осад метилсиліконату кальцію.
2 (R-Si-O-Na) + Ме2+ = 2 (R-Si-O) = Ме↓ + 2Na+
Такі рідини застосовуються за методом насичення перерізу стін через попередньо висвердлені отвори. Технологічно насичення може відбуватися самоналивом або під тиском за допомогою пакерів та нагнітаючих насосів. Можливим є також використання цих рідин для поверхневого оброблення стін для їх захисту у разі незначних капілярних тисків води чи для захисту від дії дощової води чи снігу завдяки її гідрофобізації з подальшим личкуванням.
Ключові слова: водорозчинні кремній¬органічні рідини, гідрофобізований осаду.

In the article the results of research and improve performance properties developed waterproofing liquid based on water-soluble silicon-organic liquids. Under normal conditions, the mechanism of siliceous sediments in the pores of the air is the interaction of carbon dioxide:
2 (R-Si-O-Na) + CO2 + H2O = 2 (R-Si-O-H)↓ + Na2CO3,
where R – the hydrocarbon radical.
As water-soluble silicone fluid used metylsiliconats potassium and sodium. Proposed to accelerate the formation of pores in the sediment water repellents wall material to conduct preprocessing wall material 5 % solution of lime or calcium chloride. Due to the interaction between water-metylsiliconats and lime or calcium chloride precipitate formed metylsiliconat calcium.
2 (R-Si-O-Na) + Ме2+ = 2 (R-Si-O) = Ме↓ + 2Na+
These fluids are applied by saturation cross section through the pre-drilled wall openings. Technologically saturation can occur in bulk or well under pressure using packers and primary pump. It is also possible to use these liquids for the surface treatment of walls to protect them at low water pressure or capillary protective action of rain or snow because of its hydrophobic followed lining.
Key words: silicon-organic liquids, siliceous sediment.

Література – 2.

УДК624.012.45

З. Я. Бліхарський, Р. Є. Хміль, Я. В. Римар*, Б. М. Ковальчук, Р. Ю. Титаренко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*кафедра архітектурних конструкцій

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕТИНІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ДОДАТКОВОЮ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЮ АРМАТУРОЮ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

© Бліхарський З. Я., Хміль Р. Є., Римар Я. В, Ковальчук Б. М., Титаренко Р. Ю., 2015

Наведено методику експериментальних випробувань залізобетонних балок, підси¬лених додатковою попередньо напруженою арматурою під навантаженням (при різних рівнях попереднього напруження та діючого навантаження), з відповідним контролем міцності нормальних перетинів та напруження додаткової арматури. Розроблено та наведено програму дослідних випробувань для оцінки параметра міцності нормальних перетинів експериментальних залізобетонних балок, підсилених попередньо напруженою арматурою під навантаженням. На основі програми досліджень розроблено конструкцію дослідних зразків та підібрані характеристики необхідних матеріалів. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку в галузі переоснащення та реконструкції елементів будівель і споруд. Опрацьовано наукові праці вчених багатьох країн світу в сфері експериментальних досліджень підсилення залізобетонних конст¬рукцій. Розроблено простий та ефективний спосіб електротермічного попереднього напруження додаткової арматури підсилених конструкцій. Зроблено відповідні висновки до роботи. Подано перелік наукових праць у галузі підсилення будівельних конструкцій, а також нормативної літератури, використаних під час написання цієї роботи.
Ключові слова: методика експериментальних досліджень, підсилення залізо¬бетонних балок, підсилення під навантаженням, додаткова арматура, електротермічне попереднє напруження, рівень попереднього напруження, міцність нормальних перетинів, реконструкція.

The method of experimental tests of reinforced concrete beams, strengthened additional prestressed reinforcement under load (at different levels of prestressing andactive load), with the corresponding control a strength of normal cuts and prestressed additional reinforcement.Developed and presented a program of experimental tests to assess strength parameterof normal cutsexperimental reinforced concrete beams,reinforced prestressed reinforcement under load. Based on the research program developed design prototypes and selected characteristics necessary materials. Analyzed a modern positionand trends in renovation and reconstruction of buildingsand structures elements.Processed scientific works of scientists of many countries of the worldin the branch of experimental studies strengthening of reinforced concrete constructions. Developed a simple and effective way electrothermalprestressing additional reinforcement of strengthened constructions.Madea corresponding conclusions to work.Posted list of scientific publications in the field strengthening of building constructions, and normative literature, used in writing this scientific work.
Key words: methodologyofexperimental researches, strengthening of reinforced conc¬rete beams,strengthening under load, additional reinforcement, electrother¬malprestressing, level ofprestressing, strength of normal cuts, reconstruction.

Література – 9.

УДК 691.335.478.9

С. П. Брайченко,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ СІРКИ ТА МЕНІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ ДЛЯ РЕМОНТНИХ ТА РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ

© Брайченко С. П., 2016

Розглянуто бетони і мастики нового покоління, а також перспективи їх використання для ремонтних та реставраційних робіт у будівельній галузі.
З відомих композиційних матеріалів широко використовують полімерну сірку. Швидке набирання міцності, відсутність капілярно-пористої структури, інертність сірки до різних агресивних середовищ дає змогу розробити ефективні композиційні суміші.
У результаті проведених досліджень встановлено, що введення в склад сірчаного бетону та мастики меленого менілітового сланцю підвищує пластичність укладання суміші, а у разі їх тверднення знижується крихкість бетону та мастики за рахунок збільшення частки пружно-пластичних деформацій і зниження початкового модуля пружності. Відсутність у цих матеріалах капілярно-пористої структури, а також гідрофобний характер сірки та менілітового сланцю забезпечує водонепроникність і підвищену водостійкість виробів.
Дослідження показали, що сірчані бетони та мастики на основі менілітових сланців мають такі позитивні властивості: швидкий набір міцності, хімічну стійкість до агресивних середовищ, низьке водопоглинання та високу морозостійкість.
Будівельні матеріали та вироби на основі сірки і менілітових сланців можна застосовувати для ремонтних та реставраційних робіт, а також в автодорожній та гідротехнічних сферах будівництва.
Ключові слова: менілітовий сланець, сірка, сірчані мастики та бетони.

New generation concretes and mastics, as well as the prospects of using them for repairing and restoration works in the construction industry have been described in this article.
From known composite materials polymeric sulfur is often use. Speed dialing strength, no capillary-porous structure, the inactivity of sulfur to various aggressive environments enables to develop an effective composite mixture.
As the result of research discovered that putting into the composition milled menilite slate in sulfur concrete and mastic stacking increases the plasticity of mixtures, and at their hardening reduced fragility of concrete and mastic by increasing the share of elastic-plastic deformation and reduced the original modulus of elasticity. The absence of these materials capillary-porous structure and hydrophobic nature of sulfur and menilite slate provides impermeability and increasing water resistance of products.
Research has shown that sulfur concrete and mastic based on menilite slates have the following positive features: speed dial strength, chemical resistance to certain aggressive products, low water absorption and high frost resistance.
Building materials and products based on sulfur and menilite shale received practical applications for repairing and restoration works, as well as road construction and hydraulic engineering industry.
Key words: menilit shales, sulfur, sulfur mastics, concrete.

Література – 4.

УДК 624.012

С. П. Бурченя, І.М. Добрянський, Р.А. Шмиг
Львівський національний аграрний університет,
кафедра будівельних конструкцій

ВПЛИВ ЗАХИСНОГО ШАРУ БЕТОНУ НА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ, ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ТА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, АРМОВАНИХ СТАЛЕВИМ ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНИМ ЛИСТОМ

© Бурченя С. П., Добрянський І. М., Шмиг Р. А., 2015

Для виготовлення залізобетонних балкових конструкцій із зовнішнім листовим (стрічковим) армуванням використовують, зазвичай, бетон, стрижневу гладку та рифлену арматуру, листову гладку та рифлену сталь, профільований настил. Проте дослідники залишили поза увагою один доволі цікавий, на нашу думку, вид листової арматури – просічно-витяжний лист. За рахунок оригінальної геометричної форми бічної поверхні й добрих міцнісних характеристик СПВЛ також можна використати як робочу зовнішню арматуру у залізобетонних конструкціях. Такий вид армування забезпечує добре зчеплення із залізобетонною частиною елемента без застосування додаткових об’єднувальних елементів, міцність конструкції, монолітність армування та бетонної частини елемента й зменшує деформативність розтягнутої зони бетону.
СПВЛ виготовляється зі звичайного металевого листа методом просікання з його по¬дальшою витяжкою. Для зниження можливих деформацій листа його додатково про¬катують через пресувальні валки, при цьому зникає фактурність сітки, метал стає плоскішим.
Наведено результати експериментальних досліджень залізобетонних балкових зразків, армованих сталевим просічно-витяжним листом. Експериментально виявлено як впливає наявність чи відсутність захисного шару бетону на тріщиностійкість, деформативність і несучу здатність таких балкових конструкцій.
Ключові слова: сталебетонна балка, тріщиностійкість, ширина розкриття тріщини, просічно-витяжний лист.

Concrete, smooth and fluted corrugated bar reinforcement, flat and fluted sheet steel, shaped roof deck are used, as a rule, for prefabricating reinforced concrete beam structures with external sheet (ribbon) reinforcing. However the scientists passed by the rather interesting type of sheet reinforcement called cut-stretching sheet. Due to its particular geometrical shape of lateral surface and strength features cut-stretching sheet can also be used as external reinforcement in reinforced concrete structures. Good adhesion between concrete and steel without using additional connecting items and strength of structure are provided by this type of reinforcement. It also decreases stress-strain behavior of concrete tension zone and solidity of reinforced concrete.
Steel cut and stretchy sheet is made of ordinary sheet metal perforation with its subsequent extraction.. For the decline of possible deformations of sheet of him additionally roll through press rollers, the textureness of net disappears here, a metal becomes more flat.
The experimental results of researching of reinforced concrete beam specimen reinforced by cut-stretching sheet are provided in the article. The influence of available or unavailable covering concrete layer on crack resistance, stress-strain behavior and bearing capacity.
Key words: steel concrete beam, crack resistance, crack opening displacement width, cut-stretching sheet.

Література – 14.

УДК 624.21.004.69

С. І. Віхоть
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ МЕТАЛЕВИХ КОМБІНОВАНИХ ШПРЕНГЕЛЬНИХ СИСТЕМ

© Віхоть С. І., 2015

Робота присвячена вдосконаленню методики розрахунку регулювання напружено-деформованого стану металевих шпренгельних статично невизначених комбінованих конструкцій. Під час пошуку раціонального проекту розглядається задача про найменшу масу системи із заданими геометрією осей конструкції і матеріалом стрижнів. Задача розрахунку регулювання напружено-деформованого стану елементів системи зведена до розв’язання конструкції в деформованому стані за допомогою системи рівнянь статики й і-х зусиль. Розроблено методику, алгоритм і програмне забезпечення SNKK для регулювання НДС в елементах металевих шпренгельних статично невизначених комбі¬нованих конструкцій з урахуванням раціонального проектування шляхом покрокової зміни їх геометричної схеми, пружних властивостей і зовнішнього навантаження. На основі розробленого алгоритму за допомогою математичного моделювання несучої здатності перерізів шпренгельної металевої СНКК визначено вплив розрахункової схеми, геометричних і механічних характеристик, способу прикладення та величини навантаження на напружено-деформований стан елементів системи. В ході теоретичних досліджень встановлено основні залежності для підбору фізико-механічних характеристик та геометричних параметрів шпренгельних комбінованих статично невизначених конструкцій для досягнення рівномоментного і рівнонапруженого станів.
Ключові слова: шпренгельна металева статично невизначена комбінована конструкція, раціональне проектування, регулювання напружено-деформованого стану, рівняння нерозривності деформації, міцність, деформативність.

The work is dedicated to improving the methodology of calculation of regulation of the stress-strain state of metal trussing statically indeterminate composite structures. When searching for project management considers the problem of lowest mass systems with given geometry and material designs make rods. Problem calculating the regulation of the stress-strained state of the system is reduced to the solution structures in a deformed state by a system of equations and statics, and those efforts. In the thesis the method, algorithm and software to adjust the SSS SICS elements in metal trussing statically indeterminate composite structures based on sustainable design through incremental changes in their geometric schemes, elastic properties and external loading. Based on the algorithm using mathematical modeling carrying capacity of cross-sections of trussing metal SICS the influence of design scheme, the geometrical and mechanical characteristics, and mode of application of the load on the stress-strain state of the system. During theoretical studies established the basic dependencies for selection of physical and mechanical properties and geometrical parameters trussing combined statically indeterminate structures to achieve exactly moment and equally buse states.
Key words: metal trussing statically indeterminate combined design, design management, regulation of the stress-strain state, the continuity equation of deformation, strength, deformability.

Література – 4.

УДК 624.012.45

П. І. Вегера, Р. Є. Хміль, З. З. Бліхарський,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

© Вегера П. І., Хміль Р. Є., Бліхарський З. З., 2015

Розроблення та вдосконалення методик дослідження залізобетонних балок є актуальним для багатьох дослідників. Розглядаючи випробування залізобетонних балок на поперечну силу, зауважимо, що проводять одне випробування для дослідження двох похилих перерізів у балці. Зазвичай відбувається неодночасне фізичне руйнування обох перерізів. Тобто несучу здатність залізобетонної балки на зріз ми отримаємо в момент вичерпання міцності лише одного похилого перерізу. Такий підхід до дослідження є економічно необґрунтованим. Пропонується досліджувати похилі перерізи кожного окремо. Для цього один з перерізів підсилюють металевою обоймою з попередньо напруженою арматурою. Навантаження прикладають на обидва перерізи через розподільчу траверсу. Напружено деформований стан балки не змінюється, що забезпечить одержання достовірних результатів. Навантаження сприйматиме металева обойма, яка забезпечить перебування похилого перерізу в пружній стадії. Провівши випробування, обойму переставляють, за потреби зменшуючи проліт, для проведення дослідження іншого похилого перерізу. Методика апробована на трьох зразках з різним відносним прольотом зрізу. Проведені дослідження показали задовільну збіжність результатів (на рівні 3–6 %), що дає змогу говорити про доцільність практичного застосування цієї методики. За такого типу дослідження отримуємо економію в трудоємкості та витраті часу на дослідження, а також дає змогу зменшити кількість дослідних зразків, що є актуальним в сучасних умовах.
Ключові слова: залізобетонна балка, похилі перерізи, методика.

Development and improving for the research methods of reinforced concrete beams are actually one for more researchers. Considering the test of reinforced concrete beams on the shear should be noted that one test is carried out to study the two inclined cross sections of the beam.Usually there destruction of both cross section of the beam appears not simultaneously. We get shear strength only by strength of one inclined cross section. This approach to the researching is economically unreasonable. It is proposed to conduct research inclined cross sections individually. For this purpose one of the cross section is reinforced with prestressedmetal jacket.The load is applied to both cross-sections through the distribution metal beam. Stress strain state of the beam does not change which ensure production of reliable results. So tensions perceived by metal jacketwhich will provide from failure of another inclined cross section and it was in elastic stage.Beams test is carried in the traditional method. After testing, jacketis movedto another inclinedcross section. If necessary, we reduce the span of the beam. Methods verify by three experimental samples with different relational span cutrelational. Studies have shown high reproducibility (at 3–6 %), which suggests the feasibility of practical application techniques. In this type of research we obtain savings in terms of research and costs of labor,it reduces the number of samples, that are important in the modern conditions.
Key words: reinforced concrete beam, inclined cross sections, methodology.

Література – 6.

УДК 624.012.45 : 691.328.34

В. Б. Верба, Важді М. Т. Шалалдіг
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА ПРОГИНИ ФІБРОПІНОБЕТОННИХ БАЛОК, АРМОВАНИХ КАНАТНОЮ АРМАТУРОЮ МАЛОГО ДІАМЕТРА

© Верба В. Б., Важді М. Т. Шалалдіг, 2015

Стаття присвячена вивченню несучої здатності та величини прогину згинаних конструкцій з безавтоклавного фібропінобетону, армованих канатною арматурою. Актуальність таких досліджень зумовлена тим, що виконання огороджувальних та несучих конструкцій з армованого фібропінобетону є економічно виправдане. Найбільші втрати тепла в будівлях спостерігаються через так звані “містки холоду”, до яких належать віконні та дверні перемички. Виконання перемичок з ніздрюватого бетону вирішує питання теплоізоляції. Проведений аналіз наявних на українському ринку технічних рішень перемичок з ніздрюватих бетонів показав, що у поєднанні з жорстким арматурним каркасом такі конструкції працюють за призначенням. Натомість відомостей про роботу пінобетонних згинаних конструкцій з канатною арматурою є недостатньо. Для виконання поставленої мети запроектовані та виготовлені дві дослідні балки із безавтоклавного фібропінобетону класу LC 2 марки за густиною D1200, розмірами 1202402000 мм з робочою арматурою 8Ø3 6х7+FC DIN 3055. Теоретично встановлене розрахункове погонне навантаження на запроектовані та випробувані балки з фібропінобетону становило 4,27 кН/м.
Ключові слова: безавтоклавний фібропінобетон, канатна арматура, перемичка, згин, несуча здатність, прогин.

The article is devoted to the study of carrying capacity and bending deflections of fiber-reinforced non-autoclaved foam concrete structures reinforced by steel ropes. The relevance of such research caused by the fact that the implementation of protecting and supporting structures of reinforced foam concrete is economically efficient. The greatest heat loss in buildings observed through the so-called “cold bridges”, which include window and door lintels. Implementation of cellular concrete lintels solve the problem of insulation. The analysis of existing on Ukrainian market technical solutions of cellular concrete lintels showed that in combination with rigid reinforcement cages such designs are successful. Instead, information on the performance of bending foam concrete structures with steel rope and dispersed polypropylene fiber reinforcement are not enough. To accomplish the goal two research beams of non-autoclaved fiber-reinforced foam concrete of LC 2 class and D1200 density grade were designed and manufactured. The dimentions of beams were 1202402000 mm with a working reinforcement 8Ø3 6x7 + FC DIN 3055. The theoretically calculated linear load on tested beams reached 4.27 kN/m.
Key words: non-autoclaved foam concrete, steel rope reinforcement, lintel, bending, carrying capacity, bending deflections.

Література – 7.

УДК 697.9:621;697:621

О. Т. Возняк, Х. В. Миронюк, І. Є. Сухолова, О. М. Довбуш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКУ ПОВІТРЯ У ВИРОБНИЧОМУ ПРИМІЩЕННІ

© Возняк О. Т., Миронюк Х. В., Cухолова І. Є., Довбуш О. М., 2015

Розглянуто повітророзподілення в приміщенні з утворенням закрученої і настильної струмин. Визначено динамічні параметри повітряного потоку, утвореного закрученою і настильною струминами під час їх витікання в приміщення. Припливна закручена струмина за кута нахилу закручувальних пластин 90˚ близька за своїми характеристиками до прямотокової. Настильна струмина розвивається незалежно від закрученої, тобто немає взаємодії струмин. За кута нахилу закручувальних пластин 60˚ припливна настильна струмина теж розвивається незалежно від закрученої, тобто немає взаємодії струмин. За кута нахилу закручувальних пластин 30˚ відбувається взаємодія закрученої і настильної струмин.
Моделювали потік повітря за допомогою вирішувача CFD FLUENT (Ansys FLUENT). Під час моделювання у цій програмі було прийнято такі спрощення і припущення: внутрішнє повітря є нестискуваним, а потік повітря – усталеним, тепло¬віддача від внутрішніх поверхонь не враховувалась, нагрівання повітря у приміщенні в холодний період року забезпечувався радіаторами, припливне повітря подавалось повітророзподільником із утворенням закрученої і настильної струмин, витяжка із робочої зони здійснювалась витяжним зонтом, а із верхньої зони приміщення – була поза зоною дії припливних струмин, припливний повітророзподільник встановлено на висоті 3 м.
Ключові слова: повітророзподілення, закручена струмина, настильна струмина, швидкість руху повітря, витрата.

Air distribution in a room by swirl and spread air jets has been regarded. Dynamic parameters of air flow that is created due to swirl and spread air jets at their leakage in a room has been determined. Jet spun at an angle of inclination jet twisting plates 90˚ similar in its characteristics to upstream. Grazing jet develops independently of swirling, ie no jets interaction. At an angle of 60˚ tilt plate twisting jet flooring jet also develops independently of swirling, ie no jets interaction. At an angle of inclination of the plate twisting 30˚ the interaction swirling and grazing jets.
Simulation of airflow was performed using solver CFD FLUENT (Ansys FLUENT). In the simulation of the program was taken following simplifications and assumptions: internal air is incompressible, and the flow of air – established, heat from internal surfaces are not taken into account, heating the air in the room during the cold period of the year provided radiators, air supply air was applied to form the swirling and grazing jets, extract from the working area was carried out exhaust umbrellas, and from the upper zone of the room – was out of range of tidal jets, tidal Air is set at a height of 3m.
Key words: air distribution, swirl jet, spread jet, air velocity, flow rate.

Література – 10.

УДК 620.97: 697.329

О. Т. Возняк, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал, О. М. Пона
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕЛІОПОКРІВЛІ

© Возняк О. Т., Юркевич Ю. С., Шаповал С. П., Пона О. М., 2015

Проаналізовано ефективність використання геліопокрівлі в механічній системі теплопостачання. З наявних видів поновлюваних джерел енергії найбільш перспективною за масштабами ресурсів, екологічною чистотою та поширеною є сонячна енергія. Перевагами сонячної енергії, порівняно з традиційними видами палива, є: можливість використання сонячної енергії практично на всіх ділянках земної поверхні; можливість безпосереднього перетворення сонячної енергії в теплову або електричну; можливість отримання високотемпературних теплоносіїв. Клімат України дає потенційну можливість широкого використання сонячної енергії. Річний потік сонячного випромінювання на 1 м2 горизонтальної поверхні в південних районах України становить 1100–1380 кВт•год, а тривалість сонячного випромінювання становить приблизно 2000 год на рік. Нині важливим є вдосконалення наявних та розроблення нових сонячних колекторів, в яких теплопоглинач виконаний з гофрованого матеріалу, що є частиною будівлі. Таке виконання сонячного колектора дасть змогу максимально здешевити його вартість та підвищити міцність. Особливістю геліопокрівлі є те, що її поглинач сонячної енергії виконаний з покрівельного матеріалу будівлі. Показано, що гофрований теплопоглинач дає змогу підвищити ефективність геліоколектора. Cкладена матриця планування трифакторного експерименту із врахуванням взаємодії факторів. Геліопокріля забезпечує підвищення ефективності геліосистеми за рахунок збільшення площі поглинання сонячної енергії. Встановлено залежності між кутами падіння теплового потоку та інтенсивністю теплового потоку від ефективності геліопокрівлі. Описано результати досліджень надходження сонячного випромінювання на геліопокрівлю.
Ключові слова: геліопокрівля, сонячне випромінювання, геліосистема.

In this article was analyzing the efficiency of the helioroof in mechanical heating system. Solar energy is the most promising resource on the scale of existing types of renewable energy for its environmental cleanliness and prevalence. The advantages of solar energy over traditional fuels include: the use of solar energy in almost all parts of the earth’s surface, the possibility of direct conversion of solar energy into heat or electricity, the ability to obtain high coolant. The climate of Ukraine provides the potential for widespread use of solar energy. Annual flux of solar radiation on the horizontal surface of 1 m2 in southern Ukraine is 1100–1380 kW • h, and the duration of sunlight is about 2,000 hours per year. At present, it is important to improve existing and develop new solar collectors which heat absorber made of corrugated material in a building. Such performance of solar collector will allow to reduce the price of its costs and increase strength. Helioroof peculiarity is that its solar absorber made of roofing material of the building. It is shown that corrugated absorber allows improves the efficiency of solar collector. It was made up the three-factor planning matrix with the factors interaction. This enhances the efficiency of solar system by increasing the area of the absorption of solar energy. The dependences between the angles fall heat flux and intensity of the heat flux on the effectiveness helioroof is established. There are describes the results of the research on solar radiation input on helioroof.
Key words: helioroof, solar radiation, solar heating supply.

Література – 4.

УДК 697.94.(075)

Д. І. Гарасим, В. Й. Лабай,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ККД СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ВІД ВНУТРІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ В ЧИСТИХ ПРИМІЩЕННЯХ

© Гарасим Д. І., Лабай В. Й., 2015

У сучасних технологіях, пов’язаних з перетворенням енергії, а саме у системах кондиціювання повітря, важливе місце займають обладнання і процеси, об’єктивна оцінка ступеня енергетичної досконалості яких може бути встановлена тільки на основі їх термодинамічного аналізу. Класичний апарат цієї науки часто виявляється недостатнім для виконання нових завдань; необхідний не тільки його подальший розвиток, але й поєднання з елементами системного підходу та економіки.
Наведено інноваційну математичну дослідницьку модель центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря чистого приміщення з метою комп’ютерного оцінювання її енергетичної ефективності на основі ексергетичного ККД залежно від різних факторів, що впливають на її роботу. Завдяки цій моделі отримано залежність ексергетичного ККД вибраної системи кондиціювання від параметрів внутрішнього повітря, а саме: температури і вологовмісту . Встановлено, що вплив вологовмісту на ексергетичний ККД системи є незначним. Показано, що цю систему кондиціювання повітря бажано використовувати за вищих температур внутрішнього повітря, а саме, наприклад, = 30 °С, що дасть можливість отримати най¬вищий ексергетичний ККД , а значить отримати економічно найвигідніший варіант використання вибраної системи кондиціювання повітря.
Ключові слова: ексергетичний баланс, системи кондиціювання повітря, чисті приміщення, енергетична ефективність.

In modern technologies, which are related to energy transformation, namely in the air conditioning systems, important place are occupied by equipment and processes, the objective estimation of value of its energy perfection can be defined only on the basis of thermodynamic analysis. Classic apparatus of this science is often insufficient to solve new tasks; it is necessary not only to its further development, but its combination with the elements of a systematic approach and economy.Innovation mathematical research model of the central straight flow air conditioning system for cleanroom in order to computer’s estimation its energy effective by virtue of exergetic output-input ratio depending on different factors, which have influence on its work, was described in this article. The dependence of exergetic output-input ratio for chosen air conditioning system on parameters of indoor air, namely temperature and moisture content was defined thanks to this model. It is found, that the effect of moisture content on exergetic output-input ratio of the system is minor. It is shown that the chosen air conditioning system should be preferably used at higher indoor air temperatures, namely, for example = 30 °С, that will give the opportunity to gain the highest exergetic output-input ratio , which means to gain the most advantageous economical variant of exploitation of chosen air conditioning system.
Key words: exergy balance, air conditioning systems, cleanrooms, energy efficiency.

Література – 8.

УДК 725.95

М. М. Гивлюд, Н. П. Сташко, Н. І. Топилко*, Р. М. Семенів**
Національний університет ’’Львівська політехніка’’,
кафедра будівельного виробництва,
*кафедра автомобільних доріг,
**кафедра будівельних конструкцій і мостів

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ БЕТОНУ

© Гивлюд М. М.,Сташко Н. П.,Топилко Н. І.,Семенів Р. М., 2015

Стаття присвячена розробленню теоретичних основ підвищення корозійної стійкості бетонів захисними покриттями на основі поліметилфенілсилоксану, напов¬неного алюмінію та цинку оксидами. Встановлено технологічні властивості вихідних композицій для захисних покриттів, способи нанесення на поверхню бетону та досліджено умови формування. Встановлено, що формування матрично-оксидної структури покриття під час затверднення відбувається за рахунок полімеризації поліметилфенілсилоксану. Визначено оптимальну товщину захисного шару покриття на поверхні бетону. Підтверджено високу ізолювальну та гідрофобізувальну здатність захисних покриттів, яка залежить від вмісту поліметилфенілсилоксану та гексафлюорсилікату натрію. Проведено оптимізацію складу захисного покриття та досліджено вплив добавок Na2SiF6 та каолінового волокна на показники водопоглинання, хімічної та біологічної стійкості обробленого бетону. Експериментально підтверджено підвищення корозійної стійкості обробленого бетону до дії іонів Mg2+ та SO42– відповідно на 20–35 та 18–21 %. Встановлено вплив складу вихідної композиції на адгезійну міцність, суцільність та довговічність захисного покриття. Методами фізико-хімічного аналізу підтверджено високу біостійкість захищеного бетону до дії мікрофлори лісового грунту.
Ключові слова: захисні покриття, компонентні склади, водопоглинання, адгезійна міцність, хімічна, біологічна та корозійна стійкість, довговічність.

The thesis is devoted to the development of theoretical bases of the corrosion resistance of concrete by protective coatings on the base of polymethylphenylsiloxane filled with aluminum and zinc oxides. The technological properties of protective coatings compositions were investigated by methods of physical and chemical analysis, methods of the concrete surface coating and form conditions were shown. Determined that the forming matric-oxide structure covering in the process of hardening passpasses behind counting polymerization polymethylphenylsiloxane. Fixed optimal thickness protective layer of covering on the concrete`s surface. Optimization of the composition of the protective coating was done and the effect of additives on the performance of water absorption, chemical and biological corrosion resistance of the treated concrete were investigated. The influence of composition on adhesive strength, integrity and durability of the protective coating were established. The technical specifications for obtaining initial compositions of protective coatings and technological regulations of its production were designed. Methods of physical and chemical analysis confirmed high biostation of the protect concrete to action microflora of forest soil.
Key words: protective coatings, composition, water absorption, adhesive strength, chem– and bio– corrosion resistance, durability.

Література – 5.

УДК 624.04

Г. М. Гладишев*, Д. Г. Гладишев**, А. Я. Дац***, Є. С. Царьов*
Національний університет “Львівська політехніка”,
* кафедра будівельних конструкцій та мостів,
** кафедра архітектурних конструкцій,
*** магістр будівництва

АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ БУДІВНИЦТВА В МЕЖАХ ДІЛЯНКИ СТАРОЇ ЩІЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ У м. ЛЬВОВІ

 Гладишев Г. М., Гладишев Д. Г., Дац А. Я., Царьов Є. С., 2015

Експлуатація старої забудови міста Львова наближена до умовного сторічного терміну. За конструктивною безпекою будівель, пов’язаною з надійністю експлуатації, повинні слідкувати власники цих будівель незалежно від форм їх власності. Вони повинні мати відповідних спеціалістів або їх наймати для визначення технічного стану будівель старої забудови. Ці будівлі вже давно підлягають обстеженню для продовження терміну експлуатації житлового фонду. Фактична оцінка технічного стану будівель старої забудови, за нормованою градацією, необхідна для визначення напрямку їх реконструкції. Передусім слід застерегти та попередити перехід будівель у незадовільний та аварійний стани.
Як показує досвід авторів з обстеження споруд старої забудови, перший і найістотніший вплив на стан будівель дає нерівномірність деформації основ під їх фундаментами. Автори пропонують почати обстеження з використання геодезичного методу. Він дає можливість швидко визначити фактичні просторові деформації окремих будинків у групі будинків разом з основами та порівняти їх з граничними деформаціями у нормативних документах, які використані для необхідного аналізу. Окрім того, проаналізовано можливість визначення порядку забудови будинків за показниками деформацій, які отримані під час обстеження групи будівель у старій забудові м. Львова.
Ключові слова: обстеження, технічний стан, деформації.

Operation of the old buildings of the Lviv city is close to a century conditional term. The owners of these buildings, regardless of their form of ownership, should follow structural safety of buildings associated with the reliability of operation. They must have the appropriate specialists or hire them to determine the technical building condition of the old building. These buildings have long been subject to examination to continue the period of efficient service of housing. The actual estimate of technical buildings condition of the old building under standardized gradation is necessary to determine the direction of their reconstruction. First of all, it is necessary to warn and prevent the conversion of buildings into emergency and critical condition.
Experience of the authors of the old buildings examination shows that the first and most significant impact on the building condition provides uneven deformation of bases under their foundations. The authors propose to start examination using the geodesic method. It allows you to quickly determine the actual spatial deformations of individual buildings in a group of buildings with bases and compare them with the marginal deformations in normative documents which are used for the required analysis. In addition, the article analyses the possibility of determining the order of construction of buildings according to deformation indicators that are obtained during the examination of the group of buildings in the old housing system of the Lviv city.
Key words: survey, technical condition, deformation.

Література – 12.

Юзеф Гломб1, Казимир Фуртак2
1 Silesian University of Technology,Глівіце, Польща,
2 Cracow University of Technology, Краків, Польща

ОБУМОВИНИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ НА ПОРОЗІ ХХІ СТОЛІТТЯ

 Гломб Юзеф, Казимир Фуртак, 2015

Наведено вибрані можливі напрямки подальшого розвитку науки і техніки. Вибір цих напрямків є суб’єктивним, враховано демографію, оскільки люди є творцями і одночасно споживачами. Показано досягнення техніки підтримуваною наукою, без якої цих досягнень не було б. Звернуто увагу на розвиток народного господарства, який в загальному розумінні ототожнюється з ростом добробуту.
Ключові слова: наука, техніка, прогнозування, розвиток.

In this paper the possible directions of further development of science and technology are presented. The choice of these areas is subjective, and the demographics are taken into account, because people are simultaneously creators and consumers. Displaying advances in technology supported by science, without which these achievements would not have been. Attention is paid to the development of the economy, which in a general sense is identified with increasing prosperity.
Keywords: science, technology, forecasting, development.

Література – 0.

УДК 624.012.4

Б. Г. Гнідець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів та будівельної механіки

ЛЕГКОМОНТОВАНА УНІВЕРСАЛЬНА КАРКАСНА СИСТЕМА ДЛЯ МАЛОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО ТА ІНШОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

© Гнідець Б. Г., 2015

Наведені результати розроблення і дослідження нових конструкцій збірно-розбірних залізобетонних систем рам каркасів малоповерхових будинків у різних стадіях їх роботи.
Ключові слова: збірно-розбірні рами каркасів, малоповерхові будинки, стадії роботи.

The article is devoted to elaborated and research a new construction of prefabricated-disassembling concrete systems of the framework for the little-stories housing in the veries stages of a working.
Key words: prefabricated-disassembling frameworks, few-storey apartment houses, stages of working

Література – 9.

УДК 532.54.013

Р. М. Гнатів, М. П. Босак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОЗМІННИХ ШВИДКОСТЕЙ В ТРУБОПРОВОДАХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ВИТРАТОМІРАМИ

© Гнатів Р. М., Босак М. П., 2015

Описано конструкцію і принципи роботи електромагнітного витратоміра, при¬значеного для вимірювання швидкозмінних швидкостей нестаціонарного потоку рідини. Підбором однорідного магнітного поля і точкових електродів у датчиках витрати забезпечена незалежність показів від епюри швидкостей. Застосовано комплексний підхід під час вимірювання середніх нестаціонарних швидкостей за допомогою електромагнітного методу. Наведено повний опис електромагнітного витратоміра із збільшеною частотою живлення перетворювача. Описано витратомір “Момент-3” для вимірювання нестаціонарних середніх швидкостей в перерізі труби. Витратомір має невелику інерційність і високу динамічну точність. Експериментальні дані показали, що похибка динамічного калібрування електромагнітного витратоміра не перевищує 1 %. Для перевірки динамічної похибки витратомірів використано гідрометрологічний метод, згідно з яким миттєва витрата визначається інтеграцією миттєвої епюри швидкостей. Обробляли сигнали, отримані від швидкодіючих витратомірів, зважаючи на великий обсяг інформації, із застосуванням програмного забезпечення. З цією метою до описаних витратомірів була під’єднана розроблена система, яка здатна працювати зі швидкістю 1000 циклів вимірювань у секунду по каналу (кількість яких може сягати шести).
Ключові слова: неусталений, нестаціонарний, електромагнітні витратоміри, вимірювання швидкостей.

This paper describes the design and principles of operation of electromagnetic flow meter designed to measure rapidly varying velocity of unsteady fluid flow. The selection of a homogeneous magnetic field and point electrodes in the flow sensors ensured the independence of the testimony from the plot of velocity.Applies a comprehensive approach to the measurement of non-stationary medium speed with an electromagnetic method. The full description of the electromagnetic flowmeter with an increased frequency of the power converter. This paper describes the flow “Moment 3” to measure the transient average velocity in the pipe section. Flow has a small inertia and high dynamic accuracy. Experimental data have shown that the error of dynamic calibration of electromagnetic flow does not exceed 1 %. To check the dynamic error of flow meters used dermatalogy method, according to which the instantaneous flow rate is determined by integration of the instantaneous plots of velocities.Processing signals obtained from the high-speed flow meters, despite a large amount of information was carried out using the software. With this purpose in described flowmeter was connected to a developed system that can operate at a speed of 1000 measurements per second over a channel (up to six).
Key words: unstable, unsteady, electromagnetic flowmeter, velocity measurement.

Література – 7.

УДК 624.072.001.5+666.11

Б. Г. Демчина, М. В.Черевко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ СКЛЯНИХ БАЛОК З ВЕРТИКАЛЬНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ШАРІВ

© Демчина Б. Г., Черевко М. В., 2015

Розглянуто експериментальне дослідження скляних балок з вертикальним розташуванням шарів. Для покращення функціональних властивостей будівельних конструкцій доцільно урізноманітнювати використання будівельних матеріалів. Тому варто дослідити можливість використання у несучих будівельних конструкціях матеріалів, яких раніше не застосовували з такою метою. Одним з таких матеріалів є скло. Для виготовлення конструкції зі скла використовують технологію триплексування – безпечного скла, яка дає змогу зберегти фізико-механічні характеристики скла та забезпечує надійний зв’язок між частинами конструкції. Триплексоване скло створює безліч можливостей для архітектурних рішень. Завдяки йому є можливим будівництво абсолютно прозорих конструкцій, які за міцністю та довговічністю не поступаються класичним цегляним чи бетонним. Проте в Україні технологія скляного будівництва вивчена та досліджена недостатньо, будівельних норм для скла немає, а тому триплексоване скло практично не використовують. Тому ця тема є актуальною сьогодні. Метою дослідження було оцінити експериментальним способом міцність та деформативність скляних балок з вертикальним розташуванням шарів скла, порівняти міцність і деформативність балок для різних способів їх виготовлення. Результати дослідження наведені у статті.
Ключові слова: скло, триплекс, балка.

The paper deals with an experimental study of glass beams with vertical layers . It is advisable to diversify the use of building materials to improve the functional properties of building structures. Therefore it is necessary to investigate the use of load-bearing building structures made of materials not previously used for that purpose. One of such materials is glass. For the manufacture of glass design using tryplex technology – safety glass, which allows you to maintain the physical and mechanical properties of glass and provides reliable connection between parts of the structure. Tryplex creates many opportunities for various architectural solutions. Its possible to build a completely transparent structures thanks to triplex and their strength and durability are not inferior to the constructions made of bricks or concrete. However, glass constructions technology in Ukraine is not studied and researched enough, there are no building codes for glass, so tryplex glass is almost never used. Solving this problems should start with a study of the history of the use of glass. One should also research the possibility of making glass constructions. Therefore, this problem is relevant today. The aim of the study was to evaluate experimentally the strength and deformability of glass beams with vertical layers of glass, compare the strength and deformability of beams made in different methods. Results of the study are presented in the paper.
Key words: glass, tryplex, beam.

Література – 3.

ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОГО ПРОФЕСОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК БОГДАНА ГРИГОРОВИЧА ГНІДЦЯ

УДК 620.97:697.329

В. М. Желих, О. В. Омельчук, С. П. Шаповал, І. І. Венгрин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

© Желих В. М., Омельчук О. В., Шаповал С. П., Венгрин І. І., 2015

Сонячна радіація – це невичерпне джерело відновлюваної енергії. Енергія со¬нячного проміння може бути використана як теплова. Вчені дослідили, що ¾ від усієї споживаної енергії суспільством становить теплова енергія. Сонячні установки, призначені для перетворення сонячної енергії в інші види енергії та передавання її для подальшого використання. Ефективність геліоустановок залежить переважно від обсягу надходження сонячної енергії, яка залежить від географічних особливостей регіону, де планується встановлення геліоустановок. У статті розглянуто можливість використання сонячної енергії геліоустановками. Зокрема проаналізовано потенціал сумарної, прямої та розсіяної сонячної радіації на території України залежно від пори року та в опалювальний період. Показано зміни цих величин на території України, отримано емпіричні функціональні залежності для обрахунку сонячної енергії, що потрапляє на поверхню Землі. Надходження сонячної енергії на територію України було проана¬лізовано за географічним положенням – по широтах. Отримані результати дослідження можливо використати під час проектування та вибору місця розташування систем сонячного теплопостачання на території України. Наголошується на доцільності та перспективності використання цього виду відновлюваної енергії в умовах дефіциту традиційних енергоносіїв. Встановлено, що територіальні та кліматичні умови України загалом сприяють використанню сонячної енергії в системі енергозабезпечення країни.
Ключові слова: сонячна енергія, пряма сонячна радіація, розсіяна сонячна радіація, геліоустановки, опалювальний період.

Solar radiation – is an inexhaustible source of renewable energy. The energy of sunlight can be used as heat. Scientists have studied that ¾ of the total energy consumed by society is the heat energy. Solar installations designed to convert solar energy into other forms of energy and transfer it for future reference. The efficiency of solar installation depends largely on the amount of incoming solar energy, which depends on the geographical characteristics of the region for which planned to install solar installation. This paper deals with the use of solar energy solar installation. In particular, analysis of potential cumulative, direct, diffuse solar radiation on the territory of Ukraine according to the period of the year and during the heating season. Shows the change in these variables in Ukraine received empirical functional relationship to calculate the solar energy. The incoming solar energy in Ukraine has been analysed according to its geographical position (i.e. latitudes).These research results may be used in the design and choice of location solar heating in Ukraine. Emphasized on the feasibility and prospects of using this type of renewable energy in a shortage of traditional energy sources. Established that territorial and climatic conditions of Ukraine in general promote the use of solar energy in the power supply system of the country.
Key words: solar energy, direct solar radiation, diffuse solar radiation, solar installation, the heating period.

Література – 13.

УДК 628.218

В. М. Жук, І. З. Качмар
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК НАКОПИЧЕННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ НА ПОВЕРХНІ ВОДОПРОНИКНИХ УДОСКОНАЛЕНИХ ПОКРИТТІВ

© Жук В. М., Качмар І. З., 2015

В епоху урбанізації та швидкого розвитку міст актуальним питання регулювання поверхневого стоку. Ефективним та перспективним методом управління поверхневим стоком є використання водопроникних удосконалених покриттів (ВУП) та інших споруд фільтраційного типу. Влаштування ВУП забезпечує зменшення об’єму дощового стоку, що надходить у каналізаційну мережу, сприяє його частковому очищенню та поповненню запасів ґрунтових вод, забезпечує зниження рівня шуму та покращує безпеку руху на дорогах.
Регулювання поверхневого стоку за допомогою ВУП – поширений метод в інженерній практиці багатьох країн Європи, США, Японії та ін. Однак відомі методи розрахунку цих покриттів доволі спрощені і потребують удосконалення.
Наведено метод гідравлічного розрахунку накопичення дощового стоку на поверхні водопроникних удосконалених покриттів. Виконано моделювання процесів наповнення верхнього шару ВУП, а також визначення рівня води на поверхні покриття. Отримано залежності максимально можливої висоти шару води на поверхні ВУП від значень коефіцієнта фільтрації його верхнього шару для кліматичних умов м. Києва. Встановлено, що зі збільшенням коефіцієнта фільтрації покриття зменшується кри¬тична тривалість дощу, за якої на поверхні покриття рівень води буде максимальний.
Ключові слова: водопроникне удосконалене покриття, висота наповнення, критична тривалість дощу, коефіцієнт фільтрації.

In the period urbanization and development of cities regulation of runoff is very important. The effective and perspective method of the runoff regulation is the use of pervious pavement (PP) and other structures of filtration type. Pervious pavement provides reduction of stormwater volume entering the sewer system, promotes its partial treatment and recharging of groundwater, ensures noise reduction and improve the safety on the roads.
The method of regulation of runoff using pervious pavement is widespread in engineering practice in many countries in Europe, USA, Japan and others. However, known methods of calculating these pavement rather simplistic and require improvement.
The paper presents the method of hydraulic calculation of stormwater accumulation on the surface pervious pavement. Process of filling the top layer of pervious pavement is modeling and the level of water on the surface of the pavement is determined. The dependencies of maximum water level on the surface of pervious pavement from the top layer filtration coefficient are obtained for climatic conditions of Kyiv. It is obtained that increasing of the filtration coefficient causes the decreasing of the rainfall critical duration, then water level on the surface of PP is maximal.
Key words: pervious pavement, filling depth, critical rainfall duration, filtration coefficient.

Література – 4.

УДК 683.97

O. N. Zaitsev, T. D. Domoschey*, N. O. Zaitsev**
*Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
**Odessa National Polytechnic University

IMPROVING THE PERFORMANCE OF A LOW-TEMPERATURE WATER HEATING

© Zaitsev O. N, Domoschey T. D., Zaitsev N. O., 2015

Наведено результати теоретичних досліджень поля температури, швидкості і тис¬ку в запропонованій конструкції теморегулятора. Показано, що у цьому разі спостері¬гається практично лінійний режим регулювання витрати теплоносія, що дає можли¬вість працювати системі водяного опалення в постійному гідравлічному режимі зі зміною кількісної та якісної характеристик теплоносія тільки в нагрівальних приладах.
Запропоновано систему водяного опалення з низькотемпературним теплоносієм на основі використання гідравлічно змінюваного режиму в нагрівальних приладах із збереженням постійного в решті частини системи і збільшення діапазону ефективної роботи терморегуляторів, що дає змогу знизити необхідний тиск у системі опалення і капітальні витрати за рахунок зменшення кількості необхідних балансувальних клапанів у системі опалення.
Ключові слова: нагрівальний пристрій, терморегулятор, система опалення.

The paper presents the results of theoretical studies of the temperature field, velocity and pressure in the proposed design temoregulyatora. It is shown that in this case there is an almost linear regime on the coolant flow rate, which gives the opportunity to work in the hot water heating system with a constant hydraulic regime change in the quantitative and qualitative characteristics of the coolant only heating devices.
The system of water heating with low-temperature coolant through the use of hydraulically variable mode heating devices while maintaining a constant in the rest of the system and increase the range of effective operation of thermostats, allowing to reduce the required pressure in the heating system and capital costs by reducing the number of required balancing valves in the heating system
Key words: heater, thermostat, heating system.

Література 12

УДК 624.012

Р. І. Кінаш1, Я. С. Гук2,
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
2Ужгородський національний уніерситет

ДОСЛІДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ГЛИБИНИ ПРОМЕРЗАННЯ ҐРУНТУ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

© Кінаш Р. І., Гук Я. С., 2015

За запропонованими двома методиками за висотними і висотно-зимовими коефіцієнтами вперше обчислені значення максимальних глибин промерзання ґрунту для метеостанцій Плай, Пожежевська і гори Говерла та проведено районування території Закарпатської області. Обчислені параметри максимальної глибини промерзання ґрунту враховують теплоємність, теплопровідність, вологість ґрунту, густину і теплоємність снігу.
Ключові слова: максимальна глибина промерзання ґрунту, висотні, висотно-зимові коефіцієнти, напрямки, метеостанції, перехідні станції.

The proposed two methods for high-altitude and high-altitude winter coefficients first computed the maximum depth of soil freezing weather stations Plaj, Pozhezhevska and mountain Goverla and conducted zoning Transcarpathian region. The calculated parameters of the maximum depth of soil freezing into account the specific heat, thermal conductivity, soil moisture, density and heat capacity of the snow.
Key words: maximum depth of soil freezing, high-altitude, high altitude winter rates, directions, weather station, transient station.

Література – 13.

УДК 691.971

І. І. Кіракевич, М. А. Саницький, Р. В. Чайковська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ТЕХНОЛОГІЯ САМОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ БЕТОНІВ, ЩО ТВЕРДНУТЬ У РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВАХ

© Кіракевич І. І., Саницький М. А., Чайковська Р. В., 2015

Наведено особливості монолітного бетонування в зимових та сухих спекотних умовах та розглянуті актуальні питання технології приготування самоущільнювальних бетонів на основі суперпластифікованих цементуючих систем, що поєднує знання закономірностей структуроутворення і модифікування портландцементних композицій „портландцемент – активні мінеральні добавки – мікронаповнювачі – суперпластифікатор – прискорювачі тверднення” для пошуку раціональних вирішень забезпеченості технологічних та експлуатаційних властивостей бетону в умовах зміни факторів його складу, технології й експлуатації. Результатами досліджень встановлено, що використання суперпластифікованих цементуючих систем дає змогу направлено керувати технологічними властивостями і кінетикою структуроутворення та створити міцну структуру бетону з покращеними будівельно-технічними властивостями під час тверднення в різних температурних умовах. Розроблено технологічні рішення приготування суперпластифікованих цементуючих систем, які дають змогу вирішувати проблему одержання самоущільнювальних бетонів на їх основі. При цьому створюється можливість раннього навантаження конструкцій, скорочення виробничого циклу, збільшення оборотності опалубки та прискорення зведення монолітних будівель і споруд у різних температурних умовах.
Ключові слова: монолітне бетонування, температурні умови, технологія самоущільнювальних бетонів.

In the article the features of reinforced concrete hardening at different temperature conditions and the current issues of preparation technology of Self-Сompacting Сoncretes (SCC) on the basis of superplasticized cementitious systems, combining knowledge of structure and modifying Portland cement compositions “Portland cement – active mineral additives – microfiller – superplasticizer – accelerator of hardening” to search for rational making provision of technical and building properties of concrete in the changing factors of its composition, technology and exploitation are shown. The results of the studies found that the use of the superplasticized cementitious systems allows to influence on technological properties and kinetics of structure formation and create concrete structure with improved construction and technical properties at a different temperature conditions. Technological solutions designing of superplasticized cementitious systems that solves the problem of obtaining the Self-Сompacting Сoncretes (SCC) on their basis are established. This creates an opportunity allows to solve the problem of obtaining for enabling early loading, reducing the production cycle, increasing turnover and formwork acceleration of monolithic buildings and structures at different temperature conditions.
Key words: reinforced concrete, temperature conditions, technology of Self-Сompacting Сoncretes.

Література – 7.

UDC 624.012.45.044

P. Kapalo
Technical University of Kosice, Slovakia

VENTILATION AND INDOOR AIR QUALITY IN THE CLASSROOM

© Kapalo P., 2016

Звернено увагу на важливість охорони навколишнього середовища щодо скорочення споживання енергії за збереження рівня життя. У низькоенергетичних будинках до 80 % від загального тепла споживається для опалення та вентиляції. Метою цієї статті є вивчення впливу температури, вологості, швидкості руху повітря і концентрації вуглекислого газу на поведінку людини в приміщенні з природною вентиляцією.
Ключові слова: концентрація вуглекислого газу, вентиляції, потік.

This paper highlights the importance of environmental protection regarding the reduction of energy consumption while keeping the living standard. In low energy houses, up to 80 % of the total heat is consumed for the heating of fresh air for a comfortable environment. The aim of this article is to examine the effect of temperature, humidity, air velocity and concentration of carbon dioxide in regard to the human behaviour in indoor environment with natural ventilation, i.e. without a ventilation device, where ventilation is forced or an air conditioning.
Key words: concentration of carbon dioxide, ventilation, flow.

Література 11

УДК 624.21.004.69

В. Г. Кваша*, Л. В. Салійчук*, В. Т. Котенко**
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельної механіки,
** ДерждорНДІ, м. Полтава

ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ МОСТА ІЗ ЗБІРНИМИ ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИМИ ПРОЛЬОТНИМИ БУДОВАМИ

© Кваша В. Г, Салійчук Л. В., Котенко В. Т., 2016

Описані конструктивні рішення наявного моста та варіанти проектних рішень його реконструкції з розширенням мостового полотна монолітною або збірно-монолітною залізобетонною накладною плитою та підсиленням балок зміною їх статичної схеми з розрізної на багатопрольотну нерозрізну.
Наявна прольотна будова залізобетонна, балкова перехресно-ребриста, розрізна за схемою 10×16,8 м з габаритом Г-7+2×0,9 м збудована в 1960–1961 рр. як об’єкт експериментального будівництва з попередньо напружених балок, розроблених в Укрдортранс НДІ (тепер ДерждорНДІ).
Реконструкція прольотної будови передбачала її розширення до габариту Г-10+2×1,0 м (Г-9+2×1,0 м) та підсилення балок на сприйняття нормованих тимчасових навантажень А15 і НК-100. Розглянути два варіанти розширення габариту прольотної будови. Перший – монолітною залізобетонною накладною плитою з одночасним підсиленням балок влаштуванням з обох зовнішніх сторін добетонованих контурних ребер і зміною статичної схеми з розрізної на нерозрізну.
Другий варіант передбачав розширення прольотної будови збірно-монолітною накладною плитою з заміною крайніх, найбільш ушкоджених наявних балок новими збірними балками з односторонніми консольними звісами полиці та одночасною зміною статичної схеми залишених балок з розрізної на нерозрізну.
Ключові слова: збірна залізобетонна прольотна будова, розчленовані по довжині попередньо напружені балки, розширення, підсилення, монолітна залізобетонна накладна плита, зміна статичної схеми.

The existing bridge designs and variations of design decisions reconstruction of the bridge expansion monolithic or precast-monolithic concrete slab and enhancement bill beams change their static circuit with a split on a continuous are described.
The existing span structure reinforced concrete, ribbed beam cross-cutting scheme
10 × 16,8 m clearance Г-7 + 2 × 0,9 m was built in 1960–64 years as a pilot facility construction of prestressed beams by Ukrdortrans NDI (now DerzhdorNDI).
Reconstruction span structure included its extension to clearance Г -10 + 2 × 1,0 m
(Г -9 + 2 × 1,0 m) and reinforcement bars on the perception of the normative temporal loads A15 and HK-100. Consider two options for expanding dimensions span structure monolithic concrete slab while strengthening beams, arranging on both sides external contour edges and changing from static circuit on a continuous split.
The second option involved the extension span structure prefabricated monolithic slab with extreme replacing most existing damaged beams with new sided console racks and simultaneous change of the static scheme of girders substituted on a continuous split.
Key words: precast concrete span structure, divided by the length of pre-stressed beams, extension, reinforcement, concrete monolithic slab.

Література – 12.

УДК 691.327-41

П. І. Ковальчик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ЦИКЛІЧНЕ ВОДОНАСИЧЕННЯ-ВИСУШУВАННЯ ЯК ЧИННИК ДЕГРАДАЦІЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ДОРОЖНЬОГО ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНУ

© Ковальчик П. І. , 2015

Наведено результати дослідження тріщиностійкості бетону за критеріями меха¬ніки руйнування після впливу циклів водонасичення-висушування. Подано значення силових та енергетичних характеристик тріщиностійкості та діаграми деформування бетону після водонасичення-висушування протягом 100, 180 та 360 циклів.
Отримані результати свідчать про зменшення характеристик тріщиностійкості та міцності бетону навіть без прикладання транспортного навантаження із збільшенням циклів водонасичення-висушування. Втрата міцності бетону на стиск становить 19, 25 і 42 % серій бетону, які пройшли 100, 180 і 360 циклів водонасичення-висушування відносно базової серії.
Встановлено значення ключового силового критерію тріщиностійкості – в’язкості руйнування (статичного критичного коефіцієнта інтенсивності напружень Ki) після 100, 180 і 360 циклів водонасичення-висушування становить 89, 80 і 75 % відносно базової серії бетону.
Ключові слова: дорожній бетон, водонасичення, механіка руйнування, повна діаграма деформування бетону, тріщиностійкість, енерговитрати.

This article presents the results of research crack resistance concrete after exposure to water saturation-drying cycles on the criteria of fracture mechanics. Presented values of power and energy characteristics of crack and deformation diagrams of concrete after water saturation-drying for 100, 180 and 360 cycles.
The results received witness about the decrease in performance and durability of concrete crack even without applying traffic load with increasing water saturation-drying cycles. Loss of compressive strength of concrete is 19, 25 and 42 % series of concrete, which were 100, 180 and 360 cycles of water saturation-drying relatively basic series.
Set to the power key criterion crack – fracture toughness (static critical stress intensity factor Ki) after 100, 180 and 360 water saturation-drying cycles is 89, 80 and 75 % compared to baseline series of concrete.
Key words: road concrete, water saturation, mechanics of destruction, complete diagram of concrete deformation, fracture toughness, energy consumption.

Література – 5.

УДК 624.21.037

Я. І. Ковальчик1, П. М. Сташук2, А. Є. Фаль2, І. П. Бабяк3
1Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ;
2Київсоюзшляхпроект, м. Київ;
3ДП “Держдор НДІ”, м. Київ

ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН МОНОЛІТНОЇ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЇ ЕСТАКАДИ

© Ковальчик Я. І., Сташук П. М., Фаль А. Є., Бабяк І. П., 2015

Описано проблему впливу екзотермії під час реакції гідратації в масиві бетону монолітної попередньо напруженої прогонової будови естакади на її напружено-деформований стан, що стала причиною тріщиноутворення. Для визначення умовного формування власного термонапруженого стану в залізобетонних конструкціях потрібно проводити теплофізичні розрахунки бетону, що набирає міцність, за допомогою використання принципу Сен-Венана для скінченних елементів конструкції на ПК, щоб будувати температурні поля нульових напружень. Під час обстеження естакади виявлено тріщини шириною розкриття до 0,15 мм, які не розкривались під час її випробування. Обчислено поетапне влаштування прогонової будови та розрахунок термонапруженого стану під час її влаштувань. Під час аналізу розрахункової моделі припускали, що допустимі на розтяг напруження в бетоні перевищені на 80-ту годину його тужавіння в зонах утворених тріщин. Ймовірною причиною утворення цих тріщин були термонапруження в масиві бетону. Під час проектування монолітних залізобетонних конструкцій необхідно крім розрахунку за граничними станами у разі експлуатації та монтажу конструкції обчислювати термонапружений стан у разі тужавіння бетону під час спорудження.
Ключові слова: попереднє напруження, монолітний залізобетон, прогонова будова, термонапружений стан, нерозрізна естакада.

This article describes the problem of influence heat during hydration reaction in an array of monolithic reinforce concrete prestressed overpass span on its mode of deformation. The goal is to determine the causes of cracking in the construction span, improve its placement and recommendations to prevent cracking in similar processes. During examination of the object of study – flyover in Kiev spans were found with crack opening width 0,15 mm, which emerged during its construction. There was a need for establishing their causes and developing appropriate measures to prevent cracking in similar structures.To determine the conditional form of their own thermostressed state in reinforced concrete structures should be carried out thermal calculations of concrete that gains strength by using Saint-Venant principle for finite elements design on the PC to build zero-stress temperature fields.In analyzing the problem, cracks were identified probable causes of their occurrence and made a number of calculations.Thermostressed mechanical condition fragment array of cracks formed was made in PC “MIDAS”. In analyzing the calculationmodel it was revealed that the allowable tensile stress in the concrete exceeded 80-th hour of his hardening zones formed cracks. Suggested that the reason for the formation of these cracks were thermostress in an array of concrete.In the design of monolithic concrete structures it’s necessary besides the calculation of the boundary conditions in the operation and installation design to calculate thermostressed state in hardening concrete in construction.
Key words: prestressing, monolithic reinforced concrete, span, thermostressed state, continuous overpass.

Література – 16.

UDC 624.012

P. I. Krayinskyy, O. D. Yovchyk, R. V., I. V. Vasiliev
Lviv Polytechnic National University,
Department of Building Constructions and Bridges

RESEARCH OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS STRENGTHENED BY REINFORCED CONCRETE JACKETING UNDER HIGH LEVEL LOADING

© Krayinskyy P. I., Yovchyk O. D., Vasiliev I. V., 2015

Подано результати експериментальних досліджень залізобетонних колон, під¬силених залізобетонними обоймами. Залізобетонні обойми обрано для дослідження, оскільки такий метод підсилення є найпоширенішим під час відновлення та підсилення залізобетонних колон. Інженерні розрахунки під час проектування такого типу підсилення відрізнятимуться від звичайних методів розрахунку та проектування залізобетонних колон, адже виникає необхідність врахування впливу навантаження, що діє на колону в момент підсилення. Визначення впливу цього чинника є основною метою цього дослідження. Для досягнення відповідної мети виготовлено і випробувано дослідні зразки залізобетонних колон. Під час випробування дослідні зразки навантажено до різних рівнів, підсилено та випробувано короткочасним навантаженням до руйнування. Колони працювали за розрахунковою схемою позацентрово стиснутих шарнірно закріплених стержневих елементів. Зразки колон виготовлено довжиною
2200 мм, розміри поперечного перерізу становили 180 мм на 140 мм. Консольні ділянки з обох кінців зразка слугували для прикладання навантаження з ексцентриситетом, що дорівнює 150 мм. Чотири арматурні стержні діаметром 12 мм слугували як робоче поздовжнє армуванням (відсоток армування становив 1,8 %) Усі дослідні зразки мали ідентичні геометричні характеристики та були виготовлені з одних і тих самих мате¬ріалів. Програма експериментальних досліджень містила випробування контрольних зразків, а також підсилених під навантаженням, що становило 70 % та 90 % від несучої здатності контрольних зразків.
Ключові слова – залізобетон, колони, підсилення обоймами.

In this article the results of experimental study of reinforced concrete columns strengthened by reinforced concrete jacketing are produced. Reinforced concrete jacketing was chosen as the strengthening method since it is the most commonly used for reinforced columns repair and strengthening. The design of such strengthening will differ from basic column design methods since the impact of the load supported by the existing structure during strengthening should be taken into consideration. Determination of the impact of that factor is the main objective of this research. To achieve this reinforced concrete column specimens were manufactured and tested. Column specimens were strengthened after preliminary loading to different levels and then tested to failure as pinned columns subjected to eccentric loading. The columns were 2200 mm long, with cross section dimensions equal 180 mm by 140 mm. On both sides columns had cantilever sections to apply loading with 150 mm eccentricity. Four 12 mm rebars were used as longitudinal reinforcement (reinforcement percentage equaled 1,8 %). All specimens had identical geometrical and were manufactured from same materials. Eexperimental program included testing of control unstrengthened specimens along with strengthened under loading level that equaled 70 % and
90 % of control specimens ultimate strength.
Key words: reinforced concrete, columns, jacketing.

Література 7

УДК 624.012.035

А. П. Крамарчук, Б. М. Ільницький, М. Е. Волинець, Т. В. Бобало
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ АРМОКАМ’ЯНИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Крамарчук А. П., Ільницький Б. М., Волинець М. Е., Бобало Т. В., 2015

Наведені результати експериментальних досліджень міцності та деформативності нормальних перерізів армокам’яних балок, армованих безкаркасним армуванням стержневою арматурою класу А400С без попереднього напруження. Ці експерименти та порівняння їх з розрахунками за чинними нормами дають змогу оцінити збіжність результатів та зробити висновки щодо можливості раціонального конструювання керамоблокових згинних елементів із подвійним армуванням у зоні дії нормальних сил. Ця робота є частиною досліджень керамоблокових конструкцій з різними типами армування та різними типами розташування керамічних елементів у балці, які проводять у науково-дослідній лабораторії кафедри будівельних конструкцій і мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”. Практичне значення роботи полягає в визначенні доцільності використання цих типів балок у будівництві, характеру поводження керамоблокової конструкції із різними типами армування. Для розроблення пропозицій потрібні також інші експериментальні дані, які будуть проводитися у майбутньому. Всі дослідження експериментальних взірців балок виконали в ГНДВЛ-105 кафедри будівельних конструкцій та мостів Національного університету “Львівська політехніка” автори статті.
Ключові слова: цегла, розчин, арматура, безкаркасні керамоблочні балки, несуча здатність, жорсткість, тріщиностійкість, згинальні елементи, стиснута зона, розтягнута зона, експериментальні зразки.

The results are given on the basis of an experimental research on firmness and deformability of normal sections of concrete beams reinforced with frameless reinforcement and rod reinforcement class A400C without prestressing. These experiments and comparing them with calculations according to current regulations give an opportunity to assess the convergence of the results and draw conclusions about the possibility of rational design of ceramic block bending elements with double reinforcement in the area of the normal forces. This work is a part of research in the field of ceramic block constructions with different types of reinforcement and location of different types of ceramic elements in the beam, which are conducted by a research laboratory of the department “Building Constructions and Bridges” of Civil and Environmental Engineering Institute and National University “Lviv Polytechnic”. The practical significance of the work is determined by the advisability of using these types of beams in the building and the character of ceramic block behaviour with different types of reinforcement. To make further suggestions there are needed other experimental data, which will be held in the future. All researches of experimental prototypes of beams were performed in HNDVL-105 of department “Building Constructions and Bridges” National University “Lviv Polytechnic” by the authors of this article.
Key words: bricks, mortar, reinforcement, frameless ceramic block beams, bearing capacity, stiffness, fracture toughness, bent elements, compressed zone, stretched zone, experimental samples.

Література – 14.

УДК 62:002

П. І. Кривошеєв1, В. М. Сенаторов1, Petra Sсhumaсher2
1ДП “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”, Київ, Україна,
2Міжнародна федерація залізобетону, Лозанна, Швейцарія

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

© Кривошеєв П. І., Сенаторов В. М., Sсhumaсher P., 2015

Ознайомлено з діяльністю Міжнародної федерації залізобетону (fib) і української групи fib. В основу статті покладено річний звіт fib за 2013 р., який доповнено коментарями авторів. Робота fib організується її керівними органами: Генеральною асамблеєю, яка систематично розглядає бюджетні питання, структуру тематичних комітетів, типові норми, видавничу діяльність (бюлетені, журнали) тощо. Виконавчою структурою федерації є Президія, яка організує всі поточні заходи (конгреси, симпозіуми тощо). Найбільшими заходами, який провадить fib, є Конгреси (раз на чотири роки) та щорічні симпозіуми. У цих заходах беруть участь від декількох сотень до тисячі фахівців з різних континентів. Висвітлені основні результати симпозіуму в Тель-Авіві (Ізраїль) та конгресу в Мумбаі (Індія), на яких були висвітлені актуальні проблеми залізобетону та результати їх вирішення. Діяльність української групи fib зосереджується на організації національних конференцій, участі в міжнародних конференціях, симпозіумах і конгресах під егідою fib. Участь фахівців України в цих заходах дає змогу представляти вітчизняні досягнення в галузі будівельної галузі, а також визначати актуальні для нас світові інноваційні та наукові досягнення. За результатами цих заходів проводиться системне інформування фахівців України про матеріали на шпальтах спеціалізованих наукових видань “Будівельні конструкції”, “Наука і будівництво” і “Світ геотехніки”. Аналізуються нові бюлетені fib, які надходять до бібліотеки ДП НДІБК. У цих бюлетенях висвітлюється світовий досвід будівництва за європейськими нормами, даються рекомендації і приклади виконання.
Ключові слова: Міжнародна федерація залізобетону, діяльність.

The authors introduces readers with activity of the International federation on concrete (fib) and Ukrainian fib Group. The annual fib report for 2013 is a basis for this paper and it is supplemented with author’s comments. fib work is implementing by its leading structure – General assembly. GA is considering systematically the budget issues, structure of the technical Committees, type Codes, editorial activity (bulletinsі, journals) etc. Presidium is the executive structure of federation; it is organizing all current measures (congresses, symposiums etc.). The fib congresses (one time per 4 years) and annual symposiums are the most important fib measures. From some hundred up to thousand of the specialists from different continents are participating in these measures. The main results of symposium took place in Tel-Aviv (Israel) and congress took place in Mumbai (India) are presented in paper. The actual concrete problems and its decisions results are shown here. Activity of the Ukrainian fib group is concentrated on organization of the National conferences, participation in the International conferences, symposiums and congresses under fib aegis. Participation of the Ukrainian specialists in these measures permits to present the national achievements in field of construction engineering and to determine for us the actual world innovations and scientific achievements. The systematic informing of the Ukraine specialists about these materials is implementing on pages of specialized scientific journals “Building structures”, “Science&Construction” and “Geotechnics World”. The new fib Bulletins gotten by NIISK’s library are analyzing there. The best world experience concerning to construction with application of the European Norms (EN), the recommendations and examples of execution are presented in these Bulletins.
Key words: fib, activity.

Література – 7.

Syndicate content