№1 (31) / 2016

УДК 528.721.287:537.533.35

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОСТОРОВИХ КООРДИНАТ ТОЧОК МІКРОПОВЕРХНІ ДОСЛІДНОГО ОБ’ЄКТА З ВІДПОВІДНИМИ ЇХ КООРДИНАТАМИ НА РЕМ-СТЕРЕОЗОБРАЖЕННЯХ

О. Іванчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: растровий електронний мікроскоп (РЕМ), математична модель РЕМ-стереофотограмметрії, РЕМ-стереозображення, просторові коор¬динати точок мікроповерхонь об’єктів.

Література 30

Математична модель взаємозв’язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об’єкта з відповідними їх координатами на РЕМ-стереозображеннях
О. Іванчук

На підставі перспективно-афінного відображення отримано формули зв’язку просторових координат точок мікроповерхні з відповідними їх координатами на цифрових РЕМ-знімках стереопари для трьох основних випадків РЕМ-знімання: рівномірно-відхиленого, нормально-конвергентного та конвергентного. Виконано експериментальне дослідження точності отримання координат X, Y, Z мікроповерхні хромованої сталі за допомогою запропонованих формул на підставі вимірів стереопар, які одержані на РЕМ JSM 7100F зі збільшенням М = 750х і кутами нахилу гоніометричного столика в діапазоні від 0° до 8°. Підтверджена коректність наведених формул і доцільність їх використання у РЕМ-фотограмметрії для отримання кількісних параметрів мікроповерхонь дослідних об’єктів з необхідною точністю.

Математическая модель взаимосвязи пространственных координат точек микроповерхности исследуемого объекта с соответствующими их координатами на РЭМ-стереоизображениях
О. Иванчук

На основании перспективно-афинного отображения получены формулы связи пространственных координат точек микроповерхности с соответствующими их координатами на цифровых РЭМ-снимках стереопары для трех основных случаев РЭМ-съемки: равномерно-отклоненного, нормально-конвергентного и конвергентного. Выполнено экспериментальное исследование точности получения координат X, Y, Z микроповерхности хромированной стали с помощью предложенных формул на основании измерений стереопар, полученных на РЭМ JSM 7100F при увеличении М = 750х и углах наклона гониометрического столика в диапазоне от 0° до 8°. Подтверждена корректность приведенных формул и целесообразность их использования в РЭМ-фотограмметрии для получения количественных пара¬метров микроповерх¬ностей исследуемых объектов с необходимой точностью.

Mathematical model of relationship of the spatial coordinates of points microsurface of the object with the corresponding coordinates on their SEM-stereoimages
O. Ivanchuk

Based on the perspective-affine mapping connection formulas obtained spatial coordinates of points micro¬surface with their corresponding coordinates on the digital SEM images of a stereo pair of three main cases SEM shooting: uniformly rejected, normally convergent and convergent. An experimental study of the accuracy of the coordinates X, Y, Z microsurface chromed steel using the proposed formula based on the stereo measurements obtained on SEM JSM 7100F with increasing M = 750 h and goniometric table angles from 0° to 8°. It confirmed the correctness of these formulas and their appropriateness for use in SEM photogram¬metry to obtain quantitative parameters microsurface of the objects with the required accuracy.

УДК 528.92

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ІРАКУ НА ПРИКЛАДІ м. СУЛЕЙМАНІЯ

Р. Абдаллах, Б. Четверіков
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: космічний знімок, векторний шар доріг, різночасові дані ДЗЗ, дорожня мережа Іраку.

Література 4

Дослідження динаміки розвитку дорожньої мережі Іраку на прикладі м. Сулейманія
Р. Абдаллах, Б. Четверіков

Запропоновано технологічну схему аналізу розвитку дорожньої мережі м. Сулейманія за різночасовими космічними знімками, згідно з якою вектори¬зовано та порівняно дорожню мережу м. Сулейманія за 2003 та 2013 рр. Встановлено, що кількість нових доріг у місті за десять років зросла на 45 %.
Исследование динамики развития дорожной сети Ирака на примере г. Сулеймания
Р. Абдаллах, Б. Четвериков

Предложена технологическая схема анализа развития дорожной сети г. Сулеймания по разновременным космическим снимкам, согласно с которой векторизи¬ровано дорожную сеть г. Сулеймания и выполнено сравнение за 2003 и 2013 года. Определено, что количество новых дорог в городе за десять лет возросло на 45 %.

Research of the dynamics of development of the the road network of Iraq on the example Sulaymaniyah city
R. Abdallah, B. Chetverikov

The technological scheme of analysis of development of the roads network of Suleimania city on the basis different time satellite images was proposed. By this scheme vectorized and compare of the roads network of Suleimania city for 2003 and 2013. The number of new roads of the city for 10 years has increased by 45 %.

УДК 528.517.089.6

ПРО ДОДАТКОВІ ВИМІРЮВАННЯ НА ЛІНІЙНОМУ БАЗИСІ

В. Андрушенко, В. Ващенко, Л. Поляковська, Є. Смірнов
Львівський національний аграрний університет

Ключові слова: базис, нівелювання.

Література 5

Про додаткові вимірювання на лінійному базисі
В. Андрушенко, В. Ващенко, Л. Поляковська, Є. Смірнов

У 2009 р. на навчально-науковому геодезичному полігоні Львівського національного аграрного університету побудовано лінійний базис другого розряду, призначений для метрологічної атестації різних геодезичних приладів. На ньому виконано деякі попередні спостереження.

О дополнительных измерениях на линейном базисе
В. Андрущенко, В. Ващенко, Л. Поляковская, Е. Смирнов

В 2009 г. на учебно-научном геодезическом полигоне Львовского национального аграрного универси¬тета создан линейный базис второго разряда, служащий для метеорологических аттестаций различных геодезических приборов. На нем проведены некоторые наблюдения.

Аbm additional measurements on a linear basis
V. Andruschenko, V. Vashchenko, L. Polyakovska, Je. Smirnov

In 2009 on educational and scientific geodesic polygon of Lviv National Agrarian University was built linear basis of 2nd category, intended for metrological certification of various surveying instruments. Some preliminary observations was made on it.

UDK 528.88:631.459
Ba876

APPLICATION OF REMOTE SENSING DATA IN DETERMINATION OF LAND DEGRADATION

V. Baumane, V. Cintina, A. Lapina
Latvia University of Agriculture

Key words: remote sensing, satellite images, orthophoto, land degradation.

References 7

Застосування даних дистанційного зондування для визначення деградації земель
В. Баумане, В. Цинтіна, А. Лапіна

Розглянуто можливості застосування даних дистанційного зондування для визначення деградації земель за допомогою аналізу супутникових зображень і ортофотокарти.

Применение данных дистанционного зондирования для определении деградации земель
В. Баумане, В. Цинтина, А. Лапина

Рассмотрено возможности применения данных дистанционного зондирования для определения деградации земель путем анализа спутниковых изображений и ортофотокарты.

Аpplication of remote sensing data in determination of land degradation
V. Baumane, V. Cintina, A. Lapina

The paper explores the remote sensing data application possibilities in determination of land degradation by analyzing satellite images and orthophoto maps.

УДК 528

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ ОБЩЕГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ДЕМАРКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

П. Бурбан
АО “Новгород АГП” ОАО “Роскартография”, Российская Федерация, г. Великий Новгород
А. Раткевичс
Латвийский сельскохозяйственный университет, г. Елгава, Латвийская Республика

Ключевые слова: демаркация государственной границы, геодезия, геодезическое обоснование, спутниковые навигационные системы.

Література 15

Сучасні технології для створення спільного геодезичного обґрунтування демаркації державного кордону
П. Бурбан, А. Раткевічс

Розглянуто актуальність створення загального геодезичного обґрунтування демаркації державного
кордону, а також сучасні технології геодезичних вимірювань для його реалізації.

Современные технологии при создании общего геодезического обоснования демаркации государственной границы
П. Бурбан, А. Раткевичс

Рассмотрено актуальность создания общего геодезического обоснования демаркации государственной границы, а также современные технологии геодезических измерений для его реализации.

Modern technologies for creation of general geodetic demarcation of the border
P. Burban, A. Ratkevichs

The article discusses the relevance of creating a common geodetic demarcation of the state border, as well as modern technologies of geodetic measurements for its implementation.

УДК 528.46:711.14

МЕТОДИКА ДВОЕТАПНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛІСІВ ЗА КОСМІЧНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ ВИСОКОГО РОЗРІЗНЕННЯ

Х. Бурштинська, Ю. Денис, Ю. Мадяр, Б. Поліщук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: контрольована класифікація, дивергенція, роздільність класів, достовірність, навчальні вибірки.

Література 17

Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення
Х. Бурштинська, Ю. Денис, Ю. Мадяр, Б. Поліщук

Розглянуто та реалізовано методику двоетапної класифікації лісів Прикарпатського регіону з використанням космічного знімка, отриманого в літній період із супутника QuickBird-2. Методика полягає у використанні лісових масок для класифікації за алгоритмом максимальної вірогідності. Точність визначення площ становить 1–8 %. Оцінку точності визначення площ здійснено на підставі завіркової інформації.

Методика двоэтапной классификации лесов по космическим изображениям высокого разрешения
Х. Бурштынская, Ю. Денис, Ю. Мадяр, Б. Полищук

Рассмотрено и реализовано методику двоэтапной классификации лесов Прикарпатского региона с использованием космического снимка, полученного в летний период из спутника QuickBird-2. Методика состоит в использовании лесных масок для классификации по алгоритму максимального правдоподобия. Точность определения площадей составляет 1–8 %. Оценку точности определения площадей осуществлено с использованием заверительной информации.

Method two-step classification of forests by high resolution space images
Kh. Burshtynska, Y. Denys, Y. Madiar, B. Polishchuk

Considered and implemented two-step method of classification of Precarpathian region forests using satellite images obtained during the summer from satellite QuickBird-2. The technique is to use masks for forest classification by maximum likelihood algorithm. The accuracy of the areas is 1.8 %. Assessment of the accuracy of the area is based.

УДК 528.72/73

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФОКУСНОЇ ВІДДАЛІ ЦИФРОВОЇ НЕМЕТРИЧНОЇ ЗНІМАЛЬНОЇ КАМЕРИ

В. Глотов, Х. Марусаж
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: фокусна віддаль, цифрова немет¬рична знімальна камера.

Література 19

Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери
В. Глотов, Х. Марусаж

Описано спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери, особливістю якого є технологічність та уніфікованість приладів, що застосовуються для реалізації способу.

Способ определения фокусного расстояния цифровой неметрической съемочной камеры
В. Глотов, Х. Марусаж

Представлен способ определения фокусного ра¬стояния цифровой неметрической съемочной камеры, особенностью которого является технологичность и унифицированность приборов, применяемых для реализации способа.

Method of determining the focal distance of digital non-metric camera
V. Glotov, H. Marusazh

The method of determining the focal distance non-metric digital camera, a feature of which is the processability and unification of instruments used to implement of the method.

УДК 528.721.221.6

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ

А. Горб, М. Буряченко
Навигационно-геодезический центр, Харьков

Д. Еременко
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”

Ключевые слова: лазерное сканирование, 3D-моде¬лирование, программные продукты, обработка облака точек.

Литература 10

Можливості обробки даних лазерного сканування сучасними програмними продуктами
О. Горб, М. Буряченко, Д. Єрьоменко

Розглянуто сучасні програмні продукти 3D моделювання з можливістю використання даних лазерного сканування. Проаналізовано основні можливості та функції програм. Наведено приклади їх використання.

Возможности обработки данных лазерного сканирования современными программными продуктами
А. Горб, М. Буряченко, Д. Еременко

Рассмотрены современные программные продук¬ты 3D моделирования с возможностью использования данных лазерного сканирования. Проанализированы основные возможности и функции программ. Представлены примеры их использования.

Possibilities of processing laser scan data with modern software
A. Gorb, M. Buriachenko, D. Yeromenko

The article deals with modern software products for creating 3D model, based on laser scan data. Basic features and function of the programs are analyzed. Examples of their use.

УДК 528.3

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТА GAMIT-GLOBK ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМБІНОВАНИХ GNSS РОЗВ’ЯЗКІВ

С. Доскіч
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: методи космічної геодезії, згу¬щення ITRF, комбінований розв’язок.

Література 10

Застосування програмного пакета
GAMIT-GLOBK для створення регіональних комбінованих GNSS розв’язків
С. Доскіч

Під час досліджень встановлено, що оцінка результатів, отриманих з регіонального комбінованого розв’язку в програмному пакеті GAMIT-GLOBK, і комбінованих розв’язків з центрів аналізу EPN у програмному пакеті Bernese дає схожі величини і в межах норм EPN.

Применение программного пакета GAMIT-GLOBK для создания региональных комбинированных GNSS решений
С. Доскич

В ходе исследований установлено, что оценка результатов, полученных по региональному комби-нированному решению в программном пакете GAMITGLOBK, и по комбинированных решениях из центров анализа EPN в программном пакете Bernese, дает схожие величины и находится в пределах
норм EPN.

Using the software application GAMIT-GLOBK for creating regional combined GNSS solutions
S. Doskich

During the research it was found that the estimation of results obtained from the regional combined solution in the software GAMIT-GLOBK and combined solutions from EPN analysis centers in the software Bernese gives similar values that are in the norms EPN.

УДК 528.9

ВИКОРИСТАННЯ ТОРОЇДАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ОСНОВ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ УКРАЇНИ

П. Король, В. Волошин
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова: апсидальні поверхні обертання, еліпсоїд обертання, еліптичний параболоїд, двопорожнинний гіперболоїд, тор, тороїдальна поверхня, ортоапсидальні проекції, видозмінена ізометрична ортографічна проекція Райса–Armadillo.

Література 6

Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України
П. Король, В. Волошин

Доведено можливість та доцільність використання апсидальних поверхонь обертання як проміжних під час переходу від сферичної поверхні до площини карти. Виконано повне аналітичне дослідження видозміненої ізометричної ортографічної проекції на половині нахиленого і розвернутого тора, а також побудовано макети картографічних сіток проекції для карт світу й для України.

Использование тороидальных поверхностей при разработке математических основ географических карт Украины
П. Король, В. Волошин

Доказано возможность и целесообразность использования апсидальных поверхностей вращения как промежуточных при переходе от сферической поверхности к плоскости карты. Выполнено полное аналитическое исследование видоизмененной изометрической ортографической проекции на половине наклонного и развернутого тора, а также построено макеты картографических сеток проекции для карт мира и Украины.

Using the toroidal surfaces for development of mathematical bases of geographical maps of Ukraine
P. Korol, V. Voloshin

The possibility and feasibility of using apsidal surfaces of revolution as an intermediate in the transition from spherical surface to the plane of the map is proved. The complete analytical study of a modified isometric orthographic projection at half of tilted and deployed torus is performed, and the models of grids of map projection for maps of the world and Ukraine are constructed.

УДК 528.4

СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОДУ ФОКУСУВАЛЬНОЇ ЛІНЗИ ЗОРОВИХ ТРУБ НІВЕЛІРІВ

В. Літинський, С. Перій, В. Тарнавський
Національний університет “Львівська політехніка”

С. Літинський
Національний університет імені Івана Франка

Ключові слова: нівелір, перефокусування, кут “і”, рефракція.

Література 11

Спосіб дослідження ходу фокусувальної лінзи зорових труб нівелірів
В. Літинський, С. Перій, В. Тарнавський, С. Літинський

Проаналізовано способи визначення поправки у відліки, спричинені похибкою за перефокусування зорових труб нівелірів. Показано, що за запропо¬нованою методикою можна визначити не тільки поправку у відлік через похибку за перефокусування, але і без додаткових вимірювань знайти вільний від впливу рефракції кут “і” нівеліра для різних плечей нівелювання. Завдяки цьому знайдену величину кута “і” можна уводити в пам’ять нівеліра перед відлічуванням рейок, вилучаючи цим похибку у відліку, спричинену похибкою за перефокусування зорових труб нівелірів.

Способ исследования хода фокусировочной линзы зрительных труб нивелиров
В. Литынскый, С. Перий, В. Тарнавскый, С. Литынскый

Проанализированы способы определения поправки в отсчеты, вызванные погрешностью по перефокусировке зрительных труб нивелиров. Показано, что по предложенной методике можно определить не только поправку в отсчет через погрешность перефокусировки, но и без дополнительных измерений найти свободный от влияния рефракции угол “і” нивелира для различных плеч нивелирования. Найденную величину угла “і” можно вводить в память нивелира перед отсчитыванием рейки и таким обра¬зом исключить погрешность в отсчете, вызванную погрешностью по перефокусировке зритель¬ных труб нивелиров.

Research method of focusing lens movement in levels
V. Lityns’kyy, S. Periy, V. Tarnavs’kyy, S. Lityns’kyy

Methods of determining amendments in readings caused by refocusing error in levels analyzed. Proposed method can determine not only the correction of refocusing error in line sight, but found free from the line sight error “c” (without additional measurements) for different distances to staff during leveling it is shown. Found line sight error “c” its value surveyor can enter into memory before staff reading and thus remove the error caused by refocusing error in levels.

УДК 332.6

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

М. Малашевський
Відокремлений структурний підрозділ – Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету будівництва і архітектури

Ключові слова: інвестиції, земельна ділянка, грошова оцінка, оренда, викуп, кредит.

Література 4

Дослідження інвестиційної привабливості земельної ділянки комерційного використання
М. Малашевський

Розглянуто деякі аспекти формування ринку землі в Україні. Досліджено ринок нерухомості та проаналізовано інвестиційну привабливість земельних ділянок в різних територіальних зонах міста. Виконано розрахунок чотирьох об’єктів, за результатами запропоновано шляхи використання земельної ділянки під об’єктом нерухомості.

Исследование инвестиционной привлекательности земельного участка коммерческого использования
М. Малашевський

Рассмотрены некоторые аспекты формирования рынка земли в Украине. Исследован рынок недвижимости и проведен анализ инвестиционной привлекательности земельных участков в разных террито¬риальных зонах города. Проведен расчет четырех объектов, по результатам предложены пути использования земельного участка под объектом недвижимости.

Study investment attractiveness of land commercial use
M. Malashevskyi

Some aspects of forming land market in Ukraine. Investigated the real estate market, and the analysis of investment attractiveness of land in different territorial areas of the city. The calculation of the four facilities which resulted in the ways of use of land for real estate.

УДК 332.2

РОЗРАХУНОК КОМПЛЕКСНОГО ІНДЕКСУ ЦІННОСТІ ТЕРИТОРІЇ

Т. Мартинюк, М. Маланчук
Національний університет “Львівська політехніка ”

Ключові слова: нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, зональний коефіцієнт, комплексний індекс цінності території.

Література 16

Розрахунок комплексного індексу цінності території
Т. Мартинюк, М. Маланчук

Розкрито суть впливу комплексного індексу цін¬ності території на визначення нормативної грошової оцінки. Дослідження показали, що навіть незначне коливання значення комплексного індексу цінності території зумовлює різницю у ціні в середньому від 1 до 2 % за 1 м2.

Расчет комплексного индекса ценности территории
Т. Мартынюк, М. Маланчук

Раскрыта суть влияния комплексного индекса ценности территории на определение нормативной денежной оценки. Исследования показали, что даже незначительное колебание значения комплексного индекса ценности территории дает разницу в цене в среднем от 1 до 2 % за 1 м2.

Calculation of comprehensive index values territory
T. Martyniuk, M. Malanchuk

The essence of a comprehensive impact index value of the territory to determine normative monetary value. Studies have shown that even a slight fluctuation integrated value of the index value of the territory makes the difference in price by an average of 1 to 2 % per 1 m2.

УДК 389.14 (621.371)

О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАДИОФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА МОНИТОРИНГА ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ГНСС СТАНЦИЙ

С. Матвиенко
Государственное КБ “Южное”, Днепропетровск

А. Прокопов
Национальный научный центр “Институт метрологии”, Харьков

И. Тревого
Национальный университет “Львовская политехника”

Ключевые слова: радиофизический метод, гло¬баль¬ные навигационные спутниковые системы, гравитационное поле Земли, локальная сеть ГНСС станций.

Література 15
Про можливість реалізації радіофізичного методу моніторингу гравітаційного поля Землі з використанням мережі ГНСС станцій
С. Матвієнко, О. Прокопов, І. Тревого

Розглянуто можливість визначення просторової структури гравітаційного потенціалу Землі радіофізичним методом у мережі ГНСС станцій.
Наведено вихідні співвідношення, необхідні для аналізу вимог до точності вимірювань, здійснюваних під час практичної реалізації запропонованого методу.

О возможности реализации радиофизического метода мониторинга гравитационного поля Земли с использованием сети ГНСС станций
С. Матвиенко, А. Прокопов, И. Тревого

Рассмотрена возможность определения пространственной структуры гравитационного потенциала Земли радиофизическим методом в сети ГНСС станций.
Приведены исходные соотношения, необходимые для анализа требований к точности измерений, осу¬ществляемых при практической реализации предложенного метода.

On the possibility of realization of radiophysical method of monitoring the Earth’s gravitational field using the network of GNSS stations
S. Matvienko, A. Prokopov, I. Trevoho

The possibility of determination the spatial structure of the Earth’s gravitational potential by radiophysical method in the network of GNSS stations is considered.
The initial relationships required to analyze the require¬ments for the accuracy of measurements made for the practical implementation of the proposed method are proposed.

УДК 528.871:515.127:530.191

ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ВАРІОГРАМ

В. Мельник, О. Піскунова
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова: фрактал, варіограма, розмірність, сегментація.

Література 17

Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм
В. Мельник, О. Піскунова

Розглянуті питання фрактального аналізу неоднорідних структур. Метод ґрунтується на опрацюванні інтенсивностей цифрових зображень аерокосмознімків. Запропоновано фрактальну розмірність Хаусдорфа–Безиковича визначати із застосуванням методу варіограм. Під час аналізу неоднорідних структур зображення важливим питанням є визначення границь (країв) окремих областей (сегментів) зображення. Детально розглянуто алгоритм розв’язання цього питання.

Фрактальный анализ неоднородных структур с применением метода вариограм
В. Мельник, О. Пискунова

Рассмотрены вопросы фрактального анализа неоднородных структур. Метод основан на обработке интенсивностей цифровых изображений аэрокосмоснимков. Предлагается фрактальную размерность Хаусдорфа–Безиковича определять с применением метода вариограм. При анализе неоднородных структур изображения важным вопросом является опреде¬ление границ (краев) отдельных областей (сегментов) изображения. Подробно рассмотрен алгоритм решения этого вопроса.

Heterogenuous structures’ fractal analysis with the variogram method application
V. Melnyk, O. Piskunova

The paper explores the issues of heterogenuous structures’ fractal analysis. This method is based on the intensity of the aerial digital images processing. It is proposed to define Hausdorff–Besicovitch fractal dimen¬sion using a variogram method. Analyzing heterogeneous image structures, the issue of the boundaries (edges) determination of certain image areas (segments) is of great importance. In this article the algorithm which deals with this problem is considered.

УДК 528.3

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ СПОСОБІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ – “ІЗ СЕРЕДИНИ” ТА “ВПЕРЕД–НАЗАД”

О. Мороз, Т. Корлятович, І. Покотило, М. Фис
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: геометричне нівелювання, стін¬ний репер.

Література 7

Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання – “із середини” та “вперед–назад”
О. Мороз, Т. Корлятович, І. Покотило, М. Фис

Виконано вимірювання двома способами геометричного нівелювання – “із середини” та “вперед–назад” на геодезичному полігоні в Шацьку. За отриманими результатами вимірювань виконано порівняльний аналіз двох методів “із середини” та “вперед–назад”. Встановлено, що спосіб геометричного нівелювання “вперед–назад” відповідає точності та вимо¬гам геометричного нівелювання третього класу.

Сравнительный анализ двух способов геометрического нивелирования – “из середины” и “вперед–назад”
А. Мороз, Т. Корлятович, И. Покотило, М. Фис

Выполнены измерения двумя способами геометрического нивелирования – “из середины” и “вперед–назад” на геодезическом полигоне в Шацке. По полу¬ченным результатам измерений выполнен сравнительный анализ двух методов “из середины” и “вперед–назад”. Установлено, что способ геометрического нивелирования “вперед–назад” соответствует точности и требованиям геометрического нивелирования третьего класса.

Comparative analysis of two methods of spirit levelling – “from inside” and “forward–back”
O. Moroz, T. Korlyatovych, I. Pokotylo, M. Fys

Measurement in two ways of spirit leveling “from the inside” and “forward–back” has been completed on the territory of geodesic polygon in Shack. Comparative analysis of two methods “from the inside” and “forward–back” has been made according to the results. It was established that the method of spirit leveling “forward–back” corresponds to the accuracy and requirements of third-order spirit leveling.

ОЛЕКСАНДРУ ДОРОЖИНСЬКОМУ – 75!

Пам’яті
ЛІСЕВИЧА МИХАЙЛА ПИЛИПОВИЧА (20.08.1946 – 10.12.2015)

UDK 349.418(474.3)+528.44 Pa605

HOW TO REGISTER CADASTRAL OBJECTS LOCATED ON MARINE AREA?

V. Parsova, M. Berzina, A. Jankava
Latvia University of Agriculture

N. Stoiko
Lviv National Agrarian University

Key words: coastal zone, coastline, dry-land, higher line of breakers, marine area, structures.

References 7

Як зареєструвати кадастрові об'єкти, розташовані у морській акваторії?
В. Парсова, М. Бержіна, А. Янкава, Н. Стойко

Оцінено необхідність кадастрового обліку структур, розташованих у морській акваторії, зібрано інформацію про такі об’єкти, проаналізовано процес кадастрового обліку та підготовано пропозиції щодо розмежування кадастрових територій на території моря.

Как зарегистрировать кадастровые объекты, расположенные в морской акватории?
В. Парсова, М. Бержина, А. Янкава, Н. Стойко

Оценивается необходимость кадастрового учета структур, расположенных в морской акватории, соб¬рана информация о таких объектах, проанализировано процесс кадастрового учёта и подготовлены предложения по разграничению кадастровых территорий на территории моря.

How to register cadastral objects located on marine area?
V. Parsova, M. Berzina, A. Jankava, N. Stoiko

In the article is assessed necessity of cadastral regist¬ra¬tion of structures located on marine area, compiled infor¬ma¬tion on such existing and perspectives objects, is analyzed existing cadastral property registration process and made pro¬posals for delimitation of cadastral territories on marine area.

УДК 528.921

ДО ПРОБЛЕМ GNSS ЗНІМАННЯ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ

В. Пересадько, К. Прядка
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Ключові слова: GNSS, GPS, GIS, географічно-інформаційні системи, RTK, перешкоди, віддалемір.

Література 7

До проблем GNSS знімання у великих містах
В. Пересадько, К. Прядка

Розглянуто проблему здійснення знімання з використанням супутникових технологій у містах та можливості уникнення цієї проблеми із застосуванням сучасних високоточних ГІС-приладів. Проаналізовано тестовий проект зі знімання підземних приміщень.

О проблеме GNSS съемки в крупных городах
В. Пересадько, К. Прядка

Рассмотрена проблема ведения съемки с использованием спутниковых технологий в городах и возможности избежать этой проблемы путем использо¬вания современных высокоточных ГИС-устройств. Проанализирован тестовый проект по съемке подземных помещений.

A problem of GNSS surveying in big cities
V. Peresadko, K. Pryadka

Consider the problem conducting a survey using satellite technology in the cities, and the ability to bypass this problem by using modern high-precision GIS devices, analyzed the test project for taking underground space surveying.

УДК 528

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТ ЗДАНИЙ ПО ОДИНОЧНОМУ СПУТНИКОВОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

В. Погорелов, В. Шавук
АО “Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие”

Литература 5

Теоретичне обґрунтування способу вимірювання висот будинків за одиничним супутниковим зображенням
В. Погорєлов, В. Шавук

Розглянуто теоретичне обґрунтування способу вимірювання висот будівель за одиничним супутниковим зображенням.

Теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному спутниковому изображению
В. Погорелов, В. Шавук

Рассмотрено теоретическое обоснование способа измерения высот зданий по одиночному супутниковому изображению

Theoretical substantiation of method for measuring the height of buildings on the basis of single satellite images
V. Pogorelov, V. Shavuk

The article deals of theoretical substantiation of method for measuring the height of buildings on the basis of single satellite images.

УДК 623.644

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВИ СПЕЦІАЛЬНИМИ КАРТАМИ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ЗАВЧАСНО

Р. Савчук
Національний університет оборони України

Ключові слова: математична модель, спеціальні карти, показники надійності, склади топографічних карт.

Література 5

Математична модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно
Р. Савчук

Розроблено математичну модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно, методом усереднення за траєкторіями, що дає змогу врахувати реальний стан системи формальною мовою зміни подій або станів, визначаючи надійність як коефіцієнт збереження ефективності.

Математическая модель системы обеспечения учреждения специальными картами, которые изготавливаются заблаговременно
Р. Савчук

Разработана математическая модель системы обеспечения учреждения специальными картами, которые изготавливаются заблаговременно, методом усреднения по траекториям, что позволяет учесть реальное состояние системы на формальном языке смены событий или состояний, определяя надежность как коэффициент сохранения эффективности.

A mathematical model of the system to ensure the establishment of special cards, which are made in advance
R. Savchuk

Tasks Surveying software, indicates the need to improve the efficiency of the existing system of special cards.In the article the mathematical model of the system to ensure the establishment of special cards, which are made in advance by averaging along trajectories, which allows to take into account the real state of the system in a formal language change events or conditions, determine the reliability of the coefficient of efficiency saving.

УДК 623.644

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВИ CПЕЦІАЛЬНИМИ КАРТАМИ ТА ФОТОДОКУМЕНТАМИ ПРО МІСЦЕВІСТЬ

Р. Савчук
Національний університет оборони України

Ключові слова: топогеодезичне забезпечення, спеціальні карти та фотодокументи про місцевість, ефективність, точність, надійність.

Література 8

Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення установи cпеціальними картами та фотодокументами про місцевість
Р. Савчук

Проаналізовано функціонування системи забезпечення спеціальними картами і фотодокументами про місцевість провідних країн світу, основні завдання топогеодезичного забезпечення установи і вимоги до топогеодезичного забезпечення. Визначено й обґрун¬товано показники ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами і фотодокументами про місцевість.

Обоснование показателей эффективности системы обеспечения учреждения специальными картами и фотодокументами о местности
Р. Савчук

Проанализировано функционирование системы обеспечения специальными картами и фотодокументами о местности ведущих стран мира, основные задачи топогеодезического обеспечения учреждения и требования к топогеодезическому обеспечению. Определены и обоснованы показатели эффективности системы обеспечения учреждения специальными кар¬тами и фотодокументами о местности.

Rationale for indicators effectiveness of the institution specially maps аnd photographs of the area
R. Savchuk

The need for constant and agencies in identifying and obtaining subjective topogeodesic data for better planning and operations, increasing demands for speed, accuracy and reliability of information topo-geodetic definition that due to high dynamics of modern operations, the development of precision strike systems and systems change their tactical and technical characteristics and increased capacity, the introduction of automated control systems need to respond quickly to changing circumstances determine the need to improve the existing system of special maps and photographs of the area agencies.
The article analyzes the functioning of the system of special maps and photographs of the area leading countries, the main tasks of Surveying software requirements for institutions and Surveying software. Defined and reasonable performance system of institutions with special maps and photographs of the area.

УДК: 332.64

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

В. Сидоренко, А. Паламар
Криворізький національний університет

Ключові слова: аспекти функціональної та просторової структури використання земель, економічних передумов появи і розвитку міських агломерацій, інтенсивний розвиток промисловості в гірничих регіонах, функціональне зонування міських територій, соціально-економічний розвиток гірничопромислових регіонів.

Література 15

Особливості формування міських територій у промислових регіонах України
В. Сидоренко, А. Паламар

Розглянуто аспекти функціональної та просторової структури використання земель України. Звернуто увагу на закономірності територіального розподілу видів використання міських земель. Проаналізовано особливість розвитку й формування міських територій у гірничопромислових регіонах, що є однією з найважливіших економічних передумов. Визначено найгостріші проблеми розвитку промислових міст України.

Особенности формирования городских территорий в промышленных регионах Украины
В. Сидоренко, А. Паламар

Рассмотрены аспекты функциональной и пространственной структуры использования земель Украины. Обращено внимание на закономерности территориального распределения видов использования городских земель. Проанализировано особенность развития и формирования городских территорий в горнопромышленных регионах, что является одной из важнейших экономических предпосылок. Опи¬саны наиболее острые проблемы развития промышленных городов Украины.

Features of formation of urban areas in the industrial regions of Ukraine
V. Sidorenko, A. Palamar

The aspects of functional and spatial structure of land use in Ukraine. Attention is paid to the spatial distribution patterns of urban land uses. Analyzed feature of the formation of urban areas in mining regions, which is one of the most important economic assumptions. We describe the most acute problems of industrial cities of Ukraine. Proved that the industry as one of the major spheres of social production in the country determines the level of socio-economic development, specialization of the economy and the extent of participation in the territorial division of labor.

УДК 528.9:002.6

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. Стадніков
Науково-виробниче підприємство “Високі технології”, ТОВ (м. Одеса)

Ключові слова: містобудівний кадастр, автоматизована інформаційна система, геоінформатика, об’єктно-орієнтовані геоінформаційної база даних, класифікатор, ГІС.

Література 13

Концептуальні основи розроблення регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області
В. Стадніков

Визначено основні принципи створення і ведення автоматизованої системи містобудівного кадастру для регіонального, районного та міського рівнів.

Концептуальные основы разработки региональной автоматизированной системы градостроительного кадастра Одесской области
В. Стадников

Определены основные принципы создания и ведения автоматизированной системы градострои¬тель¬ного кадастра для регионального, районного и городского уровней.

Conceptual bases of development of regional automated system of urban cadaster Odessa region
V. Stadnikov

The basic principles of the establishment and maintenance of an automated system for the urban cadastre of the regional, district and municipal levels.

УДК 528.04

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬ І НОВІ ІНСТРУМЕНТИ

М. Терновий
“ТНТ ТПІ” ТОВ
Офіційний дистриб’ютор японської корпорації “TOPCON” в Україні

Ключові слова: геопросторові технології, інформаційне моделювання будівель, 3D-моделювання.

Інформаційне моделювання будівель і нові інструменти
М. Терновий

Описано переваги приладів “TOPCON” під час інформаційного моделювання будівель.

Информационное моделирование зданий и новые инструменты
М. Терновой

Описаны приемущества приборов “TOPCON” при информационном моделировании зданий.

Building information modeling and new instruments
M. Ternovyy

The article describes the advantages of devices “TOPCON” when building information modeling.

УДК 528.04

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИСТАНЦIЇ LEICA MS60 З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ВИСОКОТОЧНОГО ГЕОПРОСТОРОВОГО МОНІТОРИНГУ

I. Тревого
Національний університет “Львівська політехніка”
А. Горб
Leica Geosystems
О. Мелешко
Навігаційно-геодезичний центр, м. Харків

Ключові слова: мультистанція, спостереження, високоточний геопросторовий моніторинг (ВГМ)

Література 7

Застосування мультистанції Leica MS60 з метою проведення високоточного геопросторового моніторингу
I. Тревого, А. Горб, О. Мелешко

Розглянуто та проаналізовано сучасні безконтактні координатно-вимірювальні системи швейцарської ко¬панії Leica Geosystems, принцип дії яких оснований на використанні лазерно-оптичних методів: трекери, лазерні сканери, тахеометри та мультистанції. Обґрунтовано пріоритетність застосування мультистанції Leica MS60 з метою проведення високоточного геопросторового моніторингу в різних галузях виробництва великогабаритних та складних об’єктів і конструкцій, у яких необхідна висока точність вимірювання.

Применение мультистанции Leica MS60 в целях проведения высокоточного геопространственного мониторинга
И. Тревого, А. Горб, А. Мелешко

Рассмотрены и проанализированы современные бесконтактные координатно-измерительные системы швейцарской компании Leica Geosystems, принцип действия которых основан на использовании лазерно-оптических методов: трекеры, лазерные сканеры, тахеометры и мультистанции. Обоснована приоритетность применения мультистанции Leica MS60 в целях проведения высокоточного геопространственного мониторинга в различных отраслях производства крупногабаритных и сложных объектов и конструкций, где необходима высокая точность измерения.

High-precision geospatial monitoringusing the Leica MS60 multistation
I. Trevoho, A. Gorb, O. Meleshko

Considered and analyzed modern noncontact coordinate-measuring machines, whose operation principle is based on the laser-optical methods, prodused by Swiss company Leica Geosystems, such as: trackers, 3D-laser scanners, total stations and multistations. Proved the priority of Leica MS60 multistations for high-precision geospatial monitoring in various fields of production of large and complex objects and structures, where high accuracy is required.

УДК 620.1+528.4

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ І МІКРОСТРУКТУРИ МЕТАЛУ СТІНОВИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ЗНАКІВ

І. Тревого
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Є. Ільків, М. Галярник
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

О. Жовтуля
Івано-Франківський аграрний коледж “ЛНАУ”

Ключові слова: стінні репери, марки, металографія, моніторинг.

Література 12

Дослідження складу і мікроструктури металу стінових геодезичних знаків
І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник, О. Жовтуля

Виконано і проаналізовано металографічні дослідження різних геодезичних знаків з терміном експлуатації 3, 40 і 80 років. Встановлено, що матеріали стінових знаків достатньо добре зберегли свою структуру і склад, хоча перебували під дією чинників, що прискорюють деградаційні процеси. Також виявлено деякі відмінності, зумовлені різними умовами експлуатації. Виконані дослідження вказують на необхідність розроблення єдиних вимог щодо матеріалів для виготовлення стінових реперів і марок, а також їх сертифікації.

Исследование состава и микроструктуры металла стеновых геодезических знаков
И. Тревого, Е. Илькив, М. Галярник, О. Жовтуля

Выполнены и проанализированы металлографические исследования различных геодезических знаков со сроком эксплуатации 3, 40 и 80 лет. Установлено, что материалы стеновых знаков достаточно хорошо сохранили свою структуру и состав, хотя находились под действием факторов, ускоряющих деградационные процессы. Также выявлены некоторые различия, обусловленные различными условиями эксплуатации. Выполненные исследования указывают на необходимость разработки единых требований к материалам для изготовления стеновых реперов и марок, а также их сертификации.

The study of composition and microstructure of the metal wall of geodetic marks
I. Trevoho, E. Ilkiv, M. Galyarnik, O. Zhovtulya

Performed and analyzed metallographic studies of various survey markers in operation for 3, 40 and 80 years old. It was found that the material of wall signs well enough preserved their structure and composition, but were under the influence of factors that accelerate degradation processes. Also revealed some differences due to different conditions operation. The studies point to the need for uniform requirements for materials for the manufacture of wall frames and stamps, as well as their certification.

УДК 528.04

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА СПІВПРАЦЯ ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ

І. Тревого, В. Глотов, І. Цюпак, В. Задорожний
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: співпраця, міжнародна науково-технічна конференція, інженерна геодезія, доповідь, БПЛА.

Українсько-польська співпраця щодо актуальних проблем інженерної геодезії
І. Тревого, В. Глотов, І. Цюпак, В. Задорожний

Повідомлено про ХХІІ МНТК “Актуальні проблеми в інженерній геодезії”, яку організували Комітет геодезії Польської академії наук, відділ геодезії і картографії Варшавської політехніки та Товариство польських геодезистів, що відбулася 22–23 жовтня 2015 р. у Варшаві та Сєроцку, та про участь в ній вчених Львівської політехніки.

Украинско-польское сотрудничество относительно актуальных проблем в инженерной геодезии
И. Тревого, В. Глотов, И. Цюпак, В. Задорожный

Сообщается о ХХІІ МНТК “Актуальные проблемы в инженерной геодезии”, организованной комитетом геодезии Польской академии наук, отделом геодезии и картографии Варшавской политехники и Сообществом польских геодезистов, которая проходила 22–23 октября 2015 г. в Варшаве и Сероцке, а также об участии в ней ученых Львовской политехники.

Ukrainian-Polish cooperation of the pressing problems in engineering geodesy
I. Trevoho, V. Hlotov, I. Tsyupak, V. Zadorozhnyy

Reported XXII IRTC “Actual problems of engineering geodesy”, organized by the Committee of Geodesy of the Polish Academy of Sciences, Department of Geodesya аnd Cartography Warsaw University of Technology and the Community Polish Surveyors, which was held on 22–23 October 2015 in Warsaw and Serock, as well as to participate in it scientists of Lviv Polytechnic.

Syndicate content