№ 850 (2016)

УДК 342.354.042.44
С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного та інформаційного права
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА НА ПРОЦЕС РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
© Єсімов С. С., 2016
У статті розглянуто вплив інформаційного права на процес реформування суспільних відносин в Україні у зв’язку з асоціацією України і Європейського Союзу. Проаналізовано нормативну базу правого регулювання застосування інформаційно-комунікаційних технологій у контексті адаптації національного законодавства до вимог ЄС. Проведено порівняльний аналіз правових підстав впливу інформаційного права на процес реформування суспільства.
Ключові слова: інформаційне право, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, транспарентність, Європейський Союз.
С. С. Есимов
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА НА ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ
В статье рассматриваются влияние информационного права на процесс рефор¬мирования общественных отношений в Украине в связи с ассоциацией Украины и Европейского Союза. Анализируется нормативная база правового регулирования применения информационно-коммуникационных технологий в контексте адаптации национального законодательства к требованиям ЕС. Проводится сравнительный анализ правовых оснований воздействия информационного права на процесс реформирования общества.
Ключевые слова: информационное право, информационное общество, инфор¬мационно-коммуникационные технологии, транспарентность, Европейский Союз.
S. S. Esimov
IMPACT OF INFORMATION LAW REFORM PROCESS IN PUBLIC
RELATIONS IN UKRAINE
The article examines the impact of information law in the process of reform of social relations in Ukraine in connection with the association Ukraine and the European Union. We analyze the legal framework regulating the right of information and communication technologies in the context of adaptation of national legislation with EU requirements. The comparative analysis of the impact of the legal basis of information law in the process of reforming society.
Key words: information law, information society, information and communication technologies, transparency, European Union.

Література – 11.

УДК [347.73 : 336.22] (477)

О. І. Баїк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного права та процесу

ОКРЕМІ ПИТАННЯ У ФОРМУВАННІ ДЖЕРЕЛ
ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

© Баїк О. І., 2016

Проаналізовано джерела права. Розглянуто наукові підходи до розуміння джерел фінансового та податкового права. Запропоновано авторське бачення щодо поділу джерел податкового права України, а також його значення у формуванні джерел податкового права України.
Ключові слова: податкове право, джерела права, джерела фінансового права, джерела податкового права, нормативно-правові акти.

О. И. Баик

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ
НАЛОГОВОГО ПРАВА УКРАИНЫ

В статье анализируются источники права. Рассматриваются научные подходы к пониманию источников финансового и налогового права. Предлагается авторское видение относительно разделения источников налогового права Украины, а также его значение в формировании источников налогового права Украины.
Ключевые слова: налоговое право, источники права, источники финансового права, источники налогового права, нормативно-правовые акты.

O. Bayik

THE SOME ISSUES IN THE FORMATION OF SOURCES
OF TAX LAW UKRAINE

This article by analyzing the sources of law. Considered scientific approaches to understanding the sources of financial and tax law. The author proposed vision of the separation of sources of tax law Ukraine, and its importance in shaping the sources of tax law Ukraine.
Key words: tax law, sources of law, sources of finance law, sources of tax law, regulatory legal acts.

Література – 24

УДК 346.1
Б. Ф. Байда
Академія рекреаційних технологій і права,
кандидат економічних наук, доцент
ПРАВОВИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОРЯДОК В УКРАЇНІ: ОПТИМАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ РИНКОВОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
© Байда Б. Ф., 2016
У статті досліджено: правовий господарський порядок в Україні і оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господа¬рювання та державного регулювання макроекономічних процесів/
Ключові слова: державне регулювання, економічні процеси, верховенство права, нормативно-правове регулювання, безпека суспільства, правовий господарський порядок.
Б. Ф. Байда
ПРАВОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК В УКРАИНЕ: ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РЫНОЧНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В статье исследуется: правовой хозяйственный порядок в Украине и оптимальное сочетание рыночного саморегулирования экономических отношений субъектов хозяйствования и государственного регулирования макроэкономических процессов.
Ключевые слова: государственное регулирование, экономические процессы, вер¬ховенство права, нормативно-правовое регулирование, безопасность общества, право¬вой хозяйственный порядок.
B. F. Bayda
LEGAL ECONOMIC ORDER IN UKRAINE: AN OPTIMAL COMBINATION OF MARKET SELF-REGULATION OF ECONOMIC RELATIONS OF ECONOMIC ENTITIES AND STATE REGULATION
OF MACROECONOMIC PROCESSES
The article examines: the legal economic order in Ukraine and the optimal combination of market self-regulation of economic relations of economic entities and state regulation of macroeconomic processes.
Key words: government regulation, economic processes, the rule of law, normative-legal regulation, the security of society and legal economic order.

Література – 9.

УДК 340.12
О. О. Барабаш
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, асистент
кафедри адміністративного та інформаційного права
ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
© Барабаш О. О., 2016
У статті проаналізовано співвідношення понять “поведінка” та “діяльність”. На¬звано та охарактеризовано основні підходи до розуміння поняття “поведінка” людини.
Ключові слова: поведінка, діяльність, людина, біологічний підхід, психологічний підхід.
О. О. Барабаш
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ
В статье проанализировано соотношение понятий “поведение” и “деятельность”. На¬званы и охарактеризованы основные подходы к пониманию понятия “поведение” человека.
Ключевые слова: поведение, деятельность, человек, биологический подход, психологический подход.
О. О. Barabash
HUMAN BEHAVIOR: APPROACHES TO UNDERSTANDING
The article analyzes the relationship between “conduct” and “activities”. Named and described the main approaches to understanding the concept of “behavior” of man.
Key words: behavior, activity, person, biological approach, psychological approach.

Література – 16.

УДК 343.98

В. М. Бараняк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат хімічних наук, доцент
кафедри кримінального права і процесу

ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА:
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ
СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Бараняк В. М., 2016

Проведено порівняльний аналіз Закону України “Про судову експертизу” та проекту Закону України “Про судово-експертну діяльність” щодо забезпечення принципу незалежності судового експерта.
Ключові слова: судово-експертна діяльність, судовий експерт, незалежність судового експерта, відповідальність судового експерта.

В. М. Бараняк

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА:
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ В СФЕРЕ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье проведенный сравнительный анализ Закона Украины “О судебной экспертизе” и проекта Закона Украины “О судебно-экспертной деятельности” отно¬сительно обеспечения принципанезависимости судебного эксперта.
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт, независи¬мость судебного эксперта, ответственность судебного эксперта.

V. Baranyak

PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OFJUDICIALEXPERT:
AN ANALYSIS OFLEGISLATION OF UKRAINE IS IN THE FIELD
OF JUDICIALEXAMINATION ACTIVITY

In the article the comparative analysis of Law of Ukraine “About judicial examination” and project of Law of Ukraine “About judicialexamination activity” is conducted in relation to providing of principle of independence of judicial expert.
Key words: judicial examination activity, judicial expert, independence of judicial expert, responsibility of judicial expert.

Література – 5

УДК 342.12

Я. С. Богів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
кандидат економічних наук, асистент
кафедри конституційного та міжнародного права

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

© Богів Я. С., 2016

Звернуто увагу на окремі аспекти реалізації функцій та повноваження місцевого самоврядування у контексті децентралізації влади в Україні. Підтримано ідею про те, що Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, який у 2015 році внесено на розгляд Верховної Ради України, не передбачає розширення повноважень територіальних громад, оскільки такі зміни насамперед спрямовані на підвищення спроможності громад здійснювати надані їм повноваження. Водночас потребують чіткішої фіксації функції та повноваження територіальної громади, які забезпечують фінансову та майнову автономію місцевого самоврядування, а також повноваження стосовно місцевих референдумів.
Ключові слова: функції та повноваження місцевого самоврядування, питання місцевого значення, децентралізація.

Я. С. Богив

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ
В УКРАИНЕ

В статье обращается внимание на отдельные аспекты реализации функций и полномочий местного самоуправления в контексте процесса децентрализации власти в Украине. Автором поддерживается идея о том, что Проект Закона Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)”, который в 2015 году внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины, не предусматривает расширения полномочий территориальных общин, поскольку такие изменения в первую очередь направленные на повышение возможности общин осуществлять предоставленные им полномочия. Вместе с тем, нуждаются более четкой фиксации функции и полномочия территориального общества, которые обеспечивают финансовую и имущественную автономию местного самоуправления, а также полномочия относительно местных референдумов.
Ключевые слова: функции и полномочия местного самоуправления, вопрос местного значения, децентрализация.
Y. Bohiv

LOCAL GOVERNMENT FUNCTIONS AND POWERS
IN THE CONTEXT OF THE PROCESS OF DECENTRALIZATION
OF AUTHORITY IN UKRAINE

The article concentrates on the separate aspects of local self-government functions and powers in the context of the process of authority decentralization in Ukraine. The author endorses the idea that the draft of Ukrainian law: “On amendments to the Constitution of Ukraine” (as to decentralization of power) that was added to the Verkhovna Rada of Ukraine agenda in 2015 does not provide for enlargement of powers of territorial communities. As a result such changes are primarily aimed at increasing the capacity of communities to exercise their powers. At the same time functions and powers of local community require to be fixed more accurately that provide financial and property autonomy of local self-government and powers with regard to local referenda.
Key words: functions and powers of local self-government, questions of local importance, decentralization.

Література – 12

УДК 342.951:351
Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права
Н. С. Мороз
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
фахівець деканату повної вищої освіти
МІГРАЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
© Бортник Н. П., Мороз Н. С., 2016
У статті із системних позицій поданий методологічний підхід до дослідження основ сучасного міграційного права України з метою становлення міграціології як самостійної науки. Розглянуто актуальні питання адміністративно-правового регулювання міграційних процесів із застосуванням загальнонаукових і конкретно-предметних методів, а також законодавства України у сфері міграції.
Ключові слова: міграція, міграційне право, міграціології, міграційна політика, адміністративно-правове регулювання.
Н. П. Бортнык, Н. С. Мороз
МИГРАЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА О КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье с системных позиций представлен методологический подход к иссле¬дованию основ современного миграционного права Украины с целью становления миграциология как самостоятельной науки. Рассмотрены актуальные вопросы административно-правового регулирования миграционных процессов с применением общенаучных и конкретно-предметных методов, а также законодательства Украины в сфере миграции.
Ключевые слова: миграция, миграционное право, миграциология, миграционная политика, административно-правовое регулирование.
N. P. Bortnyk, N. S. Moroz
MIHRATSIOLOHIYA SCIENCE OF QUANTITATIVE
AND QUALITATIVE INDICATORS MIGRATION
Article from system positions submitted methodological approach to the study of the foundations of modern migration law of Ukraine to mihratsiolohiyi establishment as an independent science. The current issues of administrative and legal regulation of migration processes with the use of general and subject-specific methods and laws of Ukraine on migration.
Key words: migration, migration law, mihratsiolohiyiа, migration policy, administrative and legal regulation.

Література – 14.

УДК 342.922: 347.132.144

С. С. Василів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
старший викладач кафедри цивільного права та процесу

АДМІНІСТРАТИВНІ КОМІСІЇ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ,
ЩО УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

© Василів С. С., 2016

Розглянуто питання діяльності адміністративних комісій у контексті реформу¬вання системи суб’єктів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. На основі аналізу чинного законодавства про адміністративні правопорушення проаналізовано недоліки юрисдикційної діяльності адміністративних комісій та обґрунтоваго потребу внесення змін до адміністративного законодавства в частині їх правового статусу.
Ключові слова: підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, суб’єкти, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

С. С. Васылив

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В статье рассматривается вопрос деятельности административных комиссий в контексте реформирования системы субъектов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. На основе анализа действующего законода¬тельства об административных правонарушениях автором проанализированы недостатки юрисдикционной деятельности административных комиссий и обоснована необходимость внесения изменений в административное законодательство в части их правового статуса.
Ключевые слова: подведомственность дел об административных правонару¬шениях, субъекты, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

S. Vasyliv

THE ADMINISTRATIVE COMMISSION IN THE SYSTEM
OF BODIES AUTHORIZED TO CONSIDER CASES
ON ADMINISTRATIVE OFFENCES

The article examines the work of the administrative commissions in the context of the reform of the system of entities authorized to consider cases on administrative offences. Based on the analysis of the current legislation on administrative offences, the author analyzed the shortcomings of the jurisdictional activity of the administrative commissions and the necessity of making changes in administrative law in terms of their legal status.
Key words: jurisdiction of cases on administrative offenses, subjekts authorized to consider cases on administrative offenses.

Література – 10

УДК 347.218.1:347.232

Т. В. Волинець
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного права та процесу

CПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

© Волинець Т. В., 2016

Досліджено питання класифікації цивільно-правових способів захисту права комунальної власності.
Ключові слова: право власності, право комунальної власності, способи захисту права власності.

Т. В. Волынец

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья посвящена исследованию вопроса классификации гражданско-правовых способов защиты права коммунальной собственности.
Ключевые слова: право собственности, право коммунальной собственности, способы защиты права собственности.

T. Volynets

MEANS OF PROTECTION OF THE RIGHT
OF MUNICIPAL OWNERSHIP

This article presents a study of the problem of classification of the civil-legal protection of the right of municipal ownership.
Key words: right of ownership, right of municipal ownership, means of protection of the right of ownership.

Література – 12

УДК 340.12
О. З. Галамай
Львівський державний університет внутрішніх справ
здобувач кафедри теорії та історії держави і права,
конституційного та міжнародного права
ПРИРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВА ТА ЗВИЧАЮ
© Галамай О. З., 2016
У статті з позицій новітніх знань і досягнень науки, сучасного позитивного передового досвіду юридичної практики досліджуються та порівнюються природно-правова основа права та звичаю.
Ключові слова: право, звичай, природа права, природа звичаю, природно-пра¬вовий звичай, філософія права.
О. З. Галамай
ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРАВА И ОБЫЧАЯ
В статье с позиций новейших знаний и достижений науки, современного положительного опыта юридической практики исследуются и сравниваются естест¬венно-правовая основа права и обычая.
Ключевые слова: право, обычай, естество права, естество обычая, естественно-правовой обычай, философия права.
O. Z. Galamay
NATURAL-LEGAL ASPECTS AESTHETIC CULTURE LAWYER
The article from the standpoint of modern knowledge and science, modern positive excellence in legal practice are investigated and compared natural and legal framework of law and custom.
Key words: law, custom, nature law, custom nature, natural law tradition, philosophy of law.
Література – 13.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП, декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМКИ
© Гарасимів Т. З., 2016
У статті проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені історіографії девіантної поведінки особистості. Розглянуто основні теоретико-методологічні підходи, що сформувалися в рамках сучасної історіографії щодо вивчення проблеми. Визначено тематичне спрямування робіт, їхні характерні риси та особливості, виокремлено загальні тенденції дослідження девіантної поведінки. Розкрито найактуальніші на сучасному етапі розвитку науки методи вивчення озна¬ченої проблеми.
Ключові слова: історіографія, девіантна поведінка, особистість, підхід, метод, девіація, свідомість.
Т. З. Гарасымив
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ
В статье проанализированы научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные историографии девиантного поведения личности. Рассмотрены основные теоретико-методологические подходы, сформировавшиеся в рамках современной ис¬торио¬графии по изучению проблемы. Определены тематическое направление работ, их характерные черты и особенности, выделены общие тенденции исследования деви¬антного поведения. Раскрыто актуальные на современном этапе развития науки методы изучения этой проблемы.
Ключевые слова: историография, девиантное поведение, личность, подход, метод, девиация, сознание.
T. Z. Harasymiv
HISTORIOGRAPHY RESEARCH PROBLEMS OF DEVIANT BEHAVIOR: TRENDS AND DIRECTIONS
The article analyzes the scientific work of domestic and foreign scholars dedicated to the historiography of deviant behavior of the individual. The main theoretical and methodological approaches that have emerged as part of modern historiography to study the problem. Defined thematic orientation work, their characteristics and features, singled out the overall trends research deviant behavior. Exposed the most topical at the present stage of science methods of studying the abovementioned issues.
Key words: historiography, deviant behavior, personality, approach, method, deviation, consciousness.

Література – 36.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП, декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права
Т. І. Іванишин
перший заступник начальника
спеціалізованої державної податкової інспекції
по роботі з великими платниками
міжрегіонального головного управління ДФС у Львівській області
ПРАВОВЕ ПІЗНАННЯ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
© Гарасимів Т. З., Іванишин Т. І., 2016
У статті правове пізнання аналізується як правова категорія, що відображає сам процес, і водночас результат цілеспрямованого пізнання права. Розглянуто гносео¬логічний аспект праворозуміння, що розкривається у свідомому прагненні суб’єкта сфор¬мувати і виявити своє ставлення до правових норм у конкретній поведінці та діяльності. Здійснено загальнотеоретичний аналіз концептуальних основ методології правового пізнання, охарактеризовано основні наукові методи дослідження сутності та особливостей цього складного правового феномену. Окреслено шляхи подальшого застосування вибраної методології для загальнотеоретичної характеристики правового пізнання.
Ключові слова: право, пізнання, правове пізнання, антропологія, дискурс, праворозуміння, правосвідомість, правова система.
Т. З. Гарасымив, Т. И. Иванишин
ПРАВОВОЕ ПОЗНАНИЕ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
В статье правовое познание анализируется как правовая категория, отражающая сам процесс, и одновременно результат целенаправленного познания права. Рассмат¬ривается гносеологический аспект правопонимания, раскрывается в сознательном стремлении субъекта сформировать и выразить свое отношение к правовым нормам в конкретном поведении и деятельности. Осуществлен общетеоретический анализ концептуальных основ методологии правового познания, охарактеризованы основные научные методы исследования сущности и особенностей этого сложного правового феномена. Определены пути дальнейшего применения выбранной методологии для общетеоретической характеристики правового познания.
Ключевые слова: право, познания, правовое познание, антропология, дискурс, правопонимания, правосознание, правовая система.
T. Z. Harasymiv, T. I. Ivanyshyn
LEGAL KNOWLEDGE: ANTHROPOLOGICAL DISCOURSE
The article analyzes the legal knowledge as a legal category that reflects the process, while the result of a focused knowledge of law. We consider the epistemological aspect of thinking that opens in a conscious effort to create the entity and identify their attitude to the law in a particular behavior and activity. DONE general theoretical analysis of the conceptual foundations of legal knowledge of the methodology, described the basic scientific methods the nature and features of this complex legal phenomenon. The ways of further application of the selected methodology for general theoretical characteristics of legal knowledge.
Key words: law knowledge, legal knowledge, anthropology, discourse, thinking, justice, legal system.

Література – 21.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП, декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права,
Б. І. Базарник
начальник ДПІ
у Франківському районі м. Львова
ГУ ДФС у Львівській області
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ДЕМАРКАЦІЇ ПРАВА
© Гарасимів Т. З., Базарник Б. І., 2016
У статті розглянуто актуальні питання проблеми методологічної демаркації права, охарактеризовано основні наукові підходи щодо визначення дефініції права. Зроблено спробу концептуального вирішення традиційно дискурсивних для світової, головним чином західної, юридичної науки методологічних проблем. Доведено, що з позицій методології пізнання весь аналіз було зведено на рівень гносеологічних процедур, які не виводять до розуміння змісту права, за яким, передусім, проглядається проблема розуміння та інтерпретації самої ідеї права.
Ключові слова: право, демаркація, методологія, проблема, аналіз, ідея, мораль, світогляд, цінність.
Т. З. Гарасымив, Б. И. Базарнык
ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕМАРКАЦИИ ПРАВА
В статье рассмотрены актуальные вопросы проблемы методологической демарк¬ации права, охарактеризованы основные научные подходы к определению дефиниции права. Сделана попытка концептуального решения традиционно дискурсивных для мировой, главным образом западной, юридической науки методологических проблем. Доказано, что с позиций методологии познания весь анализ был возведен на уровень гносеологических процедур, которые не выводят к пониманию содержания права, согласно которому, прежде всего, просматривается проблема понимания и интерп¬ретации самой идеи права.
Ключевые слова: право, демаркация, методология, проблема, анализ, идея, мораль, мировоззрение, ценности.
T. Z. Harasymiv, B. I. Bazarnyk
PROBLEM OF METHODOLOGICAL DEMARCATION LAW
The article discusses current issues methodological problems of demarcation law describes the basic scientific approaches to determine the definition of law. An attempt to solve the traditional concept of discourse to the world, mainly western jurisprudence methodological problems. It is proved that from the standpoint of methodology knowledge of the entire analysis was erected on level epistemological procedures that do not derive to understand the content of the right, which, above all, viewed the problem of understanding and interpretation of the idea of law.
Key words: law, demarcation, methodology, problem analysis, idea, morality, worldview, value.

Література – 7.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП, декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права
М. В. Базарник
Львівський національний аграрний університет,
асистент кафедри права і підприємництва
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ПРАВА:
ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
© Гарасимів Т. З., Базарник М. В., 2016
Запропонована стаття містить аналіз зміни трактувань сутності цінностей права в процесі її наукового вивчення. Проаналізовано категорію соціальної цінності права, її аспекти та детермінуючий вплив на суспільство. Досліджено види дії права на суспільство, визначено наслідки правового впливу та їх результативність. Зокрема, з’ясовано питання праксеологічного аспекту цінності права в житті соціуму та встановлено сукупність чинників, необхідних для утвердження цінностей у сучасному суспільстві.
Ключові слова: цінність, інтерпретація, праксеологія, аспект, категорія, світогляд, аксіологія, право, людина.
Т. З. Гарасымив, М. В. Базарнык
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПРАВА:
ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Предлагаемая статья содержит анализ изменения трактовок сущности ценностей права в процессе ее научного изучения. Анализируется категория социальной ценности права, ее аспекты и детерминирующие влияние на общество. Исследуются виды воздействия права на общество, определяются последствия правового воздействия и их результативность. В частности, установлено вопрос праксеологического аспекта ценности права в жизни социума и установлена совокупность факторов, необходимых для утверждения ценностей в современном обществе.
Ключевые слова: ценность, интерпретация, праксеология, аспект, категория, мировоззрение, аксиология, право, человек.
T. Z. Harasymiv, М. V. Bazarnyk
INTERPRETATION OF VALUES:
PRAXEOLOGICAL ASPECT
The proposed article includes analysis of changes in interpretations of the nature of property rights in the process of scientific study. Category analyzed the social value of law aspects and determining influence on society. We study the types of the law society, the effects are determined by legal impact and their effectiveness. In particular, clarified the issue praxeological aspect rights values in the life of society and established a set of factors required for the establishment of values in modern society.
Key words: value, interpretation, praxeology, dimension, category, philosophy, axiology, right, man.

Література – 16.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП, декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права
Н. В. Мартинюк
помічник судді
Франківського суду м. Львова
КОНЦЕПТ ПРАВА: ФІЛОСОФСЬКИЙ СВІТОГЛЯД
© Гарасимів Т. З., Мартинюк Н. В., 2016
У статті здійснено наукову спробу логічного аналізу концепту права як основи для системного філософського уявлення про нього. За результатом аналізу значної кількості наукових праць робиться висновок, що зміст правових норм певним чином залежить від світоглядних засад суб’єктів права. Проаналізовано проблему світоглядних засад філософії права, визначено методологічні принципи філософської школи з означеної тематики. Розкрито світоглядний характер філософського споглядання правової дійсності крізь призму зв’язків “людина – світ права”, “суб’єкт права – об’єкт права”, “суб’єкт зобов’язань – об’єкт зобов’язань”.
Ключові слова: право, концепт, світогляд, філософія, суб’єкт, об’єкт, правові норми, засада, принцип, філософія права.
Т. З. Гарасымив, Н. В. Мартынюк
КОНЦЕПТ ПРАВА: ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
В статье осуществлена научная попытка логического анализа концепта права как основы для системного философского представления о нем. По результатам анализа значительного количества научных работ делается вывод, что содержание правовых норм определенным образом зависит от мировоззренческих основ субъектов права. Проанализирована проблема мировоззренческих основ философии права, определены методологические принципы философской школы по указанной тематике. Раскрыто мировоззренческий характер философского созерцания правовой действительности сквозь призму связей “человек – мир права”, “субъект права – объект права”, “субъект обязательств – объект обязательств”.
Ключевые слова: право, концепт, мировоззрение, философия, субъект, объект, правовые нормы, принцип, принцип, философия права.
T. Z. Harasymiv, N. V. Martyniuk
CONCEPT OF LAW: PHILOSOPHICAL OUTLOOK
The article is an attempt to research the logical analysis of the concept of law as the basis for a system of philosophical ideas about it. Following the analysis of a significant number of scientific papers concluded that the content of the law in some way dependent on the philosophical foundations of law. The problem of philosophical foundations of philosophy of law, methodological principles defined philosophical school of the designated topics. Reveals the ideological nature of philosophical contemplation legal reality through the prism of relations “man – the world of law”, “entity – the object of law”, “subject liabilities – liabilities facility”.
Key words: law, concept, vision, philosophy, subject, object, law, principle, principles and philosophy of law.
Література – 13.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП, декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права
І. Л. Матвійчук
старший офіцер
відділу підготовки персоналу ЗхРУ
Держприкордонслужби України,
підполковник
СУБСТАНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ
© Гарасимів Т. З., Матвійчук І. Л., 2016
У статті на основі субстанційного підходу проаналізовано проблему формування людини. Визначено основні соціальні та природні детермінанти формування людини, а відтак доведено нерозривність їх взаємозв’язків і саму умовність поділу. Проаналізовано співвідношення понять “соціальне”, “суспільство”, “культура”, зроблено на основі аналізу значної кількості літератури аргументовані висновки щодо теоретичних суперечностей відносно наукових тлумачень означених понять.
Ключові слова: людина, особа, особистість, субстанційний підхід, детермінанта, соціальне, суспільство, культура.
Т. З. Гарасымив, И. Л. Матвийчук
СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В статье на основе субстанционального подхода анализируется проблема форми¬рования человека. Определены основные социальные и природные детерми¬нанты формирования человека, а затем доказано неразрывность их взаимосвязей и саму условность деления. Проанализировано соотношение понятий “социальное”, “общест¬во”, “культура”, сделано на основе анализа большого количества литературы аргу¬ментированные выводы по теоретических противоречий относительно научных толкований указанных понятий.
Ключевые слова: человек, личность, личность, субстанциальный подход, детер¬минанта, социальное, общество, культура.
T. Z. Harasymiv, I. L. Matviychuk
SUBSTANTIAL APPROACH TO THE PROBLEM
OF HUMAN FORMATION
On the basis of substantial approach analyzes the problem of formation of the person. The basic social and environmental determinants of human formation and thus proved the continuity of their relationships and the very convention division. Analyzed the relationship between the concepts of “social”, “society”, “culture”, done by analyzing a large amount of literature reasoned conclusions on theoretical controversies regarding scientific interpretations of the aforementioned concepts.
Key words: people, person, person, substantive approach determinant, social, society, culture.
Література – 18.

УДК 340.12
І. М. Гирила
Львівський державний університет внутрішніх справ,
здобувач кафедри теорії та історії держави і права,
конституційного та міжнародного права
НАУКОВА СПАДЩИНА ПРИХИЛЬНИКІВ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА ЧИЧЕРІНА
© Гирила І. М., 2016
У статті з позицій новітніх знань і досягнень науки, передового досвіду юридичної практики досліджено філософсько-правову та історичну спадщину прихильників та послідовників видатного науковця як природного права, так і державно-правового
діяча – Бориса Миколайовича Чичеріна. У статті проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені науковій спадщині відомого філософа.
Ключові слова: філософська, правова, історична спадщина, послідовники, природне право, Б. М. Чичерін.
И. М. Гирила
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ СТОРОННИКОВ ТВОРЧЕСТВА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЧЕРИНА
В статье с позиций новейших знаний и достижений науки, позитивного опыта юридической практики исследуются аспекты философско-правового и исторического наследия сторонников и последователей известного мыслителя – как в сфере естест¬венного права, так и в сфере государственно-правового управления – Бориса Николаевича Чичерина. В статье проанализированы научные труды отечественных и зарубежных ученых, которые посвящены научному наследию известного философа.
Ключевые слова: философское, правовое, историческое наследие, последователи, философия права, Б. Н. Чичерин.
І. М. Gyryla
SCIENTIFIC HERITAGE SUPPORTERS CREATIVE WORKS
OF BORIS CHICHERIN
The article from the standpoint of modern knowledge and science, excellence in legal practice investigates the philosophical and legal and historical heritage supporters and followers as an outstanding scholar of natural law, and state-legal figure – Borisа Nikolayevichа Chicherinа. The article analyzes the scientific work of domestic and foreign scholars dedicated to scientific heritage of the famous philosopher.
Key words: philosophical, legal, historical heritage, followers, natural law, B. M. Chicherin.

Література – 22.

УДК 342.9:343.15]:343.81(477)

Х. Я. Гнот
Фахівець групи по контролю за виконанням
судових рішень Миколаївської виправної колонії
управління Державної пенітенціарної служби
України у Львівській області (№ 50)

КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
УСТАНОВАМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ

© Гнот Х. Я., 2016

Розглянуто сутність, класифікацію та значення контролю за діяльністю установ виконання покарань, досліджено проблему співвідношення контролю і нагляду, розкрито особливості прокурорського нагляду за додержанням законів в установах виконання покарань під час виконання судових рішень у кримінальних справах, відзначено роль інститутів громадянського суспільства у пенітенціарній діяльності держави.
Ключові слова: контроль, прокурорський нагляд, судові рішення, установи виконання покарань.

Х. Я. Гнот

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В УКРАИНЕ

В статье рассматривается сущность, классификация и значение контроля за деятельностью учреждений исполнения наказаний, исследуется проблема соотношения контроля и надзора, раскрываются особенности прокурорского надзора за соблюдением законов в учреждениях исполнения наказаний при исполнении судебных решений в уголовных делах, отмечена роль институтов гражданского общества в пенитенциарной деятельности государства.
Ключевые слова: контроль, прокурорский надзор, судебные решения, учреждения исполнения наказаний.

K. Hnot

CONTROL AND SUPERVISION OF THE EXECUTION OF JUDICIAL DECISIONS BY PENITENTIARY INSTITUTIONS IN UKRAINE

The article presents the content, classification and meaning of the control over the activities of penitentiary institutions, examines the problem of the relation of control and supervision, considers the specific features of procurator’s supervision over law compliance in penitentiary institutions in the execution of judicial decisions in criminal cases, highlighted the role of civil society institutions in penitentiary government action.
Key words: control, procurator’s supervision, judicial decisions, penitentiary institutions.

Література – 23

УДК 340.155.4

С. О. Граб
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспіранта першого року навчання кафедри історії держави і права

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ, СТАНОВЛЕННЯ
І РОЗВИТКУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ
В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

© Граб С. О., 2016

Проаналізовано певні етапи формування, становлення і розвитку політико-правових поглядів В. Липинського. Особливу увагу звернено на дослідження його праць, у яких мислитель закликає українців до єдності, соборності та свято берегти свої землі та їхню територіальну цілісність.
Ключові слова: держава, право, В. Липинський, формування, політико-правові погляди, верстви, Україна.

С. О. Граб

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ВЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСКОГО О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ

Проанализированы определенные этапы формирования, становления и развития политико-правовых взглядов В. Липинського. Особое внимание уделено исследованию его работ, в которых мыслитель призывает украинцев к единству, соборности и свято хранить свои земли и их территориальную целостность.
Ключевые слова: государство, право, В. Липинский, формирования, политико-правовые взгляды, слои, Украина.

S. Hrab

MILESTONES OF FORMATION, BECOMING AND DEVELOPMENT
OF POLITICAL AND LEGAL VIEWS VYACHESLAV LIPINSKY
OF STATE AND LAW

Analaized certain stages of formation and development of political and legal views of
V. Lipinskі. Particular attention is paid to research his works, in which Ukrainian thinker calls for unity, catholicity and justly preserve their land and their territorial integrity.
Key words: state, law, W. Lipinski, formation, political and legal views, layers, Ukraine.

Література – 14

УДК 343.125

М. В. Гузела
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри кримінального права і процесу

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

© Гузела М. В., 2016

Досліджено питання правового статусу підозрюваного в кримінальному про¬вадженні в контексті стандартів, закріплених у нормах міжнародно-правових актів, визнаних Україною. Оскільки чинний Кримінальний процесуальний кодекс України закріплює підозрюваного як єдиного суб’єкта кримінального провадження, щодо якого провадиться кримінальне переслідування на стадії досудового розслідування, то, враховуючи приорітет положень міжнародно-правових актів, ратифікованих Верхов¬ною Радою України, над нормами національного кримінального процесуального законо¬давства, предметом ретельного наукового аналізу постає проблема забезпечення прав підозрюваного на основі міжнародних стандартів.
Визначено, що забезпечення прав підозрюваного в контексті міжнародних стандартів регламентується нормами міжнародно-правових актів, які, зокрема, містять основні ознаки підозри, а також гарантії існування необхідного мінімального об’єму процесуальних прав підозрюваного, що становлять його процесуальний статус.
Ключові слова: підозрюваний, права підозрюваного, кримінальне провадження, міжнародні стандарти.

М. В. Гузела

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье исследуется вопрос правового статуса подозреваемого в уголовном процессе в контексте стандартов, закрепленных в нормах международно-правовых актов, признанных Украиной. Поскольку действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины закрепляет подозреваемого как единого субъекта уголовного производства, в отношении которого осуществляется уголовное преследование на стадии досудебного расследования, то, учитывая приоритет положений международно-правовых актов, ратифицированных Верховной Радой Украины, над нормами национального уголовного процессуального законодательства, предметом тщательного научного анализа является проблема обеспечения прав подозреваемого на основе международных стандартов.
Определено, что обеспечение прав подозреваемого в контексте международных стандартов регламентируется нормами международно-правовых актов, которые, в частности, содержат основные признаки подозрения, а также гарантии существования необходимого минимального объема процессуальных прав подозреваемого, составляющих его процессуальный статус.
Ключевые слова: подозреваемый, права подозреваемого, уголовный процесс, международные стандарты.
M. Huzela

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE RIGHTS
OF SUSPECTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The article examines the legal status of suspects in criminal proceedings in the context of the standards laid down in the rules of international legal acts recognized by Ukraine. Since the current Criminal Procedure Code of Ukraine establishes the suspect as the sole subject of criminal proceedings in respect of which the prosecution is made under preliminary investigation, given the priority provisions of international instruments ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine on criminal procedural rules of national law, subject thorough scientific analysis raises the problem of the rights of the suspect based on international standards.
Determined that the rights of the suspect in the context of international standards regulated by norms of international instruments that contain suspected basic features and safeguards the existence of the required minimum amount of procedural rights of suspected constituting its procedural status.
Key words: the suspect, the suspect law, criminal procedure, international standards.

Література – 11

УДК 343.341

Л. Ф. Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор
кафедри кримінального права і процесу

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ У ГРУПИ НЕГАТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ

© Гула Л. Ф., 2016

Розглянуто питання щодо виникнення неформальних груп засуджених у виправних колоніях. Визначено основні підстави об’єднання засуджених у неформальні групи негативного спрямування. Окреслено елементи субкультури, за якими будуються неформальні відношення між засудженими, які входять до таких груп. Запропоновано основні ознаки, які вказують на існування неформальних груп засаджених у виправних колоніях.
Ключові слова: групи засуджених, ознаки об’єднання, основні риси груп, негативне спрямування, підстави об’єднання, правила в групі засуджених.

Л. Ф. Гула

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
В ГРУППЫ НЕГАТИВНОГО УСТРЕМЛЕНИЯ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

В статье рассмотрен вопрос относительно возникновения неформальных групп осужденных в исправительных колониях. Определены основные основания объедине¬ния осужденных в неформальные группы негативного устремления. Очерчены эле¬менты субкультуры за которыми строятся неформальные отношения между осужден¬ными которые входят в такие группы. Предложены основные признаки которые указывают на существование неформальных групп засаженных в исправительных колониях. Для успешного управления средой осужденных в исправительных колониях необходимые знания относительно возникновения и функционирования групп осужденных.
Ключевые слова: группы осужденных, признака объединения, основные черты групп, негативное устремление, основания объединения, правила в группе осужденных.

L. Hula

CHARACTERISTIC SIGNS OF ASSOCIATION CONVICT IN THE GROUPS OF NEGATIVE ASPIRATION IN CORRECTIONAL COLONIES

In the article a question is considered in relation to the origin of informal groups convict in correctional colonies. The basic grounds of association are certain convict in the informal groups of negative aspiration. The elements of subculture are outlined after that informal relations are built between convict that is included in such groups. Basic signs are offered that specify on existence of informal groups planted in correctional colonies.
The microenvironment of convict has a row of specific features that to influence on a person that departs criminal punishment. In such environment at the general way of life of convict, at a relative alike fate and past criminal activity the unofficial small groups of different orientation are more active formed. It takes place as a result of the direct, protracted enough personal relations between convict in the process of commonunication in the different spheres of activity. Negative moral experience, absence of positive aims can become a favourable underback for forming of negative microenvironment in a colony. For a successful management by an environment convict in correctional colonies necessary knowledge in relation to an origin and functioning of groups convict.
Key words: group of convict, sign of association, basic lines of groups, negative aspiration, grounds of association, governed in the group of convict.

Література – 10

УДК 343
О. М. Гумін
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри кримінального права та процесу

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

© Гумін О. М., 2016

Досліджено об’єктивне вираження насильницьких злочинів щодо неповнолітніх, а саме психологічний вплив та фізичні дії. Окрім того, автор аналізує поняття сім’я в контексті кримінально-правової науки та практичного його застосування як терміну з прив’язкою до неповнолітніх у законодавстві України. На підставі вивчення терміно¬логічного підходу до моделювання насильницької поведінки щодо неповнолітніх автор також робить висновок про заміну тих чи інших термінів у межах кримінального права.
Ключові слова: насильство, неповнолітній, злочин, малолітній, сімейно-побутове насилля.

O. М. Гумин

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье исследуется объективное выражение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних, а именно психологическое воздействие и физические действия. Кроме того, автор анализирует понятие семья в контексте уголовно-правовой науки и практического его применения как срока с привязкой к несовершеннолетним в законодательстве Украины. Также, на основании изучения терминологического подхода к моделированию насильственного поведения в отношении несовершеннолет¬них, автор делает вывод о замене тех или иных терминов в пределах уголовного права.
Ключевые слова: насилие, несовершеннолетний, преступление, молодой, семейно-бытовое насилие.

O. Humin

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF DOMESTIC VIOLENCE ON MINORS

In the article the objective expression of Juvenile violent crime, namely psychological impact and physical action. In addition, the author analyzes the concept of the family in the context of criminal law science and practice its use as a term of reference to minors under the law of Ukraine. Also, a study of terminological approach to modeling violent behavior for juveniles, the author concludes that the replacement of certain terms within the criminal law.
Key words: violence, juvenile, crime, juvenile, family and domestic violence.

Література – 8

УДК 340.15
І. З. Держко
Національний медичний університет імені Данила Галицького,
доктор філософських наук, професор
завідувач кафедри філософії та економіки
О. П. Швед
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат історичних наук, старший викладач
кафедри педагогіки і соціального управління
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ
© Держко І. З., Швед О. П., 2016
Розглянута проблема становлення людського Я в певних історико-філософських та філософсько-правових аспектах. Проведений аналіз формування самосвідомості особи через призму конституювання нашої суб’єктності шляхом освоєння культурно-духовного спадку попередніх епох. Показані роль та місце новаційних принципів у структуруванні психічної реальності людини. Зроблена спроба довести нероздільність та взаємозумовленість процесів відтворювальної репродуктивної інтелектуальної діяльності та творчої продуктивної. Зазначена співвідповідність формування правової самосвідомості та пізнавальних здатностей свідомості в цілому.
Ключові слова: особа, людське Я, правова самосвідомість, легізм, юридизм, верховенство права, відповідальність.
И. З. Держко, О. П. Швед
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
Рассмотрена проблема становления человеческого Я в определенных историко-философских и философско-правовых аспектах. Проведен анализ формирования само¬сознания личности через призму конституирования нашей субъектности путем освоения культурно-духовного наследия предыдущих эпох. Показаны роль и место новационных принципов в структурировании психической реальности человека. Сделана попытка доказать нераздельность и взаимообусловленность процессов воспроизведенной репродуктивной интеллектуальной деятельности и творческой продук¬тивной. Указаны соотношения формирования правового самосознания и познавательных способностей сознания в целом.
Ключевые слова: особь, человеческое Я, правовое самосознание, легизм, юридизм, верховенство права, ответственность.
I. Z. Derzhko, O. P. Shved
HISTORICAL-PHILOSOPHICAL ASPECTS
OF LEGAL CONSCIOUSNESS FORMATION
This paper deals with the problem of the human I becoming in particular historical-philosophical and philosophical-juridical aspects. Person’s consciousness formation is analyzed through the prism of constituting our subjectivity by means of learning cultural and spiritual heritage of previous epochs. The role and the place of innovative principles is shown in structuring psychical reality of a human being. The attempt is made to prove indivisibility and mutual dependency of principles of reproductive intellectual and productive creative activities. Correlation between formation of legalconsciousness and overall cognitive capacities of consciousness is indicated.
Key words: person, human I, legal consciousness, legalism, juridicism, superiority of law, responsibility.

Література – 9.

УДК 343.351

Ю. С. Доліновський
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри кримінального права і процесу

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

© Доліновський Ю. С., 2016

Розглянуто сутність публічних закупівель лікувальних засобів, медичних товарів. Окреслено правові основи закупівлі лікувальних засобів представниками охорони здоров’я. Визначено порядок проведення електронних торгів та встановлення договірної ціни.
Ключові слова: публічні закупівлі, товари, роботи, послуги, лікувальні засоби, медичні товари, тендер,конкурс, електронний майданчик, договірна ціна.

Ю. С. Долинивский

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ У УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рассмотрена сущность публичных закупок лечебных средств, медицинских товаров. Очерчены правовые основы закупки лечебных средств представителями здравоохранения. Определен порядок проведения электронных торгов и установления договорной цены.
Ключевые слова: публичные закупки, товары, работы, услуги, лечебные средства, медицинские товары, тендер, конкурс, электронная площадка, договорная цена.

Y. Dolinovcki

FEATURES OF REALIZATION OF PUBLIC PURCHASES
OF COMMODITIES, WORKS AT SERVICES IN THE FIELD
OF HEALTH PROTECTION

Essence of public purchases of remedies, medical commodities is considered. Legal frameworks of purchase of remedies are outlined by the representatives of health protection. The order of realization of electronic торгов and establishment of the agreed price is certain.
Key words: public purchases, commodities, works, services, remedies, medical commodities, tender, competition, electronic ground, agreed price.

Література – 12

УДК 347.135.224(477) ББК 67.76

М. С. Долинська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного права та процесу

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ
В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

© Долинська М. С., 2016

Досліджено актуальні питання правового регулювання нотаріального провадження за участю сільськогосподарських кооперативів в Україні. Розглянуто питання щодо нотаріального посвідчення правочинів за участю сільськогосподарських кооперативів. Детально проаналізовано повноваження нотаріальних органів щодо участі сільськогосподарських кооперативів у нотаріальному процесі.
Ключові слова: сільськогосподарські кооперативи, нотаріальний процес, нотаріус, вчинення нотаріальних дій.

М. С. Долинская

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ
В НОТАРИАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Исследование посвящено актуальным вопросам правового регулирования осуществления нотариального производства с участием сельскохозяйственных кооперативов в Украине. Рассматриваются вопросы нотариального удостоверения сделок с участием сельскохозяйственных кооперативов. Подробно анализируются полномочия нотариальных органов по участию сельскохозяйственных кооперативов в нотариальном процессе.
Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, нотариальный процесс, нотариус, совершение нотариальных действий.

M. Dolynska

AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE NOTARY
PROCESS OF UKRAINE

Research on topical issues of legal regulation implementation notarial proceedings involving agricultural cooperatives in Ukraine. The questions about notarization of transactions involving agricultural cooperatives. Detailed analyzes of notarial authority on the participation of agricultural cooperatives in the notary process.
Key words: agricultural cooperatives, notarial process, notary, notarial acts.

Література – 11

УДК 342.922:347.132.144:006](477)

Н. М. Зільник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
старший викладач кафедри цивільного права та процесу

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ

© Зільник Н. М., 2016

Розглянуто особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. На основі аналізу положень наукової літератури та юридичних словників визначено поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення в цій сфері. Окреслено ознаки, принципи та стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Наголошено, що провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації має як загальні, так і специфічні ознаки, наявність яких не суперечить, а лише вказує на індивідуалізацію адміністративного провадження у конкретній справі.
Ключові слова: провадження у справах про адміністративні правопорушення, стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація.

Н. М. Зильник

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

В статье рассматриваются особенности производства по делам об администра¬тивных правонарушениях в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации. На основе анализа положений научной литературы и юридических словарей определено понятие производства по делам об административных право¬нарушениях в данной сфере. Определены признаки, принципы и стадии производства по делам об административных правонарушениях в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации. Отмечено, что производство по делам об административных правонарушениях в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации имеет как общие, так и специфические признаки, наличие которых не противоречит, а лишь указывает на индивидуализацию административного производства по конкретному делу.
Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, стандартизация, качество продукции, метрология, сертификация.
N. Zilnyk
THE FEATURES OF PROCEEDINGS FOR CASES
ON ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD
OF STANDARDIZATION, PRODUCT QUALITY,
METROLOGY AND CERTIFICATION

In the article is considered features of proceedings for cases of administrative violations in the field of standardization, product quality, metrology and certification. By the analysis of scientific literature and legal dictionary the concept of proceedings for cases of administrative violations in this field of has been defined. The features, principles and stages of proceedings for cases of administrative violations in the field of standardization, product quality, metrology and certification have been outlined. Has been emphasized that the proceedings for cases of administrative violations has both general and specific features, which can not contradict, but rather points to the individualization of administrative proceedings in individual cases.
Key words: proceedings for cases of administrative violations, standardization, product quality, metrology and certification.

Література – 20

УДК 94 (061.236.6) + 340.12
Д. Є. Забзалюк
Львівський державний університет внутрішніх справ,
кандидат історичних наук, доцент
завідувач кафедри теорії та історії держави і права,
конституційного та міжнародного права
ДО ПИТАНЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРДЕНУ ТАМПЛІЄРІВ
ТА РОЛІ У ХРЕСТОНОСНОМУ РУСІ
© Забзалюк Д. Є., 2016
Здійснено історико-правовий аналіз становлення, формування та діяльності духовно-лицарського Ордену тамплієрів, його участі у хрестоносному русі початку ХІІ – кінця ХІІІ століття та ролі Ордену у політичному, соціально-економічному, культур¬ному та правовому розвитку Західної Європи. В статті дана характеристика правових основ діяльності Ордену тамплієрів у формі Уставів, Статутів, канонічних та церковних норм та робиться спроба формулювання основних постулатів орденського права.
Ключові слова: духовно-лицарський орден, Орден тамплієрів, Католицька Церква, хрестоносний рух, Устав, Папа Римський, канонічне право, орденське право.
Д. Э. Забзалюк
К ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ
И РОЛИ В КРЕСТОНОСНОЙ РУСИ
Сделан историко-правовой анализ становления, формирования и деятельности духовно-рыцарского Ордена Тамплиеров, его участия в крестоносном движении начала ХІІ – конца ХІІІ века и роли Ордена в политическом, социально-экономическом, культурном и правовом развитии Западной Европы. В статье дана характеристика правовых основ деятельности Ордена Тамплиеров в форме Уставов, Статутов, канонических и церковных норм и делается попытка сформулировать основные постулаты орденского права.
Ключевые слова: Духовно-рыцарский орден, Орден Тамплиеров, Католическая Церковь, крестоносное движение, Устав, Папа Римский, каноническое право, орденское право.
D. Е. Zabzaljuk
QUESTIONS TO LEGAL STATUS KNIGHTS TEMPLAR
AND THE ROLE OF CRUSADING RUS
This article is devoted to the historical and legal analysis of the establishment, formation and activity of spiritual chivalry Tamplier Order, its participation in the Crusades movement of the XІI–XIII century and role in political, socio-economic, cultural and legal development of the Western Europe. In this article the characteristic of legal provisions for the activities of the Tamplier Order in the form of Statutes, charters, canonical and ecclesiastical regulations. An attempt to formulate the basic postulates of order’s law is made.
Key words: Spiritual chivalry, Tamplier Order. The Catholic Church, Crusades movement, Charter, Pope, canonic law, order’s law.

Література – 15.

УДК 343.326

В. С. Канцір
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор
кафедри кримінального права і процесу

ПРОЯВИ СУЧАСНОГО ТЕРОРИЗМУ:
МІНЛИВІ, БАГАТОГРАННІ

© Канцір В. С., 2016

Розкрито явища сучасного тероризму, який у всіх своїх формах і проявах, за своїми масштабами та інтенсивністю, за своєю жорстокістю перетворився сьогодні на одну з найгостріших та найнагальніших проблем глобальної значущості.
Ключові слова: тероризм, терористичний акт, насильство, ідеологічно мотивоване насильство, світове співтовариство, міжнародні відносини, політика терору, системний тероризм.

В. С. Канцир

ПРИЗНАКИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА:
МЕНЯЮЩЕСЯ, МНОГОГРАННЫЕ

Статья посвящается раскрытию явления современного терроризма, который по всем своим формам и проявлениям, по своим масштабам, интенсивности, по своей жестокости превращается сегодня на одну из наиболее острых и насущных проблем глобальной значимости.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, насилие, идеологически мотивированное насилие, международное содружество, международные отношения, политика террора, уголовный терроризм, системный терроризм.

V. Kantsir

SIGNS OF MODERN TERRORISM:
THE CHANGING, MULTI-FACETED

This article is devoted to uncovering the phenomena of modern terrorism, what in all its forms, displaying, scales, intensive, cruelty transforming to the one of the most actual and important problem.
Key words: terrorism, violence, ideological of violence, international society, international relations, politic of terror, criminal terrorism, systematic terrorism.

Література – 6

УДК 340.12
М. С. Кельман
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права
СПІВВІДНОШЕННЯ МЕТОДУ І МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
У ПРАВОВІЙ НАУЦІ
© Кельман М. С., 2016
З’ясовано суть співвідношення методу і методологічного підходу у дослідженні, розглянуто різноманітний арсенал дослідницьких інструментів, зокрема автор звертає увагу на множинність теоретичних утворень у межах загальної теорії права, а також на необхідність єдиної теоретико-методологічної основи таких досліджень, на важливість синтезу наукових напрямків у цілісній теоретичній системі.
Ключові слова: право, наука, метод, методологія, правознавство, підхід.
М. С. Кельман
СООТНОШЕНИЕ МЕТОДА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
В ПРАВОВОЙ НАУКЕ
В статье выясняется сущность соотношения метода и методологического подхода в исследовании, автор рассматривает различный арсенал исследовательных инструментов, обращает внимание на множество теоретических образований в границах общей теории права, а также на необходимость единого теоретико-методологического основания таких исследований, на важность синтеза научных направлений в целостной теоретической системе.
Ключевые слова:право, наука, метод, методология, правоведение, подход.
M. S. Kelman
RATIO METHODS AND METHODOLOGICAL APPROACHES
IN THE SCIENCE OF LAW
In the article is analyzed the essence of the correlation of the method and methodological approach in the study. The author investigates various arsenal of research tools and pay attention to the multiplicity of theoretical entities within the general theory of law and the need for a unified theoretical and methodological basis of research, the importance of fusion research areas in an integrated theoretical system.
Key words: law, science, method, methodology, jurisprudence, approach.

Література – 18.

Syndicate content