№ 867 (2017)

УДК 621.646 (035)
Б. Д. Білоус, І. Д. Зелінський, Н. Б. Білоус, М. Ю. Гинда
Національний університет “Львівська політехніка”

ОПТИМАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВЕРТИКАЛЬНИМ, БАГАТОРІВНЕВИМ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ СЕПАРАТОРОМ
© Білоус Б. Д., Зелінський І. Д., Білоус Н. Б.,Гинда М. Ю., 2017
Розроблено алгоритм функціонування системи управління та контролю верти¬кальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором з імпульсними магнітними полями високої інтенсивності. Запропоновано критерій вибору оптима¬льного алго¬ритму функціонування системи управління сепаратором.
Ключові слова: електромагнітний сепаратор, алгоритм, критерій вибору.
OPTIMAL ALGORITHM OPERATION OF THE CONTROL SYSTEM VERTICALLY, MULTI-LEVEL, ELECTROMAGNETIC SEPARATORS
Designed by the algorithm of the control system vertical, multi-level, electromagnetic separator with pulsed magnetic fields of high intensity. Proposed selection criterion the optimal algorithm functioning of the separator control system.
Key words: electromagnetic separator, algorithm, selection criterion .

Література – 7.

УДК 621.646 (035)
Б. Д. Білоус, І. Д. Зелінський, Д. І. Кечур, О. С. Комлик
Національний університет “Львівська політехніка”

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПРИНЦИПОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ІМПУЛЬСНИМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ, БАГАТОРІВНЕВОМУ СЕПАРАТОРІ
© Білоус Б. Д., Зелінський І. Д., Кечур Д. І., Комлик О. С., 2017
Удосконалено структуру принципової електричної схеми системи контролю та управління імпульсними електромагнітними полями у вертикальному багаторівневому сепараторі. Введено у схему елементи контролю струмів в електромагнітах рівня та елементи оперативної та довготривалої пам’яті режимів сепарації матеріалів.
Ключові слова: електромагнітний сепаратор, контроль, управління.
IMPROVEMENT OF SCHEMATIC DIAGRAMS CONTROL SYSTEM
OF PULSED ELECTROMAGNETIC FIELDS IN THE VERTICAL,
MULTI-LEVEL SEPARATOR
Improved structure schematic diagrams control system pulsed electromagnetic fields in an upright multi-level separator. Introduced in the scheme controls current in the electromagnet and elements of operational and long-term memory mode separation materials.
Keywords: electromagnetic separator, control, system.

Література – 5.

УДК 621.9.048.6
М. В. Бойко, О. Т. Велика, С. Є. Лясковська
Національний університет “Львівська політехніка”

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ПУАНСОНА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ ШТАМПУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
© Бойко М. В., Велика О. Т., Лясковська С. Є., 2017
Проведено аналіз конструкції та креслення пуансона, який забезпечує гнуття деталі у процесі її виготовлення штампуванням. Особливу увагу приділено аналізу варіанта пуансона, який у процесі зміни умов експлуатації, що призвело до зміни навантаження, руйнувався. Запропоновано конструкцію пуансона, яка витримує змінені умови роботи.
Ключові слова: конструкція пуансона, штампування, метод скінченних елементів.
OPTIMIZATION OF PUNCHEON’S CONSTRUCTION
OF THE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT STAMP
The analysis of the design and drawing punch, which provides flexible parts during it`s production stamping. Special attention is paid to the analysis of the punch options, which are the process of changing operating conditions. The construction of the punch, which maintains altered conditions was offered.
Кey words: design of the punch, punching, finite element method.

Література – 4.

УДК 621.867.52
І. Й. Врублевський
Національна академія сухопутних військ

ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ДИНАМІЧНИМ І СТАТИЧНИМ КОЕФІЦІЄНТАМИ ТЕРТЯ НА ШВИДКІСТЬ ВІБРОТРАНСПОРТУВАННЯ ПІД ЧАС ЕЛІПТИЧНИХ КОЛИВАНЬ
© Врублевський І. Й., 2017
Розглянуто вплив співвідношення динамічного і статичного коефіцієнтів тертя (тертя ковзання та спокою) на безрозмірний коефіцієнт швидкості вібротранспор¬тування під час еліптичних коливань у безвідривних режимах переміщення. Показано, що зі зменшенням відношення коефіцієнта тертя ковзання до коефіцієнта тертя спокою величина коефіцієнта швидкості за оптимальних параметрів горизонтального транспор¬тування зменшується. Зі збільшенням кута нахилу транспортної площини це зменшення стає менш істотним і за граничних кутів підйому фактично зникає. Величина оптимального кута зсуву фаз між компонентами еліптичних коливань зі зменшенням співвідношення динамічного і статичного коефіцієнтів тертя зменшується.
Ключові слова: вібраційне транспортування, еліптичні коливання, коефіцієнт тертя.
THE INFLUENCE OF THE RATIO BETWEEN KINETIC AND STATIC FRICTIONAL COEFFICIENTS ON THE CONVEYING VELOCITY
WITH ELLIPTICAL OSCILLATIONS
The influence of the ratio between kinetic and static frictional coefficients on the dimensionless velocity coefficient is considered for non-jumping vibratory conveying modes with elliptical oscillations. It is shown that with decreasing of this ratio the value of velocity coefficient decreases. This decreasing is less essential with the track inclination angle increasing and it almost disappears with the extreme inclination angles. The decreasing of the ratio between kinetic and static frictional coefficients reduces the optimal phase difference angle between the longitudinal and normal components of elliptical oscillations.
Key words: vibratory conveying, elliptical oscillation, coefficient of friction.

Література – 10.

УДК 620.179.14.05
Р. Дейнека
Національний університет “Львівська політехніка”

МАГНІТОКОНДУКТИВНИЙ СПОСІБ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ
© Дейнека Р., 2017
Магнітна дефектоскопія є одним з найкращих методів контролю якості матеріалів з феромагнітними властивостями. Вона поєднує високу чутливість та імовірність виявлення внутрішніх і підповерхневих дефектів з низькою вартістю і простотою виконання. Однак існують випадки, де традиційна методика неруйнівного магнітного контролю є неефективною. З’єднання сталевих елементів конструкцій способом зварювання пов’язане зі зміною геометричних розмірів і формою виробу, а тому для їх контролю необхідне використання іншої методики. Запропоновано варіант вирішення вказаної проблеми способом вимірювання локального магнітного опору контрольо¬ваної ділянки, а також методику градуювання давача магнітного потоку намагні¬чувального пристрою.
Ключові слова: неруйнівний контроль, магнітна дефектоскопія, феромагнітні властивості, внутрішні дефекти, зварні з’єднання.
THE MAGNETOCONDUCTIVE METHOD
OF THE MATERIALS DEFECTOSCOPY
Magnetic flaw detection is one of the best methods of testing with ferromagnetic properties. It combines high sensitivity and probability of detection of internal and subsurface defects with low cost and ease of implementation. However, there are cases where traditional methods of non-destructive magnetic control is ineffective. Connections of steel structural elements welding method associated with the change of geometric dimensions and shape of the product, and therefore needed to control their use of other methods. A solution to this problem way to measure the local magnetic resistance controlled areas and method of calibrating sensors of magnetic flux magnetization device.
Key words: non-destructive testing, magnetic defectoscopy, ferromagnetic properties, internal defects, welded joints.

Література – 10.

УДК 621.001
Ю. В. Кодра, А. Р., Завербний, Ю. В. Шенбор
Національний університет “Львівська політехніка”

АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПРЕЦИЗІЙНИХ
ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ
© Кодра Ю. В., Завербний А. Р., Шенбор Ю. В., 2017
Проаналізовано існуючі методи контролю геометричних розмірів деталей. Описана принципова схема автоматичної установки для контролю діаметра і овальності прецизійних циліндричних деталей пневматичним методом. Наведені рекомендації щодо вибору основних параметрів пневмовимірювальної системи для забезпечення високої точності процесу контролю за максимальної продуктивності. Описаний пристрій забезпечує контроль діаметра та овальності циліндричних деталей з точністю 0,002 мкм та сортування проконтрольованих деталей на три групи: придатні, брак малий, брак великий.
Ключові слова: деталь, пневмовимірювальна система, метод, автоматизація, точність контролю, діаметр, овальність, сортування.
AUTOMATIC CONTROL OF PRECISION CYLINDER PARTS
The existing methods for control of geometrical dimensions of details were analyzed. The basic scheme of automatic plant for controlling the diameter and ovality of precision cylindrical details by pneumatic method was described. There was given recommendations for the choice of basic parameters of pneumatic measuring system for providing the high precision control process at maximum performance. The described device provides control of diameter and ovality of cylindrical details with an accuracy of 0.002 microns and sorting of controlled details into three groups: fit, small reject, big reject.
Key words: detail, pneumatic measuring system, method, automatic, precision control, diameter, ovality, sorting.

Література – 3.

УДК 621.865
В. М. Корендій
Національний університет “Львівська політехніка”

СТРУКТУРНО-КІНЕМАТИЧНИЙ СИНТЕЗ КРИВОШИПНО-ПОВЗУННОГО МЕХАНІЗМУ КРОКУВАННЯ ЗА ЗАДАНОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ РУХУ ОПОРНОЇ СТОПИ
© Корендій В. М., 2017
Розглянуто перспективи використання крокуючих рушіїв у мобільних робото¬механічних системах. Синтезовано структуру кривошипно-повзунного механізму з метою забезпечення заданої траєкторії руху опорної стопи. Розглянуто питання кінематики кривошипно-повзунного механізму та виведено рівняння руху стопи. Задаючи значення довжини кроку і висоти підйому стопи, синтезовано геометричні параметри механізму крокування. Розглянуто результати кінематичного аналізу руху опорної стопи та обґрунтовано перспективи подальших досліджень за цією тематикою.
Ключові слова: крокуючий рушій, мобільна роботомеханічна система, кривошипно-повзунний механізм, геометричні параметри, кінематичний аналіз.
STRUCTURE AND KINEMATIC SYNTHESIS OF CRANK-AND-SLIDER WALKING MECHANISM IN ORDER TO ENSURE THE PRESCRIBED PATH OF SUPPORTING FOOT MOTION
The prospects of usage of walking drives in mobile robotic systems are overviewed. The structure of crank-and-slider mechanism was synthesized on order to ensure the prescribed motion path of the supporting foot. The problems of kinematics of crank-and-slider mechanism are considered and the equations of the supporting foot motion are deduced. The geometrical parameters of the walking mechanism are determined taking into account the advanced values of step length and foot raising hight. The obtained results of kinematic analysis of the supporting foot motion are considered and the prospects of further investigations on the presented subject are substantiated.
Key words: walking drive, mobile robotic system, crank-and-slider mechanism, geometrical parameters, kinematic analysis.
Література – 11.

УДК 539.43:669.018.294
В. В. Кулик
Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛІЧНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ КОЛІСНИХ СТАЛЕЙ З НІТРИДНИМ ЗМІЦНЕННЯМ
НА ЇХ ПОШКОДЖУВАНІСТЬ В УМОВАХ КОНТАКТНОЇ ВТОМИ
© Кулик В. В., 2017
Досліджено взаємозв’язок між утворенням вищербин на поверхні кочення мо¬дельних коліс і циклічною тріщиностійкістю сталей з нітридним зміцненням. Показано, що нітридне зміцнення колісних сталей позитивно впливає на опір пошкодженості поверхні кочення модельних коліс. Для підвищення роботоздатності колісних сталей з нітридним зміцненням зазначена необхідність оптимізації їх хімічного складу, забезпечуючи вміст вуглецю в інтервалі 0,50…0,55 % за вмісту ванадію 0,08…0,12 % і азоту 0,008…0,015 %.
Ключові слова: колісна сталь, нітридне зміцнення, міцність, циклічна тріщиностійкість, вищербини, експлуатаційна надійність.
ІNFLUENCE OF FATIGUE CRACK GROWTH RESISTANCE CHARACTERISTICS OF WHEEL STEELS WITH NITRIDE STRENGTHENING ON THEIR DAMAGE RESISTANCE UNDER CONTACT FATIGUE
The relationship between spalling formation on model wheels tread surface and cyclic fracture toughness of steels with nitride strengthening is study. It is shown that the nitride strengthening of wheel steels has a positive influence on damage resistance of surface rolling of model wheels. To improve the serviceability of wheel steels with nitride strengthening indicated the need to optimize their chemical composition providing content of carbon in the range of 0.50...0.55 %, vanadium – 0.08...0.12 % and nitrogen – 0,008...0,015 %.
Key words: wheel steel, nitride strengthening, strength, cyclic crack resistance, spalling, operational reliability.

Література – 14.

УДК 621.9.01
Ю. Я. Новіцький, П. Р. Дмитерко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ДЕМПФУВАННЯ АВТОКОЛИВАНЬ БАГАТОЧАСТОТНОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
© Новіцький Ю. Я., Дмитерко П. Р., 2017
Розроблено та досліджено математичну модель чотиримасової автоколивальної схеми металорізального верстата. Проаналізовано вплив параметрів внутрішнього тертя у з’єднаннях конструктивних елементів верстата на відносну амплітуду коливань різця та деталі. Показано неоднозначність впливу параметрів демпфування енергії коливань на відносну амплітуду коливань різця та деталі.
Ключові слова: автоколивання, конструкційне демпфування, амплітуда авто¬коливань, частота автоколивань, якість поверхні деталі, стійкість інструмента.
OPTIMIZATION OF DAMPING PARAMETERS OF SELF-OSCILLATIONS OF MULTIFREQUENCY OSCILLATION SYSTEM
Mathematical model multimass oscillating circuit of machine tools developed and investigated in this study. Effect parameters internal friction in the joints of structural elements relative to the machine tool vibration amplitude and the details analyzed. Specified on the ambiguity of the influence of parameters damping vibrational energy of the relative amplitude of oscillation of the tool and details.
Key words: self-oscillation, structural damping oscillations amplitude, frequency oscillations, the quality of the workpiece surface, the stability instrument.

Література – 5.

УДК 622.245
О. Р. Онисько
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕЛИЧИНИ ПОЛОВИННОГО КУТА ПРОФІЛЮ ЗАМКОВОЇ НАРІЗІ ВІД ВЕЛИЧИН ПЕРЕДНЬОГО КУТА, КУТА НАХИЛУ ТА ПОЛОВИННОГО КУТА ПРОФІЛЮ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ РІЗЦЯ
© Онисько О. Р., 2017
Запропонована прикладна програма стосується конічного замкового нарізу усіх типорозмірів. Вона дає змогу отримати значення половинного профільного кута різальної кромки різця, завдяки якій буде забезпечений профіль виконаної цим різцем замкового конічного нарізу із заданою точністю
Ключові слова: замковий наріз, профільний кут, кромка різця.
ABOUT THE FUNCTIONAL DEPENDENCE OF THE TOOL-JOINT TAPERED THREAD HALF-ANGLE PROFILE FROM THE BACK RAKE ANGLE VALUE, SIDE RAKE ANGLE VALUE AND HALF ANGLE
OF THE PROFILE OF THE CUTTING EDGE OF THE TOOL
The proposed application concerns exactly tool-joint tapered thread of all sizes. The application through which you can get half– angle cutting edge profile of the tool through which the required accuracy of the tool-joint tapered thread profile is provided.
Key words: tool-joint tapered thread, edge profile of the tool, half– angle.

Література – 10.

УДК 622.24.051.55
А. М. Сліпчук, *Р. С. Яким
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ ЗАПРЕСОВУВАННЯ ЗУБЦІВ У ШАРОШКИ БУРОВИХ ДОЛІТ
© Сліпчук А. М., Яким Р. С., 2017
Встановлено, що за забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубці типорозміром 14 мм створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та вставних зубців. Запропоновано підхід для встановлення раціональних параметрів натягів для проектування з’єднання “зубець–шарошка” у дев’яти селективних групах. Такий підхід уможливлює забезпечити стале середнє значення натягу на рівні 0,103 мм. Формування селективних груп зубців і отворів під них забезпечує отримання заданої точності під час складання з’єднання “зубець–шарошка” за умов заданої точності оброблення отворів у вінцях шарошок. Це усуває виникнення нераціональних значень натягів, які знижують надійність з’єднання “зубець–шарошка”.
Ключові слова: шарошка, твердосплавні зубці, селективні групи, бурове долото, натяг.
IMPROVING THE QUALITY OF THE TECHNOLOGY
OF THE PROCESS WHEN PRESERVING TUNGSTEN CARBIDE
INSET CUTTER IN THE CONE
Determined that modern technology to ensure normal distribution sizes of holes in the roller cone bit for installation cutter pick under the false standard size of 14 mm create favorable conditions for selective grouping groups the size of holes and plug tungsten carbide inset cutter. In article proposed a method to establish rational parameters tensions in the design of connections "cone – tungsten carbide inset cutter" nine selective groups. This approach enables to provide constant average value of tension at 0.103 mm. Formation of selective groups tungsten carbide inset cutter and holes for it a specified accuracy when drawing up connection "cone – tungsten carbide inset cutter " provided the desired precision cutting holes in the row of cone. It does not appear irrational values of the tensions which reduce the reliability of "cone – tungsten carbide inset cutter".
Key words: cutter, carbide teeth, selective group, drill bit, tension.

Література – 15.

УДК 519.873
Т. О. Стефанович*, С. В. Щербовських**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра проектування та експлуатації машин,
**кафедра систем автоматизованого проектування
ВРАХУВАННЯ ПОМИЛОК ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО РОДУ ПЕРЕМИКАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ СИСТЕМИ ІЗ ДВОКРАТНИМ ГАРЯЧИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ
© Стефанович Т. О., Щербовських С. В., 2017
Запропонована модель надійності системи із двократним гарячим резервуванням та неідеальними перемикальними пристроями, яка призначена для визначення ймовірності її безвідмовної роботи. Особливість моделі полягає у тому, що у ній враховані помилки першого та другого роду для перемикальних пристроїв. Для визначення ймовірнісних характеристик системи використано динамічне дерево відмов та марковську модель.
Ключові слова: модель надійності, динамічне дерево відмов, марковська модель, гаряче резервування, перемикальний пристрій.
TAKING INTO ACCOUNT TYPE I AND II ERRORS OF SWITCHING DEVICE FOR SYSTEM WITH DOUBLE HOT REDUNDANCY
The reliability model of the system with double hot redundancy and nonideal switching devices is suggested. The model is designed for the reliability characteristics determination. The peculiarity of the model is that it takes into account errors of the first and the second type for switching devices. Dynamic fault tree and Markov model are used for determining probability characteristics.
Key words: reliability model, dynamical fault tree, Markov model, hot redundancy, switching device.

Література – 11.

УДК 621.91
Я. О. Шахбазов, В. В. Широков, І. М. Грінер, В. А. Сторощук
Українська академія друкарства

УТВОРЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ
ТА ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
© Шахбазов Я. О., Широков В. В., Грінер І. М., Сторощук В. А., 2017
Розглянуто технологічні можливості управління залишковими напруженням під час механічного оброблення за рахунок виправлення спотвореної структури обробленої поверхні деталей машин зміною вектора швидкості різання на чорнових і чистових операціях обробки.
Ключові слова: залишкові напруження, пластична деформація, напруження, ефект Баушингера, напрям вектора швидкості різання.
FORMATION RESIDUAL STRESSES
AND THEIR DEPENDENCE ON TECHNOLOGICAL PARAMETERS
OF PROCESS OF MACHINING PARTS
There are considered the technological ability to manage residual stress during machining by correcting the distorted structure of the treated surface det-lei new vector machines cutting speed for roughing and finishing operations processing.
Key words: Residual stresses, plastic deformation, stress, Bauschinger effect, the direction of the velocity vector cutting.

Література – 4.

Syndicate content