№ 880 (2017)

УДК 681.518.5

Р. І. Банах, А. З. Піскозуб
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ-ПРИМАНКИ
У МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 ЯК РОЗГАЛУЖЕНОЇ СИСТЕМИ ЗІ СКЛАДНИМ ПІДПОРЯДКУВАННЯМ

© Банах Р. І., Піскозуб А. З., 2017
Запропоновано метод оцінювання надійності елементів системи-приманки для мережі стандарту IEEE 802.11 як розгалуженої системи зі складним підпорядкуванням. Оцінка можливостей працездатності елементів може запевнити у надійності системи або у протилежному. Такий підхід забезпечить процес безперервного вдосконалення системи, оскільки з його впровадженням можна прогнозувати виникнення проблем та успішно їм запобігати.
Ключові слова: система-приманка, надійність, система-приманка бездротової мережі як сервіс, розгалужена система.
The method of honeypot’s elements reliability assessment for IEEE 802.11 based network as ramified system with complex subordination is suggested. Possibility assessment of elements’ workability can assure that system is either reliable or not. This approach provides continuous improvement of system as it can help to predict issues and help to prevent them.
Keywords: honeypot, reliability, Wireless Honeypot as a Service, extensive systems.
Кількість посилань 5

УДК 620.179.147
І. М. Бучма
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАНЬ ВИХРОСТРУМОВИХ АЕРОЕЛЕКТРОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
ЗІ ШТУЧНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ ПОЛЯМИ

© Бучма І. М., 2017
Стаття присвячена розвитку теорії динамічної моделі пари “вихрострумова електророзвідувальна система–феромагнітне провідне тіло”, яка враховує швидкість взаємного переміщення електророзвідувальної системи відносно провідного тіла. Динамічна модель дає змогу пояснити форму сигналу від провідного тіла із феромагнітними властивостями у вигляді одного періоду синусоїди або двох окремих півперіодів, рознесених між собою в часі, залежно від розмірів тіла. Теоретичне обґрунтування форми сигналу від провідних тіл з феромагнітними властивостями дасть змогу розширити область застосування рухомих вихрострумових засобів.
Ключові слова: бортові системи, вихрострумова електророзвідка, динамічна модель, розширення застосування,
The article is devoted to the theory of dynamical model couples eddy current electrical system – leading ferromagnetic body, which takes into account the speed of mutual movement of electrical system relative to the leading body. The dynamic model can explain signalform from the leading body with ferromagnetic properties in a single period of sinewave or two half-periods, separated each other in time, depending on body sizes. The theoretical substantiation of the shape of a signal from conducting bodies with ferromagnetic properties will expand the range of application of moving eddy current means.
Keywords: Airborne systems, Eddy current electrical prospecting, Dynamic model, Extension of application.

Кількість посилань 6

УДК 658.62:658.562

О. В. Вікович, Є. В. Походило
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології та інформаційних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 Вікович О. В., Походило Є. В., 2017

Досліджено активні та реактивні складові імітансу свинячого фаршу та різних частин свинячої туші. Запропоновано експрес-метод виявлення фальсифікованого свинячого фаршу.
Ключові слова: імітанс, свинина, оперативний контроль якості, свіжість, желатин.
The active and reactive components of immitanum of pork minced meat and various parts of pork carcass were investigated. An express method for detecting counterfeit minced meat was proposed.
Key words: immitans, pork, express quality control, freshness, gelatin,

Кількість посилань 7

УДК 681.335 (088.8)

Г. І. Влах-Вигриновська1, О. О. Іванюк1, І. М. Ковела1, Б. В. Рудь1
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В АВТОМОБІЛЬНИХ GPS-ТРЕКЕРАХ

 Влах-Вигриновська Г. І., Іванюк О. О., Ковела І. М., Рудь Б. В., 2017
Розглянуто способи підвищення точності глобальних навігаційних супутникових систем GPS і ГЛОНАСС на основі використання системи диференціального корегування SBAS, зокрема приділено увагу підсистемам EGNOS та SDCM, які діють над територією України. Запропоновано класифікацію автомобільних трекерів для роботи у складі GPS-систем моніторингу автомобільного транспорту.
Ключові слова: GPS моніторинг автомобільного транспорту, супутникова навігація, диференціальне корегування, точність визначення координат, ГЛОНАСС, SBAS, EGNOS, SDCM, GPS-трекер.
The article considers ways of increasing the accuracy of global navigation satellite systems GPS and GLONASS based on the use of the SBAS differential correction system, in particular, attention is paid to the EGNOS and SDCM subsystems that operate over the territory of Ukraine. A classification of automobile trackers for work in the GPS system of monitoring of motor transport is offered.
Keywords: GPS monitoring of automobile transport, satellite navigation, differential correction, accuracy of determination of coordinates, GLONASS, SBAS, EGNOS, SDCM, GPS-trackers.

Кількість посилань 6

УДК 007.51

В. Б. Дудикевич, Б. М. Березюк
Національний університет “Львівська політехніка,
кафедра захисту інформації

ОСОБЛИВОСТІ ІНЦИДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ
КІБЕРНЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА БЕЗПЕКУ СУСПІЛЬСТВА

© Дудикевич В. Б., Березюк Б. М., 2017

Розглянуто вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування сучасного кіберпростору. Наведено класифікацію кібернетичних втручань за їх видами та проаналізовано найпоширеніші інциденти та методи кіберрозвідки. Сформульовано підходи зменшення впливу на кібербезпеку засобів соціального інжинірингу.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна мережа, ,кіберпростір, кібербезпека, інцидент, соціальні мережі, соціальний інжиніринг.

The influence of information and communication technologies on the formation of the modern cyberspace. Classification cybernetic interventions by type and analyzed the most common incidents and methods kiberrozvidky. Formulated approaches to reduce the impact of cybersecurity means of social engineering.
Key words: Information and Communications Network, cyberspace, cyber security, incident, social networks, social engineering

Кількість посилань 8

УДК 004

В. Б. Дудикевич, Б. М. Березюк, А. З. Піскозуб
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ
ТА ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ СХОВИЩ ДАНИХ

© Дудикевич В. Б., Березюк Б. М., Піскозуб А. З., 2017

Розглянуто особливості будови сховищ даних та проаналізовано найпоширеніші види систем зберігання даних. Сформульовано базові задачі комплексного захисту корпоративного сховища даних та розглянуто програмно-апаратні засоби їх вирішення.
Ключові слова: сховище даних, агреговані дані, захист інформації, права доступу, проксі-сервер, брандмауер, моніторинг подій, резервне копіювання, ISO 27001.

There have been considered the features of the structure of the data warehouse and analysis of the most common types of storage systems. There have been formulated the basic tasks of comprehensive protection of corporate data storage and reviewed software and hardware to solve them.
Key words: data ware house, aggregate data, information security, permissions, proxy, firewall, monitoring events, backup, ISO 27001.

Кількість посилань 5

УДК 519.6

І. М. Журавель
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра безпеки інформаційних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВАРІАНТІВ ЗОБРАЖЕННЯ
НА ОСНОВІ ЙОГО ФРАКТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

© Журавель І. М., 2017

Наведено результати досліджень впливу зміни рівня інтенсивності, кута повороту та масштабу зображень на значення їх фрактальної розмірності. Встановлено умови, за яких фрактальну розмірність можна вважати інваріантною ознакою металографічних зображень.
Ключові слова: металографічні зображення, фрактальна розмірність, афінні перетворення.
The paper presents the results of studies of the impact of changes in intensity, angle of rotation and scale images on the importance of fractal dimension. The conditions under which the fractal dimension can be considered invariant feature metallographic images.
Keywords: metallographic image, fractal dimension, affine transformation.

Кількість посилань 7

УДК 681.335 (088.8)

З. Р. Мичуда1,3, Л. З. Мичуда2, Г. С. Єлісєєва1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
3Політехніка Сьвєнтокшиcька в Кєльцах, Польща

ІНТЕГРАЛЬНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
З ЛОГАРИФМІЧНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ. ОГЛЯД

© Мичуда З. Р., Мичуда Л. З., Єлісєєва Г. С., 2017
Проведено огляд і порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку інтегральних логарифмічних АЦП.
Ключові слова: логарифмічні АЦП, огляд, аналіз, властивості, перспективи.
The survey and the comparative analysis of properties of integrated logarithmic ADCs are conducted and the prospects of development are indicated.
Keywords: integrated logarithmic ADCs, survey, analysis, properties, prospects.
Кількість посилань 11

УДК 681.335 (088.8)

З. Р. Мичуда1,3, Л. З. Мичуда2, Г. С. Єлісєєва1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
3Політехніка Сьвєнтокшиcька в Кєльцах, Польща

ІНТЕГРАЛЬНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
З ЛОГАРИФМІЧНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ. ОГЛЯД

© Мичуда З. Р., Мичуда Л. З., Єлісєєва Г. С., 2017
Проведено огляд і порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку інтегральних логарифмічних АЦП.
Ключові слова: логарифмічні АЦП, огляд, аналіз, властивості, перспективи.
The survey and the comparative analysis of properties of integrated logarithmic ADCs are conducted and the prospects of development are indicated.
Keywords: integrated logarithmic ADCs, survey, analysis, properties, prospects.
Кількість посилань 11

УДК 681.335 (088.8)

З. Р. Мичуда1,3, Л. З. Мичуда2, У. С. Антонів1
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів;
3Політехніка Сьвєнтокшиська в Кєльцах (Польща)

ЛОГАРИФМІЧНІ АЦП З НАКОПИЧЕННЯМ ЗАРЯДУ
НА ПОСЛІДОВНИХ ПАСИВНИХ КОНДЕНСАТОРНИХ КОМІРКАХ. ЧАСТИНА 2

 Мичуда З. Р., Мичуда Л. З., Антонів У. С., 2017

Запропоновано математичні моделі похибок логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, наведено результати моделювання та дано оцінку точності.
Ключові слова: логарифмічні АЦП, комутовані конденсатори, накопичення заряду, моделювання, точність.
The mathematical models of errors of logarithmic ADC, based on accumulation of a charge in serial passiv condensers cells are offered, the results of modelling are presented and the valuation of accuracy are given.
Keywords: logarithmic ADC’s, switched capacitors, charge accumulation, modeling, accuracy.

Кількість посилань 3

УДК 621.398
П. В. Мокренко, Б. І. Задерецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

КОДОІМПУЛЬСНІ СИСТЕМИ ТЕЛЕВИМІРЮВАННЯ
(будова, принцип роботи, особливості)

© Мокренко П. В., Задерецький Б. І., 2017

Розглянуто побудову та принцип роботи багатоканальних кодоімпульсних систем телевимірювання та ні відмінності від аналогових систем. Показано переваги кодоімпульсних систем телевимірювання та їхні особливості.
Ключові слова: квантування, кодування, частотний сигнал, первинний перетво¬рювач, швидкодія.
It is in-process considered construction and principle ofwork of the multichannel digital systems of telemetering and their difference from the analog systems. Shown advantages of the digital systems of telemetering and their feature.
Keywords: quantum, code, frequency signal, primary transformer, speed.

Кількість посилань 8

УДК 004.422:004.056.5

Г. В. Олійник1, С. В. Грибков1
1Національний університет харчових технологій,
кафедра інформаційних систем

ВИКОРИСТАННЯ JWT-МАРКЕРІВ ДЛЯ АУТЕНТИФІКАЦІЇ
ТА АВТОРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ У WEB-ДОДАТКАХ

© Олійник Г. В., Грибков С. В., 2017
Розглянуто проблеми реалізації механізмів аутентифікації та авторизації у web-орієнтованих системах. Здійснено огляд та порівняння підходів до аутентифікації та авторизації користувачів, розглянуто особливості та обґрунтовано переваги використання JWT-маркерів.
Ключові слова: інформаційна безпека, аутентифікація та авторизація, web-орієнтована система, JWT-маркер.
The problems of implementing of authentication and authorization mechanisms in web-oriented systems were considered. Analysis and comparison of users’ authentication and authorization approaches were performed. Features of using of JWT tokens were examined and their advantages were proved.
Keywords: information protection, authentication and authorization, web-based information system, JWT token.
Кількість посилань 9

УДК 004.422:004.056.5

Г. В. Олійник1, С. В. Грибков1
1Національний університет харчових технологій,
кафедра інформаційних систем

ВИКОРИСТАННЯ JWT-МАРКЕРІВ ДЛЯ АУТЕНТИФІКАЦІЇ
ТА АВТОРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ У WEB-ДОДАТКАХ

© Олійник Г. В., Грибков С. В., 2017
Розглянуто проблеми реалізації механізмів аутентифікації та авторизації у web-орієнтованих системах. Здійснено огляд та порівняння підходів до аутентифікації та авторизації користувачів, розглянуто особливості та обґрунтовано переваги використання JWT-маркерів.
Ключові слова: інформаційна безпека, аутентифікація та авторизація, web-орієнтована система, JWT-маркер.
The problems of implementing of authentication and authorization mechanisms in web-oriented systems were considered. Analysis and comparison of users’ authentication and authorization approaches were performed. Features of using of JWT tokens were examined and their advantages were proved.
Keywords: information protection, authentication and authorization, web-based information system, JWT token.
Кількість посилань 9

УДК 004.422:004.056.5

Г. В. Олійник1, С. В. Грибков1
1Національний університет харчових технологій,
кафедра інформаційних систем

ВИКОРИСТАННЯ JWT-МАРКЕРІВ ДЛЯ АУТЕНТИФІКАЦІЇ
ТА АВТОРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ У WEB-ДОДАТКАХ

© Олійник Г. В., Грибков С. В., 2017
Розглянуто проблеми реалізації механізмів аутентифікації та авторизації у web-орієнтованих системах. Здійснено огляд та порівняння підходів до аутентифікації та авторизації користувачів, розглянуто особливості та обґрунтовано переваги використання JWT-маркерів.
Ключові слова: інформаційна безпека, аутентифікація та авторизація, web-орієнтована система, JWT-маркер.
The problems of implementing of authentication and authorization mechanisms in web-oriented systems were considered. Analysis and comparison of users’ authentication and authorization approaches were performed. Features of using of JWT tokens were examined and their advantages were proved.
Keywords: information protection, authentication and authorization, web-based information system, JWT token.
Кількість посилань 9

УДК 621.314

А. Г. Павельчак1, В. В. Самотий2,3, П. П. Ширий1
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
katedra аutomatyki i тechnik Informacyjnych
3 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра управління інформаційною безпекою

ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МОТОРОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

© Павельчак А. Г., Самотий В. В., Ширий П. П., 2017

Здійснено параметричну оптимізацію для системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням з використанням генетичного алгоритму. Отримано якісні характеристики перехідного процесу системи керування.
Ключові слова: оптимізація, генетичний алгоритм, система керування.
Parametric optimization of control system of DC motor with parallel excitation have done. Optimization have conducted using Genetic Algorithm. Qualitative characteristics of the transition process of control system have obtained.
Key words: optimization, genetic algorithm, control system.

Вступ Кількість посилань 15

УДК 621.314

А. Г. Павельчак1, В. В. Самотий2,3, П. П. Ширий1
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
katedra аutomatyki i тechnik Informacyjnych
3 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра управління інформаційною безпекою

ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МОТОРОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

© Павельчак А. Г., Самотий В. В., Ширий П. П., 2017

Здійснено параметричну оптимізацію для системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням з використанням генетичного алгоритму. Отримано якісні характеристики перехідного процесу системи керування.
Ключові слова: оптимізація, генетичний алгоритм, система керування.
Parametric optimization of control system of DC motor with parallel excitation have done. Optimization have conducted using Genetic Algorithm. Qualitative characteristics of the transition process of control system have obtained.
Key words: optimization, genetic algorithm, control system.

Вступ Кількість посилань 15

УДК 004.056.5:004.7

В. A. Струзік, О. В. Харкянен, С. В. Грибков
Національний університет харчових технологій,
кафедра інформаційних систем

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ БАЗ ДАНИХ

© Струзік В. A., Харкянен О. В., Грибков С. В., 2017

Розглянуто проблеми захисту корпоративних баз та сховищ даних. Виявлено основні проблеми, що виникають під час захисту інформації у базах та сховищах даних при використанні стандартних засобів захисту систем управління базами даних. Проведено огляд та порівняння функціональності та принципів роботи програмних продуктів для підвищення ефективності захисту корпоративних баз та сховищ даних під час їх роботи та рефакторингу.
Ключові слова: захист інформації, сховища та бази даних, засоби захисту.
The problems of protection of corporate databases and data warehouses are considered. The main problems that arise when multiple data are stored in data bases and data stores and secured by standard data base management systems are identified. The review and comparison of functionality and operating principles of software products was performed to improve the efficiency of protecting corporate databases and data warehouses during their operation and refactoring.
Keywords: information protection, databases and data warehouses, protection.

Кількість посилань 11

УДК 004.032.026

П. В. Тимощук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ІМПУЛЬСНА НЕЙРОННА МЕРЕЖА ТИПУ
“K-WINNERS-TAKE-ALL”

© Тимощук П. В., 2017
Описано імпульсну нейронну мережу неперервного часу типу “K-winners-take-all”, яка ідентифікує К найбільші з-поміж N входів, де керуючий сигнал . Мережа описується рівнянням стану, що містить шлейф імпульсів, і вихідним рівнянням. Мережа спроможна досягати теоретично довільної скінченної швидкості збіжності до KWTA-режиму. Отримані теоретичні результати проілюстровано прикладом комп’ютерного моделювання, який демонструє ефективність мережі.
Ключові слова: мережа неперервного часу, нейронна мережа типу “K-winners-take-all”, рівняння стану з шлейфом імпульсів, дельта-функція Дірака.
An impulse continuous-time K-winners-take-all neural network which is capable of identifying the largest K of N inputs, where a command signal is presented. The network is described by a state equation with an impulse train and by an output equation. The network is capable to reach theoretically arbitrary finite convergence speed to the KWTA operation. Theoretical results are derived and illustrated with computer simulation example that demonstrates the network’s performance.
Keywords: Continuous-time network, K-winners-take-all neural network, state equation, impulse train, Dirac delta function.
Кількість посилань 5

УДК 621.317.73:621.395

В. В. Хома, Ю. В. Хома, В. М. Іванюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ
ІМПЕДАНСУ ТЕЛЕФОННОЇ ЛІНІЇ
ДЛЯ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗАТОРА

© Хома В. В., Хома Ю. В., Іванюк В. М., 2017
Проаналізовано вимоги до вимірювального перетворювача імпедансу АТЛ, призначеного до застосування у структурі частотного аналізатора. Обґрунтовано вибір схеми такого перетворювача та досліджено його метрологічні характеристики у діапазоні частот.
Ключові слова: абонентська телефонна лінія, телефонні закладки, частотний аналізатор імпедансу, вимірювальний перетворювач імпедансу в напругу.
The requirements for an impedance converter of a local telephone loop are analyzed. The choice of the circuit of such converter is founded and its metrological characteristics in the frequency range are investigated.
Keywords: local telephone loop, wiretapping equipment, frequency impedance analyser, impedance to voltage converter.
Кількість посилань 12

УДК 519.7

В. Хома1,2, Ю. Хома1, В. Герасименко1, Д. Сабодашко1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
2Політехніка Опольська (Польща)

ЕКГ-ІДЕНТИФІКАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ГЛИБИННИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

© Хома В., Хома Ю., Герасименко В., Сабодашко Д., 2017
Описано розроблення нової біометричної системи на основі електрокардіограми людини (ЕКГ) як альтернативного джерела біометричної інформації. Для здійснення ідентифікації запропоновано використати передові алгоритми машинного навчання (глибинні нейроні мережі) у поєднанні з техніками цифрового опрацювання сигналів. Всі експерименти проводились на самостійно зібраному наборі даних з використанням вбудованої електроніки з мінімізованою аналоговою частиною.
Ключові слова: біометрія, нейронні мережі, ідентифікація, електрокардіограма.
This paper is focus on developing novel biometric system based on humans’ electrocardiogram (ECG) as alternative type of biometric information. To perform identification advanced machine learning algorithms (deep neural networks) combined with digital signal processing techniques. All experiments were done on self-collected data set using the embedded electronics with a minimized analog front end.
Keywords: biometrics, neural networks, identification, electrocardiogram.
Кількість посилань 11

УДК 004.9
К. Ю. Чернобай, С. В. Грибков
Національний університет харчових технологій,
кафедра інформаційних систем

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНИХ БЕЗДРОТОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ WI-FI

© Чернобай К. Ю., Грибков С. В., 2017

Досліджено проблеми захисту конфіденційної та комерційної інформації з використанням бездротових локальних мереж, побудованих за технологією Wi-Fi. Розглянуто типи загроз та атак, спрямованих на бездротові локальні мережі, а також заходи щодо їх усунення та підвищення якості безпеки.
Ключові слова: бездротова локальна мережа, захист інформації, Wi-Fi технологія.
In this paper, the research of problems of protection of confidential and commercial information with the use of wireless local networks built on the technology of Wi-Fi was conducted. The types of threats and attacks aimed at wireless LANs, as well as methods for their elimination and improving the quality of security are considered.
Keywords: wireless LAN, data protection, Wi-Fi technology.
Кількість посилань 8

УДК 004.9
К. Ю. Чернобай, С. В. Грибков
Національний університет харчових технологій,
кафедра інформаційних систем

АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНИХ БЕЗДРОТОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ WI-FI

© Чернобай К. Ю., Грибков С. В., 2017

Досліджено проблеми захисту конфіденційної та комерційної інформації з використанням бездротових локальних мереж, побудованих за технологією Wi-Fi. Розглянуто типи загроз та атак, спрямованих на бездротові локальні мережі, а також заходи щодо їх усунення та підвищення якості безпеки.
Ключові слова: бездротова локальна мережа, захист інформації, Wi-Fi технологія.
In this paper, the research of problems of protection of confidential and commercial information with the use of wireless local networks built on the technology of Wi-Fi was conducted. The types of threats and attacks aimed at wireless LANs, as well as methods for their elimination and improving the quality of security are considered.
Keywords: wireless LAN, data protection, Wi-Fi technology.
Кількість посилань 8

Syndicate content