Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г. Оптимальні стратегії паралельного пошуку інформації у послідовних файлах баз даних

УДК 519.68

В.Я. Лісовець, Г.Г. Цегелик

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ У ПОСЛІДОВНИХ ФАЙЛАХ БАЗ ДАНИХ

© Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г., 2008

Будуються оптимальні стратегії пошуку записів у послідовних файлах, які зберігаються у зовнішній пам’яті багатопроцесорної ЕОМ, для таких законів розподілу ймовірностей звертання до записів, як рівномірний, “бінарний”, Зіпфа та узагальнений, частковим випадком якого є розподіл, який наближено задовольняє правило “80 – 20”. За критерій ефективності взято математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку запису у файлі.

Optimal strategist of record searching in sequenced files stored in external memory is made for different probability distribution of record request frequency (discrete uniform, binomial, Zipf and generalized the partial occasion of witch is the probability distribution approximately satisfying the rule “80 – 20”). The mathematical expectation of total time needed for search of a record in file is taken as a criterion of effectiveness.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю