Басюк Т. М., Василюк А. С. Фактори ранжування інтернет-ресурсів пошуковою системою Google

УДК 004.75
Т. М. Басюк, А. С. Василюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ФАКТОРИ РАНЖУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
ПОШУКОВОЮ СИСТЕМОЮ GOOGLE
© Басюк Т. М., Василюк А. С., 2016
Описано основні фактори, що впливають на особливості проектування високорей¬тингових ресурсів згідно з алгоритмами пошукової системи Google. Проаналізовано відомі технології та методики оцінювання інтернет-ресурсів, що дало змогу виявити фактори, що мають найбільше значення в процесі побудови ресурсу. Наведено методики оцінювання історії ресурсу (archive.org), визначення санкцій за окремим веб-сайтом (Google Panda, Google Penguin), швидкості завантаження з віддалених вузлів й часу доступу (Sitespeed), структури зовнішніх посилань (LinkPad) та підбору ключових слів (Google Adwords Keyword Planner Tool).
Ключові слова: інтернет-ресурс, рейтинг, пошукова система, фактор ранжування.
The paper describes the main factors influencing the design features of high rating resources according to the algorithms search engine Google. The analysis of known technologies and methods of evaluating online resources has been conducted, that made it possible to identify the factors that are the most important in the process of resource building. The methods for the resource history evaluation (archive.org), for determining sanctions imposed on a separate website (Google Panda, Google Penguin), methods for increasing download speed from remote locations and reducing Web access time (Sitespeed), the structure of external links (LinkPad) and keyword selection (Google Adwords Keyword Planner Tool) have been provided.
Key words: Internet resource, ranking, search engine, ranking factor.
Література – 8