Приймак М. В., Дмитроца Л. П., Олійник М. З. Аналітичні способи завдання функцій зі змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур’є

УДК 004.67
М. В. Приймак, Л. П. Дмитроца, М. З. Олійник
Тернопільський національний університет ім. Івана Пулюя,
кафедра комп’ютерних наук
АНАЛІТИЧНІ СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЙ
ЗІ ЗМІННИМ ПЕРІОДОМ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ КОЕФІЦІЄНТІВ ФУР'Є
© Приймак М. В., Дмитроца Л. П.,Олійник М. З., 2016
Наведено основні здобутки теорії функцій із змінним періодом та виділено задачі їх подальшого вивчення, зокрема задачу «наближення» функцій зі змінним періодом рядами Фур'є та створення відповідних інформаційних технологій їх аналізу. Щоб була можливість перевіряти методи дослідження функції зі змінним періодом, розроблено способи аналітичного задання таких функцій. Записано формули знаходження коефіцієнтів Фур'є та закладено для них основи теорії рядів Фур'є функцій зі змінним періодом.
Ключові слова: змінний період, функція зі змінним періодом, коефіцієнти Фур'є функції зі змінним періодом, ряд Фур'є функції зі змінним періодом, інформаційні технології аналізу функцій зі змінним періодом.
Main achievements of function theory with variable period have been described. The tasks aimed at their further study, namely the task of functions with variable period “approximation” Fourier series, and development the appropriate information technologies of their analysis have been emphasized. To make the investigation of the methods of function study with variable period testing possible different ways of analytical definition of such functions have been developed. Formulae of finding Fourier coefficients of the function with variable period have been recorded and the principles of Fourier series theory have been established.
Key words: variable period, function with variable period, Fourier coefficients of the function with variable period, Fourier series of the function with variable period, information technologies of functions with variable period investigation.
Література – 10