Шаховська Н. Б., Худоба Б. П. Система заохочення молодих людей до наукової роботи.

УДК 004.9
Н. Б. Шаховська, Б. П. Худоба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
СИСТЕМА ЗАОХОЧЕННЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ
© Шаховська Н. Б., Худоба Б. П., 2016
Досліджено проблеми, які привели до створення системи заохочення до наукової роботи. Встановлено цільову аудиторію, яка проводить свій час за онлайн-іграми. Середній вік “геймера” – 30 років, а 47 % – це жінки. Вказано на популярність онлайн-ігор у соціальних мережах та прибуток для розробників ігор у різних країнах. Виділено основні завдання розроблення системи. Розглянуто можливість написання ігор самими студентами, що дасть змогу зрозуміти, чого саме вони хочуть, що їх найбільше цікавить. Проаналізовано вже наявні вирішення проблеми, наведено їхні переваги та недоліки, які враховано в проектованій системі. Описано можливості системи. Враховано важливі елементи системи, а саме: надання графічного представлення реалізованих користува¬чами програм та їх оцінювання, що дає можливість вести статистику і на її основі давати поради. Обрано гравців, які присутні в системі, та вказано можливості кожного. Наведено сучасні архітектурні рішення, які дають можливість використовувати спільний API для декількох клієнтів. Проаналізовано сучасні популярні шаблони проектування, які покладено в основу системи. Змодельовано діаграму класів для проведення змагань, яка показує роботу основного завдання системи. Також наведено технології, які присутні в системі, та архітектуру проекту. Сформовано етапи реалізації та впровадження системи.
Ключові слова: інноваційні методи навчання, архітектура системи, геймифікація.
The issues that led to the establishment of the research incentive scheme have been discovered discovered. The target audience who spend their time playing online games have been identified. The average age of “gamers” is 30 years old, and 47 % of “gamers” are women. The popularity of online games in social networks and revenue for game developers across countries are indicated. The main tasks in the design of the system are selected. The opportunity of writing games by students themselves has been considered. It will help to understand exactly what they want and what they are mostly interested in. Existing solutions have been analyzed. Their advantages and disadvantages have been included in projected system. Activities of the system have been described. Important elements of the system, namely: providing graphical representation for implemented programs from solutions and evaluation, which makes it possible to keep statics and to give advice have been included. Players present in the system and their possibilities have been given. Advanced architectural solutions, which enable the use of a common API for multiple clients have been provided. The current popular design patterns that underlie the system have been analyzed. The chart of grade for competition which shows the work of the main objectives of the system have been modeled. Also technologies that are present in the system architecture have been given. The stages of implementation have been formed.
Key words: innovative teaching methods, system architecture.
Література – 11